Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng người Thái ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam

28 160 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:29

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH VI VN SN luật tục người thái vận dụng quản lý nhà nước cộng đồng người thái tỉnh bắc trung việt nam Chuyờn ngnh : Lý lun lch s Nh nc v phỏp lut Mó s : 62 38 01 01 tóm tắt Luận án tiến sĩ LUậT Hà Nội - 2015 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Quỏch S Hựng TS Lờ Vn Trung Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh M U Tớnh cp thit ca ti qun lý xó hi bng phỏp lut, Nh nc cn hon thin phỏp lut, tng tớnh c th, kh thi ca cỏc qui nh h thng bn qui phm phỏp lut, ng thi hon thin nhng phng thc, bin phỏp qun lý, m bo hiu lc, hiu qu v tng cng kh nng iu chnh bng phỏp lut trờn mi lnh vc ca i sng xó hi Vn xõy dng v hon thin phỏp lut l mt chc nng c bn ca Nh nc, va l nhim v cú tớnh chin lc lõu di va l nhim v trc mt Trong Ngh quyt s 48-NQ/TW, ngy 24/5/2005 v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, cp n cỏc gii phỏp xõy dng phỏp lut cú nờu: cn nghiờn cu kh nng khai thỏc, s dng ỏn l, quỏn (k c quỏn, thụng l quc t) v qui tc ca cỏc hip hi ngh nghip, gúp phn b sung v hon thin phỏp lut Xõy dng mt h thng phỏp lut ng b, ton din, phự hp vi iu kin kinh t, chớnh tr, xó hi ca t nc, ngoi vic dng cỏc thnh tu khoa hc k thut hin i, k thut phỏp lý tiờn tin, cn k tha, phỏt huy yu t tớch cc ca quỏn dng vo cụng tỏc lp phỏp, cụng tỏc qun lý xó hi Nh vy, vic khai thỏc cỏc giỏ tr húa núi chung v nghiờn cu quỏn, lut tc núi riờng xỏc nh giỏ tr ca nú nhm dng qun lý xó hi l ch trng cú tớnh h thng ca ng, Nh nc, l yờu cu ũi hi t thc tin khỏch quan Trong cng ng cỏc dõn tc Vit Nam, dõn tc Thỏi cú quỏ trỡnh lch s phỏt trin lõu i, vi nn húa phong phỳ, c ỏo; ngi Thỏi cú ting núi v ch vit riờng Ngoi ra, cng ng dõn tc Thỏi cú mt v trớ, vai trũ ht sc quan trng xõy dng v bo v T quc Vựng c trỳ ca ngi Thỏi l nhng a bn trng yu v quc phũng, an ninh, l vựng a dng v ti nguyờn thiờn nhiờn, ó v ang gúp phn quan trng vo phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Lut tc ngi Thỏi l mt yu t cu thnh húa Thỏi Vi nhng c im riờng, lut tc ngi Thỏi cú mi quan h cht ch vi phỏp lut H thng lut tc gi vai trũ vụ cựng quan trng vic gn kt cng ng, t qun cng ng dõn c, iu hũa xó hi, vic gi gỡn v phỏt huy bn sc dõn tc ca ngi Thỏi Tuy cú v trớ, vai trũ ht sc quan trng, song h thng lut tc ngi Thỏi cho ti cha c nghiờn cu mt cỏch y , nht l nghiờn cu nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi dng qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam Xut phỏt t nhng lý nờu trờn, nghiờn cu sinh ó chn ti: Lut tc ngi Thỏi v s dng qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn Tỡm hiu lut tc ngi Thỏi, trung phõn tớch, ỏnh giỏ nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi, tỡm nhng kh nng cú th dng qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi; xut nhng quan im v gii phỏp dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Bc Trung B Vit Nam 2.2 Nhim v nghiờn cu: Mt, tỡm hiu tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti ca cỏc tỏc gi v ngoi nc, t ú ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu, ng thi rỳt nhng cn tip tc nghiờn cu sõu hn Hai, khỏi quỏt ngun gc, lch s, húa, c trng ca ngi Thỏi, v trớ ca cng ng ngi Thỏi cng ng cỏc dõn tc Vit Nam; lm rừ khỏi nim lut tc, lut tc ngi Thỏi; tỡm hiu c im; phõn tớch mi quan h gia lut tc ngi Thỏi vi phỏp lut v vai trũ ca lut tc ngi Thỏi lch s cng ng; lun gii khỏi nim dng, phng thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi; tỡm hiu khỏi nim, c im qun lý nh nc; khỏi nim, nguyờn tc qun lý hnh chớnh nh nc; phõn tớch cỏc iu kin m bo dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi; tỡm hiu kinh nghim dng quỏn, lut tc ca mt s quc gia trờn th gii v Vit Nam, rỳt bi hc tham kho; lun gii mt s t v dng lut tc v lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi dõn tc thiu s núi chung v cng ng ngi Thỏi hin Ba, phõn tớch vai trũ, nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi Vit Nam hin nay; tin hnh kho sỏt thc t, ỏnh giỏ khỏch quan thc trng dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc c s i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam Bn, xỏc nh rừ quan im dng lut tc v xut, lun chng cỏc gii phỏp dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Bc Trung b Vit Nam 3 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l lut tc ngi Thỏi Vit Nam v s dng qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Bc Trung B Vit Nam; cỏc liờn quan nh: c s lý lun v c s thc tin ca vic dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi; cỏc yu t chớnh tr, kinh t, húa, xó hi, phỏp lut cú nh hng n qu trỡnh dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Vit Nam núi chung, ngi Thỏi Bc Trung B Vit Nam núi riờng 3.2 Phm vi nghiờn cu Phm vi nghiờn cu lut tc tip cn di gúc khỏi nim, c im lut tc ngi Thỏi v mi tng quan ca lut tc ngi Thỏi vi phỏp lut; ỏnh giỏ vai trũ ca lut tc ngi Thỏi lch s i sng cng ng ngi Thỏi; tỡm hiu kinh nghim dng lut tc trờn th gii v Vit Nam T nhng lut tc ó c bn húa v kt qu su tm nhõn dõn, tỏc gi ó chn la, phõn loi, phõn tớch nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi tng tỏc vi mt s ni dung qun lý nh nc hin hnh, nht l qun lý hnh chớnh nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Phm vi nghiờn cu dng lut tc i sõu i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam c bit trung kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng kinh t, xó hi, quc phũng, an ninh v xõy dng h thng chớnh tr; kho sỏt nhn thc v lut tc ca cỏn b, cụng chc, viờn chc cp xó; kho sỏt, ỏnh giỏ kt qu dng lut tc ca mt s xó cú ngi Thỏi c trỳ trung hai tnh Thanh Húa, Ngh An T ú xut quan im, gii phỏp dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc, ch yu l qun lý hnh chớnh nh nc c s i vi cng ng ngi Thỏi C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun: Trờn c s lý lun v phng phỏp lun ca trit hc vt bin chng v vt lch s Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc quan im ca ng Cng sn Vit Nam v nh nc v phỏp lut, xõy dng nh nc phỏp quyn, xõy dng v cng c chớnh quyn c s, cng ng lng xó Vit Nam hin c bit l cỏc quan im v dõn tc, on kt dõn tc, qun lý nh nc v t qun cng ng, v thc hin dõn ch c s, quan h gia phỏp lut, lut tc, phong tc quỏn 4.2 Phng phỏp nghiờn cu: S dng cỏc phng phỏp lch s, lụ gớch, phng phỏp iu tra xó hi hc, phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp so sỏnh, phng phỏp thng kờ v.v C th chng 1, lun ỏn s dng phng phỏp thng kờ, phõn tớch v tng hp; chng 2, s dng phng phỏp vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc Lờnin, kt hp vi phng phỏp phõn tớch, tng hp, lch s v so sỏnh; chng 3, s dng kt hp cỏc phng phỏp vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc Lờnin, phng phỏp xó hi hc, in dó, phng phỏp thng kờ, phõn tớch, tng hp; chng 4, lun ỏn s dng phng phỏp vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc Lờnin kt hp vi cỏc phng phỏp phõn tớch, tng hp, lch s v so sỏnh gii quyt nhng t Nhng úng gúp mi v khoa hc v giỏ tr ca lun ỏn - Tớnh mi ca lun ỏn Lut tc, bao gm lut tc ca ngi Thỏi ó l ch ca nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v ngoi nc Mc dự vy, hin cha cú cụng trỡnh no phõn tớch mt cỏch ton din, chuyờn sõu v kh nng dng lut tc ca ngi Thỏi vo vic qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi sinh sng ti cỏc tnh Bc Trung B ca Vit Nam Vỡ vy, cú th khng nh rng, lun ỏn ny l cụng trỡnh nghiờn cu mi Lun ỏn ó k tha mt s s liu v kt qu nghiờn cu ca nhiu cụng trỡnh hin cú, nhiờn tỏc gi ó trớch dn rừ rng, trung thc Cỏc kt lun, quan im, xut lun ỏn l mi - úng gúp khoa hc Lun ỏn ó h thng húa cỏc ngun ti liu v khỏi quỏt húa cỏc lý lun, thc tin v lut tc ca ngi Thỏi, ú c bit l vai trũ ca lut tc vi t chc xó hi v i sng ca cng ng ngi Thỏi Thụng qua nhng lý gii ny, lun ỏn phõn tớch lm rừ kh nng dng lut tc ca ngi Thỏi qun lý xó hi i vi nhng vựng cú ngi Thỏi sinh sng Vit Nam Nhng ny cha c cp hoc ó c cp nhng cha ton din v rừ rng cỏc cụng trỡnh nghiờn cu hin cú õy l nhng úng gúp mi v mt khoa hc ca lun ỏn í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn 6.1 í ngha lý lun: Lun ỏn gúp phn lm phong phỳ thờm kho tng lý lun v lch s nh nc v phỏp lut thụng qua nghiờn cu lut tc v lut tc ngi Thỏi Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn gúp phn xõy dng c s lý lun v thc tin cho vic nõng cao hiu qu qun lý nh nc, qun lý cng ng cỏc dõn tc thiu s Vit Nam 6.2 í ngha thc tin: - Kt qu ca lun ỏn l ti liu tham kho giỳp cho chớnh quyn cỏc cp, c bit l chớnh quyn c s v b mỏy t qun lng, bn vựng cú ngi Thỏi c trỳ trung Bc Trung B cú thờm nh hng cụng tỏc qun lý xó hi ca a phng mỡnh; giỳp cho cỏc thụn, bn dng xõy dng hon thin qui c mi, hng c mi ca thụn, bn nhm kt hp ng b gia phỏp lut vi quỏn truyn thng ca ngi Thỏi, thc hin tt qui ch dõn ch c s, xõy dng nụng thụn mi - Lun ỏn phn ỏnh thc trng ca húa Thỏi v yờu cu v gi gỡn, phỏt huy bn sc ca húa lut tc ngi Thỏi To ng lc, c hi cng ng ngi Thỏi núi chung, ngi Thỏi Bc Trung B núi riờng gi gỡn v phỏt huy bn sc húa tt p ca dõn tc mỡnh, gúp phn xõy dng nn húa tiờn tin, a dng, m bn sc dõn tc Vit Nam - Lun ỏn l ti liu tham kho cho cỏn b chuyờn mụn tham mu qun lý lnh vc húa, xó hi v cỏc nh doanh nghip tỡm hiu sõu hn v hoỏ, lut tc ngi Thỏi Vit Nam; to iu kin cỏn b xuụi lờn cụng tỏc vựng ng bo dõn tc Thỏi tỡm hiu húa, phong tc, dng cú hiu qu cho nhim v ca mỡnh ng thi l ti liu hu ớch i vi s lónh o, ch o ca cp u ng, qun lý nh nc ca chớnh quyn c s B cc ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, ph lc v danh mc ti liu tham kho Lun ỏn gm chng 11 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1.Tỡnh hỡnh nghiờn cu ca tỏc gi nc ngoi Lut tc ó c mt s nh nghiờn cu lch s lut phỏp quan tõm cp ti lut phỏp ca chõu u t thi La Mó cho n th k XVIII v c cỏc nh lut hc, cỏc nh qun lý a phng chỳ ý nghiờn cu phc v cho vic cai tr cỏc nc thuc a, nht l vo th k XIX v u th k XX m ch ngha thc dõn c thit lp nhiu khu vc v quc gia trờn th gii, ú cú cỏc nc chõu , chõu Phi, Nam M Vỡ vy, cỏc nh lut hc, cỏc nh qun lý ca cỏc nc cú nhiu thuc a nh Anh, Phỏp, Tõy Ban Nha rt quan tõm nghiờn cu lnh vc ny Cú th khng nh, chõu Phi l ni cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v lut phỏp núi chung v lut tc núi riờng chõu , cú cụng trỡnh Masaji Chiba (Nht Bn) ch biờn, xut bn nm 1986, bao gm nhiu chng vit v lut bn a ca nhiu dõn tc v quc gia khỏc nhau, nh ngi Ai Cp Hi giỏo, Iran Hi giỏo, Sri Lanka, n , Thỏi Lan, Nht Bn n l quc gia cú 5000 nm lch s, phong tc quỏn phong phỳ, nờn cú khỏ nhiu cụng trỡnh i sõu nghiờn cu lut tc, chng hn nh cun: Lut tc b lc ụng Bc n xut bn nm 1990 ca Shinbani Roy v S.H.M.Rizvi Vi chõu , Inụnờxia v Malaysia l quc gia hin cũn tn ti lut tc (Adat) v c s dng i sng thng ngy ca nhiu dõn tc Nh vy, cụng vic nghiờn cu lut tc trờn th gii t th k XX ó t c nhng tin b ng k c lý lun, phng phỏp nghiờn cu, ú to iu kin thun li cho vic nghiờn cu lut tc Vit Nam thi gian va qua Nhỡn chung, ch th nghiờn cu hỡnh thc quỏn phỏp trờn th gii ch mi trung cỏc nc cú thuc a, cha lan rng thnh mụn khoa hc chung, cú tớnh ph thụng tt c cỏc nh khoa hc, cỏc chớnh quyn vo cuc i tng nghiờn cu cng ch trung cỏc nc thuc a, hoc phm vi cng ng nh hp, cng ng thiu s Vic nghiờn cu lut tc nhm mc ớch dng vo qun lý xó hi cha thc s rừ nột, khú thc hin trờn thc t, cú xy xung t gia lut quc gia v quỏn; chõu , c bit l Vit Nam, cha cú nhiu hc gi nc ngoi nghiờn cu vai trũ ca lut tc ca cỏc dõn tc thiu s v hng c ca ngi Vit, nht l nghiờn cu xut nhng giỏ tr ca lut tc dng vo qun lý nh nc, qun lý xó hi thỡ cũn hn hu Hoc cú chng na ch mi trung mt s cng ng thiu s Tõy Nguyờn (Vit Nam), cha tht s quan tõm nghiờn cu lut tc ngi Thỏi trờn th gii núi chung v lut tc ngi Thỏi Vit Nam núi riờng Khi nghiờn cu lut tc, cỏc tỏc gi ch mi quan tõm vic su tm, hp v gii thiu l ch yu, him cú cụng trỡnh nghiờn cu chiu sõu, hoc va su tm, va nghiờn cu ỏnh giỏ, a nhng xut mang tớnh khoa hc, cú tớnh thi i 1.2 Cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi nc 1.2.1 Cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n lut tc ca cỏc dõn tc Vit Nam Cun sỏch hp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nhiu tỏc gi, vi ta Lut tc v phỏt trin nụng thụn hin Vit Nam Ti õy, cú nhng bi vit ca nhiu tỏc gi nghiờn cu v lut tc cỏc dõn tc, ni bt nh: Ngun gc v bn cht ca lut tc Tõy Nguyờn ca Phan ng Nht, bi vit ó khỏi quỏt quỏ trỡnh nghiờn cu lut tc Tõy Nguyờn ca ngi Phỏp v ngi Vit Nam, trờn c s ú nờu lờn bn cht ca lut tc mt s dõn tc Tõy Nguyờn, cui cựng tỏc gi kin ngh cn thit phi su tm lut tc Tõy Nguyờn (cng nh cỏc dõn tc thiu s khỏc) v son tho ti liu gi n c s thc hin Phi núi rng, a bn Tõy Nguyờn l cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu hn c, chng hn nh: Lut tc ấ ờ, lut tc MNụng v vai trũ ca nú i sng cỏc dõn tc c Lc ca tỏc gi Nguyn Hu Trớ; Lut tc Raglai i vi cỏc liờn quan n gia sỳc ca Chamaliaq Tin; Lut tc Raglai i vi hnh vi trm cp la gt ti sn cụng dõn ca tỏc gi Trn V; hoc bi vit Tp quỏn v vai trũ ca ngi n ụng ấ xó hi mu h ca tỏc gi Nguyn Th Hũa v.v Tỏc gi Ngụ c Thnh cú khỏ nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v lut tc, ú phi k n: Cun Tỡm hiu lut tc cỏc tc ngi Vit Nam, cụng trỡnh 11 chng, gm hai phn, phn kho sỏt cỏc khớa cnh khỏc ca lut tc (nh gúc tip cn, bn cht, hỡnh thc phỏt trin ca lut tc ), phn hai gii thiu lut tc mt s dõn tc Lut tc i sng cỏc tc ngi Vit nam, tỏc gi ó k tha cụng trỡnh nờu trờn phỏt trin cú chiu sõu hn, nht l phn c s lý lun Nm 2007, NXB T phỏp cho xut bn cun Lut tc vi i sng ca tỏc gi Phan ng Nht, cun sỏch lun gii lut tc cỏc dõn tc Vit Nam v gii thiu minh chng ni dung lut tc JRai trờn mt s lnh vc liờn quan ca i sng xó hi Qung Nam l a bn cú nhiu tc ngi thiu s sinh sng, tỏc gi Bựi Quang Thanh cựng cỏc cng tỏc viờn ó dy cụng kho cu cho mt cụng trỡnh Nghiờn cu lut tc, phong tc cỏc dõn tc thiu s Qung Nam, cun sỏch ó iu tra, kho sỏt thc trng khai thỏc s dng lut tc ca bn nhúm dõn tc ớt ngi, gm Co, C Tu, Gi Triờng v X ng, tỡm hiu nhn thc, thỏi v hot ng thc hnh lut tc; lm rừ vai trũ tỏc ng ca lut tc; a nhng bt cp qỳa trỡnh thc hin lut tc; ng thi xut mt s gii phỏp mang tớnh ng dng vo thc tin phỏt trin kinh t, xó hi vựng ny Cỏ bit cú mt s cụng trỡnh chuyờn nghiờn cu dng lut tc i vi cỏc hot qun lý xó hi, qun lý nh nc nh: Cun Vn dng lut tc MNụng vo vic xõy dng gia ỡnh, buụn, thụn húa, nhiu tỏc gi, NXB Vn húa dõn tc, xut bn nm 2007, cun sỏch gii thiu hp lut tc MNụng bng hai th ting MNụng - ting Vit v yờu cu dng vo vic xõy dng i sng húa c s vựng dõn tc MNụng Nm 2009, Trng Tin Hng ó bo v thnh cụng lut ỏn Tin s lut hc vi ti Vn dng lut tc dõn tc Chm qun lý cng ng ngi Chm ca chớnh quyn c s tnh Ninh Thun, ti õy, tỏc gi ó lm rừ c s lý lun dng lut tc Chm, kho sỏt thc tin thc trng dng v a nhng gii phỏp chớnh quyn c s vựng dõn tc Chm Ninh Thun t chc thc hin Lun thc s ca tỏc gi Lờ ỡnh Hoan vi ti Lut tc ấ v s dng qun lý nh nc tnh c Lc, l cụng trỡnh núi rừ v nghiờn cu dng qun lý nh nc ca chớnh quyn v.v Ngoi ra, cú nhiu bi vit ng trờn nghiờn cu khoa hc v lut tc ca cỏc dõn tc, nhng ch yu cỏc tỏc gi mi nờu nhng khỏi nim c bn, gii thiu ni dung, giỏ tr c bn ca lut tc v yờu cu cn bo v, phỏt trin lut tc, ớt cú cụng trỡnh khai thỏc cỏc khớa cnh c th v xut gii phỏp kt hp vi phỏp lut qun lý nh nc 1.2.2 Cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ngi Thỏi Vit Nam 1.2.2.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v dõn tc hc, lch s, húa, bn sc dõn tc liờn quan n ngi Thỏi Vit Nam Vn húa v lch s dõn tc Thỏi ó c ụng o nh khoa hc nc quan tõm nghiờn cu t nhiu nm Theo thng kờ thỡ cui th k XIX n nm 1991 ó cú 1.303 tỏc gi vit v cỏc tc ngi núi ting Thỏi Ni dung cỏc bi vit ú ó cp n tt c cỏc lnh vc liờn quan n ngi Thỏi ụng Nam Tỏc gi nghiờn cu v ngi Thỏi Vit Nam, k c v ngoi nc cng khỏ phong phỳ, tiêu biểu có số công trình nghiên cứu như: Nhn xột v ngi Ty ống Lang Chỏnh ca tỏc gi R.Rụ ber, Nh in Vin ụng, H Ni, 1941; Ngi Thỏi Tõy bc Vit Nam Cm Trng, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 1978 Nghiờn cu v lch s, kinh t, xó hi, quỏn ngi Thỏi Tõy Bc Vit Nam Cú th khng nh, õy l cụng trỡnh ca tỏc gi Vit Nam u tiờn gii thiu khỏ sõu sc v hoỏ, phong tc quỏn ca ngi Thỏi Tõy Bc nc ta T hn 20 nm (1991) Vin Vit Nam hc v khoa hc phỏt trin - i hc Quc gia H Ni ó sỏng lp Chng trỡnh Thỏi hc nhm nghiờn cu nhng c im v quỏ trỡnh tc ngi, mi liờn h húa tc ngi, khụng gian húa v cỏc mi quan h ca cng ng khu vc Tõy Bc Vit Nam T ú n nay, Chng trỡnh Thỏi hc ó t chc sỏu Hi tho khoa hc Nh vy, thụng qua cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó nờu trờn, cho chỳng ta hỡnh dung s u ỏi, quan tõm c bit ca cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh su tm v húa cỏc dõn tc núi ting Thỏi trờn th gii núi chung v húa ngi Thỏi Vit Nam núi riờng Ngoi nhng cụng trỡnh nờu trờn, cũn cú rt cụng trỡnh nghiờn cu v hoỏ ngh thut, gii thiu v ca dao, dõn ca, hỏt giao duyờn, truyn c, truyn th, cỏc khúa lun, lun vn, bi vit trờn cỏc nghiờn cu v húa, ngụn ng 12 2.2 Nhng lý lun v dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Vit Nam 2.2.1 Khỏi nim qun lý nh nc 2.2.2 Qun lý hnh chớnh nh nc C hai tiu tit ny tỏc gi trung tỡm hiu, k tha mt s khỏi nim v qun lý nh nc, qun lý hnh chớnh nh nc; c im, nguyờn tc qun lý hnh chớnh nh nc 2.2.3 Quan nim v dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Vit Nam Lun gii quan nim v dng v dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Khỏi nim dng c hiu l: a kin thc hoc tri thc vo thc tin cuc sng, nhm hng ti hiu qu v s phỏt trin, hoc rng hn l a cỏc thnh qu húa tin b xó hi to vo thc tin cuc sng nhm hng ti s phỏt trin Vy dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc i vi cng ng ngi Thỏi l gỡ? ú chớnh l vic a tri thc a phng, tri thc cng ng ca ngi Thỏi b sung, h tr cho chớnh quyn c s vựng dõn tc Thỏi cú thờm s la chn cựng phỏp lut quc gia, ngoi nhng thit ch qun lý Nh nc hin hnh vo qun lý cng ng ngi Thỏi cú hiu qu 2.2.4 Phng thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi xut phng thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc chớnh l cỏch thc, phng phỏp chuyn ti nhng giỏ tr ca lut tc ngi Thỏi kt hp hi hũa vi phỏp lut vo qun lý Nh nc i vi chớnh quyn c s vựng dõn tc Thỏi Phng thc dng lut tc tin hnh theo hai cỏch, ú l dng trc tip v dng giỏn tip Vn dng trc tip, thc l thụng qua cỏn b, cụng chc, viờn chc, ngi dõn bit lut tc ngi Thỏi, tham gia vo cỏc hot ng qun lý nh nc c s (Hi hp, ng nhõn dõn); dng giỏi tip l quỏ trỡnh th ch húa lut tc vo vic xõy dng qui ch, hng c, bng biu tuyờn truyn 2.2.5 Nhng t v dng lut tc núi chung v lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi ngi dõn tc thiu s v cng ng ngi Thỏi Vit Nam hin Phõn tớch trờn hai phng din lý lun v thc tin V phng din lý lun, tỏc gi trung trỡnh by nhng ch trng, quan im ca ng v Nh nc th hin s quan tõm, coi trng i vi cng ng dõn tc 13 thiu s V phng din thc tin, ỏnh giỏ nhng khú khn ni ti ca cng ng ngi thiu s k c vt cht ln tinh thn, ũi hi phi c ng, Nh nc quan tõm nhiu hn na 2.2.6 Cỏc iu kin m bo dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Trỡnh by bn iu kin m bo ú l: - m bo v chớnh tr dng lut tc l s nhn thc ỳng n, quyt tõm chớnh tr ca cp y ng, chớnh quyn cỏc cp v dng lut tc núi chung, lut tc ngi Thỏi núi riờng qun lý nh nc S ng thun ca ngi dõn quỏ trỡnh dng lut tc, nht l dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc cn c quan tõm mt cỏch nghiờm tỳc - m bo v phỏp lý dng lut tc núi chung, lut tc ngi Thỏi núi riờng rt cn cú hng dn bng phỏp lý c th, ngoi ch trng chung phi cú bn qui phm phỏp lut lm c s cho s dng - m bo v kinh t ú l vic b trớ ngõn sỏch cho cỏc hot ng dng, bao gm kinh phớ su tm, h thng húa lut tc v nhng ni dung cú liờn quan khỏc, vy phi c chỳ trng mt cỏch tớch cc, vo cuc cú tớnh h thng, ng b thỡ mi cú c hi thnh cụng - m bo v húa, xó hi ú l khụng ngng nõng cao nng lc, cht lng giỏo dc o to, khỏm cha bnh v thc hin cỏc dch v y t, thc hin tt chớnh sỏch bo him y t Xõy dng v thc hin chin lc v nõng cao sc khe, tm vúc thanh, thiu niờn cỏc dõn tc thiu s núi chung, cng ng dõn tc Thỏi núi riờng; bo m quyn t do, tớn ngng, tụn giỏo ca cụng dõn theo qui nh ca phỏp lut; nõng cao phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa; xõy dng chớnh sỏch bo tn v phỏt huy bn sc húa truyn thng tt p ca ng bo dõn tc 2.3.Kinh nghim dng lut tc, quỏn qun lý nh nc trờn th gii v mt s khu vc Vit Nam Tỏc gi trung trỡnh by mt s kinh nghim th gii v mt s khu vc nc; ng thi rỳt bi hc kinh nghim cho Vit Nam, ú l: Mt, ng, Nh nc cn nhn thc ỳng tm quan trng ca quỏn, lut tc cỏc dõn tc thiu s i vi chớnh cng ng ca h v i vi cụng tỏc qun lý xó hi núi chung, qun lý nh nc i vi cng ng thiu s núi riờng, t ú ch trng, chớnh sỏch ng b, cú tớnh h thng t trung ng n a phng nhm phỏt huy hiu qu cỏc giỏ tr ca lut tc, gúp phn gi gỡn bn sc húa ca cỏc dõn tc 14 Hai, dng lut tc qun lý nh nc phi cú s vo cuc ca cỏc c quan chuyờn mụn nh c quan ni v, t phỏp, húa ng thi nht thit phi h thng húa lut tc, la chn nhng lut tc cú giỏ tr trng tn, cú ý ngha xó hi c th, loi b dn nhng h tc lc hu, khụng phự hp vi i sng hin i, t ú to ch ng hp phỏp cho lut tc tn ti v phỏt huy hiu qu Ba, dng lut tc cn phỏt huy tt vai trũ ca cp y, chớnh quyn c s, c bit l vai trũ ca b mỏy t qun cng ng dõn c Trờn thc t, lut tc tn ti chớnh l nh cng ng dõn c cho n s dng nú iu chnh cỏc hnh vi din i sng cng ng m phỏp lut cha cp n Mt khỏc, vic dng lut tc ch yu vo cỏc hot ng t qun cng ng v mt s ni dung qun lý nh nc c s, vy nu quan tõm phỏt huy tt vai trũ ca h thng chớnh tr c s thỡ hiu qu ca vic dng lut tc vo qun lý xó hi, qun lý nh nc s c nõng lờn Bn, dng lut tc qun lý nh nc, bc u thc hin cn t chc lm thớ im, sau ú ỏnh giỏ kt qu dng, im no cú hiu qu nht, im no cn b sung, t ú kt ỏnh giỏ phng hng trin khai ng b, cú tớnh h thng Tiu kt chng Ngi Thỏi cú mt Vit Nam t rt sm Vn húa Thỏi cú mt kho tng s, cú sc Thỏi riờng, khụng th hũa ln vi húa ca dõn tc no, õy chớnh l bn sc ca cng ng ngi Thỏi Lut tc l mt hin tng thuc thng tng kin trỳc ó hỡnh thnh, phỏt trin cựng s hnh thnh v phỏt trin ca xó hi loi ngi Vi nhng c im riờng, lut tc núi chung v lut tc ngi Thỏi núi riờng cú mi quan h cht ch vi phỏp lut v nú s cũn tn ti lõu di, gi v trớ quan trng vic iu chnh cỏc quan h xó hi nhm iu hũa, cõn bng xó hi cng ng cỏc dõn tc ớt ngi, ú cú dõn tc Thỏi Lut tc bn thõn nú ó tr thnh bn sc húa ca tng tc ngi, cng nh lut tc ngi Thỏi l sc thỏi húa ca dõn tc Thỏi, chỳng s gúp phn cựng to nờn bn sc húa ca dõn tc Vit Nam 15 Chng GI TR X HI CA LUT TC NGI THI HIN NAY V THC TRNG VN DNG TRONG QUN Lí NH NC I VI CNG NG NGI THI CC TNH BC TRUNG B VIT NAM 3.1 Giỏ tr xó hi v mt s tn ti hn ch ca lut tc ngi Thỏi hin 3.1.1 Giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi hin Tỏc gi ó dy cụng tỡm hiu, la chn, phõn loi, phõn tớch, nhn xột, ỏnh giỏ nhng ni dung lut tc ngi Thỏi cũn nguyờn giỏ tr, cú kh nng b sung, h tr cho phỏp lut iu chnh trờn mt s lnh vc liờn quan, c th nh: Mt, lut tc ngi Thỏi vi vic bo v ti nguyờn thiờn nhiờn; Hai, lut tc ngi Thỏi vi vic xõy dng on kt cng ng; ba, lut tc ngi Thỏi vi vic giỏo dc phũng nga ti phm; bn, lut tc ngi Thỏi vi giỏo dc ý thc lao ng sn xut; nm, lut tc ngi Thỏi vi vic giỏo dc ý thc hc tp, sỏng to; sỏu, lut tc ngi ngi Thỏi vi vic giỏo dc ý thc bo v quờ hng t nc; by, lut tc ngi Thỏi vi vic giỏo dc ý thc sinh hot tớn ngng; tỏm, lut tc ngi Thỏi vi vic giỏo dc ý thc phũng, chng quan liờu, tham nhng; chớn, lut tc ngi Thỏi xõy dng hụn nhõn v gia ỡnh Nhng ni dung, giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi iu chnh nhiu lnh vc ca i sng xó hi, ú chớn c nờu trờn l nhng ni dung cú th dng rt hiu qu qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi Do vy, nu c nghiờn cu mt cỏch nghiờm tỳc, cú h thng, dng sỏng to qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi thỡ nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi s c phỏt huy hiu qu 3.1.2 Mt s hn ch ca lut tc ngi Thỏi hin Th nht, lut tc ngi Thỏi cú nhiu ni dung khụng cũn phự hp vi i sng hin i, nh cỏc qui nh v nhng u ỏi v li ớch vt cht v tinh thn cho cỏc tng lp cai tr trc õy Tuy nhiờn, nhng qui nh ny nú ó t mt i cựng vi thit ch bn mng truyn thng; t nc ó xõy dng mt ch xó hi mi, minh hn Cú th núi, õy l nhng hn ch ln nht ca lut tc ngi Thỏi lch s i sng cng ng Th hai, bo v ti nguyờn thiờn nhiờn Xut t quan nim lut tc ngi Thỏi cho rng, t ai, rng nỳi l ti sn chung ca c cng ng bn mng (cỏ nhõn ch c chim dng), nờn ý thc ú ó n sõu vo tim thc ca ngi dõn Qua kho sỏt mt s a phng cũn xy tỡnh trng vi phm phỏp lut v qun lý bo v rng, qun lý khoỏng sn 16 (phỏt nng lm ry, khai thỏc vng trỏi phộp) Mt khỏc, xut phỏt t quỏn ca ngi Thỏi l nh sn, h luụn mong mun c ngụi nh sn bng g Do vy, thi gian qua mt vi ni xy hin tng khai thỏc g trỏi phộp lm nh, lm ny sinh phc tp, gõy khú khn cụng tỏc qun lý nh nc a phng, c s Th ba, phũng nga ti phm Vi tỡnh hỡnh ti phm v t nn xó hi phc nh hin nay, nht l t nn ma tỳy, cựng vi quỏn quan nim rng trm cp l xu xa, nờn cng ng ngi Thỏi ớt xy trm cp, ng bo cha thớch nghi vi s cnh giỏc sinh hot (nh ca ớt khúa, trõu bũ th rng) nờn rt d b mt trm ti sn Ni dung ny cn c tuyờn truyn khc phc thi gian ti Th t, húa s dng ru ca ngi Thỏi cú nhng nột nhõn vn, thm cú nhng giỏ tr nht nh Tuy nhiờn, t quan nim, ly chộn ru th l tỡnh cm, m u cõu chuyn ó tr thnh thúi quen v dn dn b bin tng dn n cỏc cuc chỳc tng quỏ , khụng ỳng nguyờn ngha truyn thng l s dng ru hũa gii mõu thun, xõy dng on kt cng ng, thc hin cỏc hot ng tớn ngng Tỡnh trng s dng ru, bia hin quỏ nhiu, va nh hng n sc khe, th cht, va d ny sinh xớch mớch, dn n phm ti, thc t hin tng ny din khỏ ph bin nhiu a phng, rt ỏng bỏo ng Th nm, cỏc hot ng tớn ngng Vic t chc ma chay mt s ni, mt s gia ỡnh kộo di nhiu ngy, n ung linh ỡnh, va tn kộm, cú phn cm, nht l cuc l xut hin nhng ngi say ru, ỏnh mt s linh thiờng cú ca cỏc hot ng tớn ngng Hin tng búi toỏn cú ni, cú ch cũn (ngi Thỏi gi l mũ, dng), tht õy l hot ng mờ tớn d oan, cn c tuyờn truyn loi b dn Th sỏu, phỏt trin kinh t T nhng c trng c bn ca cng ng ngi Thỏi, ú l t tng t bng lũng, t hi lũng vi cuc sng, ớt phn u ht sc lm nhiu ca ci, vt cht, lm giu Do vy, trờn thc t t l ngi khỏ gi, ngi giu cú cng ng ngi Thỏi rt ớt Theo qui nh mi, thỡ t l h nghốo cng ng ngi Thỏi cũn cao (trung bỡnh trờn 30 %) T tng bo th, trụng ch, li vo chớnh sỏch ca nh nc cũn 3.2 Thc trng dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam 3.2.1 Khỏi quỏt thc trng chớnh tr, kinh t, xó hi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam, ni cú cng ng ngi Thỏi c trỳ Nhỡn chung kinh t, xó hi ca hai tnh Thanh húa, Ngh An, c bit l vựng cú ngi Thỏi c trỳ trung cũn nhiu khú khn An ninh chớnh 17 tr, trt t an ton xó hi tim n phc tp; cụng tỏc xõy dng ng v h thng chớnh tr mc dự ó cú nhiu chuyn bin nhng cú mt cha ỏp ng yờu cu, ũi hi cn phi cú nhiu gii phỏp ng b, a vựng nỳi Ngh An, Thanh Húa cú chuyn bin tin b hn 3.2.2 Thc trng nhn thc v lut tc ngi Thỏi ca cỏn b, cụng chc, viờn chc cp xó v ý thc dng qun lý nh nc c s vựng dõn tc Thỏi Bc Trung B - Vic nõng cao nhn thc v vai trũ ca lut tc ngi Thỏi ó c chớnh quyn c s vựng dõn tc Thỏi quan tõm Tng s ngi c hi bit rừ lut tc ngi Thỏi chim 17 %, s ngi bit lut tc ngi Thỏi chim 48 %; s ngi tr li bit ớt v lut tc ngi Thỏi chim 33 % v s ngi khụng bit lut tc ngi Thỏi chim khong % Nh vy s ngi bit rừ v bit lut tc ngi Thỏi chim t l khỏ cao (chim 65 %) iu ny khng nh, a s cỏn b, cụng chc, viờn chc cp xó c bn cú hiu bit v lut tc ngi Thỏi, õy l yu t thun li quỏ trỡnh trin khai dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc c s Kt qu kho sỏt v s cn thit dng lut tc ngi Thỏi qun lý ca chớnh quyn c s vựng dõn tc Thỏi thy rng, s phiu tr li cn thit phi dng chim t l khỏ cao 84 %, s phiu tr li khụng cn thit ch chim t l 11 % T nhng ý kin nờu trờn cú th rỳt nhn xột: Vic dng lut tc ngi Thỏi vo qun lý nh nc c s vựng dõn tc Thỏi l ht sc cn thit, l yờu cu khỏch quan iu kin nc ta ang quỏ trỡnh hon thin h thng phỏp lut, quỏ trỡnh tỡm kim s hi hũa gia quỏn v phỏp lut xõy dng chớnh quyn c s ỏp ng yờu cu i mi ca t nc - V ý thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc c s cho thy: Cú 40 % ý kin tr li ó dng nhiu; 53 % ý kin tr li ó dng mt phn v ch cú % ý kin tr li l khụng dng lut tc Thỏi qun lý nh nc c s Khi hi hiu qu t s dng lut tc Thỏi qun lý nh nc c s, cỏc ý kin tr li t hiu qu cao chim 27 %; t hiu qu chim 53 %; t hiu qu thp chim 16 %, v ch cú 1/212 phiu tr li khụng t hiu qu dng lut tc Thỏi qun lý Nh Nh nc c s Nh vy, thụng qua cỏc ý kin tr li cõu hi iu tra xó hi hc, a phn ý kin ó dng lut tc Thỏi v thy c hiu qu quỏ trỡnh dng, iu ny chng t cỏn b chớnh quyn c s bc u ó cú ý thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc v kt qu dng l kh thi v khỏ hiu qu õy l c s quan trng nghiờn cu sinh xut cỏc gii phỏp dng thi gian ti 18 - Kt qu kho sỏt v hỡnh thc dng lut tc ngi Thỏi qun lý cng ng ngi Thỏi ca cỏn b c s, cỏc ý kin tr li cho rng: Vn dng thụng qua hỡnh thc tuyờn truyn, thuyt phc chim 61 %; thụng qua hỡnh thc hp dõn 60 %; cỏc ý kin cũn lỳng tỳng hỡnh thc dng chim 11 % [chi tit xem s th t 19, phn III, trang 3, phc lc s 1] Tr li cõu hi, thi gian ti cn s dng hỡnh thc no qun lý cng ng ngi Thỏi tt hn, a s ý kin nht trớ vi hỡnh thc tuyờn truyn, thuyt phc (chim 69 %); hỡnh thc hp dõn (chim 62 %) Nh vy, thụng qua cỏc ý kin xut hỡnh thc dng thi gian ti, c bn phự hp vi hỡnh thc ó c dng, ng thi nhng ni dung trờn cng trựng hp vi nh hng nghiờn cu ca tỏc gi V bin phỏp dng lut tc ngi Thỏi ca chớnh quyn c s, cỏc ý kin tr li gn vi vic thc hin hng c ca thụn, bn chim 76 %; gn vi thc hin dõn ch c s chim 61 %; gn vi cụng tỏc chuyờn mụn v thụng qua phng tin thụng tin i chỳng chim 50 %; ch cú 23 % ý kin ó dng bin phỏp phỏt huy vai trũ ca ụng mo, b mt sinh hot tớn ngng V xut bin phỏp dng lut tc ngi Thỏi thi gian ti, cú 64 % ý kin tr li cn gn vi thc hin hng c ca thụn, bn; 59 % ý kin cn gn vi thc hin qui ch dõn ch c s; 52 % ý kin cn thụng qua cỏc phng tin thụng tin; 42 % gn vi cụng tỏc chuyờn mụn v 18 % ý kin cn phỏt huy vai trũ ca cỏc ụng mo, b mt; ch cú 10 % ý kin cho rng cũn lỳng tỳng bin phỏp dng Thụng qua ni dung kho sỏt ny cho chỳng ta thy thc t bin phỏp dng lut tc ngi Thỏi ch yu c th ch vo cỏc hot ng t qun thụn, bn, gn vi thc hin hng c v qui ch dõn ch c s Vic xut gii phỏp dng lut tc ngi Thỏi qun lý cng ng ngi Thỏi c bn tng thớch vi cỏc bin phỏp ó dng trc ú 3.2.3 Kt qu dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc mt s c s vựng dõn tc Thỏi Bc Trung B Vit Nam Qua tng hp kt qu kho sỏt cho thy, lut tc ngi Thỏi, hay núi cỏch khỏc phong tc quỏn ca ng bo Thỏi Bc Trung b luụn c cng ng ngi Thỏi trỡ v phỏt trin Tuy lut tc ngy cha trc tip iu chnh cỏc quan h hnh chớnh nh mt nguyờn tc, nhng lut tc t ti, cú sc sng mt cỏch t nhiờn, song song vi phỏp lut, iu l, quy ch, quy nh iu chnh cỏc quan h xó hi, mt s quan h cú liờn quan n qun lý nh nc, cỏc quan h gia ỡnh, ni tc, thụng gia, c bit ni bt hn c l thng xuyờn iu chnh cỏc hot 19 ng tớn ngng, vic ci, vic tang, cỏc hot ng tng thõn tng ỏi cng ng Mc cho c ch th trng ó thm sõu vo mi ngừ ngỏch ca i sng xó hi, nhng ng bo Thỏi lu gi c nhng c trng c bn ca dõn tc mỡnh v rt mong mun gi gỡn, phỏt huy Ngụn ng, ch vit l mt vớ d, nhiu lp hc ting Thỏi, hc ch Thỏi c m thng xuyờn cỏc huyn, cỏc xó cú ngi Thỏi c trỳ trung; nhiu l hi c khụi phc; nhiu l nghi tớn ngng c tụn trng, to iu kin phỏt trin; cỏc hot ng su tm, gii thiu dõn ca, dõn v c chỳ trng, tng cng Mt mt lu gi nhng nột c sc ca dõn tc Thỏi, mt khỏc ng bo Thỏi ó cú ý thc loi b dn cuc sng nhng quỏn lc hu cho phự hp vi i sng hin i Tuy nhiờn, cũn mt s tn ti hn ch ú l: V phng thc dng trc tip Mt s cỏn b, cụng chc, ú cú c ngi Thỏi cha quan tõm dng lut tc vo cụng vic ca mỡnh (chim gn 40%), õy l mt iu ỏng tic Hu ht cỏc a phng, c s c kho sỏt cha dng lut tc thụng qua cỏc ụng mo, b mt Mt mt va khụng qun lý hiu qu cỏc hot ng tớn ngng, tõm linh ca cỏc ụng mo, b mt, mt khỏc cha tranh th c uy tớn ca h tuyờn truyn, ng nhõn dõn thc hin chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Vn cũn mt s ớt h gia ỡnh (chim 7%) cha quan tõm s dng nhng giỏ tr ca phong tc, quỏn giỏo dc cho chỏu gia ỡnh V phng thc dng giỏn tip Tt c cỏc xó, cỏc bn lng ngi Thỏi khụng cú Hi ng t phong tc quỏn v T t phong tc quỏn, õy l hn ch v mt c ch, mt s thit thũi cho cng ng ngi Thỏi Nu húa núi chung, phong tc quỏn núi riờng khụng c ng x mt cỏch ỳng n thỡ nú s bin tng thnh th húa hn (v ban nhc Fben dựng khn piờu ca ngi Thỏi úng kh biu din ngh thut trờn truyn hỡnh VTV3 l mt vớ d in hỡnh) Vic dng lut tc ngi Thỏi vo xõy dng, b sung qui ch, qui nh cha c quan tõm ỳng mc (kt qu kho sỏt cú 12/14 xó cha dng vo xõy dng qui ch, qui nh); dng xõy dng hng c, mc du ó cú nhng cha sõu, cha c th v cũn cú 7/28 bn c kho sỏt (chim 25%) cha dng lut tc ngi Thỏi vo xõy dng, b sung hng c ca bn, nhng bn hng c ny c chộp mt cỏch mỏy múc, ging nh hng c ca cỏc lng, xúm xuụi 20 Tiu kt chng Dõn tc Thỏi trờn c nc núi chung v dõn tc Thỏi a bn Bc Trung B núi riờng cú lch s phỏt trin khỏ lõu i, iu kin t nhiờn, iu kin kinh t xó hi riờng bit ó hỡnh thnh mt nn húa c ỏo H thng lut tc ca ngi Thỏi cú nhng c im ang gi vai trũ quan trng vic c kt cng ng v thc hin cỏc chc nng qun lý xó hi Tuy cũn hn ch, song h thng lut tc ca ngi Thỏi cú nhng u im hin cũn phỏt huy hiu qu vic iu chnh cỏc quan h xó hi cng ng dõn c, c th húa v h tr cụng tỏc qun lý nh nc c s vựng dõn tc Thỏi Chớnh nhng giỏ tr tớch cc h thng lut tc ú ó to tin , to c s cho vic dng h thng lut tc qun lý nh nc c s i vi cng ng dõn tc Thỏi, xem lut tc nh l mt ngun hot ng xõy dng phỏp lut v xõy dng nhng thit ch cho chớnh quyn c s v cp t qun giai on hin Kt qu kho sỏt qỳa trỡnh nhn thc v dng lut tc ngi Thỏi cho thy cú nhng u im v hn ch nht nh, nhiờn u im l ni bt hn õy l cn c nhm ỏnh giỏ, nhn xột thc trng lut tc ngi Thỏi v s dng nú qun lý nh nc c s vựng dõn tc Thỏi mt cỏch khỏch quan; l c s nghiờn cu sinh cỏc gii phỏp dng phự hp vi hon cnh, iu kin c th ca cng ng ngi Thỏi Bc Trung B Vit Nam Chng QUAN IM V GII PHP VN DNG LUT TC NGI THI TRONG QUN Lí NH NC I VI CNG NG NGI THI CC TNH BC TRUNG B VIT NAM 4.1 Quan im m bo vic dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam Nghiờn cu sinh ó trỡnh by quan im ch yu, gm cú: Mt l, dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi phi trờn c s tụn trng Hin phỏp v phỏp lut, m bo phỏp ch xó hi ch ngha; Hai l, dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc phi k tha, phỏt huy cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc xõy dng nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc, ng thi dn tin ti xúa b cỏc h tc lc hu; ba l, dng lut tc ngi 21 Thỏi qun lý nh nc phi gn vi xõy dng h thng chớnh tr cp xó vng mnh, phỏt huy dõn ch c s v vai trũ ca ngi cú uy tớn cng ng ngi Thỏi; bn l, dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc phi gn vi vic thc hin s nghip cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip nụng thụn; nm l, dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi phi bo m tớnh bỡnh ng, on kt gia cỏc dõn tc, tng cng hũa gii c s; sỏu l, dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc phi bo m vai trũ ht nhõn lónh o ca cỏc cp u ng 4.2 Gii phỏp dng lut tc ngi Thỏi qun lý Nh nc i vi cng ng ngi Thỏi cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam 4.2.1 Nhúm gii phỏp v t chc Gm cú cỏc ni dung: Mt, thng nht ch trng, quan im thc hin; hai, tin hnh thnh lp T t phong tc quỏn thụn, bn v Hi ng t phong tc quỏn cp xó õy l gii phỏp quan trng bc u, nhm ng b húa nhn thc lónh o, ch o ca h thng chớnh tr c s 4.2.2 Nhúm gii phỏp v k thut Bao gm cỏc bc: Su tm lut tc; h thng húa lut tc; th ch húa lut tc vo qun lý nh nc Mt l, su tm lut tc: Nũng ct ca vic su tm lut tc l cỏc T t lut tc v Hi ng t lut tc Hai l, h thng húa lut tc Qui trỡnh thc hin nh sau: - Phõn loi, ỏnh giỏ lut tc - T chc ly ý kin gúp ý kt qu phõn tớch, ỏnh giỏ lut tc - i chiu gia h thng lut tc c phờ chun vi yờu cu dng qun lý Nh nc Ba l, th ch húa lut tc nhm xõy dng, b sung, sa i mt s qui ch, qui nh liờn quan n qun lý, iu hnh ca chớnh quyn c s Trờn c s ỏnh giỏ thc trng c s, tỏc gi mnh dn xut th ch lut tc vo my ni sau õy: - Th ch b sung, sa i Qui ch iu hnh ca UBND xó -Vn dng lut tc ngi Thỏi xõy dng qui ch phi hp vi cỏc c quan, n v úng chõn trờn a bn xó - Xõy dng qui ch qun lý Nh nc v cỏc hot ng húa, thụng tin c s 22 Bn l, th ch húa lut tc bng cỏc bng trc quan Nm l, th ch húa lut tc tin b di hỡnh thc hng c mi Theo tỏc gi, õy l ni dung th ch ch yu, vỡ lut tc rt phự hp iu chnh cỏc quan h phỏt sinh cng ng dõn c, cỏc hot ng t qun bn, lng - Bc mt, xõy dng nguyờn tc dng d tho hng c mi - Bc hai, xỏc nh nhng ni dung cn dng lut tc ngi Thỏi - Bc ba, xõy dng quy trỡnh dng d tho hng c mi Nhúm gii phỏp ny, nu nm c lp nú cú ý ngha bo tn, lu gi cỏc giỏ tr húa ca ng bo Thỏi, mt khỏc sau c su tm v h thng húa, nú s l cun cm nang, cú giỏ tr iu chnh cỏc quan h cng ng cng nh kh nng thay th, b sung, h tr cụng tỏc qun lý nh nc ca chớnh quyn c s.õy l nhúm gii phỏp trung tõm, quyt nh hiu qu vic dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc c s 4.2.3 Nhúm gii phỏp v nõng cao nng lc cho cỏc ch th - Nõng cao nng lc dng lut tc cho cỏc ch th sau lut tc ó c h thng húa (i tng l cỏn b, cụng chc, viờn chc v ngi dõn) - Nõng cao trỡnh mi mt cho cỏn b, cụng chc c s - Phỏt huy vai trũ ca trng bn, cỏc dũng h cú uy tớn dng lut tc vo qun lý Nh nc c s vựng dõn tc Thỏi - Phỏt huy vai trũ ca t chc c s ng v cỏc t chc on th nhõn dõn thụn bn 4.2.4 Gii phỏp v ngun lc ti chớnh Xỏc nh hai ngun chớnh, gm ngun ngõn sỏch nh nc (Trong ú cú lng ghộp) v ngun xó hi húa 4.2.5 Gii phỏp t chc thc hin - Mt s gii phỏp trc tip liờn quan n ti: ú l cụng tỏc tuyờn truyn h thng chớnh tr c s v lut tc ngi Thỏi v yờu cu dng trongn qun lý nh nc; tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt; cụng tỏc s, tng kt rỳt kinh nghim - Mt s gii phỏp giỏn tip cú tớnh h thng t trung ng n a phng õy va yờu cu, nhim v ca h thng chớnh tr, va l nhng kin ngh ca nghiờn cu sinh 23 KT LUN Nghiờn cu v dng lut tc, quỏn trờn th gii cng nh nc ó c nhiu nh khoa hc quan tõm c bit, mt s quc gia ó xem lut tc, quỏn nh mt loi ngun quan trng ca phỏp lut Mc du hiu qu dng khỏc nhau, nhng mt thc t khụng th ph nhn ú l vai trũ ca lut tc, quỏn i sng xó hi tip tc c phỏt huy Vit Nam, lut tc v lut tc ngi Thỏi ó c cỏc nh nghiờn cu tip cn di nhiu gúc , th hin s n lc vic bo tn, phỏt trin nhng giỏ tr húa ca dõn tc Lut tc núi chung v lut tc ngi Thỏi núi riờng cú mi quan h cht ch vi phỏp lut, gi v trớ quan trng vic iu chnh cỏc quan h xó hi Bn thõn lut tc nú ó tr thnh bn sc húa ca tng tc ngi, cng nh lut tc ngi Thỏi l sc thỏi húa ca dõn tc Thỏi T s phõn tớch, ỏnh giỏ v nhng giỏ tr xó hi ca lut tc ngi Thỏi cho thy, nhng ni dung ca lut tc ht sc phong phỳ, a dng, liờn quan n nhiu lnh vc ca i sng cng ng Cú th khng nh, giỏ tr ca lut tc ngi Thỏi ó, ang v s tip tc cú sc sng cng ng ngi Thỏi, nu c nghiờn cu, phõn tớch mt cỏch cú h thng thỡ giỏ tr dng lut tc ngi Thỏi qun lý nh nc i vi cng ng ngi Thỏi chc chn cũn ln hn Vn dng lut tc ngi Thỏi vo cụng tỏc qun lý nh nc c s v hot ng t qun i vi cng ng dõn tc Thỏi l yờu cu khỏch quan, phự hp vi xu th ca thi i cng nh nh hng lónh o ca ng v Nh nc Thụng qua vic dng nhm thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng, Nh nc, thc hin cú hiu qu qui ch dõn ch c s Vic dng trc ht cn phi trờn c s tụn trng phỏp lut, t ú tin hnh h thng húa lut tc v dng xõy dng, b sung cỏc qui ch, qui nh, hng c mi, vi mt qui trỡnh xõy dng v thc hin thớch hp, ng viờn c ụng o nhõn dõn tham gia hng ng, cựng vi s lónh o, ch o ca cp u, chớnh quyn cỏc cp Vi nhng gii phỏp dng lut tc núi chung, lut tc ngi Thỏi núi riờng, chc chn s phỏt huy c nhng u im ca h thng lut tc, lm cho lut tc thc s l cụng c, phng tin qun lý ca chớnh quyn c s, nht l t qun cng ng dõn c, gúp phn thỳc y cỏc hot ng qun lý a dng, nng ng hn iu kin kinh t th trng, nh hng xó hi ch ngha To c hi cho ngi Thỏi khụi phc truyn thng húa, cỏc phong tc quỏn tt p, khc phc v loi b nhng h tc lc hu, gúp phn tớch cc v n nh chớnh tr, trt t an ton xó hi nụng thụn nỳi v to s kt hp gia qun lý v t qun c hi ho 24 Mt khỏc, vic dng lut tc xõy dng, b sung qui ch, qui nh, xõy dng hng c, qui c mi vi cỏc gii phỏp dng lut tc ng b s thc hin c c hai ú l, tng bc a phỏp lut hin hnh vo cuc sng nụng thụn vựng nỳi, vựng sõu, vựng xa v tng bc khc phc nhng tn ti, hn ch quỏ trỡnh qun lý nh nc i vi cng ng thiu s núi chung, cng ng ngi Thỏi núi riờng t nc ta ó thc s hi nhp kinh t quc t Quỏ trỡnh hi nhp khụng ch l hi nhp nc vi quc t, phỏt trin theo kp cỏc nc tiờn tin trờn th gii m cũn l s ho nhp v hoỏ truyn thng, v kinh t gia cỏc dõn tc 54 tc danh cựng sinh sng trờn t nc Vit Nam S nghip xõy dng ch ngha xó hi nc ta vi mc tiờu chin lc l y mnh CNH, HH theo nh hng XHCN, vi nhim v quan trng hng u l CNH, HH nụng nghip nụng thụn, thc hin cỏc mc tiờu quc gia v xõy dng nụng thụn mi õy l quỏ trỡnh tỏc ng tớch cc lm thay i cn bn nn sn xut nụng nghip v i sng nụng thụn Quỏ trỡnh thay i v phỏt trin ú khụng lm mt i nhng giỏ tr tt p ca húa truyn thng ca tng dõn tc vi nhng yu t hp lý m nhng giỏ tr tin b y ng hnh v thỳc y phỏt trin nhanh chúng v bn vng hn Do vy hot ng t qun cng ng cng nh qun lý xó hi c s cn phi kt hp dng h thng lut tc mt cỏch hp lý v khoa hc Lut tc ngi Thỏi v phỏp lut cú mi liờn h mt thit, tỏc ng qua li ln nhau, phự hp vi chỳng khng nh nhau, b sung cho nhau, to nờn s hi hũa iu chnh cỏc hnh vi ngi Lut tc v lut tc ngi Thỏi l mt yu t vic hỡnh thnh phỏp lut, cũn phỏp lut li l c s giỳp cho lut tc ngi Thỏi cú s phỏt trin ton din, thớch ng vi xó hi hin i Phỏp lut khụng ngn cm, loi tr mi phong tc, quỏn tt p ca cỏc dõn tc m ng hnh vi nú, to iu kin quỏn phỏt trin lnh mnh, cú ý ngha, trng tn i sng xó hi Phỏp lut ch ngn cm, loi b nhng phong tc, quỏn cú hi cho xó hi, khụng phự hp vi tin b xó hi Trong mt s trng hp, phỏp lut v phong tc, quỏn phi dng kt hp vi v vi cỏc qui phm xó hi khỏc t hiu qu iu chnh cao nht lut tc ca cỏc tc ngi thiu s núi chung v lut tc ngi Thỏi núi riờng phỏt huy c vai trũ quan trng ca mỡnh, gúp phn vo qun qun lý xó hi, qun lý cng ng v gi gỡn bn sc húa dõn tc, cỏc cp u ng, chớnh quyn cn cú nhn thc rừ hn, bng nhng hnh ng thit thc hn i vi h thng lut tc ú Cú nh vy, vai trũ ca h thng lut tc mi c phỏt huy, gúp phn xng ỏng vo vic xõy dng nụng thụn Vit Nam hin i, minh, gúp phn xõy dng nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc Vit Nam DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B Vi Vn Sn (2007), Tỡm hiu c im ca lut tc Thỏi, Thụng tin khoa hc ca Vin Nh nc v phỏp lut - Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni, s thỏng Vi Vn Sn (2007), My ý kin v lut tc Thỏi xõy dng on kt cng ng dõn tc Thỏi, Tp Dõn tc v Thi i, H Ni, s thỏng Vi Vn Sn (2007), Lut tc Thỏi phũng nga ti phm cng ng dõn tc Thỏi, Tp Giỏo dc Lý lun - Hc Vin khu vc 1, H Ni, s thỏng 10 Vi Vn Sn (2007), Cng ng bn dõn tc Thỏi, Tp Vn húa Ngh An, Vinh, s thỏng 11 Vi Vn Sn (2007), Lut tc Thỏi vi vic bo v ti nguyờn mụi trng, Tp Vn húa Ngh An, Vinh, s thỏng 10 Vi Vn Sn (2007), My ý kin v lut tc Thỏi xõy dng i on kt cng ng, Tp Mt Trn, H Ni, s thỏng 12 Vi Vn Sn (2008), "Mt s ý kin v lut tc Thỏi vi vic phũng nga ti phm cng ng dõn c", Tp Mt Trn, s thỏng Vi Vn Sn (2008), Kin ngh v bo tn, phỏt huy bn sc húa Thỏi, Bỏo Ngh An, Vinh, s ngy 20 thỏng nm 2008 Vi Vn Sn (2010), Ngi Thỏi Con Cuụng vi phong tro khụi phc v phỏt trin ngh dt th cm truyn thng, Din n Kinh t doanh nghip, ca Liờn minh HTX Ngh An, s c bit, Vinh, thỏng nm 2010 10 Vi Vn Sn (2013), Mt s kinh nghim v bin phỏp xõy dng phong tro húa c s ca ng bo cỏc dõn tc thiu s huyn Con Cuụng, K yu hi ngh tng kt 10 nm thc hin Ngh quyt TW (Khúa VIII), Ngh An 11 Vi Vn Sn (2014), Tỡm hiu kinh nghim tha nhn, phỏt trin lut tc ca mt s quc gia trờn th gii, Tp Dõn ch v Phỏp Lut, H Ni, s thỏng 10 12 Vi Vn Sn, (2014), Lut tc ngi Thỏi mi tng quan vi phỏp lut ca Nh nc, Tp dõn tc hc, (5), H Ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng người Thái ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam, Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng người Thái ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam, Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng người Thái ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay