THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN bán HÀNG tại CÔNG TNHH THƯƠNG mại HATUNA

69 169 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:44

CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan công tác bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm * Quá trình bán hàng trình hoạt động kinh tế bao gồm mặt: doanh nghiệp đem bán sản phẩm,hàng hoá, cung cấp dịch vụ đồng thời thu tiền có quyền thu tiền người mua Quá trình bán hàng thực chất trình trao đổi quyền sở hữu người bán người mua thị trường hoạt động * Doanh thu bán hàng - Doanh thu bán hàng : tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kì kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu * Doanh thu bán hàng xác định sau:  Đối với sản phẩm thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng giá chưa bao gồm thuế GTGT  Đối với sản phẩm không thuộc diện chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu bán hàng tổng giá toán  Đối với sản phẩm thuộc diện chịu thuế TTĐB, thuế xuất doanh thu bán hàng tổng giá toán (bao gồm thuế TTĐB thuế xuất khẩu)  Đối với trường hợp sản phẩm bán theo phương thức trả chậm ,trả góp doanh nghiệp - ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả Doanh thu : phần lại tổng doanh thu sau khoản giảm trừ, phản ánh số thu nhập từ bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực hưởng Doanh = thu Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế XNK phải nộp NSNN theo quy định, thuế GTGT phải nộp * Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại: số tiền doanh nghiệp ưu đãi giảm trừ cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng với khối lượng lớn lí đặc biệt - khác Giảm giá hàng bán: phản ánh số tiền doanh nghiệp cho khách hàng sản phẩm, hàng hóa phẩm chất Đây khoản tiền doanh nghiệp chấp nhận cho - khách hàng hưởng hóa đơn Hàng bán bị trả lại:phản ánh giá trị theo giá bán số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp bán, ghi nhận doanh thu bị khách hàng trả lại hàng giao sai quy - cách, phẩm chất vi phạm hợp đồng mà lỗi thuộc người bán Thuế TTĐB, Thuế Xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: phản ánh tổng số thuế doanh nghiệp thu hộ phải nộp lại cho Nhà nước kì báo cáo Theo chế độ kế toán hành, số thuế phận cấu thành tổng doanh thu bán hàng, phải loại trừ xác định doanh thu * Giá vốn hàng bán - Đối với lĩnh vực thương mại, giá vốn hàng bán phản ánh tổng giá mua chi phí thu mua hàng hóa bán kỳ * Chi phí bán hàng - Chi phí bán hàng biểu tiền hao phí lao động sống lao động vật hóa chi phí cần thiết khác phát sinh trình bảo quản hàng hóa, phục vụ trực tiếp cho trình bán hàng hóa cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác, phục vụ cho trình bán hàng * Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa chi phí cần thiết khác phát sinh trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chi phí chung khác liên quan đến toàn doanh nghiệp, bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác, 1.1.2 Đặc điểm hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại Bán hàng khâu cuối trình hoạt động sản xuất kinh doanh DN thương mại Thực nghiệp vụ này, vốn DN TM chuyển từ hình thái vật hàng hoá sang hình thái tiền tệ Đối tượng phục vụ DNTM người tiêu dùng cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh khác quan tổ chức xã hội - Phạm vi hàng bán: Hàng hoá DNTM xác định hàng bán thoả mãn điều kiện sau: + Phải thông qua mua, bán toán theo phương thức định + DN quyền sở hữu hàng hoá, thu tiền người mua chấp nhận nợ + Hàng bán thuộc diện kinh doanh DN mua vào sản xuất, chế biến + Ngoài số trường hợp đặc biệt xác định hàng bán + Hàng xuất sử dụng nội (ghi nhận theo giá bán), phục vụ cho hoạt động kinh doanh DN + Hàng xuất để trả lương + Hàng xuất để biếu tặng + Hàng xuất đổi không tương tự chất + Hàng hoá hao hụt tổn thất khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu - Các trường hợp sau không hạch toán hàng bán: + Hàng xuất giao gia công chế biến + Hàng thu lý hay nhượng bán TSCĐ + Hàng gửi đại lý kí gửi hay chưa xác định tiêu thụ + Hàng gửi bán chưa xác định tiêu thụ + Các khoản thu nhập khác không coi doanh thu bán hàng (khoản đầu tư, khoản miễn thuế NN) 1.1.3 Các phương thức bán hàng * Bán buôn - Phương thức bán buôn qua kho: Bán buôn qua kho phương thức bán buôn hàng hóa đó, hàng hóa phải xuất từ kho bảo quản doanh nghiệp Bán buôn hàng hóa qua kho thực hai hình thức:  Bán buôn hàng hóa qua kho theo phương thức giao hàng tực tiếp : phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho Sản phẩm bàn giao cho khách hàng thức coi tiêu thụ đơn vị bán quyền sở hữu số hàngBán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: phương tức bên bán chuyển hàng cho bên mua đến địa điểm ghi hợp đồng Số hàng chuyển thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp người mua toán - chấp nhận toán Hình thức bán buôn vận chuyển thẳng: theo phương thức này, doanh nghiệp thươn mại sau mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện mau mau kho người bán Sau đại diện bên mau kí nhận đủ hàng, bên mua toán tiền hàng chấp nhận nợ, hàng hóa xác nhận tiêu thụ Bán buôn hàng hóa theo hình thức vận chuyển hàng: theo hình thức doanh nghiệp thương mại sau mua hàng hóa, nhận hàng, dùng phương tiên vận tải thuê vận chuyển đén giao cho bên mua thỏa thuận Trong trường hợp hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp  Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức trực tiếp: theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện bên mua kho người bán * Bán lẻ hàng hóa phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Gồm có: - Bán hàng lẻ thu tiền trực tiếp: theo hình thức nhân viên thu tiền trực tiếp khách hàng giao hàng cho khách Hết ca nhân viên nộp giấy thu tiền tuền cho thủ quỹ Đồng thời kiểm hàng hóa tồn quầy xác định số lượng hàng bán - ca , ngày lập báo cáo bán hàng Hình thức bán lẻ tự phục vụ( tự chọn): khách hàng tự chọn lấy hàng hóa mang đến bàn tính tiền để tính tiền toán tiền hàng Nhân viên kiểm hàng tính tiên, lập há đơn thu tiền khách - Hình thức bán kẻ gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng, hàng kí gửi vần thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thức bán hàng, nội dung hạch toán giống tiêu thụ theo phương thức bán hàng Riêng số tiền hoa hồng trả cho đại lý tính vào chi phí bán hàng Bên đại lý hưởng thù lao đại lý hình thức hoa hồng chênh lệch giá Trường hợp bên đại lý hưởng khoản chênh lệch giá bên đại lý chịu thuế giá trị gia tăng tính phần giá trị tăng - thêm Hình thức bán lẻ lẻ thu tiền tập trung: bán lẻ thu tiền tập trung hình thức bán hàng mà tách rời nghiệp vụ thu tiền người mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua Mỗi quầy có nhân viên thu tiền khách, viết hóa đơn tích cho kháh để khách đến nhận hàng quầy hàng hân viên bán hàng giao - Hình thức bán lẻ trả chậm, trả góp: phương thức giao hàng cho người mua lượng hàng chuyển giao cho bán hàng, người mua trả dần phải chịu tỉ lệ lãi suất định Thông thường số tiền trả kì nhau, gồm phần doanh thu gốc phần lãi suất trả chậm 1.2 Lý luận tổ chức kế toán bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán bán hàng - Phản ánh ghi chép đầy đủ, xác kịp thời khối lượng hàng hóa bán giá vốn xác loại mặt hàng nhằm xác định kết kinh doanh nói chung loại hàng hóa, nhóm hàng hóa, hàng hóa nói riêng, khoản CPBH, CPQLDN, phân bổ chúng cho phù hợp với đối tượng có liên quan - Cung cấp thông tin tình hình tiêu thụ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua việc ghi chép hạch toán trình tiêu thụ mà kiểm tra tiến độ thực kế hoạch tiêu thụ lợi nhuận, kỹ thuật toán, dự toán chi phí, quản lý chặt chẽ tiền bán hàng, theo dõi trình toán tỷ lệ thu nhập cho ngân sách - Xác định xác kết loại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, phản ánh cho giám đốc tình hình phân phối lợi nhuận - Lập gửi báo cáo tiêu thụ, doanh thu, kết kinh doanh theo yêu cầu quản lý ban lãnh đạo Định kì phân tích kinh tế hoạt động bán hàng hóa, thu nhập, tư vấn cho ban lãnh đạo lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu 1.2.2 Chứng từ sử dụng - Đơn đặt hàng - Hợp đồng kinh tế - Hóa đơn GTGT (hóa đơn bán hàng thông thường) - Chứng từ toán: Phiếu thu (nếu toán tiền mặt), giấy báo Có ngân hàng (nếu toán chuyển khoản), giấy ghi nhận nợ (nếu khách hàng chưa toán), séc chuyển khoản, ủy nhiệm thu, bảng ngân hàng, - Bảng bán hàng đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội - Biên nghiệm thu kỹ thuật, phiếu bàn giao kiêm bảo hành - Thanh lý hợp đồng kinh tế - Các chứng từ khác có liên quan, * Tài khoản sử dụng Để hạch toán doanh thu bán hàng kế toán sử dụng TK511 Ngoài có tài khoản có liên quan như: TK111, TK 112, TK131, TK3331, Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản dùng để phán ánh tổng doang thu bán hàng thực tế doanh ngiệp kỳ khoản giảm doanh thu Bên nợ: - Số thuế phải nộp (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp - trực tiếp) tính doanh số bán hàng kì Chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại khoản giảm trừ doanh - thu kết chuyển cuối kỳ Kết chuyển doanh thu vào tài khoản xác định kết sản xuất kinh doanh Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp thực kỳ Tài khoản 511 cuối kỳ số dư chi tiết thành tài khoản cấp  Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa: phản ánh doanh thu doanh thu khối lượng hàng hóa xác định tiêu thụ TK 5111 sử dụng chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh vật tư hàng hóa  TK 5112- Doanh thu bán thành phẩm: phản ánh doanh thu doanh thu khối lương thành phẩm bán thành phẩm xác định tiêu thụ TK5112 chủ yếu dùng cho doanh nghiệp sản xuất công nghệ, nông nghiệp, xây lắp , ngư nghiệp, lâm nghiệp  TK 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: phản ánh doanh thu doanh thu khối lượng dịch vụ, lao vụ hoàn thành, cung cấp cho khách hàng xác định tiêu thụ TK 5113 chủ yếu dùng cho ngành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải, bưu điện, dịch vụ công cộng, du lịch  TK 5114-Doanh thu trợ cấp, trợ giá: dùng để phản ánh khoản thu từ trợ cấp, trợ giá Nhà nước doanh nghiệp thực nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu Nhà nước  TK 5117-Doanh thu kinh doanh bất động sản, đầu tư TK 5117 dùng để phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư doanh nghiệp bao gồm: doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, doanh thu bán bất động sản đầu tư 1.2.3 Kế toán giá vốn bán hàng * Phương pháp tính giá vốn bán hàng Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán * /Đánh giá theo giá mua thực tế: - Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO): Phương pháp dựa giả thuyết hàng hoá nhập trước xuất trước Do đó, giá trị hàng hóa xuất kho tính hết theo giá nhập kho lần trước tính tiếp giá nhập kho lần sau Như vậy, giá trị hàng hóa tồn phản ánh với giá trị tính giá lần nhập kho - Phương pháp giá đơn vị bình quân: Là phương pháp, giá thực tế hàng hóa xuất kỳ xác định vào giá thực tế bình quân đơn vị hàng hóa kỳ Giá thực tế hàng hóa xuất = Số lượng hàng hóa xuất * Giá đơn vị bình quân Trong đó, giá đơn vị bình quân tính theo ba cách, tùy theo thời kỳ nhập lô hàng, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp + Phương pháp tính theo giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ: Theo cách này, đến cuối kỳ tính trị giá vốn hàng hóa xuất bán kỳ Tùy theo kỳ dự trữ doanh nghiệp áp dụng mà kế toán vào giá mua, giá nhập, chi phí thu mua, lượng hàng hóa tồn đầu kỳ nhập kỳ tính giá đơn vị bình quân: Trị giá mua thực tế Trị giá mua thực tế + hàng đầu kỳ hàng nhập kỳ = Số lượng hàng tồn Số lượng hàng nhập + đầu kỳ kỳ + Phương pháp tính giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước: Giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ Theo cách này, kế toán xác định giá đơn vị bình quân dựa giá thực tế lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ trước Dựa vào giá đơn vị bình quân nói lượng hàng hóa xuất kho kỳ để kế toán xác định giá trị thực tế hàng hóa xuất kho theo danh điểm Giá đơn vị Giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) bình quân = cuối kỳ Lượng hàng hóa thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) trước + Phương pháp bình quân sau lần nhập: Sau lần nhập hàng hóa, kế toán xác định giá trị thực hàng tồn kho giá đơn vị bình quân Căn vào giá đơn vị bình quân lượng hàng hóa xuất lần nhập để tính giá xuất theo công thức sau: Giá đơn vị bình quân sau lần nhập = Giá thực tế hàng hóa tồn kho sau lần nhập Lượng hàng hóa thực tế tồn kho sau lần nhập */Đánh giá hàng hóa theo giá hạch toán Theo phương pháp này, toàn hàng hóa biến động kỳ tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch giá ổn định kỳ) Cuối kỳ, kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức: Giá thực tế hàng hóa == === xuất Hệ số giá hàng hóa = Giá hạch toán hàng hóa xuất * Hệ số giá hàng hóa Giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ nhập kỳ Giá hạch toán hàng hóa tồn đầu kỳ nhập kỳ Hệ số giá tính cho loại, nhóm mặt hàng chủ yếu tùy theo yêu cầu trình độ quản lý, trình độ kế toán doanh nghiệp * Chứng từ sử dụng - Phiếu Nhập kho - Phiếu Xuất kho - Hóa đơn GTGT: trường hợp bán hàng không qua kho * Tài khoản sử dụng TK 632: “Giá vốn hàng bán” Khi hàng hóa xác định tiêu thụ, với bút toán ghi nhận doanh thu, kế toán phải phản ánh giá vốn hàng xuất bán tương ứng kỳ vào TK 632 phương pháp khai thường xuyên; phương pháp kiểm định kỳ vào cuối kỳ, vào kết kiểm hàng hóa kế toán xác giá trị hàng tiêu thụ kỳ phản ánh vào TK632 Tài khoản 632 phản ánh trị giá vốn hàng hóa tiêu thụ kỳ bao gồm trị giá mua chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Ngoài số tài khoản có liên quan: TK156, TK157, TK611, TK911, Kết cấu nội dùng TK 632 có khác phương pháp khai thường xuyên Kiểm định kỳ Cụ thể: Kết cấu nội dung TK632: - Theo phương pháp khai thường xuyên: Bên nợ: Trị giá vốn hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ kỳ Bên có: + Trị giá vốn hàng bán bị trả lại + Kết chuyển giá vốn hàng bán kỳ tài khoản xác định kết Cuối kỳ: Không có số dư - Theo phương pháp Kiểm định kỳ: Bên nợ: Trị giá vốn hàng tồn đầu kỳ nhập kỳ Bên có: + Giá trị hàng hóa tồn cuối kỳ + Kết chuyển giá vốn hàng bán TK911 Cuối kỳ: Không có số dư * Phương pháp hạch toán Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX TK156 TK157 TK632 TK156 TK133 TK911 TK111,112, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Ghi chú: (1): Xuất kho hàng gửi bán (2): Hàng gửi bán xác định tiêu thụ (3): Hàng hóa bán bị trả lại nhập kho (4): Xuất kho hàng hóa để bán trực tiếp (5): Bán thẳng không qua kho (6): Thuế GTGT (7): Cuối kỳ, kết chuyển Giá vốn hàng bán tiêu thụ kỳ ESơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán Giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm định kỳ TK 611 TK 1331 TK 111,112,331, TK 632 TK911 TK156,157 (5) (3) (1) (4) 10 Đơn vị:CT TNHH thương mại HATUNA (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Khu Minh bột, Phú Thọ ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tháng 02 năm 2015 Đơn vị tính: Việt Nam Đồng Ghi nợ TK TK 6422 TK 6421 TK 338 Tổng TK 334 lương Cộng có TK 334 TK 338 TK 3382(2%) TK 3383(18%) TK 3384(3%) TK 3389(1%) Cộng có TK 338 Tổng cộng 15.515.234 15.515.234 310.304,68 2.792.742,12 465.457,02 155.152,34 3.723.656,16 19.238.890,16 7.340.000 7.340.000 146.800 1.321.200 220.200 73.400 1.761.600 9.101.600 Các khoản khác 2.450.000 2.450.000 2.450.000 25.305.234 2.450.000 457.104,68 4.133.942,12 685.657,02 228.552,34 5.485.256,16 30.790.490,16 Ngày 28 tháng 02 năm 2015 Người lập biểu kế toán trưởng (kí, họ tên) (kí, họ tên) Giám đốc ( kí , họ tên) Biểu số 24: bảng phân bổ khấu hao Mẫu số S02-TT Đơn vị:CT TNHH thương mại HATUNA (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Khu Minh bột, Phú Thọ ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG TRÍCH KHẤU HAO Tháng 02 năm 2015 Đơn vị tính: Việt Nam Đồng STT DANH MỤC Bộ phận quản lý Bộ phận bán hàng Tổng cộng Thực chi 55.379.332 10.345.000 66.724.332 55 Người lập biểu kế toán trưởng (kí, họ tên) giám đốc (kí, họ tên) ( kí , họ tên) Biểu số 24: sổ chi tết tk 642 Mẫu số S02-TT Đơn vị:CT TNHH thương mại HATUNA (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Khu Minh bột, Phú Thọ ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Sổ chi tiết TK 642 Tên tài khoản: chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu TK : 642 Ngày Chứng từ ghi tháng ghi sổ sổ Số ngày Ngày tháng 28/02 28/02 28/02 28/02 Diễn giải Tổng số Số hiệu TKĐƯ Ghi nợ TK Chia v/chh Chi phí vận chuyển hàng hóa Tiền lương 111 15.000.000 334 15.515.234 Các khoản trích theo lương KHTSCĐ 338 Tiền lương Các khoản trích theo lương K 15.000.000 15.515.234 3.723.656,16 3.723.656,16 214 Cộng tháng 55.379.332 89.507.112,16 55.37 15.000.000 Đơn vị tính: Việt Nam Đồng Ngày 28 tháng 02 năm 2015 Người lập biểu kế toán trưởng (kí, họ tên) (kí, họ tên) Giám đốc ( kí , họ tên) 56 15.515.234 3.723.656,16 55.37 Biểu số 25: Sổ TK 642 Đơn vị:CT TNHH thương mại HATUNA Mẫu số S05a –DNN Địa chỉ: Khu Minh bột, Phú Thọ (Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/09/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh Từ ngày: 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015 Đơn vị tính: Việt Nan Đồng Chứng từ TKĐƯ Số tiền Diễn giải số hiệu ngày tháng Nợ Số dư đầu tháng 2971 28/02/2015 Chi phí bánhàng xi măng 111 15.000.000 28/02/2015 KHTSCĐ 214 55.379.332 28/02/2015 Tiền lương 334 15.515.234 3.723.656,16 28/02/2015 Các khoản trích theo lương 338 57 có 28/02/2015 Kết chuyển 89.507.112,16 cộng số phát sinh 89.507.112,16 89.507.112,16 số dư cuối tháng Ngày 28 tháng 02 Năm 2015 Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký,họ tên) (ký, họ tên) 2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán bán hàng công ty TNHH thương mại HATUNA 2.4.1 Kết  Thứ nhất: tổ chức máy kế toán : Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập trung phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp thành lập hạch toán độc lập đồng thời tạo điều kiện cho kế toán kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh cách có hiệu Đội ngũ kế toán phòng kế toán có trình độ cao, phân công rõ ràng theo phần hành kế toán phù hợp với khả trình độ chuyên môn, công tác kế toán đạt hiệu cao hạn chế nhiều sai sót  Thứ hai: hình thức kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán: Trong điều kiện nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên có giá trị lớn nên việc công ty áp dụng hình thức sổ nhật ký chung hoàn toàn hợp lý, giúp cho công tác quản lý chặt chẽ có hiệu Hệ thống sổ sách kế toán công ty áp dụng với quy định tài hành Bộ chứng từ kế toáncông ty sử dụng theo biểu mẫu quy định, tổ chức luân chuyển hợp lý, nhanh chóng, kịp thời đảm bảo công tác kế toán thực có hiệu  Thứ ba: hàng hoá Công ty có nhiều biện pháp bảo quản, lưu trữ hàng hoá Khi nhập kho hàng hoá, công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẽ đảm bảo xuất cho khách hàng sản phẩm có chất lượng cao Hàng hoá công ty phân loại thành nhóm hàng có 58 nội dung, công dụng, tính chất rõ ràng, hợp lý cụ thể Kế toán đánh giá phản ánh trị giá hàng nhập theo nguyên tắc kế toán áp dụng linh hoạt tình hình thực tế công ty, linh hoạt xác định xác giá trị hàng hóa xuất bán  Thứ tư: kế toán hàng tồn kho Việc công ty hạch toán hàng tồn phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh công ty việc số lần nhập, xuất hàng hóa nhiều, phục vụ kịp thời theo yêu cầu quản lý  Thứ năm: kế toán bán hàng Phòng kinh doanh, phòng kho vận phòng kế toán hoạt động ăn khớp với nhau, thường xuyên có kiểm tra đối chiếu số liệu, đảm bảo quản lý hàng hoá cách chặt chẽ, tránh hao hụt, mát mặt vật  Thứ sáu: khoản giảm trừ doanh thu Công ty thực tương đối phù hợp với chế độ kế toán Bộ tài ban hành Ngoài công ty hạn chế tới mức tối đa khoản giảm trừ doanh thu không đáng có như: giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Điều thể công ty làm tốt công tác kiểm tra chất lượng hàng bán  Thứ bảy: tình hình theo dõi công nợ Ngoài khách hàng tức thời mua hàng với phương thức toán trực tiếp, công ty có danh sách theo dõi bạn hàng thường xuyên, quen thuộc, hợp tác làm ăn lâu dài với công ty Số khách chiếm phần lớn số lượng khách hàng công ty, điều đặt cho phận kế toán công ty trách nhiệm nặng nề thường xuyên phải theo dõi kiểm tra lượng tài sản lớn quy trình toán Công ty tìm hoàn thiện biện pháp thích hợp từ mềm dẻo đến cứng rắn để thu hồi nợ Cơ chế bán hàng công ty chế mở, coi khách hàng trung tâm, khách hàng đến mua hàng phục vụ nhanh chóng, đảm bảo thủ tục nhanh gọn, phù hợp với kinh tế thị trường 2.4.2 Hạn chế, tồn  Thứ nhất: Công ty áp dụng hình thức toán toán trả chậm công tác kế toán công ty chưa thực trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Vì có trường hợp không đòi số nợ ( khách hàng trốn nợ khả 59 toán nợ ) việc phản ánh doanh thu bán hàng công ty không đảm bảo tính xác hợp lý  Thứ hai: Công ty không mở sổ nhật ký đặc biệt sổ nhật ký bán hàng, nhật kí thu tiền, điều làm cho công ty gặp khó khăn việc theo dõi tình hình toán khách hàng hình thức bán hàng thu tiền sau  Thứ ba: Các sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán công ty chưa trọng Công ty có số lượng khách hàng truyền thống nhiên ỷ lại vào số lượng khách hàng mà không tìm thu hút thêm khách hàng khác phương thức chiết khấu thương mại khách hàng mua hàng với số lượng lớn Qua vừa củng cố số lượng khách hàng có mà có khả có thêm khách hàng  Thứ tư: Các phương thức chiết khấu toán chưa áp dụng rộng rãi nhiều thiếu sót Công ty không áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng toán trả tiền hàng Và để họ toán có sách đồng khách hàng toán tiền hàng sau muộn  Thứ năm: Các phương thức bán hàng công ty chưa hoàn thiện, trọng phương thức bán hàng trực tiếp, bán hàng kí gửi chuyển hàng chờ chấp nhận mà chưa hoàn thiện phương thức bán hàng trả chậm trả góp, thủ tục để phương thức áp dụng rộng rãi nhiều khó khăn  Thứ sáu: Công ty chưa mở tài khoản chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp chi pí bán hàng để theo dõi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 60 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HATUNA 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH thương mại HATUNA thời gian tới  Thuận lợi: - Với đội ngũ cán công nhân viên có trình độ chuyên môn cao với lãnh đạo tài giỏi ban giám đốc lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp Công ty TNHH thương mại HATUNA xây dựng uy tín lòng khách hàng đối tác làm ăn với công ty Với tiêu chí chất lượng định đến hoạt động công ty, mà sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp phải đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn, - hiệu kinh tế cao kèm dịch vụ hậu chu đáo Có số lượng khách hàng truyền thống đông đảo, bạn hàng lâu năm, uy tín xây - dựng qua thời gian Công ty áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến trình hoạt động kinh daonh thay cho sức lao động thủ công, làm tăng suât lao động  Khó khăn: - Tuy có số lượng nhân viên có trình độ chuyên môn cao ít, thông tin cung cấp - chưa nhanh chóng, nhiều thủ tục rắc rối Trong kinh doanh nhiều chưa xem xét chi phí bỏ lợi nhuận thu lại Hạch toán công cụ quan trọng phục vụ quản lý điều hành kinh tế quốc dân, điều hành quản lý hoạt động đơn vị kinh doanh Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, yêu cầu cần phải thiết lập tổ chức cách khoa học hợp lý công tác kế toán  Phương hướng hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh công ty là: 61  Thứ nhất: tài khoản kế toán thống dùng cho doanh nghiệp Bộ tài ban hành theo định 48/2009/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 thông tư Bộ tài bổ sung , sửa đổi Việc hoàn thiện theo nguyên tắc tuân thủ giúp cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu cá cấp có thẩm quyền Ngân hàng, quan thuế dễ dàng  Thứ hai: việc hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng kế toán tài lẫn kế toán quản trị mặt khác hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng số lượng lẫn tính phức tạp thương vụ, yêu cầu việc hoàn thiện đặt vận dụng linh hoạt tình kinh doanh  Mục tiêu cuối đề cập tính khả thi hiệu việc hoàn thiện Không thể tiến hành cải tiến Thay đổi công tác kế toán hoạt động kinh doanh mà không xem xét hiệu mang lại so với chi phí bỏ không xem xét phương án hoàn thiện có phù hợp với tình hình thực tế công ty không Việc hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đăc điểm hoạt động kinh doanh, phù hợp với khả trình độ đội ngũ cán công nhân viên kế toán điều kiện sở vật chất, kỹ thuật doanh nghiệp nhằm đảm bảo kinh tế với chi phi thấp 3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng công ty TNHH thương mại HATUNA 3.2.1 Biện pháp hoàn thiện tài khoản sử dụng  Các nhà quản lý kinh doanh cần biết thông tin chi tiết cụ thể tài khoản mục chi phí việc sử dụng loại chi phí này, để từ lập dự toán chi phí chủ động điều tiết chi phí Nhưng công ty, tất khoản chi phí phát sinh phản ánh vào tài khoản 641 “ chi phí bán hàng” không hạch toán chi tiết theo khoản mục chi phí Do mà thông tin kế toán cung cấp chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý  Kế toán mở tài khoản 642 “ chi phí quản lý kinh doanh” để hoạch toán riêng chi phí phát sinh công ty Tài khoản dùng để tập hợp khoản chi phí phát sinh phần Văn phòng chi phí liên quan đến tất hoạt động kinhn doanh đơn vị Khi TK 642 phản ánh khỏan phát sinh trình tiêu thụ hàng hóa, 62 dịch vụ Để theo dõi chi tiết khoản chi phí phát sinh phận bán hàng, kế toán nên mở tài khoản cấp để theo dõi chi phí bán hàng phận 3.2.2.Hoàn thiện hạch toán chiết khấu toán, chiết khấu thương mại trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Từ trước tới nay, công ty chưa phát sinh khoản chiết khấu toán cho khách hàng Đặc biệt kinh tế thị trường nay, hoạt động kinh danh buôn bán với bên nói “ làm dâu trăm họ” Vì vậy, ban lãnh đạo công ty phải vạch chiến lược lâu dài có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy nhanh chóng trình toán, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn Do đó, công ty đưa thời hạn chiết khấu toán Chiết khấu toán có nghĩa khách hàng toán tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng hưởng khoản tiền chiết khấu số tiền toán Nếu không toán thời hạn chiếu khấu không hưởng khỏa chiết khấu đáng nhẽ hưởng  Theo chế tài hành, số tiền chiếu khấu dành cho bên mua tính theo tỉ lệ % tổng số công nợ ghi vào chi phí hoạt động Công ty đưa thời hạn chiết khấu đến ngày kể từ ngày giao hàng với tỉ lệ chiết khấu 0,5% Để hạch toán chiết khấu này, công ty nên đưa vào sử dụng tài khoản 635: chi phí hoạt động tài  Khi phát sinh khoản chiết khấu dành riêng cho bên mua kế toán hạch toán sau: Nợ TK 635: Chiết khấu toán cho bên mua Có K 112,112: số tiền chiết khấu người mua hưởng  Về tài khoản chiết khấu thương mại Hiện thị trường nhiều tập thể cá nhân hoạt động kinh doanh nên tình hình cạnh ranh diễn gay gắt Công ty có lượng khách hàng truyền thống, nhà máy, xí nghiệp lớn Những khách hàng thường mua với số lượng lớn nên toán séc Do , công ty nên áp dụng phương thức chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn , toán tiền nhanh nhằm giữ khách hàng Bằng biện pháp khuyến mại công ty tăng khối lượng khách hàng tương lai có 63 ưu đãi công ty việc bán hàng toán Khi áp dụng phương thức kế toán phải mở TK 521 “ chiết khấu thương mại” để theo dõi  Phương pháp kế toán TK 521 “ chiết khấu thương mại” sau: Phản ánh số chiếu khấu thương mại thực tế phát sinh: Nợ TK 521 : Chiết khấu thương mại khách hàng hưởng Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp theo chiết khấu thương mại Có TK 111,112,131: Số tiền trả lại giảm nợ cho khách hàng Cuối kì kết chuyển số tiền chiếu khấu thương mại chấp nhận cho khách hàng sang TK 511 “ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 521: Chiết khấu thương mại  Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa sử dụng Vì công ty nên tiến hành trích lập dự phòng, khách hàng công ty trả chậm nhiều, có khách hàng mua hàng lâu, hạn hợp đồng nhiều lý không thích hợp mà chưa toán cho công ty Do đó, để hạch toán kết kinh doanh xác, Kế toán nên mở thêm TK 159 “ Dự phòng phải thu khó đòi ” • Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp khoản nợ phải thu xác định không chắn thu ( Nợ phải thu khó đòi), kế toán tính, xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hoàn nhập: + Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế toán lớn số trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1592 : Dự phòng phải thu khó đòi + Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế toán nhỏ số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 1592 : Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 6422 : Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi) • Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực không đòi được, phép xoá nợ Việc xoá nợ khoản nợ phải thu khó đòi phải theo sách tài hành Căn vào định xoá nợ khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: 64 Nợ TK 1592: Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Nếu lập dự phòng) Nợ TK 6422: Chi phí QLDN (Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 138: Phải thu khác Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” (Tài khoản Bảng cân đối kế toán) • Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xoá nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi, ghi: Nợ TK 111,112,… Có TK 711: Thu nhập khác Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” (Tài khoản Bảng cân đối kế toán) • Các khoản nợ phải thu khó đòi bán cho Công ty mua, bán nợ Khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán khoản nợ phải thu (đang phản ánh Bảng cân đối kế toán) cho Công ty mua, bán nợ thu tiền, ghi: Nợ TK 111,112,…:Số tiền thu từ việc bán khoản nợ phải thu Nợ TK 1592 : Dự phòng phải thu khó đòi (Số chênh lệch bù đắp khoản dự phòng phải thu khó đòi) Nợ TK liên quan: Số chênh lệch giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thu từ bán khoản nợ số bù đắp khoản dự phòng phải thu khó đòi theo quy định sách tài hành Có TK 131,138,… 3.2.3 Biện pháp hoàn thiện sổ sách kế toán sử dụng Công ty doanh nghiệp thương mại với hoạt động chủ yếu mua, bán hàng hóa Vì vậy, công ty nên lập sổ nhật kí chung cho mặt hàng nhằm theo dõi xác, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đồng thời việc lập Sổ nhật ký đặc biệt thu tiền, chi tiền giúp cho việc quản lý theo dõi đơn giản hoá, tránh phức tạp, nhầm lẫn, ảnh hưởng đến hiệu quản lý doanh nghiệp việc đưa định kinh doanh cách nhanh chóng, kịp thời đắn 65 Công ty nên áp dụng việc sử dụng phần mềm kế toán máy tình nhiều hơn, sử dụng thủ công sức lao động người Sổ nhật kí đặc biệt thu tiền Chứng từ Diễn giải Đã ghi Số tiền sổ S Ngày Ghi nợ TK 111 ghi có TK TK 511 TK 3331 TK 131 số h tháng hiệu 3.2.4 Biện pháp hoàn thiện phương thức bán hàng Công ty phải vận dụng cách linh hoạt phương thức bán hàng trả chậm trả góp, phần động khách hàng thu nhập thấp, chưa có khả toán tiền mua sớm, ta nên tập trung vào nhóm khách hàng giúp doanh nghiệp có thêm thị trường, mở rộng kinh doanh Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy tính phần mềm MISA,NET, trình bán hàng đển nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian toán với khách hàng KẾT LUẬN Trên toàn nội dung nghiên cứu chuyên đề : “ Tổ chức kế toán bán hàng công ty TNHH thương mại HATUNA” Qua trình tìm hiểu , nghiên cứu thực tê điều kiện xu hội nhập đem lại nhiều hội nhiều thách thức cho kế toán bán hàng công ty nhà quản trị doanh nghiệp cần có nhìn khách quan , chân thật hình thức hoạt động sản xuất công ty để từ đưa biện pháp , định đắn kịp thời trình kinh doanh Thông qua nghiên cứu tổ chức kế toán bánh hàng công ty TNHH thương mại HATUNA, em tìm hiểu thêm nhiều điều mẻ sâu sắc vai trò công tác kế toán bán hàng hoạt động kinh doanh daonh nghiệp Về mặt thực tiễn báo 66 cáo thực tập tốt nghiệp nghiên cứu đánh giá cách chân thực tình hình ttoor chức kế toán bán hàng công ty TNHH thương mại HATUNA áp dụng, thấy rõ thuận lợi, khó khăn, mặt tích cực, tiêu cực công ty, sở cá nhân em mạnh dạn đề xuất số biệ pháp hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng công ty TNHH thương mại HATUNA Cuối em xin chân thành cám ơn giảng viên hướng dẫn, người trực tiếp hướng dẫn em trình thực tập toán thể cán công ty TNHH thương mại HATUNA giúp đỡ em thực báo cáo Trong trình làm chuyên đề kiến thức hạn hẹp nên thực tập nhiều thiếu sót kính mong nhận góp ý thầy cô bạn nhóm thực tập để viết hoàn thiện Em xin chân thành cán ơn ! Sinh viên thực DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS.Đinh Thị Mai (2010) Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp, Trường Đại Học Công Đoàn , GS.TS Đặng Thị Loan (năm 2009) Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, NXB Tài Chính (năm 2011)Hệ thống Kế toán Việt Nam - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Ts.Võ Văn Nhị (2001).Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp theo chế độ kế toán hành , NXB Thống NXB Tài (2003)Sáu chuẩn mực kế toán hướng dẫn thực – Bộ tài chính, 67 Bộ tài chính, NXB Tài (2003).Các văn pháp luật kế toán, thống kê, thuế Th.s Nguyễn Phương Liên(năm 2006) Hướng dẫn thực chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa” , NXB Tài Chính, 7.Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Hà Nội 8.Bộ Tài (2006) định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Tổng hợp từ Internet 10.Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học Hải Phòng- Khoa kế toán tài chínhNgành kế toán 68 69 [...]... theo s d gim dn cú iu chnh Hỡnh thc k toỏn m Cụng ty TNHH thng mi HATUNA ỏp dng l hỡnh thc nht kớ chung Công ty áp dụng hình thức nht kớ chung , công tác kế toán của Công ty đã thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quá trình hạch toán từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập hệ thống báo cáo kế toán 2.3 c im v cụng tỏc bỏn hng ti cụng ty TNHH thng mi HATUNA 2.3.1 c im bỏn hng ca doanh nghip a c im tiờu... kt qu kinh doanh CHNG 2 THC TRNG T CHC K TON BN HNG TI CễNG TNHH THNG MI HATUNA 2.1 Khỏi quỏt chung v Cụng ty TNHH thng mi HATUNA 2.1.1 Qỳa trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Tờn doanh nghip vit bng ting vit : Cụng ty TNHH thng mi HA TU NA Tờn cụng ty vit bng ting nc ngoi: HA TU NA Trading Company Limited Tờn cụng ty vit tt: cụng ty TNHH thng mi HATUNA Tr s giao dch: Khu Minh Bt, Phng Minh Nụng, Thnh ph Vit... mi HATUNA s c gng mang n cho khỏch hng s la chn ỳng n, s yờn tõm khi u t v khai thỏc thit b m cụng ty cung cp 2.1.2 c im sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH thng mi HATUNA l cụng ty hch toỏn c lp, cú t cỏch phỏp nhõn y , cú con du riờng, c phộp m ti khon ti Ngõn hng, cú quyn quyt nh cỏc vn trong quỏ trỡnh kinh doanh ca cụng ty trong khuụn kh ca phỏp lut Vit nam v quy nh ca cụng ty Cụng ty TNHH thng mi HATUNA. .. hng mi nhm tthu c li nhun cao 2.2 Khỏi quỏt t chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty TNHH thng mi HATUNA 2.2.1 T chc b mỏy k toỏn Cụng ty t chc b mỏy k toỏn theo hỡnh thc tp trung, thun li cho vic kim tra, giỏm sỏt, qun lý v ch o thc hin mi cụng vic ca cỏc nhõn viờn trong phũng k toỏn S 2.2: S B mỏy k toỏn ti Cụng ty TNHH thng mi HATUNA K toỏn trng K toỏn tng hp K toỏn tiờu th K toỏn K toỏn tin lng thanh... chi tin mt theo chng t thu, chi khi cú iu kin theo nguyờn tc; hng ngy kim kờ tn qu tin mt thc t v i chiu vi s liu ca s qu tin mt v s k toỏn tin mt 2.2.2 Ch v phng phỏp ti Cụng ty TNHH TM HATUNA -.Cụng ty TNHH thng mi HATUNA ang ỏp dng h thng k toỏn doanh nghip theo Quyt nh s 48- 2006/Q-BTC ngy 14/9/2006 ca B ti chớnh v thụng t s 138/2011/TT-BTC ngy 4/10/2011 ca B ti chớnh hng dn sa i, b sung Ch ... ngy cng c khng nh 2.1.3 T chc b mỏy qun lý ti cụng ty TNHH TM HATUNA Cụng ty t chc b mỏy qun lý theo kiu trc tuyn chc nng, vi c cu ny cỏc phũng ban chc nng cú nhim v tham mu cho Giỏm c, va phỏt huy c nng lc chuyờn mụn ca cỏc phũng ban chc nng va m bo quyn ch huy, iu hnh ca Giỏm c, phú Giỏm c 21 S 2.1: S t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty TNHH thng mi HATUNA GIM C PHể GIM C Phũng toỏn,ti chớnh k Phũng kinh... Thnh ph Vit Trỡ, Tnh Phỳ Th in thoi : 01203816376 Fax : 01203816377 Email : HATUNA. VT@GMAIL.COM Mó s thu : 2600407094 Vi nhiu nm kinh nghim ca i ng ban lónh o cựng ton th nhõn viờn trờn lnh vc kinh doanh mỏy múc thit b, gii phỏp cụng ngh tiờn tin cht lng cao phc v cỏc ngnh xõy dng, giao thụng, cụng nghip, Cụng ty TNHH thng mi HATUNA ó l mt a ch tin cy trong vic cung cp mỏy múc thit b xõy dng, giao thụng,... GTGT Mu s:01GTKT3/001 Ký hiu: BT/14P S: 0002967 HO N GI TR GIA TNG 31 Liờn 3: Ni b Ngy 07/02/2015 n v bỏn hng: Cụng ty TNHH thng mi HATUNA a ch: Khu Minh Bt, Phng Minh Nụng, Huyn Vit Trỡ, TP Phỳ Th in thoi: 01203816376 Mó s thu: 2600407094 Fax : 01203816377 H tờn ngi mua hng: Cụng ty TNHH Bớch Thy a ch: s 8 khu Minh Nụng- Vit Trỡ - Phỳ Th Mó s thu: 01100634527 Hỡnh thc thanh toỏn : TM/ CK TT 1 2 3 S... GTGT Mu s:01GTKT3/001 Ký hiu: BT/14P S: 0002998 HO N GI TR GIA TNG Liờn 3: Ni b Ngy 28/02/2015 n v bỏn hng: Cụng ty TNHH thng mi HATUNA a ch: Khu Minh Bt, Phng Minh Nụng, Huyn Vit Trỡ, TP Phỳ Th in thoi: 01203816376 Mó s thu: 2600407094 Fax : : 01203816377 35 H tờn ngi mua hng: Cụng ty TNHH Thiờn Minh a ch: Mó s thu: Hỡnh thc thanh toỏn : TM/ CK S TK: NH: STT Tờn hng húa VT S lng n giỏ Thnh tin 01 Tn... ca cỏc sn phm trờn ln lt l: xi mng 900.000 /tn, thộp 18 250.000 /cõy v thộp 16: 120.000 / cõy vi thu sut thu GTGT 10% Cụng ty thanh toỏn - tin hng bng chuyn khon Ngy 08 thỏng 02 nm 2015 cụng ty TNHH thng mi HATUNA gi bỏn cho i lý lụ hng mi vớt x cho tụ vớt 2 v 4 cnh ó qua gia cụng vi s lng l 300 chic, giỏ bỏn 2.100 /chic, thu sut thu GTGT 10%, bit giỏ vn ca hng mi vớt x cho to - vớt 2 v 4 cnh l 2.000
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN bán HÀNG tại CÔNG TNHH THƯƠNG mại HATUNA , THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN bán HÀNG tại CÔNG TNHH THƯƠNG mại HATUNA , THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN bán HÀNG tại CÔNG TNHH THƯƠNG mại HATUNA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay