NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại TUẤN VỮNG

48 197 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA : KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ THU HÀ LỚP : TCNHK13B NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hải Phòng, năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA : KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ THU HÀ LỚP : TCNHK13B NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Phương Thảo Hải Phòng, năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .4 ĐVT LNST NSNN .5 TNHH .5 Trđ TSCĐ TSCĐ HH .5 TSCĐ VH .5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Một số vấn đề vốn cố định doanh nghiệp 1.2 Hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp 1.2.1 Quan điểm hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp .5 1.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định doanh nghiệp 1.2.3 Phân tích tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định .9 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp .10 1.3.1 Nhân tố chủ quan 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 13 2.1 Giới thiệu chung công ty .13 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Thương Mại Tuấn Vững 13 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 13 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 14 2.1.4 Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 20132015 16 2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 .18 2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững .18 2.2.2 Phân tích tiêu phản ánh hiệu sử dụng VCĐ công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững 24 2.3 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn cố định Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 .27 2.3.1 Kết đạt 27 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 28 CHƯƠNG 29 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG .29 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững 31 3.2.1 Tăng cường công tác mở rộng trường giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố đinh 31 3.2.2, Thanh lý số tài sản cũ không phù hợp với yêu cầu trình kinh doanh 32 3.2.3 Hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán 33 3.2.4 Cần trích lập khấu hao hợp lý, sử dụng khấu hao có hiệu quả: 34 3.2.5 Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo độ ngũ cán công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng quản lý tài sản cố định 35 3.3 Một số kiến nghị với quan chức 38 3.3.1.Đối với nhà nước 38 3.3.2 Đối với công ty 38 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐVT Đơn vị tính LNST Lợi nhuận sau thuế NSNN Ngân sách Nhà Nước TNHH Trách nhiệm hữu hạn Trđ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ HH Tài sản cố định hữu hình TSCĐ VH Tài sản cố định vô hình DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG STT Tên sơ đồ, bảng Trang Bảng 1.2.2a cấu vốn kinh doanh công ty Bảng 1.2.2b Cơ cấu vốn cổ định theo hình thái biểu công ty Bảng 2.1 : Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 16 Bảng 2.2.1a Cơ cấu vốn kinh doanh công ty TNHH thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 19 Bảng 2.2.1b : Cơ cấu vốn cố định theo hình thái biểu công ty TNHH Thương Mại Tuấn Vững giai đoạn 20132015 Bảng 2.2.1c : Tình hình sử dụng TSCĐ công ty TNHH thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 22 Bảng 2.2.2 : Phân tích tiêu phản ánh hiệu sử dụng VCĐ công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 Sơ đồ 2.1 : Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững 23 14 LỜI MỞ ĐẦU ! Tính cấp thiết đề tài Sau thời gian chuyển đổi chế kinh tế nước ta đạt số thành tựu đáng kể bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho phát triển nhảy vọt, tránh nguy tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển giới Tuy nhiên, chuyển đổi chế kinh tế đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn, thử thách hội mới, điều tác động lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với môi trường hoạt động thoáng hơn, cạnh tranh gay gắt tự đòi hỏi doanh nghiệp phải gồng vượt qua khó khăn thử thách tận dụng hội tồn phát triển, ngược lại doanh nghiệp bị đào thải Chính coi kinh tế thị trường động lực để thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhằm khẳng định vai trò vị trí thị trường.Trong số giải pháp đó, giải pháp vốn vấn đề doanh nghiệp cần phải đặt lên hàng đầu trình tìm kiếm đường phát triển Xuất phát từ quan điểm kết hợp với thực trạng sử dụng vốn em chọn đề tài "Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại Tuấn Vững " làm đề tài nghiên cứu phục vụ cho trình thực chuyên đề thực tập 2.Mục tiêu nghiên cứu - Lý luận chung vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại Tuấn Vững - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại Tuấn Vững - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại Tuấn Vững 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định - Phạm vi nghiên cứu : + Về không gian : công ty TNHH thương mại Tuấn Vững + Về thời gian : giai đoạn 2013-2015 4.Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp so sánh - Phương pháp loại trừ - Phương pháp chi tiết - Phương pháp tổng hợp 5.Kết cấu đề tài : Chuyên đề bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại giai đoạn 2013-2015 Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH thương mại giai đoạn 2013-2015 Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Phương Thảo cán nhân viên phòng Kế toán tài công ty TNHH thương mại Tuấn Vững tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề vốn cố định doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm a,Khái niệm : Vốn cố định số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm,xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hay VCĐ biểu tiền giá trị lại TSCĐ Vì quy mô VCĐ lớn hay nhỏ định đến quy mô tính đồng TSCĐ ảnh hưởng lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Như VCĐ TSCĐ có mối quan hệ mật thiết với Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu, tham gia cách trực tiếp hay gián tiếp vào trình sản xuất doanh nghiệp, định trình độ sản xuất doanh nghiệp Để coi TSCĐ tư liệu lao động phải thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn sau: + Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản + Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy + Có thời gian sử dụng ước tính năm + Theo Thông Tư 45/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính TSCĐ phải có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên b,Đặc điểm vốn cố định - VCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều đặc điểm TSCĐ sử dụng lâu dài nhiều chu kỳ sản xuất định - VCĐ luân chuyển phần chu kỳ sản xuất Khi tham gia vào trình sản xuất, phận VCĐ luân chuyển cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức chi phí khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ - Sau nhiều chu kỳ sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển Sau chu kỳ sản xuất phần vốn luân chuyển vào giá trị sản phẩm tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho dến TSCĐ hết thời gian sử dụng,giá trị chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển Việc nghiên cứu cấu vốn cố định có ý nghĩa quan trọng trình quản lý sử dụng vốn cố định Khi nghiên cứu cấu vốn cố định phải xét hai góc độ nội dung kế hoạch quan hệ phận so với toàn Vấn đề phải xây dựng cấu vốn nói chung cấu vốn cố định nói riêng cho phù hợp, hợp lý với đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất, phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật trình độ quản lý để tạo điều kiện tiền đề cho việc sử dụng quản lý vốn cách hợp lý hiệu 1.1.2 Phân loại vốn cố định Việc quản lý vốn cố định công việc phức tạp khó khăn, Doanh nghiệp có tỷ trọng vốn cố định lớn, có phương tiện kỹ thuật tiên tiến Trong thực tế tài sản cố định xếp phân loại theo tiêu thức khác nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo dưỡng tài sản, đánh giá hiệu sử dụng loại, nhóm tài sản 1.1.2.1 Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng : Tài sản cố định sử dụng : Đây tài sản trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm Trong Doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định đưa vào sử dụng so với toàn tài sản cố định có lớn hiệu sử dụng tài sản cố định cao Tài sản cố định chưa sử dụng: Đây tài sản Doanh nghiệp nguyên nhân chủ quan, khách quan chưa thể đưa vào sử dụng như: tài sản dự trữ, tài sản mua sắm, xây dựng thiết kế chưa đồng bộ, tài sản giai đoạn lắp ráp, chạy thử Tài sản cố định không cần dùng chờ toán : Đây tài sản hư hỏng, không sử dụng sử dụng lạc hậu mặt kỹ thuật, chờ đợi để giải Như thấy cách phân loại giúp người quản lý tổng quát tình hình tài sử dụng tài sản, thực trạng tài sản cố định Doanh nghiệp 1.1.2.2 Phân loại tài sản cố định theo tính chất, công dụng kinh tế - Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh: tài sản cố định Doanh nghiệp sử dụng hằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, nghiệp an ninh quốc phòng: tài sản cố định Doanh nghiệp quản lý sử dụng cho mục đích phúc lợi, nghiệp, an ninh, quốc phòng Doanh nghiệp - Tài sản cố định bảo quản hộ, gửi hộ, cất giữ hộ Nhà nước: tài sản cố định Doanh nghiệp bảo quản, giữ hộ cho đơn vị khác cất giữ hộ Nhà nước theo định quan Nhà nước có thẩm quyền Vì thành lập, công ty gặp không khó khăn chung tình trạng thiếu vốn, vốn đầu tư cho tài sản cố định Ngoài đội ngũ cán công nhân viên có ít, trình độ chuyên môn kỹ thuật lúc đầu hạn chế, phải tự cạnh tranh lên khả Nhưng nhờ có mạnh dạn lãnh đạo công ty, nhờ chủ trương đắn, coi chất lượng yếu tố hàng đầu, công ty dần trưởng thành tìm chỗ đứng thị trường Công ty đạt kết sau: - Tổng tài sản bình quân năm 2014 2015 tăng cụ thể tăng từ 35.604,0 triệu đồng lên 41.924,0 triệu đồng Tổng tài sản của doanh nghiệp tăng cho thấy công ty tập trung đầu tư vào trang thiết bị máy móc, nhà xưởng, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất,tăng hiệu kinh doanh để đứng vững thị trường - Doanh nghiệp đầu tư mua trang bị thêm số loại tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, lý máy móc cũ lạc hậu bước đại hóa máy móc thiết bị doanh nghiệp - Công ty có doanh thu, doanh thu tăng, không bị thua lỗ - Mức thu nhập người lao động cải thiện - Về công ty theo dõi tình hình tăng giảm nguồn VCĐ kiểm kê TSCĐ theo quy trình đảm bảo việc phản ánh nguyên giá TSCĐ có - Trong công tác quản lý sử dụng TSCĐ công ty có phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng phận để công ty nắm tình trạng loại TSCĐ - Công tác trì bảo dưỡng đảm bảo kỳ, có sửa chữa sửa chữa thời gian ngắn - Công ty có đội ngũ cán có đầy đủ kinh nghiệm lực để điều hành vững công ty năm qua với thành viên có tinh thần trách nhiệm cao công việc 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Mặc dù trình sử dụng vốn cố định, doanh nghiệp có nhiều cố gắng đạt thành tựu đáng kể, song trình sử dụng vốn cố định doanh nghiệp bộc lộ số hạn chế, thiếu sót định Những hạn chế chủ yếu trình sử dụng vốn cố định doanh nghiệp : 28 Suất hao phí tài sản cố định năm 2015 doanh nghiệp 1,4316, tỷ suất khác cao cho thấy hiệu sử dụng tài sản công ty không tốt, chưa tiết kiệm tài sản - Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm 2015 có giảm nhẹ so với năm 2014 - Công ty chưa tận dụng tối đa lực sản xuất TSCĐ Nhiều TSCĐ có giá trị lớn chưa phát huy hết hiệu mong muốn - Trong việc tổ chức quản lý sử dụng tài sản cố định, công ty có kế hoạch sửa chữa định kì chưa thực tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng TSCĐ, máy móc hỏng hóng không sửa chữa kịp thời, chưa xác định hiệu công tác sửa chữa đói với loại tài sản cố định cụ thể Không nhữg thế, chi phí sửa chữa chưa quản lý chặt chẽ chưa có định mức cụ thể, chưa đánh giá kết thực - Công tác thị trường doanh nghiệp : Thị trường vấn đề thiết yếu định tồn phát triển doanh nghiệp Đối với công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững việc tiếp cận thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng thu nhập thông tin đối thủ cạnh tranh nhằm trì phát triển thị trường chưa xác định tầm quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Công ty chưa xác định điểm yếu thị trường Các thông tin đối thủ cạnh tranh, khách hàng biến động thị trường hạn chế -Trong công tác quản lý, sử dụng vốn cố định : Đối với số tài sản cố định hư hỏng mà khả khắc phục sửa chữa máy phát điện, máy photocopy công ty chưa tiến hành lý, nhượng bán dứt điểm để thu hồi vốn cố định kịp thời Ngoài doanh nghiệp có đầu tư máy móc thiết bị nhiên máy móc trang thiết bị thô sơ chưa có cải tiến nhiều Do trình kinh doanh gặp nhiều khó khăn CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG 29 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp năm 2016 Trong năm gần tình hình sản xuất kinh doanh công ty ổn định Công ty có đội ngũ công nhân viên lành nghề, có tinh thần trách nhiệm, quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, an toàn Sau xem xét tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm qua, công ty đưa phương hướng phát triển công ty thời gian tới nhằm áp dụng thành tựu khắc phục tồn kế hoạch kinh doanh để thu lợi nhuận ngày cao, giữ vững nhịp độ phát triển ổn định thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Trong năm 2016, doanh nghiệp chủ trương phát triển theo hướng sau : - Công tác đổi doanh nghiệp : Tiếp tục thực xếp, đổi doanh nghiệp, xây dựng phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh có tính cạnh tranh cao - Công tác đầu tư: Tăng cường đầu tư chiều sâu hoạt động tìm kiếm thị trường, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khách hàng Nâng cao lực thiết bị thi công đại, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển với tốc độ cao, thi công công trình có yêu cầu kỹ thuật cao - Công tác quản lý : Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ chi phí quản lý sản xuất chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu tích luỹ vốn để phát triển Phân cấp giao quyền chủ động cho đơn vị trực thuộc trình SXKD, gắn trách nhiệm quyền lợi cán quản lý - Công tác phát triển nguồn lực : Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho hoạt động SXKD Công ty Xây dựng phát triển nguồn lực người Công ty mạnh mặt đủ chất lượng số lượng, có lực quản lý ứng dụng công nghệ 30 Tìm biện pháp để huy động nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư SXKD - Các công tác khác : Tăng cường xây dựng sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đại, nâng cao lực kinh doanh, phát triển mở rộng liên doanh, liên kết với đối tác nước để phát triển lực Công ty doanh nghiệp xây dựng mạnh với lực cạnh tranh cao nước Quốc tế Không ngừng xây dựng phát triển thương hiệu uy tín Công ty thị trường 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững Qua xem xét tình hình sử dụng hiệu sử dụng vốn cố định Công ty nằm vừa qua cho thấy Mặc dù hoạt động điều kiện gặp nhiều khó khăn cố gắng tập thể cán công nhân viên Công ty việc tổ chức sản xuất kinh doanh nên đạt kết đáng khích lệ Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày có lãi mở rộng, đóng góp đáng kể cho Ngân sách Nhà nước, đồng thời đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao Tuy nhiên bên cạnh kết đạt Công ty bộc lộ số vấn đề tồn trình kinh doanh trình sử dụng vốn cố định Để góp phần giải số tồn Công ty nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty, em xin đề xuất số giải pháp sau: 3.2.1 Tăng cường công tác mở rộng trường giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố đinh Mục đích : Hiện hầu hết Doanh nghiệp dù hay nhiều ý đến công tác tiếp cận, mở rộng thị trường Công tác tiếp cận, mở rộng thị trường tạo chất lượng, hiệu quả, giá phục vụ phù hợp với yêu cầu thị trường Công ty muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định phải tiếp cận mở rộng thị trường Do Công ty cần gây uy tín khách hàng so với Doanh nghiệp cạnh tranh khác Qua tạo lợi cho để tăng 31 cường hiệu sử dụng vốn cố định Mặc dù phòng kinh doanh có song chưa thực thực chức mở rộng thị trường theo nghĩa Nội dung biện pháp : Để tiếp cận mở rộng thị trường cách có hiệu phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Công ty nên tiến hành sau: Thứ nhất, Công ty phải mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện địa bàn quan trọng Công ty đặt thêm chi nhánh tỉnh thành phố phía bắc Việc thực tạo điều kiện cho Công ty tiếp cận, nắm bắt thông tin thị trường khách hàng dễ biết đến công ty Thứ hai, Phòng kinh doanh cần bổ sung thêm nhân viên để tiến hành tìm kiếm thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng Phòng kinh doanh có nhiệm vụ thu nhập thông tin khả hạn chế đối thủ cạnh tranh Nắm khả hạn chế họ phương diện trình độ chuyên môn cán nhân viên kỹ thuật, tiềm lực vốn, máy móc thiết bị v.v để từ có kế hoạch phù hợp phát triển kinh doanh Phòng kinh doanh phải dự báo phát triển biến động thị trường để Công ty kịp thời phản ứng trước thay đổi thị trường 3.2.2, Thanh lý số tài sản cũ không phù hợp với yêu cầu trình kinh doanh Mục đích : Trong nguồn lực tài sản cố định Công ty, tài sản mà Công ty đầu tư, mua sắm năm gần nguồn vốn mà Công ty huy động có tài sản cũ mà Công ty trang bị ngày đầu thành lập.Những tài sản không phù hợp với tốc độ sản xuất nay, tài sản chiếm phần nhỏ tổng số vốn cố định chúng gây tình trạng ứ đọng vốn Nội dung biện pháp :Xử lý nhanh tài sản cũ biện pháp quan trọng nhằm giải tình trạng ứ đọng vốn, tăng hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung tài sản cũ chi phí thường cao, 32 chưa kể tới chi phí trì, bảo dưỡng Điều dẫn đến lợi nhuận bị giảm sút, làm giảm khả cạnh tranh Công ty thị trường Đối máy móc thiết bị cũ, việc không đảm bảo an toàn lao động sản xuất vấn đề đặt Ngoài bảo đảm hoạt động thường xuyên máy móc thiết bị không ổn định làm cho trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, gây khó khăn cho Công ty Số lãi hoạt động lý đem lại phục vụ cho đầu tư đổi thiết bị, đồng thời giải ứ đọng vốn cố định góp phần tăng cao hiệu sử dụng nguồn vốn 3.2.3 Hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán Kế toán khoa học, nghệ thuật quan sát ghi chép, phân tích tổng hợp hoạt động Doanh nghiệp trình bày kết nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc định kinh tế, trị, xã hội đánh giá hiệu hoạt động tổ chức Xuất phát từ vai trò công tác kế toán, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao hoàn thiện công tác hạch toán kế toán.Công tác hạch toán kế toán hoàn thiện giúp cho Doanh nghiệp quản lý sử dụng cách có hiệu vốn cố định trình sản xuất kinh doanh Nhưng vốn cố định biểu tiền tài sản cố định, máy móc thiết bị hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vấn đề mua sắm, theo dõi, nhượng bán, lý tài sản máy móc thiết bị góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty TNHH Tuấn Vững đạt thành tựu sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn cố định, phần quan trọng đóng góp công tác hạch toán kế toán không ngừng củng cố Trong thời gian tới để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định cần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tập trung vấn đề sau: Về sổ sách kế toán: Công ty nên mở thêm sổ theo dõi tài sản cố định cho đơn vị, phận sử dụng để hàng tháng, kế toán trích khâu hao tài sản cố định xác Đồng thời Công ty nên tiến hành đánh mã số cho tài sản cố định để kế toán theo dõi, đánh giá kịp thời tình hình sử dụng tài sản, máy móc thiết bị đơn vị cách đầy đủ giá trị vật Hàng năm, theo kế hoạch chi tiết cho việc sửa chữa lớn tài sản cố định, kế toán cần thực việc trích trước phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn, có kế 33 hoạch bảo dưỡng, thay chi tiết, phận tài sản cố định để kéo dài tuổi thọ nâng cao hiệu sử dụng chúng Việc điều chuyển tài sản cố định nội Công ty Văn phòng tổng hợp điều hành lập phiếu điều chuyển Phiếu điều chuyển lập thành Kế toán cần vào phiếu điều chuyển để điều chỉnh số theo dõi tài sản, máy móc cho đơn vị Công ty nói chung đặc biệt phòng Tài kế toán cần tăng cường việc ứng dụng tin học hoá vào hoạt động hạch toán kinh tế nhằm xác hoá số liệu, giảm nhẹ chi phí sổ sách chi phí khác kèm theo trình hạch toán theo phương pháp thủ công Do tài sản cố định biểu mặt vật vốn cố định Công ty chiếm phần lớn tổng vốn kinh doanh kế toán tài qua theo dõi hạch toán tăng giảm, trang bị tình hình sử dụng tài sản, máy móc thiết bị cần thường xuyên phân tích đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định, máy móc thiết bị để lãnh đạo Công ty nắm tình hình sử dụng nguồn vốn cố định từ có kế hoạch phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn 3.2.4 Cần trích lập khấu hao hợp lý, sử dụng khấu hao có hiệu quả: Như phân tích, TSCĐ trình sử dụng bị hao mòn dẫn hết thời hạn sử dụng Phần giá trị hao mòn TSCĐ tính vào chi phí công ty Tại công ty phần giá trị TSCĐ lớn nên giá trị hao mòn chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng chi phí công ty Vì việc tính toán sử dụng quỹ khấu hao hợp lý yêu cầu quan trọng để để cải thiện nâng cao hiệu sử dụng VCĐ nói chung hiệu sử dụng VCĐ công ty nói riêng Phương pháp khấu hao công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng tất TSCĐ có nghĩa công ty ấn định thời gian sử dụng cho TSCĐ từ xác định mức khấu hao hàng năm theo nguyên giá thời hạn sử dụng Phương pháp đơn giản với mức trích khấu hao không phản ánh mức độ sử dụng TSCĐ,do thời điểm kết thúc khấu hao không trùng với thời điểm TSCĐ bị hao mòn hết tính công suất Do cần: Vẫn áp dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng việc tính toán thời gian sử dụng TSCĐ cần điều chỉnh lại Các loại máy móc,thiết bị 34 có cường độ làm việc cao nên ấn định số năm thu hồi vốn thấp ngược lại Việc xác định cường độ làm việc thiết bị dựa báo cáo tình hình sử dụng TSCĐ Với thay đổi giúp công ty thu hồi vốn nhanh hợp lý để bù đắp khoản chi phí bỏ trước đó, giúp phản ánh mức độ sử dụng TSCĐ giúp nhà quản lý thấy thực trạng tình hình VCĐ công ty Có số máy móc công ty mua sắm tiền vay thời gian vay ngắn mà thời gian trích khấu hao lại dài nên gây khó khăn việc trả nợ Vì công ty nên xem xét đến yếu tố để có thời gian khấu hao hợp lý 3.2.5 Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo độ ngũ cán công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng quản lý tài sản cố định Lao động nhân tố cức kỳ quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quản lý sử dụng vốn cố định nói riêng toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nói chung Trong thực tế tài sản cố định máy móc thiết bị tiên tiến người lao động phải đào tạo cẩn thận qua trường lớp để họ sử dụng quản lý chúng có hiệu Doanh nghiệp cần có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ lao động triệt để khai thác nguồn lực Được đào tạo, bồi dưỡng trình độ người lao động nắm vững lý thuyết thực tế ứng dụng sử dụng tài sản cố định máy móc thiết bị Đồng thời họ có ý thức nghiêm túc lao động, chấp hành tốt quy định nội quy Doanh nghiệp thực nghiêm chỉnh quy phạm sản xuất Hiện trình độ cán công nhân viên Công ty cao chưa thực đáp ứng yêu cầu chất lượng công việc Đặc điểm ngành nghề mà Công ty đảm nhận đòi hỏi đội ngũ lao động phải nhanh nhẹn, có trình độ chuyên môn cao Để phát triển kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định thời gian tới, Công ty cần thực sau: Trong việc tuyển dụng bổ sung cán bộ, nhân viên mới, Công ty cần có sách tuyển dụng hợp lý Theo tuyển dụng người đào 35 tạo chuyên môn kinh tế kỹ thuật vào làm việc, tuyệt đối không tiếp nhận đối tượng không chuyên môn nghiệp vụ Trong trình kinh doanh mình, Công ty cần phát mạnh dạn đề bạt người có lực vào vị trí phù hợp nhằm phát huy tài kiến thức sở người, việc để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Công ty cần tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán công nhân viên (kể đội ngũ cán quản lý cán nhân viên chuyên môn kỹ thuật) qua nâng cao trình độ quản lý, sử dụng vốn cố định, tài sản, máy móc thiết bị củng cố chất lượng tư vấn nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực mà Công ty đảm nhận với Doanh nghiệp nước nước khu vực Với đội ngũ cán quản lý: Công ty tổ chức khoá học ngắn hạn, cử người học hình thức (kể nước ngoài) để họ tiếp cận với trình độ quản lý tiên tiến, có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty, đáp ứng biến đổi ngày cao kinh tế thị trường Với đội ngũ chuyên môn kỹ thuật: người trực tiếp sử dụng thiết bị chuyên dụng, thiết bị văn phòng trước yêu cầu mở rộng kinh doanh năm tới, Công ty cần tuyển dụng cử học thêm trường Công ty nên tổ chức buổi giới thiệu kỹ thuật lĩnh vực, huấn luyện sử dụng máy móc thiết bị quy trình kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn kỹ thuật đồng thời bố trí lao động giỏi kèm cặp hướng dẫn lao động yếu kém, tuyển dụng để họ nhanh thích nghi với máy móc thiết bị sử dụng chúng có hiệu cao Kinh phí phục vụ cho hoạt động lấy từ quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh Công ty Bên cạnh việc tạo điều kiện, khuyến khích cán công nhân viên tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trình độ quản lý sử dụng vốn cố định, tài sản máy móc thiết bị, Công ty nên có sách tăng lương cho cán bộ, nhân viên chịu khó học hỏi nâng cao trình độ khen thưởng xứng đáng người có ý thức việc bảo quản có sáng kiến tiết kiệm sử dụng tài sản máy móc thiết bị làm lợi cho tập thể đồng thời xử phạt nghiêm minh 36 người thiếu ý thức trách nhiệm làm hư hỏng mát tài sản, máy móc Công ty 3.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư đổi TSCĐ Trước hết phải thực tốt công tác đầu tư xây dựng mua sắm TSCĐ, xác định đắn yêu cầu tăng thêm TSCĐ nhu cầu số vốn đầu tư vào TSCĐ có thực cần thiết hợp lý vào lúc Nên xem xét kỹ lưỡng tình hình công ty để có bước làm hợp lý thông qua việc xác định nhu cầu VCĐ cách hợp lý nhằm đảm bào cho việc đầu tư TSCĐ có hiệu vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên sở tính toán lựa chọn định quan phương án kinh hệ doanh cần tỷ lệ phân phối VCĐ theo hình thức mục đích đầu tư thích hợp để tận dụng lực sản xuất có với giải pháp khôi phục, cải tạo TSCĐ xây dựng mới, đổi trang thiết bị, xử lý quan hệ đầu tư mở rộng đầu tư theo chiều sâu Ngoài việc lên kế hoạch đầu tư TSCĐ công ty cần nâng cao hiệu công tác tiến hành thẩm định dự án đầu tư, xây dựng để đưa định tối ưu nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ đầu tư Về nguồn vốn đầu tư công ty phải chủ động tạo nguồn vốn, trước hết nguồn vốn tự có, vốn cổ phần, vốn vay ngân hàng, vốn liên doanh với tổ chức kinh tế khác Để giảm bớt chi phí quản lý TSCĐ, khấu hao TSCĐ tránh lãng phí nguồn VCĐ TSCĐ hiệu không sử dụng công ty nên kiểm tra, xem xét TSCĐ hiệu quả, cũ, lạc hậu, không sử dụng Sau tìm đối tác thuê lý TSCĐ để thu hồi lại nguồn vốn ban đầu 37 3.3 Một số kiến nghị với quan chức 3.3.1.Đối với nhà nước Tạo điều kiện chế độ, sách cho phép Công ty chủ động việc huy động vốn, mua sắm tài sản cố định Nghiên cứu giải pháp để doanh nghiệp nước ta liên doanh, liên kết nhiều với doanh nghiệp thuộc khối ASEAN Đặc biệt trọng tới khả liên doanh, liên kết thị trường nước khối để vừa tăng cường hiểu biết thị trường, kỹ thuật, tài nước liên quan; vừa tạo lập thị trường cho cá doanh nghiệp ta khu vực mậu dịch tự thương mại hình thành Liên doanh mặt kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, trao đổi công nghệ, trao đổi phương pháp tiêu thụ sản phẩm, phát triển kênh phân phối Các quan chức quản lý Nhà nước cần sửa đổi bổ sung chế độ khấu hao tài sản cố định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ngành Công ty Trong việc tính khấu hao máy móc mang tính chủ quan nhà sản xuất, cần đề phương pháp tính trích khấu hao chung cho ngành nghề đặc thù riêng Từ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính chi phí sản phẩm tạo giá thành xác hơn.Không để số doanh nghiệp lách luật, trốn thuế cách khai khống khấu hao trích lập khấu hao Có sách thuế thích hợp với điều kiện công ty kinh doanh, thuế tài sản, thuế GTGT…để công ty tạo khả cạnh tranh thị trường sản phẩm công ty nước xâm nhập vào thị trường Việt Nam 3.3.2 Đối với công ty Công ty nên chủ động huy động vốn từ nhiều hướng khác để mở rộng kinh doanh Công ty nên mở rộng thêm chi nhánh văn phòng đại diện để thu hút thêm khách hàng tăng doanh thu.Đây nằm chiến lược phát triển kênh phân phối công ty thời gian tới.Công ty cần lập kế hoạch cụ thể việc hoạch định chiến lược phát triển hệ thống, có hệ thống phân phối rộng tiêu thụ nhanh sản phẩm, hàng hóa.Nhất công ty lại công ty thiên thương mại 38 Tăng cường đổi công nghệ quản lý, đẩy mạnh việc sửa chữa máy móc hỏng hóc Bằng việc phân cấp quản lý chặt chẽ đến tổ máy, đồng thời tạo quy chế sử dụng tài sản cố định công ty cách chặt chẽ phù hợp với điều kiện công ty 39 KẾT LUẬN Tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp điều kiện Trong kinh tế thị trường, công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững tồn cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp khác Do đòi hỏi công ty phải tích cực chủ động phấn đấu nâng cao hiệu công tác tổ chức sử dụng vốn kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn làm cho đồng vốn không ngừng nâng lên, trì phát triển lực sản xuất, đồng thời nâng cao đời sống cán công nhân viên Trong năm qua, Công ty có nhiều cố gắng tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh nên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có hiệu Tuy nhiên hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói riêng chưa thực linh hoạt Để nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty cần xem xét số giải pháp mà em trình bày Trong thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững, giúp đỡ nhiệt tình cô giáo hướng dẫn, Ban lãnh đạo Công ty, cô, chú, anh, chị phòng Tài - Kế toán công ty với cố gắng nỗ lực thân, kết hợp lý luận học với tình hình thực tế Công ty em mạnh dạn đề số biện pháp chủ yếu để công ty tham khảo nhằm góp phần đẩy mạnh việc tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Công ty 40 [...]... sẽ kéo theo những biến đổi cơ bản của đầu tư mua sắm thiết bị, tài sản cố định 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương Mại Tuấn Vững Tên công ty : Công ty cổ TNHH Thương Mại Tuấn Vững Tên giao dịch: TUAN VUNG TRADICO Mã số thuế:... vốn cố định Suất hao phí của vốn cố định theo = Vốn cố định bình quân Lợi nhuận sau thuế 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 1.3.1 Nhân tố chủ quan Đây là nhân tố chủ yếu quyết định đến hiệu quả sử dụng các tài sản cố định và qua đố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp Nhân tố này gồm nhiều yếu tố cùng tác động trực tiếp đến kết quả cuối... doanh nghiệp sử dụng vốn cố định có hiệu quả, doanh nghiệp thu được lợi nhuận 2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015 2.3.1 Kết quả đạt được Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Vững, đăng ký ngày 20/06/2012 Hoạt động tuân theo Luật doanh nghiệp 2005 và chịu sự điều hành của pháp luật hiện hành liên quan 27 Vì mới thành lập, công ty gặp không... PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG 29 3.1 Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong năm 2016 Trong những năm gần đây tình hình sản xuất kinh doanh của công ty luôn ổn định Công ty có đội ngũ công nhân viên lành nghề, có tinh thần trách nhiệm, quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, an toàn Sau khi xem xét tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong... biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 1.1.2.4 Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành gồm: - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng bằng vốn được cấp - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng bằng vốn đi vay - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng bằng vốn tự bổ sung của đơn vị - Tài sản cố định nhận góp liên doanh, liên kết từ các đơn vị tham gia 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh... dụng vốn cố định tại công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững a, Phân tích cơ cấu vốn kinh doanh Để có thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải sử dụng một số vốn nhất định để đầu tư, mua sắm những yếu tố cần thiết cho quá trình đó, vốn đó gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp Để thấy rõ được tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững ta cùng phân tích... doanh bao nhiêu đồng nguyên giá tài sản cố định Suất hao phí của Nguyên giá tài sản cố định bình quân TSCĐ = Doanh thu thuần Chỉ tiêu 4 : Hiệu quả sử dụng vốn cố định Ý nghĩ : Chỉ tiêu Hiệu quả sử dụng vốn cố định cho thấy để có một đồng doanh thu hoặc lợi nhuận trong năm Doanh nghiệp phải bỏ vào sản xuất kinh doanh bao nhiêu đồng vốn cố định Hiệu quả sử dụng VCĐ Lợi nhuận sau thuế = Vốn cố... được hiệu quả mong muốn - Trong việc tổ chức và quản lý sử dụng tài sản cố định, mặc dù công ty có kế hoạch sửa chữa định kì nhưng vẫn chưa thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng TSCĐ, máy móc hỏng hóng không được sửa chữa kịp thời, chưa xác định được hiệu quả của công tác sửa chữa đói với từng loại tài sản cố định cụ thể Không nhữg thế, chi phí sửa chữa chưa được quản lý chặt chẽ và chưa có định. .. của Công ty được tổ chức như sau: Sơ đồ 2.1 : Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững Giám đốc Phòng kế toán tài chính Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Nguồn : Phòng tài chính kế toán công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: - Giám đốc Công ty: trực tiếp chỉ đạo kinh doanh, phụ trách công tác tổ chức, quản lý công nhân viên, tình hình tài chính của Công ty Chịu... 295,76% Chỉ tiêu tăng mạnh cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn cố định rất có hiệu quả Tới năm 2015, chỉ tiêu tiếp tục tăng là 0,2986, tăng thêm 0,0890 ứng với 42,49% Ta có thể thấy rằng, hiệu quả sử dụng vốn cố định qua các năm đều tăng cho thấy doanh nghiệp đang có biện pháp và phương hướng sử dụng vốn cố định khá tốt Chỉ tiêu 5 : Suất hao phí của vốn cố định theo doanh thu thuần Chỉ tiêu này cho thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại TUẤN VỮNG , NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại TUẤN VỮNG , NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại TUẤN VỮNG , Tài sản cố định đang sử dụng : Đây là những tài sản đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm. Trong Doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định đã đưa vào sử dụng so với toàn bộ tài sản cố định hiện có càng lớn t, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015, 1 Giới thiệu chung về công ty, 2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015, 3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vững giai đoạn 2013-2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay