Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

160 140 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:27

ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu tóm tắt luận án Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Dự kiến đóng góp khoa học thực tiễn Phƣơng pháp nghiên cứu TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU XÂY CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TRONG NƢỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI A Các công trình nghiên cứu nƣớc B Tình hình nghiên cứu nƣớc C Khoảng trống nghiên cứu xác định vấn đề cần giải đề tài 11 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 13 1.1 Tổng quan doanh nghiệp vận tải 13 1.1.1 Khái quát trình vận tải 13 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp vận tải 16 1.1.3 Phân loại doanh nghiệp vận tải 19 1.1.4 Các tiêu khai thác ô tô khách 19 1.2 Chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 22 1.2.1 Khái niệm, vai trò chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 22 1.2.2 Phân loại chiến lƣợc sản xuất kinh doanh .25 1.2.3 Các giai đoạn quy trình xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .26 1.3 Yêu cầu, nguyên tắc mô hình xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải 30 1.3.1 Yêu cầu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vận tải 30 iii 1.3.2 Nguyên tắc xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải .31 1.3.3 Mô hình công cụ xây dựng chiến lƣợc .33 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 42 1.4.1 Các yếu tố môi trƣờng .42 1.4.2 Nghiên cứu nội dung yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vận tải 44 Kết luận chƣơng 54 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NÓI RIÊNG 55 2.1 Tình hình kinh tế giới Việt Nam năm qua 55 2.1.1 Tình hình kinh tế giới 55 2.1.2 Tình hình kinh tế Việt Nam 56 2.2 Tình hình phát triển vận tải đƣờng 57 2.2.1 Đánh giá kết hoạt động vận tải đƣờng 57 2.2.2 Thực trạng luồng vận tải hành khách tuyến cố định đƣờng 60 2.2.3 Thực trạng sở vật chất vận tải đƣờng 62 2.2.4 Thực trạng doanh nghiệp vận tải hành khách đƣờng kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 64 2.3 Thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải Việt Nam 69 2.3.1 Công tác nghiên cứu, xác định mục tiêu, nhiệm vụ doanh nghiệp 69 2.3.2 Công tác nghiên cứu, lựa chọn chiến lƣợc doanh nghiệp 72 2.3.3 Công tác triển khai lựa chọn, chiến lƣợc doanh nghiệp 75 2.3.4 Đánh giá điều chỉnh chiến lƣợc doanh nghiệp 76 2.4 Thực trạng xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải ô tô 78 2.5 Kinh nghiệm xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh giới Việt Nam 82 2.5.1 Một số mô hình lựa chọn chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp giới Việt Nam 82 iv 2.5.2 Bài học kinh nghiệm xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 87 Kết luận chƣơng 92 Chƣơng 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ ỨNG DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY 93 3.1 Xác định yếu tố chiến lƣợc sản xuất kinh doanh đề xuất quy trình xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải 93 3.1.1 Xác định yếu tố chiến lƣợc sản xuất kinh doanh .93 3.1.2 Đề xuất quy trình xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải 93 3.2 Phân tích, dự báo nhu cầu lực vận tải 102 3.2.1 Phân tích thị trƣờng vận tải 102 3.2.2 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách 104 3.2.3 Phân tích lực doanh nghiệp vận tải 109 3.3 Ứng dụng phƣơng pháp luận xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải để xây dựng chiến lƣợc cho Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 111 3.3.1 Sứ mệnh Công ty 111 3.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 112 3.3.3 Phân tích lực Công ty lựa chọn chiến lƣợc .116 3.3.4 Sử dụng ma trận để xây dựng chiến lƣợc cho Công ty 117 3.3.5 Giải pháp thực chiến lƣợc .117 Kết luận chƣơng 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129 Kết luận 129 Những đóng góp luận án 130 Hạn chế hƣớng nghiên cứu đề tài 131 Kiến nghị 131 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1345 PHỤ LỤC .139 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông nam Á CBCNV Cán công nhân viên CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNVT Doanh nghiệp vận tải DVVT Dịch vụ vận tải GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTVT Giao thông vận tải HS-SV Học sinh sinh viên HTX Hợp tác xã KT - XH Kinh tế xã hội KTQD Kinh tế quốc dân MTKD Môi trƣờng kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động PTVT Phƣơng tiện vận tải SPVT Sản phẩm vận tải SXKD Sản xuất kinh doanh VTĐB Vận tải đƣờng VTHH Vận tải hàng hóa VTHK Vận tải hành khách XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ Bảng Bảng 1.1 Phân loại doanh nghiệp vận tải 19 Bảng 1.2 Mô hình M/B 34 Bảng 2.1 Tăng trƣởng kinh tế giới 2011 – 2013 555 Bảng 2.2 Dự báo tăng trƣởng GDP lạm phát theo CPI .566 Bảng 2.3 Tỷ trọng tốc độ tăng trƣởng hành khách đƣờng 568 Bảng 2.4 Tỷ trọng tốc độ tăng trƣởng vận tải hàng hoá đƣờng .59 Bảng 2.5 Hiện trạng phân loại tuyến VTHK theo tuyến cố định theo cự ly 611 Bảng 2.6 Phân loại tuyến theo cự ly tính chất điểm đầu – cuối 622 Bảng 2.7 Phân loại đƣờng Việt Nam 622 Bảng 2.8 So sánh mật độ đƣờng số quốc gia 633 Bảng 2.9 Cấp kỹ thuật quốc lộ phân theo cấp 633 Bảng 2.10 Bảng thống kê bến xe khách tuyến cố định 644 Bảng 2.11 Hiện trạng doanh nghiệp vận tải khách theo khu vực 644 Bảng 2.12 Hiện trạng phƣơng tiện VTHK tuyến cố định theo khu vực 655 Bảng 2.13 Thống kê doanh nghiệp vận tải ô tô năm 2011 800 Bảng 2.14 Ma trận SWOT .833 Bảng 2.15 Đánh giá mức độ thoả mãn yêu cầu .89 Bảng 2.16 Các tiêu chí lựa chọn so sánh phƣơng án chiến lƣợc .900 Bảng 3.1 Ma trận phân tích môi trƣờng 988 Bảng 3.2 Thống kê dân số, tổng nhu cầu vận tải hành khách, GDP 1077 Bảng 3.3 Dự báo nhu cầu vận tải phƣơng thức vận tải hành khách tuyến cố định hành lang .1099 Bảng 3.4 Chỉ tiêu phân tích tài cho mô hình M/B .1166 Hình Hình 1.1 Mô hình tăng trƣởng Marakon Associates Zakon – BCG .36 Hình 1.2 Ma trận khả sinh lời Marakon Associates .377 Hình 1.3 Tiến triển thị phần tỷ lệ tăng trƣởng tối đa 388 Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Quá trình vận tải theo quan điểm sản xuất 133 Sơ đồ 1.2 Khái niệm doanh nghiệp 166 vii Sơ đồ 1.3 Quy trình xây dựng chiến lƣợc SXKD theo giai đoạn 26 Sơ đồ 1.4 Quy trình bƣớc xây dựng chiến lƣợc SXKD .28 Sơ đồ 1.5 Quy trình bƣớc trình hoạch định chiến lƣợc SXKD 29 Sơ đồ 1.6 Mô hình đánh giá Marakon Assosiater 355 Sơ đồ 1.7 Mô hình chiến lƣợc áp dụng doanh nghiệp Nhật Bản 41 Sơ đồ 1.8 Mô hình thực chiến lƣợc thành công .422 Sơ đồ 1.9 Môi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp .423 Sơ đồ 2.1 Quá trình xây dựng chiến lƣợc thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 733 Sơ đồ 2.2 Ma trận BCG 844 Sơ đồ 2.3 Ma trận Porter 847 Sơ đồ 2.4 Bộ ba chiến lƣợc, tổ chức, thực .888 Sơ đồ 3.1 Quy trình xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải 944 Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ mức đánh giá lực DNVT 977 Sơ đồ 3.3 Ma trận xác định chiến lƣợc theo yếu tố 99 Sơ đồ 3.4 Ma trận xác định mục tiêu 1011 Sơ đồ 3.5 Dự báo tổng nhu cầu vận tải hành khách tuyến cố định 1077 Sơ đồ 3.6 Ma trận BCG áp dụng cho Công ty .1155 Sơ đồ 3.7 Cơ cấu tổ chức Công ty 1211 MỞ ĐẦU Giới thiệu tóm tắt luận án Luận án nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm công tác xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vận tải nói riêng; đồng thời nghiên cứu phân tích đặc điểm ngành vận tải, yếu tố ảnh hƣởng đến công tác xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải Việt Nam Trên sở lý luận thực tiễn, luận án tổng hợp, phân tích yêu cầu, nguyên tắc để xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải, từ hình thành quy trình xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh giải pháp thực chiến lƣợc lựa chọn Đồng thời, để minh họa cho việc ứng dụng kết nghiên cứu cho doanh nghiệp vận tải, luận án sử dụng thực tế Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây để minh họa cho công tác xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh ô tô Lý chọn đề tài Trong vài thập niên gần đây, Việt Nam bƣớc đổi kinh tế đạt đƣợc thành tựu quan trọng Đóng góp vào thành tựu hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp kinh tế quốc dân Những năm qua, doanh nghiệp không tăng lên số lƣợng mà đặc biệt tăng lên chất lƣợng Sau Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới (WTO), đóng góp doanh nghiệp thực làm thay đổi diện mạo kinh tế Việt Nam Thực sách mở cửa để trở thành thành viên đầy đủ WTO, Việt Nam thức tham gia vào thị trƣờng toàn cầu Theo đó, tất ngành sản xuất kinh doanh phải đối mặt với thách thức từ thị trƣờng nƣớc thị trƣờng quốc tế Những thách thức, khó khăn đòi hỏi cần có đánh giá đầy đủ nhằm trì mức tăng trƣởng, nhằm phát triển bền vững cho doanh nghiệp cho đất nƣớc Trong đó, hoạch định tổ chức triển khai chiến lƣợc đóng vai trò quan trọng hàng đầu đảm bảo cho trình phát triển doanh nghiệp Trên giới hình thành hệ thống lý luận hoạch định chiến lƣợc, chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh lĩnh vực, cần xem xét yếu tố môi trƣờng kinh doanh đặc thù nƣớc để xây dựng quy trình phƣơng pháp phân tích chiến lƣợc phù hợp Xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thƣờng xuyên doanh nghiệp Một chiến lƣợc sản xuất kinh doanh định hƣớng cho hoạt động doanh nghiệp hƣớng tới mục tiêu hiệu kinh doanh, ngƣợc lại khiến cho hoạt động kinh doanh hiệu Thực tế phát triển doanh nghiệp cho thấy vị trí dẫn đầu thuộc công ty có chiến lƣợc sản xuất kinh doanh, có tầm nhìn chiến lƣợc phƣơng pháp quản lý điều hành hiệu Bởi lẽ, chiến lƣợc sản xuất kinh doanh phận quan trọng toàn công tác hoạch định doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt để đối phó làm chủ diễn biến thị trƣờng Chiến lƣợc sản xuất kinh doanh giảm bớt rủi ro, tăng cƣờng khả mềm dẻo cần thiết doanh nghiệp trƣớc diễn biến môi trƣờng kinh doanh chúng xuất hiện, đảm bảo cho kế hoạch không bị lạc hƣớng Chính lý mà hoạt động kinh doanh mình, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho chiến lƣợc sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Để thúc đẩy mục tiêu phát triển lực lƣợng vận tải đƣờng ổn định lâu dài bền vững, theo hƣớng đại đảm bảo an toàn với chất lƣợng dịch vụ ngày cao, doanh nghiệp vận tải phải hoạch định chiến lƣợc sản xuất kinh doanh để khắc phục tồn hạn chế yếu Ở Việt Nam, số lƣợng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp (>90%) thu hút nguồn nhân lực tham gia ngày nhiều với trình độ khác Tuy nhiên, nguồn nhân lực Việt Nam chịu ảnh hƣởng nặng nề kinh tế kế hoạch hóa tập trung kéo dài nhiều năm Môi trƣờng kinh doanh liên tục thay đổi, cạnh tranh ngày gay gắt Việt Nam tham gia sâu rộng vào thị trƣờng toàn cầu Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải đề cao vai trò hoạch định chiến lƣợc phát triển nói chung chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho phù hợp với xu hội nhập Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Chiến lƣợc nhằm định hƣớng phát triển toàn diện Ngành Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trong đó, tốc độ tăng trƣởng vận tải hành khách đƣờng với sản lƣợng vận chuyển toàn ngành đạt 10,74%, sản lƣợng luân chuyển toàn ngành chiếm 10,89% lƣu lƣợng lớn sử dụng vận tải đƣờng Tốc độ tăng trƣởng vận tải hàng hóa đƣờng chiếm 11,1% sản lƣợng luân chuyển toàn ngành sử dụng lƣợng lớn nguồn nhân lực hình thành cấu mạng lƣới vận tải đƣờng phong phú Tổng cộng 258.200Km đƣờng phân bố khắp đất nƣớc với 5266 tuyến vận tải hành khách tuyến cố định tạo mạng lƣới vận tải hành khách rộng khắp đáp ứng nhu cầu lại nhân dân Theo số liệu thống kê Tổng cục đƣờng bộ, đến năm 2013, nƣớc có 2681 doanh nghiệp vận tải hành khách 586 Hợp tác xã vận tải ô tô với số lƣợng lớn hộ kinh doanh cá thể cung cấp 106.876 xe khách 651.939 xe tải loại, đa dạng chủng loại nhằm thỏa mãn nhu cầu di chuyển ngƣời dân Với đòi hỏi chiến lƣợc phát triển toàn Ngành, doanh nghiệp vận tải cần xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững môi trƣờng kinh doanh tƣơng lai Tuy nhiên, vấn đề hoạch định chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải Việt Nam chƣa đƣợc quan tâm mức, mang tính kế hoạch ngắn hạn chƣa bắt kịp với thay đổi môi trƣờng kinh doanh Nhƣ vậy, cần xuất phát từ môi trƣờng kinh doanh thực tế để vận dụng sáng tạo phát triển phƣơng pháp hoạch định chiến lƣợc nhằm xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh đảm bảo tính thực hiệu cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam Đây vấn đề nghiên cứu phức tạp, cần có cách tiếp cận khoa học để hình thành phƣơng pháp hoạch định chiến lƣợc phù hợp với đặc thù ngành môi trƣờng kinh doanh vận tải Việt Nam Với quan điểm nhƣ vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải” đề tài cho luận án tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lý vận tải Ngoài việc cung cấp sở khoa học cho việc hoạch định chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải nói chung doanh nghiệp vận tải hành khách xe ô tô nói riêng; luận án kỳ vọng tạo tiền đề thúc đẩy vận tải đƣờng phát triển nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lƣợng phục vụ nhu cầu lại Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình, vận dụng phát triển phƣơng pháp phân tích chiến lƣợc để xây dựng luận khoa học thực tiễn xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho DNVT Việt Nam - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa lý thuyết chiến lƣợc xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh; + Phân tích thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vận tải Việt Nam + Đề xuất phƣơng pháp xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu công tác xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải, đồng thời nghiên cứu đặc thù hoạt động công tác hoạch định chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải Việt Nam để đề xuất phƣơng pháp xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải Do điều kiện thời gian phƣơng tiện nghiên cứu hữu hạn nên phạm vi nghiên cứu luận án đƣợc giới hạn nhƣ sau: Thứ nhất, đối tƣợng nghiên cứu doanh nghiệp vận tải nhƣng luận án tập trung nghiên cứu doanh nghiệp vận tải hành khách ô tô Thứ hai, đề tài nghiên cứu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh nói chung không nghiên cứu chiến lƣợc chức cụ thể nhƣ tài chính, nhân lực, marketing, Luận án lựa chọn số liệu, tài liệu hoạt động xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải tỉnh thành phía Bắc giai đoạn 2010-2014 để phân tích thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải; lấy bối cảnh kinh tế - xã hội để nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc; Dự kiến đóng góp khoa học thực tiễn Về mặt khoa học Hệ thống hóa làm phong phú sở lý luận xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải nói chung doanh nghiệp vận tải ô tô nói riêng Phân tích làm rõ quan điểm quy trình phƣơng pháp hoạch định chiến lƣợc sản xuất kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp vận tải Luận án xây dựng nguyên tắc, yêu cầu xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp vận tải hình thành chiến lƣợc sản xuất kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp vận tải dựa đặc điểm kinh doanh vận tải, doanh nghiệp vận tải; đồng thời đề xuất giải 140 Phụ lục Phân loại xe Công ty theo số ghế Chỉ tiêu Xe 45 chỗ ngồi Xe 32 chỗ ngồi Xe 24 chỗ ngồi Chiều dài 10.900 mm 7600 mm 6345 mm Chiều rộng 2480 mm 2400mm 2035 mm Chiều cao 3310 mm 3680 mm 2630 mm Dài sở 5400 mm 4085 mm 3350 mm Tự trọng 6650kg 4350 kg 3465 kg Trọng lƣợng toàn 11230 kg 6590 kg 5090 kg Công suất động 185 mã lực 155 mã lực 100 mã lực Vận tốc tối đa 100km/h 100 km/h 110 km/h Phụ lục Phân loại xe Công ty theo mác kiểu xe Thứ tự Mác xe Tổng số xe Hino Chenglong 12 Hyundai HuyndaiDK Mazda (11 chỗ) Mazda (12 chỗ) Misubisi (15 chỗ) Tandaz Trung Quốc (35 chỗ) 22 Tandaz Huyndai (24 chỗ) 10 Tandaz Huyndai (29 chỗ) 28 11 Tổng số 94 141 Phụ lục Tình hình lao động CTCP ô tô khách Hà Tây qua năm 4.a Tình hình số lƣợng chất lƣợng lao động qua năm Loại lao Trình độ động Số lƣợng lao động (ngƣời) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Sau đại học 1 1 10 12 10 10 Trung cấp, sơ cấp 5 5 Bậc 14 20 25 30 Bậc 30 35 35 35 Bậc 40 35 35 35 Nhân viên phục vụ 86 90 95 100 Bậc 2 3 viên phục Bậc 4 vụ & Thợ Bậc 4 4 sửa chữa Bậc 5 5 Bậc 3 3 203 216 225 236 Lao động Đại học cao quản lý đẳng Đội ngũ lái xe Nhân Tổng cộng Nguồn: Phòng tổ chức hành 4.b Phân loại lao động theo độ tuổi Độ tuổi Số lƣợng lao động (ngƣời) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 18-30 110 116 115 120 30-60 93 100 110 116 Tổng 203 216 225 236 4.c Phân loại lao động theo giới tính Giới tính Số lƣợng lao động (ngƣời) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Nam 190 203 210 220 Nữ 13 13 15 16 Tổng 203 216 225 236 142 4.d Tình hình sử dụng lao động CTCP ô tô khách Hà Tây Lao động dôi dƣ Năm Số lao động thƣờng xuyên 2010 203 12 5,91 2011 216 17 7,87 2012 225 40 17,78 2013 236 32 13,56 Số lƣợng Tỷ trọng (%) Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành Những năm gần đây, lao động Công ty có biến động, Công ty sử dụng nguồn nhân lực hợp lý để tăng hiệu suất làm việc, nhiên, Tỷ lệ số lao động dôi dƣ/ tổng số lao động năm là: năm 2010: 21,36%; năm 2011: 12,24%; năm 2012: 10,15%; năm 2013: 6,35% Nếu phân loại lao động Công ty theo giới tính nhận đƣợc tỷ lệ nhƣ sau: Nữ: 13,76%; Nam: 86,24% Tỷ lệ hoàn toàn phù hợp với tính chất, ngành nghề Công ty Theo độ tuổi, bình quân Công ty 41 tuổi Nếu phân loại lao động theo tính chất phục vụ lao động trực tiếp 88,89%; lao động gián tiếp: 11,11% Phân loại lao động theo trình độ đào tạo, Công ty có: - Đại học: 6,88%; Trung cấp: 6.12%; văn hoá phổ thông dƣới phổ thông: 80% 143 Phụ lục Tình hình tài chính, nguồn vốn Công ty qua năm Đơn vị tính: nghìn đồng Năm 2010 2011 2012 2013 Doanh thu 13.530.182 16.448.763 18.174.072 18.428.647 Tổng chi phí 13.172.370 16.044.021 177.446.77 17.965.189 Chỉ tiêu Lãi gộp 357.812 448.802 427.299 463.458 Lãi sau thuế 254.705 323.138 307.656 327.595 1.615.986 3.059.877 2.152.419 3.093.166 2.337.932 2.606.148 2.622.793 1.615.551 1.825.797 1.551.696 1.818.955 Vốn cố định 22.584.810 22.887.280 21.593.761 22.908.830 Nguyên giá TSCĐ 33.020.810 36.178.212 37.108.212 38.746.987 22.736.045 22.240.521 22.251.296 Tài sản lƣu động TSLĐ bình quân Vốn tiền Vốn cố định bình quân Vốn chủ sở hữu 9.376.804 9.544.329 9.370.031 9.566.036 Tổng nợ phải trả 14.823.992 16.402.828 14.376.149 16.435.960 1.346.279 2.025.598 2.518.751 2.069.105 24.200.796 25.947.157 23.746.180 26.001.996 Doanh lợi doanh thu 1,88 1,96 1,69 1,78 Doanh lợi tổng vốn 1,05 1,25 1,30 1,26 Doanh lợi vốn chủ sở hữu 2,72 3,39 3,28 3,42 Phải trả ngắn hạn Tổng TS 144 Phụ lục Danh mục dự án ƣu tiên phát triển giao thông vận tải đƣờng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tên dự án TT Quy mô Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ Cao tốc Nội Bài – Lào Cai 164km, thuộc vùng 60km, 4-6 xe Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn 130km, thuộc vùng 11km, 4-6 xe Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 105,5km, xe 32,3km, xe Đƣờng Tân Vũ – Lạch Huyện (gồm cầu 17km (trong cầu Đình Vũ – Cát Đình Vũ – Cát Hải) Hải 5km, 4-6 xe Cao tốc Nội Bài – Hạ Long 136km, 4-6 xe Cao tốc Hạ Long – Móng Cái 128km, 4-6 xe Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên Vành Đai III Hà Nội ( giai đoạn II) 10 Đƣờng Nhật Tân – Nội Bài 11 Cầu Nhật Tân 12 Mai Dịch – Nội Bài 12,2 km, mặt cắt ngang 29m, xe 13 Cầu Vĩnh Thịnh 5,5 km, mặt cắt ngang 16,5m, xe 14 15 61,3km, thuộc vùng 35km, 4-6 xe 55km, đô thị kết hợp cao tốc 12,2km mặt cắt ngang 80-100m 3,9km, mặt cắt ngang 33m, xe Đƣờng nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Đoạn nối quốc lộ 4B – Vân Đồn 47,7km, 4-6 xe 32km, xe Cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 16 2C, quốc lộ cũ, quốc lộ 37, quốc lộ Cấp III, xe 39, quốc lộ 21 Nguồn: www.chinhphu.vn Phụ lục 7: Thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 7a Khái quát Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây Công ty Cổ phần ô tô khách Hà Tây, đƣợc thành lập theo Quyết định 301/QĐUB, ngày 20 tháng năm 1992 UBND tỉnh Hà Tây, sát nhập từ hai xí nghiệp: Xí nghiệp ô tô vận tải số 1, Xí nghiệp ô tô số 3; DN đƣợc cổ phần hóa từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 Đƣợc phép kinh doanh đa ngành nghề: VTHK tuyến cố định xe buýt; dịch vụ Cơ khí sửa chữa ô tô; thiết kế, hoán cải PTVT đƣờng 145 bộ; dịch vụ xăng dầu, vật tƣ phụ tùng ô tô cho thuê quảng cáo xe Trụ sở đóng 143 đƣờng Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội có diện tích đất 3.400m2; công ty hai phân xƣởng sửa chữa bảo dƣỡng: Cầu Bƣơu, quận Hà Đông có diện tích đất 520m2 phân xƣởng sửa chữa bảo dƣỡng số 20 Ngô Quyền, quận Hà Đông có diện tích đất 750m2 Công ty có đầy đủ tƣ cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, thuộc quyền sở hữu cổ đông, có điều lệ tổ chức, hoạt động công ty, có dấu riêng, đƣợc mở tài khoản ngân hàng nƣớc theo quy định pháp luật, vốn điều lệ 11 370.000.000 Việt Nam đồng chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ phạm vi vốn điều lệ Cơ cấu vốn điều lệ phân theo sở hữu: STT Cơ cấu vốn điều lệ phân theo sở Vốn góp (VNĐ) hữu Tỷ lệ sở hữu (%) Vốn Nhà nƣớc (Cổ đông sáng lập) 7.731.600.000 68 Vốn cổ đông CBCNV 3.638.400.000 32 Trở thành CTCP (1999), Công ty mở rộng sản xuất cách nâng cao chất lƣợng phục vụ hành khách, mua bán PTVT mới, cải tiến PTVT cũ, nâng công tác sửa chữa đóng phƣơng tiện, huy động vốn ngƣời lao động, phát huy vai trò tự chủ, có điều kiện mua sắm trang bị phƣơng tiện, đầu tƣ có chiều sâu cho kinh doanh, thực chế quản lý linh hoạt…nhờ đó, thu nhập ngƣời lao động đƣợc nâng cao Từ xí nghiệp công tƣ hợp doanh vận tải với 20 phƣơng tiện 50 lao động, nay, Công ty có 236 CBCNV, phục vụ VTHK lại 15 tỉnh, thành phố phía Bắc với 50 tuyến khách cố định nội, ngoại tỉnh ( 36 tuyến ngoại tỉnh, 12 tuyến nội tỉnh) 02 tuyến xe buýt nội tỉnh, với tổng số phƣơng tiện 109 xe với tổng số ghế 3.347, hoạt động đáp ứng nhu cầu lại nhân dân, đảm bảo chất lƣợng phƣơng tiện phục vụ tốt nhu cầu hành khách xe, giữ chữ tín với hành khách quảng bá thƣơng hiệu Công ty CTCP ô tô khách Hà Tây đơn vị kinh doanh vận tải, có đặc điểm chung ngành GTVT Song CTCP, việc tổ chức quản lý sản xuất Công ty có đặc điểm riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn Bộ máy quản lý Công ty đƣợc chia làm hai phận: phận trực tiếp sản xuất phận gián tiếp sản xuất Là CTCP với 100% công nhân viên có sở hữu cổ phiếu Công ty, nên công 146 tác quản lý kinh doanh có tính chất trực tiếp Cổ đông có quyền lợi trách nhiệm số vốn nói riêng toàn công ty nói chung Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tƣơng tự nhƣ CTCP vận tải khác Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty thể qua sơ đồ: Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban Giám đốc Phòng Kinh doanh Phòng Kế toán tài vụ Phòng tổ chức hành Bộ phận dịch vụ Xƣởng sửa chữa 7b Phân tích thực trạng công tác kinh doanh Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây Vận chuyển hành khách CTCP ô tô khách Hà Tây DN đa ngành nghề kinh doanh, lấy VTHK động lực thúc đẩy mặt sản xuất khác Doanh thu từ VTHK chiếm chủ yếu (thƣờng từ 85% trở lên so với tổng doanh thu) Với chủ trƣơng phục vụ ngày tốt nhu cầu nhân dân, Công ty có 109 xe tham gia kế hoạch, 70% xe mới, mở nhiều luồng tuyến nội tỉnh tuyến cố định (phụ lục 1) Đặc biệt, Công ty mở số tuyến chất lƣợng cao nhƣ: Hà Đông – Tân Hà; Hà Đông – Hoà Bình; Hà Đông – Sơn Tây… nâng cao chất lƣợng phục vụ số tuyến khác Đồng thời, Công ty khảo sát mở thêm số tuyến cố định, đến vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đông dân cƣ Dịch vụ sửa chữa, đại tu, đóng ô tô Đây lĩnh vực kinh doanh không nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu bảo dƣỡng, sửa chữa Công ty mà mở rộng đƣợc phạm vi sản xuất bên DN, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Với tiền đề thuận lợi có xƣởng sửa chữa dịch vụ khí tƣơng đối lớn, trang thiết bị kỹ thuật đại, Công ty tiếp tục mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh 147 Dịch vụ bán xăng dầu phụ tùng ô tô Dịch vụ bán xăng dầu phụ tùng ô tô lĩnh vực kinh doanh nhằm đảm bảo vừa mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa tạo việc làm cho ngƣời lao động, giúp Công ty có khả đứng vững thị trƣờng cạnh tranh ngày khốc liệt Nhƣ vậy, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh VTHK chính, Công ty cố gắng tận dụng ƣu để mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá ngành nghề, tạo việc làm cho ngƣời lao động, thúc đẩy phát triển Công ty Tài chính, nguồn vốn Công ty Tập trung huy động nhiều nguồn vốn để đầu tƣ đổi phƣơng tiện đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trƣờng, đảm bảo phƣơng tiện đủ sức cạnh tranh Quản lý chặt chẽ tài chính, thực chi tiêu hợp lý, hợp lệ tiết kiệm nhằm giảm chi phí giá thành Tăng cƣờng mở rộng hoạt động đầu tƣ tài tạo nguồn thu lợi nhuận cho công ty Tuy nhiên công tác huy động vốn chƣa linh hoạt nên việc đổi thiết bị chậm Mặc dù Công ty họp Đại hội đồng cổ đông để tăng vốn cổ phần, nhƣng việc thực chậm trễ nên làm hội đầu tƣ hiệu Công tác quản lý điều hành sản xuất Về phía quan quản lý Nhà nƣớc, có nhiều thay đổi chế, sách tác động, ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh Không chế độ, sách, chế quản lý Nhà nƣớc ban hành song việc thực chƣa triệt để, đồng bộ, nên có khó khăn, ảnh hƣởng đến hoạt động DN Một số chi phí sản xuất nhƣ tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, nhiên liệu, phụ tùng vật tƣ tăng việc điều chỉnh giá cƣớc chƣa kịp thời ảnh hƣởng trực tiếp đến kế hoạch kết kinh doanh Thuận lợi thành công: Là Công ty có quy mô vừa, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận so với mặt chung toàn ngành Song gặp nhiều khó khăn trình hoạt động kinh doanh nhƣng với phƣơng châm phấn đấu giữ vững ổn định hoạt động DN có phát triển, toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết thống nhất, dƣới lãnh đạo, đạo Đảng uỷ, hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, mặt khác tranh thủ giúp đỡ, ủng hộ, đạo sâu sát Sở GTVT, ngành, cấp, địa phƣơng, đơn vị… phấn đấu nỗ lực đạt đƣợc 148 kết sau: Xác định ngƣời yếu tố quan trọng vừa mục tiêu, vừa động lực việc thực nhiệm vụ kinh doanh; vậy, Công ty hoàn thiện máy cán lãnh đạo, quản lý có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn Tổ chức ổn định với đội ngũ CBCNV tâm huyết, gắn bó với Công ty Là đơn vị có bề dầy kinh nghiệm 40 năm thực nhiệm vụ kinh doanh VTHK Có lợi thị phần rộng hoạt động 15 tỉnh thành phố phía Bắc Công ty xây dựng quy chế làm việc điều hành, thông qua xây dựng chức nhiệm vụ phòng ban nghiệp vụ, chế độ trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ công tác Tăng cƣờng cải tiến công tác quản lý lao động, bố trí xếp lao động Công ty theo biểu đồ kinh doanh có hiệu quả, vào nề nếp, sản xuất ổn định Cổ đông CBCNV đoàn kết, xác định chia sẻ khó khăn sản xuất, tin tƣởng vào lãnh đạo hội đồng quản trị Góp phần vào kết trên, Công ty áp dụng việc đa dạng hình thức khoán luồng, xe, vận dụng xử lý lúc, trƣờng hợp cụ thể, nhằm phù hợp thúc đẩy sản xuất, đảm bảo thực tốt phƣơng án kế hoạch Cùng với hoạt động sản xuất tuyến cố định, Công ty tận dụng vận chuyển cho nhu cầu hợp đồng tham gia hình thức phục vụ, tích góp tỷ trọng – 4% tổng doanh thu (đặc biệt có hình thức cán nghiệp vụ đến tận điểm khách để tổ chức vận chuyển thu tiền…) Ngoài sản xuất vận tải, mặt hàng hoạt động dịch vụ khác dần vào ổn định, dịch vụ xăng dầu Tuy phải giải khó khăn nhƣ giá thay đổi triết khấu, dịch vụ cho thuê đƣợc mở rộng, kịp thời cung cấp nhiên liệu cho phƣơng tiện Công ty phục vụ khách hàng Nhƣ vậy, dù nhiều khó khăn, phức tạp, nhƣng hoạt động dịch vụ đảm bảo thực tốt nghĩa vụ kinh doanh đảm bảo đời sống công nhân viên, hỗ trợ phần cho hoạt động kinh doanh Phân tích ảnh hưởng nguồn nhân lực Ngày nay, với xu toàn cầu hoá tính chất cạnh tranh ngày khốc liệt, ngƣời đƣợc coi nguồn tài sản vô giá yếu tố định đến tồn phát triển tổ chức Song khai thác, sử dụng phát triển nguồn nhân lực có hiệu công việc đầy khó khăn phức tạp 149 Số lao động dôi dƣ Công ty có chiều hƣớng giảm nhƣng chiếm tỷ trọng cao (phụ lục 2) Cơ cấu lao động theo giới tính ngày phù hợp với đặc trƣng ngành nghề kinh doanh (phụ lục 3); chất lƣợng lao động Công ty đƣợc nâng cao năm gần nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển nhƣ chƣa theo kịp với phát triển chất lƣợng lao động chung ngành (phụ lục 4) Đây vấn đề mà Công ty cần phải có biện pháp giải hợp lý hoạt động quản lý nguồn nhân lực để đảm bảo cho Công ty có đội ngũ lao động có trình độ cao hơn, nhằm tăng khả cạnh tranh Công ty thị trƣờng Tiền lƣơng, sách khuyến khích khen thƣởng Công ty trả lƣơng theo hai hình thức: - Đối với công nhân sản xuất trực tiếp: Trả lƣơng theo khối lƣợng sản phẩm - Đối với lao động gián tiếp: Trả lƣơng theo thời gian có vào khối lƣợng công việc hoàn thành 7c Công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây Quá trình xây dựng chiến lược Công ty Thời kỳ bao cấp năm đầu đổi Những năm đầu đất nƣớc thực công đổi mới, môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, liệt đầy biến động việc hoạch định chiến lƣợc để tồn phát triển thực cần thiết Công tác xây dựng kế hoạch Công ty dựa cứ: - Một số thông tin cần thiết nhƣ khảo sát, dự báo nhu cầu tiêu dùng nƣớc, địa bàn thuộc luồng tuyến địa bàn hoạt động Công ty - Các nguồn hoạt động phục vụ khách hàng ngày cạnh tranh liệt gay gắt - Hoạt động năm qua khả sản xuất Công ty - Kế hoạch đầu tƣ trang thiết bị sửa chữa đóng Bên cạnh đó, Công ty phân tích số yếu tố ảnh hƣởng tới MTKD, môi trƣờng cạnh tranh, tiến độ khoa học kỹ thuật yếu tố khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trƣờng …để lập kế hoạch cho năm chiến lƣợc lâu dài cho phát triển Công ty Với biện pháp nghiệp vụ công cụ cần thiết nhƣ máy tính, chƣơng 150 trình phần mềm đội ngũ kế hoạch có lực, Công ty vạch đƣợc mục tiêu sát thực có khả thực cho kế hoạch trƣớc mắt lâu dài Hàng năm đề đƣợc kế hoạch doanh thu, sản phẩm lợi nhuận, kế hoạch đầu tƣ phát triển cải tạo dây truyền sản xuất số cụ thể phƣơng án khả thi Kết thực kế hoạch đầu tƣ phát triển cải tạo, đầu tƣ trang thiết bị… số cụ thể phƣơng án khả thi, kết thực kế hoạch đƣợc đánh giá sau hiện, kế hoạch đƣợc tính công thức: % thực kế hoạch = (Số thực hiện/Số kế hoạch) 100 (%) Phòng kinh doanh Công ty đóng vai trò phòng nghiên cứu lập kế hoạch cho Công ty phận, khâu khác trình kinh doanh Một cách tổng quát, kế hoạch sản xuất Công ty gồm: - Kế hoạch sản xuất; - Kế hoạch phƣơng tiện (bao gồm đầu tƣ phát triển); - Kế hoạch vật tƣ kỹ thuật (bao gồm công tác quản lý sửa chữa); - Kế hoạch lao động - tiền lƣơng; - Kế hoạch tài chính; Các kế hoạch sản xuất đƣợc lập sở phân tích thị trƣờng, tình hình lao động, phƣơng tiện nguồn lực khác Tuy nhiên, kế hoạch dài hạn hàng năm Công ty phải điều chỉnh để phù hợp với biến động MTKD, đặc biệt sách quản lý vĩ mô Mặt khác, ảnh hƣởng thời kỳ bao cấp lớn nên vấn đề hoạch định chiến lƣợc mang màu sắc kế hoạch ngắn hạn bị động Quá trình xây dựng chiến lƣợc Công ty đƣợc mô theo giai đoạn: (1) xác định mục tiêu; (2) phân tích MTKD (3) giải pháp thực mục tiêu Xác định Phân tích mục tiêu MTKD Các giải pháp Xác định mục tiêu: Các để xác định mục tiêu gồm: Mục tiêu phát triển ngành, vai trò, vị nguồn lực DN, kết thực mục tiêu giai đoạn trƣớc - Chiến lƣợc phát triển giao thông vận tải Căn vào định hƣớng chiến lƣợc phát triển giao thông chiến lƣợc phát 151 triển DVVT, đặc biệt ý đến nội dung nhƣ: mục tiêu vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng – giao thông, phát triển GTVT đô thị; phát triển giao thông nông thôn; phát triển công nghiệp GTVT; định hƣớng phát triển thị trƣờng vận tải, định hƣớng phát triển phƣơng thức vận tải, tái cấu thị trƣờng vận tải nội địa… - Vai trò Công ty hệ thống GTVT quốc gia Vai trò Công ty đƣợc xác định khả đáp ứng nhu cầu vận tải xã hội Ngoài lĩnh vực kinh doanh VTHK, Công ty tham gia kinh doanh dịch vụ kỹ thuật bổ trợ khác Với lĩnh vực khác nhau, Công ty xác định cho phân đoạn chiến lƣợc, phân tích yếu tố cốt yếu thành công phân đoạn; từ đó, phân đoạn cần tập trung Từ việc xác định phân đoạn chiến lƣợc đó, Công ty thiết lập cho việc xác định mục tiêu chiến lƣợc SXKD Điều chứng tỏ đề chiến lƣợc SXKD, Công ty chủ yếu dựa vào chức năng, nhiệm vụ định hƣớng phát triển xoay quanh lĩnh vực mà Công ty đƣợc phép kinh doanh kinh doanh thị trƣờng - Kết thực chiến lƣợc giai đoạn trƣớc: Kết thực mục tiêu kinh doanh giai đoạn trƣớc sở thực tế quan trọng để phân tích chiến lƣợc phát triển giai đoạn Tuy nhiên, hoạt động phân tích kết đạt đƣợc kỳ trƣớc chƣa có tính khoa học hệ thống, chủ yếu dựa vào số tiêu so sánh đơn giản Do đó, giải pháp Công ty chủ yếu nhằm mục đích khắc phục khó khăn ngắn hạn, chƣa thể giải pháp mang tính chiến lƣợc dài hạn - Năng lực sản xuất Công ty Công ty phân tích điểm mạnh điểm yếu mặt nhƣ: tài chính, nhân sự, tổ chức, thiết bị công nghệ , sản xuất - Đối thủ cạnh tranh Công ty so sánh khả DN với đối thủ cạnh tranh khác mặt: - Năng lực vận tải - Hệ thống sở vật chất phục vụ kinh doanh - Hệ thống kênh phân phối, tiếp thị - Danh tiếng tín nhiệm khách hàng 152 - Chất lƣợng dịch vụ - Lợi địa điểm kinh doanh, vị trí sản xuất gần nguồn nguyên vật liệu - Trình độ lành nghề công nhân, kinh nghiệm cán quản lý Phân tích MTKD Hoạt động phân tích MTKD Công ty chƣa đƣợc hoàn thiện đảm bảo tính hệ thống Tuy nhiên, việc phân tích MTKD đƣợc đề cập trình lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn Hoạt động vận tải chủ yếu VTHK tuyến cố định nên phân tích MTKD, Công ty trọng vào đánh giá đối thủ cạnh tranh tuyến khai thác Còn yếu tố môi trƣờng khác nhƣ trị, pháp luật, tình hình phát triển KT-XH, dân số, chƣa đƣợc đánh giá mức Đánh giá công tác xây dựng chiến lược Công ty Ƣu điểm: Xác định đƣợc xây dựng kế hoạch (chiến lƣợc) xây dựng cho số tiêu định lƣợng có tính định hoạt động kinh doanh Quan tâm đến phân tích số yếu tố MTKD nhƣ trị, luật pháp, khách hàng nội Công ty Quan tâm đến việc mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm việc làm, xác định công trình xây dựng chủ yếu tham gia xây dựng thực tế có biện pháp để giành giữ vững thị trƣờng - Quan tâm đến tăng cƣờng sức cạnh tranh Công ty thông qua đổi sở vật chất - Đầu tƣ vào tăng lực đổi công nghệ - Đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán công nhân kỹ thuật - Đƣa số giải pháp tài chính, tổ chức Công ty Quan tâm tới tăng NSLĐ nhờ vào cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân Hạn chế: Phản ứng Công ty chƣa đƣợc hình thành sở phƣơng pháp tƣ chiến lƣợc, mà chủ yếu dựa kinh nghiệm hay trực giác ngƣời lãnh đạo chủ yếu Việc hình thành định chiến lƣợc chƣa thực vào kết phân tích môi trƣờng Phân tích môi trƣờng chủ yếu đề cập tới số yếu tố KT - XH, yếu tố thuộc môi trƣờng ngành đƣợc đề cập, đặc biệt yếu tố đối thủ cạnh tranh, nguồn cung cấp vật tƣ chủ yếu… Công ty chƣa phân tích đầy 153 đủ khả tài chính, khả tổ chức, khả cạnh tranh để xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu Công ty chƣa quan tâm đến phân bổ nguồn lực, vốn nhân lực, công nghệ cách tối ƣu để thực mục tiêu cụ thể Khi xây dựng kế hoạch chƣa đƣa phƣơng án dự phòng tình theo biến động MTKD Việc tổ chức thu thập thông tin từ MTKD nhiều hạn chế, đánh giá điều kiện môi trƣờng trạng thái tĩnh, tính dự báo thấp Có thể nói hạn chế lớn Công ty trình xây dựng kế hoạch kinh doanh Các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc xác định phần nhiều xuất phát từ khả thực tế DN, mục tiêu tăng cƣờng vị cạnh tranh đƣợc đề cập Các mục tiêu định tính chung chung, mục tiêu định hƣớng nhằm mục đích tăng trƣởng doanh thu chủ yếu dựa vào doanh thu mức tăng trƣởng bình quân năm trƣớc Hệ thống mục tiêu Công ty đƣợc xác định nhƣng chƣa đƣợc hoàn chỉnh, chƣa thể đƣợc khát vọng Công ty Mục tiêu tăng trƣởng có đề cập đến nhƣng chƣa đƣợc trọng thực hiện, mà mục tiêu chủ yếu Công ty giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động, đảm bảo nâng cao đời sống CBCNV Các nội dung chủ yếu chiến lƣợc chƣa đƣợc phân tích cách sâu sắc, chƣa rõ vấn đề ảnh hƣởng môi trƣờng tác động nhƣ nào, đâu hội cho phát triển, đâu nguy cần phải tìm biện pháp khắc phục, điểm mạnh điểm yếu Công ty Bên cạnh đó, xây dựng mục tiêu mà Công ty đề chƣa thực dựa phƣơng pháp khoa học, mà mục tiêu đề mang tính định hƣớng chƣa sát với thực tế Ngoài ra, trình thực chƣa có chế tài thƣởng phạt phận Công ty không đạt vƣợt kế hoạch đƣợc duyệt Điều không tạo đƣợc quan tâm phận thành viên xây dựng kế hoạch kinh doanh đơn vị Nhƣ vậy, công tác xây dựng kế hoạch chiến lƣợc cần đƣợc làm kỹ lƣỡng, triệt để để tận dụng khả tiềm ẩn Công ty Phƣơng pháp xây dựng chiến lƣợc Công ty nói riêng DNVT nói chung theo phƣơng pháp xây dựng kế hoạch, thiếu tính chủ động sáng tạo chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xây dựng chiến giai đoạn Nhìn cách tổng quát, hình thành yếu tố chiến lƣợc kinh doanh Công ty nói chung hình thành cách tự phát, kế hoạch đƣợc xây dựng 154 cách chắp nối, lắp ghép thực cách máy móc thiếu tính khoa học Do đó, độ tin cậy nhƣ hiệu thực thấp chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn kinh doanh chế thị trƣờng Nguyên nhân hạn chế Có nhiều nguyên nhân làm cho trình xây dựng chiến lƣợc SXKD chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp môi trƣờng cạnh tranh nay, nhƣ nhận thức tầm quan trọng quản trị chiến lƣợc chƣa cấp quản lý; tài liệu hệ thống đào tạo chiến lƣợc kinh doanh thiếu chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn Bên cạnh đó, ảnh hƣởng chế bao cấp tồn lâu, ăn sâu vào tƣ duy, hành động lãnh đạo, CBCNV; vậy, nhà lãnh đạo, nhà quản lý chịu ảnh hƣởng chế cũ, có phần bảo thủ, chƣa nhanh nhạy tiếp nhận Cán lãnh đạo Công ty chƣa thực ý đến chiến lƣợc dài hạn, mang tƣ nhiệm kỳ, nên chủ yếu tập trung vào kế hoạch ngắn hạn Các thông tin chiến lƣợc SXKD đƣợc phổ biến DN, song chƣa sâu, chƣa toàn diện, chủ yếu tiếp cận qua tự học, tự nghiên cứu, trình độ máy quản lý thấp Đội ngũ cán làm công tác hoạch định chiến lƣợc Công ty ngại chuyển sang làm việc điều kiện phải tiếp nhận mới, mà lại không đơn giản
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải, Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải, Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay