PHÁT TRIỂN NGÀNH báo CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH và THÔNG TIN điện tử TỈNH VĨNH PHÚC

73 600 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:27

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH1. Báo chí có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, có nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, định hướng tư tưởng, phản ánh hiện thực, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Báo chí tác động mạnh mẽ đến nhân cách, đạo đức, lối sống, tâm lý, nhận thức chính trị tư tưởng. Do đó cần tăng cường đầu tư, chỉ đạo, quản lý nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, địa phương trong thời kỳ hội nhập. 2. Trong xu thế hội tụ của công nghệ thông tin truyền thông (CNTTTT), các loại hình báo chí, phương thức và công nghệ sản xuất nội dung,…, đã và đang thay đổi nhanh chóng, cần thiết phải có chính sách phát triển mới đối với báo chí nhằm tranh thủ những thành tựu khoa học công nghệ để hiện đại hóa sự nghiệp báo chí, làm cơ sở cho hoạch định chính sách phát triển báo chí của tỉnh trong tình hình mới, đồng thời giúp quản lý tốt thông tin và nội dung thông tin, phát huy vai trò quan trọng của Báo chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.3. Hệ thống pháp luật của Việt Nam trên lĩnh vực báo chí hiện nay chưa đồng bộ, chưa điều chỉnh kịp với xu hướng hội tụ công nghệ truyền thông. Sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có một số văn bản chỉ đạo, quản lý về báo chí. Tuy nhiên, lĩnh vực này đến nay vẫn chưa có quy hoạch phát triển.4. Những năm qua báo chí của tỉnh đã được quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, song vẫn còn hạn chế và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm vóc là báo chí của 1 tỉnh trọng điểm kinh tế khu vực Bắc Bộ. Cần phải có quy hoạch ngành để định hướng phát triển dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhất là đối với 3 đơn vị: Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh; Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử (TT GTĐT) tỉnh . Với những lý do trên, việc xây dựng Quy hoạch phát triển Báo chí, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết; làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển hàng năm, giai đoạn; định hướng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Đơn vị tư vấn: Viện Chiến lược Thông tin Truyền thông Vĩnh Phúc, tháng 7/2013 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH II CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Các văn đạo Đảng 2 Các văn quy phạm pháp luật báo chí Các văn đạo tỉnh .4 III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH .4 Mục tiêu .4 Nhiệm vụ PHẦN I ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC .6 I ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý, địa hình Đặc điểm kinh tế Đặc điểm văn hóa - xã hội II BỐI CẢNH CHUNG CỦA BÁO CHÍ TRÊN THẾ GIỚI, KHU VỰC VÀ TRONG NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ CỦA TỈNH .7 Bối cảnh chung báo chí giới, khu vực Bối cảnh nước III ĐÁNH GIÁ CHUNG Thuận lợi hội Khó khăn thách thức .9 PHẦN II 10 HIỆN TRẠNG NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC .10 I BÁO IN VÀ BẢN TIN MANG TÍNH BÁO CHÍ 10 Báo Vĩnh Phúc 10 1.1 Quy mô, số lượng 10 1.2 Nội dung thông tin 10 1.3 Nguồn nhân lực .11 1.4 Cơ sở hạ tầng Hoạt động dịch vụ .11 1.5 Phạm vi phát hành 11 Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc 12 Cơ quan đại diện phóng viên thường trú 12 Bản tin .12 II PHÁT THANH - TRUYỀN THANH 13 Phát tỉnh 13 Truyền huyện xã 13 2.1 Truyền huyện, thành phố, thị xã (gọi chung Truyền huyện) 13 2.2 Truyền xã, phường, thị trấn (gọi chung Truyền xã) .14 Truyền dẫn phát sóng 14 Tiếp nhận thông tin Phát - Truyền 15 III PHÁT HÌNH - TRUYỀN HÌNH 15 Đài Phát Truyền hình tỉnh 15 1.1 Thời lượng phát sóng, số lượng nội dung chương trình .15 1.2 Trang thiết bị sản xuất chương trình .16 1.3 Truyền dẫn phát sóng .16 1.4 Mô hình tổ chức, nguồn nhân lực 17 1.5 Hoạt động dịch vụ 17 Truyền hình trả tiền 17 Tiếp nhận thông tin Phát hình - Truyền hình 18 IV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 18 Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc 19 Trang Thông tin điện tử Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh .20 Trang thông tin điện tử tổng hợp .21 Trang thông tin điện tử 21 V THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ 21 VI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 22 VII ĐÁNH GIÁ CHUNG 23 Kết đạt 23 Những tồn tại, hạn chế .25 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 27 PHẦN III 28 QUY HOẠCH NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, 28 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 .28 A DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC 28 I Căn dự báo 28 Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 .28 Định hướng phát triển báo chí tỉnh Vĩnh Phúc 29 Định hướng phát triển ngành báo chí nước 29 II Phương pháp dự báo .30 III Dự báo xu hướng phát triển ngành báo chí Vĩnh Phúc đến năm 2020 31 Đánh giá hội thách thức phát triển báo chí Vĩnh Phúc 31 Dự báo xu hướng phát triển ngành báo chí đến năm 2020 .32 B QUY HOẠCH NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC 34 I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 34 II MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 34 Mục tiêu tổng quát 34 Mục tiêu cụ thể 35 2.1 Báo chí in Bản tin .35 2.2 Phát - Truyền hình .36 III QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 39 Báo chí in Bản tin .39 1.1 Báo in 39 1.2 Tạp chí: 44 1.3 Bản tin 45 Đài PT&TH tỉnh, Đài truyền huyện, Đài truyền xã .46 2.1 Đài PT&TH tỉnh 46 2.2 Đài truyền huyện, thị, thành 52 2.3 Đài truyền xã, phường, thị trấn .54 2.4 Truyền hình trả tiền 55 Báo điện tử, Trang TT-ĐTTH Website 56 3.1 Báo điện tử 56 3.2 Trang Thông tin điện tử tổng hợp (TT-ĐTTH ) 59 3.3 Các website địa bàn tỉnh 59 Tầm nhìn đến năm 2030 59 PHẦN IV GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 61 I GIẢI PHÁP 61 Nâng cao nhận thức 61 Nâng cao hiệu quản lý nhà nước .61 Phát triển nguồn nhân lực 62 Ứng dụng công nghệ 63 Hợp tác báo chí .64 Về chế, sách 64 Huy động nguồn vốn thực quy hoạch .65 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN .66 Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch .66 Phân công trách nhiệm cấp, sở, ban ngành 66 PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Hiện trạng Báo chí, Phát - Truyền hình Thông tin điện tử Phụ lục 2: Danh mục dự án đầu tư trọng điểm Phụ lục 3: Khái toán, phân kỳ đầu tư dự án ưu tiên đầu tư trọng điểm PHẦN MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH Báo chí có vai trò quan trọng đặc biệt đời sống xã hội, có nhiệm vụ tuyên truyền trị, định hướng tư tưởng, phản ánh thực, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến xã hội Báo chí tác động mạnh mẽ đến nhân cách, đạo đức, lối sống, tâm lý, nhận thức trị - tư tưởng Do cần tăng cường đầu tư, đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò báo chí phục vụ nghiệp đổi đất nước, địa phương thời kỳ hội nhập Trong xu hội tụ công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT), loại hình báo chí, phương thức công nghệ sản xuất nội dung,…, thay đổi nhanh chóng, cần thiết phải có sách phát triển báo chí nhằm tranh thủ thành tựu khoa học - công nghệ để đại hóa nghiệp báo chí, làm sở cho hoạch định sách phát triển báo chí tỉnh tình hình mới, đồng thời giúp quản lý tốt thông tin nội dung thông tin, phát huy vai trò quan trọng Báo chí nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Phúc Hệ thống pháp luật Việt Nam lĩnh vực báo chí chưa đồng bộ, chưa điều chỉnh kịp với xu hướng hội tụ công nghệ truyền thông Sau tỉnh Vĩnh Phúc tái lập, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có số văn đạo, quản lý báo chí Tuy nhiên, lĩnh vực đến chưa có quy hoạch phát triển Những năm qua báo chí tỉnh quan tâm đầu tư, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng, song hạn chế chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm vóc báo chí tỉnh trọng điểm kinh tế khu vực Bắc Bộ Cần phải có quy hoạch ngành để định hướng phát triển dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hoá đại hoá, đơn vị: Báo Vĩnh Phúc; Đài PT-TH tỉnh; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (TT GT-ĐT) tỉnh Với lý trên, việc xây dựng Quy hoạch phát triển Báo chí, Phát - Truyền hình Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 cần thiết; làm cho việc xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, giai đoạn; định hướng tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hoạt động báo chí phát triển định hướng, góp phần thực thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh II CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Các văn đạo Đảng - Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 17/10/1997 Bộ trị tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý, công tác báo chí xuất bản; - Chỉ thị số 52/CT-TW ngày 22/7/2005 Ban Bí thư phát triển quản lý báo điện tử; - Thông báo kết luận số 162/TB-TW ngày 01/12/2004 của Bộ trị số biện pháp tăng cường quản lý báo chí tình hình nay; - Thông báo số 41-TB/TW ngày 11/10/2006 Bộ Chính trị số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; - Hướng dẫn số 42/HD-TTVH ngày 22/12/2004 Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thực Kết luận Bộ Chính trị số biện pháp tăng cường quản lý báo chí tình hình nay; - Nghị Hội nghị Trung ương (Khoá X) ngày 14/7/2007 công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới; - Quy định số 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 Ban Chấp hành Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quan báo Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các văn quy phạm pháp luật báo chí - Luật Báo chí ngày 28/12/1989 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999; - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012; - Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; - Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; - Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP; - Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; - Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; - Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh công nghệ thông tin truyền thông; - Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý nhà nước thông tin đối ngoại; - Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; - Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/1/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; - Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHĐT ngày 07/02/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Thông tư số 03/2008/TT-BKHĐT ngày 01/7/2008 hướng dẫn thực số điều Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP - Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông quy định điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương vệ tinh; - Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất số phụ, xuất phụ trương, xuất đặc san; - Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài phát thanh, truyền hình thuộc UBND tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình thuộc UBND cấp huyện; - Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; - Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; - Quyết định số 2358/QĐ-TTg ngày 20/9/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Các văn đạo tỉnh - Nghị đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 tỉnh Vĩnh Phúc; - Kết luận số 72/KL-TU, ngày 24/8/1998 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tình hình hoạt động Báo chí - Xuất thời gian qua phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; - Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 8/10/2007 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc thực Nghị Trung ương (khoá X) Công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới; - Chương trình hành động số 43-Ctr/TU, ngày 29/9/2008 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc thực Nghị số 23-NQ/TW Bộ Chính trị (khoá X) Về tiếp tục xây dựng phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ - Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 14/03/2011 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tăng cường quản lý hoạt động Báo chí - Xuất bản; - Quy hoạch ngành địa phương tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan; - Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển ngành báo chí, phát - truyền hình thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH Mục tiêu 1.1 Phát triển báo chí Vĩnh Phúc phù hợp với quy hoạch Quốc gia quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc Tăng cường lãnh đạo Đảng; nâng cao vai trò quản lý nhà nước; xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí địa bàn Vĩnh Phúc; 1.2 Cụ thể hoá quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước thành giải pháp cụ thể để huy động sử dụng có hiệu nguồn lực đầu tư phục vụ việc phát triển nghiệp báo chí tỉnh; 1.3 Đưa định hướng phát triển cho hoạt động báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp, khả thi; 1.4 Rà soát lại hoạt động quan báo in, định hướng phát triển ấn phẩm, nội dung thông tin phù hợp với xu phát triển khoa học công nghệ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhu cầu thông tin người dân giai đoạn mới; 1.5 Phát triển phát truyền hình theo hướng đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân Thực lộ trình số hóa mạng lưới truyền dẫn phát sóng, tăng cường hiệu hoạt động hệ thống Đài huyện, xã; 1.6 Thông tin điện tử phát triển tương xứng với lợi loại hình thông tin, phù hợp với nhu cầu thụ hưởng thông tin thay đổi người dân, phù hợp với xu hội tụ loại hình thông tin Nhiệm vụ 2.1 Đánh giá thực trạng báo chí Vĩnh Phúc, dự báo xu hướng phát triển ngành: thay đổi cấu, ứng dụng công nghệ, hội nhập thông tin, xã hội hóa thông tin giới Việt Nam Qua đó, đánh giá tổng quan điểm mạnh, điểm yếu báo chí Vĩnh Phúc làm sở đề xuất giải pháp phát triển phù hợp; 2.2 Xác định quan điểm, mục tiêu, tiêu phát triển cụ thể lĩnh vực báo in, phát thanh, truyền hình thông tin điện tử Đề xuất nhu cầu nguồn lực, nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, tổ chức thực phân kỳ đầu tư phù hợp với điều kiện khả Vĩnh Phúc; 2.3 Vận dụng thể chế hoá số nội dung quản lý nhà nước Báo chí, Phát - Truyền hình Thông tin điện tử phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh Chú trọng công tác giáo dục trị - tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phát triển đảng viên đội ngũ người làm báo, có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên nhà báo giỏi 2.4 Đề xuất dự án đầu tư trọng điểm; tranh thủ nguồn đầu tư từ nguồn vốn xã hội theo chương trình mục tiêu Chính phủ phát triển hoạt động báo chí, phát truyền hình thông tin điện tử để thực thành công mục tiêu đề Quy hoạch - Đầu tư, trang bị máy phát công suất từ 300W – 500W cho Đài truyền huyện Sông Lô đảm bảo phủ sóng phát 100% địa bàn huyện Giai đoạn 2016 – 2020: - Tiếp tục phát triển mạng truyền dẫn, phát sóng tương tự, bước dần chuyển đổi sang kết hợp phát số: thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên chuyển đổi trước, huyện lại chuyển đổi sau 2.3 Đài truyền xã, phường, thị trấn 2.3.1 Thời lượng Giai đoạn 2013 – 2015: - Tiếp sóng Đài TW, tỉnh, huyện thời lượng 60 phút/ngày, phát sóng chương trình Đài xã buổi/ngày, thời lượng phát sóng đạt 30 phút/buổi Giai đoạn 2016 – 2020: - Tiếp sóng Đài TW, tỉnh, huyện thời lượng 60 phút/ngày, phát sóng chương trình Đài xã buổi/ngày, thời lượng phát sóng đạt 45 phút/buổi 2.3.2 Nội dung chương trình - Nâng cao chất lượng chương trình truyền xã, trọng dành thời lượng lớn cho thông tin điều hành quyền địa phương, tích cực tuyên truyền nội dung thông tin liên quan đến hoạt động nông nghiệp, nông thôn, giúp người dân có kiến thức thực tế áp dụng sản xuất địa phương - Khuyến khích Đài truyền xã thuộc huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên phát triển thêm chương trình tiếng Sán Dìu, Dao, Cao Lan 2.3.3 Nguồn nhân lực Giai đoạn 2013 – 2015: Bố trí Đài truyền xã có cán chuyên trách Đảm bảo 70% lao động tập huấn nghiệp vụ Giai đoạn 2016 – 2020: Bố trí Đài truyền xã có – cán chuyên trách Đảm bảo 100% lao động tập huấn nghiệp vụ 2.3.4 Truyền dẫn phát sóng, trang thiết bị Giai đoạn 2013 – 2015: - Tất đài truyền không dây xã, đầu tư phải chuyển sử dụng phát sóng dải tần 54 - 68 MHz theo quy hoạch tần số vô tuyến điện 54 - Chuyển đổi tần số 31 Đài truyền xã sử dụng công nghệ vô tuyến dải tần 87 - 108 MHz sang dải tần 54 - 68 MHz - Chuyển đổi 32 Đài truyền xã sử dụng công nghệ hữu tuyến sang công nghệ vô tuyến - Đầu tư Đài truyền cho: thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Hoa Sơn, xã Liễn Sơn, Đình Chu, Sơn Đông, Vân Trục - huyện Lập Thạch, xã Phương Khoan - huyện Sông Lô; xã Tam Quan - huyện Tam Đảo Giai đoạn 2016 – 2020: - Đảm bảo 100% xã có đài truyền hoạt động hiệu - Đến hết 2016, 100% đài truyền không dây hoạt động dải tần 54-68MHz Các đài truyền trang bị hệ thống có mã hoá chức bật/tắt tự động nguồn điện cụm loa để tăng hiệu sử dụng phổ tần số tránh can nhiễu 2.4 Truyền hình trả tiền 2.4.1 Số lượng đơn vị, phạm vi - Tỉnh cấp phép cho đơn vị đủ lực cam kết lộ trình triển khai hạ tầng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phạm vi toàn tỉnh Giai đoạn 2013 - 2015: - Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đến trung tâm tất huyện - Ngầm hóa mạng ngoại vi khu vực có yêu cầu cao mỹ quan, khu đô thị mới, khu dân cư thành phố Vĩnh Yên Giai đoạn 2016 - 2020: - Phát triển mạng lưới truyền hình trả tiền đến trung tâm xã toàn tỉnh 100% số hộ dân địa bàn có nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền - Ngầm hóa mạng ngoại vi khu vực thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên - Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dựa tảng truyền dẫn mạng viễn thông 2.4.2 Phương tiện thu nghe - Đến năm 2015: Tỷ lệ số hộ xem truyền hình trả tiền đạt 30% - Đến năm 2020: Tỷ lệ số hộ xem truyền hình trả tiền đạt 60% 2.4.3 Hoạt động dịch vụ - Đến năm 2015: Doanh thu thuê bao truyền hình trả tiền đạt 70 tỷ đồng - Đến năm 2020: Doanh thu thuê bao truyền hình trả tiền đạt 150 tỷ đồng 55 Báo điện tử, Trang TT-ĐTTH Website 3.1 Báo điện tử 3.1.1 Quy hoạch chung Giai đoạn 2013 – 2015: - Phát triển Trang TTĐT Báo Vĩnh Phúc thành ấn phẩm Báo điện tử Vĩnh Phúc - Phát triển chức thông tin Cổng TT-GTĐT thành Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc Giai đoạn 2016 – 2020: Khuyến khích báo điện tử phát triển nội dung tiếng nước tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, 3.1.2 Báo điện tử Vĩnh Phúc 3.1.2.1 Nội dung Giai đoạn 2013 - 2015: - Xây dựng phiên tiếng Anh để thu hút quảng bá tiềm năng, mạnh tỉnh với bạn bè quốc tế - Từng bước xã hội hóa khâu lấy tin, hệ thống viết báo điện tử không phóng viên tòa soạn, mà xã hội hóa, phát triển thông tin theo hướng tương tác đa chiều (có thể lấy thông tin người dân) - Phát triển chuyên mục, chuyên đề bám sát với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh như: chuyên mục lao động việc làm, công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nông nghiệp nông thôn, thu hút đầu tư… - Tăng mức độ cập nhật tác phẩm cách liên tục, tỷ lệ tác phẩm quan báo thực mức 75% - 80%; khai thác mức 20 đến 25% Giai đoạn 2016 - 2020: - Tận dụng tối đa lợi loại hình Báo điện tử, tích hợp tất loại hình thông tin chữ viết, hình ảnh, truyền hình, phát thanh, diễn đàn, mạng xã hội… để việc tiếp cận thông tin mạng thuận tiện đầy đủ Nội dung cập nhật liên tục theo yêu cầu thụ hưởng người dân - Xây dựng thêm phiên tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc Báo điện tử Vĩnh Phúc - Tiếp tục tăng cường nội dung thông tin tương xứng với vị tỉnh công nghiệp 3.1.2.2 Nguồn nhân lực 56 Phát triển tờ báo điện tử Vĩnh Phúc ấn phẩm Báo Vĩnh Phúc Tổng Biên tập Báo in đồng thời Tổng Biên tập báo điện tử Bổ sung nguồn nhân lực cho Báo điện tử Vĩnh Phúc khoảng 10 người (bao gồm phóng viên, biên tập viên kỹ thuật) 3.1.2.3 Phát triển công nghệ, kỹ thuật - Sử dụng mô hình tòa soạn điện tử ứng dụng hệ thống phần mềm soạn thảo nhúng môi trường mạng, phóng viên, biên tập viên tác nghiệp từ máy tính có kết nối Internet kết nối mạng với Toà soạn - Mô hình tòa soạn điện tử với tính bật như: + Quản lý phóng viên: Cho phép người quản trị theo dõi, điều hành giám sát toàn hệ thống vai trò nhiệm vụ phóng viên tác nghiệp hệ thống; + Quản lý viết: Cho phép biên tập viên biên tập, xem viết gửi đến, gửi tiếp cho cấp gửi lại cho tác giả phóng viên, hỗ trợ chế đồng biên tập; + Cơ chế chấm nhuận bút cho phóng viên; + Nhúng trực tiếp video vào viết cụ thể, triển khai chuyên mục định, định cho phép độc giả comment viết Các tính tiện ích thời tiết, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá vàng, bảng thông số biểu đổ chứng khoán cập nhật tự động từ nguồn uy tín, thống… 3.1.2.4 Định hướng phát triển dịch vụ Báo điện tử Vĩnh Phúc cần đa dạng hoạt động dịch vụ nhằm nâng cao tiềm lực tài Trong giai đoạn từ đến năm 2020, cần vận dụng linh hoạt số dịch vụ như: Dịch vụ quảng cáo; thu phí gói dịch vụ; cung cấp thông tin điều tra, phân tích, nhận định 3.1.3 Cổng TT–GTĐT Vĩnh Phúc 3.1.3.1 Nội dung Giai đoạn 2013 – 2015: - Tiếp tục nâng cấp Cổng TT-GTĐT, tích hợp cổng thành phần, cung cấp hầu hết dịch vụ công mức độ 3, đăng tải phần lớn thông tin quy trình, thủ tục thực dịch vụ hành công; hoàn chỉnh hệ thống sở liệu tổng hợp tỉnh Vĩnh Phúc Ngoài cấp loại giấy phép, giấy chứng nhận qua 57 mạng; quan Nhà nước tiếp dân, trả lời ý kiến người dân trực tuyến qua Cổng TT-GTĐT - Phát triển chức thông tin Cổng TT-GTĐT thành Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc: Cung cấp thông tin thống tỉnh; chủ trương, sách Trung ương, tỉnh; thông tin đạo điều hành quyền địa phương đến với người dân doanh nghiệp; thông tin diễn biến mặt tình hình KTXH địa phương, giới thiệu vùng đất, người Vĩnh Phúc đường hội nhập, phát triển Giai đoạn 2016 - 2020: - Từng bước đưa số dịch vụ hành công Cổng TT-GTĐT lên mức độ để người dân giao dịch với quan Nhà nước với qua môi trường mạng Cổng TT-GTĐT Cơ quan Nhà nước hầu hết thực buổi tiếp dân, trả lời tổ chức công dân qua Cổng TT-GTĐT Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo số sở ngành, địa phương giao lưu trực tuyến với người dân - Xây dựng Cổng TT-GTĐT thứ tiếng: Việt, Anh, Trung Quốc 3.1.3.2 Mô hình tổ chức nguồn nhân lực - Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc đơn vị nghiệp, có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, kinh phí hoạt động ngân sách tỉnh bảo đảm, tổng hợp chung ngân sách Cổng TT-GTĐT; tổ chức hoạt động theo mô hình quan báo chí, thông tin, truyền thông - Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc có Tổng Biên tập Giám đốc Cổng TT-GTĐT Cơ cấu tổ chức bao gồm phòng: Thư ký tòa soạn, Thời sự, Tiếng nước ngoài, Trị sự, Phòng trang tin thành phần, Phòng thông tin phản ánh tổ chức công dân Số lượng nguồn nhân lực cho Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc đạt 30 người 3.1.3.3 Phát triển công nghệ Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc theo mô hình tòa soạn báo điện tử (đã nêu mục 3.1.2 Báo Vĩnh Phúc điện tử) 3.1.3.4 Định hướng phát triển dịch vụ Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc chủ yếu cung cấp thông tin thống quan nhà nước tỉnh môi trường mạng nên tập trung thu hút quảng cáo 58 3.2 Trang Thông tin điện tử tổng hợp (TT-ĐTTH ) Giai đoạn 2013 – 2015: - Nâng cấp Trang TTĐT Đài PT&TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc - Phát triển Cổng TTĐT thành phần cho 25 quan, đơn vị địa bàn tỉnh bao gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội HĐND tỉnh; sở: Kế hoạch Đầu tư; Xây dựng; Ngoại vụ; Lao động, Thương binh Xã hội; Văn hóa, Thể thao Du lịch; Công thương; Giao thông vận tải; Khoa học Công nghệ; Tài chính; Tài nguyên Môi trường; Tư pháp; Y tế; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư; Ban Quản lý khu công nghiệp; Ban giải phóng mặt Phát triển quỹ đất; Cổng TTĐT huyện, thị xã – trừ TP.Vĩnh Yên huyện Tam Đảo, (có thể giao cho Đài Truyền huyện quản lý); đảm bảo tích hợp vào Cổng TT-GTĐT quý I năm 2014 Giai đoạn 2016 – 2020: - Phát triển Cổng TTĐT thành phần quan nhà nước lại địa bàn tỉnh - Phát triển Trang TTĐT Báo Lao động - Việc làm Vĩnh Phúc, Báo Công an Vĩnh Phúc, Báo Phụ nữ Vĩnh Phúc, trang TTĐTTH tạp chí: Văn hóa Du lịch Vĩnh Phúc, Giáo dục Vĩnh Phúc, Người làm báo Vĩnh Phúc - Khuyến khích tổ chức trị - xã hội tổ chức khác xây dựng Trang TTĐTTH nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động tổ chức - Khuyến khích phát triển trang TTĐTTH nơi có tiềm phát triển làng nghề, du lịch, dịch vụ 3.3 Các website địa bàn tỉnh - Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân địa bàn tỉnh phát triển website nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật Tầm nhìn đến năm 2030 4.1 Đến năm 2030, Vĩnh Phúc có quy mô từ 15 – 18 quan báo chí với quan nòng cốt: Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc (Cổng TT-GTĐT tỉnh) 4.2 Đài PT&TH tỉnh phát triển theo hướng Cơ quan truyền thông đa phương tiện Đài phát sóng – kênh truyền hình theo chuẩn cao HD như: Chuẩn Quard – HD (3.840x2.160 có độ nét gấp lần chuẩn HD), chuẩn Ultra – HD (7.689x4.320 có độ nét gấp lần chuẩn Quard – HD), chuẩn 3D công nghệ 59 Ngoài PTTH, Đài tham gia hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật cho phép 4.3 Báo Vĩnh Phúc: Giảm số lượng phát hành ấn phẩm báo in, ấn phẩm Báo điện tử trở thành ấn phẩm chủ lực Báo, xuất thứ tiếng: tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản 4.4 Báo điện tử Toàn cảnh Vĩnh Phúc đóng vai trò kênh thông tin quan trọng, kết hợp với dịch vụ hành công cung cấp Cổng TTGTĐT hỗ trợ tối đa thu hút đầu tư cho Thành phố Vĩnh Phúc 4.5 Các quan báo in: Mỗi quan báo phát triển theo hướng thông tin chuyên ngành, sử dụng thông tin điện tử ấn phẩm chủ lực 4.6 Truyền hình trả tiền: Số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ ổn định từ – đơn vị, đơn vị mở rộng phạm vi cung cấp toàn tỉnh, hạ tầng truyền hình trả tiền hội tụ với hạ tầng mạng viễn thông, người dân xem toàn nội dung chương trình sợi cáp trả tiền cho nhà cung cấp tương ứng với nội dung thụ hưởng 100% người dân tiếp cận với loại hình 4.7 Thông tin điện tử: Sẽ phát triển mạnh mẽ với số lượng lớn, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng thông tin điện tử hỗ trợ cho hoạt động đơn vị Người dân tiếp cận với thông tin điện tử lúc, nơi 60 PHẦN IV GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN I GIẢI PHÁP Nâng cao nhận thức 1.1 Các cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, viên chức nhân dân nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng báo chí nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đạo đức lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên nhân dân 1.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thị, nghị Đảng, văn quy phạm pháp luật báo chí đến quan báo chí, quan có liên quan đến hoạt động báo chí, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị nhân dân; thực hiệu Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh 1.3 Đẩy mạnh việc giáo dục trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao lĩnh trị, đạo đức nghề nghiệp Báo chí bám sát thực tiễn đời sống đất nước, nhân dân để có nhiều tác phẩm báo chí hay, có chất lượng cao tư tưởng nghệ thuật, nội dung hình thức, tạo nên sức hấp dẫn có sức thuyết phục; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Nâng cao hiệu quản lý nhà nước 2.1 Tăng cường lãnh, đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạt động báo chí; trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng, ý thức trách nhiệm đảng viên quan báo chí 61 2.2 Kiện toàn máy quản lý nhà nước Thông tin Truyền thông nói chung, lĩnh vực báo chí nói riêng quan tham mưu, quản lý chuyên ngành từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã 2.3 Tăng cường củng cố, hoàn thiện chế phối hợp quan đạo quản lí nhà nước báo chí Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin, tuân thủ theo quy định Luật Báo chí định hướng tuyên truyền Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tổ chức định kỳ giao ban quan báo chí, quan có hoạt động mang tính báo chí với quan quản lý nhà nước, quan định hướng công tác tư tưởng 2.4 Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức hệ thống Đài Truyền – Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền xã; Có chế, sách tài phù hợp cán phụ trách Đài Truyền xã 2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm đầu tư, khai thác kinh doanh hoạt động báo chí, đặc biệt dịch vụ truyền hình trả tiền địa bàn tỉnh; đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thiết không để xảy tình trạng tự phát hoạt động báo chí buông lỏng, né tránh quản lý nhà nước 2.6 Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan chủ quản tin, Website, truyền sở Tăng cường trách nhiệm Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí quan hệ thống trị tỉnh Phát triển nguồn nhân lực 3.1 Làm tốt công tác quy hoạch cán lãnh đạo quan báo chí Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán trẻ có lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức lĩnh trị Tăng cường cán có đủ phẩm chất, lực đủ số lượng cho quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cấp huyện 3.2 Xây dựng đội ngũ người làm báo có trình độ nghiệp vụ cao, có lĩnh trị, có khả tác nghiệp động, sáng tạo Có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên nhà báo giỏi Chú trọng công tác giáo dục trị - tư tưởng, phát triển đảng viên đội ngũ người làm báo 3.3 Tăng cường biên chế cho quan báo chí, đảm bảo số lượng chất lượng theo yêu cầu nghiệp vụ giai đoạn phát triển Chú trọng tuyển dụng phóng viên theo yêu cầu chuẩn hóa nghề nghiệp từ sở đào tạo chuyên ngành báo chí, mở rộng ngành đào tạo khác sở lực thực tế, tinh thần đam mê nghề nghiệp khả ngoại ngữ, tin học, phong cách tác nghiệp báo chí đại 62 3.4 Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ người làm báo, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ giao 3.5 Xây dựng sách thu hút, hỗ trợ lao động làm báo, đảm bảo mức sống, đảm bảo thu nhập để đội ngũ làm báo cống hiến cho nghiệp phát triển thông tin, không để tình trạng phóng viên, biên tập viên hoàn cảnh khó khăn dẫn đến hành động vi phạm đạo đức người làm báo, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không tốt đến dư luận mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 3.6 Xem xét quy định lại tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu tỉnh nhằm lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao cho vị trí quan trọng quan báo chí quan quản lý cấp tỉnh, huyện Ứng dụng công nghệ Ứng dụng khoa học công nghệ báo chí giúp quan báo chí Vĩnh Phúc có bước tăng trưởng nhanh phát triển bền vững Yếu tố quan báo chí ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ phát truyền hình theo hướng chất lượng cao, công nghệ đại, nâng cao hiệu tác nghiệp 4.1 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật việc nâng cấp sở liệu việc tác nghiệp làm tin phóng viên cộng tác viên, rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình, nội dung đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, đại Ứng dụng công nghệ thông tin để xuất ấn phẩm điện tử hỗ trợ ấn phẩm in truyền thống 4.2 Ưu tiên phát triển công nghệ truyền hình số mặt đất việc phổ cập truyền hình công cộng khu vực đồng bằng; Phát triển truyền hình cáp, truyền hình Internet, truyền hình di động vùng thành thị, vùng có mật độ dân cư cao; Từng bước phát triển công nghệ truyền hình có độ phân dải cao (HDTV); Tăng cường sử dụng truyền hình số DTH, trạm phát lại công suất nhỏ trung bình vùng sâu, vùng xa 4.3 Lựa chọn tiêu chuẩn PTTH số mặt đất, truyền hình Internet, truyền hình di động phù hợp với xu phát triển giới điều kiện tỉnh, khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị PTTH 4.4 Đẩy mạnh trình chuyển đổi mạng phát thanh, truyền hình cáp tương tự sang cáp số phù hợp xu hướng hội tụ công nghệ dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phát truyền hình 63 4.5 Đối với báo điện tử cần tắt đón đầu, đầu tư đồng hạ tầng công nghệ, nhằm thực tối ưu hóa ưu điểm báo điện tử với loại hình báo chí khác Hợp tác báo chí 5.1 Tăng cường hợp tác với tổ chức báo chí nước quốc tế, trọng tổ chức có mối quan hệ truyền thống với Việt Nam; chủ động tham gia hoạt động phát huy vai trò với tổ chức nước quốc tế 5.2 Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại nhằm trao đổi tác phẩm báo chí quan, tổ chức báo chí nước, khu vực quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh đất người Vĩnh Phúc đến với bạn bè nước nước 5.3 Tranh thủ tối đa hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, tài doanh nghiệp nước, tổ chức quốc tế để phát triển nghiệp báo chí địa bàn tỉnh 5.4 Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực phát thanh, truyền hình, phối hợp với tổ chức việc trao đổi, đào tạo chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật quản lý phát thanh, truyền hình 5.5 Tranh thủ hợp tác quốc tế để huy động nguồn vốn đầu tư nước đặc biệt nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA nhằm phát triển mạng lưới phát thanh, truyền hình tỉnh 5.6 Tổ chức tham quan, giao lưu, trao đổi, học tập mô hình tiên tiến báo chí địa phương số nước có báo chí phát triển Về chế, sách 6.1 Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật chuyên ngành tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý triển khai hoạt động đầu tư phát triển báo chí Một số văn cần ban hành sau: - Cơ chế ưu tiên tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng cho phóng viên quan báo chí địa phương (Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy); - Cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ thông tin báo chí (Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT); - Quy định bảo vệ nhà báo trình tác nghiệp (Hội Nhà báo, Công an tỉnh, Sở TT&TT); - Cơ chế hỗ trợ cho cán làm công tác truyền sở (Sở TT&TT); - Cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ thông tin báo chí để tạo nguồn thu hợp pháp 64 - Ban hành quy định chế độ chi trả nhuận bút, thù lao quan báo chí, phát truyền hình, thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Đầu tư đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành công nghệ đại cho quan quản lý nhà nước, cho Báo điện tử; Cổng TTGT-ĐT; Trang thông tin điện tử để kịp thời ngăn chặn công, phá hoại mạng, lọc thông tin xấu nhận dạng thông tin không tốt - Thực chế hợp đồng đọc lưu chiểu tác phẩm báo chí Huy động nguồn vốn thực quy hoạch 7.1 Căn nội dung Quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt, sở khả huy động vốn đầu tư, cần xếp thứ tự ưu tiên dự án tiến hành đầu tư phù hợp với quy định Nhà nước quản lý đầu tư - Đối với dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng báo chí, lĩnh vực phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ công ích: Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách tỉnh, tận dụng từ nguồn vốn viện trợ cho vay ưu đãi từ nước cho Việt Nam để đầu tư xây dựng - Đối với dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ mục tiêu khác: Sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp, xã hội để đầu tư xây dựng - Đối với dự án số hóa phương thức truyền dẫn phát sóng phát truyền hình, cần tranh thủ nguồn vốn từ quỹ viễn thông công ích, hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình sách tỉnh 7.2 Căn khả huy động cân đối nguồn vốn thời kỳ, quan chủ quản, quan báo chí bố trí, lập kế hoạch hàng năm nhằm thực mục tiêu đề Quy hoạch 7.3 Sở TT&TT phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp thu hút nguồn vốn nước để thực nội dung Quy hoạch Cụ thể sau: - Ngân sách từ trung ương qua chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin sở đầu tư cho hạng mục hạ tầng truyền sở - Ngân sách từ trung ương qua quỹ viễn thông công ích thực đề án số hoá quốc gia trước năm 2020 theo định số 22/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTH Việt Nam đến năm 2020 văn liên quan - Huy động từ nguồn doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp xây dựng hạ tầng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng số Để thu hút doanh nghiệp phải tạo môi 65 trường đầu tư minh bạch, mạnh mẽ, có sở pháp lý quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí nói chung truyền hình trả tiền nói riêng II TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch - Giao Sở TT&TT tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch phát triển ngành Báo chí, Phát Truyền hình Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đến cấp, ngành, quan báo chí, doanh nghiệp nhân dân tỉnh theo quy định - Tổ chức giới thiệu, quảng bá dự án ưu tiên dịp kêu gọi, xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư vào lĩnh vực báo chí Phân công trách nhiệm cấp, sở, ban ngành 2.1 Sở TT&TT Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực theo dõi thực quy hoạch; làm đầu mối, Phối hợp với sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã, đơn vị hoạt động lĩnh vực báo chí triển khai thực quy hoạch Xây dựng đề xuất với UBND tỉnh chế, sách để hoạt động báo chí phát triển pháp luật, định hướng, góp phần tuyên truyền có hiệu chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước đến đông đảo người dân, đóng góp tích cực cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương Chủ trì thực quy hoạch, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án theo chức năng; phối hợp với ngành liên quan phân bổ tiêu Quy hoạch vào kế hoạch năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh định; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết tiến độ thực Quy hoạch 2.2 Sở Kế hoạch Đầu tư Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chế, sách khuyến khích đầu tư phát triển báo chí Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Sở TT&TT, quan báo chí tỉnh cân đối tổng hợp nguồn lực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm tỉnh, bố trí nguồn vốn thẩm định hồ sơ, dự án đầu tư nội dung Quy hoạch; Hướng dẫn thủ tục khai thác nguồn đầu tư theo chương trình quốc gia Chính phủ 2.3 Sở Tài Đảm bảo kinh phí cho chương trình, dự án phát triển báo chí địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm cấp có thẩm quyền phê duyệt 66 Tham mưu, đề xuất xây dựng chế, sách huy động nguồn vốn cho phát triển báo chí địa bàn tỉnh Phối hợp với Sở TT&TT, quan báo chí trình UBND tỉnh ghi kế hoạch bố trí kinh phí theo dự toán ngân sách hàng năm 2.4 Sở Tài nguyên Môi trường Bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng hạng mục quy hoạch phù hợp với yêu cầu quản lý, phát triển báo chí tình hình 2.5 Sở Nội vụ Phối hợp với Sở TT&TT, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quan chủ quản, quan báo chí địa phương kiện toàn máy tổ chức cấu nguồn nhân lực theo quy hoạch Phối hợp với Sở TT&TT, Hội nhà báo tỉnh rà soát lại hệ thống tiêu chí, quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán quan quản lý nhà nước báo chí, quan báo chí phù hợp với pháp luật thực tế địa phương 2.6 Các sở, ban, ngành liên quan Triển khai thực nội dung quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ mình, cung cấp thông tin tin, trang thông tin điện tử theo quy định pháp luật Phối hợp với quan báo chí triển khai hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân tỉnh 2.7 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã vào nội dung quy hoạch để tổ chức thực nhiệm vụ sau: - Kiện toàn máy tổ chức Đài TT-TH cấp huyện - Kiện toàn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện - Phối hợp với Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh việc thực chương trình, dự án mục tiêu quốc gia đưa thông tin sở vùng sâu, vùng xa - Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng nội dung thông tin Đài Truyền xã - Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức triển khai nội dung khác có liên quan quy hoạch 2.8 Các quan, đơn vị hoạt động lĩnh vực báo chí Các quan, đơn vị hoạt động lĩnh vực báo chí địa bàn, vào quy hoạch để xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển phù hợp với định 67 hướng phát triển ngành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh góp phần thiết thực thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung phát triển báo chí nói riêng; phối hợp Sở TT&TT quan, đơn vị liên quan quan tâm đầu tư phát triển nghiệp báo chí địa phương Phân kỳ đầu tư thực quy hoạch: Việc thực Quy hoạch ngành báo chí chia làm giai đoạn: Giai đoạn 2013 - 2015: Trọng tâm giai đoạn tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng thông tin ấn phẩm bao chí in, phát thanh, truyền hình thông tin điện tử; Tạo sở cho giai đoạn thứ phát triển cách bền vững Giai đoạn 2016 - 2020: Trọng tâm giai đoạn phát triển số lượng ấn phẩm mới, mở rộng hạ tầng truyền thông phục vụ phát triển độ rộng dịch vụ báo chí, hướng đến đối tượng người dân khu vực nông thôn, đảm bảo Vĩnh Phúc có báo chí phát triển, tiền đề để phấn đấu Vĩnh Phúc trở thành Thành phố giai đoạn sau 68
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN NGÀNH báo CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH và THÔNG TIN điện tử TỈNH VĨNH PHÚC, PHÁT TRIỂN NGÀNH báo CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH và THÔNG TIN điện tử TỈNH VĨNH PHÚC, PHÁT TRIỂN NGÀNH báo CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH và THÔNG TIN điện tử TỈNH VĨNH PHÚC, PHẦN I ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC, HIỆN TRẠNG NGÀNH BÁO CHÍ, PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, Mục tiêu cụ thể, III. QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, Đài PT&TH tỉnh, Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã, Báo điện tử, Trang TT-ĐTTH và các Website, PHẦN IV GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay