Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á

60 241 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:42

Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong chuyển kinh tế nước ta nay, đề tồn phát triển doanh nghiệp cần phải tự chủ sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi Muốn thực điều đó, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện máy quản lý, máy kế toán, cải tiến sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng tiến khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán công nhân viên Mục tiêu hàng đầu doanh nghịêp đạt mức lợi nhuận tối đa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất chi phí sản xuất mối quan tâm hàng đầu Tiết kiệm chi phí sản xuất coi chìa khóa tang trưởng phát triển với doanh nghiệp, để làm điều thiết doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào chi phí nguyên vật liệu yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất Đối với trình sản xuất sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chi phí phức tạp nguyên vật liệu có nhiều chủng loại, giá biến động, chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm đồng thời nhân tố định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn cho trình sản xuất thực có hiệu doanh nghiệp phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm cách tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cách hợp lý Cho nên việc quản lý tốt công tác kế toán nguyên vật liệu khâu nghiên cứu giải góp phần nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh phát triển Đối với Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á, nguyên vật liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trình sản xuất Do việc tổ chức tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu yêu cầu cấp thiết công ty Nhận thức vai trò, ý nghĩa tổ chức kế toán nguyên vật liệu , em mạnh dạn nghiên cứu trình bày đề tài “ Tổ chức Kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á” Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu để thấy tình hình thực tế quản lý sử dụng nguyên vật Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp liệu công ty Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu tổ chức kế toán nguyên vật liệu việc sử dụng quản lý nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp kế toán - Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia - Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thu từ phòng ban Công ty: Phòng kế toán tài chính, Phòng kế hoạch vật tư Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan kế toán nguyên vật liệu 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu a Khái niệm Nguyên vật liệu đối tượng lao động thay đổi lao động có ích người tác động vào tài sản dự trữ sản xuất thuộc tài sản lưu động Nó ba yếu tố thiếu trình sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm b Đặc điểm Nguyên vật liệu có hình thái biểu dạng vật chất sắt thép doanh nghiệp khí chế tạo, sợi doanh nghiệp dệt… Trong trình tham gia vào hoạt động sản xuất, tác động lao đông, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành thực thể sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Những đặc điểm tạo đặc trưng riêng cho công tác hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, đồng thời đặt yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguyên vật liệu để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm Do vậy, doanh nghiệp cần đặt yêu cầu cụ thể công tác quản lý nguyên vật liệu 1.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm a Phân loại nguyên vật liệu Trong doanh nghiệp, yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu để quản lý tổ chức hạch toán chi tiết phục vụ cho yêu cầu quản lý doanh nghiệp Căn vào vai trò tác dụng nguyên vật liệu sản xuất, nguyên vật liệu chia làm loại sau: Nguyên vật liệu chính: Là nguyên vật liệu sau trình gia công chế biến cấu thành thực tế vật chất chủ yếu sản phẩm ví dụ: Bông nhà máy Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp dệt, chè nhà máy chế biến chè… Trong công nghiệp mỏ nguyên vật liệu chính, riêng xí nghiệp tuyển khoáng khoáng sản có ích xem nguyên vật liệu Nguyên vật liệu phụ: Là loại vật liệu sử dụng không cấu thành thực thể sản phẩm, mà kết hợp với nguyên vật liệu làm tăng chất lượng sản phẩm thuốc nhuộm, cúc áo, dầu nhờn Nhiên liệu: Là loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh gồm: xăng, dầu, than, củi, khí gas… Phụ tùng thay thế: Là loại phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Bao gồm vật liệu, thiết bị, công cụ, khí cụ, vật kết cấu dùng cho công tác xây dựng Vật liệu khác: Bao gồm loại nguyên vật liệu chưa kể trên: Những vật liệu loại từ trình sản xuất, phế liệu thu hồi từ hoạt động lý TSCĐ Ngoài tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý hạch toán chi tiết doanh nghiệp mà loại vật liệu chia thành nhóm, thứ có quy cách phẩm chất khác Từ sở để xác định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho loại, thứ nguyên vật liệu doanh nghiệp - Căn vào nguồn gốc hình thành nguyên vật liệu chia thành: + Nguyên vật liệu nhập từ bên ngoài: Do mua ngoài, nhận góp vốn liên doanh, nhận biếu tặng… + Nguyên vật liệu tự chế: Do doanh nghiệp tự sản xuất Cách phân loại giúp cho việc lập kế hoạch thu mua kế hoạch xuất nguyên vật liệu, sở để xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho - Căn vào mục đích, công dụng nguyên vật liệu chia thành: Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh + Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm + Nguyên vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng, dùng cho phận bán hàng, phận quản lý doanh nghiệp Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: + Nhượng bán + Đem góp vốn liên doanh Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp + Đem biếu tặng b Phương pháp tính giá nguyên vật liệu Trị giá vốn thực tế Nguyên vật liệu nhập kho xác định theo nguồn nhập Nguyên vật liệu nhập kho mua : - Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm: giá mua ghi hóa đơn, chi phí liên quan trực tiếp đến trình mua hàng ( Chi phí vận chuyển, xếp dỡ, bảo quản…), loại thuế không hoàn lại, trừ khoản triết khấu thương mại, giảm giá hàng mua không quy cách, phẩm chất (nếu có)… Giá trị thực tế nguyên vật liệu nhập kho - Giá mua ghi = hóa đơn Thuế nhập + (nếu có) Chi phí thu + mua thực tế phát sinh Các khoản giảm giá hàng mua hưởng Trường hợp vật liệu mua nhập kho có hoá đơn GTGT có hoá đơn đặc thù dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá mua vào giá chưa có thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào khấu trừ theo dõi tài khoản 133 - thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Trường hợp nguyên vật liệu mua sử dụng cho đối tượng không chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, sử dụng cho mục đích phúc lợi, dự án… giá mua vào giá bao gồm thuế GTGT (là tổng giá toán) - Trường hợp vật tư mua dùng đồng thời vào cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ) không chịu thuế GTGT mà không hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào giá trị vật tư phản ánh theo giá chưa có thuế GTGT Đến cuối kỳ kế toán, kế toán xác định số thuế GTGT khấu trừ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu - Đối với doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp giá nguyên vật liệu mua có hóa đơn GTGT hóa đơn GTGT dùng vào việc sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT, trị giá vốn thực tế nhập kho phản ánh theo giá toán thuế GTGT không khấu trừ  Nguyên vật liệu nhập kho tự sản xuất: Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Giá vốn thực tế Giá thực tế nguyên vật nguyên vật liệu = liệu xuất cho nhập kho + gia công chế biến Chi phí gia công chế biến Trong đó: Chi phí gia công chế biến gồm tiền lương, chi phí dịch vụ mua (điện, nước, điện thoại…), chi phí vận chuyển, bốc dỡ…  Nguyên vật liệu nhập kho thuê gia công chế biến: Giá vốn thực tế Giá trị thực tế nguyên vật nguyên liệu xuất thuê vật liệu = nhập kho + gia công chế biến Chi phí liên quan Trong đó, chi phí liên quan gồm có: Tiền thuê gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt định mức…  Nguyên vật liệu nhập góp vốn liên doanh: Giá vốn nguyên vật liệu nhập Giá Hội = đồng liên doanh đánh giá kho + Chi phí tiếp nhận (nếu có)  Nguyên vật liệu nhập biếu tặng, tài trợ: Giá vốn thực tế nguyên vật liệu Chi phí Giá thị trường = tương đương + tiếp nhận (nếu 1.2 Lý luận nhập chung tổ chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp kho có) vụ kế toán nguyên vật liệu 1.2.1 Nhiệm Để tổ chức tốt chức quản lý kinh tế, xuất phát từ vị trí yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp cần thực tốt nhiệm vụ sau đây: - Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời tình hình biến động nguyên vật liệu (tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình biến động tồn kho nguyên vật liệu) Tính giá thực tế vật liệu nhập kho, xuất dùng - Áp dụng đắn, quán phương pháp hạch toán chi tiết, tổng hợp vật liệu để phản ánh tình hình biến động loại nguyên vật liệu Kế toán nguyên Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp vật liệu cần hướng dẫn, kiểm tra đơn vị doanh nghiệp thực đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu nguyên vật liệu như: Lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở sổ chi tiết Thường xuyên đối chiếu số liệu sổ kế toán với thẻ kho số tồn thực tế - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu thừa, thiếu ứ đọng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại xảy - Xác định xác số lượng giá trị thực tế nguyên vật liệu sử dụng, tiêu hao trình sản xuất kinh doanh Phân bổ giá trị vật liệu sử dụng cho đối tượng tính giá thành phải xác phù hợp - Định kỳ kế toán tham gia hướng dẫn đơn vị kiểm kê, đánh giá lại vật liệu theo chế độ Nhà nước quy định Lập báo cáo vật liệu phục vụ công tác lãnh đạo quản lý vật liệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn - Phân tích tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu doanh nghiệp nhằm phát huy mặt làm khắc phục mặt tồn góp phần nâng cao hiệu quản lý - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ hạch toán nói trên, công việc thiếu việc phân loại tính giá nguyên vật liệu, qua góp phần cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác thông tin cho công tác quản lí nguyên vật liệu nói chung 1.2.2 Chứng từ sử dụng Để đáp ứng nhu cầu quản lý Doanh nghiệp, kế toán chi tiết vật liệu phải thực theo kho, loại, nhóm vật liệu tiến hành đồng thời kho phòng kế toán sở chứng từ - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội - Biên kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá - Hoá đơn bán hàng - Hoá đơn GTGT Hoá đơn cước vận chuyển Đối với chứng từ phải lập kịp thời, đầy đủ theo quy định mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập, người lập phải chịu trách nhiệm tính hợp lý, hợp pháp chứng từ nghiệp vụ kinh tế tài phát Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp sinh Ngoài chứng từ bắt buộc sử dụng thống theo quy định Nhà nước, doanh nghiệp sử dụng thêm chứng từ hướng dẫn: - Phiếu xuất vật tư theo hạn mức - Biên kiểm nghiệm - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Để hạch toán chi tiết vật liệu, tuỳ thuộc vào phương pháp kế toán áp dụng Doanh nghiệp mà sử dụng sổ thẻ chi tiết sau: - Sổ (thẻ) kho - Sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ - Sổ đối chiếu luân chuyển - Sổ số dư 1.2.3 Tài khoản sử dụng - Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu Tài khoản dùng để theo dõi giá trị có, tình hình tăng giảm nguyên vật liệu theo giá thực tế; mở chi tiết cho loại, nhóm, thứ vật liệu tùy theo yêu cầu quản lý phương tiện tính toán Kết cấu nội dung tài khoản 152 + Kết cấu: Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Nợ Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp TK 152 SDĐK: Giá Trị giá tồn kho đầu SDCK: thựcNVL tế NVL tồn kho kỳ kỳ cuối Có Giá trị thực tế Nguyên vật liệu xuất kho để sản xuất, để bán, thuê Giá trị thực tế Nguyên vật liệu gia công góp vốn liên doanh Tài khoản 152 mở thành tài khoản cấp để kế toán chi tiết theo nhập kho mua ngoài, tự chế, thuê Trị giá Nguyên vật liệu phát thiếu loại, nhóm thứ vật liệu tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp, gia công, nhận góp vốn liên kiểm kê thông thường doanh nghiệp chi tiết tài khoản theo vai trò công dụng doanh, cấp nhập từ Trị giá Nguyên vật liệu mua giảm nguyên vật liệu như: giá, chiết khấu thương mại trả lại nguồn khác + Tài khoản 152.1: Nguyên vật liệu Trị giá Nguyên vật liệu phát người bán + Tài khoản 152.2: Nhiên liệu Điều chỉnh giảm giá Nguyên vật liệu thừa kiểm kê + Tài khoản 152.3: Phụ tùng đánh giá lại + Tài khoản 152.8: Phế liệu Đối với Doanh nghiệp sản xuất, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, vào yêu cầu sử dụng mà Doanh nghiệp có phương pháp kiểm kê Nguyên vật liệu khác Có Doanh nghiệp kiểm kê theo nghiệp vụ nhập xuất, có Doanh nghiệp kiểm kê lần vào thời điểm cuối kỳ Tương ứng với hai phương pháp kiểm kê trên, kế toán tổng hợp vật liệu nói riêng, hàng tồn kho nói chung có hai phương pháp là: - Phương pháp kê khai thường xuyên - Phương pháp kiểm kê định kỳ Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 1.2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 1.2.4.1 Phương pháp ghi thẻ song song - Ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ (sổ) kho để ghi chép hàng ngày tình hình nhập, xuất vật liệu, thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng từ thẻ (sổ) kho Định kỳ, thủ kho gửi chứng từ nhập - xuất phân theo thứ vật tư cho phòng kế toán - Ở phòng kế toán: Định kỳ, nhân viên kế toán xuống kho kiểm tra việc ghi chép thủ kho, sau ký xác nhận vào thẻ (sổ) kho nhận chứng từ nhập, xuất phòng kế toán Tại phòng kế toán, nhân viên kế toán hàng tồn kho thực việc kiểm tra chứng từ vào để ghi vào sổ (thẻ) chi tiết nguyên vật liệu theo hai tiêu vật giá trị.Cuối tháng, cư vào sổ (thẻ) chi tiết kế toán lập bảng kê nhập - xuất - tồn để đối chiếu: + Sổ kế toán chi tiết với thẻ kho thủ kho + Số liệu dòng tổng cộng bảng kê nhập - xuất - tồn với số liệu sổ kế toán tổng hợp + Sổ liệu sổ kế toán chi tiết với số liệu kiểm kê thực tế: Ghi chú: T h Sẻ ổ B ảkk nếSh gtổo o tổ nát gnổ hcn ợhg pi tih N -ếợ Ghi hàng ngày định kỳ X Ghi cuối tháng T C h ứ n g t x u ấ t Đối chiểu kiểm tra Sơ đồ 1.1: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song 1.2.4.2 Phương pháp ghi sổ số dư Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Đơn vi: Công ty CP ĐT - CN Việt Á Mẫu số: S02a-DNN Bộ phận: Mỹ Đồng - Thủy Nguyên - HP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 50 Ngày 31 tháng 10 năm 2015 SHTK Nợ Có B C Xuất kho NVL: Gỗ chèn 154 152 3.494.519 Xuất kho NVL: Xăng A92 154 152 375.000 ………… …… …… A Cộng Kèm theo ………… Chứng từ gốc Người lập (Ký, họ tên) D ……… 642.485.196 Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Kế toán (Ký, họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP đầu tư – công nghệ Việt Á) Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung ……… Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Biểu số 14: Trích sổ nguyên liệu, vật liệu năm 2015 Đơn vi: Công ty CP đầu tư - công nghệ Việt Á Mẫu số: S02a-DNN Địa chỉ: Mỹ Đồng - Thủy Nguyên - HP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 10 năm 2015 Tên tài khoản: Nguyên liệu, vật liệu Số hiệu: 152 NT Chứng từ ghi sổ Ghi sổ SH NT 31/10 46 31/10 …… 31/10 …… 50 ……… 31/10 …… …… ……… SHTK Diễn giải Số dư đầu kì Số tiền Đ/Ư Nợ 1.890.668.424 …… Trích chứng từ ghi sổ số 46: Nhập kho NVL 331 501.999.970 ……… Trích chứng từ ghi sổ số 50: Xuất kho NVL …… 154 …… ……… 642.485.196 …… …… 2.037.598.928 ……… 1.112.606.442 ……… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Có 2.815.660.910 Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Kế toán trưởng Người lập ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP đầu tư – công nghệ Việt Á) Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á 2.4.1 Ưu điểm a Thực trạng công tác kế toán nói chung: Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán Công ty xây dựng mô hình tập trung, phù hợp với đặc điểm quy mô sản xuất Công ty Các phòng ban phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán đảm bảo công tác hạch toán, hạch toán nguyên vật liệu diễn nhịp nhàng Về áp dụng chế độ ghi chép: Công ty thực đầy đủ quy định chế độ ghi chép chứng từ, bảng biểu sổ kế toán Hiện Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật kí chung theo hệ thống tài khoản kế toán ban hành Đây hình thức sử dụng kết hợp chặt chẽ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết nhằm làm giảm khối lượng công việc kế toán, cung cấp thông tin kịp thời thuận tiện cho việc phân công công tác tránh tình trạng ghi chép trùng lặp, thực việc kiểm tra đối chiếu diễn đặn tháng, đáp ứng yêu cầu quản lí kế toán vật liệu nói riêng Về mặt chứng từ : Công ty sử dụng mẫu chứng từ, biểu mẫu báo cáo theo qui định Bộ Tài Chính Việc luân chuyển chứng từ tổ chức cách khoa học, có phối hợp nhịp nhàng ăn khớp với phận giúp cho Kế toán tổng hợp dễ dàng tổng hợp đối chiếu số liệu Về mặt hệ thống tài khoản: Hệ thống sử dụng theo qui định Bộ tài chính, phòng kế toán xây dựng hệ thống tài khoản theo đặc điểm riêng công ty cách đầy đủ chi tiết, vừa đảm bảo nguyên tắc thống nhiệm vụ kế toán Bộ tài đề ra, vừa thích ứng với thực tiễn quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty b.Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu: Việc khoán chi phí nguyên vật liệu giao cho cán vật tư trực tiếp thu mua, tránh tình trạng ứ đọng vốn, giảm tối đa công việc trông coi, bảo quản nguyên vật liệu 2.4.2 Nhược điểm Tuy nhiên, trình lưu chuyển chứng từ công ty bất cập Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký, hợp lý, hợp lệ thống kê phòng vật tư nhập liệu vào máy tính để quản lý chi tiết, theo dõi biến động vật liệu làm đối chiếu với thủ kho Kế toán nhận phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp kiểm tra chứng từ nhập liệu vào máy tính Như kế toán vật tư thống kê phòng vật tư phải thực công việc trùng lắp không đáng có này, nghiệp vụ nhập, xuất kho xảy thường xuyên công tác tốn nhiều thời gian Ngoài ra, Công ty có nhiều kho chủng loại vật tư đa dạng, nghiệp vụ nhập, xuất kho diễn thường xuyên với khối lượng lớn nên phận kế toán vật liệu phải làm nhiều công việc, công tác tổng hợp số liệu, lên báo cáo nói chung chưa kịp thời Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - CÔNG NGHỆ VIỆT Á 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á Mục tiêu trước mắt Phát triển nhanh bền vững quy mô chiều sâu sản phẩm dịch vụ chủ lực có, tăng nhanh doanh thu hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 đưa Công ty thành doanh nghiệp mạnh khu vực Miền Trung Tái cấu tổ chức, tìm kiếm cá nhân giỏi môn nhằm xây dựng khung ổn định chuyên nghiệp Xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức Áp dụng quy trình quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín công ty Thiết lập quan hệ với chủ đầu tư lớn để tham gia dự án lớn nhằm khẳng định vị công ty thị trường Gia tăng doanh thu lợi nhuận công ty Xây dựng thương hiệu Việt Nam chất lượng cao quảng bá hình ảnh công ty công chúng Đưa công ty lên sàn chứng khoán để tận dụng tối đa nguồn vốn xã hội Sứ mệnh Công ty: Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thiết kế, gia công khí, kinh doanh bất động sản… Giá trị cốt lõi Công ty: + Uy tín khách hàng & Trung thành Công ty + Quan tâm khách hàng & Hỗ trợ đồng nghiệp + Tác phong chuyên nghiệp & Công việc hiệu + Hợp tác lâu dài & Phát triển bền vững Chiến lược phát triển trung hạn Phát triển nguồn nguyên liệu phong phú Đấy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ truyền thống Đầu tư xây dựng số khu đô thị sinh thái, khu biệt thự cao cấp khu nhà loại Chiến lược phát triển dài hạn Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Nâng cao giá trị từ khai thác tài nguyên, nguyên liệu, phát triển đồng hợp lý từ nguồn nguyên liệu sản phẩm cuối Lựa chọn phát triển sản phẩm dịch vụ có chất lượng cạnh tranh, giá hợp lý phục vụ cho nước khu vực Thường xuyên chăm lo phát triển nguồn nhân lực làm nòng cốt cho phát triển Dựa mong muốn định hướng phát triển Hội đồng quản trị, Công ty đề chiến lược mở rộng phát triển, cụ thể sau: Doanh thu năm tăng từ 70% đến 200% /năm Lợi nhuận đạt mức từ 60% đến 80%/năm Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng khách hàng tiềm có liên quan đến dịch vụ tư vấn, gia công khí công ty: (i) Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% công suất thiết kế; (ii) Kiểm soát nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, gia công khí, dịch vụ khách hàng với mục tiêu đạt 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ công ty Phát triển quảng bá thương hiệu trở thành thương hiệu tiếng, uy tín ngành dịch vụ tư vấn, gia công khí, kinh doanh bất động sản khu vực phía Nam Chuẩn hóa hệ thống quản lý Công ty: (i) Xây dựng chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty cách hiệu quả; (ii) Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích CB-CNV nhằm xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị công tác dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng 3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á, tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty, em nhận thấy việc hạch toán vật liệu Công ty có nhiều ưu điểm song nhược điểm nên sửa đổi củng cố thêm Mặc dù kiến thức thực tế hạn hẹp, em xin mạnh dạn đưa ý kiến đề xuất mong ý kiến giải pháp để tổ chức tốt công tác kế toán Nguyên vật liệu Công ty 3.2.1 Thiết lập kết nối mạng máy tính phòng vật tư phòng kế toán: Khi hoàn thành xong phiếu nhập kho nhận phiếu xuất kho, thống kê Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp phòng vật tư phải nhập chi tiết loại vật tư vào máy số phiếu nhập (xuất), ngày tháng nhập (xuất), đơn vị nhập (xuất), đơn vị yêu cầu, tên chủng loại, quy cách vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền Tất liệu trùng với công việc nhập vật liệu phòng kế toán Nếu Công ty cho cài đặt phần mềm có nối mạng phòng vật tư với phòng kế toán, để phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thống kê phòng vật tư nhập số liệu vào máy chuyển liệu lên phòng kế toán Khi nhận phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, định khoản vào phiếu hoàn chỉnh nốt phần lại công việc kế toán Như giảm bớt thời gian, chi phí cho kế toán thống kê phòng vật tư, đồng thời công tác đối chiếu số liệu kế toán, thống kê phòng vật tư thủ kho nhanh chóng, thông báo kịp thời tình hình thu mua, cấp phát vật tư, tránh gây ứ đọng vốn đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu cho sản xuất Trên phiếu nhập kho, thống kê phòng vật tư nhập mục như: mã khách hàng, người giao hàng, diễn giải, số phiếu nhập, ngày nhập, mã hàng, mã kho, số lượng, số tiền Còn kế toán vật tư nhận phiếu kiểm tra việc ghi chép thống kê phòng vật tư sau nhập mã nhập (tài khoản có, tài khoản nợ) 3.2.2 Xây dựng hệ thống danh điểm thống Công ty Nguyên vật liệu Công ty có nhiều chủng loại khác nên việc thiết lập sổ danh điểm vật tư cần thiết để quản lý vật tư cách khoa học tránh nhầm lẫn giá loại vật tư Sổ danh điểm nguyên vật liệu tổng hợp toàn loại nguyên v ậ t liệu mà Công ty sử dụng theo dõi loại, nhóm quy cách cách chặt chẽ giúp cho công tác quản lý hoạch toán nguyên vật liệu quy hoạch cách riêng, xếp cách trật tự thuận tiện cần tìm thông tin nhóm, loại nguyên vật liệu Hiện Công ty xây dựng mã vật tư theo thứ tự 01, 02, 03 … chưa thể rõ nhóm, loại nguyên vật liệu cần tìm kiếm Bởi vậy, Công ty xây dựng cụ thể Danh điểm nguyên vật liệu đưa vào tiêu chí sau: - Trong sổ danh điểm vật liệu chia thành loại, nhóm, thứ loại, nhóm, thứ vật liệu dùng ký hiệu riêng biệt chữ số để thay tên gọi, nhãn hiệu quy cách, đơn vị tính loại vật liệu cụ thể sử dụng thống toàn Công ty Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp - Cách mã hóa Danh điểm vật tư kết hợp số liệu tài khoản việc phân chia vật tư, loại đánh số liên tục theo quy ước chủng loại đó, loại vật tư nên để trống dự phòng có vật liệu để bổ sung Với nguyên tắc giúp kế toán nhận biết vật liệu cách nhanh chóng thông qua danh điểm tư Cụ thể: Do vật liệu Công ty gồm nhóm chi tiết theo loại sau: TK 152.1:Nguyên vật liệu TK 152.2: Nguyên vật liệu phụ TK 152.3: Nhiên liệu TK 152.4: Phụ tùng thay TK 152.8: Vật liệu khác Nên việc mã hóa vào số liệu tài khoản đánh số theo loại vật liệu nhóm Sổ danh điểm vật liệu nhóm vào chủng loại số lượng nhóm vật liệu để phân chia cách cụ thể: 1521- Nguyên vật liệu 1521.01 - Vật liệu thuộc nhóm Thép 1521.01.01- Thép Φ LD 1521.01.02- Thép Φ LD Sổ danh diểm vật liệu sử dụng thống phạm vi công ty đảm bảo cho phận công ty phối hợp chặt chẽ công tác quản lý vật liệu Sổ giúp cho công tác kế toán vật liệu thuận lợi điều kiện cần thiết để tiến hành đại hóa công tác kế toán nguyên vật liệu Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU Ký hiệu Loại 1521 Nhóm Tên, nhãn hiệu, quy cách ĐVT nguyên vật liệu Mã số danh điểm Ghi Nguyên vật liệu 1521.01 Thép 1521.01.01 1521.01.02 Thép Thép Φ Φ 36 LD LD Kg Kg 1523 Lít Lít Nhiên liệu 1523.01 1523.02 Xăng Dầu Phụ tùng thay Phụ tùng ô tô Phụ tùng máy gạt 1524 1524.01 1524.02 Biểu 3.1: Sổ danh điểm vật tư Như vậy, sử dụng mẫu Sổ danh điểm này, chứng từ liên quan đến trình Xuất nguyên vật liệu công ty thay đổi sau: Đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á Địa chỉ: Lô Khu CN Mỹ Đồng – Thủy Nguyên – HP GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG ỨNG VẬT TƯ Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á Căn kế hoạch sản xuất giao, Phân xưởng sản xuất VL-XD đề nghị giám đốc duyệt cấp vật tư phục vụ cho gia công chèn lò tháng 10/2015 phân xưởng sau: Tên vật liệu Mã danh quy cách điểm Thép Φ LD Thép Φ LD 1521.01.01 1521.01.02 Người đề nghị (Đã ký) Số lượng Xin Duyệt Kg Kg P.KTSX-DT (Đã ký) cấp 4000 502 cấp 4000 502 P KH-VT (Đã ký) Biểu 3.2 : Giấy đề nghị cung ứng vật tư Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Giám đốc (Đã ký) Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 3.2.3 Lập Phiếu xuất kho lần theo định mức Do yêu cầu sản xuất, việc xuất nguyên vật liệu- CCDC Công ty tương đối nhiều diễn thường xuyên tháng Bởi vậy, sử dụng quy trình lập chứng từ ban đầu: từ Đề nghị cung ứng vật tư đến Phiếu xuất kho phải nhiều thời gian luân chuyển chứng từ phòng ban lập nhiều phiếu chứng từ có hiệu lực lần Để khắc phục tồn trên, công ty sử dụng Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức Phiếu lập lần, đưa hạn mức cung ứng nguyên vật liệu sử dụng tháng sử dụng để theo dõi số lượng vật tư xuất kho cho đơn vị, phân xưởng tháng Phân xưởng xin lĩnh vật tư sau phận kế toán ký duyệt vào Phiếu lĩnh vật tư hạn mức đem phiếu xuống kho để lĩnh Thủ kho ghi trình tự số thực xuất ngày sau ngày lĩnh, người lĩnh vật tư phải ký xác nhận vào Lần lĩnh việc mang phiếu xuống kho lĩnh tiếp mà không cần phải qua ký duyệt Cuối kỳ thủ kho thu lại phiếu để ghi vào thẻ kho số thực kỳ chuyển Phòng Kế toán 3.2.4 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trong điều kiện kinh tế thị trường có nhiều biến động ảnh hưởng mạnh đến nay, việc giá nguyên vật liệu tăng giảm liên tục trở thành vấn đề khó khăn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Để giảm thiểu khú khăn biến động giá nguyên vật liệu, công ty lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối niên độ kế toán giá trị thực nguyên vật liệu nhỏ giá gốc Công tác lập dự phòng dựa số chênh lệch giảm giá ghi sổ với giá thị trường nguyên vật liệu thời điểm đánh giá Để lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán cần có chứng từ chứng chứng minh cho giảm giá nguyên vật liệu thời điểm lập báo cáo tài năm, chứng từ khác cho thấy giảm giá sản phẩm sản xuất từ loại nguyên vật liệu Chúng gồm giấy báo giá, bảng niêm yết giá, hoá đơn 3.2.5 Sử dụng phần mềm kế toán Hiện số lượng sổ sách kế toán công ty lớn, phận kế toán phải làm việc vất vả Vì vậy, để giảm nhẹ khối lượng công việc, công ty nên ứng dụng kế toán máy vào công tác kế toán Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm kế toán máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp Ví dụ phần mềm kế toán máy MedaData, phần mềm Esoft…trong phần mềm kế toán Esoft tập đoàn TKV áp dụng Phần mềm kế toán máy Esoft có khả hỗ trợ khối lượng liệu lớn hàng triệu ghi/năm, hỗ trợ liệu nhiều năm sở liệu, hỗ trợ chế độ kế toán thông dụng: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ…Hệ thống chứng từ sổ sách tuân theo chuẩn mực Bộ tài quy định Đặc biệt phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đặc trưng Công ty (tính giá thành theo giai đoạn ) Ngoài ra, phần mềm có nhiều chức khác giúp cho việc hạch toán kế toán, cung cấp thông tin cách nhanh chóng, xác, kịp thời Vì vậy, công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy Esoft Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế toán Esoft Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu thực tế công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á, em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu, công ty thực đảm bảo chế độ kế toán Nhà nước ban hành, phát huy tối đa trình độ, kinh nghiệm cộng với sáng tạo, đồng tâm cán công nhân viên Do đó, công tác giúp cho công ty nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh thị trường điều kiện kinh tế nước ta có chuyển biến quan trọng hội nhập TTP, đòi hỏi tính tự chủ, độc lập, sáng tạo lớn từ phía doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn THS Ngô Thị Nguyên tận tình dạy em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Tuy nhiên hạn chế định, nên thân có cố gắng học hỏi, tìm tòi tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khoá luận tốt nghiệp hoàn thiện Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Hồng Nhung Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong chuyển kinh tế nước ta nay, đề tồn phát triển doanh nghiệp cần phải tự chủ sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi Muốn thực điều đó, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện máy quản lý, máy kế toán, cải tiến sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng tiến khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán công nhân viên Mục tiêu hàng đầu doanh nghịêp đạt mức lợi nhuận tối đa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất chi phí sản xuất mối quan tâm hàng đầu Tiết kiệm chi phí sản xuất coi chìa khóa tang trưởng phát triển với doanh nghiệp, để làm điều thiết doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào chi phí nguyên vật liệu yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất Đối với trình sản xuất sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chi phí phức tạp nguyên vật liệu có nhiều chủng loại, giá biến động, chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm đồng thời nhân tố định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn cho trình sản xuất thực có hiệu doanh nghiệp phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm cách tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cách hợp lý Cho nên việc quản lý tốt công tác kế toán nguyên vật liệu khâu nghiên cứu giải góp phần nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh phát triển Đối với Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á, nguyên vật liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trình sản xuất Do việc tổ chức tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu yêu cầu cấp thiết công ty Nhận thức vai trò, ý nghĩa tổ chức kế toán nguyên vật liệu , em mạnh dạn nghiên cứu trình bày đề tài “ Tổ chức Kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á” 2.Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài .2 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1.Tổng quan kế toán nguyên vật liệu Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 1.1.1Khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu 1.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.2 Lý luận chung tổ chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu .6 1.2.6.1 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung .15 Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung 15 1.2.6.2 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 15 Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 16 1.2.6.3 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ .16 Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 17 1.2.6.4 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ 17 Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ 18 1.2.5.5 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính 18 Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán máy vi tính 18 * Ngành nghề sản xuất kinh doanh .20 * Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 20 2.2.3 Chế độ, sách kế toán áp dụng Công ty 23 2.3 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Việt Á 25 2.3.1 Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Công ty .25 2.3.2 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty 26 Biểu 01: Bảng báo giá 27 Đơn vị: Công ty TNHH 27/7 27 Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh 27 BẢNG BÁO GIÁ 27 HỢP ĐỒNG KINH TẾ .28 PHIẾU NHẬP KHO 32 Ngày 02 tháng 10 năm 2015 32 Số 4289 32 PHIẾU NHẬP KHO 36 Ngày 08 tháng 10 năm 2015 36 Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Số 4325 36 PHIẾU XUẤT KHO 39 Ngày 14 tháng 10 năm 2015 39 Số 11846 39 PHIẾU XUẤT KHO 40 Ngày 14 tháng 10 năm 2015 40 Số 11876 40 Sơ đồ 2.6 : Quy trình hạch toán kế toán hàng tồn kho 44 2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á 48 2.4.1 Ưu điểm .48 2.4.2 Nhược điểm .48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - CÔNG NGHỆ VIỆT Á .50 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á 50 3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á 51 3.2.1 Thiết lập kết nối mạng máy tính phòng vật tư phòng kế toán: 51 3.2.2 Xây dựng hệ thống danh điểm thống Công ty 52 SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU .54 3.2.3 Lập Phiếu xuất kho lần theo định mức 55 3.2.5 Sử dụng phần mềm kế toán 55 KẾT LUẬN 57 Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung [...]... công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán *) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Để phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý, Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á áp dụng hình thức kế toán tập trung Theo hình thức này công ty chỉ mở sổ kế toán, phòng kế toán của công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu thập,... 2.3 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á 2.3.1 Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh rất đa dạng Vì vậy công tác hạch toán và quản lý đầu vào, đầu ra của nguyên vật liệu tại Công ty được lãnh đạo và các phòng ban... tin kế toán KẾ TOÁN Kế TRƯỞNTh toán Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máyGkế toán kho tổng ( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP đầu tư – công nghệ Việt Á) hợp *) Chức năng, nhiệm vụ - Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về tính chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin, số liệu - Kế toán tổng hợp: thu thập xử lý chứng từ, tổng hợp số liệu, tính toán giá thành,... máy vi tính ếẾ àhn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI hợ tisT Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung p oảO cán Á nhN c nu hấứ n B t Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp g áCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯo- CÔNG NGHỆ VIỆT Á t 2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần đầuStư - công nghệ Việt Á ổừ c 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Đúc kim loại là một ngành nghề truyềnáckthống... sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán ổ h Nhật ký - Sổ cái k à 1.2.5.5 Tổ chức sổ kế toánh theo hình thức kế toán trên máy vi tính n Đặc trưng cơ bản củaấhình thức kế g toán trên máy vi tính: Công việc kế toán u được thực hiện theo một chương trìnhnphần mềm kế toán trên máy vi tính Phần h g mềm kế toán được thiết kế theo a nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán trên à hoặc kết... Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.2.5.2 Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp Kiểm kê định kỳ a Hạch toán Nguyên vật liệu tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu được thể hiện bằng sơ đồ sau: Sinh viên: Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ 1.5: Kế toán. .. hhhh á òóòâ m nnn nt ggg uiđi Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công nốxệ ty kákư gcn Việt Á) ( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP đầu tư – công nghệ ếm ỹở , Mỗi phòng ban là một khâu quản lý được chuyên môn hoá theo n n chức năng nhiệm tđtg ấh vụ quyền hạn như sau: oốh uo ácu nhiệm pháp lý cao * Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty, có trách ,à nậ t n xuất kinh doanh, nhất của công. .. ổảỔả ứ, Á Ứ n n n N đqgO g gCt G u Á ht nỹcC T tIẻ Á gâổ Ừ ừ O nkn kGg kế ýđT h H ế À cIợ ốIt p h Sơ đồ 2.3: Hình thức kếitotoán Chứng từ ghi sổ Sp ứ oácCP nđầu tư – công nghệ Việt Á) C ( Nguồn: Phòng kế toán Công ty áhnh g H Ghi chú: Ghi hàng ngày Ínáci th N t Ghi cuối tháng, cuối kỳ Hit ừ s Ghi đối chiếu, kiểm tra iti g - Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế ni... tịch kiêm giám đốc ả - Họ tên: ĐỖ THỊ THANH VÂN n g - Địa chỉ : Số 91 Cầu Cáp, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng ( t - Vốn Điều lệ của Công ty: 1.900.000.000 Đồng Việt Nam Có con dấu riêng h hạch toán độc lập để giao dịch mang tên Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á ) - Có mã số thuế là: 0201303614 Thời gian đầu thành lập, Công ty cổ phần t đầu tư - công nghệ Việt Á có quy mô... hoặc kết hợp các hình thức okế toán Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức y kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn G giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay h i đ ị n h k S C PB ỳ M hB ổH ả á ứ Ầ ny nocN g gh Ghi chú civ M ti kỳ Ghi hàng ngày Ghi định Quan hệ đối chiếu táỀ ổ o pMsản phẩm theo hình thức kế toán trên Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán giá thànhừ nt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á , Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á , Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư – công nghệ việt á , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP, 2 Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính, * Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh., 3 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á., Điều 4: Cam kết chung, Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Ngày 08 tháng 10 năm 2015, Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Sơ đồ 2.6 : Quy trình hạch toán kế toán hàng tồn kho, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - CÔNG NGHỆ VIỆT Á, 2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư – công nghệ Việt Á., SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU, Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế toán Esoft

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay