Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP trung thủy

54 136 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:42

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .2 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .4 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan vốn cố định 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm vốn cố định 1.1.2.Phân loại vốn cố định 1.2.Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định 1.2.1.Phương pháp phân tích 1.2.2 Nội dung phân tích 11 1.3 Hiệu sử dụng vốn cố định 13 1.3.1.Quan điểm hiệu sử dụng vốn cố định 13 1.3.2.Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định 13 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp 15 1.4.1.Nhân tố khách quan .15 1.4.2.Nhân tố chủ quan 16 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG 19 2.1 Giới thiệu chung Công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương 19 2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý Công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương 25 2.1.4 Một số tiêu kinh tế công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương giai đoạn 2011 -2013 31 2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định công ty Công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương giai đoạn 2011-2013 33 2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định .33 2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định công ty Công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương giai đoạn 2011-2013 33 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định công ty .36 2.3 Đánh giá chung tình hình sử dụng vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương 39 2.3.1 Kết đạt 39 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG 42 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty công ty CP thương mại dịch vụ Logistics Đông Dương 42 2.1 Tăng cường đầu tư, đổi máy móc thiết bị 42 3.2.2 Tiến hành nâng cấp đổi cách có chọn lọc lượng TSCĐ thời gian tới 44 2.1 Tăng cường đầu tư, đổi máy móc thiết bị 44 3.2.3 Lập kế hoạch thực tốt việc quản lý, sử dụng, sửa chữa TSCĐ 46 2.1 Tăng cường đầu tư, đổi máy móc thiết bị 46 3.2.4 Đổi công tác tổ chức, tăng cường đào tạo đội ngũ CBCNVC 46 2.1 Tăng cường đầu tư, đổi máy móc thiết bị 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CP Cổ phần TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VLD Vốn lưu động VCD Vốn cố định VKD Vốn kinh doanh VCSH Vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Tên sơ đồ Sơ đồ cấu máy tổ chức công ty Quy trình sản xuất kinh doanh Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty CP Trung Thủy năm 2013 - 2015 Bảng cấu vốn kinh doanh công ty CP Trung Thủy năm 2013 -2015 Tình hình sử dụng tài sản cố định công ty CP Trung Thủy 2013 -2015 Tình hình sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy năm 2013 - 2015 Hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy giai đoạn 2013 - 2015 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trước biến đổi sâu sắc kinh tế toàn cầu hóa, mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt buộc tất doanh nghiệp phải vươn lên trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Vì nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm rõ thực trạng sản xuất kinh doanh thực trạng tài doanh nghiệp mình, từ có chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn vậy, doanh nghiệp cần sâu phân tích hoạt động kinh doanh mà đặc biệt hoạt động tài cách chi tiết hiệu nhắm nắm rõ thực trạng định hướng tương lai cho phát triển toàn doanh nghiệp Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có nhiều biến đổi tích cực Nền kinh tế nước ta tiếp tục định hướng theo chế thị trường có quản lý vĩ mô nhà nước Kinh doanh chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải động, nhạy bén để thỏa mãn nhu cầu thị trường nhằm đạt mục tiêu chủ yếu kinh doanh lợi nhuận Cơ chế khuyến khích thành phần kinh tế phát triển nhiên doanh nghiệp lúng túng việc quản lý sử dụng vốn, hầu hết Doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn Một nguyên nhân tình trạng công tác quản lý sử dụng vốn hiệu Sau thời gian thực tập công ty CP Trung Thủy Xuất phát từ thực tế giúp đỡ ban lãnh đạo Công ty với cán chuyên môn phòng ban với hướng dẫn tận tình thầy cô giáo Em chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng tình hình sử dụng vốn cố định biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy nhằm mục đích sau: • Hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn cố định phân tích tình hình sử dụng vốn cố định • Tìm hiểu thực trạng tình hình sử dụng vốn cố định công ty, từ - Xem xét đánh giá tình hình sử dụng vốn cố định công ty đó: năm 2015 sở so sánh với năm 2014, 2013 thông qua kết đạt năm - Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định đơn vị thời gian tới 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu tìm hiểu vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng vốn cố định biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định lý luận chung tình hình sử dụng vốn cố định, tiêu đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn cố định doanh nghiệp công ty công ty CP Trung Thủy Phạm vi nghiên cứu: • Về không gian: tình hình sử dụng vốn cố định công ty công ty CP Trung Thủy • Về nguồn số liệu: Các số liệu lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài năm 2013, 2014 2015 Phương pháp nghiên cứu Báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa sở phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng bảng biểu để minh họa Kết cấu đề tài Chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp lời nói đầu, kết luận có phần chủ yếu sau: Chương 1: Tổng quan vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định DN Chương 2: Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định thực trạng hiệu sử dụng vốn CĐ công ty CP Trung Thủy giai đoạn 2013 – 2015 Chương 3: iện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn CĐ công ty CP Trung Thủy Do trình độ nhận thức hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy cô để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo phòng Tài kế toán công ty giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan vốn cố định 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn cố định Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt tài sản cố định (TSCĐ) doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường phải toán chi trả tiền Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt TSCĐ hữu hình vô hình gọi vốn cố định doanh nghiệp Đó số vốn đầu tư ứng trước số vốn sử dụng có hiệu không đi, doanh nghiệp thu hồi sau tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Vì vốn đầu tư ứng trước để đầu tư mua sắm, xây dựng TSCĐ nên quy mô Vốn cố định lớn hay nhỏ quy định quy mô TSCĐ, có ảnh hưởng lớn tới trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Song đặc điểm kinh tế TSCĐ trình sử dụng lại có ảnh hưởng định, chi phối đặc điểm tuần hoàn lưu chuyển vốn cố địnhTrong kinh tế hàng hoá - tiền tệ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định, yếu tố trình kinh doanh đòi hỏi Doanh nghiệp phải có số tiền ứng trước, vốn tiền tệ ứng trước để mua sắm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình gọi vốn cố định Do vậy, đặc điểm vận động tài sản cố định định vận động tuần hoàn vốn cố định Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu, chúng tham gia trực tiếp gián tiếp vào nhiều chu kỳ trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Tài sản cố định không thay đổi hình thái vật chất ban đầu suốt thời gian sử dụng lúc hư hỏng hoàn toàn Trong trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần, phần giá trị hao mòn chuyển dần vào giá trị tạo sản phẩm bù đắp lại tiền sản phẩm tiêu thụ Tài sản cố định loại hàng hoá có giá trị giá trị sử dụng, sản phẩm lao động mua bán, trao đổi thị trường sản xuất Giữa tài sản cố định vốn cố định có mối quan hệ mật thiết với Tài sản cố định hình thái biểu vật chất vốn cố định Do vậy, vốn cố định Doanh nghiệp có đặc điểm tương tự tài sản cố định Như thế, sau nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, phần vốn cố định giảm dần phần vốn luân chuyển tăng lên Kết thúc trình này, số tiền khấu hao thu hồi đủ để tái tạo tài sản Lúc tài sản cố định hư hỏng hoàn toàn với vốn cố định kết thúc vòng tuần hoàn luân chuyển Do đó, nói vốn cố định biểu số tiền ứng trước tài sản cố định mà chúng có đặc điểm chuyển dần phần vào chu kỳ sản xuất kết thúc vòng tuần hoàn tài sản cố định hết thời hạn sử dụng 1.1.2 Phân loại vốn cố định 1.1.2.1 Căn vào hình thái biểu Căn vào hình thái biểu tài sản, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sả cố định thành: Tài sản cố định hữu hình: tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải Tài sản cố định vô hình: tài sản hình thái vật chất, thể lượng giá trị đầu tư thoả mãn tiêu chuẩn tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí quyền phát hành, phát minh, sáng chế, quyền tác giả 1.1.2.2 Căn vào mục đích sử dụng Căn vào mục đích sử dụng tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định theo tiêu sau: Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh tài sản cố định doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho mục đích kinh doanh doanh nghiệp a Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại sau: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: tài sản cố định doanh nghiệp hình thành sau trình thi công xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà Loại 2: Máy móc, thiết bị: toàn loại máy móc, thiết bị dùng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, máy móc đơn lẻ Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường ống thiết bị truyền dẫn hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: thiết bị, dụng cụ dùng công tác quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy không ngừng đổi mới mua sắm nhiều may móc các trang thiết bị để phục vụ cho việc sản xuất Đây là một dấu hiệu tốt nâng cao sản xuất kinh doanh nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh thị trường 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định công ty Vốn cố định phận quan trọng tổng số vốn sản xuất kinh doanh Việc sử dụng VCĐcủa công ty có hiệu hay không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Xem xét hiệu sử dụng VCĐ ta phân tích tiêu sau: Bảng 2.6: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty giai đoạn 2013 - 2015 Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Chênh lệch 10 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế VCĐ bình quân Nguyên giá TSCĐ bình quân Hao mòn luỹ kế TSCĐ Sức sản xuất VCĐ (1/3) Sức sinh lời VCĐ (2/3) Sức sản xuất TSCĐ (1/4) Sức sinh lời TSCĐ (2/4) Hệ số hao mòn TSCĐ (5/4) Năm 2015/2014 % Chênh lệch % 162.267 159.022 171.744 - 3.245 98,00 12.722 108,00 1.742 1.552 1.771 - 190 89,09 219 114,13 9.615 25.055 36.263 15.439 260,57 11.208 144,74 2.449 4.580 6.064 2.131 187,03 1.483 132,40 - 1.369 1.759 1.369 - 390 128,49 16,876 6,347 4,736 -10,529 37,61 - 1,611 74,62 0,181 0,062 0,048 - 0,119 34,25 - 0,014 77,42 66,257 34,718 28,323 - 31,539 52,40 - 6,395 81,58 0,711 0,339 0,292 - 0,372 47,68 - 0,047 86,14 - 0,299 0,290 0,299 - - 0,009 96,99 (Nguồn: Phòng Kế toán tài - Công ty CP Trung Thủy) Qua bảng hiệu sử dụng vốn cố định Công ty CP Trung Thủy năm 2013 - 2015 cho ta thấy: 36 + Sức sản xuất vốn cố định: Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn cố định tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo đồng doanh thu Năm 2013: đồng VCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 16,876 đồng DT Năm 2014: đồng VCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 6,347 đồng DT giảm 10,529 đồng (tương ứng với 62,39 %) so với năm 2013 Năm 2015: đồng VCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 4,736 đồng DT giảm 1,611 đồng (tương ứng với 25,38%) so với năm 2014 Ta thấy năm 2015 hiệu suất sử dụng vốn cố định giảm so với năm 2014 Như sức sản xuất vốn cố định Công ty CP Trung Thủy không tốt,có xu hướng liên tục giảm qua năm Doanh nghiệp chưa khai thác, sử dụng tương đối hiệu công suất tài sản cố định Tuy nhiên, với đầu tư máy móc thiết bị năm 2013, 2014, 2015 Công ty CP Trung Thủy cần phải nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên để vận dụng công suất máy móc, thiết bị đạt hiệu cao Hàng năm công ty phải đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm + Sức sinh lời vốn cố định: Chỉ tiêu cho biết đồng vốn cố định đem lại đồng lợi nhuận Năm 2013: đồng VCĐ đem lại 0,181 đồng lợi nhuận Năm 2014: đồng VCĐ đem lại 0,062 đồng lợi nhuận, giảm 0,119 đồng (tức giảm 65,75 %) so với năm 2013 Ta thấy lợi nhuận năm 2014 giảm, VCĐ bình quân năm 2013 giảm, mức giảm VCĐ nhanh mức giảm lợi nhuận nên làm cho sức sinh lời vốn cố định giảm Năm 2015: đồng VCĐ đem lại 0,048 Tr.đlợi nhuận, giảm 0,014 đồng (tức 37 giảm 22,58 %) so với năm 2014 Nguyên nhân giảm lợi nhuận năm 2015 giảm, VCĐ bình quân năm 2015 giảm làm cho sức sinh lời vốn cố định giảm Qua bảng phân tích ta thấy: Sức sinh lời vốn cố định năm 2013 tăng lên,nhưng đến năm 2014, 2015 lại giảm Nhưng mức giảm không đáng kể, giảm chậm Do không tiết kiệm chi phí cố định cho sản xuất kinh doanh cộng với khoản chi phí như: chi phí QLDN, chi phí bán hàng,… cao nên làm cho lợi nhuận DN giảm + Sức sản xuất TSCĐ: Chỉ tiêu phản ánh đồng TSCĐ tham gia vào SXKD tạo đồng doanh thu Năm 2013: đồng TSCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 66,257 đồng DT Năm 2014: đồng TSCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 34,718 đồng DT giảm 31,539 đồng (tương ứng với giảm 52,40%) so với năm 2013 Năm 2015: đồng TSCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 28,323 đồng DT giảm 6,395 đồng (tương ứng với giảm 18,42%) so với năm 2014 Ta thấy năm 2015 hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm so với năm 2014 Cũng năm 2013 năm 2014, năm 2015 công ty đầu tư nhiều vào xây dựng sở vật chất, mở rộng sản xuất công ty chưa đạt hiệu từ việc đầu tư này, mà hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm + Sức sinh lời TSCĐ: Chỉ tiêu cho biết đồng TSCĐ đem lại đồng lợi nhuận Năm 2014: đồng TSCĐ đem lại 0,339 đồng lợi nhuận Năm 2015: đồng TSCĐ đem lại 0,292 đồng lợi nhuận, giảm 0,047 đồng (tức 13,86 %) so với năm 2014 Ta thấy lợi nhuận năm 2015 tăng, TSCĐ năm 2014 giảm, mức giảm TSCĐ nhanh mức tăng lợi nhuận nên làm cho sức sinh lời TSCĐ giảm 38 Qua bảng phân tích ta thấy: Sức sinh lời TSCĐ năm giảm cho thấy hiệu sử dụng TSCĐ doanh nghiệp bị giảm Qua trình phân tích có nhận xét cách tổng quát hiệu sử dụng vốn cố định Công ty CP Trung Thủy có xu hướng giảm Công ty dù đầu tư mở rộng sản xuất, tăng lượng vốn cố định lên doanh thu tăng với tốc độ không cao, lợi nhuận công ty ngày giảm tỷ trọng nên làm cho sức sinh lời vốn cố định thấp Như vậy, công ty cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời để tận dụng tối đa triệt để nguồn vốn cố định góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cho toàn công ty 2.3 Đánh giá chung tình hình sử dụng vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy 2.3.1 Kết đạt Qua phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Công ty CP Trung Thủy ta nhận xét rằng: Trong năm vừa qua, Công ty CP Trung Thủy có nhiều cố gắng việc đưa biện pháp tiết kiệm sử dụng có hiệu nguồn vốn mình, cụ thể là: Nếu xét khía cạnh lợi nhuận năm qua công ty làm ăn có lãi số lợi nhuận bình quân đồng vốn đưa lại mức trung bình thấp Năng suất lao động, tiến độ nâng cao đẩy nhanh rõ rệt, đặc biệt, chất lượng máy móc đảm bảo khách hàng đánh giá cao Vì vậy, số lượng khách hàng có nhu cầu thuê tàu thiết bị tìm tới công ty ngày nhiều, thị phần công ty mở rộng Trong công tác quản lý sử dụng vốn cố định, Công ty có cấu vốn định tương đối hợp lý máy móc thiết bị phương tiện vận tải chiếm tỷ trọng lớn Công ty lên kế hoạch khấu hao đổi phương pháp tính khấu hao cho phù hợp 39 Công ty tạo công ăn việc làm ổn định cho cán công nhân viên chức công ty Kết đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên ngày cải thiện Công ty khuyến khích công nhân làm theo lực, hưởng theo lao động Thu nhập người lao động tăng rõ rệt phần bảo đảm đời sống cho họ gia đình Công ty có hướng đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý để nâng cao hiệu làm việc họ Ban giám đốc linh hoạt, nhạy bén sáng tạo nắm bắt thị trường, có đường lối chiến lược đắn, sử dụng lao động phù hợp với tay nghề họ Từ phát huy hết khả lao động người Nhờ vậy, công ty lập kế hoạch huy động, sử dụng vốn cách tiết kiệm Công ty CP Trung Thủy chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tựu nói tình hình sử dụng nguồn vốn Công ty CP Trung Thủy tồn vấn đề cần giải hiệu sử dụng vốn cố định công ty chưa cao Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, là: - Tổng tài sản cố định công ty thấp mà đầu tư Hiện nay, công ty chưa đầu tư nhiều cho việc mua sắm đại hóa máy móc thiết bị - Doanh thu Công ty CP Trung Thủy giảm qua năm Điều cho thấy trình sản xuất kinh doanh Công ty CP Trung Thủy ngày thu hẹp - Việc quản lý sử dụng tài sản cố định không hiệu làm tăng chi phí - Một vấn đề mà ta không quan tâm năm gần mức tăng lợi nhuận công ty ngày giảm Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu lợi nhuận / Vốn năm 2014 năm 2015 lại giảm doanh thu vốn đầu tư tăng Do hiệu sử dụng vốn cố định giảm Đây điều công ty cần quan tâm giải kịp thời 40 - Ngoài ra, tình hình biến động kinh tế giới ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn cố định Các công ty ngày thành lập nhiều, có nhiều ưu thiết bị kỹ thuật đặc biệt có nguồn vốn dồi Sự cạnh tranh gay gắt công ty địa bàn tác động tới hiệu sử dụng vốn cố định công ty Tóm lại với tồn đòi hỏi năm tới công ty phải nghiên cứu tìm giải pháp, hướng cụ thể để không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn phát triển bền vững kinh tế thị trường Nguyên nhân hạn chế: - Công tác quản lý tài sản cố định chưa ý mức - Do đặc điểm hệ thống quản lý nên Công ty CP Trung Thủy không dễ dàng tự định đầu tư vào TSCĐ đầu tư để thu hút nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh Để đầu tư vào nguồn lực doanh nghiệp cần nguồn vốn dài hạn quy mô vốn nhỏ, không huy động vốn dài hạn mà phải vay nguồn vốn ngắn hạn gây khó khăn cho công tác quản lý vốn, cấu vốn Công ty CP Trung Thủy chưa hợp lý - Một số khâu hoạt động sản xuất kinh doanh chưa quản lý chặt chẽ, chi phí QLDN ,chi phí bán hàng cao, việc sử dụng vốn lãng phí, hiệu Tóm lại, qua phân tích tiêu cụ thể phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Công ty CP Trung Thủy thời gian qua ta thấy: nhìn chung tình hình sử dụng vốn cố định Công ty CP Trung Thủy tương đối hiệu quả, nhiên số hạn chế làm hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp chưa thật cao Do thời gian tới Công ty CP Trung Thủy cần có giải pháp thích hợp nhằm khắc phục mặt hạn chế, phát huy ưu điểm để nâng cao nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đơn vị mình 41 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CP TRUNG THỦY 3.1 Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2016 - 2018 của Công ty CP Trung Thủy Công ty CP Trung Thủy đề số mục tiêu phương hướng hoạt động năm sau: 3.1.1 Mục tiêu tổng quát - Nâng cao tố c độ tăng doanh thu, mứ c tăng doanh thu đạ t 30% - 40% - Tăng tổng lợi nhuận Công ty với mức tăng 10% - 12%/năm - Tăng thu nhập bình quân tháng nhân viên công ty lên 15%/năm - Tăng cường quy mô doanh nghiệp mở rộng ngành nghề, tăng thị phần 20% - 25% 3.1.2 Mục tiêu phương hướng hoạt động trước mắt - Tăng cường nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động công ty, phát triển hoạt động kinh doanh công ty theo chiều rộng chiều sâu; đầu tư mua sắm thêm tài sản cố định - Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên công ty - Thực biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành - Kế hoạch hóa việc sử dụng vốn SXKD nhằm nâng cao số vòng quay vốn Xác định nhu cầu vốn cụ thể cho khâu quy trình sản xuất thông qua nghiên cứu chi tiết công đoạn sản xuất 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty công ty CP Trung Thủy 2.1 Tăng cường đầu tư, đổi máy móc thiết bị * Cơ sở thực tiễn: 42 Ngày nay, phát triển vũ bão cách mạng khoa học kỹ thuật ảnh hưởng sâu sắc đến tất lĩnh vực đời sống người Lĩnh vực sản xuất kinh doanh nơi mà tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng mạnh Việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh lợi cạnh tranh doanh nghiệp Nhờ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật giúp công ty tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí nhân công, rút ngắn chu kì sản xuất, từ tăng tốc độ luân chuyển vốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật có hiệu công ty không trọng nâng cấp đổi máy móc thiết bị cho tương xứng với trình độ công nghệ định áp dụng Việc đầu tư, nâng cấp đổi trang thiết bị phải dựa sở đánh giá thực tế yêu cầu tiến hành lý tài sản cũ không sử dụng nữa, bảo đảm sử dụng mục đích yêu cầu tránh lãng phí Do công ty cần có sửa chữa, nâng cấp thường xuyên nhân tố nhằm bảo đảm an toàn trình kinh doanh Ngoài công ty cần thường xuyên nâng cấp sửa sang hệ thống nhà máy, văn phòng công ty đảm bảo an toàn sản xuất, đầu tư đổi tiện nghi để tạo môi trường lao động làm việc thoải mái, khuyến khích cán công nhân viên cống hiến cho phát triển công ty Tuy nhiên công tác phải tính toán kỹ lưỡng tránh lãng phí không cần thiết đem lại hiệu thực * Nội dung biện pháp: Trước định mua máy móc thiết bị mới, công ty cần biết rõ nguồn gốc máy móc, nhờ chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá kỹ thuật, chất lượng, đánh giá khả thích ứng máy móc với điều kiện công ty nhằm tránh tình trạng thiết bị, máy móc mua không đáp úng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng có công nghệ cao so với trình độ chuyên môn đội ngũ lao động trình độ quản lý công ty Do không sử dụng sử dụng 43 không hiệu gây khó khăn lãng phí vốn Riêng tài sản thuộc loại lý, nhượng bán công ty phải thành lập hội đồng đánh giá thực trạng mặt kỹ thuật, thẩm định giá tài sản + Tài sản đem nhượng bán phải tổ chức đấu giá, thông báo công khai + Tài sản lý hình thức huỷ bỏ, dỡ bỏ, hỏng hóc phải tổ chức hội đồng quản lý Giám đốc Công ty Công ty CP Trung Thủy định 3.2.2 Tiến hành nâng cấp đổi cách có chọn lọc lượng TSCĐ thời gian tới * Cơ sở thực tiễn: Đối với doanh nghiệp việc mua sắm tài sản cố định phương hướng, mục đích có ý nghĩa to lớn quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng hiệu sử dụng vốn nói chung Điều giúp cho việc tính khấu hao công ty xác giảm hao mòn vô hình Nếu công ty không chủ động đầu tư để đổi máy móc, thiết bị chắn bị thua cạnh tranh Đây vấn đề chiến lược lâu dài mà công ty cần có phương hướng đầu tư đắn, nhiên cần phải xem xét hiệu đầu tư mang lại, công ty mua sắm tài sản cố định phải dựa khả có lao động, khả tiêu thụ sản phẩm, nghiêm cứu kỹ lưỡng tài sản cố điịnh đầu tư mặt tiến khoa học kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh sản phẩm thị trường Việc đầu tư mua sắm nhiều máy móc thiết bị đại, phù hợp với tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến, công suất lớn cho sản phẩm đẹp làm tăng số lượng sản phẩm sản xuất tăng chất lượng mẫu mã sản phẩm, giảm sản phẩm hỏng, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho công ty Doanh thu tiêu thụ lớn, lợi nhuận tăng nhanh, góp phần tích cực công tác nâng cao hiệu sử dụng vốn chung, hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng 44 Do vốn đầu tư mua sắm đổi tài sản cố định chủ yếu vốn cho vay, công ty phải có trách nhiệm trả lãi theo định kỳ hoàn trả gốc thời hạn định Do thúc đẩy công ty phải phân tích kỹ lưỡng, tìm giải pháp tốt để đưa tài sản cố định vào sử dụng cách triệt để có hiệu cho kết kinh doanh thu bù đắp tất chi phí có chi phí trả lãi vay vốn, phải có lãi để mở rộng sản xuất, có tích lũy để hoàn trả lãi vay hết thời hạn * Nội dung biện pháp: Để làm điều đó, công ty phải cố gắng đầu tư sử dụng tốt vốn nói chung vốn cố định nói riêng sở phải phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn nên đầu tư vốn với tỷ trọng lớn vào loại máy móc thiết bị chủ yếu, trình sản xuất phải sử dụng tốt tài sản cố định sở đưa máy móc thiế bị vào hoạt động cách đồng bộ, công suất hoạt động máy lớn, số máy số ca máy hoạt động cách triệt để, phải có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng máy móc tốt, định mức khấu hao đắn Có vậy, công ty hoàn thành tốt công tác nâng cao hiệu sử dụng vốn Hiệu sản xuất kinh doanh cao, lợi nhuận đạt ngày lớn giúp công ty ngày lớn mạnh Trên sở đó, công ty hoang trả hết số vốn vay, làm tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao uy tín thị trường Bên cạnh đó, việc đổi tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng việc tăng suất lao động đảm bảo an toàn lao động Xét góc độ tài chính, nhạy cảm việc đầu tư đổi tài sản cố định nhân tố quan trọng việc hạ thấp chi phí lượng, nguyên vật liệu, giảm chi phí sửa chữa, chi phí thiệt hại ngừng sản xuất để sửa chữa, làm cho lực hoạt động tăng, suất cao, chất lượng tố, tiết kiệm nguyên liệu, chống hao mòn vô hình điều kiện khoa học công nghệ phát triển * Kết dự kiến: Trong hoạt động kinh doanh việc tăng cường đổi trang thiết bị máy móc lợi để chiếm lĩnh không thị trường hàng hóa mà thị trường vốn 45 tạo uy tín khách hàng tin cậy chủ nợ 3.2.3 Lập kế hoạch thực tốt việc quản lý, sử dụng, sửa chữa TSCĐ * Cơ sở thực tiễn: Công ty cần tiến hành lập sổ kế toán theo dõi xác toàn tài sản cố định có: Nguyên giá, khấu hao, giá trị lại theo chế độ hạch toán kế toán, thống kê hành, phản ánh trunh thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động tài sản trình kinh doanh công ty * Nội dung biện pháp: Định kỳ kết thúc năm tài chính, công ty phải tiến hành kiểm kê lại toàn tài sản có, xác định số tài sản thừa thiếu, hư hỏng, nguyên nhân trách nhiệm để từ có biện pháp xử lý kịp thời như: bổ sung thêm tài sản thiếu, lý nhượng bán tài sản hư hỏng không sử dụng nữa, xác định rõ trách nhiệm người để có giải pháp xử phạt mức * Kết dự kiến: Tiến hành phân cấp quản lý tài sản cố định cho phận nội công ty, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn đồng thời thực kiểm kê, kiểm soát phân tích kết quả, hiệu sử dụng tài sản cố định Nâng cao trách nhiệm vật chất sử dụng tài sản cố định nhân viên công ty Thúc đẩy họ quan tâm ý thức công tác sử dụng tài sản cố định mà giao; từ thúc đẩy hiệu sử dụng tài sản cố định toàn công ty 3.2.4 Đổi công tác tổ chức, tăng cường đào tạo đội ngũ CBCNVC * Cơ sở thực tiễn: Để việc quản lý sử dụng vốn tài sản cố định nói riêng vốn doanh nghiệp nói chung có hiệu vấn đề đào tạo đội ngũ cán công nhân viên đóng vai trò quan trọng Chính vậy, công ty phải thường xuyên đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán công nhân viên, lực quản lý công ty Có đảm bảo an toàn hiệu trình sản 46 xuất Hầu hết cán công nhân viên phải đào tạo qua trường lớp cụ thể ngành Hiện nay, cán công nhân viên công ty có trình độ tương đối cao để đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai phải đào tạo nhiều Bên cạnh công ty cần phải tuyển chọn, sàng lọc người lao động công ty để thu hút người có trình độ * Nội dung biện pháp: Công ty cần có đổi cấu tổ chức máy quản lý cho phù hợp gọn nhẹ, có hiệu Bộ máy quản lý phải có phân cấp rõ ràng từ xuống dưới, người việc, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn để phát huy lực tối đa người lao động, có kết hợp với để hỗ trợ công việc Công ty cần tuyển dụng thường xuyên nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán kỹ thuật công nhân viên, người trực tiếp sử dụng máy móc thiết bị nên họ định suất máy móc hiệu sử dụng vốn cố định Con người nhân tố có vai trò định đến hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng hiệu quản lý sử dụng vốn nói chung Do nên áp dụng biện pháp tài hành trình quản lý sử dụng vốn nhằm gắn trực tiếp quyền lợi trách nhiệm cán công nhân viên với công việc giao Quy định rõ trách nhiệm người với việc bảo vệ tài sản giao, trách nhiệm việc thu hồi nợ hợp đồng mà người thực Đồng thời đặt mức thưởng xứng đáng cho cá nhân tập thể họ hoàn thành tốt công việc giao Bên cạnh chế độ thưởng cho cá nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, công ty nên sử dụng mức phạt có tính răn đe cá nhân có tư tưởng"lười biếng" công việc, vô trách nhiệm, lãng phí sử dụng tài sản giao 47 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty doanh nghiệp nhà nước mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Công tác quản lý vốn kinh doanh quản lý hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề định thành công hay thất bại chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Chính vậy, việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh vấn đề sống doanh nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp " Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty CP Trung Thủy" nêu lên nét khái quát thực trạng sử dụng vốn cố định Công ty Công ty CP Trung Thủy; đồng thời kết đạt tồn trình quản lý sử dụng vốn cố định Và đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn cố định Em hy vọng với ý kiến đóng góp phần giúp công ty giải tồn giúp em tích lũy thêm kiền thức nghiên cứu thực tế phục vụ thân sau Do thời gian trình độ có hạn, báo cáo có sai sót, em mong nhận bảo cô giáo Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình quan tâm giúp đỡ bảo e trình hoàn thành chuyên đề, Ban giám đốc toàn thể cán công nhân viên Công ty CP Trung Thủy giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành báo cáo 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị TCDN - Học viện tài sản xuất năm 2009 Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế học viện tài năm 2009 Quyết định 206/2009/QĐ - BTC ngày 31/12/2009 Giáo trình kinh tế học vi mô Giáo trình lý thuyết QTKD BCTC Công ty Công ty CP Trung Thủy Nghiêm Sỹ Thương - Cơ sở Quản lý Tài doanh nghiệp Ngô Trần Ánh - Kinh tế quản trị doanh nghiệp – NXB thống kê năm 2008 PGS.TS Nguyễn Thành Độ TS Nguyễn Ngọc Huyền (Chủ biên): Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội - 2007 10 TS Lưu Thị Hương (Chủ biên): Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội - 2008 49 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP trung thủy , Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP trung thủy , Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP trung thủy , Bảng 2.5: Tình hình sử dụng TSCĐ của công ty CP trung thủy năm 2013 – 2015.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay