Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

222 184 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:34

ii MC LC Li cam oan Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc bng, biu M U .1 CHNG NHNG VN C BN V PHT TRIN HOT NG BN L CA NGN HNG THNG MI 1.1 HOT NG BN L CA NGN HNG THNG MI 1.2 PHT TRIN HOT NG BN L CA NGN HNG THNG MI 42 1.3 KINH NGHIM CA MT S NGN HNG NC NGOI TRONG VIC PHT TRIN HOT NG NGN HNG BN L 57 CHNG THC TRNG HOT NG BN L TI CC NGN HNG THNG MI VIT NAM .69 2.1 TNG QUAN CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 69 2.2 THC TRNG HOT NG BN L CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 78 2.3 NH GI THC TRNG HOT NG BN L TI CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 98 CHNG GII PHP PHT TRIN HOT NG BN L TI CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 116 3.1 NH HNG PHT TRIN HOT NG BN L CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 116 3.2 GII PHP PHT TRIN HOT NG BN L TI CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 127 3.3 KIN NGH 171 KT LUN .183 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CễNG B CA TC GI 185 DANH MC TI LIU THAM KHO 187 PH LC iii DANH MC CC CH VIT TT Ký hiu Gii thớch thut ng vit tt AGRIBANK Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam ANZ Ngõn hng trỏch nhim hu hn mt thnh viờn ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) Vit Nam ATM Mỏy rỳt tin t ng - Automatic Teller Machine BIDV Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam CNH Cụng nghip hoỏ CNTT Cụng ngh thụng tin CRM Qunlý quan h khỏch hng-Customer Relationship Management DBS Ngõn hng Phỏt trin Singapore- Development Bank Singapore VCNT n v chp nhn th EDC Máy đọc thẻ điện tử: Electronic Data Capture EMV Chun th toỏn thụng minh liờn minh th ln nht th gii l Europay, Master Card v Visa a FDI Vn u t trc tip nc ngoi - Foreign Direct Investment GDP Tng sn phm Quc ni - Gross Domestic Product KDTM Khụng dựng tin mt KH Khỏch hng KT Kinh t NH Ngõn hng NHBL Ngõn hng bỏn l NHNN Ngõn hng Nh nc NHTM Ngõn hng thng mi NHTMCP Ngõn hng Thng mi C phn NHTMNN Ngõn hng Thng mi Nh nc NHTMVN Ngõn hng thng mi Vit Nam iv Ký hiu HSBC Gii thớch thut ng vit tt Ngõn hng trỏch nhim hu hn mt thnh viờn HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation )Vit Nam MIS H thng thụng tin qun lý (Management of Information System) PIN Mó s cỏ nhõn - Personal Identification Number POS im bỏn hng hay im chp nhn th - Point Of Sale SWIFT H thng toỏn vin thụng liờn ngõn hng quc t - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TCTD T chc tớn dng TCTQT T chc th quc t TTDVKH Trung tõm dch v khỏch hng Contact Center VIETCOMBANK Ngõn hng Thng mi C Phn Ngoi Thng Vit Nam VIETINBANK Ngõn hng Thng mi C Phn Cụng Thng Vit Nam VN Vit Nam VND ng Vit Nam v DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Tc tng trng GDP ca VN giai on 2004-2008 69 Bng 2.2 Doanh s bỏn l ca VN giai on 2004 - 2008 70 Bng 2.3: Vn FDI thc hin giai on 2004-2008 .72 Bng 2.4: Kim ngch xut nhp khu ca VN giai on 2004-2008 .73 Bng 2.5 Huy ng tit kim dõn c ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 .78 Bng 2.6 S lng ti khon tin gi toỏn cỏ nhõn ca cỏc NHTMVN giai on 2004-2008 80 Bng 2.7 Lng kiu hi chuyn v Vit Nam qua cỏc NHTMVN 83 Bng 2.8 S lng th ghi n ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 87 Bng 2.9 S lng th tớn dng ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 .89 Bng 2.10 Cho vay bỏn l ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 91 Bng 2.11 Dch v ngõn hng in t ca NHTMCP ụng tớnh n thỏng 11 nm 2008 .94 Bng 2.12 S lng mỏy ATM v POS ca cỏc NHTMVN giai on 2004- 2008 97 Bng 3.1: Tng hp tỡnh hỡnh phỏt trin ca mng vin thụng VN 120 Bng 3.2 Phõn tớch cỏc ngõn hng nc ngoi theo mụ hỡnh SWOT 121 Bng 3.3: Phõn tớch cỏc NHTMVN theo mụ hỡnh SWOT 122 Bng 3.4: T l dõn c cú ti khon toỏn ti NH ca mt s nc .123 vi DANH MC S , BIU I S S 2.1 T chc h thng ngõn hng thng mi Vit Nam hin 75 S 3.1 H thng qun lý quan h khỏch hng tớch hp vi cỏc kờnh phõn phi 134 S 3.2 Mụ hỡnh kt ni toỏn th tớn dng ca cỏc NHTM .147 S 3.3 Mụ hỡnh kt ni toỏn th ghi n ca cỏc NHTM 147 S 3.4 Mụ phng dch v Topup ca cỏc NHTM vi cỏc cụng ty cung cp dch v149 II BIU Biu 2.1 - Tc tng trng GDP ca VN giai on 2004 2008 70 Biu : 2.2 Doanh s bỏn l ca VN giai on 2004 2008 70 Biu 2.3 - Vn FDI thc hin giai on 2004-2008 72 Biu 2.4 - Kim ngch xut nhp khu ca VN giai on 2004 2008 .73 Biu 2.5 Huy ng tit kim dõn c ca mt s NHTMVN giai on 2004 - 2008.79 Biu 2.6 S lng ti khon tin gi toỏn cỏ nhõn ca cỏc NHTMVN giai on 2004-2008 81 Biu 2.7 Lng kiu hi chuyn v Vit Nam qua cỏc NHTMVN giai on 20042008 .84 Biu 2.8: S lng th ghi n ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 .88 Biu 2.9 Th phn th tớn dng ca mt s NHTMVN tớnh n cui 2008 .89 Biu 2.10 Cho vay bỏn l ca mt s NHTMVN giai on 2004-2008 91 Biu 2.11 S lng mỏy ATM v POS ca cỏc NHTMVN giai on 2004- 2008 97 M U Tớnh cp thit ca ti Cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, hot ng ca cỏc NHTM ngy cng phỏt trin v t c nhng thnh tu nht nh trờn nhiu mt nh: Hin i hoỏ cụng ngh, cung ng cỏc sn phm dch v mi, qun tr ri ro, tỏi cu trỳc hot ng hng theo i tng khỏch hngTheo ú, hot ng bỏn l ngy cng chim t trng ln hot ng ca cỏc NHTM v em li nhiu li ớch Xột trờn giỏc kinh t - xó hi, hot ng bỏn l gúp phn ci thin i sng dõn c, gim chi phớ xó hi, ci thin minh toỏn Xột trờn giỏc ti chớnh v qun tr NH, hot ng bỏn l phõn tỏn v hn ch ri ro, to ngun thu n nh cho NH, õy l mt hot ng cú xu hng tng trng nhanh ca cỏc NHTM trờn th gii nhng nm gn õy Ti Vit Nam, di ỏp lc cnh tranh t cỏc t chc ti chớnh tớn dng v phi tớn dng khỏc, cỏc NH nc ngoi, t s hiu bit v nhu cu ngy cng cao ca KH v s phỏt trin nh v bóo ca cụng ngh thụng tin, hot ng bỏn l ca NHTMVN nhng nm gn õy ó cú nhng bc tin ỏng k, nhiờn cũn nhiu bt cp nh: Thiu tớnh ng b vic phỏt trin hot ng NHBL; sn phm dch v mang nng tớnh truyn thng, nghốo nn v chng loi, tớnh tin ớch cha cao; cht lng dch v thp; mc ng dng cụng ngh phỏt trin dch v cũn hn ch; cỏc kờnh phõn phi cha a dng v kộm hiu qu; th ng vic tip th bỏn hng khụng cú h thng thụng tin KH y , cha cú i ng cỏn b chuyờn nghip v NHBL; cha cú h thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v hot ng bỏn l cng nh qun lý ri ro hu hiu; hiu qu t hot ng ngõn hng bỏn l trờn cỏc mt KT v xó hi khỏ khiờm tn Trong ú, vi th trng tim nng gn 86 triu dõn, cỏc NH nc ngoi, cỏc t chc ti chớnh phi NH, thm c cỏc t chc phi ti chớnh ó v ang hnh ng mt cỏch rỏo rit chim lnh th phn lnh vc ny Khi khụng cú s phõn bit gia cỏc t chc tớn dng nc v cỏc t chc tớn dng nc ngoi cỏc lnh vc hot ng NH, cỏc chi nhỏnh NH nc ngoi, cỏc t chc phi NH vi cụng ngh hin i, nng lc ti chớnh di do, sn phm v dch v NH a dng, c phộp m rng mng li chim lnh th trng ni a, m rng i tng KH l dõn c thỡ cỏc NHTMVN cú th thua trờn sõn nh Vỡ vy vic ỏnh giỏ thc trng, xut cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng bỏn l l cp thit i vi cỏc NHTMVN Xut phỏt t nhng trờn õy, vi mong mun tỡm cỏc gii phỏp ng b, hu hiu, cú tớnh thc t nhm phỏt trin hot ng bỏn l ca cỏc NHTMVN, tỏc gi ó chn : Phỏt trin hot ng bỏn l ti cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam lm ti Lun ỏn Tin s ca mỡnh Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Liờn quan n Phỏt trin hot ng bỏn l ti cỏc NHTMVN ó cú mt s tỏc gi tip cn cỏc mng nghip v v gúc khỏc Mt vi cụng trỡnh nghiờn cu tiờu biu liờn quan n cỏc nghip v hot ng bỏn l ca NHTMVN thi gian qua nh: Nghiờn cu v phỏt trin cỏc nghip v tớn dng ca cỏc NHTMVN cú lun ỏn tin s ca tỏc gi Nguyn Kim Anh (2004) [1] lun ỏn ó trỡnh by mt cỏch tng quan v nhng nghip v tớn dng ca cỏc NHTM, t ú xut mt s gii phỏp nhm phỏt trin nghip v tớn dng cho c hai i tng khỏch hng t chc v khỏch hng cỏ nhõn iu kin nn KT th trng; Nghiờn cu v hỡnh thc toỏn th ca tỏc gi Nguyn Danh Lng (2003) [21] lun ỏn ó trỡnh by mt cỏch tng quan v th v hỡnh thc toỏn th, nhng tn ti v hỡnh thc toỏn th ti VN, t ú a nhng gii phỏp, kin ngh nhm phỏt trin hỡnh thc toỏn th ti VN; Nghiờn cu v huy ng v s dng ngoi t ca tỏc gi Nguyn Mnh Tin (2002) [48] lun ỏn ó i sõu nghiờn cu v huy ng v s dng ngoi t núi riờng ti AGRIBANK, phõn tớch thc trng ca hot ng ny t ú a cỏc gii phỏp hon thin ; Riờng nghiờn cu v dch v NHBL cú lun thc s ca tỏc gi Trn Th Lan Phng [42] cp, nhiờn lun ca tỏc gi cng mi ch dng phm vi mt ngõn hng VIETCOMBANK v khụng tỡm hiu ht ton b cỏc ca hot ng NHBL Trong hot ng bỏn l ca NHTM l hot ng bao trựm nhiu mng dch v vi c thự phc v chung mt i tng KH l dõn c v h gia ỡnh, thỡ cỏc nghiờn cu trc õy ch yu trung phn ln vo tng mng dch v nh huy ng vn, s dng vn, dch v th, hay cụng tỏc marketing núi chung T nm 2004 n cha cú nghiờn cu no v hot ng bỏn l ca NHTMVN mang tớnh ton din Vỡ vy, lun ỏn ny, tỏc gi ó nghiờn cu mt cỏch tng quỏt v hot ng bỏn l ca NHTM ú l lch s phỏt trin, khỏi nim v c im, vai trũ ca hot ng bỏn l, cỏc hot ng ngõn hng bỏn l, cỏc kờnh phõn phi, cỏc ri ro thng gp hot ng bỏn l ca NHTM; quan im v phỏt trin hot ng bỏn l, cỏc tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin ca hot ng bỏn l, cỏc nhõn t nh hng ti phỏt trin hot ng bỏn l ca NHTM ng thi, trờn c s phõn tớch thc trng hot ng bỏn l ca NHTMVN thi gian qua cng nh xem xột, k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu i trc, tỏc gi ó xut mt s gii phỏp ng b, cú tớnh thc tin cao nhm phỏt trin hot ng bỏn l - mt mng hot ng mang tớnh chin lc ca cỏc NHTMVN thi gian ti õy l cụng trỡnh khoa hc u tiờn nghiờn cu mt cỏch ton din v hot ng bỏn l ca NHTMVN, ú ti nghiờn cu khụng trựng lp vi cỏc cụng trỡnh ó c cụng b trc õy Mc ớch nghiờn cu - H thng húa v lm rừ thờm lý lun c bn v hot ng bỏn l ca NHTM - ỏnh giỏ thc trng hot ng bỏn l ca cỏc NHTMNN VN - xut cỏc gii phỏp, kin ngh nhm phỏt trin hot ng bỏn l ti cỏc NHTMVN i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Nghiờn cu hot ng bỏn l ca cỏc NHTM - Phm vi nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu nhng liờn quan hot ng bỏn l ca mt s NHTM VN ln nht v quy mụ, s lng khỏch hng, dch v a dng v cú lch s hot ng lõu nht ú l cỏc ngõn hng AGRIBANK, BIDV, VIETCOMBANK, VIETINBANK - Mc thi gian nghiờn cu: Trong nm t nm 2004 n nm 2008 Phng phỏp nghiờn cu hon thnh tt lun ỏn, tỏc gi lun ỏn ó dng cỏc phng phỏp ph bin nghiờn cu kinh t nh phng phỏp phõn tớch, tng hp, t logic, cỏc phng phỏp k thut nh thng kờ, so sỏnh v ỏnh giỏ, phng chuyờn gia , kt hp phng phỏp nh lng v phng phỏp nh tớnh nghiờn cu lý lun cng nh ỏnh giỏ thc tin D liu s dng phc v cho vic nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ bao gm c d liu s cp v th cp D liu s cp c thu thp bng cỏch phng cỏc chuyờn gia ngõn hng v ngoi nc n t Ngõn hng Nh nc, Ngõn hng ngoi thng VN, Ngõn hng Cụng thng VN, Ngõn hng Nụng nghip VN, Ngõn hng HSBC VN, Ngõn hng ANZ VN, Ngõn hng JP, Morgan Chase New York, Ngõn hng DBS, OCBC Singapore, Ngõn hng HSBC Hong Kong , cỏc i din ti VN ca i tỏc cung cp gii phỏp cụng ngh ngõn hng nh Mastercard Global, Microtec VN, Avaya, IBM, Sungard Asia Pacific D liu th cp bao gm cỏc bn ch ngnh ngõn hng, ti liu hi tho, bỏo cỏo ca cỏc ngõn hng Ngun s liu c s dng phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng hot ng bỏn l ca cỏc NHTMVN m bo tin cy v phự hp vi cỏc phng phỏp nghiờn cu m lun ỏn s dng Trờn c s phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hot ng bỏn l ca cỏc NHTMVN, tỏc gi ó dng phng phỏp chuyờn gia, tng hp v phõn tớch, t c lp vic dng cỏc quan im phỏt trin kinh t ca VN, tip cn cỏc kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi v ngoi nc, dng cỏc kin thc cú c tham gia kho sỏt thc t ti mt s NH nc ngoi vic xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin hot ng bỏn l ca cỏc NHTMVN Nhng úng gúp mi ca Lun ỏn - V mt lý lun: Lun ỏn ó thc hin tip cn, lun gii mt cỏch h thng lm rừ thờm nhng c bn v hot ng bỏn l ca NHTM vi vai trũ c lp nhm phỏt trin bn vng hot ng bỏn l ca NHTM - V mt nghiờn cu thc tin: Trờn c s phõn tớch thc trng hot ng bỏn l ca NHTMVN nhng nm gn õy, lun ỏn ó ch rừ nhng kt qu nht nh ó t c, nhng tn ti v hn ch hot ng NHBL õy l lnh vc hot ng m cỏc NH nc ngoi, cỏc t chc ti chớnh phi NH c bit rt quan tõm khai thỏc ti th trng VN Do ú, ginh chin thng cuc cnh tranh khc lit, cỏc NHTMVN tt yu phi chỳ trng phỏt trin hot ng NHBL - V tớnh ng dng thc tin: Lun ỏn ó phõn tớch, tng kt hot ng bỏn l ca cỏc NHTMVN t ú cú ỏnh giỏ v nhng thnh cụng, nhng tn ti, hn ch v nguyờn nhõn nh hng, ng thi cú nhng nhn nh v tim nng, xu th phỏt trin hot ng bỏn l ca NHTMVN a cỏc gii phỏp cú tớnh thc thi cao Trờn c s ny, tựy thuc vo quy mụ, chin XI Ch tiờu im Tng thu nhp/ 14 im ti a ln ln -4ln Trờn ln 10 20 30 45 Tng n hin ti 45 Cỏc tiờu v lch s vay v s dng dch v NH 16 Tỡnh hỡnh tr n ang cú n quỏ hn ó tng cú n quỏ hn -50 -20 Cha bao gi Cha bao gi giao dch vay quỏ hn 30 85 Cha bao gi Cha bao gi giao dch chm tr lói 20 55 gc vay NH ó cú ln chm tr 17 170 Tỡnh hỡnh tr lói lói nm gn õy tin vay NH Cha bao gi chm tr lói nm gn nht -15 15 Cú ti khon tit kim hoc 18 Tỡnh hỡnh s dng Cha s dng dch v NH dch v NH Nhn lng qua ti s dng th toỏn khon NH Thang im khon v s dng th tớn dng Khụng cú gỡ lng qua ti khon 10 55 Nhn lng qua ti ti khon toỏn hoc 85 20 30 Xp loi Mc ri ro 900-1000 A+ Rt thp 800-899 A Thp 700-799 A- Thp 600-699 B+ Trung bỡnh 500-599 B Trung bỡnh 400-499 B- Trung bỡnh 300-399 C+ Cao 160-299 C Cao 50-159 C- Rt cao [...]... ngân hàng thương mại Việt Nam Bố cục luận án: Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển hoạt động bán lẻ của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam 8 CHƯƠNG 1... CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Sự ra đời và phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại Cùng với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển của nền KT thế giới, hoạt động NH đã không ngừng phát triển và trải qua nhiều thay đổi về quy mô, cơ cấu tổ chức và mục tiêu hoạt động Song hành với nó, hoạt động bán lẻ thực hiện... đông KH của các NH Cho đến nay, ngày càng nhiều các ngân hàng chú trọng đầu tư phát triển hoạt động bán lẻ vì nó có thể mang lại lợi nhuận cho NH ngay cả khi 11 tình hình kinh tế khó khăn Có thể nói rằng phát triển hoạt động NH bán lẻ như hòn đá tảng trong chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng Hoạt động bán lẻ đã tiến một bước rất xa so với hoạt động NH trước đây, sự gia tăng nhu cầu của các KH cá... dụng nguồn tài chính của các cá nhân và hộ gia đình trong xã hội” 13 1.1.2.2 Đặc điểm cơ bản của hoạt động ngân hàng bán lẻ (a) Hoạt động ngân hàng bán lẻ có tính đa dạng Nhu cầu đa dạng của khách hàng Hoạt động ngân hàng bán lẻ phục vụ số lượng KH rất đông, có thể đến hàng chục triệu KH Tại các nước phát triển, dịch vụ NH rất hoàn thiện vì vậy KH cá nhân của NH bao gồm hầu hết các công dân bắt đầu từ... nhiên các số liệu báo cáo vẫn thường hợp nhất theo mảng dịch vụ và chưa thực sự theo đối tượng KH nên việc thu thập số liệu phản ánh hoạt động bán lẻ khá khó khăn Các NH chưa có hệ thống chỉ tiêu báo một cách chi tiết và đồng nhất về các hoạt động bán lẻ nên việc khai thác số liệu và so sánh gặp nhiều khó khăn 7 7 Kết cấu nội dung luận án Tên luận án: Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương. .. lượng giao dịch phát sinh ngày càng nhiều cũng như sự phát triển mạng lưới các kênh phân phối ngày càng rộng Vì vậy để phát triển hoạt động bán lẻ một cách hiệu quả nhất, các NHTM đang không ngừng đưa ra các giải pháp để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh trong hoạt động bán lẻ như tăng cường các kênh phân phối tự phục vụ (khách hàng tự phục vụ các nhu cầu giao dịch của mình), gia tăng các tiện ích... trên, trong hoạt động bán lẻ còn chịu những rủi ro gây nên bởi biến động của môi trường KT vĩ mô như: KT suy giảm đột ngột, lạm phát cao hay giảm phát, hoặc các ảnh hưởng của thiên nhiên mang lại như thiên tai, hoả hoạn, động đất gây mất mát, thiệt hại không nhỏ cho NH 18 1.1.3 Vai trò của hoạt động ngân hàng bán lẻ 1.1.3.1 Đối với phát triển xã hội và nền kinh tế Hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng... thế của chính NH Hoạt động ngân hàng bán lẻ phát triển tạo điều kiện cho ngân hàng tăng doanh thu và lợi nhuận Hoạt động bán lẻ phát triển sẽ đẩy mạnh nguồn thu phí dịch vụ, giúp các NH gia tăng lợi nhuận ổn định Thông qua hoạt động bán lẻ, NH thu được phí dịch vụ chuyển tiền, phí thanh toán séc, phí bảo lãnh, phí dịch vụ thẻ, phí quản lý tài khoản, phí sử dụng dịch vụ NH điện tử và các loại phí khác…... kiện cho NH mở rộng quy mô tín dụng Hoạt động bán lẻ đóng vai trò bổ sung và hỗ trợ cho các mặt hoạt động khác nên nó gián tiếp tạo ra lợi nhuận từ các mặt hoạt động này như thu hút việc duy trì tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức thông qua dịch vụ trả lương cán bộ, phát hành thẻ thanh toán 21 Hoạt động ngân hàng bán lẻ phát triển tạo điều kiện cho ngân hàng phân tán rủi ro Kinh doanh NH... độ, các mối quan hệ sẵn có để thu hút KH doanh nghiệp Các cá nhân là những người đóng vai trò quyết định trong hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức trong nền KT, hoạt động bán lẻ tốt sẽ thu hút được những KH lớn như Tổng công ty, tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp Phát triển hoạt động bán lẻ sẽ thúc đẩy NH cải tiến và đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dịch vụ, phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay