Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng với tỉnh bắc ninh)

204 225 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:28

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân Bùi vĩnh kiên sách phát triển công nghiệp địa phơng (nghiên cứu áp dụng với tỉnh bắc ninh) Hà nội, năm 2009 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân Bùi vĩnh kiên sách phát triển công nghiệp địa phơng (nghiên cứu án dụng với tỉnh bắc ninh) Chuyên ngành: QUảN Lý KINH Tế Mã số: 62.34.01.01 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Thị Thu Hà PGS TS Lê Xuân Bá Hà nội, năm 2009 ii MC LC TRANG PH BèA LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC T VIT TT v DANH MC CC BNG S LIU .vi DANH MC CC BIU , TH .vii DANH MC CC HèNH V .vii DANH MC CC PH LC viii LI M U CHNG C S Lí LUN V THC TIN V CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TI A PHNG 1.1 CễNG NGHIP TI A PHNG 1.1.1 Khỏi nim cụng nghip ti a phng 1.1.2 Vai trũ ca cụng nghip ti a phng .9 1.1.3 Cỏc yu t nh hng n s phỏt trin cụng nghip ti a phng 14 1.2 CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TI A PHNG 19 1.2.1 Khỏi nim v chc nng ca chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng .19 1.2.2 Phõn loi h thng chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng 28 1.2.3 Hoch nh v t chc thc hin chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng 34 1.2.4 ỏnh giỏ chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng .38 1.3 KINH NGHIM QUC T V TRONG NC V CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TI A PHNG .45 1.3.1 Kinh nghim ca Chõu u v chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng .46 1.3.2 Kinh nghim ca mt s nc Chõu v vựng lónh th v chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng 48 1.3.3 Chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti mt s a phng Vit Nam 53 1.3.4 Nhng bi hc kinh nghim cho Bc Ninh 55 Kt lun chng 56 iii CHNG THC TRNG CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH GIAI ON 1997 2007 58 2.1.TèNH HèNH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH THI GIAN QUA 58 2.1.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi ca tnh Bc Ninh tỏc ng n quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ 58 2.1.2 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh 1997 2007 62 2.2 THC TRNG CC CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH GIAI ON 1997-2007 68 2.2.1 Cỏc giai on hỡnh thnh v t chc thc hin chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh 68 2.2.2 Thc trng chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip giai on 1997- 2007 73 2.3.NH GI CHUNG V CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH GIAI ON 1997-2007 .99 2.3.1 ỏnh giỏ chớnh sỏch theo cỏch tip cn giỏc 99 2.3.2 ỏnh giỏ chớnh sỏch theo tiờu c bn 100 2.3.3 ỏnh giỏ quỏ trỡnh hoch nh chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip 106 2.3.4 ỏnh giỏ t chc thc hin chớnh sỏch 107 2.3.5 ỏnh giỏ chung v chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh giai on 1997-2007 113 Kt lun chng 120 CHNG NH HNG V GII PHP HON THIN CC CHNH SCH CH YU NHM Y MNH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH 122 3.1 BI CNH TRONG NC V QUC T TC NG N CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH .122 3.1.1 Bi cnh quc t v nhng tỏc ng ch yu 122 3.1.2 Nhng tỏc ng nc 126 3.1.3 Nhng thun li v khú khn tỏc ng n hoch nh chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh 127 3.2 MC TIấU, NH HNG PHT TRIN CễNG NGHIP V QUAN IM HON THIN CHNH SCH PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH 130 iv 3.2.1 Mc tiờu v nh hng phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh 130 3.2.2 Quan im hon thin chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip tnh Bc Ninh 135 3.3 HON THIN CC CHNH SCH CH YU PHT TRIN CễNG NGHIP TNH BC NINH 141 3.3.1 Chớnh sỏch u t phỏt trin cụng nghip 141 3.3.2 Chớnh sỏch h tr tip cn t 149 3.3.3 Chớnh sỏch thng mi, th trng 150 3.3.4 Chớnh sỏch khoa hc, cụng ngh 153 3.3.5 Chớnh sỏch ci thin mụi trng kinh doanh 154 3.3.6 Chớnh sỏch phỏt trin ngun nhõn lc 155 3.3.7 Chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip bn vng 158 3.4 CC GII PHP CH YU 159 3.4.1 Gii phỏp tng cng chc nng, vai trũ qun lý Nh nc 159 3.4.2 Gii phỏp i mi hon thin quy trỡnh hoch nh, t chc thc hin v phõn tớch chớnh sỏch 161 3.5 MT S XUT V KIN NGH .166 3.5.1 Vi Trung ng v Chớnh ph 166 3.5.2 Vi a phng 168 Kt lun chng 169 KT LUN 170 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N NI DUNG CA LUN N 172 DANH MC TI LIU THAM KHO 173 PH LC 178 v DANH MC CC T VIT TT CM T TING VIT CNH HH HND KCN Cụng nghip hoỏ Hin i hoỏ Hi ng nhõn dõn Khu cụng nghip KCNC KCX UBND SXKD Khu cụng ngh cao Khu ch xut U ban nhõn dõn Sn xut kinh doanh DNNN TNN Doanh nghip nh nc u t nc ngoi CM T TING ANH BO Association of South East Asian Nations (Hip hi cỏc nc ụng Nam ) Building-Operation (Xõy dng-Kinh doanh) BOT BT CZ Building-Operation-Transfer (Xõy dng-Kinh doanh-Chuyn giao) Building-Transfer (Xõy dng-Chuyn giao) Commercial Zone (Khu Thng mi) EPZ FDI GDP ICD Export Proccessing Zone (Khu ch xut) Foreign Direct Investment (u t trc tip nc ngoi) Gross Domestic Product (Tng sn phm quc ni) Inland Clearance Deport (Cng cn) IEAT Industrial Estates Authority of Thailand (Ban qun lý cỏc KCN Thỏi Lan) Industrial Estates Association (Hip hi KCN Thỏi Lan) ASEAN TIEA UNIDO USD VAT United Nation Industrial Development Organization (T chc phỏt trin cụng nghip ca Liờn Hip Quc) The United-States Dollar (ụ la M) Value Added Tax (Thu giỏ tr gia tng) WEPZA NICs World Export Processing Zones Association (Hip hi KCX Th gii) New Industrial Countries (Cỏc nc cụng nghip mi) vi DANH MC CC BNG S LIU Bng 2.1 C cu s dng t tnh Bc Ninh nm 2005 59 Bng 2.2 Tc tng giỏ tr gia tng, giỏ tr sn xut cụng nghip Bc Ninh giai on 1997 - 2008 62 Bng 2.3 Din tớch t v u t cỏc khu cụng nghip giai on 1997 - 2007 .74 Bng 2.4 S lng ngh v lao ng nhng lng ngh tnh Bc Ninh Ngun: S Cụng Thng tnh Bc Ninh 78 Bng 2.5 Tng hp hot ng cỏc lng ngh, nm 2005 79 Bng 2.6 Nng sut lao ng bỡnh quõn ca ngnh cụng nghip khu vc t nhõn mt s tnh nm 2002 (giỏ tr sn xut/lao ng tớnh theo giỏ 1994) 79 Bng 2.7 So sỏnh v cỏc sn phm lng ngh nm 2001 (tớnh theo giỏ 1994) .80 Bng 2.8 Tc tng trng bỡnh quõn ca cỏc sn phm ch lc ca Bc Ninh (Theo giỏ 1994) Ngun: [11] 83 Bng 2.9 Cỏc nhúm sn phm cú tc tng trng cao hn mc bỡnh quõn ca ngnh cụng nghip giai on 2003 - 2007 (Theo giỏ 1994) 84 Bng 2.10 C cu t sn xut cụng nghip tnh Bc Ninh n nm 2010 86 Bng 2.11 Dõn s v dõn s tui lao ng t 2003 n 2007 95 Bng 2.12 Tng s lao ng lm vic cỏc ngnh v lao ng ca ngnh cụng nghip Ngun: [11] .95 Bng 2.13 Tc tng nng sut lao ng bỡnh quõn so vi cỏc tnh lõn cn 96 Bng 2.14 Bng tng hp mc chi cho h tr phỏt trin cụng nghip 103 vii DANH MC CC BIU , TH Biu 2.1 C cu kinh t tnh Bc Ninh nm 1997 2007 61 Biu 2.2 C cu giỏ tr sn xut cụng nghip theo thnh phn kinh t (%, theo giỏ thc t) 63 Biu 2.3 Giỏ tr sn xut cụng nghip trờn a bn (Theo giỏ 1994) v ch s phỏt trin GTSXCN .66 Biu 2.4 Quy mụ u t v sut u t bỡnh quõn 75 Biu 2.5 S lng d ỏn u t qua cỏc nm 76 th 3.1 D tớnh nhu cu cho phỏt trin cỏc giai on ( t ng) 144 DANH MC CC HèNH V Hỡnh 1.1 Mụ hỡnh tip cn chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng .26 Hỡnh 1.2 Mụ hỡnh nghiờn cu chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip ti a phng theo hng phỏt trin bn vng .40 Hỡnh 2.1 Cỏc yu t phỏt trin cụng nghip bn vng 112 viii DANH MC CC PH LC Ph lc 1: Tc tng trng GDP theo giỏ so sỏnh 1994 phõn theo ba khu vc kinh t t 1997-2008 178 Ph lc 2: Thu v li nhun ngnh cụng nghip phõn theo khu vc kinh t 179 Ph lc 3: C s v lao ng ngnh cụng nghip phõn theo khu vc kinh t 180 Ph lc 4: Ti sn v ngun ngnh cụng nghip cú n 31/12 hng nm 181 Ph lc 5: Doanh thu ngnh cụng nghip phõn theo khu vc kinh t 182 Ph lc 6: Giỏ tr sn xut cụng nghip theo giỏ thc t ca cỏc n v hch toỏn c lp phõn theo ngnh cụng nghip cp 183 Ph lc 7: Mt s ch tiờu kinh t ch yu tnh Bc Ninh 184 Ph lc 8: Mt s ch tiờu ca Bc Ninh so vi vựng KTT Bc B v c nc nm 2005 185 Ph lc 9: Vn u t xõy dng trờn a bn tnh Bc Ninh 186 Ph lc 10: D bỏo dõn s Bc Ninh n nm 2020 187 Ph lc 11: D bỏo nhp tng GDP Bc Ninh n nm 2020 188 Ph lc 12: D bỏo s dng lao ng Bc Ninh n nm 2020 189 Ph lc 13: D bỏo nhu cu u t Bc Ninh n nm 2020 190 Ph lc 14: D bỏo huy ng ngõn sỏch t GDP Bc Ninh n nm 2020 191 Ph lc 15: D bỏo tng trng GTSX cụng nghip v Nụng nghip 192 Ph lc 16: Tng hp d ỏn cp GCNT theo ngnh ngh lnh vc n 31/12/2008.193 Ph lc 17: Din tớch cỏc KCN, khu ụ th theo quy hoch n nm 2015 194 Ph lc 18: Bng tng hp t l lp y cỏc KCN trung nm 2008 195 LI M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t th gii, cỏc mụ hỡnh cụng nghip hoỏ c i nhm a cỏc quc gia ang phỏt trin rỳt ngn khong cỏch vi cỏc nc phỏt trin Trong xu hng ú, chớnh sỏch cụng nghip c i nhm dn dt cỏc n lc phỏt trin t ti mc tiờu ct lừi ca chin lc cụng nghip hoỏ cng nh chin lc phỏt trin ca mi quc gia Chớnh sỏch cụng nghip hng ti nh hỡnh cu trỳc ngnh cụng nghip hiu qu mi quan h liờn ngnh, s dng c ch th trng phõn b ngun lc, huy ng cỏc ngun cho phỏt trin cụng nghip, phỏt huy li th so sỏnh v nõng cao nng lc cnh tranh quc gia ng thi chớnh sỏch cụng nghip cng phi tn dng u th ca cỏc vựng, a phng t chc khụng gian kinh t cho sn xut cụng nghip Trong xu th hi nhp v ton cu hoỏ hin nay, mi quc gia phi khụng ngng i mi, thỳc y s phỏt trin nn kinh t ca mỡnh nhm theo kp v ch ng hi nhp vi nn kinh t ton cu Nc ta xut phỏt t nn kinh t lc hu, kộm phỏt trin, cú th theo kp s phỏt trin ca nn kinh t th gii, t c mc tiờu xõy dng nn kinh t th trng theo nh hng XHCN ũi hi ng v Nh nc phi cú chin lc v chớnh sỏch phỏt trin kinh t phự hp, thc hin tng bc CNH-HH t nc mt cỏch vng chc Chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip l mt b phn hu c v quan trng ca h thng chớnh sỏch kinh t Trong tin trỡnh CNH-HH t nc, chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip nhm mc tiờu phỏt trin cụng nghip t nc Vn kin cỏc i hi ng ton quc ln th VI, VII ó xỏc nh Tin hnh quy hoch cỏc vựng, trc ht l cỏc a bn trng im, cỏc Khu ch xut, Khu kinh t c bit, Khu cụng nghip trung Tip theo, n Ngh quyt i hi ln th VIII nm 1996 ó xỏc nh rừ: Hỡnh thnh cỏc Khu cụng nghip trung (bao gm c KCX, KCNC) to a bn thun li cho vic xõy dng cỏc c s cụng nghip mi Phỏt trin mnh cụng nghip nụng thụn v ven ụ th cỏc thnh ph, th xó, nõng cp, ci to cỏc c s cụng nghip hin cú, a cỏc c s khụng cú kh nng x lý ụ nhim ngoi thnh ph, hn ch vic xõy dng c s cụng nghip mi xen ln khu dõn c Hi ngh ln ca Ban chp hnh Trung ng khoỏ VIII ó xỏc nh hng phỏt trin Khu cụng nghip thi gian ti l Phỏt trin tng bc v nõng cao hiu qu ca cỏc Khu cụng nghip Ngh quyt i hi ng X ó nhn mnh Nõng cao cht lng, sc cnh tranh, hm lng khoa hc cụng ngh v t 181 Ph lc 4: Ti sn v ngun ngnh cụng nghip cú n 31/12 hng nm Chia Tng s TSC Trong tng s: Vn ch s hu TSL Giỏ tr (Triu ng) 1997 884,967 519,996 364,971 488,105 1998 593,764 318,627 275,137 338,676 2000 2,639,580 1,825,739 813,841 1,191,501 2001 3,090,754 1,943,837 1,146,917 1,404,869 2004 7,172,878 3,751,764 3,421,114 3,923,035 2005 9,332,762 4,552,975 4,779,787 5,280,611 2006 12,490,557 6,087,255 6,403,302 8,362,793 2007 19,121,381 9,994,185 9,127,196 12,365,937 2008 25,512,284 12,902,136 12,610,148 18,426,963 1997-2000 43.9 52.0 30.6 34.6 2001-2005 28.7 20.1 42.5 34.7 2006-2008 39.8 41.5 38.2 51.7 1997-2008 35.7 33.9 38.0 39.1 Tc tng bỡnh quõn mi nm (%) Ngun: ng thỏi KT-XH tnh Bc Ninh t 1997-2005 v Niờn giỏm TK 2008, Cc Thng kờ Bc Ninh 182 Ph lc 5: Doanh thu ngnh cụng nghip phõn theo khu vc kinh t n v tớnh: Triu ng Chia Tng s Nh nc Ngoi Nh nc Vn TNN 1999 1,318,986 370,636 764,507 183,843 2000 2,612,867 438,411 1,581,146 593,310 2001 3,676,141 576,585 2,427,436 672,120 2002 4,327,601 848,776 2,860,039 618,786 2003 7,465,555 1,199,866 5,599,733 665,956 2004 9,846,842 1,386,226 7,490,995 969,621 2005 16,648,535 1,160,480 13,971,527 1,516,528 2006 16,793,594 991,593 13,350,700 2,451,301 2007 26,058,704 1,076,145 20,506,901 4,475,658 2008 29,774,440 1,049,418 23,305,160 5,419,862 Ngun: Kt qu iu tra DN v Cỏ th hng nm, Cc Thng kờ Bc Ninh 183 Ph lc 6: Giỏ tr sn xut cụng nghip theo giỏ thc t ca cỏc n v hch toỏn c lp phõn theo ngnh cụng nghip cp Tng s Chia Cụng nghip ch bin Cụng nghip khai thỏc m SX, phõn phi in, nc, khớ t Giỏ tr (T ng) 1997 645.6 6.4 636.3 2.9 1998 755.7 6.5 748.8 0.4 1999 1,449.3 1.3 1,438.1 9.9 2000 2,731.7 0.9 2,728.8 2.0 2001 3,882.2 2.3 3,877.0 2.9 2002 4,719.3 43.2 4,672.5 3.6 2003 7,508.8 35.3 7,453.3 20.2 2004 9,887.2 28.2 9,852.4 6.6 2005 13,015.3 13.2 12,992.6 9.5 2006 16,292.8 24.5 16,255.9 12.4 2007 24,432.7 16.4 24,397.3 19.0 2008 27,819.3 19.0 27,778.5 21.8 1997 100.0 0.99 98.56 0.45 1998 100.0 0.86 99.09 0.05 1999 100.0 0.09 99.23 0.68 2000 100.0 0.04 99.89 0.07 2001 100.0 0.06 99.87 0.07 2002 100.0 0.92 99.01 0.07 2003 100.0 0.47 99.26 0.27 2004 100.0 0.28 99.65 0.07 2005 100.0 0.10 99.83 0.07 2006 100.0 0.15 99.77 0.08 2007 100.0 0.07 99.85 0.08 2008 100.0 0.07 99.85 0.08 C cu (%) Ngun: Bc Ninh 12 nm xõy dng v phỏt trin (1997-2008), Cc Thng kờ Bc Ninh 184 Ph lc 7: Mt s ch tiờu kinh t ch yu tnh Bc Ninh Ch tiờu 2000 2005 2007 Tng GDP (giỏ SS 1994), t ng 2488,3 4766,3 6341,5 - Cụng nghip, xõy dng 880,2 2195,5 3171,1 - Nụng, lõm, ng nghip 937,4 1206,1 1165,0 - Dch v 670,7 1364,5 2014,5 GDP giỏ hin hnh, t ng 3366,8 8331,1 13068,5 - Cụng nghip, XD 1201,0 3825,6 6666,4 - Nụng, lõm, ng nghip 1277,9 2187,6 2437,1 - Dch v 887,9 2317,9 3965,0 C cu GDP, giỏ HH(%) 100 100 100 - Cụng nghip, XD 35,57 45,92 51,01 - Nụng, lõm, ng nghip 37,96 26,26 18,65 - Dch v 26,37 27,82 30,34 Dõn s (1000 ngi) 951,122 998,512 1028,844 - Nghỡn VND 3540 8360 12702 - USD 238,4 525,7 770,9 GDP/ng so vi TBB(%) 51,8 69,2 88,9 GDP/ng so vi c nc (%) 59,6 82,14 94,55 GDP/ngi (giỏ HH) (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 185 Ph lc 8: Mt s ch tiờu ca Bc Ninh so vi vựng KTT Bc B v c nc nm 2005 Ch tiờu Bc Ninh Vựng ng bng Sụng Hng C nc 1- Tc tng trng GDP(%) 14,5 8,5 8,4 2- C cu GDP (giỏ HH)(%) 100 100 100 + Nụng nghip 25,7 13,9 20,7 + Cụng nghip, xõy dng 47,1 38,6 40,8 + Dch v 27,2 47,5 38,5 3-GDP bỡnh quõn/ng (Tr ) 8,36 11,0 10,1 4- Kim ngch Xut khu/ng(USD) 90,2 338,4 304,6 13 29,4 26,3 1,07 2,4 2,23 7- T l lao ụng qua o to(%) 28 32 26 8- T l h nghốo(%)(chun 2000) 3,5 5,2 6,2 5,8 11,7 24,5 12,5 T l dõn thnh th(%) 6- Thu ngõn sỏch/ngi (tr.) 9- Bỏc s/vn dõn 10- Ging bnh/ Vn dõn (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 186 Ph lc 9: Vn u t xõy dng trờn a bn tnh Bc Ninh Nm 1996 T ng % Nm 2000 T ng % Nm 2005 T ng % Tng s 774,3 100 1.183,5 100 3.889,3 100 Vn nh nc 98,9 12,8 627,8 53,1 753,9 19,4 - Vn NSNN 48,7 6,3 530,1 44,8 643,4 16,5 - Vn tớn dng 50,2 6,5 82,8 7,0 101 2,6 - Vn t cú ca DNNN - - 14,8 1,3 9,5 0,2 55,6 554,3 46,8 3.102,3 79,8 Vn ngoi Nh 430,2 nc - Vn DN, cỏc t chc - - 20,3 1,7 1.460,3 37,5 - Vn ca h gia ỡnh 430,2 55,6 534,0 45,1 1.642 42,2 Vn FDI 245,2 31,6 1,4 0,1 33,1 0,9 (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 187 Ph lc 10: D bỏo dõn s Bc Ninh n nm 2020 n v: Nghỡn ngi Ch tiờu 2005 2010 2015 Nhp tng trng (%) 2020 2006-2010 2011-2015 2016-2020 I Dõn s trung bỡnh/nm 998.3 1050.9 1101.8 1152.3 1.03 0.95 0.90 Thnh th 120.3 210.2 385.6 518.5 11.81 12.90 6.10 % so tng s 12.05 20.00 35.00 45.00 Nụng thụn 878.0 840.7 716.2 633.8 -0.86 -3.15 -2.41 % so tng s 87.95 80.00 65.00 55.00 - NK nụng nghip 597.0 558.6 464.1 400.6 -1.32 -3.64 -2.90 % so DS nụng thụn 68.00 66.45 64.80 63.20 II Nhõn khu tui lao ng 648.9 674.2 705.2 731.7 0.77 0.90 0.74 % so dõn s 65.00 64.15 64.00 63.50 - Lao ng cn b trớ vic lm 571.0 579.8 592.3 600.0 0.30 0.43 0.26 % so NK tui L 88.00 86.00 84.00 82.00 (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 188 Ph lc 11: D bỏo nhp tng GDP Bc Ninh n nm 2020 n v: T VN Ch tiờu 2005 Tng GDP (giỏ 1994) 4785.2 - Cụng nghip xõy dng 2215.4 - Nụng lõm nghip 1199.9 - Khi dch v 1369.9 Tng GDP (giỏ HH) 8344.7 - Cụng nghip xõy dng 3931.8 - Nụng lõm nghip 2148.0 - Khi dch v 2264.9 H s trt giỏ 1.7 - Cụng nghip 1.8 - Nụng lõm nghip 1.8 - Khi dch v 1.7 C cu GDP (giỏ HH) 100 - Cụng nghip 47.1 - Nụng lõm nghip 25.7 - Khi dch v 27.2 Dõn s (nghỡn ngi) 998.3 GDP/ng.ngh.VN 4793.3 + Giỏ HH VN 8358.9 GDP/ng so c nc 84.2 GDP/ng so VKTT BB 73.1 (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 2010 2015 9708.7 5286.7 1474.0 2948.1 21707.8 11974.9 3210.3 6522.7 2.2 2.3 2.2 2.2 100 55.2 14.8 30.0 1050.9 9238.5 20656.4 125.6 97.1 17887.7 10633.5 1708.7 5545.5 52648.5 31479.2 4749.8 16419.5 2.9 3.0 2.8 3.0 100 59.8 9.0 31.2 1101.8 16235.0 47784.1 160.9 123.7 2020 31524.3 18739.9 1961.7 10822.7 124083.4 7421.0 6959.6 42882.8 3.9 4.0 3.5 4.0 100 59.8 5.6 34.6 1152.3 27357.7 107683.2 204.5 155.5 Nhp tng trng (%) 2006-2010 2011-2015 2016-2020 15.20 19.00 4.20 16.57 13.00 15.00 3.00 13.47 12.00 12.00 2.80 14.31 5.00 4.00 6.00 5.50 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1.03 14.02 0.95 11.94 0.90 11.00 189 Ph lc 12: D bỏo s dng lao ng Bc Ninh n nm 2020 n v: Nghỡn ngi Ch tiờu 2005 2010 2015 2020 Nhp tng trng (%) 2006-2010 2011-2015 2016-2020 I Lao ng a) Lao ng cú vic lm 571.03 550.10 579.77 558.74 592.33 576.07 600.00 583.76 0.30 0.31 0.43 0.61 0.26 0.27 Cụng nghip xõy dng 119.10 177.44 231.91 256.05 8.30 5.50 2.00 % so tng s Nụng lõm nghip 21.65 346.60 31.76 268.19 40.26 213.04 43.86 182.95 -5.00 -4.50 -3.00 % so tng s Khu vc dch v 63.01 84.40 48.00 113.11 36.98 131.12 31.34 144.77 6.03 3.00 2.00 % so tng s b Lao ng cha cú vic 15.34 20.93 20.24 21.03 22.76 16.26 24.80 16.24 % so tng s 3.66 3.63 2.74 2.71 II NS lao ng Chung ton b nn KT 8699 17376 31051 54002 14.84 12.31 11.70 Cụng nghip Nụng lõm nghip 18601 3462 29794 5496 45852 8021 73190 10723 9.88 9.68 9.00 7.85 9.80 5.98 Khu vc dch v 16231 26064 42293 74759 9.94 10.17 12.07 (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 190 Ph lc 13: D bỏo nhu cu u t Bc Ninh n nm 2020 2006-2010 Ch tiờu Gia tng GDP H s ICOR 2011-2015 Nhu cu Gia tng T ng Tr.USD GDP H s ICOR 2016-2020 Nhu cu T ng Tr.USD Gia tng GDP H s ICOR Nhu cu T ng Tr.USD Giỏ SS Tng s 1994 4924 3.66 18034 1171 8179 3.83 31305 2033 13637 3.93 53533 3476 - CN-XD - Nụng lõm nghip 3071 274 3.60 3.00 11057 822 718 53 5347 235 3.80 3.10 20318 728 1319 47 8106 253 3.90 3.20 31615 810 2053 53 - Khi kt cu h 1578 tng dch v 3.90 6155 400 2597 3.95 10260 666 5277 4.00 21109 1371 48747 28955 3165 1880 30941 3.81 19504 3.80 117981 7661 74116 4813 71435 42762 3.92 3.90 279696 18162 166771 10829 1062 3.00 3187 16605 - Khi kt cu h 4258 3.90 tng dch v (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 207 1078 1540 9897 4772 39092 2210 26463 3.20 4.00 7071 459 105853 6874 Giỏ HH Tng s - CN-XD - Nụng lõm nghip 13363 3.65 8043 3.60 3.10 3.95 310 2538 191 Ph lc 14: D bỏo huy ng ngõn sỏch t GDP Bc Ninh n nm 2020 Nhp tng trng (%) Tng thu T ng 2011-2015 2016-2020 n v 2005 2010 Nhp (%) Tng GDP T. 4785 9709 15.20 37315 9709 17888 13.00 71094 17888 31524 12.00 127274 (GDP-NS)/DS Ng. 4180 7869 13.48 7869 13767 11.84 13767 23117 10.92 Tng thu NS T. 612 1439 18.66 5262 1439 2719 13.57 10712 2719 4886 12.44 19591 12.79 14.83 14.10 14.83 15.20 15.07 15.20 15.50 15.39 Ch tiờu 2010 2015 Nhp (%) Tng thu T 2015 ng 2020 Nhp (%) Tng thu T ng Giỏ SS 94 T l thu NS so % GDP Giỏ HH Tng GDP T. 8345 21708 Tng thu NS T. 1067 3218 T l thu NS so 12.79 14.83 % GDP (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 85412 21708 52648 213512 52648 124083 500816 24.71 12049 3218 8003 32170 8003 19233 77091 14.11 15.20 15.07 15.20 15.50 15.39 14.83 192 Ph lc 15: D bỏo tng trng GTSX cụng nghip v Nụng nghip Nhp tng trng (%) Ch tiờu 2000 2004 2005 2010 2015 2020 20012004 20052004 20062010 20112015 20162020 GTSX CN (giỏ C 2087.8 1994) 5302.8 6555.86 20112 45742 87470 26.24 23.63 25.13 17.86 13.84 a CN Nh nc 455.9 1637.8 1054.26 814 595 413 37.67 -35.63 -5.04 -6.07 -7.05 - TW hin 347.4 1020.3 1042.9 807 592 412 30.91 2.21 -5.00 -6.00 -7.00 - F hin 108.5 617.5 11.4 54.45 -98.15 -9.00 -15.00 -20.00 b CN ngoi Nh nc 835.3 2570.4 4003.8 13737 30117 55488 32.45 55.77 27.96 17.00 13.00 c u t nc ngoi 796.6 1094.6 1497.8 5561 15030 31569 8.27 36.84 30.00 22.00 16.00 GTSX Nụng nghip 1587.9 1975.4 2046.4 3024 3703 4469 5.61 3.59 8.13 4.13 3.83 - Trng trt 1085.6 1129.9 1205.3 1355 1496 1652 1.00 6.67 2.37 2.00 2.00 - Chn nuụi 452.1 653.8 761.3 1240 1660 2118 9.66 16.44 10.25 - Dch v NN 50.2 191.7 79.8 429 548 699 39.79 -58.37 40 5 - Cụng nghip 671.6 1511.1 1938 4625 9302 16393 19.00 15.00 12.00 - Nụng nghip 937.4 1134 1209 1485 1722 1977 4.20 3.00 2.80 67.8 71.5 70.4 77 80 81.3 - Nụng nghip 41.0 42.6 40.9 (Ngun: S K hoch v u t tnh Bc Ninh) 51 54 55.8 Giỏ tr gia tng Chi phớ trung gian - Cụng nghip 193 Ph lc 16: Tng hp d ỏn cp GCNT theo ngnh ngh lnh vc n 31/12/2008 Vn ng ký (Cha bao gm h tng) S d ỏn Ngnh ngh, STT lnh vc Trong Nc Tng s nc ngoi Vn u t thc hin (Cha bao gm h tng) Trong nc Nc ngoi Trong nc Nc ngoi (VND) (USD) (VND) (USD) in t 42 10 32 624,613,315,055 1,006,339,000 441,514,266,774 241,043,200 C khớ 21 14 235,442,233,380 45,167,500 10,100,000,000 9,280,000 Ch bin 15 12 240,778,618,610 40,640,000 89,031,169,124 87,380,800 Vt liu mi 0 0 0 252 160 92 11,418,340,532,955 812,280,500 5,345,454,564,011 979,296,000 Tng cng 330 196 (Ngun: Ban Qun lý cỏc KCN Bc Ninh) 134 12,519,174,700,000 1,904,427,000 5,886,100,000,000 1,317,000,000 Cỏc nhúm ngnh ngh khỏc 194 Ph lc 17: Din tớch cỏc KCN, khu ụ th theo quy hoch n nm 2015 Tng din tớch quy hoch Trong ú KCN, ụ th (ha) KCN (ha) Khu ụ th (ha) TT Khu cụng nghip KCN Tiờn Sn m rng (bao gm KCN Tõn Hng - Hon Sn) 410 380 30 KCN Qu Vừ 756 636 120 KCN i ng - Hon Sn(2 giai on) 572 572 KCN, ụ th Yờn Phong 351 351 KCN, ụ th Qu Vừ 270 270 KCN, ụ th VSIP Bc Ninh 700 500 200 KCN, ụ th Nam Sn - Hp Lnh 1.000 800 200 KCN i Kim 742 508 234 KCN Yờn Phong 1.200 1.000 200 10 KCN Thun Thnh 250 250 11 KCN Thun Thnh 300 300 12 KCN Gia Bỡnh 300 300 13 KCN T Sn 300 300 14 KCN Hanaka 74 74 15 KCN Qu Vừ III (2008) 300 300 7.525 6.541 984 Tng cng (Ngun: Ban Qun lý cỏc KCN Bc Ninh) 195 Ph lc 18: Bng tng hp t l lp y cỏc KCN trung nm 2008 Din tớch quy hoch(ha) STT t thu hi(ha) Tờn KCN (2) t ó giao(ha) T l lp y(%) t cho Tng (1) Tỡnh hỡnh s dng t (3) thuờ Tng t CN Tng ó thuờ Theo quy hoch Theo DT thu hi (4) (5) (6) (7) (8) (8/4) (8/6) Tiờn Sn 409,50 281,36 384,60 264,25 339,52 258,60 91,91 97,86 i ng-Hon Sn 272,11 189,38 220,00 153,11 156,09 119,70 63,21 78,18 Nam Sn - Hp Lnh 402,50 241,00 156,29 93,58 102,20 1,92 0,80 2,05 Yờn Phong 351,33 220,57 314,07 223,30 189,06 104,21 47,25 46,67 VSIP 440,87 387,83 295,05 259,55 32,43 8,36 12,49 Qu Vừ 755,38 504,49 578,75 386,53 256,80 50,90 66,44 Qu Vừ 272,54 184,05 120,80 81,58 0,00 0,00 Thun Thnh III 140,00 105,38 100,00 75,27 100,00 5,40 5,12 7,17 Tng s 3344,23 2114,06 2169,56 1537,17 1228,97 779,06 36,85 50,68 (Ngun: Ban Qun lý cỏc KCN Bc Ninh) 342,09
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng với tỉnh bắc ninh), Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng với tỉnh bắc ninh), Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng với tỉnh bắc ninh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay