Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

241 129 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đề tài “Tài trợ ngân hàng thương mại phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng" Cơng ty Điện tử Cơng nghiệp – CDC TÁC GIẢ: VŨ VĂN THỰC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ VĂN THỰC TÀI TRỢ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG Chun ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 62 31 12.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Ngơ Hƣớng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2011 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM - Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) ASEAN - Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á ( Association of Southeast Asian Nation) CBCNV - Cán cơng nhân viên CHXHCN - Cộng hồ xã hội chủ nghĩa CP - Cổ phần EDC Thiết bị đọc thẻ điện tử ( Electronic Data Capture) FDI - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi ( Foreign Direct Investment) NHTM - Ngân hàng Thương mại NHTW - Ngân hàng Trung ương NHNN - Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT - Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn NHTM - Ngân hàng Thương mại NN & PTNT - Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn QTDND - Qũi tín dụng nhân dân ODA - Viện trợ phát triển thức ( Official Development Assistant) PGD - Phòng giao dịch POS - Point of sale (Điểm bán hàng) TNHH - Trách nhiệm hữu hạn TP - Thành phố TMCP - Thương mại cổ phần SXKD - Sản xuất kinh doanh UNESCO - Tổ chức giáo dục, khoa học văn hố Liên hiệp quốc (United Nations Educational Scientific and cultural Organization) VIP - Một người quan trọng( Very Important Person) VP - Văn phòng WTO - Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) XHCN - Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH 1.1.Tổng quan du lòch 1.1.1 Khái niệm du lịch, ngành du lịch 1.1.2 Tài ngun du lịch 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Các loại tài ngun du lịch 1.1.3 Các loại hình du lịch 1.1.3.1 Căn vào hình thức tổ chức chuyến 1.1.3.2 Căn theo phương thức tổ chức 1.1.3.3 Căn vào nhu cầu du lịch du khách 10 1.1.3.4 Căn vào phạm vi lãnh thổ 11 1.1.3.5 Căn vào phương tiện giao thơng 11 1.1.4 Những điều kiện để phát triển du lịch 12 1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành du lịch 15 1.1.5.1 Nhân tố bên 15 1.1.5.2 Yếu tố bên ngồi 16 1.1.6 Sự cần thiết phải phát triển du lịch 18 1.2 Điều kiện lợi phát triển du lòch Lâm Đồng 19 1.2.1 Những điều kiện để phát triển du lịch Lâm Đồng 19 1.2.2 Những lợi để phát triển du lịch Lâm Đồng 23 1.3 Nguồn tài trợ cho phát triển du lòch vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lòch 29 1.3.1 Các nguồn tài trợ cho phát triển du lịch 29 1.3.2 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lịch 31 1.3.2.1 Ngân hàng thương mại chức NHTM 31 1.3.2.2 Tín dụng hình thức cấp tín dụng cho ngành du lịch 36 1.3.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lịch 40 1.3.2.4 Đặc điểm tín dụng ngân hàng ngành du lịch 52 1.4 Bài học kinh nghiệm thu hút nguồn vốn thu hút du khách số quốc gia giới 53 1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 53 1.4.2 Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan 54 1.4.3 Bài học kinh nghiệm từ Malaysia 56 1.4.4 Bài học kinh nghiệm từ Singapore 58 Kết luận chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI GIAN QUA 2.1 Thực trạng hoạt động ngành du lịch thời gian qua 62 2.1.1 Hệ thống tổ chức kinh doanh du lịch 62 2.1.2 Thực trạng sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch 63 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch 66 2.1.4 Thực trạng phát triển nguồn khách du lịch 67 2.1.5 Doanh thu số ngày lưu trú du khách 70 2.1.6 Về hạ tầng kỹ thuật 71 2.1.7 Quản lý Nhà nước du lịch 74 2.1.8 Khảo sát đánh giá du khách du lịch Lâm Đồng 75 2.1.9 Những thành tựu đạt ngành du lịch Lâm Đồng 76 2.1.10 Những hạn chế ngun nhân ngành du lịch Lâm Đồng 77 10 2.2 Thực trạng tín dụng ngân hàng ngành du lịch Lâm Đồng thời gian qua 79 2.2.1 Khái qt lịch sử hình thành phát triển ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 79 2.2.2 Thực trạng nguồn vốn huy động nguồn vốn điều hồ từ trung ương 81 2.2.2.1 Thực trạng nguồn vốn huy động địa phương 81 2.2.2.2 Thực trạng nguồn vốn điều hồ từ trung ương 85 2.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua 87 2.2.4 Thực trạng đầu tư tín dụng ngân hàng ngành du lịch 90 2.2.4.1 Thực trạng đầu tư tín dụng ngành du lịch Lâm Đồng 90 2.2.4.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch tổng dư nợ 93 2.2.4.3 Cơ cấu dư nợ ngành du lịch so với tổng dư nợ cho vay ngành dịch vụ 95 2.2.4.4 Dư nợ cho vay ngành du lịch số ngân hàng thương mại địa bàn 96 2.2.4.5 Những dự án đầu tư du lịch trọng điểm có tham gia tài trợ NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng 100 2.2.4.6 Một số khảo sát khách hàng vay vốn đầu tư phát triển du lịch Lâm Đồng hiệu kinh tế-xã hội đem lại từ đầu tư tín dụng 102 2.2.4.7 Về chế cho vay ngành du lịch 106 2.3 Đánh giá mặt làm đƣợc, hạn chế ngun nhân hạn chế đầu tƣ tín dụng ngân hàng ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 111 2.3.1 Một số mặt làm 111 2.3.2 Những hạn chế ngun nhân hạn chế đầu tư tín dụng ngân hàng ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 113 2.3.2.1 Những hạn chế 113 2.3.2.2 Ngun nhân hạn chế 116 Kết luận chƣơng 11 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG 3.1 Quan điểm phát triển du lòch đòa bàn tỉnh Lâm Đồng 123 3.2 Nhu cầu vốn để đầu tƣ cho du lịch Lâm Đồng 129 3.3 Những giải pháp chủ yếu tín dụng ngân hàng 131 3.3.1 Một số mơ hình tài trợ NHTM cho ngành du lịch 131 3.3.2 Tăng cường cơng tác huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn trung, dài hạn 135 3.3.2.1 Phát hành trái phiếu trung dài hạn ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho dự án du lịch 135 3.3.2.2 Đa dạng hố hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền 136 3.3.2.3 Xây dựng sách lãi suất linh hoạt, phù hợp 138 3.3.2.4 Mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 140 3.3.2.5 Xây dựng trụ sở giao dịch khang trang, đẹp; mở rộng huy động vốn ngồi địa bàn 141 3.3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác thơng tin tun truyền 142 3.3.3 Mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hố đối tượng cho vay phương thức cho vay 143 3.3.3.1 Đa dạng hố đối tượng khách hàng vay 143 3.3.3.2 Mở rộng đối tượng cho vay 146 3.3.3.3 Đa dạng hố phương thức cho vay 146 3.3.4 Đơn giản hố qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ 148 3.3.5 Giải pháp đảm bảo tiền vay 150 3.3.6 Giải pháp chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng 154 3.3.7 Chính sách tín dụng ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 158 3.3.7.1 Chính sách lãi suất 158 3.3.7.2 Chính sách ưu đãi vốn, thời hạn cho vay 159 3.3.7.3 Chính sách xử lý vay sau cho vay 160 12 3.3.8 Tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn mở rộng hình thức cho th tài tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 160 3.3.9 Mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục đại hố cơng nghệ ngân hàng mở rộng phát hành thẻ quốc tế, mở rộng hệ thống chấp nhận tốn thẻ quốc tế 162 3.3.10 Nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp có sách đãi ngộ đội ngũ cán tín dụng 164 3.3.11 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 165 3.3.12 Nâng cao vai trò, chất lượng tư vấn tài cho khách hàng tăng cường kiểm tra kiểm sốt 167 3.4 Giải pháp hổ trợ 168 3.4.1 Đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng 168 3.4.2 Đa dạng hố nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch 175 3.4.3 Bảo tồn phát triển hoạt động văn hố cộng đồng dân tộc Tây Ngun, giữ gìn an ninh trật tự xã hội bảo vệ mơi trường sinh thái 181 3.4.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch 183 3.4.5 Qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng 187 3.4.6 Liên kết phát triển du lịch 189 3.4.7 Xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh cơng tác tun truyền quảng cáo mở rộng, phát triển thị trường 192 3.4.8 Bảo tồn phát triển rừng 195 3.4.9 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch 196 3.4.10 Tiếp tục hồn thiện đổi cơng tác quản lý Nhà nước du lịch 198 3.4.11 Cải thiện mơi trường đầu tư, mơi trường kinh doanh thơng thống, hấp dẫn 200 3.5 Kiến nghò 202 3.51 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành quyền địa phương 202 13 3.5.2 Thành lập qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng bảo hiểm tín dụng 206 3.5.3 Một số kiến nghị khác 208 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục cơng trình cơng bố tác giả 14 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số TT Bảng số Bảng 1.1 Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng Bảng 2.1 Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn Bảng 2.2 Cơ sở lưu trú, số phòng, số giường địa bàn tỉnh Lâm Bảng 2.3 Số phương tiện vận tải đường bộ, đường sơng địa bàn Bảng 2.4 Số lượng vận chuyển hành khách địa bàn tỉnh Lâm Bảng 2.5 Lực lượng lao động làm việc ngành du lịch địa Bảng 2.6 Số lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng 68 Bảng 2.7 Số lượng khách nội địa đến Lâm Đồng 69 Bảng 2.8 Doanh thu số ngày lưu trú du khách 70 10 Bảng 2.9 Cơ sở vật chất ngành bưu điện tỉnh Lâm Đồng 73 11 Bảng 2.10 Mạng lưới TCTD địa bàn tỉnh Lâm Đồng 80 12 Bảng 2.11 Tên biểu kiểm kê, xếp hạng cơng nhận tỉnh Lâm Đồng Đồng tỉnh Lâm Đồng Đồng bàn tỉnh Lâm Đồng Trang 25 62 63 65 65 66 Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn gửi tiền NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng 82 231 Kết luận chƣơng Trong chương luận án thực vấn đề sau: Bên cạnh việc xác định số mơ hình tài trợ NHTM cho ngành du lịch luận án đề nghị nhóm giải pháp tăng cường cơng tác huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn trung, dài hạn để tạo nguồn vốn tài trợ cho ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, đề nghị thực việc đa dạng hóa kênh thu hút vốn phát hành trái phiếu trung dài hạn ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho dự án du lịch; đa dạng hố hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền để thu hút vốn cơng chúng tổ chức kinh tế, xã hội; giải pháp xây dựng sách lãi suất linh hoạt, phù hợp để thu hút tiền gửi cho vay; giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch xây dựng trụ sở giao dịch khang trang, đẹp; đẩy mạnh cơng tác thơng tin tun truyền giới thiệu sản sẩm dịch vụ khách hàng Gắn liền với nhóm giải pháp huy động vốn luận án đề nghị nhóm giải pháp mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hố đối tượng phương thức cho vay nhằm đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, bao gồm thực đa dạng hố đối tượng khách hàng vay; mở rộng đối tượng cho vay gắn với giải pháp tiếp tục đơn giản hố qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhằm tiết kiệm thời gian nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho khách hàng vay vốn … Luận án đưa giải pháp đảm bảo tiền vay, áp dụng hình thức chấp quyền khai thác tài sản; mở rộng hình thức đảm bảo tiền vay; định giá tài sản chấp, cầm cố sát giá thị trường; lựa chọn khách hàng cho vay khơng có tài sản đảm bảo Cũng chương luận án đề nghị nhóm giải pháp chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng xem xét điều kiện vay vốn; thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ gốc lãi vay; mức cho vay … nhóm giải pháp sách tín dụng ngành du lịch Lâm Đồng; nhóm giải pháp tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn 232 mở rộng hình thức cho th tài tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Đồng thời luận án đưa giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục đại hố cơng nghệ ngân hàng mở rộng phát hành thẻ quốc tế Giải Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Một giải pháp quan trọng giải pháp tiếp tục nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp có sách đãi ngộ đội ngũ cán tín dụng nhằm đảm bảo phát triển vững hoạt động ngân hàng Luận án đề nghị giải pháp bổ trợ nhằm nâng cao khả tài trợ vốn tín dụng ngân hàng cho ngành du lịch Lâm Đồng bao gồm giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng, kể vốn ngồi nước Giải pháp đa dạng hố nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch nhằm thu hút bền vững khách du lịch Giải pháp tiếp tục nâng cao việc bảo tồn phát triển hoạt động văn hố cộng đồng dân tộc Tây Ngun, giữ gìn an ninh trật tự xã hội bảo vệ mơi trường sinh thái Giải pháp tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch Giải pháp qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng Giải pháp liên kết phát triển du lịch nhằm tạo liên hồn làm tăng chuỗi thu nhập Giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh cơng tác tun truyền quảng cáo mở rộng, phát triển thị trường; bảo tồn phát triển rừng Giải pháp bảo tồn phát triển rừng; tiếp tục hồn thiện đổi cơng tác quản lý Nhà nước du lịch đặc biệt tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch Trong giải pháp bổ trợ có giải pháp cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh thơng thống, hấp dẫn để thu hút khách du lịch nâng cao hiệu kinh tế, xã hội ngành du lịch Lâm Đồng Luận án đưa kiến nghị Chính phủ Bộ, Ngành quyền địa phương với nội dung cho phép khách hàng vay chấp “quyền khai thác tài sản” để vay vốn tổ chức tín dụng; chỉnh sửa số điều qui định Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật dân văn luật; thành lập 233 qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng bảo hiểm tín dụng kiến nghị khác qui hoạch tổng thể du lịch Lâm Đồng, cải cách thủ thục hành chính, sách thuế, đất đai; có sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào du lịch Nội dung đạt giải pháp gắn liền với thực tiễn Lâm Đồng, giải pháp trội phát hành trái phiếu trung dài hạn ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho dự án du lịch; nhóm giải pháp sách tín dụng ngành du lịch Lâm Đồng; tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn mở rộng hình thức cho th tài tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Những giải pháp đòi hỏi phải triển khai gắn kết, đồng với với lộ trình, bước phù hợp để tăng tính khả thi giải pháp 234 KẾT LUẬN Trên sở mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án đề cập tổng quan du lịch tín dụng ngân hàng, làm rõ vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lịch; làm rõ lợi phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, sở phân tích, đánh giá, luận giải thực trạng rõ thành tựu, hạn chế ngun nhân hạn chế tín dụng ngân hàng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng để đưa quan điểm, giải pháp tín dụng ngân hàng giải pháp khác nhằm phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng ; luận án thực kết nghiên cứu chủ yếu sau : Một : luận án đề cập đến lý thuyết tổng quan du lịch mặt xác định khái niệm du lịch, ngành du lịch; đề cập đến khái niệm, nội dung tài ngun du lịch tài ngun du lịch tự nhiên, tài ngun du lịch nhân văn, nguồn tài ngun kinh tế, kỹ thuật du lịch … Luận án đề cập đến loại hình du lịch; điều kiện phát triển, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành du lịch làm rõ cần thiết phải phát triển du lịch, coi ngành kinh tế quan trọng phát triển kinh tế Luận án làm rõ điều kiện lợi để phát triển ngành du lịch Lâm Đồng so với địa phương khác vùng Hai : luận án tập trung đề cập làm rõ nguồn tài trợ cho phát triển du lịch vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lịch Vai trò đặc điểm tín dụng ngân hàng ngành du lịch Trong làm rõ lý luận NHTM chức NHTM; tín dụng hình thức cấp tín dụng cho ngành du lịch; vai trò đặc điểm tín dụng ngân hàng ngành du lịch, NHTM cần phải nắm bắt đặc điểm để có phương thức tài trợ tín dụng cho ngành du lịch có hiệu quả, an tồn bền vững Ba : Luận án đề cập học kinh nghiệm tín dụng ngân hàng phát triển du lịch từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia Singapore 235 Bốn là: Luận án đề cập khái qt hệ thống tổ chức kinh doanh du lịch tỉnh Lâm Đồng nội dung thực trạng sở vật chất kỹ thuật, thực trạng nguồn nhân lực, nguồn khách, doanh thu số ngày lưu trú du khách, vấn đề quản lý nhà nước du lịch, thực khảo sát đánh giá du khách du lịch Lâm Đồng, qua thành tựu đạt ngành du lịch Lâm Đồng, tồn ngun nhân tồn ngành du lịch Lâm Đồng thời gian qua Năm : Luận án khái qt lịch sử hình thành phát triển NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng; sâu phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn huy động địa phương tiếp nhận nguồn vốn điều hồ từ trung ương để tăng cường khả tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng Luận án đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng ngành du lịch địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua mặt tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch tổng dư nợ; xem xét cấu dư nợ ngành du lịch so với tổng dư nợ cho vay ngành dịch vụ; đề cập dư nợ cho vay ngành du lịch số ngân hàng địa bàn; khảo sát thực tế dự án đầu tư du lịch trọng điểm có tham gia tài trợ NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng; khảo sát khách hàng vay vốn đầu tư phát triển du lịch Lâm Đồng hiệu kinh tế - xã hội đem lại từ đầu tư tín dụng cho khách hàng Sáu là: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng mặt làm được, tồn ngun nhân tồn đầu tư tín dụng ngân hàng ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng thời gian qua ; luận án hạn chế bao gồm hạn chế nguồn vốn cấu huy động vốn, hạn chế tín dụng ngân hàng đầu tư cho du lịch thấp, cấu chưa thực hợp lý; hạn chế chiến lược đầu tư, chưa xác định đối tượng đầu tư tín dụng cho ngành du lịch; chưa xác định phương pháp cho vay hợp lý cho đối tượng vay; hạn chế thủ tục vay vốn, thời hạn cho vay thiếu hợp lý, mức cho vay chưa phù hợp; hạn chế vấn đề đảm bảo tiền vay; hạn chế ứng dụng cơng nghệ ngân hàng hạn chế trình độ 236 chun mơn phẩm chất đạo đức cán tín dụng ngun nhân hạn chế chủ yếu gồm nguồn vốn huy động chỗ chưa cao, cấu khơng thực vững chắc; ngun nhân từ số qui định đảm bảo tiền vay chưa phù hợp; ngun nhân từ trình độ đạo đức đội ngũ cán tín dụng; ngun nhân từ số quy định hồ sơ vay vốn qui trình vay vốn; ngun nhân từ ứng dụng kỹ thuật cơng nghệ hoạt động ngân hàng chưa thật đồng bộ; ngun nhân từ sách tín dụng cho phát triển du lịch chưa quan tâm mức ngun nhân từ q trình cải cách thủ tục liên quan đến hoạt động tín dụng chậm, chưa sát với thực tế Bảy là: Luận án xác định số mơ hình tài trợ NHTM cho ngành du lịch đề nghị nhóm giải pháp tăng cường cơng tác huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn trung, dài hạn Trong đề nghị thực việc đa dạng hóa kênh thu hút vốn phát hành trái phiếu trung dài hạn ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho dự án du lịch; đa dạng hố hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền để thu hút vốn cơng chúng tổ chức kinh tế, xã hội; giải pháp xây dựng sách lãi suất linh hoạt, phù hợp để thu hút tiền gửi; giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch, đẩy mạnh cơng tác thơng tin tun truyền giới thiệu sản phẩm dịch vụ Gắn liền với nhóm giải pháp huy động vốn luận án đề nghị nhóm giải pháp mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hố đối tượng phương thức cho vay nhằm đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, giải pháp tiếp tục đơn giản hố qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhằm tiết kiệm thời gian nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho khách hàng vay vốn … Luận án đưa giải pháp áp dụng hình thức chấp quyền khai thác tài sản; mở rộng hình thức đảm bảo tiền vay; định giá tài sản chấp, cầm cố sát giá thị trường; lựa chọn khách hàng cho vay khơng có tài sản đảm bảo Cũng chương luận án đề nghị nhóm giải pháp chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng xem xét điều kiện vay vốn; thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ gốc lãi vay; mức cho vay … nhóm giải pháp 237 sách tín dụng ngành du lịch Lâm Đồng; nhóm giải pháp tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn mở rộng hình thức cho th tài tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Đồng thời luận án đưa giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục đại hố cơng nghệ ngân hàng mở rộng phát hành thẻ quốc tế Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Một giải pháp quan trọng giải pháp tiếp tục nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp có sách đãi ngộ đội ngũ cán tín dụng nhằm đảm bảo phát triển vững hoạt động ngân hàng Luận án đề nghị giải pháp bổ trợ nhằm nâng cao khả tài trợ vốn tín dụng ngân hàng cho ngành du lịch Lâm Đồng bao gồm giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng, kể vốn ngồi nước Giải pháp đa dạng hố nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch nhằm thu hút bền vững khách du lịch Giải pháp tiếp tục nâng cao việc bảo tồn phát triển hoạt động văn hố cộng đồng dân tộc Tây Ngun, giữ gìn an ninh trật tự xã hội bảo vệ mơi trường sinh thái Giải pháp tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch Giải pháp qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng Giải pháp liên kết phát triển du lịch nhằm tạo liên hồn làm tăng chuỗi thu nhập Giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh cơng tác tun truyền quảng cáo mở rộng, phát triển thị trường; bảo tồn phát triển rừng Giải pháp bảo tồn phát triển rừng; tiếp tục hồn thiện đổi cơng tác quản lý Nhà nước du lịch đặc biệt tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch Trong giải pháp bổ trợ có giải pháp cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh thơng thống, hấp dẫn để thu hút khách du lịch nâng cao hiệu kinh tế, xã hội ngành du lịch Lâm Đồng Tám là: Luận án đưa kiến nghị Chính phủ Bộ, Ngành quyền địa phương với nội dung cho phép khách hàng vay chấp “quyền khai thác tài sản” để vay vốn tổ chức tín dụng; chỉnh sửa số điều qui định Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật dân văn luật; thành 238 lập qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng bảo hiểm tín dụng kiến nghị khác qui hoạch tổng thể du lịch Lâm Đồng, cải cách thủ thục hành chính, sách thuế, đất đai; có sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào du lịch Chín là: Những điểm đạt luận án Điểm bật mà luận án đạt đặc thù lợi phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng Chỉ đặc trưng tín dụng ngân hàng ngành du lịch nói chung tỉnh Lâm Đồng nói riêng Chỉ khẳng định vai trò tín dụng ngân hàng phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng Với cách tiếp cận mới, đánh giá tồn diện tín dụng ngân hàng ngành du lịch; luận án hạn chế ngun nhân hạn chế cách cụ thể mang rõ tính riêng biệt du lịch Lâm Đồng tín dụng ngân hàng ngành du lịch Lâm Đồng Các giải pháp gắn liền với thực tiễn Lâm Đồng, giải pháp trội phát hành trái phiếu trung dài hạn ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho dự án du lịch; nhóm giải pháp sách tín dụng ngành du lịch Lâm Đồng; tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn mở rộng hình thức cho th tài tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Những giải pháp đòi hỏi phải triển khai gắn kết, đồng với với lộ trình, bước phù hợp để tăng tính khả thi giải pháp Trong nghiên cứu có nội dung lớn mà luận án đề cập song khơng phải mục tiêu chủ yếu luận án như: vấn đề cơng nghiệp hóa, đại hóa du lịch tỉnh Lâm Đồng; vấn đề bảo tồn di tích, danh lam, thắng cảnh văn hóa đồng bào dân tộc tỉnh Lâm Đồng … vấn đề thực cơng trình nghiên cứu khác Tuy có nhiều nỗ lực nghiên cứu thực luận án song khó tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong muốn nhận đóng góp người quan tâm 239 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo điện tử Vietnamnet, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Nhân Dân; Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Tạp chí Tài Tiền tệ (2002-2010) Bộ trị (2004), Thơng báo kết luận số 148-TB/TW ngày 16 tháng 10 năm 2004 Bộ trị tình hình giải pháp để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Ngun tồn diện bền vững Bộ trị (2002)- Nghị 10/NQ/TW ngày 18/01/2002 Bộ trị phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Ngun thời kỳ 2001-2010 Bộ tư pháp- Bộ tài ngun mơi trường (2005) Thơng tư 05/2005/TTLT-BTPBTNMT- Thơng tư liên tịch hướng dẫn đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bùi Thị Hải Yến ( Chủ biên)(2009)- Tài Ngun Du lịch, Nxb Giáo dục Bùi Thị Hải Yến (2007)- Qui hoạch du lịch, Nxb Giáo dục Chính phủ (2004), Chỉ thị số 45/2004/CT-TTg ngày 07/12/2004 Chính phủ tăng cường thực nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển vùng Tây Ngun tồn diện, bền vững Chính phủ (2002), Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 Chính phủ việc bổ sung số điều Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 đảm bảo tiền vay tổ chức tín dụng Chính phủ (2004) - Nghị định 181/2004/NĐ-CP- Nghị định thi hành luật đất đai năm 2003 10 Chính phủ (2006) - Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định giao dịch đảm bảo 11 GS Nguyễn Tấn Đắc (2005)- Văn hố xã hội người Tây Ngun, Nxb Khoa học Xã hội 240 12 GS.TS Nguyễn Văn Đính; PGS.TS Trần Thị Minh Hồ (đồng chủ biên) (2008)Kinh tế du lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân 13 Lê Anh Cường (2004)- Tạo dựng quản trị thương hiệu, danh tiếng lợi nhuận, Nxb Lao động – Xã hội 14 Lê Văn Châu (1995) -Vốn nước ngồi chiến lược phát triển kinh tế- Nxb Chính trị quốc gia 15 Luật bảo vệ mơi trường, Nxb Hồng Đức (2010) 16 Luật dân , Nxb Chính trị quốc gia (2006) 17 Luật Tổ chức tín dụng (năm 1997, sửa đổi bổ sung năm 2004), Nxb Chính trị quốc gia (2006) 18 Luật du lịch (2005) 19 Luật doanh nghiệp, Nxb Giao thơng vận tải (2010) 20 Luật đất đai 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Sự thật (2010) 21 Luật gia Đào Thanh Hải (2004)- Những qui định đổi sách quản lý đất đai nhà ở, Nxb Lao động 22 Luật nhà 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ( 2010) 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997, sửa đổi bổ sung năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia (2008) 24 MBA Nguyễn Văn Dung (2009)- Chiến lược & Chiến thuật quảng bá Marketing du lịch, Nxb Giao thơng vận tải 25 MBA Nguyễn Văn Dung (2009)- Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố, Nxb Giao thơng Vận tải 26 Minh Anh, Thân Phương Hà, Qch Thu Huyền (2009) - 99 Danh Thắng Việt Nam, Nxb Văn Hố Thơng Tin 241 27 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2003,2005), Quyết định số 203/QĐHĐQT, ngày 16 tháng 07 năm 2003 Hội đồng quản trị “ V/v ban hành qui định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” Quyết định số 285/QĐ-HĐQT “V/v sửa đổi, bổ sung định số 203/QĐHĐQT”, ngày 17/12/2005 28 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (2004-2010)- Báo cáo hoạt động ngân hàng; tổng hợp dư nợ cho vay NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng 29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001,2005)- Quyết định số 1627/2001/QĐNHNN- Qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “ V/v sửa đổi, bổ sung số điều qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN 30 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)- Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN- Qui định phân loại nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 31 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (2002)- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD, Qui chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam 32 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam- Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo, Quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam 33 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006), Quyết định 228/QĐ-NHNT.HĐQT, ngày 02/10/2006 “ V/v ban hành qui định Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho vay khách hàng” 34 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam (2010), Quyết định số 221/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010 “ V/v ban hành qui chế cho vay khách hàng tổ chức” Quyết định số 222/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010 242 “ V/v ban hành qui chế cho vay khách hàng cá nhân” Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam 35 Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng (2004-2009), Cục thống kê Lâm Đồng(2010) 36 Nguyễn Đình H - Vũ Văn Hiếu (2004), Du lịch bền vững, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 37 Nguyễn Thị Hải Yến (2007)- Đệ Nhất Phương Đơng Thắng Cảnh, Nxb Thế Giới 38 Chính phủ(1993)-Nghị 45CP Chính phủ ngày 26 tháng năm 1993 đổi quản lý phát triển ngành du lịch 39 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006)-Nghị 06/NQ-TU ngày 21 tháng 09 năm 2006 “ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ giai đoạn 2006-1010 40 Phạm Cơn Sơn (2003)- Cẩm nang du lịch Đà Lạt- Lâm Đồng, Nxb Thanh Niên 41 Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng Cơng ty tài (1990) 42 Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (1990) 43 PGS TS Lê Văn Tề; TS Lê Đình Viên (2008)- Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Lao động- Xã hội 44 PGS TS Lê Văn Tề; TS Hồ Diệu (Biên dịch hiệu đính) (2004)- Ngân hàng Thương Mại, Nxb Thống kê 45 PGS.TS Lê Qúi Đức (2004)- Vai trò văn hố nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng thơn, nơng nghiệp vùng đồng Sơng Hồng, Nxb Văn hốThơng tin Viện văn hố 46 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên) (2009) - Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 47 PGS.TS Ngơ Hướng; Ths Tơ Kim Ngọc (2001)- Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê 243 48 PTS Nguyễn Văn Đính Vũ Đình Thụy (1995): Sự phát triển nước ASEAN số học kinh nghiệm- Tạp chí Thương mại ( 8/1995), trang 26 49 PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh; TS Nguyễn Đình Hồ (đồng chủ biên) (2008)Marketing Du Lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân 50 PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh; PGS.TS Phạm Hồng Chương (2009)- Quản trị du lịch lữ hành, Nxb Đại học kinh tế quốc dân (2009) 51 PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007)- Ngân hàng Thương mại, Nxb Đại học kinh tế quốc dân 52 Sở Thương mại Du lịch Lâm Đồng (2006), kế hoạch phát triển du lịch thương mại Lâm Đồng (2006-2010) 53 Sở Văn hố Thể thao Du lịch Lâm Đồng, Báo cáo tổng kết hoạt động( 20042010) 54 Tiến sỹ Hồ Diệu (chủ biên) (2000), Tín dụng ngân hàng- Nxb Thống kê 55 Tổng cục du lịch Việt Nam (2005), Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm xây dựng trưởng thành ngành du lịch Việt Nam 56 Tổng cục du lịch Việt Nam (2009)- Non nước Việt Nam 57 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 04/08/2005, phê duyệt đề án phương hướng giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung-Tây ngun 58 Trần Văn Thơng- Tổng quan du lịch, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 59 Trần Vĩnh Bảo (2006)- Du lịch Du học Hàn Quốc, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 60 Trần Vĩnh Bảo (2005)- Du lịch & Du học Singapore, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 61 TS Lê Thị Tuyết Hoa; PGS TS Nguyễn Thị Nhung (đồng chủ biên) (2007)- Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê 244 62 TS Hồ Diệu (Chủ biên) (2000) – Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê 63 UBND Thành phố Đà Lạt(4/2000): Đà Lạt điểm hẹn năm 2000- Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh 64 UBND tỉnh Lâm Đồng(1996), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lâm Đồng (1996-2010) 65 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII 66 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI Đảng CSVN 67 Vũ Thị Mạnh Quỳnh (2007)- Thái Lan đất nước nụ cười, Nxb Thế giới 68 Vũ Văn Thực (2010) “Vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 48, trang 26 69 Vũ Văn Thực (2010) “ Vốn cho phát triển du lịch Việt Nam”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 55, trang 21 70 Vũ Văn Thực (2010) “ Huy động vốn NHTM để đầu tư phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Đại học Cơng nghiệp, số 2, trang 61 71 WWW.lamdong.gov.vn 72 WWW.sbv.gov.vn 73 WWW.dalat.gov.vn 74 Và nhiều tài liệu có liên quan khác Tiếng Anh Baye & Jansen (1995)- Money, Banking & Finacial markets: an economic approach Burton, Rosemary (1995)- Travel geography, Longman, Harlow Sustainable, Tourism World Conference Lanzarrote, Spain (1995) (IUCN 1998) Swarbrooke, J (1995).The Development & management of visitor attractions, Butterwood – Heinermann, Oxford Tourism trends Worldwide and in East Asia and the Pacific 1980-1992- World Tourism Organization Madrid (1993) 245 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Vũ Văn Thực (2008) “Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển ngành hoa thành phố Đà Lạt”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 24, trang 24 Vũ Văn Thực- Đào Lê Kiều Oanh (2008) “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 29, trang 12 Vũ Văn Thực (2010) “Vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 48, trang 26 Vũ Văn Thực (2010) “ Vốn cho phát triển du lịch Việt Nam”- Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 55, trang 21 Vũ Văn Thực (2010) “ Huy động vốn NHTM để phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Đại học Cơng nghiệp, số 12(02), trang 61 Vũ Văn Thực (2011) “ Du lịch Lâm Đồng thực trạng giải pháp”- Tạp chí Đại học Cơng nghiệp, số 2(03), trang 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC, Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC, Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay