Luận Văn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam

167 133 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:30

MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN I MỤC LỤC II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III DANH MỤC CÁC BẢNG VI DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .VII PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN .11 1.1 TRUYỀN TẢI ðIỆN TRONG HỆ THỐNG ðIỆN .11 1.2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN .19 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN .37 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 51 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN Ở VIỆT NAM .53 2.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH ðIỆN VIỆT NAM 53 2.2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN TRƯỚC NĂM 1995 58 2.3 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN TỪ NĂM 1995 ðẾN NAY .64 2.4 QUAN HỆ GIỮA NPT VỚI CÁC ðƠN VỊ THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ðIỆN CẠNH TRANH 98 2.5 ðÁNH GIÁ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN 100 2.6 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN Ở VIỆT NAM 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 114 CHƯƠNG III QUAN ðIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN Ở VIỆT NAM 115 3.1 ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ðIỆN VIỆT NAM 115 3.2 QUAN ðIỂM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN 123 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRUYỀN TẢI ðIỆN 132 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 145 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt A0 Cụm từ tiếng Việt Cụm từ tiếng Anh Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện quốc gia A1 Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện miền Bắc A2 Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện miền Nam A3 Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện miền Trung AC Dòng ñiện xoay chiều Altenative Current ADB Ngân hàng Phát triển châu Á Asian Development Bank ASEAN Hiệp hội quốc gia ðông Nam Á Association of South-East Asian Nations QLDA Quản lý dự án BETTA Thỏa thuận truyền tải mua bán ñiện British Electricity Trading and Anh quốc Transmission Arrangements BOT Xây dựng-Sở hữu-Chuyển giao Build- Own-Transfer CNH Công nghiệp hóa CTCP Công ty cổ phần CT TTð Công ty truyền tải ñiện CTðL Công ty ñiện lực CUSC Quy ñịnh ñấu nối sử dụng hệ thống Connection and Use of System Code DC Dòng ñiện chiều DNNN Doanh nghiệp nhà nước EGAT Công ty phát ñiện Thái Lan Direct Current Electric Generation Authority of Thailand ERAV Cục ðiều tiết ðiện lực Việt Nam Electricity Regulatory Authority of Vietnam EVN Tổng công ty ðiện lực Việt Nam từ iii Vietnam Electricity Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Cụm từ tiếng Anh 27/01/1995 ñến 22/6/2006 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam FERC Ủy ban ðiều tiết Năng lượng Liên bang Federal Energy Regulatory Commission HðH Hiện ñại hóa HðTV Hội ñồng thành viên IPP ðơn vị phát ñiện ñộc lập Independent Power Producer ISO Cơ quan vận hành hệ thống ñộc lập Independent System Operator ISO-NE Cơ quan vận hành hệ thống ñộc lập bang New England Independent New England System Operator Hội ñồng tin cậy ñiện Bắc Mỹ North American Electric NERC Reliability Council NETA Thỏa thuận mua bán ñiện New Electricity Trading Arrangements NGET Công ty Truyền tải ñiện quốc gia National Grid Electricity Transmission OATT Qui ñịnh phí ñấu nối lưới truyền tải mở Open Access Transmission Tariff ODA Hỗ trợ phát triển thức Official Development Assistance Ofgem RTO Văn phòng quản lý thị trường ñiện dầu Office of Gas and Electricity khí Markets Tổ chức truyền tải khu vực Regional Transmission Organisation SB ðơn vị mua Single Buyer SO Cơ quan vận hành hệ thống System Operator SP Công ty ñiện lực Scotland Scotland Power SSE Công ty lượng Scotland khu vực Scottish and Southern Energy miền Nam STC Quy tắc chủ sở hữu lưới truyền tải - Cơ iv System Operator – Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt quan vận hành hệ thống Cụm từ tiếng Anh Transmission Owner Code TðKT Tập ñoàn kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn thành viên MTV TO Vận hành lưới truyền tải Transmission Operator TVXDð Tư vấn xây dựng ñiện VNL Viện Năng lượng WB Ngân hàng Thế giới World Bank WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổn thất ñiện lưới ñiện 34 Bảng 2.2 Chiều dài ñường dây truyền tải ñiện giai ñoạn 1996-2009 65 Bảng 2.3 Dung lượng trạm biến áp truyền tải giai ñoạn 1996-2009 66 Bảng 2.4 ðịa bàn quản lý công ty truyền tải ñiện .73 Bảng 2.5 Tổng hợp chi phí truyền tải ñiện năm 2007-2008 .75 Bảng 2.6 Mô hình tổ chức công ty truyền tải ñiện năm 2008 76 Bảng 2.7 Số lượng ñơn vị trực thuộc công ty truyền tải ñiện năm 2009 77 Bảng 2.8 Mô hình tổ chức Ban Quản lý dự án năm 2008 79 Bảng 3.1 Phương án công ty truyền tải ñiện 88 Bảng 3.2 Phương án công ty truyền tải ñiện 89 Bảng 3.3 Cơ cấu nguồn ñiện Việt Nam tính ñến năm 2015 .119 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn ñiện Việt Nam năm 2009 có tính ñến 2015 .120 vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô tả hệ thống ñiện .13 Hình 1.2 Vị trí truyền tải ñiện hệ thống ñiện 15 Hình 1.3 Mô hình tổ chức ngành ñiện Thái Lan 39 Hình 1.4 Mô hình tổ chức truyền tải ñiện Anh 41 Hình 1.5 Ba hệ thống lưới ñiện truyền tải Mỹ .44 Hình 1.6 Các truyền tải khu vực quan vận hành hệ thống ñộc lập 46 Hình 2.1 Tương quan tăng trưởng nguồn phụ tải cực ñại hệ thống ñiện .57 Hình 2.2 Sản lượng ñiện phát ñiện nhập Việt Nam (1995-2009) 58 Hình 2.3 Mô hình tổ chức ngành ñiện trước năm 1995 59 Hình 2.4 Mô hình tổ chức Sở truyền tải ñiện .60 Hình 2.5 Mô hình tổ chức Tổng công ty ðiện lực Việt Nam (năm 1995) 68 Hình 2.6 Mô hình tổ chức tổng quát công ty truyền tải ñiện .69 Hình 2.7 Mô hình phối hợp hoạt ñộng lĩnh vực truyền tải ñiện 72 Hình 2.8 Mô hình tổ chức Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam 82 Hình 2.9 Mô hình tổ chức Tổng công ty Truyền tải ñiện quốc gia 83 Hình 2.10 Cơ quan quản lý nhà nước truyền tải ñiện 93 Hình 2.11 Quan hệ NPT với ñơn vị tham gia thị trường phát ñiện 99 Hình 3.1 Mục tiêu cải cách ngành ñiện Việt Nam .116 Hình 3.2 Mô hình tổ chức ngành ñiện Việt Nam năm 2010 128 vii PHẦN MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI Ngành ñiện ñược coi ngành công nghiệp hạ tầng cho phát triển kinh tế xã hội Dù cho ngành ñiện kinh tế phát triển hay ñang phát triển nhà nước ñều quan tâm ñầu tư phát triển thực quản lý nhà nước, tác ñộng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thông qua ban hành hành lang pháp lý sách phát triển ngành ñiện Sản phẩm ngành ñiện, ñiện năng, loại hàng hóa ñặc thù, ñầu vào quan trọng tất ngành công nghiệp nhu cầu tiêu dùng thiết yếu ñời sống xã hội hàng ngày Tùy theo trình ñộ phát triển kinh tế xã hội, ngành ñiện ñược Chính phủ nước tiến hành cải cách, ñổi quản lý nhà nước thay ñổi mô hình tổ chức cho phù hợp Xét theo khía cạnh công nghệ, sản xuất kinh doanh ñiện ñược chia làm bốn khâu: sản xuất ñiện, truyền tải ñiện, phân phối ñiện bán lẻ ñiện Các trình ñược thực ñồng thời ñiện tích trữ, ñiều ñồng nghĩa cung cầu gặp thời ñiểm nghiên cứu hệ thống ñiện khép kín Trong nghiên cứu phân tích kinh tế, sản xuất phân phối bán lẻ ñiện nhiều doanh nghiệp khác tham gia thị trường cạnh tranh Cạnh tranh phát ñiện nhằm ñảm bảo cho cung cấp ñiện với giá hợp lý, phản ánh ñược chi phí sản xuất tuân thủ qui luật kinh tế thị trường ñối với loại hình hàng hoá ñịnh Cạnh tranh khâu phân phối bán lẻ ñiện ñảm bảo cho khách hàng ñược sử dụng ñiện với giá hợp lý, chất lượng ñiện ñảm bảo theo yêu cầu mục ñích sử dụng khác từ dùng ñiện ñể sản xuất, dùng ñiện cho nhu cầu thương mại, ñến dùng ñiện cho mục ñích sinh hoạt sử dụng ñiện cuối Tuy nhiên, truyền tải ñiện trình sản xuất khép kín lại mang yếu tố ñộc quyền tự nhiên mô hình tổ chức ñược thực theo mô hình khác Kinh nghiệm nước phát triển ngành ñiện cho thấy mô hình tổ chức thường phát triển từ tích hợp dọc sang liên kết ngang có ñan xen hai mô hình Ở giai ñoạn ñầu, sở vật chất ngành ñiện phát triển vùng khu vực riêng biệt, thông thường doanh nghiệp hoạt ñộng ñiện lực sử dụng mô hình tổ chức tích hợp dọc, nghĩa doanh nghiệp ñồng thời quản lý nhà máy ñiện giữ vai trò phát ñiện, quản lý lưới truyền tải ñiện lưới ñiện phân phối ñể trực tiếp phân phối bán lẻ ñiện ñến khách hàng tiêu thụ ñiện cuối Mô hình quản lý kiểu ñảm bảo tính thống nhất, liên tục, tin cậy ổn ñịnh sản xuất kinh doanh ñiện loại hàng hoá ñặc thù cất giữ ñược Mô hình tổ chức ñược tất nước áp dụng giai ñoạn ñầu trình công nghiệp hoá, mà kinh tế cần có nhiều ñiện ưu tiên phục vụ cho sản xuất công nghiệp nhu cầu sử dụng ñiện dân sinh Vì vậy, nghiên cứu truyền tải ñiện cách ñộc lập giai ñoạn không mang lại kết mong ñợi tính hiệu kinh tế chưa tính toán ñược thu nhập, chi phí lợi nhuận truyền tải ñiện mô hình tích hợp dọc Thực Nghị Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương ðảng tiếp tục xếp, ñổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Nghị Hội nghị lần thứ IX Khoá IX Ban Chấp hành Trung ương ðảng số chủ trương, sách, giải pháp lớn nhằm thực thắng lợi Nghị ðại hội toàn quốc lần thứ IX ðảng, ðảng Chính phủ ñã ñạo ngành cấp thúc ñẩy xếp ñổi DNNN theo mục tiêu phát triển bền vững Ngành ñiện không nằm trình xếp ñổi ñó xét khía cạnh vĩ mô với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khía cạnh vi mô với việc tái cấu thân Tổng công ty ðiện lực Việt Nam (EVN) Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam, ñộc quyền khâu truyền tải ñiện chi phối gần toàn khâu phân phối bán lẻ ñiện Luật ðiện lực ñã ñược thông qua tạo sở pháp lý cho hoạt ñộng ñiện lực xếp ñổi doanh nghiệp EVN theo hướng xoá bỏ ñộc quyền nhà nước phát ñiện phân phối ñiện năng, phù hợp với kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa [15] ðiện năng, loại hàng hóa nào, dần hoạt ñộng theo qui luật cung cầu kinh tế thị trường cần ñiều tiết nhà nước thông qua Cục ðiều tiết ñiện lực (ERAV) trực thuộc Bộ Công Thương [38] Với cấp ñộ phát triển thị trường, vai trò vị trí truyền tải ñiện khác mô hình tổ chức tương ứng khác [34] Theo Quyết ñịnh số 26/2006/Qð-TTg ngày 26/01/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình, ñiều kiện hình thành phát triển cấp ñộ thị trường ñiện lực Việt Nam, truyền tải ñiện ñược tổ chức thực theo cấp ñộ sau: Cấp ñộ 1, bước 1: thị trường phát ñiện cạnh tranh thí ñiểm (từ năm 2005 ñến năm 2008) Các công ty truyền tải ñiện (CT TTð) thuộc EVN ñược tổ chức lại dạng công ty ñộc lập hạch toán kinh doanh Bước 2: thị trường phát ñiện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ năm 2009 ñến năm 2014) Các CT TTð tiếp tục hạch toán ñộc lập ñã thực Bước Cấp ñộ 2, bước 1: thị trường bán buôn ñiện cạnh tranh thí ñiểm (từ năm 2015 ñến 2016) Các CT TTð ñược sáp nhập thành CT TTð quốc gia trực thuộc EVN, không chung lợi ích với công ty phát ñiện Bước 2: thị trường bán buôn ñiện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ năm 2017 ñến năm 2022) Cấp ñộ 3, bước 1: thị trường bán lẻ ñiện cạnh tranh thí ñiểm (từ năm 2022 ñến 2024) Bước 2: thị trường bán lẻ ñiện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ năm 2024) Trong bối cảnh ñó, truyền tải ñiện chuyển dần từ mô hình phân tán sang tập trung, từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán ñộc lập với hình thành Tổng công ty Truyền tải ñiện quốc gia Mô hình tổ chức chế quản lý cần ñược nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với trình xây dựng Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam phù hợp với thị trường ñiện lực cạnh tranh khâu phát ñiện TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Truyền tải ñiện giành ñược quan tâm ñầu tư, phát triển kỹ thuật giải pháp ñể ñảm bảo hệ thống ñiện ổn ñịnh, tin cậy vận hành kinh tế Nghiên cứu cải cách ngành ñiện nước giới ñã ñược nhiều tổ chức nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu ñộc lập thực giai ñoạn chuyển mình, cải tổ cải cách ngành ñiện giới Trong thời gian gần ñây, ngành ñiện ñang thực tái cấu ñể chuyển từ ñộc quyền DNNN sang cạnh tranh khâu phát ñiện, ñã có số nghiên cứu toàn diện ngành ñiện, ñặc biệt nghiên cứu chuyển Tổng công ty ðiện lực Việt Nam sang tập ñoàn kinh tế (TðKT) Luận án tiến sỹ Trần Thế Hùng (2008) “Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương ngành ñiện Việt Nam” ñề tài truyền thống, ñược cải tiến cho phù hợp với giai ñoạn phát triển ngành ñiện [43] Nghiên cứu ñã ñánh giá ñược bất cập quản lý tiền lương ngành ñiện, phát tìm nội dung cần thay ñổi, cải tiến sách tiền lương hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam Luận án tiến sỹ ðậu ðức Khởi (2007) “Vận dụng lý luận phân phối thu nhập kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa vào Tổng công ty ðiện lực Việt Nam” ñã nghiên cứu, lập luận ñề xuất tổng quan nguyên lý, xu hướng vận ñộng phân phối thu nhập EVN, ñó có chế phân phối thu nhập truyền tải ñiện [10] Nghiên cứu ñã ñóng góp xứng ñáng vào công tác ñạo ñiều hành hoạt ñộng sản suất kinh doanh EVN thông qua cải tiến công tác phân phối thu nhập “Nghiên cứu truyền tải ñiện thực cho EVN” Economic Consulting Associates thực năm 2005 [10] Nghiên cứu ñã ñánh giá lại ñề xuất trước ñây tổ chức khối truyền tải ñiện, ñánh giá trạng tổ chức hoạt ñộng khâu truyền tải ñiện, ñiều ñộ hệ thống ñiện thời ñiểm nghiên cứu Kết nghiên cứu ñã ñược EVN xem xét cách kỹ lưỡng ñể tiếp thu ðề án thành lập Tổng công ty Truyền tải ñiện quốc gia sau Tuy nhiên, ñề xuất Tư vấn mang tính thời ñiểm số nội dung không phù hợp phải tiếp tục nghiên cứu ñể theo ñúng ñịnh hướng phát triển ngành ñiện Chính phủ Nghiên cứu “Lộ trình Cải cách ngành ñiện Việt Nam” Hỗ trợ kỹ thuật TA 3763VIE Ngân hàng Phát triển châu Á thực năm 2004 [16] ðây nghiên cứu toàn diện, ñánh giá cách sâu sắc trạng phát triển ngành ñiện Việt Nam Chính phủ Việt Nam ñang cho nghiên cứu hình thành Tập ñoàn kinh tế nhà nước, ñó có Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam Trong nghiên cứu này, Tư vấn ñã ñịnh hướng phát triển ngành ñiện Việt Nam trải qua giai ñoạn phát triển thị trường ñiện khác từ thấp ñến cao Kết nghiên cứu tham khảo cần thiết ñể Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ có Quyết ñịnh số 26/2006/Qð-TTg ngày 26/01/2006 phê duyệt lộ trình, ñiều kiện hình thành phát triển cấp ñộ thị trường ñiện lực Việt Nam [34] Tuy nhiên, nghiên cứu chưa ñề cập sâu ñến mô hình tổ chức chế quản lý khâu truyền tải cách riêng biệt, chưa ñưa ñược khuyến nghị sách cần thiết minh bạch hoá chi phí truyền tải ñiện ñịnh hướng phát triển lâu dài KẾT LUẬN Hoạt ñộng truyền tải ñiện thiếu ñược hoạt ñộng ngành ñiện Không có truyền tải ñiện hệ thống ñiện, truyền tải ñiện cung cấp ñiện cho khách hàng xa nhà máy phát ñiện, thúc ñẩy phát triển kinh tế xã-hội, an ninh-quốc phòng vùng sâu, vùng xa, khu vực hải ñảo miền núi tối ưu hoá hoạt ñộng hệ thống ñiện quốc gia NPT ñời ñánh dấu mốc phát triển quan trọng tổ chức ngành ñiện Việt Nam, không phản ánh phát triển ngành ñiện ñi ñúng với qui luật khách quan lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ với lượng ñủ dẫn ñến thay ñổi chất thúc ñẩy quan hệ sản xuất phát triển sang cấp ñộ cao hơn, hạ tầng sở ñã phát triển ñến mức cao kiến trúc thượng tầng cần phải thay ñổi phát triển với cấp ñộ tương ứng Mô hình tổ chức chế quản lý DNNN, ñặc biệt truyền tải ñiện vấn ñề thời sự, ñược quan tâm rộng rãi xã hội, tổ chức, ñặc biệt ñơn vị tham gia hệ thống ñiện có sử dụng lưới ñiện truyền tải, khách hàng sử dụng ñiện ðây hai yếu tố mang nặng tính chủ quan người quản lý ý chí chủ quan nhà nước Nếu thiết kế ñược mô hình tổ chức tốt chế quản lý tốt không trông chờ có kết cục tốt Hoàn thiện mô hình tổ chức chế quản lý hoạt ñộng truyền tải ñiện cần phải thực ñồng thời, ñồng nhằm làm cho hoạt ñộng truyền tải ñiện ngày tốt lên, công cụ hữu hiệu quản lý Qua trình thu thập thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, so sánh kinh nghiệm nước phân tích mô hình tổ chức chế quản lý truyền tải ñiện EVN, ñối chiếu với phần sở lý luận Chương I, Luận án rút kết luận sau: Thứ nhất, truyền tải ñiện khâu thiếu ñược hệ thống ñiện hoàn chỉnh, khâu ñịnh cung cấp ñủ ñiện liên tục cho kinh tế quốc dân, có tác ñộng tích cực ñến nâng cao chất lượng sống nhân dân, ñến phúc lợi xã hội Luận án khẳng ñịnh hoàn thiện tổ chức chế quản lý cần thiết, ñặc biệt giai ñoạn thị trường phát ñiện cạnh tranh, tái cấu ngành ñiện theo ñiều chỉnh kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ðồng thời, Luận án nghiên cứu, phân tích ñưa ñược mô hình tổ chức chế quản lý doanh nghiệp truyền tải ñiện Thứ hai, Luận án ñã ñánh giá toàn diện mô hình tổ chức chế quản lý ñiều 147 chỉnh hoạt ñộng truyền tải ñiện, nhấn mạnh việc thành lập NPT cần thiết, bước phát triển quan trọng ñể chuyển hoạt ñộng truyền tải ñiện từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán ñộc lập Mô hình tổ chức chế quản lý khâu truyền tải ñiện ñã có thay ñổi tiến so với giai ñoạn hạch toán phụ thuộc, so với yêu cầu ñổi nhà nước ñối với ngành ñiện phải tiếp tục nghiên cứu ñể hoàn thiện Hoạt ñộng truyền tải ñiện có tính ñộc quyền tự nhiên nhà nước ñộc quyền, hình thức chưa có chế tài, hành lang pháp lý chặt chẽ ñiều chỉnh Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức chế quản lý khâu truyền tải ñiện giai ñoạn có nhiều thay ñổi, Luận án ñã ñịnh hướng ñược ñường phát triển ngành ñiện, ñưa quan ñiểm giải pháp cần thực ñể công việc hoàn thiện mang tính khả thi, ñáp ứng yêu cầu ñổi Qua trình nghiên cứu, phân tích tính toán, tác giả mạnh dạn ñề xuất kiến nghị sau ñây: - Trên sở Luật ðiện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Chiến lược phát triển ngành ñiện, Chiến lược phát triển lượng quốc gia, ñề nghị Chính phủ cần có qui ñịnh ñối với doanh nghiệp nhà nước ñộc quyền NPT, ñể vừa ñảm bảo NPT không lạm dụng vị ñộc quyền mình, ñồng thời hành lang pháp lý ñủ ñể NPT thực tốt chức nhiệm vụ ñược nhà nước EVN giao Về nguyên tắc, giá truyền tải ñiện phải bảo ñảm bù ñắp chi phí có lãi ñể NPT trì hoạt ñộng bình thường mở rộng sản xuất Vấn ñề cung cấp ñiện, truyền tải ñiện cho hộ tiêu dùng ñiện thuộc ñối tượng sách xã hội cần ñược hạch toán riêng Chính phủ bù ñắp phần trợ giúp - ðề nghị Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu ñề xuất chế giá ñiện, giá truyền tải ñiện theo chế ñiều chỉnh linh hoạt phù hợp với biến ñộng giá nhân tố ñầu vào thị trường - EVN tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức, bổ sung chế quản lý, ñầu tư cấp vốn ñể NPT thực tốt nhiệm vụ ñược giao EVN cần sẵn sàng chấp tín chấp cho NPT vay vốn tổ chức tài tín dụng, ngân hàng nước nước ñể có ñủ vốn ñầu tư lưới ñiện truyền tải 148 - NPT chủ ñộng tích cực nghiên cứu, ñề xuất ñể thực chế quản trị phù hợp với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà nước ñộc quyền Mạnh dạn hoàn mô hình tổ chức Công ty truyền tải ñiện, Ban quản lý dự án lưới ñiện theo hướng thu gọn ñầu mối tham mưu, ñồng với kênh tham mưu Cơ quan ñầu não NPT, giảm bớt khâu trung gian công tác vận hành phương thức tiến hành công tác sửa chữa, bảo dưỡng./ 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Cao ðạt Khoa (2010), “Tổ chức truyền tải ñiện: hạn chế số giải pháp khắc phục”, Tạp chí Công nghiệp, (33), trang 20-22, Hà Nội Cao ðạt Khoa (2009), “Bàn vị trí truyền tải ñiện Hệ thống ñiện quốc gia”, Tạp chí ðiện lực, (6), trang 13-14, Hà Nội Lê Thị Minh Thư, Cao ðạt Khoa người khác (2006), ðiện lực Việt Nam nguồn nhân lực, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội Cao ðạt Khoa (2006), “An ninh ñiện quốc gia: ðảm bảo sức khỏe bền vững kinh tế”, Tạp chí ðiện lực, (4), trang 37-37, Hà Nội Cao ðạt Khoa (2006), “Tổng công ty ðiện lực Việt Nam phát triển thành Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam: từ ñộc quyền nhà nước tới cạnh tranh”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (ñặc san), trang 42-44, Hà Nội Cao ðạt Khoa (2005), “EVN ñịnh hướng phát triển môi trường ñổi mới”, Tạp chí ðiện lực, (2), trang 5-7, Hà Nội ðặng Hùng Cao ðạt Khoa (2005), “Cải cách ngành ñiện Trung Quốc học kinh nghiệm cho cải cách ngành ñiện Việt Nam”, Tạp chí ðiện ðời sống, (74), trang 8-10, (75) trang 12-13, Hà Nội 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Chính trị - ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ IX ðảng Cộng sản Việt Nam (2003), Kết luận số 26-KL/TW Chiến lược qui hoạch phát triển ngành ðiện lực Việt Nam, Hà Nội Bộ Chính trị - ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X ðảng Cộng sản Việt Nam (2009), Kết luận số 45–KL/TW ngày 10/4/2009 Bộ Chính trị việc thí ñiểm mô hình tập ñoàn kinh tế chế, sách ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước; chế, sách bán cổ phần cho người lao ñộng doanh nghiệp cổ phần hóa ñổi chế quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hóa, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Nghị ñịnh số 14/CP ngày 27/01/1995 ban hành ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị ñịnh số 131/2006/Nð-CP ngày 9/11/2006 Ban hành qui chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị ñịnh số 189/2007/Nð-CP ngày 27/12/2007 Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương, Hà Nội ðàm Xuân Hiệp tác giả (2004), Cẩm nang kỹ thuật dành cho kỹ sư, Nhà xuất Lao ñộng-Xã hội, Hà Nội ðặng Hoàng An (2001), ðánh giá phí truyền tải có xét ñến ảnh hưởng nhà máy ñiện, Báo cáo khoa học, Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện quốc gia, Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Hà Nội ðặng Phan Tường (2003), Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế truyền tải phân phối ñiện Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ 151 Kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội ðậu ðức Khởi (2008), Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN vào Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Economic Consulting Associates (2005), Nghiên cứu truyền tải ñiện thực cho EVN, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Cạnh tranh, Hà Nội; 12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Dân sự, Hà Nội; 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội; 14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội; 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật ðiện lực, Hà Nội; 16 Ngân hàng Phát triển châu Á (2004), Lộ trình Cải cách ngành ñiện Việt Nam, Hỗ trợ kỹ thuật TA 3763-VIE, Hà Nội 17 Ngân hàng Thế giới (2003), Báo cáo cuối nghiên cứu hệ thống liên kết truyền tải vùng khu vực Tây Phi (Final Report West Africa Regional Transmission Stability Study)” 18 Ngân hàng Thế giới (2006), Chiến lược sở hạ tầng- Những vấn ñề liên ngành, Hà Nội 19 Nguyễn Anh Tuấn (2003), Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 20 Nguyễn ðình Phan (1999), Kinh tế Quản lý công nghiệp, Khoa Quản 152 trị kinh doanh công nghiệp xây dựng bản, Trường ðại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất Giáo dục 21 Nguyễn Khắc Phục (2003), Bút ký lịch sử (Tập 1): Những bước ñi toả sáng, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 22 Nguyễn Khắc Phục (2005), Bút ký lịch sử (Tập 2): Những bước ñi toả sáng, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 23 Nhóm công tác số (2008), Tái cấu ngành ñiện nước ASEAN thuộc Tổ chức người ñứng ñầu ngành ñiện khối ASEAN, Indonesia 24 Phạm Chi Lan (2009), Ngành ñiện hết ñộc quyền, http://vietbao.vn/Kinh-te/Nganh-dien-Bao-gio-het-doc-quyen/45116588/87/ 25 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (2004), Niên giám thống kê ngành ñiện 1996-2000, Hà Nội 26 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (2006), Niên giám thống kê ngành ñiện 2001-2005, Hà Nội 27 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (2007, 2008, 2009), Báo cáo Tổng kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, Hà Nội 28 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (2008), Qui chế quản lý tài EVN, Hà Nội 29 Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (2007), Tờ trình Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt ðề án thành lập Tổng công ty Truyền tải ñiện Quốc gia, Hà Nội 30 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Quyết ñịnh số 562/TTg ngày 10/10/1994 thành lập Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Hà Nội 31 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Quyết ñịnh số 91-TTg ngày 7/3/1994 việc thí ñiểm thành lập tập ñoàn kinh doanh, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), 153 Quyết ñịnh số 176/2004/Qð-TTg ngày 5/10/2005 phê duyệt Chiến lược phát triền ngành ñiện Việt Nam giai ñoạn 2004-2010, ñịnh hướng ñến 2020, Hà Nội 33 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết ñịnh số 147/2006/Qð-TTg ngày 22/6/2006 việc phê duyệt ðề án thí ñiểm hình thành Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết ñịnh số 26/2006/Qð-TTg ngày 26/01/2006 phê duyệt lộ trình, ñiều kiện hình thành phát triển cấp ñộ thị trường ñiện lực Việt Nam, Hà Nội 35 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 110/2007/Qð-TTg ngày 18/7/2007 phê duyệt Qui hoạch phát triển ñiện lực quốc gia giai ñoạn 2006-2015 có xét ñến năm 2025, Hà Nội 36 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 1855/ Qð-TTg ngày 27/12/2007 Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2050, Hà Nội 37 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 38/2007/Qð-TTg ngày 20/3/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Hà Nội 38 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Quyết ñịnh số 153/2008/Qð-TTg ngày 28/11/2008 Thủ tướng Chính phủ qui ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Cục ñiều tiết ñiện lực trực thuộc Bộ Công Thương, Hà Nội 39 Tổng công ty ðiện lực Việt Nam (2006), Báo cáo Tổng kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, Hà Nội 40 Tổng công ty ðiện lực Việt Nam (1999), Ngành ñiện Việt Nam: 45 nămNhững chặng ñường, Hà Nội 41 Tổng cục Thống kê (2007), Niên giám thống kê, Hà Nội 154 42 Trần ðình Long (2000), Bảo vệ hệ thống ñiện, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 43 Trần Thế Hùng (2008), Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương ngành ñiện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 44 Trần Xuân Bách (2001), Ổn ñịnh hệ thống ñiện, Trường ðại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 45 Trung tâm ðiều ñộ Hệ thống ñiện quốc gia (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Tổng kết vận hành Hệ thống ñiện quốc gia, Hà Nội 46 Uỷ ban Năng lượng quốc tế (2001), Sự hình thành thiết kế thị trường ñiện khu vực Châu Á Thái Bình dương 47 Uỷ ban Năng lượng quốc tế (2003), Thị trường ñiện liên kết Tây Phi (WAPP)- vấn ñề thời gian? (West Africa Power Pool- Just a matter of time?), Tư vấn kỹ thuật ECOWAS 48 ðảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ IX, (http://www.cpv.org.vn/chuyende/daihoi9/mucluc2.html) 49 ðảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VIII, (http://www.cpv.org.vn/vankien/index.html) 50 Văn phòng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Công văn số 1339/VPCP-ðMDN ngày 03/3/2008 thông báo ý kiến Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng việc thành lập Tổng công ty Truyền tải ñiện quốc gia, Hà Nội 51 Viện Năng lượng (2005), Qui hoạch phát triển ðiện lực quốc gia giai ñoạn 2006-2015 có xét triển vọng ñến 2025, Tổng công ty ðiện lực Việt Nam, Hà Nội 52 Viện Năng lượng (2008), ðề án Chiến lược phát triển công nghệ ðiện lực Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam, Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam, Hà Nội 155 Tiếng Anh 53 Beatriz Arizu, Defne Gencer and Luiz Maurer (2006), Centralized Purchasing Arrangements: Internatiional Practices and Lessons Leraned on Variations to the Single Buyer Model, The World Bank Group, The Energy and Mining Sector Board 54 Beatriz Arizu, William H Dunn Jr., and Bernard Tenenbaum (2001), Public policy for private sector: Regulating Transmission, The Worldbank group Private sector and Infrastructure network 55 Business Monitor International (2004), The VIETNAM Business Forecast Report Q 2005- includes year forecasts to end-2007 56 California Energy Commission (2002), California’s Electricity Restructuring: The challenge to Providing Service and Grid Reliability, Palo Alto, CA, Sacramento 57 Dave Ulrich (1997), Human Resource Champions: The next Agenda for Adding value and delivering results, Havard Business School Press Boston, Massachusetts 58 Electric Generation Authority of Thailand, http://www.egat.co.th 59 H Albach, K Brockhoff E Eymann, P Jungen, M Steven, A Luhmer (2000), Theory of the firm: Erich Gutenberg’s Foundation and Futher Developments, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 60 Head of ASEAN Power Utilities/Autthorities (HAPUA) directory 2008 61 International Energy Agency (2001), Energy market reform: Competition in Electricity markets, Head of Publication Service, OECD 62 International Resources Group (1999), Duke Engineering & Services and Galaxy (1999), Electricity of Vietnam: Transmission and Distribution Study, Hanoi 63 John E Besant – Jones (2002), Reforming Power Markets in Developing Countries: What Have We Learned, The Worldbank Group 156 64 Littlechild, S.C (2006), "Foreword: the market versus regulation." In Sioshansi, F and Pfaffenberger, W (eds.): Electricity market reform: an international perspective Oxford: Elsevier, pp.xvii-xxix 65 P Abell (2006), Organisation theory: an interdisciplinary approach, The London Shool of Economics and Political Science, University of London 66 P Niyimbona (2005), The challenges of Operationizing Power Pools in Africa, UNDP 67 Peter M Senge (1990), The Fifth Discipline: The art and Practice of the learning Organization, Random House, Business Books 68 Robert C Feenstra, Deng-Shing Huang and Gary G Hamilton (2001), A Market-Power Based Model of Business Groups, University of Washington, Seattle 69 Robert J Laubacher, Thomas W Malone, and the MIT Scenario Working Group (1997), Two Scenarios for 21st Century Organizations: Shifting Networks of Small Firms or All-Encompassing "Virtual Countries"?, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology 70 Soluziona (2006), The Single Buyer Model in Vietnam, Electricity Regulatory Authority of Vietnam, Hanoi 71 Springer Verlag (2000), Theory of the firm: Erich Gutenberg’s Foundation and Futher Developments, Berlin-Heidelberg 72 State Grid Corporation of China, http://www.sgcc.com.cn/ywlm/gsgke/gsgk-e/gsgk-e1.shtml 73 Steven Stoft (2002), Power sytem Economics: Designing Markets for Electric, Istitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 74 TransGrid (2006), Electricity Market Design for the Power Sector of Vietnam, Consulting service by Transgrid for EVN, Hanoi 157 PHỤ LỤC Phương pháp tính doanh thu truyền tải ñiện Cho ñến nay, phương pháp tính toán nước giới ñối với tính toán doanh thu truyền tải ñiện phí/giá truyền tải ñiện tương ñối giống nhau, ñặc biệt tính toán doanh thu phát sinh từ phí ñấu nối khách hàng sử dụng ñiện Tuy nhiên, tùy theo trình ñộ phát triển kinh tế, mức ñộ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hoạt ñộng truyền tải ñiện mà phương pháp tính toán chi phí sử dụng hệ thống, tức lưới truyền tải ñiện, khác Nhưng thông thường, người ta phân loại thành ba phương pháp sau: • Tính phí biên theo ñịa ñiểm (Locational Marginal Price-LMP), • Tính phí theo vùng, • Tính phí theo kiểu tem thư LMP dẫn ñến mức phí dự kiến trước dễ thay ñổi Phương pháp phức tạp thiếu minh bạch, dễ dàng bị công ty phát ñiện thao túng Phương pháp ñòi hỏi thị trường giao phức tạp ñặt LMP, với tính khoản ñủ ñể khắc phục rủi ro thao túng thị trường Phương pháp không thích hợp với Việt Nam Tính phí/giá theo vùng cung cấp tín hiệu tốt cho công ty phát ñiện chi phí/lợi ích việc ñầu tư xây dựng nhà máy vùng khác Các mức phí dự báo ñược ổn ñịnh Lựa chọn ñơn giản cho việc tính phí theo vùng Việt Nam hai miền (Bắc Nam) ba miền (Bắc, Trung Nam) Tuy nhiên, trước tiên, hướng dòng công suất Việt Nam biến ñổi theo mùa mưa (từ Bắc vào Nam) mùa khô (từ Nam Bắc), việc tính phí theo vùng không ñơn giản Thứ hai, dạng phụ tải miền Bắc (hiện mùa ñông phụ tải ñỉnh vào buổi tối) ñang dịch dần dạng tương tự miền Nam (mùa hè, phụ tải ñỉnh ban ngày) thế, biểu phí miền Bắc cần ñược ñiều chỉnh theo thời gian ñể phản ánh dạng thay ñổi phụ tải 158 Phí truyền tải ñiện theo kiểu tem thư ñơn giản cho việc tính toán áp dụng Tính phí kiểu có nhược ñiểm công ty phát ñiện mong muốn xây dựng nhà máy ñiện vùng có giới hạn truyền tải ñiện ðây vấn ñề lớn giai ñoạn thị trường phát ñiện cạnh tranh mà SB ñánh giá ñề xuất IPP có tính ñến giới hạn truyền tải Sau thị trường cạnh tranh bán buôn ñược ñưa vào năm 2014, thích hợp xem xét cách tính phí truyền tải phức tạp Theo phân tích trên, việc lựa chọn hệ thống tính phí theo kiểu tem thư giai ñoạn phát ñiện cạnh tranh dường thích hợp Ngoài ra, tính phí theo phụ tải cực ñại hay phí kWh Tùy theo khả ñáp ứng hệ thống ño ñếm, phí cần phải liên quan ñến phụ tải cực ñại công suất ñấu nối người sử dụng, yếu tố thúc ñẩy yêu cầu ñối với việc ñầu tư vào hệ thống truyền tải vốn ñầu tư cho truyền tải thành phần chi phí Tuy nhiên, phần nhỏ chi phí truyền tải không liên quan ñến phụ tải ñỉnh (tức là, chi phí nhân quản lý SB Cơ quan vận hành thị trường (MO), ñối với mức ñộ ñó SO không liên quan ñến phụ tải ñỉnh ñược tính phí kWh Tỉ lệ 90% doanh thu từ phí phụ tải 10% từ phí kWh tương ñối thông dụng Phí phụ tải ñược áp dụng cho phụ tải ñỉnh hàng năm (thay phụ tải ñỉnh hàng tháng) ðiều giúp giảm hệ số phụ tải hệ thống hàng năm (và phụ tải ñỉnh hệ thống) Việc áp dụng phí phụ tải ñối với phụ tải ñỉnh xoay vòng (phụ tải lớn tháng 12 tháng trước) phương pháp thích hợp cho EVN Việt Nam tốc ñộ tăng trưởng phụ tải cao1 Một số CT TTð áp dụng phí truyền tải cho trung bình phụ tải ñỉnh cao (ví dụ, ba hai phụ tải ñỉnh cao nhất) thay phụ tải ñỉnh cao ðiều Phương pháp khác tính phí dựa sở phụ tải ñỉnh cao năm dương lịch, Việt Nam phụ tải ñỉnh cao vào tháng 12 tốc ñộ tăng trưởng phụ tải cao 159 có ưu ñiểm khuyến khích công ty ñiện lực - CTðL (và khách hàng) tiếp tục giới hạn tải chí sau phụ tải cao họ ñã ñạt ñược2 Chi phí biên theo mùa cho thấy việc lập chương trình sửa chữa lớn, bảo dưỡng ñã chia ñều chi phí công suất biên (ñược ước tính dùng phân tích xác suất tải (Loss of Load Probability- LOLP) khâu phát ñiện qua năm biến ñổi theo mùa chi phí biên công suất ñiện không ñáng kể Phân tích không xem xét cách cụ thể chi phí biên truyền tải theo mùa Lập luận việc biến ñổi theo mùa phí truyền tải không vững phí/giá truyền tải thường nhỏ phần ba giá bán buôn ñiện bán cho CTðL Nếu phí theo mùa thành phần phát ñiện biểu giá bán buôn biến ñổi theo mùa ñể phản ánh khác biệt chi phí truyền tải theo mùa thấp Như ñã nêu trên, dòng công suất Bắc Nam thay ñổi hướng theo mùa khô mùa mưa Với hệ thống theo vùng, biểu phí truyền tải cao từ Bắc vào Nam mùa mưa thấp từ Nam Bắc Mùa khô xảy ngược lại Nhưng với hệ thống tính phí tem thư, phí giống miền Bắc Nam ñưa phí theo mùa phản ánh biến ñổi theo mùa chi phí Vì việc tính toán phí truyền tải theo mùa tỏ không thích hợp Hành ñộng ñấu nối việc nhà máy ñiện, công ty ñiện lực khách hàng sử dụng ñiện lớn ñấu nối vào hệ thống truyền tải ñiện quốc gia Do phát sinh chi phí ñể ñấu nối ñơn vị tham gia vào hệ thống ñiện, trọng tâm thực suốt giai ñoạn thị trường phát ñiện cạnh tranh phí ñấu nối ñối với công ty phát ñiện Có hai lựa chọn phí ñấu nối 'sâu' 'nông' cho khách hàng lớn: Với cách tính phí ñấu nối sâu, người sử dụng trả toàn chi phí củng cố mở rộng lưới ñiện việc ñấu nối thêm họ vào hệ thống Nhược ñiểm việc dùng phụ tải ñỉnh cao sau ñỉnh xảy ra, CTðL quan tâm trì phụ tải thấp ñỉnh trước ñó 160 Với cách tính phí ñấu nối nông, người sử dụng phải trả chi phí liên quan ñến ñấu nối trực tiếp họ vào lưới ñiện, chi phí củng cố lưới ñiện có ñược lấy từ phí sử dụng hệ thống truyền tải So với cách tính phí ñấu nối nông, cách tính phí ñấu nối sâu phức tạp nhiều ñối với việc thực bị ñánh giá thiếu công - cụ thể so sánh khách hàng ñã có với khách hàng hay lưới ñiện cần có kết nối vào hệ thống - kết nối có dung lượng vượt mức cần thiết ñể phục vụ cho ñấu nối cá nhân phải trả chi phí Phí ñấu nối công ty phát ñiện phải trả muốn kết nối vào hệ thống truyền tải thông thường ñược tính vào chi phí Một cách khác, công ty phát ñiện nhà máy ñiện ñưa việc ñấu nối truyền tải vào xây dựng dự án thực công việc mà không cần có thiết bị ñầu vào từ NPT Tuy nhiên, sau nghiệm thu, thiết bị ñấu nối với truyền tải ñược bàn giao cho NPT Các nguyên tắc kế toán vấn ñề sở hữu trường hợp thứ hai kể ñã ñược triển khai cho trường hợp ñấu nối tương tự vào hệ thống khách hàng tiêu thụ ñiện ñược giả ñịnh nguyên tắc giống ñược áp dụng lại ñây 161
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam, Luận Văn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam, Luận Văn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay