Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

231 153 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - LÊ THANH BÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN, KINH NGHIỆM VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM Chuyên ngành Mã ngành : Lịch sử kinh tế : 63 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ XUÂN BÌNH PGS TS LÊ NGỌC TÒNG HÀ NỘI - 2010 ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ ix PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 1.1.1 Khái niệm nội dung công nghiệp hoá 1.1.2 Công nghiệp hóa hướng xuất 13 1.2 CÁC MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở CÁC NƯỚC ðANG PHÁT TRIỂN 17 1.2.1 Công nghiệp hóa thay nhập (ISI) 17 1.2.2 Công nghiệp hóa hướng xuất (EOI) 22 1.3 MỘT SỐ CHỈ SỐ ðÁNH GIÁ CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 34 1.3.1 Cơ cấu tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) 34 1.3.2 Cơ cấu lao ñộng làm việc kinh tế 36 1.3.3 Cơ cấu hàng xuất 37 1.3.4 Thành phần sản lượng ñầu ngành công nghiệp 38 1.3.5 Trình ñộ khoa học công nghệ 39 1.3.6 Thu nhập bình quân ñầu người số phát triển người 39 1.4 KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU Ở MỘT SỐ NƯỚC 41 1.4.1 Hàn Quốc 41 1.4.2 ðài Loan 54 1.4.3 Một số kinh nghiệm từ công nghiệp hóa hướng xuất Hàn Quốc ðài Loan 60 iii CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN 63 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - Xà HỘI CỦA THÁI LAN 63 2.1.1 ðiều kiện tự nhiên 63 2.1.2 ðiều kiện kinh tế - trị - xã hội 65 2.2 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ NHẬP KHẨU CỦA THÁI LAN GIAI ðOẠN (1959 - 1972) 66 2.2.1 Chính sách công nghiệp hoá thay nhập 67 2.2.2 Kết hạn chế 70 2.3 CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN GIAI ðOẠN (NĂM 1972 ðẾN 2008) 73 2.3.1 Công nghiệp hóa hướng xuất Thái Lan giai ñoạn (1972 1997) 73 2.3.2 Công nghiệp hóa hướng xuất Thái Lan, giai ñoạn (1997 ñến 2008) 107 2.4 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN 130 2.4.1 Bài học kinh nghiệm từ thành công Thái Lan 130 2.4.2 Bài học kinh nghiệm tự thất bại 135 CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CHO VIỆT NAM 139 3.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ Ở VIỆT NAM 139 3.1.1 Công nghiệp hoá thời kỳ 1961 - 1985 139 3.1.2 Công nghiệp hoá, ñại hoá thời kỳ từ 1986 ñến 143 3.2 NHỮNG ðIỂM TƯƠNG ðỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 162 3.2.1 Những ñiểm tương ñồng 162 3.2.2 Những ñiểm khác biệt 167 3.3 KHẢ NĂNG VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN VỚI VIỆT NAM 175 iv 3.3.1 Về vai trò nhà nước tiến trình công nghiệp hoá hướng xuất 175 3.3.2 Chiến lược công nghiệp hóa phát triển vùng 178 3.3.3 Tăng cường thu hút nguồn vốn tư nước ñồng thời với huy ñộng nguồn vốn nước 179 3.3.4 Chú trọng phát huy lợi so sánh trình CNH theo hướng xuất 181 3.3.5 Về xây dựng cấu kinh tế ñộng, hiệu 183 3.3.6 Giải tốt mối quan hệ tăng trưởng nhanh phát triển bền vững 184 3.3.7 ða dạng hóa thị trường, trì nâng cao chất lượng sản phẩm 186 3.3.8 Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc ñẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ trình CNH 190 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 193 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI LUẬN ÁN 196 TÀI LIỆU THAM KHẢO 197 PHỤ LỤC 204 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á Asian Development Bank AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN ASEAN Free Trade Area APEC Diễn ñàn hơp tác kinh tế châu Á Thái Asia-Pacific Economic Cooperation Bình Dương ASEAN Hiệp hội quốc gia ðông Nam Á Association of South East Asian Naitons BOI Ủy ban ñầu tư Board of Investment BOT Ngân hàng Quốc gia Thái Lan Bank of Thailand CIF Tiền hàng, bảo hiểm cước phí Người Cost, Insurance, Freight bán mua bảo hiểm trả cước cho hàng tới cảng bên mua CNH Công nghiệp hóa Industrialization Chaebols Các tập ñoàn lớn Hàn Quốc EOI Công nghiệp hoá hướng xuất Export Oriented Industry EU Liên Minh Châu Âu European Union FDI ðầu tư trực tiếp nước Foreign Direct Investment GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product GNP Tổng sản phẩm quốc gia Gross National Product HðH Hiện ñại hóa Modernization IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund ICOR Tỷ số tăng vốn sản lượng Incremental Capital-Output Ratio ISI Ngành CN thay nhập Import Substitution Industry IPZs Khu Xúc tiến ðầu tư Investment Promoting Zones KIST Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc Korean Institute of Science and Technology vi MNE Công ty ña quốc gia Multinations Enterprises NESDB Ủy ban phát triển kinh tế xã hội Thái Lan National Economic and Social Development Board NIE Các kinh tế công nghiệp Nxb Nhà xuất ODA Viện trợ phát triển thức Official Development Assistance R&D Nghiên cứu triển khai Research and Development SMEs Doanh nghiệp vừa nhỏ Small and Medium Enterprises SOE Doanh nghiệp nhà nước State Owned Enterprises TRIMs Biện pháp ñầu tư liên quan ñến thương Trade Related Investment Measures Newly Industrialized Economies mại USD ðô-la Mỹ US Dollars VND ðồng Việt Nam Vietnamese Dong WB Ngân Hàng Thế giới World Bank WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Những tiêu kinh tế năm 1996 NIE châu Á 33 Bảng 1.2: Cơ cấu ngành công nghiệp - nước ñang phát triển nước phát triển 39 Bảng 1.3: Tốc ñộ tăng trưởng GNP, giai ñoạn (1954 – 1960) 42 Bảng 1.4: Một số chi tiêu kinh tế Hàn Quốc vào năm 1960 52 Bảng 1.5: Tốc ñộ tăng trưởng GNP thực, ðầu tư Xuất kế hoạch năm (FYP), giai ñoạn (1962-1986) 53 Bảng 1.6: Các số kinh tế vĩ mô ðài Loan, giai ñoạn (1952-1986) 55 Bảng 1.7: Ngoại thương ðài Loan, giai ñoạn (1950 – 1980) 60 Bảng 2.1: Cơ cấu ngành ngành chế biến, chế tạo Thái Lan, giai ñoạn (1950-1976) 71 Bảng 2.2: Cơ cấu hàng xuất Thái Lan, giai ñoạn (1980 – 1991) 78 Bảng 2.3: Một số hàng hóa xuất Thái Lan, giai ñoạn (1981 – 1993) 79 Bảng 2.4: Một số thị trường xuất Thái Lan, giai ñoạn 1980-1997 82 Bảng 2.5: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thực tế Thái Lan, giai ñoạn (1964 – 1978) .83 Bảng 2.6: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thực tế, giai ñoạn (1981-1985) 85 Bảng 2.7: Bảo hộ thuế nhập số nước 87 Bảng 2.8: FDI ngành Thái Lan, giai ñoạn (1970-1995) 94 Bảng 2.9: Tổng số dự án số liên quan doanh nghiệp BOI hỗ trợ, giai ñoạn (1989-1998) 97 Bảng 2.10: Tổng dự án BOI hỗ trợ hướng xuất khẩu, giai ñoạn (1989-1998) .98 Bảng 2.11: Tỷ lệ lực lượng lao ñộng có trình ñộ tiểu học số nước châu Á 99 Bảng 2.12: Tỷ lệ nhập học số nước Châu Á (1988) 100 Bảng 2.13: Cơ cấu GDP Thái Lan, giai ñoạn (1970 – 1995) 104 Bảng 2.14: Lao ñộng theo ngành 105 Bảng 2.15: Mức ñánh thuế trung bình nước Châu Á, giai ñoạn (1985-2001) 113 Bảng 2.16: Trình tự thời gian thay ñổi thuế Thái Lan (1970-2007) 114 Bảng 2.17: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thực Thái Lan giai ñoạn (1980-2003) .116 viii Bảng 2.18: Tỷ lệ FDI so với GDP 119 Bảng 2.19: Tình trạng lực lượng lao ñộng Thái Lan, giai ñoạn (1993 – 2002) 125 Bảng 2.20: Cơ cấu lao ñộng giai ñoạn (1993 – 2002) 127 Bảng 2.21: Cơ cấu lao ñộng theo ngành 128 Bảng 2.22: Sự thay ñổi lực lượng lao ñộng ngành 129 Bảng 3.1: Cơ cấu thu nhập quốc dân Việt Nam, giai ñoạn (1976 – 1985) 142 Bảng 3.2: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, giai ñoạn (1986-2008) 150 Bảng 3.3: Cơ cấu ngành GDP, giai ñoạn (1986 – 2008) 151 Bảng 3.4: Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp 152 Bảng 3.5: Xuất GDP giai ñoạn 1986 - 2005 153 Bảng 3.6: Phân loại cấu hàng xuất theo mức ñộ chế biến 153 Bảng 3.7: Phân loại WB mức thu nhập theo GDP bình quân 154 Bảng 3.8: Thu nhập bình quần Việt Nam số nước khu vực 155 Bảng 3.9: Tăng trưởng GDP ICOR số quốc gia ðông Á 156 Bảng 3.10: Lao ñộng tốc ñộ tăng trưởng GDP, giai ñoạn (1991 – 2005) 157 Bảng 3.11: Xếp hạng lực cạnh tranh Việt Nam 158 Bảng 3.12: Chỉ số xã hội 163 Bảng 3.13: Các số kinh tế 164 Bảng 3.14: Cơ cấu giá trị gia tăng, xuất, nhập Thái Lan 171 Bảng 3.15: Cơ cấu giá trị gia tăng, xuất nhập Việt Nam 172 ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Khái niệm tuyến tính ñổi 102 Hình 2.2: Tăng trưởng GDP (%) từ năm 1988 ñến năm 2005 122 Hình 2.3: Thay ñổi cấu kinh kinh tế Thái Lan 1950- 2001 (%) 123 Hình 2.4: Tỷ lệ xuất ngành chế biến, chế tác so với tổng sản lượng, giai ñoạn 1970-2000 (ðơn vị : %) 124 Hình 2.5: Tỷ trọng việc làm ngành chế biến, chế tác ngành nông nghiệp từ 1970 - 2000 129 Hình 3.1: Hệ số ICOR Việt Nam qua giai ñoạn 156 PHẦN MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Công nghiệp hóa ñường tất yếu giúp nước nghèo nàn, lạc hậu có khả thoát khỏi ñói nghèo phát triển Mấy thập kỷ qua, công nghiệp hóa ñã diễn nhiều nước ñang phát triển với ña dạng mô hình, với thành công, hạn chế khác nhau, chí có nước ñã phải trả giá sai lầm công nghiệp hóa Từ công nghiệp hóa thay nhập chuyển sang công nghiệp hóa hướng xuất ñã ñánh dấu bước ngoặt quan trọng tiến trình công nghiệp hóa số nước Thái Lan nước ñã ñạt ñược thành công ñịnh tiến trình công nghiệp hóa ñang vươn lên trở thành nước công nghiệp Tuy nhiên, trình công nghiệp hóa Thái Lan bộc lộ không hạn chế ðặc biệt, sau khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á năm 1997 Thái Lan buộc phải có sách, giải pháp ñiều chỉnh tình trạng nóng kinh tế Những thành công hạn chế công nghiệp hóa Thái Lan ñã ñể lại nhiều học kinh nghiệm cho nước ñang phát triển tiến trình công nghiệp hóa ñất nước Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Thực công công nghiệp hóa, ñại hóa theo ñường lối ñổi ðảng ñã góp phần tích cực làm thay ñổi bước ñầu diện mạo kinh tế ñất nước Năm 1986, Việt Nam thực bước vào thời kỳ cải cách, mở cửa với phương châm ña dạng hoá, ña phương hoá, muốn làm bạn với tất nước … Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược công nghiệp hoá hướng xuất khẩu, chiến lược phát triển mang lại thành công thịnh vượng cho nhiều nước vùng ðông Á ðông Nam Á Singapore, Malyasia Thái Lan Cho ñến nay, sau 20 năm ñổi mới, cải cách mở cửa, hướng xuất khẩu, kinh tế Việt Nam 208 Phụ lục Bảng 2.15: GDP Thái Lan phân theo ngành giai ñoạn (1980-1997) ðơn vị % 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 23,2 16,7 12,79 12,65 12,30 10,41 10,80 11,22 11,08 11,26 Công nghiệp 21,3 chế tạo 22,1 27,31 28,24 27,52 28,15 28,00 28,18 28,18 28,22 Ngành khác 61,2 59,90 59,11 60,19 61,45 61,20 60,60 60,74 60,52 Nông nghiệp 55,5 Nông nghiệp Lúa gạo 26,83 24,10 18,17 18,75 18,54 14,73 15,63 15,45 17,44 20,75 Sắn 6,67 3,93 4,69 4,11 3,49 2,48 2,50 3,27 2,04 1,46 Cao su 5,15 6,46 7,72 6,90 7,44 7,32 9,71 11,88 10,45 8,80 Ngành khác 61,36 65,51 69,42 70,23 70,53 75,47 72,16 69,40 70,08 68,99 Công nghiệp chế tạo Thực phẩm 20,1 ñồ uống 24,8 16,12 16,04 15,01 14,35 14,44 14,07 14,11 15,55 Thuốc 5,3 5,1 2,94 2,92 2,44 2,16 2,39 2,10 2,14 2,56 Quần áo da 12,1 16,1 10,29 11,28 11,36 11,15 11,51 11,44 11,75 12,27 Dệt may 12,2 9,9 10,74 9,62 9,64 8,59 7,96 7,75 6,71 6,46 Hóa dầu 8,2 6,8 4,24 5,96 5,73 6,31 6,25 6,46 7,60 8,75 Phi kim loại 3,7 4,7 6,23 6,42 5,95 5,83 5,66 5,30 5,39 4,96 Máy ñiện 2,4 2,6 5,75 6,38 8,04 9,49 8,80 8,14 8,11 7,88 Thiết bị vận 8,2 tải 4,9 9,89 7,54 7,77 9,35 7,79 8,62 8,69 6,17 Ngành khác 25,1 33,80 33,83 34,04 33,77 35,21 36,10 35,50 35,39 27,8 Các ngành khác Ngân hàng, tài 5,60 chính, bảo hiểm bất ñộng sản 5,36 7,41 9,07 10,69 11,92 12,61 12,44 12,39 11,36 Ngành khác 94,64 92,59 90,93 89,31 88,08 87,39 87,56 87,61 88,62 94,40 Nguồn NESDB, 1998 209 Phụ lục 4: Tỷ lệ thuế trung bình mặt hàng Thái Lan, giai ñoạn (2002-2005) ðơn vị: % Tỷ lệ thuế trung bình Sự khác thuế Mã Ngành thuế 2002 2003 2004 2005 (1) (2) (3) (4) 2002-2005 (1)-(4) 40 Cao su sản phẩm 23,3 23,3 15,5 8,6 14.7 70 Thủy tinh ñồ thủy tinh 18,0 10,1 10,1 10,1 7,9 60 Vải ñan 20,0 20,0 12,5 5,0 15,0 81 Các mặt hàng kim loại 9,4 3,2 2,5 2,5 6,9 58 Vải dệt, ñăng ten 20,0 20,0 13,2 6,1 13,9 68 Sản phẩm ñá 18,3 11,6 11,6 11,6 6,7 55 Sợi thủ công 15,9 15,9 9,4 4,8 11,1 56 Len 17,7 17,7 11,4 6,1 11,6 52 Bông 15,5 15,5 9,2 4,8 10,7 21 Rau 30,3 23,1 24,1 24,1 6,2 54 Sợi thủ công 15,0 15,0 8,9 5,0 10,0 13 Cánh kiến, nhựa triết từ 16,1 10,0 10,0 10,0 6,1 50 Lụa 14,9 14,9 8,9 5,1 9,8 48 Giấy bìa 17,7 12,2 12,2 6,8 10,9 83 Các sản phẩm kim loại 19,1 13,6 13,6 13,6 5,5 79 Thiếc sản phẩm 9,0 5,9 4,1 4,1 4,9 87 Phương tiện vận tài (không kể ñường sắt) 38,2 38,2 33,5 32,2 6,0 78 Chì sản phẩm 9,2 4,9 4,5 4,5 4,7 69 Sản phẩm sứ 22,7 18,0 18,0 18,0 4,7 11 Sản phẩm công nghiệp cán thép 30,1 26,2 25,5 25,5 4,6 82 Dụng cụ, ñồ cắt gọt 20,6 16,2 16,2 16,2 4,4 74 Sản phẩm sắt thép 10,6 6,3 6,3 6,3 4,3 34 Xà phòng 12,6 8,1 8,1 7,3 5,3 32 Chất nhuộm 9,6 6,0 6,0 6,0 3,6 76 Nhôm 11,6 8,3 8,1 8,1 3,5 Rau ăn, củ rau ống 38,7 35,4 35,4 35,4 3,3 53 Sợi dệt 9,8 9,8 6,8 5,0 4,8 210 35 Nội tạng gia súc 7,3 4,3 4,3 4,3 3,0 Thịt sản phẩm thịt 38,2 35,4 35,4 35,4 2,8 44 Gỗ sản phẩm gỗ 12,6 9,9 9,9 6,4 6,2 91 ðồng hồ treo tường ñeo tay 11,1 8,4 8,4 8,4 2,7 80 Kẽm sản phẩm 7,5 5,2 4,9 4,9 2,6 84 Máy móc thô sơ không dùng ñiện 7,4 7,4 4,8 4,2 3,2 73 Các sản phẩm sắt thép 16,1 16,1 13,7 11,3 4,8 49 Án phâm báo 11,6 9,2 9,2 6,8 4,8 75 Nickel sản phẩm 8,4 6,1 6,1 6,1 2,3 89 Ván trượt thuyền 11,8 9,6 9,6 9,6 2,2 85 Máy móc trang thiết bị ñiện 12,5 12,5 10,4 8,5 4,0 59 Vải bạt 14,3 14,3 12,2 10,3 4,3 51 Len, lông thú 5,7 5,7 3,8 3,1 2,6 94 ðồ ñặc gia ñình, giường 20,2 18,3 18,3 18,3 1,9 Quả củ có dầu 34,3 32,4 32,4 32,4 1,9 45 Nút chai sản phẩm nút chai 10,3 8,5 8,5 6,7 3,6 72 Sắt thép 7,6 7,6 5,9 4,7 5,9 14,3 13,3 12,0 11,0 3,3 Tổng hạng mục ñánh thuế trung bình Nguồn: Archanum Kohpaiboon, (2005), Industrialization in Thailand: MNEs and Global Integration, tr 90-91 211 Phụ lục 5: Cơ cấu phân bổ ngành chế biến, chế tạo Thái Lan, giai ñoạn (1996-2002) ðơn vị: % Ngành 1996 - 2000 2001 -2002 Thực phầm ñồ uống 15,1 17,3 Thuốc 1,5 1,3 Hàng dệt 7,2 7,1 May mặc 7,4 6,9 Da, sản phẩm da, giầy 3,4 3,7 Gỗ sản phẩm gỗ 0,3 0,3 ðồ dùng gia ñình 1,1 0,7 Giấy sản phẩm giấy 2,0 2,1 In ấn, công nghiệp in 0,9 0,8 Hóa chất sản phẩm hóa chất 4,6 4,8 Lọc dầu sản phẩm dầu 10,2 10,1 Cao su sản phẩm nhựa 3,2 3,5 Các sản phẩm khai khoáng phi kim loại 5,0 4,6 Các ngành công nghiệp kim khí 1,4 1,3 Các sản phẩm kim khí chế biến 2,9 2,8 Máy móc 9,3 7,9 Máy ñiện vật tư 11,0 12,8 Thiết bị giao thông vận tải 6,3 6,2 Các ngành công nghiệp chế tác khác 7,3 7,6 Tổng số giá trị gia tăng 100 100 Nguồn: Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội, (National Income Accounts, various issues) 212 Phụ lục 6: Cơ cấu xuất số ngành công nghiệp ðơn vị: Triệu ñô la Tăng trưởng Ngành công nghiệp 2000 2001 2002 2003 2004 2005 trung bình (%) Máy móc máy khí 10.151 9.391 9.109 10.593 12.859 16.198 9.657 7.943 8.540 10.581 12.266 12.531 12,25 4.648 4.771 5.165 7.054 8.031 9.399 20,20 ðồ dùng ñiện 5.345 4.960 5.652 6.427 8.446 8.917 14,32 Ô tô, linh kiện 2.537 2.775 3.004 4.119 5.787 8.204 27,55 Sản phẩm nhựa 2.817 2.524 2.784 3.441 4.577 6.074 21.34 Sản phảm dệt may 4.765 4.413 4.274 4.517 5.264 5.506 4,12 Sản phẩm kim khí 2.326 1.917 2.127 2.679 3.840 4.542 20,62 Sản phẩm dầu 1.771 1.501 1.358 2.468 2.573 3.369 29,70 1.739 1.834 2.167 2.513 2.645 3.227 10,95 14.041 13.451 14.244 15.379 17.474 19.362 6,48 59.831 55.483 58.425 68.771 83.762 97.330 12,46 Máy dùng ñể sản xuất mạch ñiện Các sản phẩm chế biến chế tác Các sản phẩm ñá quí, ñồ trang sức Các sản phẩm chế biến chế tác khác Tổng khu vực chế biến, chế tác Nguồn: Bộ thương mại Cục Hải quan, 2005 213 Phụ lục 7: Cơ cấu xuất Thái Lan, giai ñoạn (1970-2003) ðơn vị: % 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 Giá trị xuất (triệu $) 1.436 4.395 6.851 15.859 39.851 2001 2002 2003 58.597 65.165 68.157 80.253 Thành phần xuất Sản phầm sơ chế 77,2 67,3 63,4 42,5 28,3 23,6 23,9 24,2 24,9 1.1 Thực phẩm 54,9 51,6 52,3 34,2 22,4 17,2 17,7 16,9 14,2 38,3 33,9 31,7 14,6 6,1 4,2 5,2 4,2 2,8 Gạo 16,5 15,0 14,6 7,4 3,7 3,2 2,4 2,4 2,3 Sắn 10,8 10,5 10,3 5,3 2,2 1,1 0,7 0,5 0,5 16,5 17,8 20,6 19,6 16,3 13,0 12,5 12,7 11,5 Dứa hộp 0,5 1,2 1,4 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 Cá hộp 0,9 1,5 3,5 5,5 4,3 3,9 1,9 2,0 1,9 Gà chế biến 0,0 0,4 0,8 1,3 1,0 0,7 0,9 0,9 0,8 Tôm chế biến 2,7 3,6 3,6 4,5 4,8 3,1 3,7 2,8 2,4 18,7 13,2 9,4 6,9 4,7 3,8 3,1 4,0 4,7 10,8 9,9 7,2 5,6 3,7 2,9 2,0 2,5 3,5 3,7 2,5 1,7 1,5 1,3 2,5 3,1 3,2 3,0 Sản phẩm chế tác 12,6 21,5 30,9 55,8 70,5 73,8 75,1 75,4 75,1 2.1 May mặc 1,7 3,6 6,6 12,0 10,4 6,0 5,5 5,3 4,5 0.6 3,8 6,4 15,8 28,1 39,5 40,4 43,9 42,5 0,5 3,3 5,2 8,9 14,2 18,8 19,7 21,5 20,8 2.4 Linh kiện ô tô 0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 4,3 5,6 6,5 2.5 Giầy dép 0,0 0,1 1,0 2,4 3,2 1,5 1,2 1,2 1,0 2.6 ðồ trang sức 0,2 0,4 0,7 2,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,5 1.1.1 Thực phẩm chưa chế biến 1.1.2 Thực phẩm chế biến 1.2 Nguyên liệu thô từ nông nghiệp Cao su 1.3 Sản phẩm sơ chế phi nông nghiệp 2.2 Thiết bị giao thông vận tải máy móc 2.3 Máy móc ñiện tử Tăng trưởng hàng năm (%) Tổng số xuất 28,2 24,4 2,4 26,9 19,7 4,8 -6,6 4,6 17,7 Sản phẩm sơ chế 27,6 18,8 1,5 15,3 12,7 0,7 5,4 5,9 21,5 1.1 Thực phẩm 35,0 17,8 2,9 15,8 10,8 -1,7 16,3 -0,1 -0,9 29,7 20,8 -1,7 6,2 4,5 -4,7 61,6 -14,1 -23,2 1.1.1 Thực phẩm chưa chế biến 214 Gạo 36,8 30,9 -0,3 10,6 13,1 -2,1 -3,1 3,1 14,2 Sắn 22,2 37,3 -4,2 11,0 -2,7 -5,9 -3,2 -29,1 27,2 53,9 12,5 12,8 25,0 13,7 -0,6 4,3 5,7 6,6 Dứa hộp 68,4 33,2 13,0 13,3 3,0 4,7 -2,8 8,6 25,3 Cá hộp 65,3 44,5 26,0 29,9 11,7 4,3 -49,3 6, 16,1 Gà chế biến 233,2 171,0 19,3 41,0 7,4 0,7 38,1 5,4 5,4 Tôm chế biến 59,4 22,3 7,7 31,7 18,2 -4,4 30,6 -20,3 0,6 15,5 22,0 -1,4 13,5 21,9 -4,0 -11,8 36,4 36,4 22,5 30,5 -2,5 14,8 23,2 -6,5 -15,8 31,4 61,0 26,1 30,5 2,6 19,9 15,8 42,0 -21,7 9,7 9,7 65,1 39,0 11,1 40,5 23,2 5,7 -7,9 5,0 17,2 157,1 38,9 17,2 39,4 11,8 -2,6 -4,5 0,4 0,4 117,5 69,4 12,3 49,6 31,3 10,7 -8,9 13,8 13,8 181,3 72,2 6,4 40,4 31,4 11,8 -14,2 14,0 14,0 131,0 78,2 4,3 77,8 52,5 29,6 230,5 36,6 36,6 2.5 Giầy dép 141,6 127,0 45,1 55,9 23,9 -12,9 0,6 0,2 0,2 2.6 ðồ trang sức 42,7 50,8 26,1 52,5 10,8 -0,2 19,2 6,3 6,3 1.1.2 Thực phẩm chế biến 1.2 Nguyên liệu nông nghiệp Cao su 1.3 Sản phẩm sơ chế phi nông nghiệp Các sản phẩm chế biến, chế tác 2.1 Quần áo 2.2 Máy móc thiết bị giao thông 2.3 Máy móc ñiện tử 2.4 Ô tô linh kiện Nguồn: World Atlas database 215 Phụ lục 8: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) ñộ nhạy foreward linkage effects) ngành Thái Lan I-O năm 1995 TT Tên ngành Dạng cạnh tranh BL FL I-O năm 2000 Dạng phi cạnh tranh BL FL Dạng cạnh tranh Dạng phi cạnh tranh BL BL FL FL Nông nghiệp 0.767 1.135 0.895 1.205 0.802 0.996 0.940 1.144 Khai khoáng 0.776 0.995 0.909 0.918 0.735 1.276 0.893 0.985 Chế biến thực phẩm 1.041 0.792 1.195 0.945 1.070 0.750 1.205 0.928 Dệt may 1.174 0.891 1.208 1.054 1.161 0.836 1.229 0.982 Gỗ sản phẩm từ gỗ 1.028 0.618 0.969 0.757 0.942 0.556 0.914 0.693 Công nghiệp giấy in 1.184 0.918 0.918 0.797 1.086 0.815 0.931 0.815 Công nghiệp cao su, hoá chất dầu khí 1.063 1.751 0.959 1.198 1.085 1.947 0.902 1.458 Gốm sứ , gạch ngói, thuỷ tinh 1.031 0.623 1.117 0.818 1.002 0.591 1.053 0.796 Kim loại , sản phẩm từ kim loại máy móc 1.384 2.116 0.879 1.139 1.444 2.244 0.869 1.122 10 Các ngành chế tác khác 1.162 0.667 1.037 0.770 1.146 0.636 0.976 0.742 11 ðiện, nước, khí tự nhiên 0.880 0.807 1.082 1.010 0.858 0.902 1.075 1.112 12 Xây dựng 1.108 0.483 1.077 0.660 1.169 0.444 1.132 0.628 13 Thương mại 0.660 1.071 0.841 1.230 0.609 1.174 0.795 1.340 Vận tải Bưu 0.981 viễn thông 0.784 0.982 0.979 1.097 0.807 1.142 1.031 1.347 0.934 1.520 0.795 1.024 0.942 1.225 14 15 Dịch vụ 0.760 Nguồn: Tính toán NCS dựa vào bảng I_O 1995 2000 Thai lan 216 Phụ lục 9: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) ñộ nhạy (foreward linkage effects) ngành Việt Nam Ngành I-O năm 1996 Dạng cạnh Dạng phi tranh cạnh tranh BL FL BL FL 0.678 1.203 0.799 1.586 0.920 0.682 0.973 0.923 I-O năm 2000 Dạng cạnh Dạng phi tranh cạnh tranh BL FL BL FL 0.699 1.064 0.844 1.614 0.658 0.571 0.838 0.813 Nông nghiệp Khai khoáng Chế biến thực 0.973 0.508 1.226 0.778 1.092 0.528 phẩm Dệt may 1.193 0.811 1.052 0.873 1.336 0.989 Gỗ sản phẩm từ 1.151 0.724 1.278 1.027 0.963 0.455 gỗ Công nghiệp giấy 1.200 0.732 1.159 0.885 1.108 0.725 in Công nghiệp cao su, hoá chất dầu 1.231 2.461 0.949 1.002 1.039 2.606 khí Gốm sứ , gạch 0.997 0.642 1.096 0.907 1.052 0.781 ngói, thuỷ tinh Kim loại , sản phẩm từ kim loại 1.196 2.673 0.883 1.067 1.283 2.365 máy móc Các ngành chế tạo 10 1.094 0.704 0.999 0.913 1.341 0.929 khác Diện, nước, khí tự 11 0.972 0.883 0.927 1.151 0.753 0.648 nhiên 12 Xây dựng 1.085 0.446 1.091 0.705 1.129 0.458 13 Thương mại 0.652 0.875 0.812 1.098 0.966 1.407 Vận tải Bưu 14 0.933 0.785 0.876 0.973 0.786 0.610 viễn thông 15 Dịch vụ 0.725 0.873 0.880 1.112 0.795 0.862 Nguồn: Tính toán NCS dựa vào bảng I-O 1996 2000 GSO 1.350 0.818 1.050 0.901 1.140 0.720 1.088 0.913 0.896 1.203 1.099 1.080 0.967 1.180 1.148 1.003 0.807 0.909 1.041 0.970 0.720 1.227 0.846 0.823 0.916 1.075 217 Phụ lục 10: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) ñộ nhạy (foreward linkage effects) ngành Thái Lan Thay ñổi cấu trúc 1996-2000 T T Tên ngành Dạng cạnh tranh Dạng phi cạnh tranh BL FL BL FL Nông nghiệp 0.035 -0.139 0.045 -0.061 Khai khoáng -0.041 0.281 -0.016 0.067 Chế biến thực phẩm 0.029 -0.042 0.011 -0.017 Dệt may -0.014 -0.055 0.021 -0.072 Gỗ sản phẩm từ gỗ -0.085 -0.062 -0.055 -0.064 Công nghiệp giấy in -0.098 -0.103 0.014 0.018 Công nghiệp cao su, hoá chất dầu khí 0.022 0.196 -0.056 0.260 Gốm sứ , gạch ngói, thuỷ tinh -0.029 -0.032 -0.064 -0.022 Kim loại , sản phẩm từ kim loại máy móc 0.059 0.128 -0.010 -0.017 10 Các ngành chế tác khác -0.016 -0.031 -0.060 -0.028 ðiện, nước, khí tự nhiên -0.022 0.095 -0.006 0.102 12 Xây dựng 0.060 -0.040 0.055 -0.033 13 Thương mại -0.052 0.104 -0.046 0.109 0.116 0.023 0.161 0.052 0.035 -0.323 0.008 -0.294 11 14 Vận tải Bưu viễn thông 15 Dịch vụ Nguồn: Tính toán NCS dựa vào bảng I-O1995 2000 Thai Lan 218 Phụ lục 11: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) ñộ nhạy (foreward linkage effects) ngành Việt Nam Thay ñổi cấu trúc 1996-2000 Tên ngành Dạng cạnh tranh Dạng phi cạnh tranh BL FL BL FL Nông nghiệp 0.021 -0.139 0.045 0.028 Khai khoáng -0.262 -0.111 -0.134 -0.109 Chế biến thực phẩm 0.119 0.020 0.124 0.039 Dệt may 0.143 0.179 -0.002 0.028 Gỗ sản phẩm từ gỗ -0.188 -0.268 -0.138 -0.307 Công nghiệp giấy in -0.092 -0.007 -0.071 0.028 Công nghiệp cao su, hoá chất dầu khí -0.192 0.144 -0.053 0.201 Gốm sứ , gạch ngói, thuỷ tinh 0.055 0.140 0.003 0.173 Kim loại , sản phẩm từ kim loại máy móc 0.086 -0.307 0.084 0.113 10 Các ngành chế tác khác 0.247 0.226 0.149 0.091 11 Diện, nước, khí tự nhiên -0.219 -0.235 -0.120 -0.243 12 Xây dựng 0.044 0.012 -0.050 0.015 13 Thương mại 0.314 0.532 0.158 0.129 -0.146 -0.175 -0.031 -0.149 0.071 -0.011 0.036 -0.037 14 Vận tải Bưu viễn thông 15 Dịch vụ Nguồn: Tính toán NCS dựa vào bảng I-O 1996 2000 GSO 219 Phụ lục 12: Giá trị nhập xuất Thái Lan, giai ñoạn (1997 – 2006) ðơn vị: Triệu baht Năm Nhập Xuất tái xuất Tống số Xuất Cán cân Tái xuất thương mại 1997 1,924,958,276 1,811,763,436 1,805,662,935 6,100,501 -113,194,840 1998 1,778,563,672 2,248,812,697 2,242,579,114 6,233,583 +470,249,025 1999 1,910,301,590 2,215,180,646 2,210,390,010 4,790,636 +304,879,056 2000 2,494,133,170 2,768,064,762 2,764,352,498 3,712,264 +273,931,592 2001 2,755,308,050 2,884,702,715 2,880,461,897 4,240,818 +129,394,665 2002 2,774,840,188 2,923,941,386 2,917,709,481 6,231,905 +149,101,198 2003 3,137,923,772 3,326,014,508 3,320,552,503 5,462,005 +188,090,736 2004 3,839,752,978 3,922,431,584 3,915,962,916 6,468,668 +82,678,606 2005 4,756,000,460 4,436,676,421 4,428,997,262 7,679,159 -319,324,039 2006p 4,870,953,581 4,938,508,219 4,931,448,981 7,059,238 +67,554,638 Nguồn: The Customs Department, Ministry of Finance 220 Tỷ trọng xuất khâu từ 1970-2000 (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1970 1975 1980 1985 Chế biến, chế tác 1990 1995 2000 Nông nghiệp Nguồn: Thailand into 2000s Phụ lục 14: Tỷ trọng xuất từ năm 1970 ñến 2000 GDP theo ngành năm 2005 3.14 Chế biến, chế tác 9.65 Thương mại bán lẻ bán sỷ 3.09 34.75 3.84 Nông nghiệp Giao thông vận tải, lưu kho, lưu bãi 3.88 Khách sạn nhà hàng 4.51 Quản lý công Giáo dục 4.94 Tài ðiện, ga cấp nước 7.45 9.88 Nguồn: Thailand in 2000’s 14.87 Xây dựng Các ngành khác 221 Phụ lục 15: GDP theo ngành năm 2005 Việc làm theo ngành (% năm 2004) 21% 42% 37% Nông nghiệp Dịch vụ Công nghiệp Phục lục 16: Cơ cấu việc làm theo ngành Thái Lan năm 2004 Mười nhóm hàng xuất lớn số tiền ngoại tệ thu ñược năm 2005 Máy móc sử lý số liệu 474 Du lịch 450 mô tô, ô tô phụ tùng 310 Mạch ñiện tử 238 Polymer 168 Cao su 149 ðá quí ñồ trang sức 129 Quần áo 126 ðài, vô tuyến truyền hình 126 Sắt thép, sản phẩm 116 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Phụ lục 17: Mười nhóm hàng xuất lớn số tiền ngoại tệ thu ñươc năm 2005 222
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam, Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam, Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay