Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á

46 175 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:42

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt GTGT CP Giải nghĩa Giá trị gia tăng Cổ phần Chủ sở hữu Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Vốn cố định Đầu tư CSH TSNH TSDH VCĐ ĐT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 23 Một số Kết kinh tế chủ yếu Công ty qua năm 24 2013 – 2015 Phân tích khả toán ngắn hạn Công ty CP 25 ĐT – CN Việt Á Phân tích khả toán dài hạn Công ty CP ĐT – CN Việt Á 26 Phân tích cấu dòng lưu chuyển tiền Công ty 28 CP ĐT – CN Việt Á LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khả toán doanh nghiệp cung cấp thông tin cho nhà quản lý đưa định đắn ; việc cho vay tiền , thời hạn vay khả có nên bán hàng chịu…đều dựa khả toán doanh nghiệp Khả toán cao dẫn tới tiền mặt hàng tồn kho lớn điều làm giảm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, khả toán thấp làm doanh nghiệp trả khoản lãi, vay , nợ thời hạn, kéo dài đãn tới khả giải thể phá sản doanh nghiệp Đây vấn đề có tính mặt doanh nghiệp cần biết cách sử dụng công nợ hợp lý để làm cho khả toán phù hợp với thực trạng mục tiêu doanh nghiệp giai đoạn để vừa đáp ứng nhu cầu toán khoản công nợ lại vừa nâng cao hiệu sử dụng vốn tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc phân tích khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á Với mong muốn đóng góp số ý kiến để Công ty vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế ngày phát triển bền vững Đề tài “Phân tích khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á” lựa chọn để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Mục tiêu chung : Nghiên cứu thực trạng khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á Từ đó, để hiểu sâu lý thuyết có nhìn thực tế khả toán Công ty - Mục tiêu cụ thể : + Tìm hiểu sở lý luận khả toán doanh nghiệp + Phân tích thực trạng khả toán Công ty + Đưa nhận xét chung đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện khả toán Công ty Phạm vi đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khả toán công ty thời gian gần (từ năm 2013-2015) với tài liệu sử dụng chủ yếu báo cáo tài từ năm 2013 đến năm 2015 bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ… dùng thêm số tài liệu, sổ sách khác doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp sử dụng chủ yếu so sánh, đối chiếu tiêu tài ; kì phân tích với kỳ gốc (các kỳ trước) với kỳ kế hoạch, so sánh tiến hành dạng so sánh số tuyệt đối so sánh số tương đối, phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng,phương pháp thay liên hoàn, phương pháp số chênh lệch… Kết cấu đề tài Kết cấu báo cáo lời mở đầu , kết luận ,phụ lục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm chương : Chương 1: Tổng quan khả toán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á qua năm 2013-2014-2015 Chương : Một số biện pháp nhằm nâng cao khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát khả toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm khả toán Khả toán thuật ngữ dùng để khả thực khoản phải thu, khoản phải trả tổ chức kinh tế, ngân hàng, ngân sách nhà nước thời kì định Với đối tượng cụ thể, lại có cách định nghĩa khác nhau: Đối với doanh nghiệp: Khả toán khả doanh nghiệp hoàn trả khoản nợ đến hạn Khi doanh nghiệp, công ty khả toán, án tuyên bố phá sản, vỡ nợ Trong kinh tế thị trường, khả toán khả người tiêu thụ có đủ sức mua tiền để mua hàng hoá thị trường 1.1.2 Sự cần thiết phân tích khả toán Phân tích tài trình tìm hiểu kết quản lý điều hành tài doanh nghiệp phản ánh báo cáo tài đồng thời đánh giá làm được, dự kiến xảy ra, sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Phân tích tình hình, khả toán đánh giá tính hợp lý biến động khoản phải thu phải trả giúp ta có nhận định xác thực trạng tài doanh nghiệp Từ tìm nguyên nhân ngừng trệ khoản toán khai thác khả tiềm tàng giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình tài chính, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Hoạt động tài mà cụ thể tình hình khả toán doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng việc hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Do đó, tất hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả toán doanh nghiệp Ngược lại, khả toán doanh nghiệp cao hay thấp có tác động thúc đẩy kìm hãm trình sản xuất kinh doanh Vì thế, cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài doanh nghiệp, khả toán doanh nghiệp Qua việc phân tích khả toán doanh nghiệp, góp phần đánh giá xác tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả tiềm tàng vốn doanh nghiệp Trên sở đưa định quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp củng cố tốt hoạt động tài Phân tích khả toán phận phân tích tình hình tài doanh nghiệp, công cụ thiếu, phục vụ cho công tác quản lý quan cấp trên, quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực chế độ, sách tài Nhà nước, xem xét việc cho vay vốn 1.1.3 Ý nghĩa việc phân tích khả toán doanh nghiệp Trong chế thị trường để tồn lên đòi hỏi doanh nghiệp phải động, kinh doanh phải có lãi, không đứng vững trước cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp khác Một số điều định đến tồn phát triển doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt động toán, phân tích tình hình khả toán thân doanh nghiệp để từ nắm làm chủ tình hình tài mình, thông qua có biện pháp tích cực xử lý tốt tình hình công nợ Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn mối liên hệ phổ biến với hoạt động doanh nghiệp khác quan quản lý Nhà nước, mối quan hệ tồn cách khách quan tất hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp từ trình mua sắm loại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định… đến trình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm hay cung cấp dịch vụ, trình mua bán loại chứng khoán… Từ nói, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gắn liền với hoạt động toán 1.2 Nội dung phân tích khả toán 1.2.1 Phân tích khả toán ngắn hạn Duy trì lực toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp nhân tố quan trọng tất người sử dụng báo cáo tài phân tích để đưa định kinh doanh Một khả toán nợ ngắn hạn không trì khả toán nợ dài hạn thuận lợi, đáp ứng khả toán ngắn hạn doanh nghiệp cho dù làm ăn có lãi bị phá sản lúc Khả toán nợ ngắn hạn liên quan đến khả tạo tiền doanh nghiệp nợ ngắn hạn với tài sản ngắn hạn : tiền mặt, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, hàng tồn kho…có mối quan hệ lớn Và lợi nhuận công ty thường không định tới khả toán nợ ngắn hạn có công ty lợi nhận cao lại khả toán nợ ngắn hạn, có doanh nghiệp lợi nhuận thấp họ trì khả toán nợ dài hạn Các khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp thường phải trả thời hạn 12 tháng chu kỳ kinh doanh , bao gồm : Phải trả công nhân viên, phải trả người bán, phải nộp thuế, phải toán tiền vay…Các khoản công nợ doanh nghiệp thường phải có nghĩa vụ toán chu kỳ kinh doanh Khi phân tích khả toán doanh nghiệp ta thường quan tâm tới khả toán công nợ ngắn hạn nhiều khoản công nợ trước mắt yêu cầu cần toán góp phần ổn định tình hình tài để yên tâm sản xuát kinh doanh *Khi phân tích khả toán chung doanh nghiệp ta sử dụng tiêu sau: - Hệ số khả toán tổng quát: Hệ số Tổng tài sản khả toán tổng quát = Tổng nợ phải trả Chỉ tiêu cho ta biết toàn tài sản có doanh nghiệp có đủ khả toán khoản nợ doanh nghiệp không, tiêu lớn chứng tỏ khả toán doanh nghiệp tốt , có ý nghĩa lớn việc góp phần ổn định tình hình tài doanh nghiệp.Chỉ tiêu nhỏ chứng tỏ khả toán doanh nghiệp thấp gây ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp chất lượng kinh doanh Ngoài ta sử dụng thêm tiêu - Hệ số khả toán nợ ngắn hạn: Hệ số Tổng tài sản ngắn hạn (TSNH) toán nợ ngắn = hạn Tổng nợ ngắn hạn Nếu trị số tiêu ≥1, doanh nghiệp có đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn, tình hình tài bình thường khả quan Ngược lại, Hệ toán ngắn hạn < 1, doanh nghiệp không đáp ứng khoản nợ ngắn hạn Trị số tiêu nhỏ khả toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp thấp - Hệ số khả toán tức thời: Hệ số khả Tổng tiền khoản tương đương tiền toán tức = thời Tổng nợ ngắn hạn Nếu hệ số cao chứng tỏ khả toán tức thời doanh nghiệp tốt, tiêu cao lại kéo dài dẫn tới vốn tiền doanh nghiệp nhàn rỗi, ứ đọng dẫn đến hiệu sử dụng vốn thấp Nếu tiêu thấp chứng tỏ doanh nghiệp lâm vào khó khăn không đủ khả toán nợ ngắn hạn, thấp kéo dài dễ dẫn đến hệ phá sản giải thể doanh nghiệp Nếu dựa vào việc thấy Hệ số khả toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp >1 để đánh giá khả toán khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp tốt chưa thực xác, thực tế, hàng tồn kho – phận tài sản ngắn hạn loại tài sản dự trữ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, thường khả chuyển đổi thành tiền để toán không cao, trường hợp doanh số bán hàng tụt xuống cách bất thường, hàng tồn kho trở thành loại tài sản có khả khoản kém, nên để tăng độ xác đánh giá khả toán, người ta thường xét đến tiêu - Hệ số khả toán nhanh: Hệ số khả toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho = Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cho biết, với đồng nợ ngắn hạn có đồng tài sản ngắn hạn lý nhanh chóng để trả nợ Thông thường, tỷ số ≥ cho khả toán nhanh doanh nghiệp tốt, ngược lại xấu - Hệ số dòng tiền/ nợ ngắn hạn bình quân: Hệ số dòng tiền/nợ ngắn hạn Lưu chuyển tiền từ HĐKD = Nợ ngắn hạn bình quân Hệ số dòng tiền /nợ ngắn hạn: phản ánh khả toán DN trạng thái động tử số phản ánh dòng tiền tạo kì(mà số dư tiền thời điểm), tử số dòng tiền tạo kì nên mẫu số nợ ngắn hạn tính bình quân kì (đầu kì cộng cuối kì chia đôi) - Hệ số dòng tiền/nợ vay đến hạn trả: Hệ số dòng Lưu chuyển tiền từ HĐKD tiền/nợ vay đến = Nợ vay đến hạn trả cuối kỳ hạn trả Hệ số dòng tiền/nợ vay đến hạn trả: cho biết khả tạo tiền để toán khoản nợ vay đến hạn trả DN Công thức có mẫu số thể dòng tiền bắt buộc tương lai gần hoạt động tài chính, tử số thể số tiền tạo từ hoạt động kinh doanh giúp nhà phân tích đánh giá khả hoàn trả nợ vay đến hạn từ than hoạt động kinh doanh mà không cần có thêm nguồn tài trợ khác DN 1.2.2 Phân tích khả toán dài hạn - Hệ số khả toán lãi vay: Hệ số khả toán lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay = Lãi vay Hệ số khả toán lãi vay cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả trả lãi Nếu công ty yếu mặt này, chủ nợ đến gây sức ép lên công ty, chí dẫn tới phá sản công ty Hệ số khả toán lãi vay 10 2.2.3 Phân tích khả toán qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng 2.4 Phân tích cấu dòng lưu chuyển tiền Công ty CP ĐT - CN Việt Á Đơn vị: Tr.đ Chỉ tiêu Mã số Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch tuyệt đối 2014&2013 +/- % 6=4-3 2015&2014 +/7=5-4 Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh 20 -1.089 602 -217 1.691 -0,55 -819 36,04 Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư 30 -37 -14 -662 22 37,83 -648 472,85 Lưu chuyển từ hoạt động tài 40 1.149 -653 2.187 -1.802 -56,83 2.840 -334,92 50 23 -65 1.308 1.373 -200,23 Lưu chuyển kỳ -88 135 (Nguồn :phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á(đã làm tròn) 32 % 33 - Nhìn vào bảng phân tích cấu dòng tiền ta thấy lưu chuyển từ năm 2013-2015 có xu hướng tăng Tuy năm 2013 năm 2015 lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh lại bị âm chứng tỏ doanh nghiệp có bất ổn Cụ thể Năm 2013 lưu chuyển hoạt động kinh doanh -1.089tr.đ , lưu chuyển từ đầu tư -37tr.đ lưu chuyển từ hoạt động tài 1.149tr.đ khoản thu chủ yếu từ vay nợ ngắn hạn làm cho khoản lưu chuyển kỳ 23tr.đ - Sang năm 2014, tình hình kinh doanh doanh nghiệp tốt dòng lưu chuyển so với 2013 tăng 1.691tr.đ thành 602tr.đ dòng lưu chuyển khác âm, dòng lưu chuyển từ đầu tư -14tr.đ dòng lưu chuyển từ họat động tài -653tr.đ đièu khiến lưu chuyển kỳ bị âm với giá trị 65tr.đ Như dòng tiền doanh nghiệp không tốt - Năm 2015, tình hình kinh doanh doanh nghiệp lại xấu , dòng tiền từ hoạt động chính, hoạt động kinh doanh lại bị âm,điều cho thấy tình hình hoạt động doanh nghiệp có nhiều bất ổn Tuy vậy, so với năm 2014 dòng tiền kỳ doanh nghiệp lại tăng lên tới 1.373tr.đ khiến dòng tiền mức 1.308tr.đ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm 819tr.đ xuống mức -217tr.đ dòng tiền từ hoạt động đầu tư giảm 648tr.đ xuống mức -662tr.đ dòng tiền từ hoạt động tài lại tăng mạnh lên 2.187tr.đ, mức tăng 2.841tr.đ thấy chủ yếu nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu tăng lên (1.864tr.đ ) nguồn vốn vay dài hạn (324tr.đ ) Chính việc tăng nguồn vốn chủ vay nợ dài hạn bù đắp phần chênh lệch âm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoạt động đàu tư doanh nghiệp - Như qua nhận xét ta thấy tình hình hoạt động doanh nghiệp từ năm 2013-2015 có nhiều bất ổn, đặc biệt hoạt động doanh nghiệp – hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhiều điều đáng quan tâm, thiếu ổn định kinh doanh ảnh hưởng tới dòng tiền doanh nghiệp ảnh hưởng trục tiếp tới khả tạo tiền khả toán 34 doanh nghiệp, doanh nghiệp cần quan tâm để tìm nguyên nhân, khắc phục bất ổn phát triển tốt thời gian tới Để phân tích kỹ việc ảnh hưởng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tới khả toán ta phân tích tới khả tạo tiền doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh theo bảng Qua số phân tích bảng phân tích dòng tiền bên ta thấy khả tạo tiền doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh thấp Năm 2014, hoạt động kinh doanh thể khởi sắc hơn, đem cho doanh nghiệp dòng tiền 1.051tr.đ , nợ ngắn hạn tăng lên khả trả nợ ngắn hạn hay khả tạo tiền từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dương với giá trị 0,1761, số không cao cho thấy năm 2014 tình hình kinh doanh doanh nghiệp tốt ảnh hưởng tới khả toán ngắn hạn doanh nghiệp theo chiều hướng tích cực Tuy bước sang năm 2015, doanh nghiệp lại cho thấy bấp bênh hoạt động kinh doanh mình, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại giảm xuống 1.718tr.đ,trong khoản nợ ngắn hạn lại không ngừng tăng lên từ 5.971tr.đ (2014) thành 7.005tr.đ (2015) khả trả nợ doanh nghiệp lại -0,0952 Tuy hệ số lớn so với năm 2013 cho thấy khả tạo tiền doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh thấp, điều đặt doanh nghiệp nguy khả toán khoản nợ ngắn hạn Như gian đoạn 2013-2015 doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thấp , thiếu ổn định cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn nhiều bất ổn Trong cac khoản nợ phải trả đặc biệt nợ ngắn hạn không nhừng gia tăng làm khả toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp phải đặt tình trạng đáng báo động doanh nghiệp cần có biện pháp để khắc phục tình trạng hoạt động kinh doanh bất ổn , đồng thời sử 35 dụng có hiệu tốt khoản vay nợ, đặc biệt vay nợ ngắn hạn , không nên vay nợ mức dẫn tới tình trạng khả toán 2.3 Đánh giá chung khả toán Công ty 2.3.1 Thành công - Năm 2013-2015 công ty cho thấy phát triển việc mở rộng quy mô sản xuất , tốc độ tăng trưởng cao 39,39 % năm 2014 so với năm 2013, 42,05% năm 2015 so với năm 2014 Mặc dù thời kỳ khủng hoảng trầm trọng tài toàn giới tình cảnh khó khăn doanh nghiệp hoạt động tốt chí mở rộng phát triển cho thấy thành tựu doanh nghiệp Như mở rộng quy mô doanh nghiệp chứng tỏ doanh nghiệp thâý xu hướng phát triển tương lai doanh nghiệp tăng cường đầu tư mở rộng quy mô - Cơ cấu tài sản nguồn vốn dần có hợp lý Trong cấu tài sản tỉ trọng tài sản dài hạn chiếm tỉ trọng nhỏ có xu tăng dần, chủ yếu tài sản cố định cho thấy việc doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư dài hạn vào việc mua sắm tài sản ,máy móc đại để đưa doanh nghiệp mở rộng quy mô chiều rộng lẫn chiều sâu - Trong cấu tài sản ngắn hạn tiền tương đương tiền trước chiếm tỉ trọng nhỏ năm 2015 tăng mạnh , hàng tồn kho có xu hướng giảm nhẹ làm cho khả toán nhanh đặc biệt khả toán tức thời cải thiện đáng kể - Trong cấu nguồn vốn doanh nghiệp có xu hướng giảm vay ngắn hạn chuyển hướng sang vay dài hạn, điều có ý nghĩa quan trọng việc tăng cường khả toán doanh nghiệp khoản nợ ngắn hạn yêu cầu doanh nghiẹp phải có khả đảo nợ tốt tránh rủi ro toán doanh nghiệp 2.3.2 Hạn chế 36 - Tuy doanh nghiệp có phát triển quy mô phân tích qua giai đoạn 2013-2015 tăng trưởng chủ yếu quy mô chính, doanh nghiệp chưa có ổn định chiều sâu, tình hình kinh doanh tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp - Sự chưa ổn định tình hình kinh doanh thể mà năm 2013, 2015 doanh nghiệp bị âm dòng lưu chuyển tiền hoạt động kinh doanh, khiến cho khả toán nợ ngắn hạn bị giảm Và để ý đến lợi nhuận sau thể doanh nghiệp ta thấy nhỏ so với quy mô doanh nghiệp , lại có xu hướng giảm Lợi nhuận doanh nghiệp tiêu quan trọng việc đánh giá khả phát triển hiệu hoạt động kinh doanh, tiêu nhỏ có xu hướng giảm chứng tỏ tình hình kinh daonh sản xuất doanh nghiệp chưa thực hiệu Càng thấy giảm sút hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà hoạt động sản xuát doanh nghiệp giảm sút rõ rệt vào năm gần năm 2015, mà doanh thu từ hoạt động chính-hoạt động sản xuất kinh doanh đột ngột giảm tới gần 2/3 so với trước đó, giảm sút đột ngột khiến cho doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng lợi nhuận cho thấy doanh nghiệp bế tắc khâu tìm kiếm thị trường Điều chứng tỏ thiếu ổn định sản xuất, ẩn chứa nhiều nguy doanh nghiệp phải đối mặt tương lai không xa Khả toán doanh nghiệp có khởi sắc chuyển biến nhỏ chưa cho thấy xu hướng tương lai, việc doanh nghiệp có nhiều khoản nợ ngắn hạn khoản nợ dài hạn gần không cho thấy chưa hợp lý câu nợ phải trả doanh nghiệp , đẩy doanh nghiệp đến nguy khả toán đảo nợ không thành công lúc Trong tài sản chủ yếu hàng tồn kho, tiền chí chiếm phần rất nhỏ cấu tài sản ngắn hạn (2,11% năm 2013, 1,03% năm 2014), đầu tư tài ngắn hạn bị bỏ ngỏ chưa quan tâm tới…Tất điều cho thấy bất hợp lý cấu tài sản đặc biệt cấu tài sản ngắn hạn Thông thường doanh 37 nghiệp có khoản phải trả ngắn hạn nhiều luôn cần dự trữ tiền mặt nhiều bình thường để đạt khả nhanh cách tốt doanh nghiệp lại làm chưa tốt việc khả toán doanh nghiệp không cao Trong tài sản tài sản lưu động chiếm chủ yếu, tài sản dài hạn chiếm tỉ trọng nhỏ so với tổng tài sản, cho thấy thiếu thốn máy móc, công nghệ, doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh việc đấu thầu công trình xây dựng có tầm cỡ , đặc biệt thời đại yêu cầu kĩ thuật công trình cao , xuất nhiều máy móc đại giúp cho ích cho việc nâng cao suất xây dựng , thật khó khăn cho doanh nghiệp việc phát triển lâu dài, vấn đề ban trị doanh nghiệp bắt đầu ý tới đầu tư vào chưa thực thích đáng, doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề Như doanh nghiệp nhiều hạn chế cấu tài sản chưa hợp lý, bao gồm tài sản dài hạn lẫn tài sản lưu động, nguồn vốn chưa hợp lý, khả toán chậm, tình hình thu hồi nợ chậm , sản xuất kinh doanh hiệu cao, lợi nhuận ít, doanh thu lợi nhuận có xu hướng giảm… Những hạn chế nhiều ngiêm trọng doanh nghiệp cần có nhiều biện pháp hiệu để khắc phục hạn chế thời gian tới 38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – CÔNG NGHỆ VIỆT Á 3.1 Phương hướng phát triển Công ty Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng tài thể giới giai đoạn vừa qua, lại thêm giá nguyen vật liệu tăng mạnh , chi phí tăng cao vấn đề thị trường lại không dễ dàng … toàn thể ban lãnh đạo công nhân viên công ty không ngừng nỗ lực, phấn đấu để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp động, vững mạnh, giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước, bước khăng dịnh vị trí thương trường Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng gấp gần lần năm 2015, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 3-4 tỷ đồng; Doanh thu: 6-7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 500-600triệu đồng; Thu nhập bình quân: 4,2 triệu đồng/người/tháng Để thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban lãnh đạo công ty đề phương hướng tập trung triển khai thực số giải pháp: - Về tổ chức quản lý: tiếp tục kiện toàn máy quản lý điều hành từ Công ty đến Nhà máy, chi nhánh, xí nghiệp, đội công trình trực thuộc theo hướng tinh giản, gọn nhẹ mà mang lại hiệu áp dụng có hiệu Cải tiến lề lối làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, đại Thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Về phát triển nguồn nhân lực: xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực mạnh mặt, đủ số lượng, với trình độ học vấn tay nghề cao, có lực quản lý, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển cao Công ty Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán kỹ thuật công trình, tăng cường đào tạo chỗ cho lực lượng công nhân Tăng cường quy hoạch cán trẻ có lực, nhiệt tình tổ chức đào tạo công tác điều hành, quản lý Điều động, bố trí luân chuyển cán bộ, công nhân phù hợp với lực công tác 39 - Về đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công: Tiếp tục đầu tư thiết bị phục vụ thi công công trình trọng điểm: hệ thống thiết bị đại phục vụ thi công xây lắp hạ tầng, gia công khí đầu tư số nhà xưởng gia công khí công trình trọng điểm - Về kinh tế - tài chính: Tập trung vào việc nâng cao khả độc lập tài chính; Đẩy mạnh công tác nghiệm thu toán, thu hồi vốn góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh Xây dựng kế hoạch vốn để đầu tư phát triển, tích cực hợp tác chiến lược, liên doanh, liên kết với ngân hàng, tổ chức tài uy tín nước để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khoản vay với thời gian dài ổn định - Về khoa học công nghệ: Tập trung vào chất lượng tiến đĩnhây dựng lắp đặt, đồng thời ứng dụng phần mềm đại thiết kế, xây dựng áp dụng công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế - Về thị trường: Công ty bắt đầu tìm kiếm thêm , tự nâng cao sức cạnh tranh công ty để từ đứng nhận thầucác công trình có quy mô lớn ,lâu dài có khả đem lại lợi nhuận cao thời gian tới :Các nhà trung cư cao tầng , hộ cao cấp , công trình nhà văn phong, nhà xưởng lớn… - Về sản phẩm: Ngoài việc xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng máy móc công ty có kế hoạch mở dây chuyền sản xuất sản phẩm phục vụ xây lắp, vừa cung cấp đầu vào cho công trình lại vừa có thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế công ty Bước sang năm tài 2016, Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á tin tưởng với tâm, đoàn kết trí lòng toàn thể cán công nhân viên, Công ty chắn tận dụng hội, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt mục tiêu đề 40 3.2 Một số biện pháp nâng cao khả toán Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Việt Á 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác quản lý công nợ Nâng cao hiệu công tác quản lý công nợ biện pháp quan trọng cần thiết để nâng cao khả toán doanh nghiệp phần trình bày bên việc thu hồi khoản phải thu ảnh hưởng lớn tới lượng tiền mặt ảnh hưởng nhiều tới khả toán doanh nghiệp, khoản phải trả khoản cần toán, khoản phải trả nhiều nhu cầu áp lực toán lớn đặc biệt khoản phải trả ngắn hạn lớn áp lực toán mạnh mang tính gấp rút 3.2.2 Để cân đối cấu nguồn vốn cho hợp lý Để doanh nghiệp có chủ động cao mặt tài chính, nâng cao khả toán việc mua sắm thêm trang thiết bị máy móc, tài sản dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư vào dự án dài hạn với kỳ vọng lợi ích cao ,cần tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn quan trọng doanh nghiệp, lâu dài ổn định Và nguồn vốn cần nhiều nợ phải trả để đảm bảo doanh nghiệp tự chủ mặt tài Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á giai đoạn 2013-2015 tình trạng phụ thuộc mặt tài việc nâng cao vốn chủ sỏ hữu giải pháp quan trọng bậc để giúp công ty nâng cao khả toán mình, vững vàng tài công ty Nguồn vốn chủ hình thành từ nguồn chủ yếu từ phát hành cổ phiếu thu từ hoạt động doanh nghiệp (chính lợi nhuận chưa phân phối doanh nghiệp đưa vào quỹ) doanh nghiệp nên tận dụng giải pháp huy động vốn chủ +Tăng cường phát hành thêm cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ Nếu doanh nghiệp cần cố gắng để có hội tốt cho việc phát hành cổ phiếu sàn giao 41 dịch chứng khoán Điều đem lại cho công ty nhiều hội tương lai, để đạt điều công ty cần phải làm nhiều việc +Hợp lý hoá sản xuất , giảm chi phí không hợp lý, tăng cường mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đổi sản phẩm , công trình, xây dựng kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược để đưa mục tiêu cụ thể… nhằm tìm kiếm, nâng cao lợi nhuận , mở rộng công ty thời gian tới 3.2.3 Hợp lý cấu tài sản doanh nghiệp Bằng cách đa dạng hoá tài sản ngắn hạn, dài hạn giúp doanh nghiệp bảo đảm khả toán an toàn đạt mục tiêu sinh lời tài sản, đặc biệt doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực bị bỏ ngỏ đầu tư tài ngắn hạn,đầu tư tài dài hạn, lĩnh vực vừa đem lại cho doanh nghiệp thêm nguồn thu đáng kể mà lại đem lại sức khoản tốt cho tài sản doanh nghiệp Sức khoản khoản đầu tư tài ngắn hạn cao , xếp sau tiền, giúp doanh nghiệp có phương án toán dự phòng tốt Tuy việc đa dạng hoá tài sản ngắn hạn cách tăng đầu tư tài toán khó với doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhân lý tài chưa chuyên sâu, quy mô vốn chưa thực dồi khó việc quản lý khoản đầu tư này, quan tâm khoản đầu tư tài quay trở lại làm gánh nặng tài doanh nghiệp, làm cho khả toán doanh nghiệp Do doanh nghiệp cần có thêm nhân viên có đủ khả để làm tốt việc quản lý tài Và cố gắng giảm bớt tỉ trọng hàng tồn kho giúp doanh nghiệp nâng cao khả toán Việc doanh nghiệp tỷ trọng hàng tồn kho lớn trở thành trỏ ngại lớn việc hợp lý hoá cấu tài sản để nâng cao khả toán Việc doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn , hàng tồn kho chủ yếu 42 khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nói chủ yếu đặc điểm doanh nghiệp xây dựng mà công trình tiến hành chưa thể bàn giao cho khách hàng, có nhiều công trình gần hoàn thành khâu hoàn thiện cuối (như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, nước, trang trí…) doanh nghiệp tiến hành chậm lý đa số công việc doanh nghiệp đí thuê ngoài, điều khiến cho thời hạn bàn giao chậm nhiều , làm doanh nghiệp không chậm tiến độ công trình không thu tiền thời hạn dự kiến làm uy tín doanh nghiệp bị giảm sút, để khắc phục nhược điểm doanh nghiệp tổ chức đội thi công chuyên làm giai đoạn hoàn thiện này, vừa giúp giảm chi phí thuê , lại tập trung vào công trình hoàn giúp doanh nghiệp bàn giao sớm công trình, giảm thời gian thi công , thu hồi vốn nhanh Thêm vào đó, việc thi công lúc nhiều công trình khiến cho chi phí sản xuất dở dang nhiều Nếu doanh nghiệp tập trung vào số công trình , hoàn thành nhanh chóng, bàn giao nhanh giúp chi phí dở dang giảm đi, qua quay vòng vốn nhanh , doanh nghiệp có thêm vốn để sản xuất nâng cao khả toán 3.2.4 Đối với khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp Cần phải toán thời hạn để tránh chi phí lãi toán nợ không hạn, tạo uy tín niềm tin cho nhà cung cấp để dễ dàng quan hệ mua bán sau này.Tuy nhiên, số khoản nợ công ty xem xét để xin gia hạn thêm thời gian trả nợ, để vốn đầu tư vào lĩnh vực cấp thiết để toán khoản nợ khác đến hạn cần phải toán ngay, công ty chưa có nguồn đẻ bù đắp khoản thiếu hụt Khi kéo dài thời hạn toán phải xem xét chi phí lãi hạn phải thấp lợi nhuận việc đầu tư mang lại, không ảnh hưởng lớn đến uy tín công ty tức thời hạn kéo dài toán phải nằm giới hạn cho phép.Đây giải pháp nhỏ mang tính tình giúp công ty tháo gỡ khó khăn 43 trước mắt không nên lạm dụng nó, nên sử dụng trường hợp thực cần thiết 3.2.5 Chỉ nên đầu tư mở rộng mạng lưới doanh nghiệp thích hợp Không nên đầu tư mở rộng tràn lan, không hiệu quả, để tiết kiệm vốn, tránh nợ động nhiều dẫn đến hậu khả toán gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh công ty Do việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh lúc tốt hợp lý mà doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể, cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cần thiết dựa vào tình hình cụ thể doanh nghiệp để xem xét có đầu tư mở rộng hay không, có đầu tư vào đâu hợp lý Và ta thấy công ty rơi vào khả mà quy mô doanh nghiệp qua năm tăng trưởng khả toán lại có xu hướng bị giảm sút đi, điều cho thấy doanh nghiệp không nên mở rộng quy mô sản xuất mà cần quan tâm tới khả toán mở rộng doanh nghiệp chưa thực hiệu cần nên xem lại phương án đầu tư để thấy phương án thực đem lại hiệu chưa, thấy chúng có dấu hiệu cho thấy thiếu hiệu doanh nghiệp nên dừng đầu tư vào để kiểm tra cẩn thận ,tránh tổn thất chi phí không đáng có , hiệu sử dụng vốn cao khả toán doanh nghiệp chắn cải thiện Đây giải pháp “dài hơi” doanh nghiệp cần ý giúp doanh nghiệp tiết kiệm vốn, tập trung vốn cho sản xuất , nâng cao lợi nhuận từ giúp nguồn vốn chủ tăng lên khiến nguồn vốn chủ doanh nghiệp mở rộng, từ khả toán doanh nghiệp tốt dài hạn 44 KẾT LUẬN Cùng với chuyển đổi kinh tế xu hội nhập, hiệu hoạt động kinh doanh ngày trở thành mục tiêu lâu dài cần đạt tới doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, hiệu hoạt động kinh doanh thể nhiều mặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vấn đề khả toán yếu tố quan trọng Việc phân tích tình hình khả toán doanh nghiệp giúp cho nhà quản lý nhìn thấy trước rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh mình, chuẩn đoán cách đắn nguy trước mắt mà doanh nghiệp phải đối diện, từ có điều chỉnh kịp thời làm lành mạnh khả toán tình hình tài doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Qua thời gian thực tập phân tích khả toán Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á, nhìn chung em thấy nguồn vốn công ty chưa sử dụng cách hiệu quả, khoản phải thu khoản phải trả cao, làm cho doanh nghiệp khó khăn vấn đề toán sử dụng vốn hiệu Do năm kế tiếp, công ty nên trọng để khắc phục yếu nhằm nâng cao chất lượng, uy tín công ty, giúp công ty đứng vững phát triển tương lai Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo, cô giáo, tập thể cán công nhân viên công ty toàn thể bạn để hoàn thiện chuyên đề tôt nghiệp Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2016 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PTS : Phạm Duy Đào - TS: Nguyễn Quảng Ninh - Giáo trình Quản trị Tài Doanh nghiệp - NXB Thống kê -1997 PGS.PTS : Phạm Thị Gái - Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh -NXB Giáo dục PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS.Vũ Duy Hào -Giáo trinh quản trị tài doanh nghiệp - NXB Tài GS.TS: Phạm Ngọc Kiểm - Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp - NXB Lao độngXã hôi - 2002 PGS.TS: Nguyễn Năng Phúc -Giáo trình Phân tích báo cáo tài - NXB Đại học kinh tế quốc dân – 2013 PGS.T.S Nguyễn Năng Phúc- Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp – NXB Tài 46 [...]... doanh nghiệp còn nhiều bất ổn, doanh nghiệp cần tìm rõ nguyên nhân để từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp 24 2.2 Thực trạng khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á 2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn Bảng 2.2 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn tại Công ty CP ĐT - CN Việt Á Đơn vị Tr.đ Chỉ tiêu Mã số 1 2 3 4 A B C 6.265 6.087 8.732 8.622 128 62 1.371 -65 48,95 1.308... doanh nghiệp không có khả năng cân bằng về tài chính 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – CÔNG NGHỆ VIỆT Á 2.1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Đúc kim loại là một ngành nghề truyền thống lâu đời ở xã Mỹ Đồng - Huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng Ban đầu đúc kim loại được các hộ gia đình tự sản... phố Hải Phòng - Người đại diện pháp luật công ty - Chức danh: Chủ tịch kiêm giám đốc - Vốn Điều lệ của Công ty: 1.900.000.000 Đồng Việt Nam Có con dấu riêng hạch toán độc lập để giao dịch mang tên Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á - Có mã số thuế là: 0201303614 17 Thời gian đầu thành lập, Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á có quy mô hoạt động nhỏ, đội ngũ công nhân ít, cơ sở trang thiết... dài hạn này so với tài sản của doanh nghiệp cũng rát nhỏ (2,62%) Nhìn vào khả năng thanh toán nợ bình thường cũng như khả năng thanh toán nợ dài hạn khái quát, hệ số thanh toán bình thường năm 2015 là 1,69, hệ số thanh toán nợ dài hạn khái quát là 2,5499, hệ số thanh toán lãi tiền vay dài hạn là 1,0663 ,các chỉ tiêu này đều >1 cho thấy khả thanh toán các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp là tốt Tuy... toán Công ty CP đầu tư – công nghệ Việt Á) Mỗi phòng ban là một khâu quản lý được chuyên môn hoá theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn như sau: * Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty, có trách nhiệm pháp lý cao nhất 20 của công ty, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty trong việc điều hành quản lý công ty * Phó giám... Việc tìm xem một công ty có thể thực hiện trả lãi đến mức độ nào cũng rất quan trọng Rõ ràng, khả năng thanh toán lãi vay càng cao thì khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp cho các chủ nợ của mình càng lớn - Khả năng thanh toán nợ dài hạn: Khả năng thanh toán nợ dài hạn Tài sản dài hạn = Nợ dài hạn Do các khoản vay nợ thường được dùng để đầu tư các tài sản dài hạn mà chủ yếu nhất là các tài sản cố... nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Từ năm 2013-2015 khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp đều >1 như vậy có thể nói rằng doanh nghiệp có khả năng thanh toán trong ngắn hạn.Tuy vậy khả năng naỳ lại đang đang có xu hướng giảm Cụ thể năm 2013-2014 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp giảm đi 0,27 lần xuống còn 1,44 lần Nguyên nhân của sự sụt giảm khả năng thanh toán ngắn... khả năng thanh toán nhanh cũng như khả năng thanh toán ngắn hạn đều giảm đi, có thể nguyên nhân của viẹc khả năng thanh toán trong ngắn hạn này đi là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối năm 2013 và cả năm 2014 nhưng nó cho thấy rằng khả năng thanh toáncủa doanh nghiệp là rất thấp và tiến triển chậm, doanh nghiệp còn chưa thấy được tầm quan trọng của khả năng thanh toán ngắn hạn 29 2.2.2 Phân tích. .. tới khả năng thanh toán trong ngắn hạn của mình Doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn với việc tăng tỷ trọng của tiền và tư ng đương tiền, giảm tốc độ tăng quá nhanh của hàng tòn kho và nó đã cho thấy tác dụng tích cực trong khả năng thanh toán của doanh nghiệp Tuy vậy thì nhìn lại khả năng thanh toán của năm 2015 so với năm 2013 ngoài khả năng thanh toán tức thời thì cả khả. .. số khả năng thanh toán tức thời (=C/F) Hệ số khả năng thanh toán nhanh (=(B-D)/F) Hệ số dòng tiền/nợ ngắn hạn (=I/F) 0,0362 0,0105 0,1957 -0,0256 29,11 0,1852 1859,39 0,4685 0,3009 0,4422 -0,1676 64,23 0,1413 -0,3067 0,1008 -0,0309 0,4075 0 0 0 0 Hệ số dòng tiền/nợ vay đến hạn trả Nguồn :phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á( đã được làm tròn) 146,95 -0,3376 0 Theo số liệu phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á , Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á , Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay