Du thao quy hoach PTTT QUY HOẠCH hệ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP

84 177 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:27

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾTPhát thanh – Truyền thanh là một phương tiện thông tin đại chúng không thể thiếu trong đời sống xã hội, là loại hình báo chí quảng đại và gần gũi nhất đối với người dân Việt Nam; là công cụ tuyên truyền hiệu quả nhất, để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, là diễn đàn thể hiện quyền được biết, được bàn của nhân dân; đồng thời, cũng là phương tiện chuyển tải những hoạt động văn hoá nghệ thuật, vui chơi, giải trí đến đông đảo cán bộ, nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp người dân nâng cao dân trí, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy, phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống. Trong đó, phát thanh là loại hình thông tin đại chúng mà nội dung thông tin được chuyển tải bằng âm thanh, tiếng nói qua làn sóng vô tuyến điện và truyền thanh qua hệ thống dây dẫn nên có đặc thù là thông tin một cách nhanh nhất, là công cụ truyền thông hiệu quả nhất trong các trường hợp khẩn cấp. Việc xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin đại chúng nói chung, phát thanh nói riêng đã được nêu trong nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.Thực hiện chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, việc phủ sóng phát thanh đến người dân với công nghệ hiện đại, góp phần đưa thông tin đến các hộ gia đình, trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm lãnh đạo trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh. Trong đó, hệ thống phát thanh của tỉnh đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã phản ánh kịp thời những chỉ đạo của các cấp và Chính quyền địa phương góp phần xây dựng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.Tuy nhiên, hệ thống phát thanh truyền thanh Đồng Tháp còn bộc lộ một số hạn chế như: nội dung các chương trình chưa phong phú; trang thiết bị tại các Đài phát thanh, truyền thanh, đặc biệt là tại các Đài truyền thanh cơ sở đã xuống cấp, lạc hậu, không đáp ứng được nhiệm vụ thông tin truyền thông, kinh phí sự nghiệp truyền thanh chưa được sử dụng có hiệu quả, chính quyền cơ sở một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh xã nên thiếu sự quan tâm. Tất cả những tồn tại nêu trên gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trong việc phát triển sự nghiệp phát thanh truyền thanh của tỉnh Đồng Tháp. Thực tiễn này cho thấy việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch hệ thống Phát thanh Truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và yêu cầu quản lý tại địa phương. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP QUY HOẠCH HỆ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 Cao Lãnh, tháng năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP QUY HOẠCH HỆ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ TƯ VẤN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRUNG TÂM TƯ VẤN TT&TT VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Cao Lãnh, tháng năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT .4 II CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Các văn Trung ương - Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Các văn địa phương Chương trình hành động số 149-CTr/TU ngày 30 tháng 10 năm 2012 Ban Chấp hành Đảng Tỉnh Đồng Tháp thực Nghị số 13NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020; .6 III NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH .7 IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA QUY HOẠCH CHƯƠNG II PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG .9 I ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP .9 Đặc điểm tự nhiên Phát triển kinh tế - xã hội .9 Đặc điểm văn hóa – xã hội .10 II ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH .11 Thời lượng .11 Nội dung chương trình 11 Sản xuất chương trình 12 Truyền dẫn phát sóng 12 Mô hình tổ chức nguồn nhân lực 13 Tài 14 Thiết bị thu 14 III ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN .14 Thời lượng nội dung chương trình 14 Sản xuất chương trình 15 Mô hình tổ chức nguồn nhân lực 15 Tài 16 IV TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ 16 Nhiệm vụ .16 Hạ tầng kỹ thuật 17 Mô hình tổ chức nguồn nhân lực 19 Cơ chế tài 19 V CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 20 VI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 21 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 1 Kết đạt 21 Tồn 22 Nguyên nhân 23 VII TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT THANH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 23 VIII DỰ BÁO 25 Căn dự báo 25 Dự báo xu hướng phát triển phát Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 28 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT THANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 .31 I QUAN ĐIỂM CHUNG 31 II MỤC TIÊU 31 Mục tiêu chung .31 Mục tiêu cụ thể 32 III PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 33 Đài Phát Truyền hình tỉnh .33 Đài truyền cấp huyện 37 Truyền sở 39 Định hướng công tác quản lý nhà nước .44 Các dự án đầu tư 45 CHƯƠNG IV GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 49 I GIẢI PHÁP 49 Xây dựng chế, sách 49 Đổi tổ chức .50 Phát triển nguồn nhân lực 50 Phát triển khoa học công nghệ .50 Hợp tác phát triển 51 Huy động nguồn vốn 51 Quản lý nhà nước 51 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN 52 Sở Thông tin Truyền thông 52 Sở Kế hoạch Đầu tư .53 Sở Tài 53 Sở Nội vụ .53 Đài Phát Truyền hình Đồng Tháp 53 Các Sở, ngành liên quan .54 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố .54 Ủy ban nhân dân xã/phường, thị trấn .55 III KẾT LUẬN .55 PHỤ LỤC 1: BẢNG BIỂU HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG PHÁT THANH TỈNH ĐỒNG THÁP .56 PHỤ LỤC 2: KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP 80 PHỤ LỤC 3: GIẢI TRÌNH KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT THANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 83 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Nội dung chương trình phát Đài Phát Truyền hình tỉnh Đài truyền cấp huyện 56 Bảng 2: Hiện trạng truyền dẫn phát sóng .57 Bảng 3: Hiện trạng nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật Đài truyền cấp huyện 65 Bảng 4: Nguồn nhân lực truyền Đài truyền cấp huyện.69 Bảng 5: Kinh phí hoạt động Đài truyền cấp huyện .71 Bảng 6: Hiện trạng hoạt động trạm truyền thuộc 30 xã Chương trình xây dựng nông thôn 73 Bảng 7: Quy hoạch hệ thống phát – truyền đến năm 2020 74 Bảng 8: Danh mục dự án đầu tư .76 Bảng 9: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu hệ thống truyền trực tuyến 80 Bảng 10: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền không dây (đầu tư mới) 81 Bảng 11: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền có dây cần nâng cấp 82 Bảng 12: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền không dây cần nâng cấp 82 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT Phát – Truyền phương tiện thông tin đại chúng thiếu đời sống xã hội, loại hình báo chí quảng đại gần gũi người dân Việt Nam; công cụ tuyên truyền hiệu nhất, để chuyển tải chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân, diễn đàn thể quyền biết, bàn nhân dân; đồng thời, phương tiện chuyển tải hoạt động văn hoá nghệ thuật, vui chơi, giải trí đến đông đảo cán bộ, nhân dân Trên sở đó, giúp người dân nâng cao dân trí, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi tư duy, phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống Trong đó, phát loại hình thông tin đại chúng mà nội dung thông tin chuyển tải âm thanh, tiếng nói qua sóng vô tuyến điện truyền qua hệ thống dây dẫn nên có đặc thù thông tin cách nhanh nhất, công cụ truyền thông hiệu trường hợp khẩn cấp Việc xây dựng phát triển mạng lưới thông tin đại chúng nói chung, phát nói riêng nêu nhiều văn đạo Đảng Nhà nước Thực chủ trương, đường lối đạo Đảng, Nhà nước, việc phủ sóng phát đến người dân với công nghệ đại, góp phần đưa thông tin đến hộ gia đình, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp quan tâm lãnh đạo lĩnh vực phát thanh, truyền Trong đó, hệ thống phát tỉnh tuyên truyền chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; phản ánh kịp thời đạo cấp Chính quyền địa phương góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Tuy nhiên, hệ thống phát truyền Đồng Tháp bộc lộ số hạn chế như: nội dung chương trình chưa phong phú; trang thiết bị Đài phát thanh, truyền thanh, đặc biệt Đài truyền sở xuống cấp, lạc hậu, không đáp ứng nhiệm vụ thông tin truyền thông, kinh phí nghiệp truyền chưa sử dụng có hiệu quả, quyền sở số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng hệ thống truyền xã nên thiếu quan tâm Tất tồn nêu gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước việc phát triển nghiệp phát truyền tỉnh Đồng Tháp Thực tiễn cho thấy việc xây dựng thực Quy hoạch hệ thống Phát - Truyền tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 yêu Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương, sách Đảng yêu cầu quản lý địa phương II CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Các văn Trung ương − Luật Báo chí ngày 28/12/1989 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999; − Nghị Hội nghị Trung ương (Khoá X) ngày 14/7/2007 công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới; − Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17/10/1997 Bộ Chính trị (khoá VIII) tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí; − Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; − Thông báo số 41-TB/TW ngày 11/10/2006 Bộ Chính trị số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; − Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; − Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; − Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; − Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; − Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài phát thanh, truyền hình thuộc UBND tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình thuộc UBND cấp huyện − Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/1/2013 Bộ Thông tin Truyền thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát FM đến năm 2020; − Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp − Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; - Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; − Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020; − Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; − Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/1/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; − Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; − Quyết định số 896/QĐ-BTTTT ngày 28/5/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành thông tin truyền thông giai đoạn 2012 - 2020; Các văn địa phương − Nghị Đại hội tỉnh Đảng Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; - Chương trình hành động số 149-CTr/TU ngày 30 tháng 10 năm 2012 Ban Chấp hành Đảng Tỉnh Đồng Tháp thực Nghị số 13NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI - Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020; − Các định Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển ngành phát thanh, truyền chế độ phụ cấp cho cán làm công tác truyền sở; Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp − Căn thực trạng hoạt động hệ thống phát tỉnh nhu cầu phát triển hệ thống nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh thời gian tới III NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH − Đánh giá tổng thể trạng, xác định khả phát triển, khắc phục hạn chế, tồn thống quản lý góp phần làm cho hoạt động truyền phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày cao tầng lớp nhân dân − Định hướng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giúp cho hệ thống phát – truyền hoạt động định hướng phát triển mạnh mẽ, vững − Là sở để thực thống chế, sách, nguồn nhân lực, đồng trang thiết bị kỹ thuật − Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống phát – truyền thanh, mở rộng diện phủ sóng phát địa phương Nâng cao chất lượng chương trình phát số lượng lẫn chất lượng Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế bảo đảm an ninh quốc phòng − Phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội khả tỉnh; phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành tỉnh − Kế thừa kết thực Quy hoạch phát triển hệ thống phát giai đoạn 2005 - 2010 Kế thừa kết thực Đề án phát triển báo chí địa phương Phát triển hệ thống phát tỉnh tảng thực tế quan địa phương sử dụng hiệu nguồn lực cho phát triển phát tỉnh giai đoạn đến năm 2020 IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA QUY HOẠCH Phạm vi không gian: Toàn địa giới hành tỉnh Đồng Tháp Phạm vi thời gian: − Số liệu đánh giá trạng năm 2012 − Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 Đối tượng: − Đài Phát – Truyền hình tỉnh − Đài Truyền huyện, thị xã, thành phố Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp − Trạm truyền sở − Trạm Truyền Đồn biên phòng Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp TT Đơn vị Đài Truyền huyện Lai Vung Đài Truyền huyện Lấp Vò Đài Truyền huyện Tam Nông Máy phát 1 Ăngten Mixer Tăng âm Đầu thu sóng FM Thông tin Phủ sóng Số lượng loa - Máy phát công suất 500W, tần số 92,5 MHz - Dây neo, cao 36m - Loa 25W, 16Ω 100% 169 - Máy phát công suất 300W; tần số 95,5 MHz - Dây neo, cao 36m - Loa 25W, 16Ω 65% 487 - Máy phát (Model MP FM500) công suất 500W, tần số 100,2 MHz - Dây neo, cao 43m - Loa 25W, 16Ω 100% 299 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp Nhu cầu đầu tư đến 2015 - Máy phát công suất 500W, dãy tần số 87 108 96,5 MHz - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 30 cụm loa - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 20 cụm loa - Máy phát công suất 500W, dãy tần số 87 108 96,5 MHz - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 20 cụm loa Dự toán kinh phí (triệu đồng) 760 350 650 68 TT Đơn vị Máy phát 10 Đài Truyền huyện Tân Hồng 11 Đài Truyền huyện Thanh Bình 12 Đài Truyền huyện Tháp Mười Tổng 16 Ăngten Mixer Tăng âm Đầu thu sóng FM Thông tin Phủ sóng Số lượng loa - Máy phát công suất 500W, 200W (dự phòng); tần số 92,4 MHz - Dây neo, cao 30m - Loa 25W, 16Ω 100% 498 - Máy phát (Model DB) công suất 300W, tần số 89,9 MHz - Dây neo, cao 30m - Loa 25W, 16Ω 70% 231 - Máy phát (Model PBI-3000) công suất 500W, tần số 97,6 MHz - Dây neo, cao 30m - Loa 25W, 16Ω 100% 151 1 12 12 Nhu cầu đầu tư đến 2015 - Máy phát công suất 500W, dãy tần số 87 108 96,5 MHz - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 20 cụm loa - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 40 cụm loa - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp; - Đầu tư 20 cụm loa 5.024 Dự toán kinh phí (triệu đồng) 650 820 650 7.200 Bảng 4: Nguồn nhân lực truyền Đài truyền cấp huyện Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 69 Số lượng lao động TT 10 11 Tên Đài Đài Truyền thành phố Cao Lãnh Đài Truyền thị xã Sa Đéc Đài Truyền thị xã Hồng Ngự Đài Truyền huyện Cao Lãnh Đài Truyền huyện Châu Thành Đài Truyền huyện Hồng Ngự Đài Truyền huyện Lai Vung Đài Truyền huyện Lấp Vò Đài Truyền huyện Tam Nông Đài Truyền huyện Tân Hồng Đài Truyền huyện Thanh Thẻ Nhà báo Trình độ chuyên ngành báo chí Trên Đạ đại i học học Biên chế Hợp đồng 1 1 0 4 Cao đẳn g Lao Trung động cấp khác Trình độ lý luận trị Sơ Trung Cao cấ cấp cấp p 1 Vị trí Trưởn g Đài Biên Kỹ Cộng Trình tập thuật tác độ viên viên viên khác 15 1 3 1 40 1 12 1 1 1 6 1 2 1 0 1 3 12 0 3 0 1 20 0 0 1 13 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 2 70 Số lượng lao động TT Tên Đài Thẻ Nhà báo Biên chế Hợp đồng 69 29 Trình độ chuyên ngành báo chí Trên Đạ đại i học học Cao đẳn g Lao Trung động cấp khác Trình độ lý luận trị Sơ Trung Cao cấ cấp cấp p Vị trí Trưởn g Đài Biên Kỹ Cộng Trình tập thuật tác độ viên viên viên khác Bình 12 Đài Truyền huyện Tháp Mười Tổng 26 14 46 16 10 12 46 26 119 12 Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2012 Bảng 5: Kinh phí hoạt động Đài truyền cấp huyện TT Tên Đài Kinh phí cấp hàng năm Nguồn cấp Đơn vị tính: triệu đồng Nguồn thu khác (quảng cáo, tài trợ) Đài Truyền thành phố Cao Lãnh 339 UBND thành phố 114 Đài Truyền thị xã Sa Đéc 515 UBND thị xã 75 Đài Truyền thị xã Hồng Ngự 348 UBND thị xã Đài Truyền huyện Cao Lãnh 712 UBND huyện 30 Đài Truyền huyện Châu Thành 518 UBND huyện Đài Truyền huyện Hồng Ngự 108 UBND huyện 20 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 71 TT Tên Đài Kinh phí cấp hàng năm Nguồn cấp Nguồn thu khác (quảng cáo, tài trợ) Đài Truyền huyện Lai Vung 965 UBND huyện Đài Truyền huyện Lấp Vò 986 UBND huyện 15 Đài Truyền huyện Tam Nông 525 UBND huyện 10 Đài Truyền huyện Tân Hồng 108 UBND huyện 11 Đài Truyền huyện Thanh Bình 573 UBND huyện 12 Đài Truyền huyện Tháp Mười 487 UBND huyện Nguồn: Số liệu điều tra kha khảo sát năm 2012 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 72 Bảng 6: Hiện trạng hoạt động trạm truyền thuộc 30 xã Chương trình xây dựng nông thôn TT Huyện, thị, thành phố Thành phố Cao Lãnh Thị xã Sa Đéc Thị xã Hồng Ngự Huyện Tam Nông Xã, phường, thị trấn Trạm truyền không dây Hòa An Tân Thuận Đông Tân Khánh Đông An Bình A An Hòa Hòa Bình Phú Cường Trạm truyền có dây x x x x x x x Máy phát 1 1 1 Bình Thạnh x Mỹ Thọ x 10 Tân Nghĩa x 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gáo Giồng Mỹ Đông Đốc Binh Kiều Thanh Mỹ Định Yên Vĩnh Thạnh Bình Thành Hòa Long Long Thắng Vĩnh Thới Tân Nhuận Đông x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 Huyện Cao lãnh Huyện Tháp Mười Huyện Lấp Vò Huyện Lai Vung Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp x Tần số 94,1 MHz Công suất phát (Tăng âm) 1200W 1200W 1200W 1200W 1200W 1200W 1200W 500W 1200W 1200W 800W 1200W 1200W 800W 800W 800W 800W 1200W 500W 1200W 1200W 1200W 1200W Phủ sóng 100% 100% 80% 100% 50% 50% 50% 90% 90% 90% 90% 50% 50% 50% 60% 55% 60% 40% 40% 40% 90% 73 TT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Huyện, thị, thành phố Trạm truyền không dây x x Xã, phường, thị trấn An Khánh An Phú Thuận Thường Thới Tiền Long Thuận Thường Phước Tân Công Chí Tân Thành B Tân Bình Bình Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Trạm truyền có dây x x x x x x x Máy phát 1 1 1 Tần số 58,5 MHz 100 MHz Công suất phát (Tăng âm) Phủ sóng 500W 500W 1200W 1200W 1200W 800W 1200W 1200W 1200W 100% 100% 50% 50% 50% 90% 70% 70% 50% Bảng 7: Quy hoạch hệ thống phát – truyền đến năm 2020 TT Hệ thống phát I Đài Phát Truyền hình tỉnh Thời lượng phát sóng Năng lực sản xuất chương trình Số lượng kênh phát Tỷ lệ phủ sóng Công nghệ sản xuất Công nghệ truyền dẫn phát sóng Số lượng lao động Tỷ lệ lao động có trình độ đại học Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp Đơn vị tính Hiện trạng giờ/ngày giờ/ngày Quy hoạch 2015 2020 14 10 18 14 22 18 kênh 1 % 100 Digital Truyền dẫn quang, phát sóng Analog 130 70 100 Digital Truyền dẫn quang, phát sóng số 150 100 100 Digital Truyền dẫn quang, phát sóng số 200 100 người % 74 TT Hệ thống phát Đơn vị tính Hiện trạng Tỷ lệ lao động có trình độ lý luận trị % II Đài Truyền cấp huyện Thời lượng chương trình Quy hoạch 2015 2020 59 70 100 giờ/ngày 2-4 12 Sản xuất chương trình phát phút/ngày 15 - 30 30 - 60 60 - 120 Tỷ lệ phủ sóng Tỷ lệ lao động có trình độ đại học % % 85 27 100 40 100 70 Tỷ lệ lao động có trình độ lý luận trị % 36 50 80 giờ/ngày % 2-4 52 6-7 100 10 100 phút/ngày - 30 20 - 30 30 - 60 III Trạm truyền sở Thời lượng chương trình Tỷ lệ đài sản xuất tin địa phương Thời lượng sản xuất tin địa phương Số lượng trạm truyền không dây đầu tư Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp trạm người 29 160 432 (144, trưởng đài, 144 biên tập viên, 144 kỹ thuật viên) 75 Bảng 8: Danh mục dự án đầu tư TT Tên dự án Đơn vị chủ trì Thời gian Hạng mục đầu tư Nguồn vốn NSTW NSĐP Tăng cường lực cán thông tin truyền thông sở Sở Thông tin Truyền thông 2014 – 2015 Tăng cường sở vật chất cho hệ thống truyền sở Sở Thông tin Truyền thông 2014 – 2015 Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp - Đào tạo kỹ viết tin, truyền - Đào tạo kỹ vận hành, sửa chữa thiết bị truyền - Đào tạo bồi dưỡng sử dụng máy tính khai thác thông tin mạng Internet - Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật cho trạm truyền sở - Đầu tư công nghệ truyền không dây với đầy đủ thiết bị đồng đại - Đầu tư trang bị hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm máy tính, kết nối mạng Internet) Xã hội hóa Đơn vị tính: tỷ đồng Phân kỳ 201 201 Tổng 46kinh 201 202 phí 0,4 0,2 0,6 0,6 2,5 6,4 8,9 8,9 76 Nguồn vốn TT Tên dự án Đơn vị chủ trì Tăng cường nội dung thông tin cho hệ thống truyền sở Đài Phát Truyền hình tỉnh Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đài Phát Truyền hình tỉnh, Đài Truyền cấp huyện Đài Phát Truyền hình tỉnh Đài Truyền cấp huyện Phát triển hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình Đài Phát Truyền hình tỉnh Đồng Tháp Đài Phát Truyền hình tỉnh Phát triển hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình Đài Truyền cấp huyện Đài Truyền cấp huyện Thời gian Hạng mục đầu tư 2014 – 2015 - Sản xuất, biên tập, phát sóng chương trình phát chuyên mục nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn số chuyên mục khác 2014 – 2018 - Đào tạo, bồi dưỡng trị nghiệp vụ chuyên ngành NSTW NSĐP 0,5 - Phòng thu chuyên đề Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 2014 – 2015 2014 – 2015 - Phòng phát trực tiếp - Hệ thống lưu trữ phát (công nghệ số) - Phòng phát trực tuyến - Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp Phân kỳ 201 201 Tổng 46kinh 201 202 phí Xã hội hóa 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 77 Nguồn vốn TT Tên dự án Đơn vị chủ trì Xây dựng mạng lưới Doanh nghiệp xây truyền dẫn phát sóng dựng hạ tầng chủ phát tỉnh Đồng trì, Đài Phát Tháp khu vực vùng Truyền hình tỉnh Đồng sông Cửu phối hợp Long Tổng Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp Thời gian 2014 – 2018 Hạng mục đầu tư NSTW NSĐP - Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới truyền dẫn phát sóng công nghệ số mặt đất 120 Phân kỳ 201 201 Tổng 46kinh 201 202 phí 40 80 120 122 53,2 Xã hội hóa - Chi phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 4,5 6,7 80 133,2 78 PHỤ LỤC 2: KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP Bảng 9: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu hệ thống truyền trực tuyến Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục Mixer 16 đường hiệu Khuếch đại tai nghe 1x8 Khuếch đại phân đường âm cân 1x8 Microphone B-2 PRO Đơn Số vị Thông số kỹ thuật lượng tính - 16 - 24 Line - Tần số đáp ứng: 20 Hz -20 kHz - Độ nhạy : 130dB Chân boom micro Tai nghe cái 8 Loa kiểm âm Hệ thống dây nối Dây tín hiệu 1 10 Dây micro jack cắm micro Phụ kiện lắp đặt Chi phí vận chuyển, thi công lắp đặt, đào tạo, chuyển giao 12 Thành tiền 45.000.000 45.000.000 10.000.00 10.000.00 10.000.000 - Loại: Micro thu 8.000.000 âm - Độ nhạy (dB): 76 dB - Tần số 20 Hz - 20 kHz - 0,6 - 1,5m 8.000.000 - Độ nhạy: 102dB 1.500.000 - Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz - Trở kháng: 32 Ohm - Chiều dài dây dẫn: 2.5m - Công suất hiệu 15.000.000 dụng: 45W - Đáp ứng tần số: 53Hz-20kHz, +/1.5dB - Áp lực tối đa: 106dB 5.000.000 10.000.00 10.000.00 10.000.00 64.000.000 11 Đơn giá Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 10.000.000 64.000.000 12.000.000 30.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 80 TT Đơn Số vị Thông số kỹ thuật lượng tính Hạng mục Đơn giá Thành tiền công nghệ Tổng cộng 290.000.000 Bảng 10: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền không dây (đầu tư mới) Đơn vị tính: đồng TT Tên hàng hoá - Dịch vụ Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật Đơn giá Thành tiền - Công suất đầu ra: 50W - Phạm vi tần số: 54 – 68 MHz 64.000.00 64.000.000 Máy phát sóng FM mã hóa KTS 30W Bộ chấn tử phát sóng (Dipole antenna), 3dB/D, tổng tăng tích 11dB 1.500.000 6.000.000 Mixer đường 1.500.000 1.500.000 Bàn điều khiển mã hóa kỹ thuật số 35.000.000 35.000.000 Dàn Aten phát sóng hệ thống dây cáp dẫn tín hiệu (50m) 15.000.000 15.000.000 Dây dẫn sóng FM (Feeder RG8 A/U) m 30 50.000 1.500.000 7.000.000 7.000.000 700.000 14.000.000 10.000 1.000.000 - Công suất đầu ra: 50W/16Ω - Phạm vi tần số: 54 – 68 MHz Máy thu FM chuyên dụng Loa 25W/ 16 W Bưu điện VN 20 Dây dẫn loa m 100 10 Bộ lọc âm 2.000.000 2.000.000 11 Ổn áp Lioa 3KVA Micro để bàn + chân đế 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 40.000.000 40.000.000 12 13 Cột anten phát sóng 18m m Dây đôi kèm cáp chịu lực - Loại cột tam giác (25 x 25 x 25 cm) dây co, chiều cao 18m Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 81 TT 14 15 16 Tên hàng hoá - Dịch vụ Radio catsette (Sony/JVC) Tủ đựng thiết bị 12U 19'' Chi phí vận chuyển, thi công lắp đặt, đào tạo Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 3.000.000 3.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.00 10.000.000 Đơn giá Tổng cộng Thành tiền 211.000.000 Bảng 11: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền có dây cần nâng cấp Đơn vị tính: đồng TT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị Số lượng 10 700.000 7.000.000 10 400.000 4.000.000 10.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000 Loa nén 25 W Biến áp loa 25W Việt Nam Dây truyền kép m 200 Hệ thống cột đỡ dây cột loa Chi phí khác Đơn giá Thành tiền 1.000.000 Tổng cộng 16.200.000 Bảng 12: Khái toán kinh phí thiết bị thiết yếu trạm truyền không dây cần nâng cấp Đơn vị tính: đồng TT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị Số lượng Đơn giá Máy phát sóng FM mã hóa KTS 30W 64.000.000 64.000.000 Hệ thống cột loa cột 10 700.000 7.000.000 Loa 25W/ 16 W - Bưu điện VN 10 660.000 6.600.000 Bộ thu tín hiệu tăng âm cho loa 2.600.000 13.000.000 Chi phí khác Tổng cộng Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp Thành tiền 1.000.000 91.600.000 82 PHỤ LỤC 3: GIẢI TRÌNH KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT THANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 Dự án Tăng cường lực cán thông tin truyền sở Đào tạo kỹ viết tin, truyền thanh, kỹ vận hành, sửa chữa thiết bị truyền cho 432 cán Chi phí khoảng 600 triệu đồng, bình quân khoảng 700 nghìn đồng/người/năm Dự án Tăng cường sở vật chất cho hệ thống truyền sở - Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật cho 32 trạm truyền sở Chi phí khoảng 600 triệu đồng, bình quân khoảng 16,2 triệu đồng/trạm truyền có dây, 91,6 triệu đồng/trạm truyền không dây - Đầu tư công nghệ truyền không dây với đầy đủ thiết bị đồng đại cho 29 trạm truyền sở Chi phí khoảng tỷ đồng, bình quân khoảng 211 triệu đồng/trạm truyền - Đầu tư trang bị hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm máy tính, kết nối mạng Internet) cho 144 trạm truyền sở trạm truyền đồn biên phòng khu vực biên giới Chi phí khoảng 2,3 tỷ đồng, trung bình khoảng 15 triệu đồng/trạm truyền Dự án Tăng cường nội dung thông tin cho hệ thống truyền sở - Sản xuất, biên tập, phát sóng chương trình phát chuyên mục nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn số chuyên mục khác Chi phí khoảng tỷ đồng Trung bình trạm truyền khoảng triệu đồng Dự án Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đài Phát Truyền hình tỉnh, Đài Truyền cấp huyện Đào tạo, bồi dưỡng trị nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức công tác Đài Phát Truyền hình tỉnh, Đài truyền cấp huyện Chi phí khoảng tỷ đồng, bình quân khoảng triệu đồng/người/năm Dự án Phát triển hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình Đài Truyền cấp huyện Đầu tư hệ thống truyền trực tuyến (chi phí khoảng 130 triệu/Đài); Đầu tư mới, nâng cấp thiết bị phục vụ tác nghiệp cho 12 Đài truyền cấp huyện (chi phí khoảng 200 triệu/Đài); Đầu tư 295 cụm loa (chi phí khoảng triệu đồng/cụm loa) Dự án Xây dựng mạng lưới truyền dẫn phát sóng phát tỉnh Đồng Tháp khu vực vùng Đồng sông Cửu Long Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới truyền dẫn phát sóng công nghệ số mặt đất Chi phí khoảng 120 triệu đồng, trung bình năm khoảng 15 triệu đồng, bao gồm chi phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Quy hoạch hệ thống phát tỉnh Đồng Tháp 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Du thao quy hoach PTTT QUY HOẠCH hệ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP, Du thao quy hoach PTTT QUY HOẠCH hệ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP, Du thao quy hoach PTTT QUY HOẠCH hệ THỐNG PHÁT THANH – TRUYỀN THANH TỈNH ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay