Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

204 131 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:35

Bộ Giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân Nguyễn bích lâm Phơng pháp luận tính tiêu giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê) Mã số: 02.31.03.01 Luận án tiến sỹ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Huy Thảo TS Bùi Đức Triệu Hà Nội - 2008 Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Mở đầu Chơng 1.1 1.2 Chơng Những vấn đề chung giá trị sản xuất giá trị sản xuất theo giá so sánh Các khái niệm liên quan tới giá trị sản xuất 1.1.1 Khái niệm sản xuất 1.1.2 Khái niệm hàng hóa dịch vụ 12 1.1.3 Khái niệm l nh thổ kinh tế đơn vị thờng trú 15 1.1.4 Đơn vị thống kê 18 Một số vấn đề chung giá trị sản xuất giá trị sản xuất theo giá so sánh 21 1.2.1 Khái niệm giá trị sản xuất 1.2.2 ý nghĩa hạn chế tiêu giá trị sản xuất 21 25 1.2.3 Các nguyên tắc áp dụng tính giá trị sản xuất theo giá hành 27 1.2.4 Các loại giá dùng để tính giá trị sản xuất 30 1.2.5 Giá trị sản xuất theo giá so sánh 34 1.2.6 Các phơng pháp tính giá trị sản xuất theo giá so sánh 40 1.2.7 Phân ngành sản phẩm dùng tính toán giá trị sản xuất theo giá so sánh 47 Phơng pháp luận tính giá trị sản xuất theo giá so sánh 53 2.1 Nông, lâm nghiệp thủy sản 54 2.2 Khai thác mỏ 57 2.3 Công nghiệp chế biến 58 2.4 Điện, ga, cung cấp nớc 61 2.5 Xây dựng 63 2.6 Dịch vụ thơng nghiệp bán buôn bán lẻ, dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy hàng hóa tiêu dùng cá nhân hộ gia đình 66 2.7 Dịch vụ khách sạn nhà hàng 69 2.8 Dịch vụ vận tải kho b i thông tin liên lạc 71 2.9 Dịch vụ trung gian tài 78 2.10 Dịch vụ doanh bất động sản 86 2.11 Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị ngời điều khiển, đồ dùng cá nhân hộ gia đình 89 2.12 Dịch vụ nghiên cứu triển khai 91 Chơng 3.1 3.2 3.3 3.4 2.13 Dịch vụ kinh doanh khác 93 2.14 Dịch vụ quản lý nhà nớc, an ninh quốc phòng bảo đảm x hội bắt buộc 97 2.15 Dịch vụ giáo dục đào tạo 99 2.16 Dịch vụ y tế cứu trợ x hội 102 2.17 Dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí 107 2.18 Dịch vụ đoàn thể hiệp hội 109 2.19 Dịch vụ làm thuê công việc gia đình 110 Bảng tổng hợp phơng pháp tính giá trị sản xuất ngành SP theo giá so sánh 111 Hoàn thiện phơng pháp tính giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh Việt Nam 121 Thực trạng phơng pháp tính giá trị sản xuất theo giá so sánh Việt Nam 3.1.1 Phơng pháp tính 121 121 3.1.2 Công cụ dùng để tính giá trị sản xuất theo giá so sánh 3.1.3 Nguồn thông tin 130 3.1.4 Giá hệ thống phân loại áp dụng để tính giá trị sản xuất 138 3.1.5 Thực nguyên tắc tính giá trị sản xuất 143 3.1.6 u điểm tồn phơng pháp tính GO theo giá so sánh Việt Nam 144 Hoàn thiện phơng pháp tính, công cụ nguồn thông tin tính giá trị sản xuất ngành sản phẩm 148 3.2.1 Phơng pháp tính 148 3.2.2 Công cụ tính giá trị sản xuất theo giá so sánh 157 3.2.3 Tổ chức thông tin tính giá trị sản xuất 159 Một số khuyến nghị điều kiện bớc áp dụng kết nghiên cứu 160 3.3.1 Khuyến nghị điều kiện áp dụng 160 3.3.2 Khuyến nghị bớc thực 162 3.3.3 Khuyến nghị phân công thực 162 Vận dụng phơng pháp tính thử nghiệm 163 3.4.1 Ngành thơng nghiệp bán buôn, bán lẻ; dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy, hàng hóa tiêu dùng cá nhân hộ gia đình 164 3.4.2 Dịch vụ trung gian tài 169 Kết luận kiến nghị 176 Danh mục công trình tác giả 181 Tài liệu tham khảo 183 Phụ lục 1: Cấu trúc u điểm bảng nguồn sử dụng 186 Phụ lục 2: Thay đổi chất lợng sản phẩm biên soạn số giá sản xuất 191 137 Danh mục sơ đồ bảng luận án STT Tên bảng, sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Mối liên hệ ba loại giá 32 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp phơng pháp tính giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh 111 Bảng 3.1 Doanh số hàng bán trị giá vốn hàng bán thơng nghiệp phân theo nhóm hàng năm 2004 165 Bảng 3.2 Chỉ số giá tiêu dùng theo nhóm hàng năm 2004 so với năm 1994 166 Bảng 3.3 Chỉ số giá ngời sản xuất theo nhóm hàng năm 2004 so với năm 1994 167 Bảng 3.4 Bảng tính chuyển doanh số hàng bán năm 2004 từ giá hành giá so sánh 168 Bảng 3.5 Số d tín dụng, l i suất tín dụng theo khu vực hệ thống ngân hàng năm 2004 170 Bảng phụ lục 1.1 Bảng nguồn sử dụng đơn giản 188 Bảng phụ lục 1.2 Bảng nguồn 189 Bảng phụ lục 1.3 Bảng sử dụng 190 Danh mục chữ viết tắt Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh CPI Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index FISIM Phí dịch vụ ngầm dịch vụ trung gian tài Financial intermediation services indirectly measured GDP Tổng sản phẩm nớc Gross domestic product GO Giá trị sản xuất Gross output PPI Chỉ số giá ngời sản xuất Producer price index SNA Hệ thống tài khoản quốc gia Liên hợp quốc System of national accounts SUT Bảng nguồn sử dụng Supply and use table TCTK Tổng cục Thống kê General Statistics Office WPI Chỉ số giá bán buôn vật t cho sản xuất Wholesale price index Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Tổng sản phẩm nớc (GDP) tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), tổng sản phẩm nớc phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ cuối đợc tạo toàn kinh tế quốc dân khoảng thời gian định, dùng để đánh giá kết sản xuất, nghiên cứu cấu mối quan hệ tỷ lệ ngành kinh tế, mối quan hệ kết sản xuất với phần huy động vào ngân sách nhà nớc toàn kinh tế Đặc biệt, GDP theo giá so sánh đợc dùng để tính tốc độ tăng trởng kinh tế - tiêu quan trọng phản ánh phát triển kinh tế đất nớc ảnh hởng mạnh đến triển vọng đầu t mở rộng sản xuất kinh tế Để tính GDP theo giá so sánh, nhà thống kê phải tính giá trị sản xuất (GO) chi phí trung gian theo giá so sánh, nói cách khác GDP theo giá so sánh đợc tính gián tiếp chênh lệch giá trị sản xuất chi phí trung gian theo giá so sánh toàn kinh tế Chất lợng tính GDP theo giá so sánh phụ thuộc nhiều vào phơng pháp tính tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh Hiện nay, phơng pháp tính giá trị sản xuất theo giá so sánh Tổng cục Thống kê (TCTK) hạn chế, cha xác, cha có hệ thống từ nguyên tắc đến phơng pháp tính, nguồn thông tin công cụ dùng để tính Trên giới, nớc có thống kê phát triển thờng áp dụng phơng pháp sử dụng để tính tiêu GDP theo giá hành giá so sánh, hầu hết công trình nghiên cứu sách hớng dẫn tính GDP tập trung vào phơng pháp sử dụng, tài liệu phơng pháp sản xuất viết đơn giản cô đọng Cho đến nay, công trình nghiên cứu nớc thể qua đề tài nghiên cứu khoa học ngành Thống kê luận án tiến sĩ chuyên ngành thống kê trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lĩnh vực thống kê tài khoản quốc gia đề cập tới việc hoàn thiện phơng pháp thống kê tiêu giá trị tổng sản lợng ngành theo giá hành phó giáo s, tiến sĩ Bùi Huy Thảo (1987), nghiên cứu phơng pháp chuyển đổi từ tiêu thu nhập quốc dân hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS) sang tiêu GDP SNA tiến sĩ D Quang Nam Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (1993), nghiên cứu tổng quan ba phơng pháp tính tiêu tổng sản phẩm nớc theo giá hành tiến sĩ Nguyễn Văn Chỉnh Tổng cục Thống kê (1994), nghiên cứu tiêu phân tích hệ thống tài khoản quốc gia tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2001) gần có nghiên cứu tiến sĩ Trần Phớc Trữ (2003) ứng dụng mô hình để phân tích tăng trởng tổng sản phẩm nớc Cha có công trình nghiên cứu đề cập tới phơng pháp tính GDP nói chung giá trị sản xuất nói riêng theo giá so sánh Với lý trên, tác giả đ chọn đề tài: Phơng pháp luận tính tiêu giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh để viết luận án tiến sĩ kinh tế Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở hệ thống hóa làm rõ khái niệm có liên quan tới tiêu GO; nguyên tắc phơng pháp tính GO theo giá so sánh; đánh giá thực trạng phơng pháp tính GO ngành kinh tế nớc ta Từ luận án tập trung hoàn thiện phơng pháp luận tính GO ngành sản phẩm theo giá so sánh Phạm vi nghiên cứu Theo mục đích đề tài, luận án tập trung nghiên cứu: - Những vấn đề lý luận phơng pháp luận tính tiêu GO theo giá so sánh; - Những tồn phơng pháp tính tiêu GO theo giá so sánh Việt Nam nay; - Hoàn thiện phơng pháp tính tiêu GO theo giá so sánh từ số giá Phơng pháp nghiên cứu Để giải vấn đề nêu trên, luận án đ sử dụng tổng hợp phơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phơng pháp phân tích hệ thống, phơng pháp thống kê truyền thống đại phần mềm tin học ứng dụng ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận có liên quan đến phơng pháp luận tính tiêu GO; - Phân tích thực trạng phơng pháp tính tiêu GO ngành kinh tế theo giá so sánh thống kê Việt Nam; - Hoàn thiện phơng pháp luận tính tiêu GO ngành sản phẩm theo giá so sánh; - Đề xuất số giải pháp nhằm áp dụng phơng pháp tính tiêu GO ngành sản phẩm theo giá so sánh vào thực tiễn thống kê Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài lời mở đầu, kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm ba chơng: - Chơng 1: Những vấn đề chung giá trị sản xuất giá trị sản xuất theo giá so sánh; - Chơng 2: Phơng pháp luận tính giá trị sản xuất theo giá so sánh; - Chơng 3: Hoàn thiện phơng pháp tính giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh Việt Nam Chơng Những vấn đề chung giá trị sản xuất giá trị sản xuất theo giá so sánh 1.1 Các khái niệm liên quan tới giá trị sản xuất 1.1.1 Khái niệm sản xuất Khái niệm sản xuất có vai trò quan trọng, định tới phạm vi tính tiêu GO GDP kinh tế Việc xác định xác, rõ ràng khái niệm sản xuất đợc nhà kinh tế vĩ mô quan tâm, việc làm nghiên cứu đa phơng pháp tính GO GDP Với ý nghĩa đó, tác giả tập trung trình bày luận giải khái niệm sản xuất để làm sở xác định phạm vi tính GO phần sau luận án Khái niệm sản xuất theo nghĩa chung phản ánh trình ngời cải tạo thiên nhiên nhằm mục đích tạo điều kiện vật chất cần thiết cho sinh tồn Nh vậy, sản xuất hoạt động tự nhiên vĩnh cho sống ngời thực tế tồn phơng thức sản xuất định phù hợp với giai đoạn lịch sử Cùng với phát triển sản xuất x hội, khái niệm sản xuất thay đổi theo thời gian nhà kinh tế đ đa khái niệm khác sản xuất Vào kỷ thứ XVIII, nhà kinh tế Pháp theo trờng phái Trọng nông mà đại diện Quesnay - ngời đa khái niệm sản xuất, cho rằng: Sản xuất trớc hết phải sáng tạo sản phẩm phải mang lại thu nhập ròng Theo trờng phái này, có hoạt động nông nghiệp hoạt động sản xuất có ruộng đất đem lại thu nhập ròng Khái niệm sản xuất trờng phái Trọng nông cha đầy đủ họ đề cao vị trí nông nghiệp kinh tế, khái niệm phù hợp với giai đoạn đầu tiến trình phát triển x hội, thời kỳ công x nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ thời kỳ đầu x hội phong kiến Adam Smith (1723 - 1790) tác phẩm: Của cải Quốc gia xuất năm 1784 đ phê phán khái niệm sản xuất trờng phái Trọng nông, ông cho rằng: Công nghiệp chế biến ngành sản xuất hoạt động chế biến thuộc khái niệm sản xuất, Adam Smith không thừa nhận hoạt động dịch vụ khái niệm sản xuất Adam Smith đợc dùng thống kê kinh tế vĩ mô kinh tế kế hoạch tập trung tồn suốt thập kỷ 40 đầu năm 90 kỷ XX Các nhà kinh tế học Macxit cho rằng: Muốn sản xuất ngời phải kết hợp thành quan hệ sản xuất Sản xuất gắn bó cách hữu với phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm đ sản xuất Sản xuất tiêu dùng hai giai đoạn khác trình sản xuất, nhng gắn với đời sống x hội Sản xuất gắn với tiêu dùng thông qua hoạt động phân phối sản phẩm Với quan niệm nh vậy, khái niệm sản xuất nhà kinh tế học Macxit bao gồm hoạt động tạo cải vật chất hoạt động phân phối lu thông để đa sản phẩm vật chất từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng đợc thể rõ qua phân loại ngành kinh tế quốc dân với việc phân định ranh giới lĩnh vực sản xuất vật chất lĩnh vực không sản xuất vật chất Các ngành sản xuất vật chất bao gồm: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, vận tải hàng hóa, bu điện phục vụ ngành sản xuất vật chất, cung ứng vật t kỹ thuật thu mua nông sản, thơng nghiệp ăn uống công cộng ngành sản xuất vật chất khác Lĩnh vực không sản xuất vật chất bao gồm ngành dịch vụ nh: giáo dục, y tế, thể thao, tài chính, tín dụng bảo hiểm, nghiên cứu khoa học, v.v Theo tác giả, khái niệm sản xuất nhà kinh tế học Macxit có số hạn chế: - Đ bỏ qua tồn thực tế khách quan ngành dịch vụ kinh tế; - Cách phân biệt vận tải hàng hóa vận tải hành khách không thống t kinh tế Vận tải hàng hóa đợc tính khái niệm sản xuất vật chất với lập luận hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng để kết thúc trình sản xuất cải vật chất Để tiêu dùng hàng hóa vật chất, không thiết vận chuyển hàng hóa đến nơi tiêu dùng kết thúc trình sản xuất, vận 185 22 Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C (1993), System of National Accounts 1993 23 Commission of the European Communities, Current classification: Statistical Classification of product by Activity in the European Economic Community, 2002 version, CPA 2002 24 European Commission, Eurostat (2001), Handbook on price and volume measures in national accounts 25 Eurostat (2000), Manual on the economic accounts for agriculture and forestry EAA/EAF (Rev.1.1) 26 Statistics New Zealand, Producers Price Index, Concepts, Sources and Methods 27 United Nations (1968), System of National Accounts 28 United Nations (1999), Handbook of Input Output Table Compilation and Analysis 29 United Nations (2003), National Accounts: A Practical introduction 30 Vũ Quang Việt (2003), Review of Statistical units in survey of enterprises and establishments 186 Phụ lục Cấu trúc u điểm bảng nguồn sử dụng Hiện nay, nớc có trình độ thống kê phát triển đ dùng bảng nguồn sử dụng nh công cụ hữu hiệu để tính tiêu GO GDP theo giá hành giá so sánh Trong phần này, tác giả trình bày tóm tắt cấu trúc SUT u điểm bảng thống kê kinh tế Cấu trúc bảng nguồn sử dụng Qua phân tích luồng chu chuyển thu nhập chi tiêu kinh tế, nhà kinh tế vĩ mô đ chứng minh đồng thức mô tả mối liên hệ tổng thu nhập từ sản xuất, tổng chi tiêu GDP Đây sở hình thành nên ba phơng pháp tính cho kết tiêu GDP theo giá hành Dới dạng đồng thức, ba phơng pháp tính GDP theo giá hành đợc viết nh sau: GDP = GO - I + T = C + G + K + X - M = COE + CFC +TP + OS (1) Trong đó: GO : tính theo giá I : chi phí trung gian T : thuế trừ trợ cấp sản phẩm; C : chi tiêu dùng hộ gia đình; G K : chi tiêu dùng Nhà nớc; : tích lũy tài sản; X M COE CFC : : : : xuất hàng hóa dịch vụ nhập hàng hóa dịch vụ thu nhập ngời lao động; khấu hao tài sản cố định; TP OS : thuế trừ trợ cấp sản xuất; : thặng d Trong đồng thức (1), GO tính theo giá bản, chi phí trung gian tính theo giá sử dụng hiệu số hai tiêu (GO- I) mô tả giá trị tăng thêm theo giá Giá trị tăng thêm theo giá cộng với tất loại thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm biểu thị GDP theo giá sử dụng Tiêu dùng cuối tích lũy tính theo giá sử dụng; xuất nhập hàng hoá tính theo giá FOB; xuất nhập dịch vụ tính theo giá giao dịch, GDP bên sử dụng tính theo giá sử dụng 187 Viết lại đồng thức (1) theo phơng pháp sản xuất phơng pháp sử dụng có dạng sau: GO - I + T = GDP = C + G + K + X - M (2) Cộng chi phí trung gian (I) nhập hàng hoá dịch vụ (M) vào hai vế đồng thức (2), nhận đợc đồng thức sau: GO + M + T = I + C + G + K + X (3) Vế trái đẳng thức (3) biểu thị nguồn hàng hóa dịch vụ kinh tế GO tất đơn vị sản xuất thờng trú kinh tế tạo cộng với nhập hàng hóa dịch vụ cộng với tất loại thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm Vế phải mô tả tổng sử dụng hàng hóa dịch vụ toàn kinh tế tổng chi phí trung gian tất đơn vị sản xuất thờng trú cộng chi tiêu dùng hộ gia đình cộng chi tiêu dùng phủ cộng tích lũy tài sản cộng xuất hàng hóa dịch vụ SUT bao gồm hai bảng: bảng nguồn bảng sử dụng Các dòng hai bảng đợc phân tổ theo ngành sản phẩm Các cột SUT mô tả GO chi phí trung gian đợc phân tổ theo ngành kinh tế Hai cột lại bảng nguồn biểu thị hàng hóa dịch vụ nhập thuế trừ trợ cấp sản phẩm, cột lại bảng sử dụng mô tả nhu cầu sử dụng cuối (Sơ đồ SUT đa phần cuối phụ lục) Để nâng cao chất lợng tính GO GDP theo giá hành giá so sánh, phục vụ cho phân tích kinh tế, tiêu GO bảng nguồn chi phí trung gian bảng sử dụng đợc phân loại theo nhóm hàng hóa dịch vụ nh: nhóm sản phẩm vật chất; nhóm dịch vụ thị trờng; nhóm dịch vụ phi thị trờng, phân theo nhóm thị trờng; nhóm phi thị trờng, nhóm chia để tự tiêu dùng khác GO nhập hàng hóa dịch vụ trớc hết đợc tính theo giá bản, sau cộng thêm giá trị 188 phí vận tải, thơng nghiệp tất loại thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm để nhận đợc tổng nguồn theo giá sử dụng Với mục đích dùng SUT để tính tiêu GO GDP theo giá so sánh, tiêu GO chi phí trung gian đợc tách chi tiết thành GO chi phí trung gian sản phẩm hàng hóa dịch vụ có tính thị trờng; hàng hóa dịch vụ tự sản xuất cho tiêu dùng hàng hóa dịch vụ phi thị trờng khác Việc tách biệt quan trọng SNA sản phẩm có tính thị trờng sản phẩm tự sản xuất cho tiêu dùng đợc xác định giá trị theo giá bản, sản phẩm phi thị trờng khác đợc xác định giá trị theo tổng chi phí sản xuất Bảng nguồn sử dụng đơn giản Bảng phụ lục 1.1 Nguồn Sản phẩm O M Ngành Sử dụng đc đc (a) (b) T Tổng I C G K X số kinh tế Hàng hóa Hàng 2240 372 10 78 113 2813 1339 636 1364 84 -10 -78 1380 544 381 363 đc(c) Tổng số phẩm Ngành kinh tế Dịch vụ Sản 43 43 3604 499 20 0 133 4236 14 1883 391 442 23 hóa 69 Dịch vụ 29 đc(c) 1031 368 414 540 Tổng số - Nguồn: Theo bảng 15.1 Tài khoản quốc gia 1993 - đc(a): Điều chỉnh để chuyển hàng hóa nhập theo giá FOB giá bản; - đc(b): Điều chỉnh phí vận tải phí thơng nghiệp hàng hóa lu chuyển kinh tế, cộng với thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm để nhận đợc giá trị sản phẩm theo giá sử dụng 189 u điểm SUT thống kê kinh tế Với kết cấu chặt chẽ, lôgic bao gồm tiêu tổng hợp bên sản xuất bên sử dụng kinh tế nên u điểm bật SUT cho phép kiểm tra chéo độ tin cậy, chất lợng tính hợp lý hầu hết tiêu hệ thống tài khoản quốc gia Nói cách khác, SUT công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lợng tiêu thống kê SUT cho phép áp dụng phơng pháp tính khoa học theo giá so sánh nh phơng pháp giảm phát tính tiêu GO GDP làm cân đối nhóm sản phẩm theo giá so sánh sản xuất sử dụng Dùng SUT tính đợc chi tiết thành phần cấu thành GDP theo giá so sánh phơng pháp sử dụng đối sánh với phơng pháp sản xuất Bảng nguồn Bảng phụ lục 1.2 Nguồn M O Sản phẩm Thị trờng T Phi thị trờng Tự tiêu dùng Khác Ngành kinh tế Ngành kinh tế Ngành kinh tế Hàng hóa 2193 47 Dịch vụ 884 100 380 đc(c) Tổng số đc(a) đc(b) Tổng số 372 10 78 113 2813 84 -10 -78 20 1380 43 3077 147 380 499 Nguồn: Theo bảng 15.1 Tài khoản quốc gia 1993 43 0 133 4236 190 Bảng sử dụng Bảng phụ lục 1.3 sử dụng I C G K X Thị Phi thị trờng trờng Tự tiêu Khác dùng Tổng nguồn Ngành Ngành Ngành kinh tế kinh tế kinh tế Hộ gia đình 2813 1194 33 112 636 1380 400 17 127 365 43 4236 Vô vị lợi Chi cho cá nhân Chi TS cố TS TS cho định lu quý cộng động đồng 16 207 353 156 28 10 23 69 14 1594 50 239 1015 16 442 29 đc(c) 212 156 376 28 10 540 Tổng số Nguồn: Theo bảng 15.1 Tài khoản quốc gia 1993 191 Phụ lục Thay đổi chất lợng sản phẩm tính toán số giá sản xuất Để đánh giá tăng trởng thực tiêu kinh tế, nhà thống kê phải loại trừ yếu tố biến động giá tiêu đó, nghĩa nghiên cứu thay đổi mặt lợng Chất lợng sản phẩm tăng nâng cao tính cạnh tranh nhu cầu ngời tiêu dùng nh kết tất yếu làm tăng khối lợng sản phẩm sản xuất SNA quy định thay đổi chất lợng sản phẩm yếu tố thay đổi khối lợng sản phẩm, tính số giá, nhà thống kê phải loại trừ yếu tố thay đổi chất lợng sản phẩm SNA thờng sử dụng số giá làm công cụ phơng pháp số giá để tính tiêu kinh tế tổng hợp theo giá so sánh Chỉ số giá phản ánh thay đổi chi phí theo thời gian để mua rổ hàng hóa xác định không chịu ảnh hởng thay đổi chất lợng, thay đổi số lợng hàng hóa rổ hàng Nói cách khác, loại hàng hoá rổ dùng để thu thập giá phải có chất lợng giống hai kỳ so sánh Các nhà thống kê dùng công thức Laspeyres với quyền số hàng hóa năm gốc cố định để tính số giá với mục đích số giá phản ánh thay đổi yếu tố giá hai kỳ so sánh Trong thực tế, việc xuất sản phẩm sản phẩm cũ không tồn thị trờng đ gây khó khăn việc thu thập thông tin để tính số giá Khi nhà thống kê phải chọn sản phẩm thay cho sản phẩm cũ có rổ hàng nhng không xuất thị trờng phải điều chỉnh chất lợng sản phẩm để đảm bảo số giá phản ánh xác biến động giá sản phẩm hai thời kỳ Dùng phơng pháp số giá với số giá đ loại trừ yếu tố thay đổi chất lợng sản phẩm cho phép biểu thị xác thay đổi khối lợng tiêu theo giá so sánh Một số phơng pháp thờng áp dụng để loại trừ yếu tố thay đổi chất lợng sản phẩm tính số giá Đây lĩnh vực chuyên sâu thống kê giá, khuôn khổ 192 phụ lục tác giả đề cập tóm tắt nội dung vài phơng pháp chủ yếu thờng sử dụng để nhà thống kê tài khoản quốc gia hiểu đợc chất phơng pháp Phơng pháp nối giá Phơng pháp nối giá áp dụng để điều chỉnh chất lợng sản phẩm trờng hợp hay vài thời kỳ sản phẩm B sản phẩm cũ A nhóm xuất thị trờng với giá khác sau sản phẩm tồn thị trờng Các nhà kinh tế giả thiết giá sản phẩm A B khác thời kỳ hai xuất biểu thị khác chất lợng Khi tỷ lệ giá hai sản phẩm xuất thời kỳ biểu thị khác chất lợng đợc dùng để điều chỉnh thay đổi chất lợng sản phẩm tính số giá Cụ thể phơng pháp điều chỉnh nh sau: giả sử sản phẩm cũ xuất thị trờng từ kỳ gốc O đến thời kỳ t với giá sản phẩm hai thời kỳ lần lợt pco pct Trong thời kỳ t sản phẩm xuất với giá pmt đến thời kỳ n sản phẩm với giá pmn Giá hai sản phẩm thời kỳ đa bảng Thời kỳ xuất Giá sản phẩm cũ o pco = 10 t pct = 15 n Giá sản phẩm pmt = 17 pmn = 20 Tỷ lệ pct / pmt biểu thị khác chất lợng hai sản phẩm thời kỳ t qua giá cả, nhận giá trị 0,88 Trong kỳ n không xuất sản phẩm cũ mà có giá sản phẩm pmn, tích số pmn x (pct / pmt) biểu thị giá sản phẩm pmn thời kỳ n đ điều chỉnh thay đổi chất lợng sản phẩm Chỉ số giá sản phẩm pmn kỳ n so với kỳ gốc O biểu thị công thức: Pn, o = pmn x (pct / pmt) / pco = 20 x 0,88 / 10 = 1,66 Nếu không điều chỉnh thay đổi chất lợng sản phẩm, số giá có giá trị là: Pn, o = pmn / pco = 20 / 10 = 2,0; dùng số giá để loại trừ yếu tố biến động giá đánh giá thấp thực tế thay đổi khối lợng 193 Phơng pháp nối giá cho kết tốt thị trờng sản phẩm A B cạnh tranh hoàn hảo Trong trờng hợp sản phẩm thờng xuyên đợc đa thị trờng giá chúng thay đổi nhanh, phơng pháp nối giá cho kết không tốt Phơng pháp giá lựa chọn Phơng pháp đề cập tới trờng hợp giá hai sản phẩm A B khác sản phẩm B có thêm chức so với sản phẩm A Chẳng hạn sản phẩm A máy tính sách tay ổ đĩa CD-Room, sản phẩm B giống sản phẩm A khác có thêm ổ đĩa CD-Room, trờng hợp giá sản phẩm B cao giá sản phẩm A giá ổ đĩa CR-Room Để loại trừ khác biệt chất lợng sản phẩm tính số giá, giá sản phẩm B phải trừ giá ổ đĩa CD-Room, thực tế lúc giá sản phẩm có thêm chức giá sản phẩm cha có chức cộng thêm giá thiết bị có chức Phơng pháp giá lựa chọn đợc áp dụng thực tế khác biệt chất lợng sản phẩm có chức khác khác biệt giá chúng giá phận lựa chọn thêm Phơng pháp áp dụng điều chỉnh chất lợng số giá hàng hóa bán cho ngời tiêu dùng Phơng pháp điều chỉnh Hedonic Mục đích phơng pháp điều chỉnh Hedonic nhằm đánh giá khác biệt giá hàng hóa khác chất lợng thể qua đặc trng hàng hóa Các nhà thống kê thu thập thông tin giá sản phẩm thị trờng thông tin phản ánh đặc trng loại hàng hóa khác Hệ số thu đợc từ phép hồi quy phản ánh đặc trng tổng quát hàng hóa biểu thị khác biệt giá loại hàng hóa dùng hệ số để tính giá số thời kỳ hàng hóa chúng cha có thị trờng Các nhà thống kê thờng thực phép hồi quy cho kỳ gốc dùng hệ số hồi quy cho số kỳ phơng pháp Hedonic thờng sử dụng 194 trờng hợp sản phẩm thay đổi nhanh, nhng đòi hỏi phải định lợng đợc đặc trng hàng hóa Phơng pháp định giá theo mô hình sản phẩm ý tởng đa phơng pháp định giá theo mô hình sản phẩm dựa thực tế xuất sản phẩm đơn - Mỗi quy trình sản xuất tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng, với đặc trng kỹ thuật sản phẩm bên A hợp đồng đặt Có thể coi sản phẩm đơn loại sản phẩm mới, sản xuất kỳ sản phẩm tơng tự xuất kỳ hạch toán Không thể thu thập giá sản phẩm hai kỳ khác để so sánh biên soạn số giá cho loại sản phẩm đơn Sản phẩm đơn có cấu trúc đa dạng, phức tạp, để tạo thành phẩm thờng có kết hợp nhiều đơn vị sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất hay vài phận cấu thành sản phẩm Với đặc trng quy trình sản xuất sản phẩm đơn chiếc, nhà thống kê đ đa phơng pháp xác định giá theo mô hình sản phẩm dùng để tính chuyển GO nhóm sản phẩm đơn từ giá thực tế giá so sánh Nội dung tóm tắt phơng pháp định giá theo mô hình sản phẩm nh sau: dựa vào sản phẩm đ có, tách Mô hình sản phẩm theo phận cấu thành Mỗi phận cấu thành có giá kỳ hạch toán trớc, nhà thống kê kết hợp với đơn vị sản xuất xác định lại giá phận cấu thành theo kỳ hạch toán Từ tính số giá phận cấu thành sản phẩm đơn Để áp dụng phơng pháp xác định giá theo mô hình sản phẩm, cần tuân thủ yêu cầu sau: - Cập nhật thờng xuyên mô hình sản phẩm đ sử dụng để xác định giá phận cấu thành, đảm bảo sản phẩm không bị lỗi thời; - Phải chọn mô hình sản phẩm có tính đại diện, sử dụng nhiều nơi; 195 - Giá thực tế thị trờng áp dụng cho toàn sản phẩm phận cấu thành, giá sản phẩm, bao gồm lợi nhuận nhà sản xuất trừ chiết khấu cho khách hàng Phơng pháp chi phí sản xuất Nhiều giá riêng biệt cho phận độc lập sản phẩm nh trờng hợp giá lựa chọn, nhà thống kê giá phải hỏi đơn vị xuất chi phí để tạo phận độc lập Với mục đích loại trừ khác biệt chất lợng hai sản phẩm tính số giá, bên cạnh thông tin giá phận nhà thống kê thu thập thông tin khác biệt chi phí sản xuất hai sản phẩm Theo phơng pháp này, thông tin chi phí dùng thay cho thông tin giá phơng pháp đ không tính đến sở thích ngời tiêu dùng Chỉ số giá số giá trị đơn vị Khi loại trừ yếu tố biến động giá tiêu, nhà thống kê thờng dùng số giá làm công cụ phơng pháp áp dụng đợc gọi phơng pháp số giá Tuy số trờng hợp số giá, số giá trị đơn vị đợc sử dụng làm công cụ thay thế, chẳng hạn nh số ngành dịch vụ Chỉ số giá số giá trị đơn vị có đặc trng gì, chúng dùng thay cho để loại trừ yếu tố biến động giá thống kê tài khoản quốc gia đợc hay không? Tính số giá nhóm sản phẩm dựa giá mẫu sản phẩm đại diện cho toàn nhóm, cố định hai thời kỳ Chất lợng số giá phụ thuộc vào tính đại diện cao hay thấp mẫu sản phẩm lấy giá, mẫu sản phẩm không bao gồm sản phẩm phổ biến thị trờng giá sản phẩm không thuộc vào mẫu khác biệt lớn so với giá sản phẩm mẫu, số giá không xác sai lệch Để số giá phản ánh sát thực biến động giá sản phẩm thị trờng, mẫu sản phẩm đợc chọn để lấy giá phải cập nhật để loại bỏ sản phẩm không xuất thị trờng đa sản phẩm vào mẫu 196 Chỉ số giá trị đơn vị nhóm sản phẩm đợc tính dựa quan sát toàn số lợng tổng giá trị nhóm Giá trị đơn vị nhóm sản phẩm đợc tính tỷ lệ tổng giá trị nhóm so với toàn số lợng sản phẩm nhóm, số giá trị đơn vị đợc tính tỷ lệ giá trị đơn vị hai thời kỳ dùng để đánh giá xu hớng biến động giá nhóm sản phẩm Chỉ số giá trị đơn vị có u điểm quan sát đợc toàn sản phẩm nhóm nhng gặp phải vấn đề tính không đồng sản phẩm, nguyên nhân gây nên biến động lớn số giá trị đơn vị Nhợc điểm thứ hai số giá trị đơn vị chỗ thay đổi cấu sản phẩm nhóm ảnh hởng tới số giá trị đơn vị dẫn tới thay đổi yếu tố giá, thực tế thay đổi thay đổi khối lợng Nhợc điểm thứ ba số giá trị đơn vị thể chỗ số không cho phép điều chỉnh yếu tố thay đổi chất lợng sản phẩm Nói cách khác, số giá trị đơn vị khác với số giá hàng hóa chỗ thay đổi số giá trị đơn vị bao gồm thay đổi chất lợng hàng hóa thay đổi số giá hoàn toàn thay đổi giá hàng hóa Để minh họa cho nhợc điểm số giá trị đơn vị, tác giả đa ví dụ sau: Giả sử nhóm sản phẩm giầy dép có hai phẩm giầy dép với số liệu giá số lợng năm t năm t+1 nh sau: Năm t Dép Số lợng Giá Giá trị Giầy Số lợng Giá Giá trị Tổng số Số lợng Giá trị đơn vị Giá trị Năm t +1 15 10 150 10 10 100 10 20 200 15 20 300 25 14 350 25 16 400 197 Từ số liệu đa bảng, tính đợc số kết sau: - Chỉ số giá trị đơn vị năm t+1 so với năm t 114,3; - Chỉ số khối lợng dựa theo số giá trị đơn vị 100 (tổng số lợng giầy dép không đổi); - Chỉ số giá tính theo Paasche năm t+1 so với năm t 100; IP p = - PtQt / PoQt = (20 x15 + 10 x 10) / ( 20 x 15 + 10 x 10) Chỉ số khối lợng theo Laspeyres năm t+1 so với năm t 114,3; IL q = PoQt / PoQo = (20 x15 + 10 x 10) / ( 20 x 10 + 10 x15) Trong đó: IPp - Chỉ số giá theo Paasche; ILq - Chỉ số khối lợng theo Laspeyres Rõ ràng giá số lợng hai sản phẩm không đổi, có thay đổi cấu số lợng hai sản phẩm, điều đợc phản ánh xác số giá tính theo Paasche (100) số khối lợng tính theo Laspeyres (114,3) Ngợc lại số giá trị đơn vị phản ánh xu hớng biến động giá nhóm sản phẩm 114,3 số khối lợng dựa theo số giá trị đơn vị 100 Nếu dùng số giá trị đơn vị làm công cụ để loại trừ yếu tố biến động giá có xu hớng thổi phồng thay đổi giá (trong ví dụ giá không đổi) đánh giá thấp so với thực tế thay đổi lợng Đây lý nhà thống kê không dùng số giá trị đơn vị làm công cụ để loại trừ yếu tố biến động giá Chỉ số giá trị đơn vị phản ánh xác biến động giá nhóm sản phẩm đồng nhất, cấu sản phẩm nhóm không đổi Chỉ số giá số giảm phát Chỉ số giảm phát công cụ dùng để tính GO ngành sản phẩm theo giá so sánh phơng pháp số giá, sau tác giả đề cập tóm tắt loại số Chỉ số giảm phát khái niệm biểu thị biến động mức giá chung tiêu phản ánh, đợc tính tỷ lệ giá trị giá hành giá so sánh tiêu 198 Chẳng hạn, số giảm phát GDP phản ánh biến động giá tất hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh tế, tính công thức sau: Chỉ số giảm phát GDP năm t = GDP theo giá hành năm t x GDP theo giá so sánh năm t 100 Chỉ số giảm phát GDP thờng dùng để loại trừ ảnh hởng thay đổi mức giá chung tiêu kinh tế phù hợp Với khái niệm chung số giảm phát, bên cạnh số giảm phát GDP, thống kê tài khoản quốc gia tính số loại số giảm phát sau: Chỉ số giảm phát chi tiêu dùng cuối hộ gia đình năm t Chỉ số giảm phát chi tiêu dùng cuối Nhà nớc năm t Chỉ số giảm phát giá trị sản xuất ngành sản phẩm năm t = Chi tiêu dùng cuối hộ gia đình theo giá hành năm t -Chi tiêu dùng cuối hộ gia đình theo giá so sánh năm t x 100 = Chi tiêu dùng cuối Nhà nớc theo giá hành năm t Chi tiêu dùng cuối Nhà nớc theo giá so sánh năm t x 100 = Giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá hành năm t Giá trị sản xuất ngành sản phẩm theo giá so sánh năm t x 100 199
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh, Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh, Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay