Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương

227 292 1
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:32

ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU v DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ VÀ HÌNH .vi MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 10 1.1 CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 10 1.1.1 Cạnh tranh cấp tỉnh 10 1.1.2 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 14 1.2 VAI TRÒ CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 26 1.2.1 Vị trí pháp lý quyền cấp tỉnh hệ thống quyền 26 1.2.2 Hệ thống quan quản lý nhà nước quyền cấp tỉnh 28 1.2.3 Vai trò quyền cấp tỉnh KTTT ñịnh hướng XHCN Việt Nam 28 1.3 CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 30 1.3.1 Xếp hạng lực cạnh tranh cấp tỉnh 30 1.3.2 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh 32 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng số lực cạnh tranh cấp tỉnh 38 1.4 KINH NGHIỆM MỘT SỐ TỈNH VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 42 1.4.1 Thực trạng cải thiện PCI số tỉnh 42 1.4.2 Những học kinh nghiệm từ thực tiễn số tỉnh 51 TIỂU KẾT CHƯƠNG .52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2006 - 2010 53 2.1 KHÁI QUÁT ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - Xà HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG 53 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên .53 2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 56 2.2 THỰC TRẠNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2006 - 2010 69 2.2.1 Kết khảo sát doanh nghiệp VCCI tác giả 69 2.2.2 Kết khảo sát ñánh giá lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương thông qua "cảm nhận" quyền cấp tỉnh 95 iii 2.3 ðÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG THÔNG QUA PCI 101 2.3.1 ðánh giá tổng quát 101 2.3.2 ðánh giá cụ thể 103 2.4 NHẬN XÉT ðÁNH GIÁ TỔ CHỨC XẾP HẠNG PCI HIỆN NAY 106 2.4.1 ðánh giá tổng quát 106 2.4.2 ðánh giá cụ thể 107 TIỂU KẾT CHƯƠNG 110 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2011 - 2020 .111 3.1 ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2011 – 2020 111 3.1.1 Bối cảnh phát triển, hội thách thức 111 3.1.2 Quan ñiểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2011 – 2020 .118 3.1.3 ðịnh hướng phát triển ngành kinh tế ñịa bàn tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2011 – 2020 119 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2011 – 2020 .122 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện thể chế kinh doanh ñịa phương 123 3.2.2 Phát huy mạnh mẽ tính ñộng tiên phong lãnh ñạo cấp, ngành 134 3.2.3 Tăng khả tiếp cận mặt sản xuất kinh doanh ñảm bảo ổn ñịnh sử dụng ñất cho doanh nghiệp nhà ñầu tư .139 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu .146 3.2.5 ðẩy mạnh thực chế trao ñổi kinh nghiệm liên kết, hợp tác với tỉnh nước 156 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN NGHIÊN CỨU ðÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM THÔNG QUA PCI 159 3.3.1 Hoàn thiện việc tổ chức ñánh giá .160 3.3.2 Hoàn thiện số thành phần tiêu chí cấu thành 161 3.3.3 Hoàn thiện phương pháp ñánh giá 163 TIỂU KẾT CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 167 TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 PHỤ LỤC 174 iv BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh CCN Cụm công nghiệp CNH, HðH Công nghiệp hoá, ñại hoá DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân ðBSH ðồng sông Hồng ðKKD ðăng ký kinh doanh FDI ðầu tư trực tiếp nước 10 GCN QSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 11 GDP Tổng sản phẩm nước 12 HðND Hội ñồng nhân dân 13 HTX Hợp tác xã 14 KCN Khu công nghiệp 15 KTTN Kinh tế tư nhân 16 KTTT Kinh tế thị trường 17 NLCT Năng lực cạnh tranh 18 NSLð Năng suất lao ñộng 19 PCI Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 20 UBND Uỷ ban nhân dân 21 USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 22 VCCI 23 VNCI 24 WEF United States Agency for International Development Phòng Thương mại Công nghiệp Vietnam Chamber of Việt Nam Commerce and Industry Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt VietNam Competitiveness Nam Initiative Diễn ñàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum 25 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới Foreign Direct Investment Gross Domestic Product Provincial Competitiveness Index World Trade Organization v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1: Tổng hợp số tiêu chủ yếu cấu thành PCI tỉnh .50 Bảng 2.1: ðóng góp khu vực kinh tế vào tăng trưởng GDP tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2006 - 2010 58 Bảng 2.2: ðóng góp ngành vào tăng trưởng GDP 2006 - 2010 .59 Bảng 2.3: Kết phản hồi Phiếu ñiều tra VCCI tác giả tỉnh Hải Dương năm 2010 70 Bảng 2.4: Phiếu khảo sát phân theo ngành kinh tế 71 Bảng 2.5: So sánh ñiểm số tỉnh Hải Dương với tỉnh tương ñồng 76 Bảng 2.6: So sánh ñiểm số tỉnh Hải Dương với tỉnh lân cận vị trí ñịa lý 77 Bảng 2.7: So sánh ñiểm số tỉnh Hải Dương với tỉnh lân cận ñiểm số 78 Bảng 2.8: So sánh ñiểm số tỉnh Hải Dương với tỉnh thăng tiến mạnh .79 Bảng 2.9: Kết thu hồi phiếu khảo sát khu vực quan quản lý nhà nước cấp tỉnh 96 Bảng 3.1: Chỉ số thành phần cấu thành PCI giai ñoạn 2011 - 2015 .162 vi DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ VÀ HÌNH Sơ ñồ 1.1: Mô hình Kim cương lợi cạnh tranh quốc gia 17 Sơ ñồ 1.2: Vận dụng Mô hình Kim cương Michael E Porter vào cạnh tranh cấp tỉnh 22 Biểu ñồ 1.1: Kết xếp hạng PCI số tỉnh so với Hải Dương .48 Biểu ñồ 1.2: Các số thành phần PCI tỉnh so với tỉnh Hải Dương 49 Biểu ñồ 2.1: Tổng sản phẩm tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2006 - 2010 57 Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu kinh tế tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2005 - 2010 60 Biểu ñồ 2.3: Cơ cấu lao ñộng tỉnh Hải Dương năm 2005 năm 2010 61 Biểu ñồ 2.4: Thu nhập, chi tiêu tích luỹ bình quân ñầu người tháng 62 Biểu ñồ 2.5: Năng suất lao ñộng xã hội tỉnh giai ñoạn 2006 - 2010 63 Biểu ñồ 2.6: Xếp hạng PCI tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2005 - 2010 72 Biểu ñồ 2.7: ðiểm số số thành phần cấu thành PCI tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2006 - 2010 .73 Biểu ñồ 2.8: Xếp hạng số thành phần PCI 2010 Hải Dương 74 Biểu ñồ 2.9: So sánh Hải Dương với tỉnh có ñiều kiện tương ñồng 75 Biểu ñồ 2.10: So sánh Hải Dương với tỉnh lân cận ñịa lý năm 2010 77 Biểu ñồ 2.11: So sánh Hải Dương với Tỉnh lân cận ñiểm số 79 Biểu ñồ 2.12: So sánh Hải Dương với Tỉnh thăng tiến mạnh năm 2010 .80 Biểu ñồ 2.13: So sánh Hải Dương với Tỉnh tốt Tỉnh nước năm 2010 .81 Biểu ñồ 2.14: So sánh Hải Dương với tập hợp ñiểm Chỉ số Cao nhất, Thấp nước năm 2010 82 Hình 2.1: Quan hệ PCI sở hạ tầng 99 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Trước thời ñiểm chuyển ñổi kinh tế Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường (KTTT) ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) nay, quyền cấp tỉnh (gồm có Hội ñồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân tỉnh) máy nhà nước nói chung hệ thống quyền ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) nói riêng thụ ñộng thực tiêu, kế hoạch mà quyền trung ương (TW) giao Bước sang thời kỳ ñổi mới, kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước ñược tạo dựng quy luật KTTT bắt ñầu hoạt ñộng, ñó cạnh tranh ñược thừa nhận quy luật tất yếu Thế vấn ñề cạnh tranh cấp tỉnh dù ñã xuất song chưa thực rõ nét cho ñến có phân cấp mạnh mẽ TW tỉnh, tạo quyền hành ñịnh cho tỉnh phát triển kinh tế, mà biểu rõ lĩnh vực ñầu tư quản lý doanh nghiệp (DN) Sự phân cấp quản lý kinh tế cấp quyền ñã nâng cao vai trò quyền cấp tỉnh quản lý ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương, từ thụ ñộng sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở sách, pháp luật TW ñiều kiện cụ thể ñịa phương Phân cấp quản lý quyền TW quyền tỉnh ñược thực lĩnh vực: (1) quản lý quy hoạch, kế hoạch ñầu tư phát triển; (2) quản lý ngân sách nhà nước; (3) quản lý ñất ñai, tài nguyên, tài sản nhà nước; (4) quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN); (5) quản lý hoạt ñộng nghiệp, dịch vụ công; (6) quản lý tổ chức máy cán công chức [1] Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm qua cho thấy, quyền cấp tỉnh có vai trò quan trọng việc thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương Vai trò trở nên quan trọng nhiều trình phân cấp ngày sâu thực chất Chính quyền cấp tỉnh ñã ñang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo ñiều kiện thuận lợi cho DN nhà ñầu tư ñịa bàn Từ ñiều kiện ban ñầu ñược coi hấp dẫn với nhà ñầu tư vị trí ñịa lý, sở hạ tầng, nguồn lao ñộng ban ñầu, quy mô thị trường… nhiều ñịa phương ñã thành công thu hút ñầu tư, phát triển DN cải thiện ñời sống vật chất, tinh thần người dân Những thành công ñó ñã khiến nhà nghiên cứu, tổ chức nước quan tâm ñến vai trò cấp tỉnh, mà cụ thể cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam Xuất phát từ ñiều kiện ñó, cạnh tranh cấp tỉnh trở thành ñặc thù Việt Nam ba cấp ñộ cạnh tranh phổ biến giới thường ñề cập phân loại quốc gia, DN sản phẩm Các cấp ñộ cạnh tranh liên quan bổ sung nhau, tức chúng có mối tương quan mật thiết với NLCT ñược tạo nên từ tập hợp nhiều yếu tố khác nhau, tác ñộng ña chiều, ñan xen ảnh hưởng qua lại lẫn phức tạp Nâng cao NLCT tỉnh không tách rời mục tiêu chiến lược phát triển chung vùng nước ðể thực mục tiêu này, trình cạnh tranh tỉnh không tách rời quan hệ hợp tác, liên kết nhằm phát huy lợi so sánh ñịa phương Với hàm nghĩa ấy, nâng cao NLCT cấp tỉnh nhằm khai thác mạnh mối quan hệ liên vùng, liên kết ngành, liên kết ñịa phương phạm vi nước ðồng thời, nâng cao NLCT cấp tỉnh phải dựa khác biệt tỉnh ñiều kiện tuân thủ nguyên tắc chung quyền TW thông lệ quốc tế Hiện ñã có tổ chức thực xếp hạng NLCT thông qua số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh, thành phố trực thuộc TW phạm vi nước Mục tiêu việc xếp hạng là: (1) lý giải nguyên nhân nước, số tỉnh có phát triển ñộng khu vực tư nhân, tạo việc làm tăng trưởng kinh tế tốt tỉnh khác; (2) hướng quyền ñịa phương cải thiện, ñổi ñiều hành dựa vào thực tiễn tốt tỉnh khác nhằm nâng cao vị NLCT ñịa phương [18-23] Tuy nhiên ñến nay, tiêu chí phương pháp ñánh giá ñang sử dụng có vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện ñể phản ánh toàn diện, rõ nét NLCT cấp tỉnh Việt Nam, chẳng hạn mở rộng ñối tượng tham gia ñiều tra khảo sát ý kiến nhiều chiều, nhiều phía (DN thuộc thành phần kinh tế, quyền cấp tỉnh), nghiên cứu gắn với yếu tố lợi quan hệ liên kết vùng, liên ñịa phương Hải Dương tỉnh nằm vùng kinh tế trọng ñiểm phía Bắc với ñiều kiện tự nhiên hạ tầng thuận lợi Tuy vậy, kinh tế tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm mạnh, kết ñánh giá xếp hạng thông qua số NLCT cấp tỉnh (PCI) Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy Hải Dương chưa phải ñịa phương có ñiểm số thứ hạng cao Năm 2006, tỉnh Hải Dương ñạt 52,70 ñiểm xếp hạng 29 số 64 tỉnh, thành phố trực thuộc TW thuộc nhóm "Trung bình" ðến năm 2010 Hải Dương ñạt 57,51 ñiểm, so với năm 2009 ñã bị giảm 1,45 ñiểm giảm bậc nên ñứng vị trí 35 số 63 tỉnh (do tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội vào 0h ngày 01/8/2008) thuộc nhóm “Khá” mà tỉnh ñã ñạt ñược từ năm 2008 [18-23] Xuất phát từ lý ñã ñặt vấn ñề cấp thiết nghiên cứu sâu thực trạng số NLCT tỉnh Hải Dương, rõ mặt hạn chế ñể có giải pháp nhằm nâng cao số NLCT tỉnh Hải Dương thời gian tới sở ñó ñánh giá mặt hợp lý, chưa hợp lý phương pháp xếp hạng nhằm hoàn thiện Xuất phát từ vấn ñề lý luận thực tiễn trên, ñịnh chọn ñề tài “Nghiên cứu nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hải Dương” làm luận án Tiến sĩ Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài Các công trình nghiên cứu nước ñến ñã hệ thống nhiều vấn ñề lý luận cạnh tranh NLCT Trong ñó có nghiên cứu phân tích thực trạng ñề xuất giải pháp nâng cao NLCT quốc gia, ngành, DN Ở nước, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) chủ trì phối hợp với Học viện Năng lực cạnh tranh Châu Á Singapore (ACI) ñạo chuyên môn Michael E Porter ñã nghiên cứu công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 (VCR2010) [56] Bên cạnh ñó có nhiều công trình nghiên cứu lực cạnh DN, ngành, sản phẩm ñược thể công trình nghiên cứu, sách, báo, ấn phẩm ðặc biệt từ năm 1998 tới nay, số công trình có giá trị ñã ñược công bố như: Lê ðăng Doanh (1998) Nâng cao lực cạnh tranh bảo hộ sản xuất nước, Nhà xuất Lao ñộng Hà Nội [7]; Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (1999) với Tổng quan cạnh tranh công nghiệp Việt Nam [51]; Hoàng Thị Hoan (2004) có Luận án Tiến sĩ Trường ðại học kinh tế quốc dân Hà Nội với ñề tài Nâng cao lực cạnh tranh ngành công nghiệp ñiện tử Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế [11]; Trần Sửu (2005) với Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ñiều kiện toàn cầu hoá, Nhà xuất Lao ñộng Hà Nội [31]; Nguyễn Thị Thu Hà (2009) với Nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Nhà xuất Thông Hà Nội [9] Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Dự án Nâng cao Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VNCI), từ năm 2005 ñến năm 2010, có Báo cáo nghiên cứu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam [18-23] PCI kết hợp tác nghiên cứu VNCI VCCI Trong ñó, VNCI dự án phát triển kinh tế Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hỗ trợ mặt kỹ thuật Dự án Công ty Development Alternatives Inc (DAI) ñiều hành Quỹ Châu Á nhà thầu phụ DAI chịu trách nhiệm thực hợp phần nghiên cứu môi trường sách Dự án, ñó bao gồm việc thiết kế xây dựng PCI Tiến sĩ Edmund Malesky, Giảng viên Trường ðại học California, người thực thiết kế, xây dựng phân tích kết nghiên cứu Ý tưởng xây dựng PCI bắt nguồn từ nghiên cứu trước ñây Quỹ Châu Á VCCI ðó nghiên cứu Những thực tiễn tốt ñiều hành kinh tế cấp tỉnh Việt Nam, ñược thực vào năm 2003 – 2004 14 tỉnh Việt Nam Mặc dù PCI áp dụng phương pháp xây dựng số khác sử dụng công cụ ñiều tra mà Quỹ Châu Á – VCCI ñã thiết kế sử dụng nghiên cứu trước Năm 2005, nghiên cứu xếp hạng PCI bao gồm 42 tỉnh, chiếm khoảng 90% giá trị tổng sản phẩm nước (GDP) Việt Nam Từ năm 2006 ñến nay, VNCI VCCI ñã tiếp tục hợp tác xây dựng số PCI với tham gia ñầy ñủ tỉnh, thành phố trực thuộc TW Việt Nam [25;75] Ngoài công trình nghiên cứu trên, ñã có nhiều viết sách, báo, ấn phẩm hội thảo cấp tỉnh, vùng, ngành, liên quan ñến cạnh tranh cấp tỉnh xếp hạng số NLCT cấp tỉnh Tiêu biểu có Vũ Thành Hưng (2005) với viết “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam - Một số kiến nghị giải pháp” Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 99, tháng 9/2005, ñó có khái quát số vấn ñề liên quan ñến NLCT cấp tỉnh Việt Nam thông qua xếp hạng PCI số kiến nghị giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam [14] Ở nước ngoài, từ ñại diện Trường phái cổ ñiển tiêu biểu Adam Smith, David Ricardo ñến Trường phái ñại Michael Porter, W.Chan Kim, Renée Mauborgne, Li Tan ñã nghiên cứu vấn ñề liên quan ñến cạnh tranh NLCT nhiều cấp ñộ [59;62;64] Gần ñây có Bạch Thụ Cường ñã tổng kết toàn diện lý thuyết cạnh tranh ñề cập sâu vấn ñề cạnh tranh toàn cầu tác phẩm Bàn cạnh tranh toàn cầu [6] Các công trình nghiên cứu ñã hệ thống số vấn ñề lý luận cạnh tranh NLCT Từ ñó, nghiên cứu phân tích thực trạng ñề xuất giải pháp nâng cao NLCT quốc gia, ngành, DN nói chung Việt Nam nói riêng Riêng nghiên cứu xếp hạng số NLCT cấp tỉnh VCCI ñã ñề cập ñến vấn ñề xếp hạng NLCT tỉnh Việt Nam, lượng hoá ñiểm số ñể so sánh, nhiên kết nghiên cứu dừng lại số tiêu, tập trung ñánh giá số khía cạnh ñịnh mức ñộ cải thiện môi trường kinh doanh (từ công tác quản lý ñiều hành kinh tế) ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) nước ñịa phương thông qua “cảm nhận” số DN khu vực Như vậy, ñã có nhiều nghiên cứu NLCT NLCT cấp tỉnh chưa có nghiên cứu ñầy ñủ, sâu sắc có hệ thống NLCT số NLCT tỉnh, mà luận án ñã lựa chọn tỉnh Hải Dương Vì khẳng ñịnh chủ ñề lựa chọn riêng biệt, không trùng lắp có khả có ñóng góp khoa học 208 Bảng 5a: Chỉ số thành phần “Chi phí không thức” STT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Tỉnh Hải Dương ðiểm số Hải Dương Thứ hạng Vùng Thứ hạng nước Vùng ðB Sông Hồng 2.1 Tỉnh tốt vùng ðiểm số 2.2 Tỉnh vùng ðiểm số Cả nước 3.1 Tỉnh tốt nước ðiểm số 3.2 Tỉnh nước ðiểm số 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6,43 20 5,70 52 6,74 24 7,60 5,28 49 6,24 33 Hưng Yên 7,96 Quảng Ninh 4,85 Hưng Yên 7,64 Hưng Yên 7,71 Thái Bình 6,16 Hưng Yên 8,30 Nam ðịnh 6,30 Bắc Ninh 7,03 Nam ðịnh 4,88 Nam ðịnh 6,75 Hưng Yên 5,30 Tiền Giang 7,71 Hưng Yên 8,30 Bắc Kạn 5,70 Bến Tre 8,15 Nghệ An 4,63 Trà Vinh 8,53 Hoà Bình 4,57 Bình Dương 8,85 TP HCM 3,38 Hà Tây 5,07 Bến Tre 8,35 Hà Tĩnh 5,05 Hà Nội 5,36 Bảng 6a: Chỉ số thành phần“Tính ñộng tiên phong lãnh ñạo tỉnh” STT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3,39 38 5,84 18 4,64 36 5,07 38 4,51 36 5,06 36 Vĩnh Phúc 8,12 Vĩnh Phúc 7,74 Hà Tây Hà Tây 1,20 2,53 Vĩnh Phúc 7,32 Nam ðịnh 4,28 Vĩnh Phúc 8,23 Nam ðịnh 4,11 Vĩnh Phúc 7,97 Nam ðịnh 2,57 Vĩnh Phúc 8,08 Hưng Yên 3,27 ðiểm số Bình Dương 9,30 Tỉnh nước Hà Tây Bình Dương 9,08 Quảng Ngãi 2,36 Bình Dương 9,20 Cao Bằng 2,30 Bình Dương 8,45 Bắc Kạn 2,32 Bình Dương 9,39 Cao Bằng 1,87 Vĩnh Phúc 8,08 Hải Phòng 2,66 1.1 1.2 1.3 Nội dung Tỉnh Hải Dương ðiểm số Hải Dương Thứ hạng Vùng Thứ hạng nước Vùng ðB Sông Hồng 2.1 Tỉnh tốt vùng ðiểm số 2.2 3.1 3.2 Tỉnh vùng ðiểm số Cả nước Tỉnh tốt nước ðiểm số 1,20 209 Bảng 7a: Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” STT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Tỉnh Hải Dương ðiểm số Hải Dương Thứ hạng Vùng Thứ hạng nước Vùng ðB Sông Hồng 2.1 Tỉnh tốt vùng ðiểm số 2.2 3.1 Tỉnh vùng ðiểm số Cả nước Tỉnh tốt nước ðiểm số 3.2 Tỉnh nước ðiểm số 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,93 39 5,09 30 4,98 29 3,26 29 4,85 43 6,22 18 Thái Bình 5,45 Ninh Bình 1,05 Vĩnh Phúc 6,31 3,60 Vĩnh Phúc 6,92 Ninh Bình 3,99 Vĩnh Phúc 5,95 Thái Bình 3,21 Ninh Bình 6,60 Hà Nam 2,87 Ninh Bình 6,98 Hưng Yên 4,66 ðà Nẵng 9,62 ðắc Nông 2,40 TP HCM 8,37 Bạc Liêu 2,26 TP HCM 6,35 Bạc Liêu 1,40 TP HCM 8,55 Trà Vinh 2,84 TP HCM 8,75 Hậu Giang 3,46 Cần Thơ 8,14 Ninh Bình 1,05 Hà Tây Bảng 8a: Chỉ số thành phần “ðào tạo lao ñộng” STT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.1 1.2 1.3 Nội dung Tỉnh Hải Dương ðiểm số Hải Dương Thứ hạng Vùng Thứ hạng nước Vùng ðB Sông Hồng - 4,52 45 4,67 43 3,99 40 4,99 26 5,27 37 2.1 Tỉnh tốt vùng - ðiểm số - Vĩnh Phúc 7,36 Vĩnh Phúc 7,37 Tỉnh vùng - Hà Tây Hà Tây ðiểm số Cả nước - Vĩnh Phúc 6,98 Hà Nam 2,87 3,42 2,51 Bắc Ninh 5,91 Hưng Yên 4,45 Quảng Ninh 5,94 Hưng Yên 2,96 Tỉnh tốt nước - ðiểm số - Tỉnh nước - ðiểm số - ðà Nẵng 8,34 Lai Châu 1,92 ðà Nẵng 8,40 ðiện Biên 1,84 ðà Nẵng 7,69 Lai Châu 2,82 ðà Nẵng 7,43 Hưng Yên 2,96 2.2 3.1 3.2 ðà Nẵng 9,60 Lai Châu 1,99 210 Bảng 9a: Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý” STT 2006 Nội dung 2005 2007 2008 Tỉnh Hải Dương 4,73 1.1 ðiểm số Hải Dương 3,91 3,73 1.2 Thứ hạng Vùng 5 32 1.3 Thứ hạng nước 20 43 Vùng ðB Sông Hồng Quảng Quảng Vĩnh 2.1 Tỉnh tốt vùng Ninh Ninh Phúc 5,50 ðiểm số 4,30 5,62 Thái Hưng Hà 2.2 Tỉnh vùng Bình Yên Tây 3,24 ðiểm số 2,92 2,95 Cả nước Bắc Bắc Gia 3.1 Tỉnh tốt nước Kạn Kạn Lai ðiểm số 6,55 6,57 6,70 Quảng Hà Cao 3.2 Tỉnh nước Ngãi Tĩnh Bằng ðiểm số 2,13 2,25 2,50 2009 2010 5,03 46 4,62 40 Bắc Ninh 5,89 Nam ðịnh 4,04 Ninh Bình 5,66 Nam ðịnh 2,92 BRVT 7,34 Cao Bằng 3,51 ðồng Tháp 7,17 Lạng Sơn 2,54 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo PCI VCCI II- HẢI DƯƠNG VÀ ðIỂM LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT, TRUNG VỊ NĂM 2010 Bảng 1b: Chỉ số thành phần"Chi phí gia nhập thị trường" S Hải Nhỏ Trung Chỉ tiêu TT Dương vị Tỷ lệ phần trăm DN phải chờ tháng ñể 22,50 24,39 hoàn tất thủ tục ñể bắt ñầu hoạt ñộng Thời gian ðKKD (số ngày) 10 10 Thời gian ðKKD bổ sung (số ngày) 2,5 Số giấy ñăng ký giấy phép cần thiết ñể 16,42 1,43 14,68 thức hoạt ñộng Thời gian chờ ñể ñược cấp GCN QSDð 2 % doanh nghiệp gặp khó khăn ñể có ñủ 8,75 5,77 loại giấy phép cần thiết % DN phải tháng ñể khởi 45 20 30 kinh doanh Lớn 39,62 15 12,5 33,33 18,87 150 211 Bảng 2b: Chỉ số thành phần “Tiếp cận ñất ñai ổn ñịnh sử dụng ñất” S Hải Nhỏ Trung Lớn Chỉ tiêu TT Dương vị Không cản trở mặt kinh doanh 23,46 8,28 23,89 49,00 Sự thay ñổi khung giá ñất phủ phản ánh thay ñổi mức giá thị trường 75,56 53,91 72,00 86,17 (% ñồng ý) Tỷ lệ phần trăm DN cho số tiền bồi thường trường hợp ñất bị thu hồi 41,88 19,12 39,19 55,38 thỏa ñáng DN ñánh giá rủi ro bị quyền thu hồi, phân chia theo mức ñộ (5 = rủi ro 2,29 1,91 2,56 3,30 thấp) Tỷ lệ phần trăm diện tích ñất có GCN 76,09 27,27 80,71 98,31 QSDð thức % DN sở hữu GCN QSDð 53,16 26,67 72,88 95,89 Bảng 3b: Chỉ số thành phần “Tính minh bạch tiếp cận thông tin” S Hải Chỉ tiêu TT Dương Tính minh bạch tài liệu kế hoạch 2,12 Tính minh bạch tài liệu pháp lý 2,95 Quyết ñịnh, Nghị ñịnh Cần có “mối quan hệ” ñể có ñược tài 86,33 liệu tỉnh (%) Thương lượng với cán thuế phần 37,82 thiết yếu hoạt ñộng kinh doanh (%) Khả ñoán ñược thực thi 10,00 pháp luật tỉnh (%) ðộ mở trang web tỉnh 15 Các hiệp hội DN ñóng vai trò quan trọng tư vấn phản biện sách 37,61 tỉnh (%) Nhỏ 2,00 Trung vị 2,31 Lớn 2,62 2,79 3,05 3,44 37,29 78,64 95,71 23,75 40,78 67,05 0,15 8,97 20,24 15 19 15,15 37,04 55,56 212 Bảng 4b: Chỉ số thành phần “Chi phí thời gian thực quy ñịnh Nhà nước” S Hải Nhỏ Trung Lớn Chỉ tiêu TT Dương vị Các loại phí, lệ phí nhiều thủ tục giảm 22,22 9,80 21,21 32,22 sau thực CCHCC (% có) Thủ tục giấy tờ giảm sau thực 41,98 30,09 45,60 68,75 CCHCC (% có) Số lần ñi xin dấu chữ ký DN giảm 28,40 17,78 29,07 53,16 sau thực CCHCC (% có) Cán nhà nước làm việc hiệu 42,59 26,00 44,83 61,11 sau thực CCHCC (% có) Số lần trung vị làm việc với tra thuế 4 28 % DN sử dụng 10% quỹ thời gian ñể 10,79 8,14 19,00 35,37 thực quy ñịnh nhà nước Số tra trung vị (tất CQ) 1 Bảng 5b: Chỉ số thành phần “Chi phí không thức” S Hải Chỉ tiêu TT Dương % DN cho DN ngành trả 68,53 chi phí không thức % DN 10% doanh thu cho 6,06 loại chi phí không thức Chính quyền tỉnh sử dụng quy ñịnh riêng ñịa phương ñể trục lợi (% ñồng 61,54 ý hoàn toàn không ñồng ý) Công việc ñược giải sau ñã chi trả chi phí không thức (% luôn 60,80 thường xuyên) DN trả hoa hồng ñể có ñược Hð từ 45,22 CQNN (% ðúng) Nhỏ Trung vị Lớn 20,78 58,23 77,11 6,78 16,92 22,00 50,00 73,11 36,47 56,32 71,64 21,74 41,43 63,33 213 Bảng 6b: Chỉ số thành phần“Tính ñộng tiên phong lãnh ñạo tỉnh” S TT Hải Nhỏ Trung Lớn Dương vị Cảm nhận DN thái ñộ quyền tỉnh ñối với khu vực tư nhân (% Tích cực Rất tích cực) 71,07 54,37 75,31 90,14 Tỉnh sáng tạo, sáng suốt việc giải trở ngại ñối với cộng ñồng DNTN (% ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) 43,51 31,11 47,00 67,09 55,56 25,00 49,38 71,11 Bảng 7b: Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” Hải Nhỏ Trung Chỉ tiêu Dương vị Lớn Chỉ tiêu Cán tỉnh nắm vững sách, quy ñịnh hành khung khổ pháp luật giải khó khăn, vướng mắc cho DN (% ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) S TT DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tư vấn thông tin pháp luật (%) DN ñã sử dụng dịch vụ tư vấn thông tin pháp luật (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ hỗ trợ tìm ñối tác kinh doanh (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ hỗ trợ tìm ñối tác kinh doanh (%) DN ñã sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại (%) 48,15 14,06 38,6 57,14 70,51 27,87 57,5 81,82 50 20,59 50 65,09 43,55 16,67 39,22 55,56 68,89 31,48 64,35 87,10 47,46 54,55 70,37 46,91 16,67 39,52 59,18 61,18 22,92 48,61 78,26 214 10 11 12 13 DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại (%) DN ñã sử dụng dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) 15,38 15,79 42,31 20,99 8,05 20,71 34,44 66,67 21,54 52,63 81,40 39,29 4,76 40,63 69,23 28,40 7,81 26,83 38,74 Bảng 8b: Chỉ số thành phần “ðào tạo lao ñộng” S TT 10 11 12 Chỉ tiêu Dịch vụ quan Nhà nước ñịa phương cung cấp: Giáo dục phổ thông (% Tốt Rất tốt) Dịch vụ quan Nhà nước ñịa phương cung cấp: Dạy nghề (% Tốt Rất tốt) Số lượng trung tâm giới thiệu việc làm 100.000 dân Số lao ñộng tốt nghiệp THCS (% tổng lực lượng lao ñộng) DN ñã sử dụng dịch vụ tuyển dụng giới thiệu việc làm (%) DN ñã sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm nói nhà cung cấp dịch vụ tư nhân (%) DN có ý ñịnh sử dụng lại nhà cung cấp dịch vụ nói cho dịch vụ giới thiệu việc làm (%) % Tổng chi phí kinh doanh dành cho ñào tạo lao ñộng Số lượng trung tâm ñào tạo nghề cấp huyện/huyện/tỉnh % Số sở dạy nghề tỉnh tư nhân thành lập Số lượng học viên tốt nghiệp trường ñào tạo nghề/số lao ñộng chưa qua ñào tạo Số sở ñào tạo (ðại học, Trung cấp, Trung tâm dạy nghề) 100.000 dân Hải Dương Nhỏ Trung vị Lớn 45,19 20,27 46,99 68,97 23,91 10,67 27,40 64,37 0,29 0,17 0,7 10,47 4,36 10,33 30,24 32,10 4,39 31,11 48,08 38,46 39,06 84,42 53,85 32,65 62,50 93,94 1,25 0 0,36 1,17 16,67 16,67 62,5 0,07 0,01 0,03 0,21 0,02 0,01 0,02 0,06 215 S TT Bảng 9b: Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý” Hải Nhỏ Chỉ tiêu Dương Tỉ lệ % nguyên ñơn không thuộc nhà nước tổng số nguyên ñơn Toà án 86,36 kinh tế tỉnh Số lượng vụ việc tranh chấp DN quốc doanh Tòa án kinh tế cấp 0,73 tỉnh thụ lý 100 DN DN tin tưởng khả bảo vệ pháp 59,88 43,36 luật (% ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) Hệ thống tư pháp cho phép DN tố cáo hành vi tham nhũng công chức 24,07 14,16 (% luôn thường xuyên) DN sử dụng tòa án thiết chế 25,93 pháp lý khác ñể giải tranh chấp (%) Số ngày trung vị giải vụ kiện tòa 8,62 0,5 % Chi phí (chính thức không 2,5 thức) ñể giải tranh chấp tổng 16,07 giá trị tranh chấp Trung vị Lớn 73,47 100 1,75 11 62,69 71,11 25 53,33 25 90,91 12,63 11,73 44,5 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo PCI VCCI III- CÁC TỈNH TỐT NHẤT, TƯƠNG ðỒNG, LÂN CẬN VỀ VỊ TRÍ ðỊA LÝ VÀ XẾP HẠNG Bảng 1c: Chỉ số thành phần"Chi phí gia nhập thị trường" S TT Chỉ tiêu ðà Nẵng Tỷ lệ phần trăm DN phải chờ tháng ñể 10,14 hoàn tất thủ tục ñể bắt ñầu hoạt ñộng Thời gian ðKKD (số ngày) 10 Thời gian ðKKD bổ sung (số ngày) Số giấy ñăng ký giấy phép cần thiết ñể 10,75 thức hoạt ñộng Thời gian chờ ñể ñược cấp GCN QSDð % doanh nghiệp gặp khó khăn ñể có ñủ 1,45 loại giấy phép cần thiết % DN phải tháng ñể khởi 30 kinh doanh ðồng Nai Bắc Ninh Bình Phước 26,47 21,57 39,62 15 10 15 8,5 1,43 4,08 15,91 2 3,5 8,82 3,92 18,87 75 35 30 216 Bảng 2c: Chỉ số thành phần “Tiếp cận ñất ñai ổn ñịnh sử dụng ñất” S ðà ðồng Bắc Bình Chỉ tiêu TT Nẵng Nai Ninh Phước Không cản trở mặt kinh doanh 23,53 24,55 19,67 27,27 Sự thay ñổi khung giá ñất phủ phản ánh thay ñổi mức giá thị trường 76,35 67,61 72,28 73,74 (% ñồng ý) Tỷ lệ phần trăm DN cho số tiền bồi thường trường hợp ñất bị thu hồi 44,83 34,78 38,46 41,67 thỏa ñáng DN ñánh giá rủi ro bị quyền thu 2,40 2,45 2,47 hồi, phân chia theo mức ñộ (5 = rủi ro 2,40 thấp) Tỷ lệ phần trăm diện tích ñất có GCN 27,27 87,75 69,22 91,32 QSDð thức (%) % DN sở hữu GCN QSDð 48,54 58,02 56,92 86,36 Bảng 3c: Chỉ số thành phần “Tính minh bạch tiếp cận thông tin” S ðà ðồng Bắc Bình Chỉ tiêu TT Nẵng Nai Ninh Phước Tính minh bạch tài liệu kế hoạch 2,33 2,12 2,49 2,38 Tính minh bạch tài liệu pháp lý 3,15 3,03 3,13 3,05 Quyết ñịnh, Nghị ñịnh Cần có “mối quan hệ” ñể có ñược tài 76,62 80,15 77,88 80,81 liệu tỉnh (%) Thương lượng với cán thuế phần 44,16 43,80 28,87 47,19 thiết yếu hoạt ñộng kinh doanh (%) Khả ñoán ñược thực thi 13,01 8,21 7,69 17,02 pháp luật tỉnh (%) ðộ mở trang web tỉnh 19 18 19 15 Các hiệp hội DN ñóng vai trò quan trọng tư vấn phản biện sách 38,46 42,55 29,58 40 tỉnh (%) Bảng 4c: Chỉ số thành phần “Chi phí thời gian thực quy ñịnh Nhà nước” S ðà ðồng Bắc Bình Chỉ tiêu TT Nẵng Nai Ninh Phước Các loại phí, lệ phí nhiều thủ tục giảm 25,67 14,37 31,15 29,09 sau thực CCHCC (% có) Thủ tục giấy tờ giảm sau thực 53,48 52,10 54,92 52,73 CCHCC (% có) Số lần ñi xin dấu chữ ký DN giảm 33,16 25,15 39,34 35,45 217 sau thực CCHCC (% có) Cán nhà nước làm việc hiệu 48,66 sau thực CCHCC (% có) Số lần trung vị làm việc với tra thuế 3,5 % DN sử dụng 10% quỹ thời gian ñể 22,08 thực quy ñịnh nhà nước Số tra trung vị (tất CQ) 38,92 38,52 46,36 20,80 14,43 13,13 1 Bảng 5c: Chỉ số thành phần “Chi phí không thức” S ðà ðồng Bắc Chỉ tiêu TT Nẵng Nai Ninh % DN cho DN ngành trả 54,88 62,68 60,75 chi phí không thức % DN 10% doanh thu cho 4,43 7,58 8,91 loại chi phí không thức Chính quyền tỉnh sử dụng quy ñịnh riêng ñịa phương ñể trục lợi (% ñồng 52,35 61,79 51,02 ý hoàn toàn không ñồng ý) Công việc ñược giải sau ñã chi trả chi phí không thức (% luôn 49,64 48,76 53,85 thường xuyên) DN trả hoa hồng ñể có ñược Hð từ 43,57 22,22 33,78 CQNN (% ðúng) Bình Phước 58,16 11,34 54,55 54,95 35,94 Bảng 6c: Chỉ số thành phần“Tính ñộng tiên phong lãnh ñạo tỉnh” S ðà ðồng Bắc Bình Chỉ tiêu TT Nẵng Nai Ninh Phước Cảm nhận DN thái ñộ quyền tỉnh ñối với khu vực tư nhân (% 90,14 77,27 84,31 79,57 Tích cực Rất tích cực) Tỉnh sáng tạo sáng suốt việc giải trở ngại cộng ñồng DNTN (% 47,88 42,96 54,72 42,86 ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) Cán tỉnh nắm vững sách, quy ñịnh hành khung khổ pháp 71,11 51,22 63,74 61,25 luật ñể giải khó khăn cho DN (% ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) 218 S TT 10 11 12 13 Bảng 7c: Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” ðà ðồng Bắc Chỉ tiêu Nẵng Nai Ninh DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tư 45,99 vấn thông tin pháp luật (%) DN ñã sử dụng dịch vụ tư vấn thông tin pháp luật (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ hỗ trợ tìm ñối tác kinh doanh (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ hỗ trợ tìm ñối tác kinh doanh (%) DN ñã sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại (%) DN ñã sử dụng dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) DN ñã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) DN có ý ñịnh tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho dịch vụ liên quan ñến công nghệ (%) Bình Phước 41,92 40,98 39,09 66,39 54,65 52,78 63,01 57,22 47,90 49,18 52,73 34,41 48,44 48,89 28,30 68,89 60,95 57,69 65,43 56,25 52,38 55,26 51,16 54,55 40,72 42,62 38,18 55,46 37,50 48,10 48,61 15,15 30,30 18,42 20 23,53 13,77 27,87 20,91 63,11 43,53 43,84 47,83 53,25 48,65 40,63 24,24 34,22 17,96 26,23 23,64 219 Bảng 8c: Chỉ số thành phần “ðào tạo lao ñộng” S TT 10 11 12 Chỉ tiêu Dịch vụ quan Nhà nước ñịa phương cung cấp: Giáo dục phổ thông (% Tốt Rất tốt) Dịch vụ quan Nhà nước ñịa phương cung cấp: Dạy nghề (% Tốt Rất tốt) Số lượng trung tâm giới thiệu việc làm 100.000 dân Số lao ñộng tốt nghiệp THCS (% tổng lực lượng lao ñộng) DN ñã sử dụng dịch vụ tuyển dụng giới thiệu việc làm (%) DN ñã sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm nói nhà cung cấp dịch vụ tư nhân (%) DN có ý ñịnh sử dụng lại nhà cung cấp dịch vụ nói cho dịch vụ giới thiệu việc làm (%) % Tổng chi phí kinh doanh dành cho ñào tạo lao ñộng Số lượng trung tâm ñào tạo nghề cấp huyện/huyện/tỉnh % Số sở dạy nghề tỉnh tư nhân thành lập Số lượng học viên tốt nghiệp trường ñào tạo nghề/số lao ñộng chưa qua ñào tạo Số sở ñào tạo (ðại học, Trung cấp, Trung tâm dạy nghề) 100.000 dân ðà Nẵng ðồng Nai Bắc Ninh Bình Phước 66,86 49,25 53,77 36,46 40,12 33,82 32,71 17,89 0,49 0,13 0,29 0,17 30,24 11,03 13,03 14,46 45,99 34,13 39,34 30,91 47,67 36,84 37,50 32,35 67,02 68,25 69,64 53,49 1,5 1,25 0,43 0,73 0,88 0,63 28,57 60 58,33 10 0,07 0,03 0,06 0,07 0,06 0,03 0,03 0,04 Bảng 9c: Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý” S TT Chỉ tiêu Tỉ lệ % nguyên ñơn không thuộc nhà nước tổng số nguyên ñơn Toà án kinh tế tỉnh Số lượng vụ việc tranh chấp DN quốc doanh Tòa án kinh tế cấp tỉnh thụ lý 100 DN DN tin tưởng khả bảo vệ pháp luật (% ðồng ý Hoàn toàn ñồng ý) Hệ thống tư pháp cho phép DN tố cáo hành vi tham nhũng công chức (% luôn thường xuyên) DN sử dụng tòa án thiết chế pháp lý khác ñể giải tranh chấp (%) Số ngày trung vị giải vụ kiện tòa % Chi phí (chính thức không thức) ñể giải tranh chấp tổng giá trị tranh chấp ðà Nẵng ðồng Nai Bắc Ninh Bình Phước 66,50 88,19 100 86,21 7,85 4,48 3,29 2,42 67,38 67,66 68,03 64,55 28,34 22,16 17,21 31,82 24,32 36,36 38,89 6,25 1,97 8,08 6,07 19,05 11,73 17,5 7,5 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo PCI VCCI 220 Phụ lục 10 SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ðƯỢC THÀNH LẬP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2005 – 2010 Chỉ tiêu ðVT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.1 Số DN ñăng ký thành lập năm DN 404 465 607 751 975 929 - DNTN - 149 152 143 122 153 104 - Công ty Cổ phần - 119 157 220 244 274 268 - Công ty TNHH - 136 156 244 385 548 557 1.255 4.074 2.798 2.487 3.229 6.554 1.543 1.898 2.431 3.079 3.983 4.797 1.2 Vốn ñăng ký 2.1 Tổng số luỹ kế DN ñến 31/12 Tỷ ñồng DN - DNTN - 556 678 800 896 1.019 1.094 - Công ty Cổ phần - 354 447 686 908 1.170 1.410 - Công ty TNHH - 624 743 945 1.275 1.794 2.293 14.307 20.034 26.206 31.158 2.2 Tổng vốn ñăng ký Tỷ ñồng 3.968 8.505 Nguồn: Sở Kế hoạch ðầu tư Hải Dương 221 Phụ lục 11 DỰ ÁN ðẦU TƯ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2005 – 2010 Chỉ tiêu ðVT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 62 67 63 97 91 119 1.886 924 ðầu tư nước (ngoài KCN) (*) 1.1 Số Dự án ñầu tư Dự ñược cấp phép năm án 1.2 Vốn ñầu tư Tỷ ñồng 1.3 Lao ñộng Lð 1.4 Diện tích ñất thuê 6.775 5.597 3.558 6.832 5.572 4.800 5.200 4.500 4.526,6 5.000 98 126 344 376 270 376,8 15 51 34 46 15 ðầu tư trực tiếp nước 2.1 Số Dự án ñầu tư Dự ñược cấp phép năm án 2.2 Vốn ñầu tư thu hút năm Triệu USD 156,6 663,6 488,6 481,6 213 172,6 - Vốn ñầu tư cấp Triệu USD 93,5 620 99,6 112,7 63,1 43,6 232 136,3 113,4 60,2 330,3 268,5 315,4 - Vốn ñầu tư tăng thêm Triệu USD 256,6 345,3 2.3 Vốn ñầu tư thực năm Triệu USD 70,4 143,4 235 2.4 Lũy kế số Dự án ñầu tư hiệu lực ñến 31/12 Dự án 82 132 164 2.5 Tổng vốn ñăng ký lũy kế ñến 31/12 Triệu USD 807 1.461 1.896 2.305 2.490 2.597 2.6 Tổng vốn thực lũy kế ñến 31/12 Triệu USD 426 566,4 801,4 1.132 1.400 1.632 199 203 (*) 204 : Trong KCN tính ñến 31/12/2010 có 36 dự án ñầu tư nước với tổng vốn ñầu tư khoảng 7.745 tỷ ñồng sử dụng 3.200 lao ñộng Nguồn: Sở Kế hoạch- ðầu tư Hải Dương Ban Quản lý KCN 222 Phụ lục 12 DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN ðÀO TẠO NGHỀ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ðOẠN 2011 – 2020 ðVT: tỉ ñồng Cấp trình ñộ 2011 - 2015 2016 - 2020 2011 - 2020 ðào tạo nghề 290 347 637 - Trường dạy nghề 243 291 534 47 56 103 128 154 282 418 501 919 - Trung cấp chuyên nghiệp Cao ñẳng, ñại học, sau ñại học Tổng Nguồn: Sở Lao ñộng, Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương, Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương, Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay