Giáo trình phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em phần 1

111 157 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:54

HOÀNG THỊ PHƯƠNG GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC VỆ SINH TRẺ EM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC HUẾ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA PGS.TS HOÀNG THỊ PHƯƠNG GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC VỆ SINH TRẺ EM (Tái lần thứ ba) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Chương I 10 MỞ ĐẦU 10 Đối tượng nhiệm vụ vệ sinh trẻ em 10 1.1 Đối tượng vệ sinh trẻ em 10 1.2 Nhiệm vụ vệ sinh trẻ em 12 Cơ sở khoa học vệ sinh trẻ em 13 2.1 Cơ sở phương pháp luận vệ sinh trẻ em 13 2.2 Cơ sở tự nhiên vệ sinh trẻ em 16 2.3 Cơ sở xã hội vệ sinh trẻ em 17 Các phương pháp nghiên cứu vệ sinh trẻ em 19 3.1 phương pháp điều tra 19 3.2 Phương pháp thực nghiệm 19 3.3 Phương pháp thống kê 20 3.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 20 Sơ lược trình chăm sóc giáo dục trẻ em 20 4.1 Tình hình chăm sóc giáo dục trẻ em giời 20 4.2 Tình hình chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam 24 4.3 Chiếm lược chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em 25 ChươngII NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SINH HỌC 29 VI SINH VẬT 29 1.1 Khái niệm 29 1.2 phân loại đặc điểm vi sinh vật 29 1.3 phân phối vi sinh vật tự nhiên 33 1.4 Các phương pháp diệt khuẩn 35 Dịch tế học miễn dịch học 36 2.1 Nhiễm khuẩn 36 2.2 Bệnh truyền nhiễm 39 2.3 Miễn dịch: 41 Kí sinh trùng 43 3.1 Khái niệm 43 3.2 Phân loại ki sinh trùng 43 3.3 Sinh sản phát triển kí sinh trùng 44 3.4 Đặc điểm bệnh kí sinh trùng 45 3.5 Ảnh hưởng kí sinh trùng thể 45 Chương III ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ MẦM NON VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ TRẺ EM 46 ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ MẦM NON 46 1.1 Giai đoạn bụng mẹ ( tử cung) 47 1.2 Giai đoạn sơ sinh 48 1.3 Giai đoạn bú mẹ 49 1.4 Giai đoạn nhà trẻ 51 1.5 Giai đoạn mẫu giáo 52 Tổ chức đáng giá sức khoẻ trẻ em 53 2.1 Khái niệm sức khoẻ 53 2.2 Phân loại sức khoẻ 54 2.3 Tổ chức đánh giá sức khoẻ trẻ em 54 Chương IV 58 CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON 58 VỆ SINH HỆ THẦN KINH 58 1.1 Tổ chức chế độ sinh hoạt hợp lí sở vệ sinh hệ thần kinh 58 1.2 Tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ trường mầm non 62 VỆ SINH THÂN THỂ CHO TRẺ MẦM NON 86 2.1 Vệ sinh da 86 2.2 Vệ sinh mắt 92 2.3 Vệ sinh quan hô hấp họng 93 2.4 Vệ sinh quan tiêu hoá tiết 96 TỔ CHỨC VỆ SINH QUẦN ÁO CHO TRẺ EM 98 3.1 Khái niệm “ vệ sinh quần áo” 98 3.2 Những yêu cầu cân việc vệ sinh quần áo cho trẻ em 98 3.3 Tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ lứa tuổi 99 GIÁO DỤC THÓI QUEN VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON 101 4.1 Khái niệm “ thói quen vệ sinh” 101 4.2 Nôi dung giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non 103 4.3 Phương pháp hình thức giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non 106 Chương V 112 TỔ CHỨC VỆ SINH TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 112 TỔ CHỨC VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP CHO TRẺ.112 1.1 Tổ chức vệ sinh thể dục trò chơi vận động cho trẻ mầm non 112 GIÁO DỤC TƯ THẾ CHO TRẺ EM 114 2.1 Tư vai trò tư thể 114 2.2 Phân loại tư sai 115 2.3 Các biện pháp phòng ngừa sai lệch tư cho trẻ mầm non 116 RÈN LUYỆN CƠ THỂ CHO TRẺ BẰNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN 118 3.1 Bản chất rèn luyện thể 118 3.2 Các nguyên tắc rèn luyện 121 3.3 Các phương tiện biện pháp rèn luyện thể cho trẻ em 124 Chương VI: 135 TỔ CHỨC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 135 VỆ SNH KHÔNG KHÍ 135 1.1 Thành phần không khí tự nhiên 135 1.3 Các biện pháp vệ sinh không khí 140 Vệ sinh nước 141 2.1 Vai trò nước đời sống 141 2.2 Tiêu chuẩn vệ sinh nước 142 2.3 Các phương pháp cải tạo nguồn nước 143 2.4 Cung cấp nước cho trường mầm non 146 VỆ SINH MẶT ĐẤT 146 3.1 Nguyên nhân đất nhiễm khuẩn 146 3.2 Những biện pháp vệ sinh mặt đất 147 VỆ SINH TRƯỜNG MẦM NON 147 4.1 Chức trường mầm non 147 4.2 Các yêu cầu quy hoạch xây dựng trường mầm non 148 4.3 trang bị cho trường mầm non 151 4.4 Chế độ vệ sinh trường mầm non 152 Chương VII TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC VỆ SINH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON 154 TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON 154 1.1 Mục đích đánh giá 154 1.2 Nội dung đánh giá 154 1.3 Phương pháp đánh giá 155 TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÓI QUEN VỆ SINH CỦA TRẺ MẦM NON 156 2.1 Mục đích đánh giá 156 2.2 Nội dung đánh giá 156 2.3 Phương pháp đánh giá 157 PHỤ LỤC 160 Phụ lục 160 CHỈ SỐ CÂN NẶNG CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TỪ 0-36 THÁNG 160 2.CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TỪ – 36 THÁNG 161 CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÒNG ĐẦU CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TỪ – 36 THÁNG 162 CHỈ SỐ TRIỂN VÒNG NGỰC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TỪ – 36THÁNG 163 CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÒNG CÁNH TAY CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TỪ – 36THÁNG 164 PHỤ LỤC 165 MẪU ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ EM Ở TRƯỜNG MẦM NON 165 Phụ lục 3: 167 THANG ĐÁNH GIÁ THÓI QUEN VĂN HOÁ VỆ SINH CỦA TRẺ MẦM NON 167 TÀI LIỆU THAM KHAO 168 Lời nói đầu Trong xu thể đổi giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng, việc nghiên cứu phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ ngày cang coi trọng Với quan điểm giáo dục tích cực, trình giáo dục trẻ em coi hội mà nhà giáo tạo cho trẻ Đối với trẻ mầm non, hội cho phát triển cảu trẻ thể cách tích hợp việc chăm sóc trẻ ngược lại, trình chăm sóc trẻ không quên nhiệm vụ giáo viên Chính lẽ đó, môn vệ sinh trẻ em với tư cách khoa học chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em chiếm vị trí quan trọng chương trình đạo tạo trường sư phạm mầm non Vệ sinh trẻ em môn học nghiên cứu ảnh hưởng môi trường đến phát triển trạng thái sức khoẻ trẻ em Dựa vào đặc điểm lứa tuổi, môn học xây dựng hệ thống biện pháp nhằm củng cố sức khoẻ trẻ, phát triển thể chúng cách toàn diện, cân đối tổ chức giáo dục trẻ hợp lí Mục đích trẻ đạt chủ yếu nhờ trình tổ chức sống trẻ cách đắn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi điều kiện gia đình trường mầm non Giáo trình Phương pháp chăm sóc, vệ sinh trẻ em tập trung nghiên cứu giải đề có liên quan đến việc bảo vệ củng cố sức khoẻ trẻ em từ – tuổi Đó lí luận chung có liên quan đến cách nhìn khái quát môn học trình bày chương đầu bài; nững nội dung có liên quan đến môi trường sống có ảnh hưởng đến sức khoẻ trình bày chương II, kiến thức quan trọng đặc điểm chăm sóc trẻ trình bày chương III; chương IV, V, VI trình bày nội dung cụ thể phương pháp chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non, thông qua việc nghiên cứu chương VII, sinh viên làm quen với cách đánh giá hiệu chăm sóc giáo dục trẻ cách khách quan Tất nội dung nghiên cứu giải dựa quan điểm vật biến chứng tư tưởng khoa học C.Mác – Lênin người môi trường xung quanh chất người Chính vậy, trẻ mầm non coi chủ thể tích cực môi trường sống Sự phát triển trẻ trẻ định trình chúng học cách chủ động thích ứng với môi trường xung quanh nhờ giúp đỡ người lớn thông qua hoạt động vừa sức với trẻ Sự thay đổi trẻ năm đầu đời diễn nhanh tác động môi trường ( tự nhiên xã hội) đến trẻ biến động không ngững gây khó khăn định cho việc nghiên cứu giải đề chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ Vì tham khảo nhiều tài liệu nước, tập hợp kết nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn … không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến dóng góp bạn dọc để giáo trình ngày hoàn thiện hơn, góp phần tích cực vào trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Chương I MỞ ĐẦU Đối tượng nhiệm vụ vệ sinh trẻ em 1.1 Đối tượng vệ sinh trẻ em Y học đại có nhiệm vụ chính, gắn bó mật thiết có liên quan hữu với chữa bệnh dự phòng Y học chữa bệnh có chức phát hiện, chuẩn đoán điều trị bệnh; hạn chế tử vong, biến chứng, phục hồi sức khoẻ khả lao động sau bị bệnh Y học dự phòng thực phương châm “ phòng bệnh chữa bệnh” hướng tới việc quan tâm đến người sức khoẻ họ nhằm kéo dài tuổi thọ, góp phần tăng suất lao động xã hội Nó thể tính tích cực việc bảo vệ sức khoẻ cho người, không đợi mắc bệnh chữa, mà tìm nguyên nhân gây bệnh tai nạn hoạt động sinh hoạt hàng ngày người Do việc giải bệnh tật tai nạn có hiệu cao, có ý nghĩa kinh tế lớn, tiết kiệm công sức, tiền của nhân dân quan điêm y học xã hội chủ nghĩa - lấy y học dự phòng Y học dự phòng dựa thành tựu nhiều môn khoa học khác giải phẫu học, sinh lý học, vệ sinh học … Trong đó, giải phẫu học khoa học cấu tạo quy luật phát triển thể sống lành mạnh Nó nghiên cứu quy luật liền hệ với chức năng, nghĩa hoạt động quan, hệ quan thể nói chung Nó nghiên cứu quy luật làm sở cho trình sống thể Vệ sinh học khoa học ảnh hưởng điều kiện sống đến sức khoẻ người Nó nghiên cứu biện pháp nhằm ngăn ngừa tác động bất lợi cho người tạo điều kiện để giữ gìn sức khoẻ cho họ Vệ sinh trẻ em thành phần quan trọng vệ sinh học Vì vậy, dựa khái niệm “ vệ sinh học” xác định khái niệm “ vệ sinh trẻ em” sau: lavabô trẻ muốn bắt chước người lớn Đối với trẻ lpns ( 18 tháng), bắt đầu đánh cho trẻ bàn chải ướt mộ lượng kem hạt đỗ đánh cho trẻ đến chừng trẻ để yên cho làm Đến tuổi, trẻ tập đánh mình, người lớn cần theo dõi, kiểm tra để dạy trẻ đánh cho cách Khi dạy trẻ đánh răng, nên đứng sau lưng trẻ, trước gương giữ lấy tay bé, cho trẻ động tác chải cách Để đảm bảo hoạt động bình thường quan tiêu hoá trạng thái sức khoẻ tốt cho trẻ, cần tập cho trẻ có thói quen đại tiện vào thời gian định Việc làm hình thành phản xạ có điều kiện theo thời gian làm cho việc tiết trẻ dễ dàng Những trẻ lần đầu đến trường thường hay e ngại không xin phép giáo viên cố gắng kìm chế trình Sự lặp lại việc kìm nén trình đại tiện làm giảm nhảy cảm trực tiếp đường ruột, gây bệnh táo bón mãn tính, có ảnh hưởng xấu đến trạng thái sức khoẻ trẻ Giáo viên cần thường xuyên thông báo cho gia đinh biết trẻ thờng đại tiện vào thời gian ngày khoảng thời gian định cần nhắc nhở trẻ vào phòng vệ sinh b Vệ sinh quan tiết Hoạt động quan tiết có ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ thể rõ rệt tính chất số lần tiết trẻ ngày Số lần tính chất tiết trẻ bình thường theo độ tuổi sau: - Trẻ sơ sinh: tiểu tiện 15 – 30 lần/ngày - Trẻ bú mẹ: tiểu tiện 10 – 15 lần/ngày - Trẻ từ – tuổi: tiểu tiện – lần/ngày - Trẻ từ – tuổi: tiểu tiện – lần/ngày Để hoạt động tiết trẻ diễn bình thường cần hình thành phản xạ tiểu có chủ định theo thời gian Có thể luyện tập cho trẻ từ tháng đầu sau sinh cách : giữ cho trẻ có cảm giác khô ( thay tã quần cho trẻ bị ướt), cho trẻ tiểu sau ăn, uống, sau giấc ngủ, sau khoảng thời gian định TỔ CHỨC VỆ SINH QUẦN ÁO CHO TRẺ EM 3.1 Khái niệm “ vệ sinh quần áo” Quần áo có vai trò quan trọng thể Ngoài chức thẩm mỹ, quần áo có tác dụng giữ gìn bảo vệ thể tránh tác động bên nắng, mưa, gió, thương tích nhiệt độ, chất hoá học gây Tác dụng điều hoà nhiệt độ thể quần áo thể chỗ tạo lớp không khí vải thể, lớp vải có khả giữ nhiệt thoát nhiệt nhiệt độ môi trường thay đổi Do vậy, có khả bảo vệ thể đỡ nhiệt trời lạnh giúp thể dễ toả nhiệt trời nóng Khả điều hoà nhiệt quần áo phụ thuộc vào nhiều đặc tính chất lượng vải, cách may, cách mặc, mức độ vệ sinh … Từ phân tích cho thấy: vệ sinh quần áo đảm bảo yêu cầu lựa chọn vải, may, mặc quần áo cho phù hợp với lứa tuổi, thời tiết giữ quần áo 3.2 Những yêu cầu cân việc vệ sinh quần áo cho trẻ em Để thực vai trò bảo vệ thể, quàn áo cho trẻ nhỏ phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh sau a Yêu cầu lựa chọn vải Vải dùng để may quần áo cho trẻ phải phù hợp với thời tiết dễ làm vệ sinh Quần áo mùa đông may từ loại vải có khả giữ nhiệt như: bông, sợi, da … Vải may quần áo mùa hè phải có khả hút ẩm thoát nhiệt làm từ chất liệu tự nhiên b Yêu cầu may quần áo Quần áo cho trẻ phải may vừa, đơn giản đẹp Quần áo rộng hay chật bất lợi cho sức khoẻ vận động trẻ : chật làm cản trợ vận động, nhịp thở, lưu thông máu, gây thương tích cho trẻ, rộng làm cản trở vận động Quần áo cho trẻ nên may đơn giản để trẻ tự sử dụng ( dễ mặc dễ cởi), hạn chế đến mức tối đa đường may, đường viền mềm, nhỏ, chun mềm, dễ co giãn, cúc vừa phải ( to cộm, nhỏ khó cài) Quần áo cho trẻ nên may đẹp, tao yêu thích cho trẻ, giúp trẻ có ý thức giữ gìn quần áo c Yêu cầu giữ quần áo Quần áo có ảnh hưởng đến sức khoẻ phòng số bệnh quần áo bẩn gây ( bệnh da, khớp …) Khi quần áo bẩn, trọng lượng tăng lên, khả giữ nhiệt hút ẩm giảm đi, mồ hôi tích luỹ vải lâu ngày tạo nên môi trường thật lợi cho vi sinh vật hoạt động gây bệnh Cần phải dạy trẻ có ý thức giữ gìn quần áo sẽ, gọn gàng, ngăn nắp từ nhỏ Trẻ đến trường phải có túi đựng quần áo, đặt nơi quy định riêng Quần áo bẩn cần thay, giặt ngay, phơi khô cất vào nơi quy định Cần dạy trẻ có thói quen mặc quần áo phù hợp với thời tiếp 3.3 Tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ lứa tuổi a Tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ tuổi Trong thời kì bú mẹ, số lần đại, tiểu tiện ngày trẻ nhiều, nên trước sinh cần chuẩn bị đủ quần áo cho trẻ phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh Các loại áo, Cần chuẩn bị khoảng –b áo mắc lót bên cho trẻ, làm từ loại vải sợi thường, chất liệu tự nhiên, sáng màu, may đơn giản, hạn chế đường viền, cúc cài, chun … Ngoài ra, cần chuẩn bị số áo mặc bên ngoài, có khả giữ ấm khác nhau, từ chất liệu bông, sợi, len … Các loại tã Có thể sử dụng loại tã khác cho trẻ, làm từ loại vải sáng màu, chất liệu tự nhiên, có kích thước khác tuỳ vào khổ vải nhu cầu sử dụng Các loại tã thường dùng : tã vuông khổ to ( 100cm x 100cm); tá chéo khổ to ( từ tã vuông khổ to chia đôi theo đường chéo), tã chéo khổ nhỏ ( từ tã vuông khổ nhỏ ( 60 cm x 60cm) chia đôi theo đường chéo sử dụng với băng cài an toàn Số lượng tã loại cần cho trẻ từ 20 – 25 Băng vệ sinh, sử dụng băng vệ sinh với chất liệu khác tuỳ vào nhu cầu điều kiện kinh tế Có thể sử dụng băng vệ sinh dùng lần dùng nhiều lần làm từ loại vải tự nhiên mềm mỏng, loại vải xô sáng màu Số lượng băng vệ sinh tương đương với số tã Quần cho trẻ nhỏ Có thể sử dụng quần cho trẻ sau sinh tuần tháng để thay tã tuỳ vào thời tiết nhu cầu vận động trẻ Do vậy, số lượng quần dùng cho trẻ phụ thuộc vào số tã Có thể chuẩn bị từ đến 10 Quần làm từ loại vải sợi mỏng, thun co giãn, sáng màu Chuẩn bị loại chăn cho trẻ từ chất liệu khác như: bông, sợi, len … Chăn cho trẻ phải có lớp vỏ bọc bên băng vải thường, màu sáng, nhẹ, có kích thước trung bình 100cm x 120cm Tấm lót nilon dùng để chống thấm nước lớp quần áo bên ngoài, chăn, chiếu … đặc mông trẻ sau lớp tá lót băng vệ sinh Tấm lót cần phải mềm, không lạnh, kích thước vừa phải ( 30cm x 40cm) Tất, mũ, yếm Các loại tất chân, tay cho trẻ làm từ chất liệu tự nhiên, sáng màu, có khả giữ ấm, hút ẩm, thoáng Mỗi loại cần từ – đôi Trẻ nhỏ cần – mũ có độ ấm khác để sử dụng làm mũ lót bên ngoài, mũ đội trời Trẻ nhỏ cần – yếm dùng để ăn uống, trẻ bị bệnh viên mũi miệng, đơn dùng để giữ ấm ngực cho trẻ Yếm trẻ làm từ lớp: lớp bên có khả giữ ấm, hút ẩm, lớp bên không thấm nước b Tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ tuổi * Quần áo mùa hè trẻ em: loại quần áo mặc phòng mùa hè mặc lót bên mùa đông may từ chất liệu tự nhiên, vải thường, sáng màu, may đơn giản không cầu kì làm cản trở vận động lau khô Trẻ em trai dùng loại áo ngắn tay, áo phông, áo may ô, quần sóc, quần dài có túi Trẻ em gái may thêm váy loại vải thường, sáng màu, may đơn giản, vừa phải, không bó sát người * Quần áo mùa đông trẻ em: quân áo mùa đông cho trẻ phải có khả giữ nhiệt tốt, nhẹ, may kín đáo, không không khí lạnh lùa vào cổ, cổ tay, gấu áo … Do vậy, quần áo mùa đông phải có nhấ lớp vải; lớp có khả giữ nhiệt, hút ẩm, lớp có khả chống gió lùa Nếu lớp khả ( yêu cầu thẩm mỹ) nên làm thêm lớp để chống gió lùa Có thể làm từ loại chất liệu tự nhiên tổng hợp * Mũ trẻ em: Cần chuẩn bị loại mũ từ chất liệu thiết kế khác vào thời tiết Mũ cho trẻ em phải nhẹ, vừa với kích thước đầu phù hợp với thời tiết Mùa hè, dùng loại mũ vải, sáng màu, rộng vành mũ nan; mùa xuân, thu dùng mũ vải thường, mũ lưới trai; mùa đông, dùng loại mũ len, sợi, bông, lông … không nên lạm dụng dìng mũ cho trẻ: thời tiết ấm, nóng không cho trẻ đội mũ phòng làm vậy, mồ hôi không thoát được, gây viên da, tăng nhiệt độ … * Giày dép trẻ em: giày dép có tác dụng giữ bàn chân trẻ không bị bẩn, nhiễm lạnh, tránh nhiều bệnh tật Yêu cầu giày trẻ : kích thược phù hợp với bàn chân trẻ ( giày chật làm xây xát, viêm nhiễm, máu khó lưu thông, chân dễ bị lạnh; giày rộng cản trở vận động); giày phải nhẹ, mũi rộng, đế mềm, gót thấm ( không cao 2cm) có quai sau, làm từ chất liệu khác nhựa, vải, da … * Tất trẻ em: Tất dùng cho trẻ phải có khả giữ ẩm hút ẩm, tất vừa, có chun giãn vừa phải Hằng ngày phải thay tất thường xuyên vào buổi tối trước ngủ Tất cần giặt hàng ngày GIÁO DỤC THÓI QUEN VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON 4.1 Khái niệm “ thói quen vệ sinh” Thói quen vệ sinh hình thành từ kĩ xảo Vì vậy, để xác định khái niệm “ thói quen vệ sinh” đặc biệt hiểu trình hình thành thói quen trẻ, cần phải việc phân tích khái niệm kĩ xảo a Kĩ xảo vệ sinh Trên sở nghiên cứu vận động chủ định I.M.Sêchênốp I.P.Pavlốp, kĩ xảo coi kết tự động hoá hành động quan hệ với hoạt động Như kĩ xảo hành động tự động hoá, trình hình thành thiết phải có tham gia ý thức, kĩ xảo củng cố hoàn thiện Tuy vậy, tự động hoá kĩ xảo, có vận động thứ yếu không cần đến tham gia ý thức, vận động chủ yếu nằm điều khiển ý thức Quá trình hình thành kĩ xảo Kĩ xảo hình thành qua giai đoạn - Giai đoạn I: Hiểu biết cách làm Trẻ cần hiểu hành động gồm thao tác nào? Các thao tác diễn theo trình tự nào? Và cách tiến hành thao tác cụ thể - Giai đoạn II: hình thành kĩ năng: Trẻ cần biết vận dụng tri thức biết để tiến hành hành động cụ thể Việc tiến hành hành động giai đoạn đồi hỏi tập trung ý, có nỗ lực ý chí biết vượt qua khó khăn - Giai đoạn III: Hình thành kĩ xảo: Trẻ cần biết biến hành động có ý chí thành hành động tự động hoá cách luyện tập nhiều lần để giảm tới mức tối thiểu tham gia ý thức vào hành động Như vậy, thấy kĩ xảo vệ sinh kĩ xảo hướng tới việc bảo vệ củng cố sức khoẻ Về chất, kĩ xảo vệ sinh thuộc nhóm kĩ xảo vận động b Thói quen vệ sinh Thói quen thường để hành vi cá nhân diễn điều kiện ổn định thời gian, không gian quan hệ xã hội định Thói quen có nội dung tâm lí ổn định thường gắn với nhu cầu cá nhân Khi trở thành thói quen, hoạt động tâm lí trở nên cố định, cần khó loại bỏ Mọi phẩm chất nhân cách hình thành, phát triển điều kiện ổn định, tảng thói quen Do vậy, cần phải tạo tình ổn định để hình thành phẩm chất nhân cách tốt Đồng thời, cần phải thay đổi điều kiện sống để củng cố thói quen điều kiện Đậy điều kiện để tạo mẫu người linh hoạt, dễ thích ứng với hoàn cảnh khác sống Trong sống, có hành động vừa kĩ xảo, vừa thói quen, lúc trùng hợp Trong giáo dục trẻ, cần làm cho hành động học tập, vui chơi, vệ sinh cá nhân vừa kĩ xảo, vừa trở thành thói quen Do vậy, để kĩ xảo vệ sinh trở thành thói quen vệ sinh cho trẻ càn đảm bảo điều kiện sau: trẻ phải thực hành động vệ sinh sống ngày; trình thực hiện, phải kiểm tra việc thực trẻ dạy trẻ tự kiểm tra hanh động chúng; gương mẫu người lớn có ý nghĩa lớn hiệu việc hình thành thói quen cho trẻ, biên pháp khen thưởng, trách phạt sử dụng trình giáo dục phải phù hợp với đặc điểm nhận thức tình cảm trẻ nhỏ, phải tạo nhiều tình để củng cố thói quen điều kiện 4.2 Nôi dung giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non Trong sống sinh hoạt ngày, trẻ cần đến nhiều loại thói quen khác Đối với trẻ mầm non, cần giáo dục loại thói quen sau đây: a Thói quen vệ sinh thân thể Việc giữ vệ sinh thân thể nhằm chấp hành yêu cầu vệ sinh, mà nói lên mức độ quan hệ người Bởi việc thực yêu cầu vệ sinh thể tôn trọng người xung quan Các thói quen vệ sinh thân thể bao gồm - Thói quen rửa mặt: Trẻ hiểu cần rửa mặt ( rửa mặt để người yêu mến, cho mặt thơm tho, xin hơn, không bị bệnh …); lúc cần rửa mặt ( cần rửa mặt trước sau ngủ, ăn, đường, mặt bẩn …) Cách rửa mặt: rửa nơi cần giữ ( rửa từ khoé mắt đuôi mắt, rửa sống mũi miệng, trán, hai má cằm); chiều hướng rửa ( từ ngoài, từ lên), chuyển vị trí khăn đầu ngón tay rửa phận mặt, biết vò khăn, vắt khô, phơi vị trí định ngắn - Thói quen rửa tay: Trẻ cần biết phải rửa tay ( để người yêu mến, cho tay thơm tho, sẽ, không bị bệnh …); cần rửa tay ( trước sau ăn, sau vệ sinh, chơi, hoạt dộng, tay bẩn …) Cách rửa tay: thứ tự cách tiến hành thao tác ( xắn tay áo, vặn vòi nước, nhúng tay vào nước, xoa xà phòng xoa tay vào bọt xà phòng, rửa xà phòng hết trơn, lau khô); cất đồ dùng vệ sinh vào nơi quy định Thói quen đánh răng: Trẻ cần biết cần đánh ( cho thơm tho, sẽ, người yêu mếm, cho khoẻ đẹp, không sâu …); lúc cần đánh răng: đánh sau ăn, sau bữa ăn Cách chải răng: rửa bàn chải, lấy thuốc bàn chải, súc miệng, đặt bàn chải nghiên góc 30 -450 so với mặt răng, chải hảm theo hướng từ xuống, hàm từ lên mặt nhai, đưa bàn chải lại vuông góc với mặt răng, súc miệng thật kĩ, rửa bàn chải, vảy nước cất vào nơi quy định - Thói quen chải tóc: trẻ cần biết phải chải tóc ( để đầu tóc gọn gàng, người yêu mến, không bị đau đầu, chấy rận…) lúc nên chải tóc ( sau ngủ, trước đường, tóc rối bù …) Cách chải tóc: cầm lược chải cho tóc suông, rẽ chải sang hai bên chải hất từ trước sau, từ xuống - Thói quen mặc quần áo sẽ: Trẻ cần phải biết cần mặc ( để người yêu mến hơn, giữ quần áo cho đẹp mới, để không bị bệnh …) Trẻ cần biết lúc nên mặc thêm cởi bớt quần áo : lúc thời tiết lạnh nóng hơn, vận động nhiều, đường vào nhà, trước sau ngủ, trước sau tắm rửa … cách thay quần áo: cởi quần áo theo thứ tự cởi bỏ cúc, tháo lừng ống tay, ống chân, mặc quần áo theo thứ tự mặc ống tay, ống quần, cài cúc b Thói quen ăn uống có văn hoá vệ sinh Ăn uống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lí thể, mà có kía cạnh đạo đức, thẩm mỹ Hành vi bàn ăn thể tôn trọng người xung quan người phục vụ Trẻ cần nắm quy định ăn uống như: - Vệ sinh trước ăn: rửa mặt, rửa tay; ngồi vị trí mình, mời người xung quanh - Vệ sinh ăn: Biết sử dụng dụng cụ ăn uống ( cầm thìa băng tay phải, bát tay trái, cách giữ thìa, bát) biết nhai nuốt đồ ăn ( ngậm miệng lúc nhai, ăn chậm, nhai kĩ, vừa nhai vừa nuốt …) Biết quý trọng đồ ăn, thức uống ( không làm vãi, đổ thức ăn, không để thừa, ăn bát cần ăn hết đồ ăn mình) - Vệ sinh sau ăn: Biết sử dụng khăn sau ăn, uống nước súc miệng, cảm ơn, doạ dẹp dụng cụ ăn uống bàn ghế vào nơi quy định c Thói quen hoạt động có văn hoá - Thói quen hoạt động có văn hoá thể hành vi trẻ tham gia vào hoạt động: học tập, vui chơi, lao động sinh hoạt khác - Yêu cầu trẻ em tham gia hoạt động là: biết giữ gìn ngăn nắp nơi học, chơi, lao động sinh hoạt; biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, sách vở, biết đặt mục đích cho hoạt động : chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho hoạt động, chọn không gian thích hợp …thể số phẩm chất người lao động : hứng thú, độc lập, tích cực, kiên trìn đạt mục đích, quý trọng thời gian… d Thói quen giao tiếp có văn hoá Thói quen giao tiếp có văn hoá thể chỗ trẻ phải nắm số quy định giao tiếp với người lớn bạn sở tôn trọng có thiện chí; biết sử dụng phương tiện ngôn ngữ phi ngôn ngữ; hành vi trẻ phải điều khiển tôn trọng người xung quanh - Các thói quen giao tiếp có văn hoá trẻ bao gồm: biết chào hỏi người gặp gỡ chia tay; biết thể đề nghị có nhu cầu; biết thể quan tâm người khác cần đáp lại quan tâm người khác; biết thể biết lỗi có lỗi cư xử mực người khác có lỗi với mình; biết thực yêu cầu tham gia vào hội thoại; biết thể lòng tin người Tóm lại, thói quen văn hoá vệ sinh có chương trình giáo dục trẻ từ đến tuổi Đối với trẻ lứa tuổi, cần giáo dục trẻ loại thói quen Sự khác lứa tuổi chủ yếu mức độ yêu cầu tính độc lập thực thói quen 4.3 Phương pháp hình thức giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non Việc giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ tiến hành thông qua hoạt động giáo dục dạy học trường mầm non Bằng hoạt động giáo dục phong phú, đa dạng vui chơi, lao động, sinh hoạt ngày, ăn, ngủ … trẻ rèn luyện kĩ xảo, thói quen phát triển xúc cảm tốt trình thực Bằng hoạt động dạy học, thông qua tiết học làm quen với môi trường xung quanh, văn học … trẻ lĩnh hội biểu tượng trình vệ sinh, hiểu ý nghĩa … Hai đường thống với nhau, hỗ trợ bổ sung cho có ưu riêng việc giáo dục thoi quen vệ sinh cho trẻ Vì vậy, cần phối hợp hai đường trình giáo dục vệ sinh cho trẻ Các hình thước phương pháp giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh cho trẻ mầm non bao gồm: a Giáo dục thói quen vệ sinh thông qua hoạt động học tập Việc giáo dục thói quen vệ sinh không nên tiến hành tiết học riêng biệt, mà cần phải tiến hành phương thức lồng ghép tích hợp vào tiết học khác mức độ khác ( liên hệ, lồng ghép, tích hợp) Thực ra, việc liên hệ, lồng ghép, tích hợp khác chất, mà khác mức độ đưa nội dung giáo dục vệ sinh vào tiết học Nôi dung giáo dục: Cần phải đảm bảo yêu cầu sau lồng ghép tích hợp giáo dục vệ sinh vào hoạt động học tập - Đảm bảo tính tự nhiên, hợp lí, khách quan tri thức môn học Nôi dung giáo dục phải bô phận không tách rời hoạt động Đó nhữnh tri thức khách quan, xuất phát tự nhiên từ nội dung hoạt động, có tác dụng làm tăng ý nghĩa thực tiễn hoạt động gắn với sống - Đảm bảo tính hệ thống, trọn vẹn nội dung hoạt động Các tri thức lồng ghép, không làm biến dạng, rối loạn nội dung hoạt động Nội dung thói quen vệ sinh lồng ghép phụ thuộc vào nội dung cụ thể hoạt động Cần tránh tượng khai thác hoạ động cách máy móc, sơ sài, mang tính hình thức tượng tải, làm rối loạn nội dung hoạt động - Đảm bảo tính vừa sức cho trẻ Tránh hai thái cực đưa nội dung giáo dục vệ sinh vào hoạt động đơn giản, nhạt nhẽo, làm trẻ chán cao tầm nhận thức trẻ Bên cạnh đó, nội dung đưa phải chấp hấp dẫn, thiết thực, gần gũi trẻ Phương pháp giáo dục: Có thể sử dụng phương pháp : kể chuyện, trình bày trực quan, giảng giải, nêu gương, tổ chức trò chơi, xử lí tình huống, khen thưởng, giao nhiệm vụ … bước tiến hành: Bước 1: Nghiên cứu nội dung hoạt động, phương pháp tổ chức, phương tiện hoạt động học tập … Bước 2: Xác định nội dung giáo dục vệ sinh cần lồng ghép vào hoạt động học tập: nôi dung cụ thể nào; thực trạng mức độ hình thành thói quen trẻ, đề mục đích, yêu cầu cần đạt Bước 3: Khai thác cấu trúc hoạt động học tập để xác định thời điểm lồng ghép có hiệu + Mở đầu: Có thể tạo tình thực để trẻ có hội thể kĩ năng, thói quen hình thành chúng ( cho trẻ quan sát, tham quan, có khách đến thăm, lớp nhận quà …) + Trọng tâm: Phần cung cấp tri thức thường khó lồng ghép nội dung giáo dục thói quen vệ sinh vào hoạt động tri thức không xuất phát cách tự nhiên từ nội dung hoạt động Phần củng cố tri thức: tiến hành lồng ghép dạng cho trẻ liên hệ thực tế, gợi lại điều trẻ biết, đưa tình cho trẻ giải + Kết thúc: Tạo tình cho trẻ có hội luyện tập hình thức trò chơi tập tình huống, cho trẻ liên hệ với thân giao nhiệm vụ cho trẻ b Giáo dục thói quen vệ sinh thông qua hoạt động vui chơi Vui chơi hoạ động chủ đạo trẻ mẫu giáo, có vai trò quan tọng việc hình thành nhân cách trẻ nói chung, giáo dục thói quen vệ sinh nói riêng Bởi vì, chơi trình trẻ học làm người, trải nghiệm cảm xúc, tình cảm, hành vi người qua vai khác Do yêu tố đạo đức xuất thân trẻ cách tích cực chữ lời nói trừu tượng có tác dụng hình thành động Trò chơi bao gồm hai mặt : kĩ thuật ( bao gồm thao tác – logíc hành vi sai) động chơi ( tức ý) Như vậy, mong muốnđược đóng vai khác thúc trẻ cố gắng thực tốt vai trò đó, nghĩa thực ý mà nghĩa trò chơi Việc thoả mãn nhu cầu chơi kích thích trẻ tích cực thực tốt vai Tham gia vào trò chơi trình trẻ tiếp nhận tri thức cách tự nhiên, không bị ép buộc Do vậy, chơi trẻ lĩnh hội tri thức, kĩ tạo cảm xúc, tình cảm định Nội dung giáo dục: Nội dung giáo dục thói quen vệ sinh phụ thuộc vào chủ đề chơi Dựa vào chủ đề chơi mức độ hình thành thói quen trẻ để xác định nội dung giáo dục thói quen vệ sinh trò chơi trẻ Phương pháp giáo dục: Được thực lồng ghép theo bước tổ chức trò chơi sau đây: - Chuẩn bị cho trẻ chơi: Cho trẻ làm quen với đời sống xung quanh ( thông qua dạo, tham quan, trò chuyện, trao đổi với trẻ, đọc truyện) Trong trình đó, cần hướng trẻ ý tới hành động người, quan hệ họ, kết hợp giải thích động hành động Tạo môi trường hoạt động, giúp trẻ dễ dàng sử dụng vật liệu có sẵn hoàn cảnh xung quanh để chơi Căn vào mức độ phát triển trò chơi tạo môi trường hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh khác - Tổ chức trẻ chơi; + Bước 1: Cho trẻ đàm thoại trước chơi Đàm thoại giúp trẻ có hội độc lập chuyển tri thức kĩ biết để tự đặt mục đích chơi, lập kế hoạch, tổ chức thực chuẩn bị điều kiện cần thiết + Bước 2: Tổ chức điều khiển trình chơi trẻ Trong bước giáo viên cần ý đến đề cần phải tham gia trực tiếp vào trò chơi, qua thiết lập tiếp xúc tình cảm cách tự nhiên : phát triển quan hệ trẻ trò chơi cách mở rộng nội dung chơi ( tạo tình theo diễn biến trình chơi), mở rộng vai chơi; đánh giá vai tình cụ thể, giúp trẻ kịp thời điều chỉnh hành động hướng + Bước 3: Sau chơi, giáo viên đánh giá hành động trẻ với tư cách người điều khiển trò chơi, giao nhiệm vụ cho trẻ luyện tập sinh hoạt ngày c Giáo dục thói quen vệ sinh thông qua chế độ sinh hoạt ngày Tổ chức chế độ sinh hoạt chình tổ chức sống trẻ sống mà giáo dục trẻ em Do vậy, cần tổ chức sống trẻ chỉnh thể, nhằm phát triển trẻ theo phương hướng mục tiêu mà xã hội đòi hỏi Hơn nữa, sống trẻ vận động phát triển, nên giáo dục trẻ phải mẻ, thân thiết với sống cần thiết cho tương lau chung Nội dung giáo dục: Nội dung giáo dục thói quen vệ sinh sống ngày phụ thuộc vào nội dung hoạt động sinh hoạt cảu trẻ Muốn xác định nội dung giáo dục cụ thể cần pgân tích sống trẻ thành hệ thống hoạt động, quan hệ Từ đó, phân tích thành việc làm, cách cư xử, từ hình thành thao tác, cử … Phương pháp giáo dục: Quá trình hình thành thói quen vệ sinh trình chuyển hoạt động bên thành hành động óc, thiết phải thực trình phát triển cá thể người, trải qua giai đoạn - “Mẫu” đưa dạng vật chất - Trẻ quan sát “ mẫu” để nắm cấu, lôgic - Hành động vật chất theo “ mẫu” - “ Mẫu” chuyển vào óc rút gọn Nhờ đó, hành động vật chất ngày hoàn thiện Việc tổ chức giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ qua chế độ sinh hoạt ngày tiến hành theo bước + Bước 1: Cho trẻ định hướng vào “ mẫu” cần giáo dục trẻ Đó mẫu hành động người lớn, người trẻ yêu mến, tin tưởng, gần gũi chúng; khen ngợi hành động tốt kịp thời; làm rõ gây ấn tượng cho trẻ gương tốt nhân vật chuyện, thơ, tranh ảnh + Bước 2: Tổ chức cho trẻ luyện tập Cần phải toạ điều kiện cho trẻ luyện tập theo “ mẫu” định hướng Trong trình luyện tập cần ý: tạo hứng thú luyện tập cho trẻ; hình thành kĩ từ đầu ( không vội vã, phải kịp thời uốn nắn, điều chỉnh); việc kiểm tra, đánh giá phải thực suốt trình luyện tập + Bước 3: Đưa nội dung giáo dục thành yêu cầu nếp sống ngày Những nội dung giáo dục phải trở thành tiêu chuẩn đời sống, yêu cầu hoạt động quan hệ ngày cảu tre Tổ chức kiểm tra, đánh giá trẻ: đánh giá thường xuyên, theo kế hoạch định; đánh giá tổ, lớp cá nhân; việc đánh giá phải dẫn đến tự đánh giá trẻ, cần phối hợp đánh giá với thi đua, khen thưởng d Phối hợp gia đình Việc giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ đạt hiệu có phối hợp giáo dục gia đình nhà trường Mục đích: Phối hợp nhằm nâng cao hiểu biết cho phụ huynh, thống yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục, tạo điều kiện giáo dục cần thiệt nhà trường gia đình Nội dung phương pháp giáo dục: Trao đổi thường xuyên với gia đình tiến hành thời gian đón trả trẻ Có thể sử dụng biện pháp trao đổi với gia đinh như: thông báo cho gia đình biết tình hình trẻ lớp qua gia đình nắm hành vi trẻ nhà Từ đó, tìm biện pháp tác động đến trẻ có hiệu quả; tìm hiểu điều kiện sống trẻ nhà giúp gia đình cải thiện điều kiện sống trẻ nhằm đáp ứng yếu tố giáo dục Tổ chức họp với gia đình vào kì họp đầu năm, năm cuối năm nhằm: trao đổi với gia đình nội dung, biện pháp giáo dục trẻ trường, yêu cầu trẻ, thông báo tình hình giáo dục trẻ thảo luận để tìm biện pháp khắc phục, định hướng nội dung giáo dục Tổ chức chuyên đề giáo dục thói quen vệ sinh cho gia đình nhằm nâng cao hiểu biết gia đình việc giáo dục vệ sinh cho trẻ, học tập kinh nghiệm điển hình giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ, trao đổi nội dung biện pháp giáo dục trẻ CÂU HỎI ÔN TẬP Trình bày khái niệm “ vệ sinh hệ thần kinh” Phân tích trình tổ chức ngủ cho trẻ mầm non quan điểm vệ sinh học Hãy liên hệ với thực tế Phân tích trình tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mầm non quan điểm vệ sinh học Hãy liên hệ với thực tế Phân tinh yêu cầu việc tổ chức bữa ăn cho trẻ trường mầm non Hãy liên hệ với thực tế Phân tích nội dung giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non Hãy liên hệ với thực tế Phân tích quan hệ hình thức giáo dục thói quen vệ sinh trình hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non Hãy liên hệ thực tế Dựa vào khái niệm “ vệ sinh quần áo” phân tích trình tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ mầm non Thực hành tổ chức vệ sinh thân thể cho trẻ lứa tuổi trường mần non Thực hành tổ chức hình thực giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ lứa tuổi trường mầm non 10 Xác định thực trạng việc tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ trường mầm non hoạt động sinh hoạt ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em phần 1 , Giáo trình phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em phần 1 , Giáo trình phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay