MỘT số BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN địa BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

105 198 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LÊ KHẮC TRUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LÊ KHẮC TRUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Văn Hiệp HẢI PHÒNG - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ công trình nghiên cứu riêng Số liệu sử dụng và kết quả nghiên cứu hoàn hoàn toàn trung thực Bản luận văn này hoàn thành nỗ lực thân với kiến thức học tích lũy trình công tác, với hướng dẫn tận tình từ Thầy giáo, PGS.TS Đào Văn Hiệp, phó hiệu trưởng Trường ĐHHP giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo phường Đằng Hải đơn vị nơi công tác giúp hoàn thành luận văn Các nội dung nghiên cứu kết thể luận văn trung thực chưa công bố công trình Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Khắc Trung ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập Trường Đại học Hải Phòng, thầy, cô giáo truyền đạt kiến thức hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành khoá học đào tạo thạc sĩ Trong trình học tập nghiên cứu cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân nhà trường Đến hoàn thành chương trình môn học luận văn thạc sĩ khoa học Trước tiên xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý thầy, cô Trường Đại học Hải Phòng khoa sau Đại học, thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt hai năm qua đặc biệt Thầy giáo, PGS TS Đào Văn Hiệp, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng giành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, bảo, giúp đỡ để nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sĩ khoa học Đồng thời xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, cán công chức phường Đằng Hải nơi công tác giúp đỡ cho tiếp cận với số liệu cung cấp cho tài liệu liên quan đến đề tài để có sở nghiên cứu luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn kiến thức trang bị vốn kinh nghiệm sẵn có Tuy nhiên tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận tham gia đóng góp ý kiến quý thầy cô, toàn thể bạn Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Hải Phòng, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Khắc Trung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG (XÃ) 1.1.3 Nội dung công tác thu chi ngân sách phường 12 1.1.4 Công tác quản lý ngân sách phường .18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 35 CỦA PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN GIAI ĐOẠN 2010-2014 35 2.1 Khái quát điệu kiện tự nhiên - kinh tế xã hội phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng 35 2.3 Đánh giá tình hình quản lý ngân sách phường Đằng Hải Quận Hải An thành phố Hải Phòng 67 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phường Đằng Hải Quận Hải An thành phố Hải phòng thời gian tới 75 3.1.1 Mục tiêu phương hướng tổng quát phường Đăng ̀ Hải thời gian tới .75 3.2 Phương hướng quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải Quận Hải An, thành phồ Hải Phòng 76 3.3 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng 79 3.5 Điều kiện để thực biện pháp .92 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nước NSP Ngân sách phường TC-KH Tài - Kế hoạch UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KT-XH Kinh tế xã hội XDCB Xây dựng bản v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Tên biểu đồ Tình hình thu ngân sách phường Đằng Hải Cơ cấu thu ngân sách phường Đằng Hải năm 2010 Cơ cấu thu ngân sách phường Đằng Hải năm 2011 Cơ cấu thu ngân sách phường Đằng Hải năm 2012 Cơ cấu thu ngân sách phường Đằng Hải năm 2013 Cơ cấu thu ngân sách phường Đằng Hải năm 2014 Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải hưởng 100% Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải hưởng phân chia theo tỷ lệ % Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải bổ sung từ ngân sách cấp Tình hình chi ngân sách phường Đằng Hải Các khoản chi đầu tư phát triển phường Đằng Hải Tình hình chi thường xuyên phường Đằng Hải Tình hình chấp hành dự toán thu ngân sách phường Đằng Hải Tình hình chấp hành dự toán chi ngân sách phường Đằng Hải Trang 42 43 43 43 44 44 47 50 53 53 59 61 63 66 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Tình hình thu ngân sách phường Đằng Hải năm 20102014 theo nội dung nguồn thu Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải hưởng 100% Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải hưởng phân chia theo tỷ lệ % Các khoản thu Ngân sách phường Đằng Hải bổ sung từ ngân sách cấp Tình hình chi Ngân sách phường Đằng Hải năm 20102014 Các khoản chi đầu tư phát triển phường Đằng Hải Các khoản chi thường xuyên phường Đằng Hải Công tác chấp hành dự toán thu ngân sách phường Đằng Hải Công tác chấp hành dự toán chi ngân sách phường Đằng Hải Trang 41 46 49 52 55 58 60 62 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phường, xã, thị trấn (gọi chung cấp phường) cấp quyền sở hệ thống hành nhà nước bốn cấp nước ta Cấp phường có vị trí đặc biệt quan trọng, nơi tuyệt đại phận nhân dân cư trú, sinh sống, cấp trực tiếp nắm bắt giải nguyện vọng nhân dân, trực tiếp tổ chức lãnh đạo nhân dân triển khai thực chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước vào thực tiễn Để thực nội dung công việc quyền cấp phường đòi hỏi nguồn lực tài đáp ứng lớn có ý nghĩa tiên mà chủ yếu Ngân sách Nhà nước đảm bảo Chính thế, việc quản lý ngân sách phường tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch khoa học cần thiết hết Luật ngân sách Nhà nước năm qua, với đổi chung đất nước thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, quản lý ngân sách nhà nước có bước cải cách, đổi đạt số thành tựu đáng kể; Đặc biệt từ Luật ngân sách nhà nước Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004 với mục tiêu ý nghĩa quan trọng việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội; Tăng cường tiềm lực tài đất nước; quản lý thống tài quốc gia; xây dựng ngân sách nhà nước lành mạnh, thúc đẩy vốn tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; Tăng tích luỹ để thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; Đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại Ngân sách nhà nước khâu quan trọng điều tiết kinh tế vĩ mô Ngân sách phường phận cấu thành ngân sách nhà nước, công cụ để quyền cấp phường thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Luật ngân sách nhà nước năm 2002 sở pháp lý để tổ chức quản lý ngân sách nhà nước nói chung ngân sách cấp phường nói riêng nhằm phục vụ cho công đổi đất nước Song thực tế yếu tố, điều kiện tiền đề chưa tạo lập đồng bộ, làm cho trình quản lý ngân sách cấp đạt hiệu thấp, chưa đáp ứng yêu cầu mà luật ngân sách đặt Trong hoàn cảnh đó, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi quản lý thu, chi ngân sách tạo điều kiện tăng thu ngân sách sử dụng ngân sách tiết kiệm, có hiệu hơn; giúp sớm đạt mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Bên cạnh đó, công tác quản lý Ngân sách phường nhiều tồn ảnh hưởng tới hiệu quản lý, làm cho Ngân sách phường chưa thực phát huy vai trò quan trọng hệ thống cấp Ngân sách Nhà nước, chưa đảm bảo huy động đủ nguồn nhân lực tài chính, giúp quyền cấp phường hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Chính vậy, để tìm hiểu rõ nguyên nhân từ đưa giải pháp nâng cao công tác quản lý Ngân sách phường có ý nghĩa quan trọng Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý ngân sách mà cụ thể công tác quản lý ngân sách phường; xuất phát từ thực trạng công tác quản lý ngân sách phường định lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu Công tác Quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Những nội dung công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Về không gian: Phân tích thực trạng quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 83 3.3.3.2 Nâng cao chât lượng dự toán chi ngân sách Xây dựng dự toán chi ngân sách phải vào nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí phải tuân theo sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Chỉ đạo ban ngành, đoàn thể của phường lập dự toán chi phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Lập gửi dự toán theo quy định - Cán bộ tài phường tổng hợp xây dựng dự toán chi NSNN phường sở dự toán quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị đồng thời dự kiến nguồn thu hưởng để cân đối nhiệm vụ chi Cán tài kế toán phường phải phối hợp với quan thuế phận có liên quan để tính toán khoản thu ngân sách nhà nước địa bàn, chức năng, nhiệm vụ giao chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu để lập dự toán thu, chi ngân sách phường Sau nhận định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách UBND Quận, UBND phường hoàn thành dự toán ngân sách theo lĩnh vực báo cáo UBND quận định Sau dự toán NSP được định, UBND phường báo cáo UBND Quận, phòng tài Quận đồng thời công khai cho nhân dân biết theo quý Ngay từ đầu năm, phường phải gửi kho bạc nhà nước nơi giao dịch kế họach ngân sách để làm sở toán kiểm soát chi ngân sách phường 3.3.4 Tăng cường công tác chấp hành ngân sách phường Chấp hành ngân sách khâu công tác điều hành ngân sách Kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm thực có hiệu hay không, mục tiêu kinh tế, xã hội có thực hay không việc chấp hành ngân sách định 3.3.4.1 Đối với công tác thu ngân sách phường - Tăng cường kiểm tra, quản lý thu địa bàn phường: Thực tốt Pháp lệnh phí, lệ phí, tăng cường mở rộng hoạt dịch vụ văn hoá, thể thao, Ban quản lý chợ cần tăng cường quản lý, cho thuê địa điểm kinh doanh, thu 84 phí trông giữ xe máy xe đạp; thực chế khoán thu thích hợp khoản thu khác Qua phấn đấu giảm cấp bù từ ngân sách cấp từ giao cho đơn vị tự đảm bảo đảm bảo phần kinh phí - Tăng cường công tác quản lý thu, trọng lĩnh vực thất thu lớn, chủ yếu thất thu doanh nghiệp quốc doanh, thuế đất phi nông nghiệp Thực biện pháp, bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu hộ - Tích cực động viên, khai thác nguồn thu cho ngân sách, tập trung chi cho công trình trọng điểm, mang lại hiệu cao Chi cục Thuế quận, đội thuế phường cần tập trung hướng dẫn, đưa luật thuế vào đời sống nhân dân, thông qua việc tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, từ thu đúng, thu đủ không để kết dư, tồn đọng thuế Trên sở chức nhiệm vụ ngành thuế thời điểm cần tăng cường dịch vụ tư vấn thuế, tuyên truyền hỗ trợ nhằm giải thích, hướng dẫn vướng mắc sách, thủ tục kê khai, tính thuế Làm tốt công tác quản lý điều hành thu NSP hoạt động tài phường Tổ chức thu sở phân loại nguồn thu để triển khai thu cho phù hợp hiệu Phát huy nội lực, nâng cao vài trò, trách nhiệm tổ chức trị- xã hội việc tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách - Khai thác nguồn thu đôi với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu cho ngân sách phường quản lý chặt chẽ nguồn thu cho NSP - Tăng cường kiểm tra, quản lý thu địa bàn phường, khoản thu phải nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN có xác nhận KBNN, tránh tình trạng thất thu thuế Phối hợp quan thực thu NSNN 85 3.3.4.2 Đối với công tác chi ngân sách phường Trong điều kiện kinh tế khó khăn, việc chi tiết kiệm hiệu mà đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế yêu cầu đạt lên hàng đầu Để làm điều cần phải có giải pháp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển Với giải pháp cụ thể: - Các khoản chi NSP phải công khai, minh bạch, tiết kiệm, kiểm tra, kiểm soát, phải có dự toán duyệt, đảm bảo chế độ định mức, chế độ tiêu chuẩn Nhà nước ban hành thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách định chi, có chứng từ hợp lệ Người định chi phải chịu trách nhiệm định mình, sai phải bồi hoàn công quỹ - Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí của quan, đơn vị UBND phường rà soát xây dựng máy tinh gọn, làm việc hiệu qua đó tiết kiệm kinh phí quản lý hành Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu - Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng dự toán chi hàng quý, hàng tháng để làm thực chi cho sát với tình hình thực tế đồng thời đảm bảo hiệu khoản chi - Thực nghiêm túc chế độ công khai tài chính; mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Xây dựng định mức chi tiêu nội phù hợp với tình hình thực tế Xác định thứ tự ưu tiên khoản chi cho công tác nghiệp vụ chuyên môn trước sau chi mua sắm sữa chữa… chi cần cân nhắc khả NSP Thực tiết kiệm chi hội nghị, tiếp khách + Công việc điều hành chi, trước hết cần dựa vào kế hoạch, dự toán duyệt nhiệm vụ chi giao Trong chi thường xuyên, hàng quý phường phải lập dự toán cụ thể đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định quan tài chính, quan cấp xét duyệt Căn vào khả thu NSP, quan tài thông báo dự toán cho phường Đảm bảo chi thường xuyên phải tuân 86 thủ theo quy định nhà nước, đựơc chi có dự toán duyệt, chi chế độ, định mức giao, đựơc chủ tài khoản duyệt chi + Trong chi đầu tư phát triển, quản lý khoản chi phải đảm bảo nguyên tắc tài chính, không dàn trải mà có lựa chọn, tập trung đầu tư công trình trọng điểm trạm y tế, trường học Thực bàn bạc dân chủ, thống khoản chi, thu cách công khai theo phương châm “Nhà nước nhân dân làm” nhằm tránh tình trạng tiêu cực, giữ đoàn kết nội bộ, tạo niềm tin với nhân dân - Tăng cường kiểm soát KBNN chi ngân sách: Toàn khoản chi từ ngân sách phường phải kiểm soát qua KBNN quận, phải có dự toán ngân sách cấp có thẩm quyền giao KBNN cần cương từ chối toán khoản chi chưa đủ điều kiện chi theo Luật ngân sách Nhà nước 3.3.4.3 Tăng cường công tác toán ngân sách phường - Thực nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán theo quy định, năm ngân sách ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 Trước khóa sổ kế toán ngày 31/12, KBNN kiểm tra, đối chiếu số liệu, đôn đốc khoản thu nộp vào NSNN, giải hết khoản chi theo chế độ - Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kế toán năm đảm bảo khớp UBND phường KBNN nơi giao dịch Thời gian chỉnh toán NSP hết ngày 31/1 năm sau, cần phải phối hợp với KBNN đối chiếu lại tất khoản thu, chi NSP năm đảm bảo hạch toán đầy đủ, xác khoản thu, chi theo mục lục NSNN áp dụng phường, kiểm tra lại số thu phân chia cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định Quyết toán chi NSP không lớn toán thu NSP Kết dư NSP số chênh lệch lớn số thực thu số thực chi NSP Cán tài phải sâu phân tích nội dung, kết thực để làm sở thẩm tra, phê duyệt toán, làm xây dựng dự toán cho năm tiếp theo, giai đoạn ổn định ngân sách 87 3.3.5 Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý Trong công tác quản lý NSNN nhân tố có ý nghĩa định đặc biệt quan trọng cán quản lý Cán quản lý phải có lập trường tư tưởng trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, thực đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham ô, hối lộ, có ý thức tổ chức kỷ luật, dân chủ, đoàn kết, nhân dân tín nhiệm, có trình độ lực chuyên môn tốt, hiểu biết rộng, có sức khỏe tốt để làm việc Trong điều kiện nguồn thu NSP ngày nhiều, nội dung chi ngày lớn đòi hỏi phải có đội ngũ cán đủ lực để nắm bắt, ghi chép hạch toán đầy đủ, xác nội dung thu, chi NSP điều tất yếu Để làm điều đòi hỏi phải làm tốt vấn đề sau: Chủ tịch phường với tư cách người đứng đầu UBND phường, chủ tài khoản phường, chủ tịch phường phải có am hiểu quản lý kinh tế nói chung quản lý tài nói riêng chủ tịch phường cần phải đào tạo quản lý tài thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức Vì phải thường xuyên có kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho Chủ tịch UBND cán kế toán phường Ổn định công tác cán tài phường, sử dụng cán tài lâu dài, không thay liên tục, phường, cán kế toán thường thay theo nhiệm kỳ Đảng ủy-HĐND, ảnh hưởng tới việc nắm bắt, quản lý tốt nguồn thu, nhiệm vụ chi phường Cử cán bộ phường tham gia đầy đủ lớp tập huấn, hướng dẫn văn pháp luật, thông tư, nghị định nhà nước cho cán quản lý 88 NSP để cán hiểu thực pháp luật, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ học nâng cao trình độ tiếng anh, tin học Định kỳ hàng quý, hàng năm tổ chức buổi sơ, tổng kết đánh giá tình hình quản lý Ngân sách Qua để phát huy những mặt tích cực, đề các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế Để làm tốt việc trên, UBND quận phải có kế hoạch tăng cường bố trí đủ cán có lực cho công tác quản lý tài NSP, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kiên thay cán không đáp ứng yêu cầu - Thường xuyên đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý thu, chi NSP phần mềm máy vi tính - Trong thời gian tới cần có biện pháp nâng cao lực đội ngũ kế toán phường Thành phố, Quận tổ chức thi tuyển cán công tác phường, cán tài chính; thực tốt việc thu hút sinh viên tốt nghiệp trường đại học công tác phường Chỉ tuyển chọn người đào tạo chính quy, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức Tạo điều kiện cho cán tài tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác tài lâu dài Bên cạnh đó, cán lãnh đạo phường cần nhận thức đắn, toàn diện tầm quan trọng, trách nhiệm công tác quản lý NSNN địa bàn, cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác quản lý NSNN, cần bố trí lại đội ngũ cán cho hợp lý, bố trí người việc, phù hợp với khả trình độ chuyên môn 3.3.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSP Xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo cán sử dụng hệ thống tin học quản lý: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý NSP cải tiến quy trình nghiệp vụ, giảm bớt thao tác ghi sổ, nâng cao hiệu công việc, rút ngắn thời gian mở sổ sách kế toán, lập báo báo, gửi báo cáo theo quy định Đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin 89 giúp cho việc lập dự toán, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách, toán ngân sách thực theo quy trình thống từ cán tài kế toán phường giảm bớt khối lượng ghi chép sổ sách kế toán, tính toán lên hệ thống báo biểu, dành nhiều thời gian cho công tác quản lý, bao quát hết hoạt động tài địa phương; phòng TCKH quận có thông tin tình hình quản lý ngân sách phường cách nhanh thuận tiện cho việc hướng dẫn điều hành, xử lý vấn đề thuộc quyền thấy hạn chế để đạo khắc phục kịp thời 3.3.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi ngân sách phường Gắn liền với việc tăng nguồn thu NSP, đảm bảo nhiệm vụ chi minh bạch, hiệu quả, cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu, chi NSP để đảm bảo tính khách quan, tăng cường niềm tin nhân dân vào lãnh đạo đắn Đảng - Tăng cường công tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình chấp hành ngân sách, sử dụng ngân sách: Hàng năm Thanh tra quận, phòng TC-KH quận xây dựng lên kế hoạch thanh, kiểm tra đơn vị có sử dụng ngân sách trình UBND quận phê duyệt; Qua tra, kiểm tra, kiến nghị với sở khắc phục sai phạm quản lý ngân sách Nếu cá nhân đơn vị vi phạm pháp luật kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định Pháp Luật - Tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền địa phương, phối hợp ngành việc quản lý ngân sách; Cụ thể BCH Đảng phường thực lãnh đạo việc nghị chuyên đề lãnh đạo công tác thu, chi ngân sách; dự toán toán ngân sách hàng năm phường phải thông qua Cấp ủy để có ý kiến đạo 90 3.3.8 Thực dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình khoản chi NSP Thực công khai dân chủ nguyên tắc quan trọng quản lý chi NSP Đối với cấp phường việc thực dân chủ, công khai minh bạch lại có ý nghĩa quan trọng dân chủ phường dân chủ trực tiếp Đó việc quyền cấp phường phải cung cấp cho nhân dân đầy đủ thông tin hoạt động thu, chi NSP thông qua họp dân tạo điều kiện, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ” Chủ tịch UBND phường thực hiện công khai và phải có trách nhiệm trả lời các chất vấn của các tập thể và cá nhân về các vấn đề liên quan đến nội dung đến các nội dung đã được thực hiện công khai tài chính Hiện nhiều địa phương quyền phường thực việc huy động đóng góp nhân dân để xây dựng sở hạ tầng Đây chủ trương đúng, song trình quản lý, sử dụng khoản đóng góp của nhân dân không minh bạch, làm lòng tin nhân dân Để giải vấn đề cần phải thực dân chủ công khai việc sử dụng NSP Những khoản đóng góp, huy động vốn góp nhân dân để xây dựng sở hạ tầng, cần có phương án cụ thể có kiểm tra giám sát nhân dân, tất khoản chi NSP phải ghi chép đầy đủ công khai cho người dân được biết Nội dung công khai Dự toán thu chi NSP: Sau dự toán thu chi NSP đựơc cấp phê chuẩn UBND phường thực việc công khai chi tiết khoản thu, chi NSP năm để cán bộ, Đảng viên nhân dân biết kế hoạch thu chi NSP, thông báo để thực chức giám sát có trách nhiệm việc xây dựng dự toán NSP 91 Quyết toán thu chi ngân sách năm: Sau ngày 31 tháng 12 hàng năm UBND phường hoàn chỉnh số liệu để báo cáo kết thu chi NSP với cấp trên, thành viên UBND phường, hội nghị ban chấp hành đảng và báo cáo công khai trước hội nghị đảng nhân dân phường Tiếp thu ý kiến nhân dân như: Kinh nghiệm quản lý khai thác nguồn thu địa bàn nguồn thu xót, nên tiết kiệm chi nghiệp vụ nào, đầu tư mức hợp lý 3.4 Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, Quận Hải An thời gian tới Qua nghiên cứu lý luận, sở thực trạng quản lý NSNN phường Đằng Hải kiến thức, kinh nghiệm mà học viên thu nhận thời gian học công tác phường Đằng Hải, học viên xin mạnh dạn nêu lên số kiến nghị quận Hải An và thành phố Hải Phòng vấn đề liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý NSNN phường Đằng Hải - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng lập dự toán, giao kế hoạch thu - chi ngân sách Cụ thể: Khắc phục việc giao dự toán thu, chi phường phải đúng, đủ công bằng, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng bản, tuyệt đối tình trạng xin cho, chạy vốn Phải đảm bảo phát huy quyền chủ động phường đảm bảo tính khoa học thực tiễn dự toán ngân sách để có hỗ trợ cân đối ngân sách, hỗ trợ chi đầu tư xây dựng hợp lý; giao tiêu ngân sách chậm tháng 12 hàng năm để ngân sách phường chủ động việc cân đối ngân sách - Đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NS cho phường, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng địa bàn 92 Cụ thể: cần phải khảo sát thực tế tình hình thu, chi ngân sách cấp phường để có kế hoạch điều chỉnh tăng tỷ lệ % phân chia nguồn thu cho cấp phường hưởng tiền sử dụng đất, nhằm giảm hỗ trợ cân đối ngân sách từ quận, tăng nguồn thu - chi đầu tư xây dựng cho cấp phường, có nâng cao vai trò quản lý nhà nước cấp phường địa bàn, trực tiếp thúc đẩy tăng thu cho địa phương, chủ động việc sử dụng nguồn thu giải nợ đọng xây dựng cấp phường - Đầu tư sở vật chất công nghệ thông tin để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý ngân sách tầm, tạo đồng bộ, thống nhanh số liệu thu, chi ngành Tài - Kho bạc - Thuế đáp ứng theo yêu cầu cấp có thẩm quyền phục vụ cân đối ngân sách địa bàn phường - Thành phố, Quận cần tăng cường hướng dẫn, định kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn sách, chế độ cán làm công tác quản lý tài phường để đánh giá công tác quản lý ngân sách toàn Quận, để từ có hướng dẫn, mở lớp bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý ngân sách cách hiệu 3.5 Điều kiện để thực biện pháp 3.5.1 Luật Ngân sách nhà nước thực nghiêm chỉnh Việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật NSNN văn hướng dẫn điều kiện để hạn chế sai sót xảy công tác quản lý 3.5.2 Xác định vị trí, vai trò NSNN Một là, Thành phố, Quận cần có biện pháp tuyên truyền, vận động thích hợp để cán người dân nhận thấy rõ ràng vị trí vai trò NSP giai đoạn nay, tạo điều kiện thuận lợi cho quyền sở thực tốt chức nhiệm vụ 93 Hai là, hệ thống Pháp luật phải ngày hoàn thiện để tăng cường hiệu lực quản lý quyền Nhà nước cấp phường với nhân dân Cần cải cách mạnh mẽ máy quản lý hành cấp phường, quy định rõ chức nhiệm vụ UBND tổ chức điều hành NSP 3.5.3 Công tác quản lý phải công khai, minh bạch Thực công khai, dân chủ nguyên tắc quan trọng quản lý NSNN Nó phát huy tinh thần, trí tuệ nhân dân Nhìn chung, công tác quản lý NSP đòi hỏi phải làm để NSP thực trở thành cấp ngân sách hoàn chỉnh gắn với quyền hạn trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng cấp quyền khác coi cấp phường công cụ để thực chức năng, nhiệm vụ Chính quyền sở với máy tổ chức, đội ngũ cán hạn chế nhiều phương diện, ngân sách khả cân đối lại phải hứng chịu gánh nặng hoạt động nhằm thực thị, mệnh lệnh trách nhiệm cấp nên khó hoàn thành nhiệm vụ cách thực tế hiệu Chính vậy, quyền cấp phường cần khẳng định cấp quyền độc lập tương đối, chủ động sử dụng ngân sách nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao tiến tới phương thức để nhân dân thực tự quản cộng đồng hoàn toàn hình ảnh thu nhỏ Nhà nước, công cụ đảm bảo lợi ích Nhà nước Như chủ trương “Nhà nước nhân dân làm” thực thi có ý nghĩa quan trọng việc gắn bó cộng đồng dân cư với Nhà nước, thúc đẩy trình phát triển chung nước 94 KẾT LUẬN NSNN nói chung ngân sách phường Đằng Hải nói riêng công cụ sách tài nhà nước địa phương để quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định KT-XH theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vì vậy, việc tăng cường quản lý NSNN có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu máy nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội, an ninh, quốc phòng Nâng cao hiệu quản lý ngân sách tất yếu, trình lâu dài gặp không khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị phường NSNN coi huyết mạch kinh tế, có vai trò quan trọng việc thúc dẩy cho phát triển kinh tế nhanh bền vững, thực sách xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công cụ để Nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu quản lý kinh tế Thông qua ngân sách, Nhà nước huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước Vì vậy, việc củng cố, tăng cường quản lý ngân sách, lành mạnh hóa hệ thống tài quốc gia để phát triển kinh tế yếu tố quan trọng định thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước Việt Nam nói chung phường Đằng Hải nói riêng thời kỳ Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, học viên xin rút số kết luận: - Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước pháp luật quản lý NSNN cần đổi cách hiệu sâu sắc công cụ quản lý, đội ngũ cán quản lý quan trọng - Để xây dựng phát triển kinh tế thị trường, nhà nước phải sử 95 dụng hệ thống các công cụ quản lý vĩ mô kế hoạch, sách, công cụ tài chính, pháp luật… Việc sử dụng công cụ thể thông qua hoạt động quan, đơn vị máy nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - Thực quản lý tốt nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo chất lượng hiệu quả, thu đầy đủ theo quy định pháp luật tạo môi trường kinh doanh công đối tượng kinh doanh, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị cấp quyền, đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy phường Đằng Hải phát triển ngày nhanh bền vững Thông qua Luận văn tốt nghiệp: “Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng”, học viên muốn nêu lên kết đạt tồn tại, nguyên nhân công tác quản lý ngân sách phường Đằng Hải, trình bày số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách phường Tuy nhiên với khả hiểu biết thân thời gian có hạn nên viết không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy, cô giáo đọc nhận xét, góp ý để viết hoàn thiện hơn, với mong muốn đóng góp phần vào công tác quản lý thu - chi ngân sách phường Đằng Hải cho năm tới Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo, PGS.TS Đào Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng cán UBND phường Đằng Hải giúp đỡ hoàn thiện luận văn tốt nghiệp Xin trân thành cảm ơn! 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo toán ngân sách phường Đằng Hải (Từ năm 2010-2014) [2] Bộ Tài Chính (2003), Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực I, Nhà xuất Tài Chính [3] Bộ Tài Chính (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP [4] Bộ Tài Chính (2009), Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 23/6/2003 quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND [5] Bộ Tài Chính (2006), Văn bản pháp quy về quản lý tài chính đối với xã, phường, thị trấn Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [6] Chính Phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ [7] TS Đặng Văn Du, TS Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [8] Ths Phương Thị Hồng Hà (2013), Giáo trình quản lý Ngân sách Nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [9] Tô Thiện Hiền, Nâng cao hiệu quản lý Ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh [10] Nguyễn Thị Hoa (2011), Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Ngân sách nhà nước địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài [11] Học viện hành chính quốc gia (2005), Quản lý tài chính ngân sách xã, Nhà xuất chính trị quốc gia, Hà Nội [12] Ths Phan Phương Nam (2010), Giáo trình luật Ngân sách Nhà nước, Nhà xuất Công An Nhân Dân [13] Ngân sách năm 2010-2014 của UBND quận Hải An, TP Hải Phòng [14] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai (2002), Luật ngân sách nhà nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 97 [15] Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân [16] Sách nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2013 NXB tài chính [17] Sách chế độ kế toán, ngân sách và chính xã, phường, thị trấn, Tiêu chuẩn định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã, phường, thị trấn 2013 NXB tài chính [18] Ths Sử Đình Thành (2009), Giáo trình Lý thuyết tài công, Nhà xuất Thống kê [19] Uỷ ban nhân dân Quận Hải An (2010 -2014), Tổng hợp toán [20] website: http://haiphong.gov.vn/ [21] website: http://haiphong.gov.vn/sotaichinh/ [22] website: http://haiphong.gdt.gov.vn/ [23] website: http://haian.gov.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN địa BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG , MỘT số BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN địa BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG , MỘT số BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN địa BÀN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG , VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG (XÃ), CỦA PHƯỜNG ĐẰNG HẢI, QUẬN HẢI AN GIAI ĐOẠN 2010-2014.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay