Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập

89 138 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:28

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH .o0o PHM TN MN GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN VIT NAM TRONG XU TH HI NHP LUN VN THC S KINH T Chuyờn ngnh: Ngõn hng Mó ngnh: 60.31.12 NGI HNG DN KHOA HC: TIN S: PHAN M HNH Tp.HCM, nm 2008 i MC LC Mc lc i Danh mc cỏc t vit tt v Danh mc cỏc bng, biu - vii Li m u Chng 1: Khỏi nim v nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi bi cnh hi nhp quc t 1.1 Khỏi quỏt v nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi 1.1.1 Khỏi nim cnh tranh, cỏc lai hỡnh cnh tranh - 1.1.1.1 Khỏi nim cnh tranh - 1.1.1.2 Cỏc loi hỡnh cnh tranh - 1.1.2 Khỏi nim nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi 1.1.2.1 Khỏi nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip 1.1.2.2 Khỏi nim cnh tranh lnh vc ngõn hng v nhng c im cnh tranh lnh vc ngõn hng - 1.1.3 Cỏc nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh ca NHTM - 1.1.3.1 Mụi trng kinh doanh - 1.1.3.2 S gia tng nhu cu s dng dch v ngõn hng nn kinh t 10 1.1.3.3 S phỏt trin ca th trng ti chớnh v cỏc ngnh ph tr liờn quan n ngnh ngõn hng - 11 1.1.4 Cỏc tiờu thc ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca NHTM - 11 1.1.4.1 Nng lc ti chớnh - 11 1.1.4.2 Tớnh a dng ca sn phm dch v - 13 1.1.4.3 Ngun nhõn lc 13 1.1.4.4 Nng lc cụng ngh - 14 1.1.4.5 Nng lc qun tr iu hnh ngõn hng - 15 1.1.4.6 Danh ting, uy tớn v kh nng hp tỏc - 15 ii 1.1.5 Cỏc hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh lnh vc NHTM - 16 1.2 H thng ngõn hng thng mi Vit Nam v hi nhp quc t 17 1.2.1 H thng ngõn hng Vit Nam v hi nhp kinh t quc t - 17 1.2.1.1 L trỡnh hi nhp ca h thng ngõn hng Vit Nam 17 1.2.1.2 Cỏc cam kt v m ca khu vc ngõn hng tin trỡnh hi nhp 18 1.2.2 Nhng thnh tu v thỏch thc ca ngnh ngõn hng 19 1.2.2.1 Nhng thnh tu - 19 1.2.2.2 Nhng thỏch thc phi i mt nhng nm ti - 20 1.3 Kinh nghim ca Trung Quc v bi hc cho Vit Nam v nõng cao nng lc cnh tranh ca NHTM bi cnh hi nhp 22 1.3.1 Kinh nghim ca Trung Quc sau gia nhp WTO - 22 1.3.1.1 Chin lc phỏt trin h thng NHTM ca Chớnh ph Trung Quc 22 1.3.1.2 Chin lc xi mng v chut ca cỏc NHTM Trung Quc - 23 1.3.2 Nhng bi hc cho Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh ca NHTM bi cnh hi nhp - 25 1.3.2.1 V phớa Chớnh Ph - 25 1.3.2.2 V phớa cỏc Ngõn hng thng mi 25 Kt lun chng - 26 Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam thi k hi nhp - 27 2.1 Tng quan v lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Agribank - 28 2.1.1 Lch s i ca Agribank 28 2.1.2 Nhng giai an phỏt trin ca Agribank - 29 2.1.2.1 Giai an 1988-1990 - 29 2.1.2.2 Giai an 1990-1996 29 2.1.2.3 Giai an 1996 n - 30 2.2 Tỡnh hỡnh hot ng ca Agribank - 31 2.2.1 Cỏc sn phm ch yu ca Agribank - 31 iii 2.2.2 Kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 31 2.2.2.1 Tỡnh hỡnh ti chớnh 32 2.2.2.2 Tỡnh hỡnh huy ng 32 2.2.2.3 Cụng tỏc tớn dng - 35 2.2.2.4 Trong quan h toỏn quc t - 37 2.2.2.5 Sn phn dch v - 38 2.3 Nng lc cnh tranh ca Agribank giai on hi nhp kinh t quc t 39 2.3.1 Nng lc cnh tranh ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam iu kin hi nhp kinh t quc t - 39 2.3.2 ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca Agribank bng mụ hỡnh SWOT 40 2.3.2.1 im mnh - 40 2.3.2.2 im yu - 40 2.3.2.3 C hi - 41 2.3.2.4 Thỏch thc - 41 2.3.3 Phõn tớch kh nng cnh tranh ca Agribank vi cỏc i th khỏc 42 2.3.3.1 Nng lc ti chớnh 42 2.3.3.2 Kh nng sinh li v h s CAR 45 2.3.3.3 Th phn hot ng - 46 2.3.3.4 Tớnh a dng ca sn phm - 47 2.3.3.5 Nng lc cụng ngh 50 2.3.3.6 Cht lng nhõn s 51 2.3.3.7 Cỏc yu t khỏc - 51 Kt lun chng - 52 Chng 3: Mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam 53 3.1 ỏnh giỏ chung v mụi trng kinh doanh ca ngnh ngõn hng n nm 2010 54 3.1.1 Nhn nh c im mụi trng cú nh hng n hot ng kinh doanh ca ngnh ngõn hng sau nm 2010 - 54 iv 3.1.2 Cỏc sn phm, dch v ngõn hng cú trin vng phỏt trin n nm 2010 56 3.2 nh hng phỏt trin ca Agribank n nm 2010 - 57 3.2.1 Mc tiờu phỏt trin ca Agribank nm 2008 57 3.2.2 nh hng phỏt trin ca Agribank n nm 2010 v tm nhỡn n nm 2020 57 3.2.3 Vn dng mụ hỡnh SWOT nõng cao nng lc cnh tranh ca Agribank 59 3.2.3.1 Phỏt huy th mnh 59 3.2.3.2 Khc phc im yu 59 3.2.3.3 Tn dng c hi - 60 3.2.3.4 Vt qua th thỏch - 61 3.3 Nhúm Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Agribank xu th hi nhp 62 3.3.1 Tng cng sc mnh ti chớnh - 62 3.3.2 Nõng cao cụng tỏc qun tr ti sn n_ ti sn cú - 63 3.3.3 Hon thin cụng tỏc tớn dng - 63 3.3.4 a dng húa cỏc sn phm truyn thng v phỏt trin sn phm mi 65 3.3.5 Hon thin v phỏt trin ng b cụng ngh thụng tin cho ton h thng Agribank 66 3.3.6 Nõng cao cht lng dch v 67 3.3.7 Hon thin h thng kờnh phõn phi 68 3.3.8 Tip tc cng c, phỏt huy sc mnh ngun nhõn lc - 69 3.3.9 Gii phỏp v cụng tỏc kim toỏn ni b 70 3.3.10 Nhng gii phỏp khỏc - 71 3.3.11 Nhng gii phỏp b tr t phớa Chớnh ph v Ngõn hng Nh nc - 72 Kt lun chng - 73 Kt lun - 74 Ph lc 01 - 75 Ph lc 02 - 79 Ti liu tham kho .80 v DANH MC CC T VIT TT Ting Vit ACB : Ngõn hng thng mi c phn Chõu ANZ : Ngõn hng ANZ Agribank : Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam BIDV : Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam BHXH : Bo him xó hi CSTT : Chớnh sỏch tin t EAB : Ngõn hng Thng mi c phn ụng EIB : Ngõn hng thng mi c phn xut nhp khu HSBC : Ngõn hng Hongkong v Thng Hi ICB : Ngõn hng Cụng thng Vit Nam (Ngõn hng Vit Tớn) KBNN : Kho bc nh nc NHLD : Ngõn hng liờn doanh NHNN : Ngõn hng Nh nc NHNNg : Ngõn hng nc ngoi NHNo&PTNT VN: Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam NHTM : Ngõn hng Thng mi NHTM CP : Ngõn hng Thng mi c phn NHTM QD : Ngõn hng Thng mi Quc Doanh Sacombank : Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn TCTC : T chc ti chớnh TCTD : T chc tớn dng Techcombank: Ngõn hng thng mi c phn k thng VCB : Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam VIB : Ngõn hng thng mi c phn quc t UTT : y thỏc u t vi Ting Anh ATM : Mỏy rỳt tin t ng CAR : H s an ton FDI : Vn u t trc tip GATS : Hip nh chung v thng mi dch v GDP : Tng sn phm quc ni ODA : H tr phỏt trin chớnh thc IMF : Qu tin t quc t ROA : Sut sinh li trờn tng ti sn ROE : Sut sinh li trờn ch s hu WB : Ngõn hng Th gii WTO : T chc Thng mi Th gii vii DANH MC CC BNG, BIU Bng 2.1 : Tỡnh hỡnh ti chớnh ca Agribank t nm 2003- 2007 .32 Bng 2.2 : C cu ngun huy ng ca Agribank t nm 2003 _ 2007 33 Bng 2.3 : C cu ngun huy ng ca Agribank theo vựng kinh t 34 Bng 2.4 : Tỡnh hỡnh cho vay theo thnh phn kinh t giai an 2003 -2007 35 Bng 2.5 : Doanh s túan quc t giai an 2003 2007 37 Bng 2.6 : ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca cỏc ngõn hng 39 Bng 2.7 : Vn ch s hu, tng ti sn ca cỏc NHTM nm 31/12/2007 42 Bng 2.8 : Vn ch s hu ca mt s ngõn hng hng u trờn th gii 43 Bng 2.9 : Tng iu l ca 05 NHTM CP ln giai on 2008 -2010 43 Bng 2.10 : Cỏc NHTM nc cú s hu ca i tỏc nc ngoi 44 Bng 2.11 : Cỏc h s ti chớnh ca cỏc NHTM nm 2007 45 Bng 2.12 : T trng thu nhp phi lói trờn tng thu nhp ca mt s NHTM .45 Bng 2.13 : Th phn cỏc NHTM ln Vit Nam nm 2007 46 Bng 2.14 : Tng hp cỏc sn phm ch lc m cỏc NHTM tiờu biu 48 Bng 2.15 : S lng mỏy ATM v mỏy POS ca cỏc NHTM n thi im 6/2008 49 Bng 2.16 : Mt s nhng ng dng ngõn hng lừi core banking .50 Bng 2.17 : Xp hng ca lai dch v ti cỏc NHTM Vit Nam .52 Bng 3.1 : Cỏc yu t NHTM s s dng xu th cnh tranh mi 54 Bng 3.2 : Cỏc sn phm s c phỏt trin tng lai .56 Biu 2.1 : Ngun huy ng ca Agribank giai on 2003_2007 34 Biu 2.2 : T trng cho vay theo thnh phn kinh t nm 2007 36 Biu 2.3 : T l d n cho vay theo mc ớch giai an 2003 _2007 37 -1- LI M U Tớnh cp thit ca ti thc hin ỏn c cu li h thng NHTM QD v h thng NHTM CP theo quyt nh ca Th tng Chớnh ph nm 2001 Cựng vi vic tr thnh thnh viờn th 150 ca Vit Nam ngụi nh chung WTO ngy 07/11/2006 n cỏc NHTM Vit Nam ó thc hin nhiu gii phỏp hon thnh tt ỏn ca Th tng Chớnh ph, cỏc gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca mỡnh nh: tng iu l, c cu li n, lm sch bng cõn i, i mi cụng tỏc qun tr, nõng cao cht lng ngun nhõn lc, u t cụng ngh.Bờn cnh ú, s xõm nhp ngy cng sõu rng ca ngõn hng nc ngũai vo th trng Vit Nam, cng nh nhng cam kt v m ca khu vc ngõn hng tin trỡnh hi nhp ngy mt gn k ó lm lm cho cuc cnh tranh gia cỏc NHTM ti Vit Nam ngy cng tr nờn gõy gt v khúc lit hn Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam cng khụng nm ngũai ch trng v xu th ú NHNo&PTNT Vit Nam dự ó cú nhng li th cnh tranh so vi cỏc NHTM khỏc Th nhng, NHNo&PTNT VN cng cũn tn ti khụng ớt nhng yu kộm, cng nh ang phi i mt vi nhng khú khn v thỏch thc phớa trc tn dng tt nhng li th ca mỡnh trờn c s xỏc nh nhng im yu, li dng c hi m WTO mang li vt qua nhng thỏch thc Tỏc gi ó chn ti Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam xu th hi nhp nghiờn cu l ỏp ng c nhu cu cp thit ca NHNo&PTNT Vit Nam giai on hin - Mc tiờu nghiờn cu H thng húa nhng c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca NHTM, cỏc nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh v cỏc tiờu ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca mt NHTM - Phõn tớch v ỏnh giỏ nhng im mnh, im yu, c hi v thỏch thc ca NHNo&PTNT VN t ú ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN vi cỏc NHTM khỏc -2- - cỏc gii phỏp v kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN bi cnh hi nhp - i tng nghiờn cu Nhng lý lun c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi - Xu th cnh tranh ca cỏc NHTM v thc trng nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN giai an 2003_ 2007 - Gii phỏp v nhng kin ngh nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN bi cnh hi nhp Phm vi nghiờn cu: Hot ng ca NHNo&PTNT VN Nhng úng gúp ch yu ca lun Nhng kt qu nghiờn cu ca lun s gúp phn b sung v h thng húa cỏc lý lun v cnh tranh v nng lc cnh tranh, khỏi quỏt xu th cnh tranh ca cỏc NHTM thi gian sp ti, ỏnh giỏ c nhng im mnh, im yu, nhng thi c v thỏch thc ca NHNo&PTNT VN, a nhng gii phỏp gúp phn nõng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN, lm ti liu tham kho cho cụng tỏc nghiờn cu, hc v chuyờn ngnh Phng phỏp nghiờn cu Lun s dng hai phng phỏp nghiờn cu chớnh l - Phng phỏp thng kờ - Phng phỏp phõn tớch _ so sỏnh, tng hp Kt cu ca lun Ngũai phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, lun c kt cu thnh chng, bao gm: - Chng 1: Khỏi nim v nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi bi cnh hi nhp quc t - Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Agribank thi k hi nhp - Chng 3: Mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Agribank xu th hi nhp - 67 - 3.3.6 Nõng cao cht lng dch v: Ngy nay, cht lng dch v cng c xem l mt tiờu thc quan trng nhm thu hỳt khỏch hng n vi ngõn hng Trong nhng nm trc õy, m th trng Ngnh ngõn hng cũn kộm phỏt trin, ngi tiờu dựng ch bit n ngõn hng vi vai trũ Xin _Cho Ngy nay, ngnh ngõn hng li c xem l ngnh cnh tranh mnh m nht, vi s ln mnh ca cỏc NHTM CP ngy ang thay da, i tht vi hng lat nhng sn phm dch v mi, cht lng lng luụn c y lờn hng uiu ny ó lm cho th phn ca Agribank liờn tc gim nhng nm qua iu m chỳng ta cng d dng nhn thy l ti thu dch v ca Agribank ch nm vn 4,6% tng thu nhp dự nm tay rt nhiu li th Vỡ vy mt nhng khõu quan trng nh hng n t l trờn l cht lng dch v ca Agribank cũn quỏ thp, Agribank cha chỳ trng nhiu n ny Nhm nõng cao cht lng dch v, gúp phn gia tng nng lc cnh tranh ca Agribank chỳng ta cn phi: - Th nht, xõy dng c mt i ng cỏn b cụng nhõn viờn giao dch cú trỡnh nghip v chuyờn mụn cao; cú tinh thn trỏch nhim tt; cú phm cht o c tt; tỏc phong cụng vic nghiờm chnh, tớnh tỡnh trung thc, luụn xem khỏch hng l thng Nhõn viờn ngõn hng phi hiu v nhn bit c s sng cũn ca ngõn hng chớnh l khỏch hng bit thụng cm v cú nhng quan tõm chia s i vi nhng khỏch hng thng xuyờn, cng nh nhng khỏch hng mi iu ny s giỳp khỏch hng cm thy thõn thin n giao dch v giỳp h tr thnh khỏch hng truyn thng v gn bú lõu di vi ngõn hng - Th hai, hon thin c s vt cht k thut, c s h tng tt; trang thit b v cụng ngh hin i; v trớ kinh doanh hp lý, khụng gian giao dch thúang mỏt, lch s v minh iu ny s giỳp khỏch hng cm thy an tõm hn n giao dch vi ngõn hng - Th ba, tip tc hon thin cụng ngh, cht lng chuyờn mụn ca nhõn viờn m bo tớnh chớnh xỏc, kp thi, bo mt v an ton cho ti sn ca khỏch hng n giao dch - 68 - - Th t, mi chi nhỏnh, phũng giao dch phi m bo c i ng cỏn b cụng nhõn viờn hng dn, tr li v gii quyt nhng thc mc, khiu ni ca khỏch hng mt cỏch nhanh nht, m bo quyn li ca khỏch hng trờn s hi hũa li ớch ca Ngõn hng Trỏnh tỡnh trng gõy bt món, th hay lóng trỏnh tr li nhng kiu ni ca khỏch hng, mi nhõn viờn ngõn hng khụng c tranh ci vi khỏch hng dự bt k trng hp no, m phi hng dn, gii thớch cho khỏch hng bit nhng gỡ khỏch hng cha hiu hay hiu nhm ln m bo gi c hũa khớ gia khỏch hng v ngõn hng - Th nm, tip tc hon thin biu phớ giao dch m bo tớnh cnh tranh cao, cú chớnh sỏch khuyn mói, tng qu n nhng khỏch hng truyn thng, khỏch hng tim nng 3.3.7 Hon thin h thng kờnh phõn phi: Tớnh n thi im ny cú th xem Agribank l ngõn hng cú mng li rng khp c nc õy cng c xem l li th m cỏc ngõn hng khỏc luụn m c cú c thc hin mc tiờu phỏt trin ca mỡnh Th nhng mng li Agribank cũn nhiu bt cp: Th nht, s phỏt trin quỏ o t v chi nhỏnh cp mt v phũng giao dch cú s thay i c ch qun lý nm va qua trờn a bn Thnh ph ó vụ tỡnh bin nhng chi nhỏnh cp thnh cp mt, iu ny dn n cú quỏ nhiu chi nhỏnh cp trờn cựng mt a bn (qun), vỡ th dn n s cnh tranh chớnh Agribank, iu ny s nh hng n uy tớn ca Agribank v tõm lý khụng tt ca khỏch hng vi ngõn hng Th hai, S lng phũng giao dch ti cỏc xó ca cỏc tnh ang tr nờn d tha, iu ny gõy khú khn cho s trin khai ng b cụng ngh húa cụng ngh thụng tin; gõy s lóng phi giao dch, chi phớ c nh v nhõn s lm tt nhng li th cú sn ca mỡnh v mng li v kờnh phõn phi ca Agribank chỳng ta cn phi: - Nõng cao vai trũ qun lý ti sn c nh ti hi s chớnh ca Agribank, vic cp phộp thnh lp chi nhỏnh mi v phũng giao dch phi thc hin trờn c s ng b húa, hi hũa gia cỏc Chi nhỏnh hin ti ca Agribank - 69 - - Xõy dng nhng kios, im giao dch t ng, lp t thờm mỏy POS ti cỏc trung tõm thng mi, cỏc thnh ph ln - Chỳ trng kờnh phõn phi nc ngũai (thit lp phũng i din ti M, Singapore ) h tr nhng hot ng toỏn hot ng kinh doanh 3.3.8 Tip tc cng c, phỏt huy sc mnh ngun nhõn lc: T by lõu nay, nhõn s luụn c cỏc doanh nghip t lờn hng u, nú cú vai trũ quan trng quyt nh n s phỏt trin hay dit vong ca mt doanh nghip núi chung Khi m th trng ti chớnh Vit Nam ó v ang phỏt trin khỏ mnh nhng nm gn õy thỡ ngun nhõn lc cng c cao hn bao gi ht Dự s hu mt lc lng lao ng hựng hu ngnh ngõn hng cho n thi im ny Tuy nhiờn, cụng tỏc qun tr v cht lng ngun nhõn lc ca Agribank cũn tn ti nhiu bt cp cn phi gii quyt, nhng bt cp ú: Th nht, cht lng nhõn s ca Agribank cha ng u v cht, cũn khỏ nhiu cỏn b cú t tng ca thi k trc, nờn thiu nng ng v khụng bt kp nhu cu thay i ngy cao ca lnh vc ngõn hng Th hai, c ch tuyn dng ca Agribank nhng nm qua cha c cụng khai, dự cụng khai thỡ tiờu chun a tuyn dng thc s cha phự hp vi thc t Th ba, ch lng v ph cp hin ti ca Agribank cha cao, ch ói ng nhõn ti cũn thp dn so vi cỏc t chc tớn dng khỏc Cỏc gii phỏp cn phi trin khai khc phc v hon thin cht lng nhõn s ti Agribank gm: - Minh bch hn na tuyn dng, a nhng tiờu phự hp v sỏt vi nhu cu tuyn dng hn - C ch tin lng, thng, ch ói ng nhõn viờn phi c nõng lờn cho tng xng vi nhng gỡ cỏn b ú ó úng gúp Hn ch ch lng co bng, phi cú nhng chớnh sỏch thng riờng cho tng cỏn b khuyn kớch ng viờn h hon thnh tt nhim v v gng bú lõu di vi ngõn hng - 70 - - Dự ó cú trung tõm o to, nhng thi gian qua trung tõm cha phỏt huy c vai trũ o to, nõng cao nghip v cho cỏn b cụng nhõn viờn Nờn vic sp xp, t chc li trung tõm o to l tht s cn thit 3.3.9 Gii phỏp v cụng tỏc kim toỏn ni b: Xut phỏt t cụng tỏc kim toỏn ni b l khõu ht sc quan trng ngnh ngõn hng vỡ nú cú tỏc dng ngn nga, phỏt hin v x lý kp thi cỏc ri ro cú th xy ngõn hng (ri ro tớn dng, ri ro tht thúat ti sn) mt cỏch khỏch quan hay ch quan (cỏc hnh vi trc li, c ý lm trỏi, gian ln ngnh ngõn hng) Cụng tỏc kim toỏn ni b hot ng tt s giỏn tip giỳp ngõn hng tng li nhun v nõng cao nng lc cnh tranh ca mỡnh Th nhng, hin ti cụng tỏc kim toỏn ni b ti mi chi nhỏnh ca Agribank cha phỏt huy c ht vai trũ ca mỡnh v cũn tn ti nhng bt cp, nhng bt cp ca b phn kim toỏn ni b xut phỏt mt phn l c ch qun lý v iu hnh ca Agribank, c th l: - Dự l b phn mang tớnh cht c lp nhng cỏn b kim toỏn ni b li tn ti chớnh ti ngõn hng ú v dng nh b chi phi bi Ban lónh o ca chi nhỏnh ú, vỡ vy nhng hot ng ca h khụng cũn mang tớnh khỏch quan na - Nguyờn tc cỏn b kim toỏn ni b ca hng phi l nhng cỏn b gii v nghip v ngõn hng, am hiu v qui nh ca phỏp lut v nhng qui nh ca ngõn hng Th nhng trờn thc t, b phn kim toỏn ni b cha tht s t c nhng yờu cu ú iu ny cng d hiu, vỡ vi ch qun lý nhõn s hin ti ca Agribank thỡ lm tỡm c nhng ngi ỏp ng nhng iu kin trờn v lm vic v cng hin Do vy, khc phc nhng tn ti trờn, v gúp phn hon thin cụng tỏc kim toỏn ni b ngy cng tr thnh tr th c lc cho Hi ng qun tr, ban lónh o chỳng ta cn phi: - Cú nhng ch ói ng khỏc cho nhng ngi lm cụng tỏc kim toỏn ni b ti chi nhỏnh nhm chiờu d nhng cỏ nhõn tiờu chun lm vic v gng bú lõu di vi Agribank - 71 - - Chuyn b phn kim toỏn ni b ca chi nhỏnh v mt c quan u nóo khỏc nh chuyn v Vn phũng i din ca tng khu vc, hot ng di s giỏm sỏt ca Vn phũng Min - i vi tng lnh vc hot ng ca ngõn hng cn xõy dng bng bn qui nh cỏc qui trỡnh c th, qui trỡnh ny khộo lộo kt hp nhng cht chn nhõn viờn kim soỏt d dng kim soỏt quỏ trỡnh tỏc nghip 3.3.10 Nhng gii phỏp khỏc: - To s khỏc bit: Mt s cnh tranh ca cỏc ngõn hng ó c y lờn cao, cỏc NHTM s dng mi bin phỏp khỏc gia tng sc mnh cnh tranh ca mỡnh, ụi cỏc NHTM li khụng chỳ trng n nhng c im riờng, nhng li th cú to s khỏc bit, hay t to cho mỡnh s khỏc bit lm im nhn cnh tranh S khỏc bit ny th hin thng hiu, biu tng ca Logo, khu hiu, húa doanh nghip, tớnh t phỏ v cụng ngh, tớnh mi l ca sn phm, s liờn kt, liờn minh gia cỏc ngõn hng - To s liờn kt gia NH_Bo him _ Khỏch hng Vi nhng c im riờng bit ca Agribank l cho vay h sn xut v nụng nghip nụng thụn chim t trng cao Th nhng õy li l lnh vc cú nhiu ri ro nht Vỡ th, hn ch nhng tht thúat cú th xy cho ngõn hng cng nh khỏch hng vay tin Ngõn hng nờn xõy dng s liờn kt tay ba gia Ngõn hng _ Cty bo him v ngi vay tin (c bit l nụng dõn, vay tỡn trng trt, nuụi trng thy sn ) Cú th c mụ t n gin nh sau: Ngõn hng cho ngi nụng dõn vay tin mua ging, phõn bún (trng trt), thc n (chn nuụi), trờn c s ú ngi vay tin s ký vi Bo him mt hp ng bo him m giỏ tr bo him khụng thp hn s tin vay, ngi th hng l Ngõn hng (phớ bo him cú th c h tr bi Chớnh ph) - To s liờn kt gia Ngõn hng v Cty Bo him to sc mnh cnh tranh thụng qua vic qung bỏ thng hiu cho nhau; tng thu nhp cho Ngõn hng nh vo vic bỏn sn phm bo him, cho thuờ v trớ lm vic; tng lng tin gi ca Cty bo him ti ngõn hng - 72 - - cho t trng thu ngũai dch v ca Ngõn hng tng cao, ngõn hng cn y mnh tớnh hiu qu ca cỏc Cty thnh viờn, Cty trc thuc c bit l cty qun lý n v x lý n, Cty chng khúanNgõn hng cn to s liờn kt cht ch hn na vi cỏc Cty trc thuc tng thu nhp v to sc mnh cnh tranh cho Ngõn hng Vỡ nhng nm va qua cỏc Cty trc thuc ca Agribank ó hot ng khụng my hiu qu v khụng mang nhiu li ớch cho ngõn hng Do vy, gia tng sc mnh cnh tranh thỡ Ban lónh o Agribank cn phi chỳ trng hn na tỡnh hỡnh hot ng ca cỏc Cty trc thuc 3.3.11 Cỏc gii phỏp b tr t phớa Chớnh ph v Ngõn hng Nh nc: nc ta hin nay, NHNN v Chớnh ph gi vai trũ quan trng vic iu tit v mụ nn kinh t, mt chớnh sỏch kinh t ỳng n, mt s phi hp hi hũa gia CSTT v CSTC ca Chớnh ph v NHNN s m bo cho nn kinh t phỏt trin bn vng, m bo cho cỏc nh hng, chin lc v d bỏo ca ngnh Ngõn hng núi riờng i ỳng qu o iu ny gúp phn khụng nh cho cỏc TCTD vic xõy dng nhng chin lc kinh doanh, nh hng phỏt trin ca mỡnh Hn th na, vai trũ ca NHNN v Chớnh ph cng tr nờn quan trng nn kinh t i vo hi nhp, cỏc cam kt ca WTO c hnh thỡ kh nng v v ỏp lc cnh tranh cng tng cao, tớnh bt n ca nn kinh t s gia tng m bo cho s phỏt trin bn vng ca nn kinh t, m bo cho cuc cnh tranh ca cỏc TCTD núi riờng c cụng bng v cng gúp phn cho s phỏt trin ca NHNo&PTNT Vit Nam NHNN v Chớnh ph cn phi: Th nht, nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc cụng c iu hnh CSTT giỏn tip (nghip v th trng m, tỏi chiu khu, tỏi cp ), ng thi phi hp cht ch gia CSTT v chớnh sỏch ti khúa (CSTK) Kim soỏt ton b cỏc lung tin nn kinh t, c bit l cỏc lung tin liờn quan n khu vc ngõn sỏch nh nc v cỏc nh ch ti chớnh phi ngõn hng Th hai, tng cng vai trũ ca tra, giỏm sỏt ca NHNN i vi hot ng kinh doanh ca cỏc t chc tớn dng, m bo cho cỏc ngõn hng hot ng an ton v hiu qu, trỏnh tỡnh trng cnh tranh khụng lnh mnh gia cỏc TCTD Th ba, Nhanh chng hon thin h thng lut NHNN v lut cỏc TCTD theo hng chuyn NHNN thnh NHTW thc s Nõng cao v th c lp tng i ca - 73 - NHNN v Chớnh ph nõng cao hiu lc v hiu qu ca CSTT, xỏc lp vai trũ v quyn t ch ca NHNN xõy dng, iu hnh CSTT Cui cựng, sa i v hon thin h thng phỏp lut, c ch hot ng ca th trng tin t, hn ch s chng chộo gia cỏc lut, cỏc qui nh v ngõn hng vi cỏc lut v qui nh khỏc cp quc gia v quc t KT LUN CHNG Xu th ca hi nhp, nhng bin ng ca nn kinh t nhng xut nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca Agribank c nờu trờn xut phỏt t nhng thc ti ca Agribank bờn cnh nhng chuyn bin ca nn kinh t xu th hi nhp Chng kộp li vi nhng gii phỏp nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca Agribank xu th hi nhp Nhng gii phỏp c nờu trờn dự ch mang tớnh khỏi quỏt, cha tht s i sõu vo tng gii phỏp c th Xong, ú l nhng nn tng c bn cho nhng nh hng phỏt trin v nhng gii phỏp riờng bit cho s phỏt trin ca Agribank tng lai - 74 - KT LUN Hi nhp kinh t quc t l ng tt yu v bt buc i vi Vit Nam trờn bc ng phỏt trin Chỳng ta ang tham gia vo cỏc t chc, hip hi kinh t trờn th gii nh ASEAN, ASEM, APEC, Hip nh thng mi Vit M v nht l WTO Hi nhp s m cho chỳng ta khụng ớt nhng c hi nhng cng y cam go v thỏch thc Ngnh ngõn hng núi chung v Agribank núi riờng cng khụng thúat xu th ú Vi im xut phỏt im thp, va tri qua mt quỏ trỡnh c cu v sp xp li, dự ó cú nhng thnh cụng nht nh, nhng nhỡn chung nhng yu t mang tớnh nn tng ca cnh tranh cũn nhiu hn ch, cha theo kp yờu cu ca ngnh ngõn hng hin i Trong giai on hi nhp, cnh tranh c xem l tt yu l s sng cũn ca mi t chc, cú th cnh tranh tt th trng nc, to c s th trng nc ngũai, Agribank cũn phi thc s cú nhiu n lc vic cng c, nõng cao nng lc ti chớnh, nõng cao trỡnh qun lý v cht lng ngun nhõn lc, ng dng cỏc cụng ngh hin i phỏt trin a dng sn phm dch v v y mnh xõy dng thng hiu trờn c th trng nc v hng quc t Vi s gii hn v nhiu mt, bn thõn tỏc gi cng ch a mt s gii phỏp mang tớnh khỏi quỏt hon thin v nõng cao hn na nng lc cnh tranh ca Agribank trờn c s nhng im mnh, im yu, nhng thi c v thỏch thc mi tng quan v sc gia cỏc ngõn hng nc, cựng vi nhng xu th mi ca hi nhp m cỏc ngõn hng s v phi hng n to dng v th trờn th trng Dự ó rt c gng hon thin tt nghiờn cu ca mỡnh Nhng, ti chc chn khụng th trỏnh nhng thiu sút Rt mong s gúp ý ca cỏc Thy, Cụ giỏo v cỏc bn c giỳp ti c tt hn - 75 - Ph lc 01 QUI TRèNH CHM IM TN DNG TI NHNo & PTNT VN Qui trỡnh chm im tớn dng khỏch hng cỏ nhõn c thc hin theo cỏc bc sau: - Bc 1: Thu thp thụng tin - Bc 2: Chm im cỏc thụng tin cỏ nhõn c bn - Bc 3: Chm im tiờu quan h vi ngõn hng - Bc 4: Tng hp im v xp hng Bc 1: Thu nhp thụng tin Cỏn b tớn dng tin hng iu tra, thu thp v tng hp thụng tin v khỏch hng t cỏc ngun: - H s khỏch hng cung cp, gm cú: chng minh nhõn dõn, xỏc nhn ca t chc qun lý lao ng hoc t chc qun lý v chi tr thu nhp, xỏc nhn ca chớnh quyn a phng, bng, chng ch - Phng trc tip khỏch hng - Cỏc ngun khỏc Bc 2: Chm im cỏc thụng tin cỏ nhõn c bn Vic chm im cỏc thụng tin cỏ nhõn c bn da vo biu 3A di õy: Bảng 3A: Chấm điểm thông tin cá nhân STT Chỉ tiêu Tuổi 18-25 tuổi 25-40 tuổi 40 đến 60 Trên 60 tuổi Điểm 15 20 10 Trình độ học vấn Trên đại Đại học / Trung học Dới trung học cao đẳng học/thất học Điểm 20 15 -5 Nghề nghiệp Chuyên Th ký Kinh doanh Nghỉ hu môn / kỹ thuật Điểm 25 15 - 76 - Thời gian công tác Dới tháng Dới tháng Sở hữu riêng 30 Hạt nhân tháng năm 10 tháng năm 10 Thuê Điểm Thời gian lm công việc Điểm Tình trạng nh Điểm Cơ cấu gia đình Điểm 20 Số ngời ăn theo Độc thân < ngời Điểm Thu nhập cá nhân > 120 triệu hng năm (đồng) Điểm 40 Thu nhập gia > 240 triệu đình / năm (đồng) Điểm 40 10 36 120 triệu 30 72 240 triệu 30 10 12 Sống với cha mẹ năm > năm 15 năm 20 > năm 15 Chung với gia đình Sống gia đình hạt nhân khác 35 ngời 12 36 triệu 15 24 72 triệu 15 20 Khác Sống số gia đình hạt nhân khác -5 > ngời -5 < 12 triệu -5 < 24 triệu -5 Cỏn b tớn dng tng hp im ca khỏch hng theo biu trờn, nu khỏch hng t tng im < thỡ chm dt quỏ trỡnh chm im v t chi cho vay Nu khỏch hng t tng im > thỡ tip tc thc hin bc Bc 3: Chm im tiờu quan h vi ngõn hng Vic chm im tiờu quan h vi ngõn hng c ỏp dng theo biu 3B sau: Bảng 3B: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng STT Chỉ tiêu Tình hình trả nợ Cha giao với NHNo & dịch vay PTNT vốn Điểm Cha hạn 40 Thời gian hạn < 30 ngy Thời gian hạn > 30 ngy -5 - 77 - Tình hình chậm trả lãi Cha giao dịch vay vốn Điểm Tổng nợ < 100 triệu (VND tơng đơng) Điểm 25 Các dịch vụ khác Chỉ gửi tiết sử dụng NHNo kiệm & PTNT VN Điểm 15 Số d tiền gửi tiết > 500 triệu kiệm trung bình (VND) NHNo & PTNT VN Điểm 40 Cha chậm trả 40 100 500 triệu Cha chậm trả năm gần 500 triệu tỷ 10 Chỉ sử dụng Tiết kiệm thẻ v thẻ 100 500 triệu 25 20 100 triệu 25 10 Đã có lần chậm trả năm gần -5 > tỷ -5 Không sử dụng dịch vụ -5 < 20 triệu Bc 4: Tng hp im v xp hng khỏch hng Cỏn b tớn dng tng hp im bng cỏch cng tng s im chm bng 3B sỏu tng hp im, CBTD xp hng khỏch hng nh sau: Loại Aaa Aa a Bbb Bb b Ccc Cc c d Số điểm đạt đợc >= 401 351 400 301 350 251 300 201 250 151 200 101 150 51 100 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay