Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH trung hạnh

97 231 1
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây công trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Tâm ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Hải Phòng, nhờ giúp đỡ, dạy tâm huyết thầy cô giáo trường Khoa Đào tạo sau Đại học, hoàn thành chương trình học nghiên cứu luận văn với đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Trung Hạnh” Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Bùi Thị Minh Tiệp tạo điều kiện tận tình giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài Bên cạnh đó, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn học, đồng nghiệp giúp đỡ tìm hiểu nghiên cứu tài liệu liên quan trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù nỗ lực cố gắng để hoàn thành luận văn thời gian vốn kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi mặt thiếu sót định Tôi mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để hoàn thiện tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Chú thích SXKD Sản xuất kinh doanh TL Tiền lương NSLĐ Năng suất lao động TSLĐ Tài sản lưu động VCSH Vốn chủ sở hữu TTS Tổng tài sản VLĐ Vốn lưu động HQ Hiệu VCĐ Vốn cố định TSCĐ Tài sản cố định HS Hệ số XD Xây dựng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, chất hiệu sản xuất kinh doanh .4 1.1.1 Các khái niệm hiệu hiệu sản xuất kinh doanh 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2.1 Nhóm tiêu đánh giá lợi nhuận (ROS, ROA, ROE) 13 1.2.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động 14 1.2.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn .15 1.2.4 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định 16 1.2.5 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng chi phí 17 1.2.6 Nhóm tiêu xét mặt hiệu kinh tế xã hội 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 1.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 19 1.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HẠNH 26 2.1 Giới thiệu khái quát công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .26 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty .27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 28 2.1.4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty 30 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn công ty 35 2.2 Phân tích tình hình hiệu kinh doanh hiệu kinh doanh công ty .36 2.2.1 Khái quát tình hình kinh doanh công ty 36 2.2.2 Phân tích hiệu kinh doanh công ty 37 2.3 Đánh giá hiệu kinh doanh công ty .61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 61 CHƯƠNG : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HẠNH .64 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty 64 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty 67 3.2.1 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động .67 v 3.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn .73 3.2.3 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí 81 3.3 Ý nghĩa chung biện pháp .85 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Tên bảng Tình hình tài công ty giai đoạn 2011 – 2015 Một số máy móc thiết bị thuộc sở hữu công ty Tài sản sở vật kỹ thuật công ty giai đoạn 2011 – 2015 Tình hình lao động công ty giai đoạn 2011 – 2015 Các sản phẩm mà doanh nghiệp thầu xây lắp: Các thông số kết kinh doanh giai đoạn 2011 -2015 Kết kinh doanh công ty năm 2011 – 2015 Các thông số hiệu sử dụng lao động giai đoạn 2011 - 2015 Hiệu sử dụng lao động công ty 2011 – 2015 Những thông số liên quan đến tiêu sử dụng VLĐ VCĐ Hiệu sử dụng VLĐ VCĐ công ty Những thông số phản ánh hiệu sử dụng TSCĐ Hiệu sử dụng Tài sản cố định Những thông số phản ánh hiệu sử dụng chi phí Hiệu sử dụng chi phí công ty năm 2011 – 2015 Trang 39 40 40 41 43 47 48 53 54 59 60 65 66 69 70 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 Tên hình Chỉ tiêu lợi nhuận doanh thu công ty Các tiêu đánh giá ROS, ROE, ROA công ty Chỉ tiêu mức doanh lợi lao động thu nhập bình quân lao động Chỉ tiêu sức sinh lời vốn lưu động giai đoạn 2011 - 2015 Chỉ tiêu sức sinh lời vốn cố định giai đoạn 2011 - 2015 Hiệu sử dụng Tài sản cố định Chỉ tiêu hệ số trang bị TSCĐ năm 2011 – 2015 Hiệu sử dụng chi phí năm 2011 - 2015 Sơ đồ nâng cao chất lượng lao động, hiệu Nâng cao hiệu sử dụng vốn Nâng cao chất lượng trình độ quản lý sản phẩm Các nhóm biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Trang 49 50 55 61 63 66 68 70 81 87 93 99 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu nước phát triển muốn tiếp cận nhanh kinh tế Đối với Việt Nam, hội nhập hướng quan trọng, tiền đề cho việc xây dựng vị quốc tế đồng thời mang lại nhiều hội để phát triển nhanh bền vững kinh tế đất nước Tuy nhiên, việc hội nhập đặt doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động lĩnh vực xây dựng đứng trước thách thức lớn Để đứng vững cạnh tranh, phát triển thịnh vượng bền vững doanh nghiệp phải tìm điểm mạnh, điểm yếu để đưa biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích quốc gia doanh nghiệp Trước bối cảnh kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh bước khẳng định thương hiệu thị trường Hải Phòng muốn trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam.Vì vậy, nghiên cứu biện pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Trung Hạnh vấn đề thời cấp bách Xuất phát từ nhận thức nên em chọn đề tài “ Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh” làm đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài nhằm mục đích sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng hiệu qủa sản xuất kinh doanh công ty TNHH Trung Hạnh giai đoạn 2011-2015 - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh giai đoạn 2016-2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Các tài liệu, sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiêm hữu hạn Trung Hạnh giai đoạn 2011-2015 - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Thông qua thực tế hoạt động hệ thống tiêu nghiên cứu Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh giai đoạn 2011 – 2015 Phương pháp nghiên cứu đề tài Trong luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp sau: - Phương pháp điều tra thực địa: Điều tra tình hình kinh doanh công ty hai phương diện: thông qua số liệu báo cáo ghi chép trường - Phương pháp thống kê: Áp dụng phương pháp để thống kê số liệu cần thiết liên quan đến đề tài, phân tích tổ hợp số liệu - Phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp: Phân tích điều kiện thực tiễn, đặc trưng công ty hoạt động kinh doanh công ty, phân tích số liệu cụ thể, so sánh số liệu theo tiêu chí định Tổng hợp kết phân tích để tìm kết luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học: Luận văn hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh sở phương pháp khoa học Từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh giai đoạn 2016-2020 - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận văn giúp cho ban lãnh đạo công ty hiểu rõ thực trạng hoạt động kinh doanh công ty, hạn chế tồn tại, lợi cần phát huy, biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh áp dụng khả thi công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh công ty có mô hình tương tự Bố cục luận văn Chương 1: Cở sở lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh 76 việc nhanh gọn, tiến độ, không gây cản trở cho việc tiến hành thi công Trong trình thi công việc quản lý, giám sát, điều hành chất keo gắn kết toàn quy trình thi công theo phác đồ dự án thi công việc bố trí, tổ chức vị trí quản lý, bố trí máy móc thiết bị, xác định thời điểm bắt đầu kết thúc công việc phải tính toán kỹ * Nâng cao vòng quay vốn lưu động Số vòng quay vốn lưu động công ty số thấp, trung bình năm vốn chưa quay vòng, điều cho thấy tỷ lệ tồn đọng vốn cao dẫn đến hiệu kinh doanh thấp, vốn không quay vòng được, công ty buộc phải vay vốn ngân hàng để tiếp tục kinh doanh, chi phí lại phải tính thêm khoản lãi phải trả cho ngân hàng Nguyên nhân việc tồn đọng vốn là: Đôi tiến độ thi công không đảm bảo; Khâu nghiệm thu, tiến hành thủ tục toán chậm; Chủ đầu tư không toán hạn Muốn nâng cao số vòng quay vốn lưu động việc phải đẩy nhanh tiến độ thi công, tức áp dụng biện pháp nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng quản lý điều hành sản xuất, nâng cao chất lượng phận quản lý, cấp phát kế toán tài công ty, bên cạnh cần phải có biện pháp phân tích thu thập thông tin hữu hiệu, tìm hiểu rõ khả chi trả chủ đầu tư trước nhận thầu công trình, tránh rủi ro thu hồi vốn nhanh - Những biện pháp tăng cường chất lượng quản lý điều hành sản xuất Tổ chức điều hành chặt chẽ công trường từ ngày đầu, tận dụng mùa khô, tích cực làm thêm ca thêm điều kiện thời tiết thuận lợi, ưu tiên tập trung thi công công trình yêu cầu đòi hỏi tiến độ Muốn cần có chế độ thưởng, làm thêm ca điều kiện thuận lợi Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức, máy quản lý điều hành, nâng cao lực chất lượng hệ thống điều hành sản xuất, quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên, đảm bảo tập trung, xử lý nhanh, giải 77 kịp thời khoa học vướng mắc, phát sinh Tăng cường biện pháp quản lý cụ thể tài chống thất thoát, thiệt hại sản xuất kinh doanh điều kiện thời tiết không thuận lợi không nên cho công nhân nghỉ chờ việc mà nên phân công họ thu gom, bảo quản nguyên vật liệu, thiết bị máy móc… Tiếp tục đầu tư chiều sâu, thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ cho cán kỹ thuật, cán quản lý công nhân lành nghề khoa học kỹ thuật, thực hành thành thạo công nghệ mới, vận dụng quy luật kinh tế thị trường vào sản xuất kinh doanh Mặt khác nghiên cứu tiến kỹ thuật để lựa chọn đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến, đại, bổ sung cho lực sản xuất công ty khai thác có hiệu thiết bị công nghệ có Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật song cán công nhân viên, nhằm tăng suất lao động, thực tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm coi khâu quan trọng quản lý sản xuất để tăng hiệu kinh doanh Đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua lao động quản lý giỏi, thường xuyên tổng kết báo cáo, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm khắc vi phạm kỷ luật lao động, làm bừa, làm ẩu, gây thiệt hại kinh tế cho đơn vị Tổ chức khoán lương cho đội thi công, biện pháp gắn người lao động vào dây chuyền sản xuất kinh doanh công ty, kết hiệu lao động họ Từng bước hoàn thiện công tác khoán sản phẩm khoán định mức tiêu dùng sử dụng vật tư - Biện pháp nhằm tăng khả thu hồi nợ, hạn chế chiếm dụng vốn khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh doanh nghiệp có hiệu kinh doanh sức cạnh tranh thấp, nguồn vốn tồn đọng khâu công nợ nhiều, vốn đầu tư ít, trang thiết bị nghèo nàn, tình trạng công nợ dây dưa, chưa toán dứt điểm trở lên trầm trọng Vì 78 việc biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đổi tổ chức máy kế toán, xếp, đào tạo lại đội ngũ nhân viên kế toán, hoàn thiện công tác tài kế toán, phân tích tình hình tài doanh nghiệp để tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác đối chiếu công nợ, vật tư, tiền vốn, giải thiếu hụt, tồn đọng khoản công nợ khó đòi Cụ thể, công ty cần: Tối thiểu hóa lượng tiền mặt dự trữ để việc chi phí hội cho dự trữ thấp đảm bảo lượng tiền mặt tối thiểu đủ tiền mặt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần xác định nhu cầu vốn lưu động cho hợp lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn liên tục có hiệu Luôn tăng cường kiểm tra tài việc sử dụng vốn lưu động, thực thông qua việc phân tích số tiêu: vòng quay vốn lưu động, sức sinh lợi vốn lưu động Trên sở nắm tình hình vốn lưu động, phát vướng mắc cần sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Trước hết phải quản lý tốt khoản phải thu, nhanh chóng thu hồi công nợ Thường xuyên đôn đốc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn toán Có ràng buộc chặt chẽ hợp đồng kinh tế thời gian toán vượt qua thời hạn toán theo hợp đồng doanh nghiệp thu lãi suất tương ứng với lãi suất hạn ngân hàng Giảm giá, chiết khấu hợp lý với khách hàng mua hàng với số lượng lớn toán hạn Thực sách thu tiền linh hoạt, mền dẻo nhằm mục đích vừa không làm thị trường vừa thu hồi khoản nợ khó đòi Bởi lẽ, thực tế, rõ ràng công ty áp dụng biện pháp cứng rắn hội thu nợ lớn khiến cho khách hàng khó chịu dẫn đến việc họ cắt đứt mối quan hệ làm ăn với công ty Vì vậy, hết thời hạn toán, khách hàng chưa trả tiền công ty tiến hành thu hồi nợ theo cấp độ Gọi điện, gửi thư nhắc 79 nhở, thư khuyên nhủ thư chuyển cho quan chuyên trách thu hồi giúp Cử người trực tiếp đến gặp khách hàng để đòi nợ Cuối cùng, biện pháp không thành công phải ủy quyền cho đại diện tiến hành thủ tục pháp lý Mặt khác, khoảng nợ bị khách hàng chiếm dụng cũ, công ty cần phải dứt điểm theo dõi chặt chẽ tuân thủ theo nguyên tắc: khoản nợ cũ phải dứt điểm so với khoản nợ phát sinh Nhờ sử dụng biện pháp tăng tốc độ thu hồi khoản phải thu từ khách hàng điều giúp công ty hạn chế ứ đọng vốn, có thêm tiền mặt để chi tiêu hay toán khoản nợ khác Ngoài ta kinh tế nước ta ngày phát triển công ty nghiên cứu xem xét sách thu thuế tín dụng đáo nợ ( factoring) Thực chất sách việc công ty giảm thiểu khoản phải thu, phải trả cân đối tài nhằm tạo tranh tài thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thông loại công ty tài trung gian Factoring Các khoản phải thu, phải trả xuất công ty có việc mua chịu, bán chịu Khi công ty Factoring đứng làm trung gian toán với tỷ lệ chiết khấu thỏa thuận ( thông thường cao lãi suất vay tín dụng ngắn hạn) Về phía doanh nghiệp, sau bán khoản phải thu khỏi phải bận tâm đến việc thu nợ mà tập trung vào việc sản xuất kinh doanh * Nâng cao chất lượng sản phẩm trình độ quản lý chất lượng sản phẩm Để nâng cao chất lượng sản phẩm trình độ quản lý chất lượng sản phẩm ta có sơ đồ sau: 80 Hình 3.3: Nâng cao chất lượng trình độ quản lý sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm trình độ quản lý chất lượng sản phẩm Nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế Nâng cao chất lượng thi công Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn quy định Nâng cao trình độ quản lý sản phẩm - Nâng cao chất lượng công trình khảo sát, thiết kế Chất lượng sản phẩm xây dựng công trình thường thấy mà phải trải qua thời gian dài thấy nên để nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải thực nghiêm túc từ chất lượng khảo sát địa chất, thủy văn khu vực xây dựng, nghiên cứu đánh giá chất lượng khảo sát thiết kế kỹ thuật so với tiêu chuẩn kỹ thuật tổ chức thực thi công - Nâng cao chất lượng sản phẩm trình thi công Do phải tiến hành thi công công trình trời, khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng điều kiện thời tiết, khí hậu nên triển khai thi công cần tuân thủ nghiêm túc bước bảo dưỡng, bảo trì sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật, vật tư nguyên vật liệu đưa vào công trình phải tiến hành kiểm định chất lượng so với yêu cầu thiết kế, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng minh bạch đảm bảo độ tin cậy vật tư, nguyên vật liệu Để nâng cao đảm bảo chất lượng công trình thi công cần áp dụng tiêu chuẩn từ thiết kế tới thi công - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nhà nước Muốn xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn công ty phải áp biện pháp sau: 81 Lập thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm để thực quy trình công nghệ cách khoa học Phân công công việc rõ ràng phải gắn trách nhiệm công việc mà họ thực Kiểm tra chứng nhà sản xuất vật liệu kèm theo thí nghiệm kiểm chứng cần Vật liệu phải bảo quản phẩm chất suốt thời gian trước sử dụng, sử dụng sau sử dụng Thiết lập quy trình công nghệ ổn định, áp dụng xác bước thi công Chủ động dùng công trang thiết bị vào nội dung công việc yêu cầu, tổ chức tu, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt nên bố trí máy người vận hành ổn định - Nâng cao trình độ quản lý chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm nâng cao đòi hỏi trình độ quản lý chất lượng phải nâng cao, phù hợp với lực sản xuất kinh doanh công ty với hoàn cảnh cụ thể văn hóa để dễ thực quán, phải tự nguyện tuân thủ theo hệ thống công ty lập nên để khẳng định chất lượng sản phẩm trình độ quản lý chất lượng sản phẩm 3.2.3 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí Trong chế mới, tiết kiệm không quan tâm đơn vị mà quốc gia, với hiệu “ Tiết kiệm quốc sách” cho ta thấy giá phải trả cho lãng phí vô to lớn, với đơn vị tiết kiệm đồng chi phí tăng lên đồng lợi nhuận Xí nghiệp làm ăn có hiệu đồng nghĩa với việc làm để thu lợi nhuận cao tăng doanh thu giảm chi phí tăng doanh thu giảm chi phí làm cho lợi nhuận xí nghiệp tăng lên Do chế thị trường giá xí nghiệp áp đặt mà thị trường nhà nước quy định Vì doanh thu cao hay thấp phụ thuộc vào sản lượng thông qua chất lượng dịch vụ để cải thiện khoản thu, việc 82 giảm chi phí không cần thiết yếu tố làm cho hiệu sản xuất kinh doanh tăng lên Một đặc điểm công ty xây dựng chi phí nguyên liệu, vật tư chiếm tỷ trọng lớn chi phí kinh doanh, muốn giảm chi phí kinh doanh, tăng hiệu vốn việc tiết giảm chi phí cho vật tư vô quan trọng Muốn làm điều công ty cần phải áp dụng biện pháp cụ thể Phải xây dựng kế hoạch mua sắm sử dụng vật tư dựa sở kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty tình hình thị trường Kế hoạch vật tư phải xác định khối lượng vật tư cần mua, thời điểm tiến độ mua, xác định xác số loại vật tư phải tính đến số lượng dự trữ theo yêu cầu sản xuất công ty Hiện năm công ty thi công nhiều công trình nhiều địa điểm khác nhau, nhân lực quản lý có hạn việc kiểm soát chi phí khó khăn, thiếu xác, không tránh khỏi tình trạng gây thất thoát chi phí Vì để tiết kiệm chi phí vật tư cần phải chấm dứt tình trạng sản xuất vừa thi công vừa lo cung ứng vật tư, kế hoạch vật tư thiếu khoa học Tổ chức quản lý tốt khâu mua vật tư vận chuyển vật tư Khi mua vật tư phải nắm bắt giá thị trường, tránh việc đẩy giá lên cao, kiểm tra kỹ chủng loại, quy cách, chất lượng vật tư mua sắm Để giảm chi phí vận chuyển đến mức thấp nhất, công ty phải có kế hoạch phân bổ vật tư hợp lý cho đơn vị sử dụng để mua chuyển thẳng đến công trường không cần qua kho trung gian Lập dự toán định mức, chi phí nguyên vật liệu kỳ kế hoạch cho toàn công trình công trình cụ thể Phải quy định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho đơn vị khối lượng hoàn thành Không tiết kiệm nguyên vật liệu đội thi công mà phải định mức lượng hồ sơ in ấn, văn phòng phẩm phòng ban lĩnh vực xây dựng, hồ sơ thi công, vẽ, hồ sơ toán nhiều dẫn đến chi phí in ấn lớn 83 Để tiết kiệm trưởng phòng phải kiểm tra sát việc in ấn hồ sơ, nên duyệt máy trước qua hệ thống máy chiếu kiểm tra họp bàn cho in thức Tổ chức tốt quản lý kho tàng làm giảm hư hỏng, chống thất thoát giảm tỷ lệ hao hụt vật tư thi công Xây dựng kho công trường hiệu nên bổ sung người quản lý kho cho đủ để làm: quản lý chặt chẽ vật tư thi công dở dang, thu hồi vật tư thừa phế liệu Chi phí vật tư chiếm 50 – 60% giá thành sản xuất, lại không quy định tỷ lệ thu hồi sản phẩm Điều xảy tình trạng: tỷ lệ thu hồi thực tế cao so với báo cáo, gây thất thoát chi phí khối lượng; ngược lại tỷ lệ thu hồi thực tế thấp so với báo cáo, hạch toán thiếu chi phí, ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh Do cần có văn quy định quyền hạn trách nhiệm cá nhân có liên quan việc quản lý vật tư thi công công trình Cần theo dõi chi tiết khối lượng thực thi công khu vực nhằm kiểm soát khối lượng thực tế từ bãi chứa vật tư thi công đến sản phẩm, công việc tổ, đội tự làm thuê Đây biện pháp hữu hiệu để tránh thất thoát vật tư Giảm bớt thời gian phương tiện chạy không tải, giảm chi phí nhiên liệu, tăng cường hệ số sử dụng phương tiện, tổ chức quản lý phương tiện khoa học giảm chi phí điều chuyển phương tiện công trường, tổ chức khoán giao ca máy cho thợ vận hành, khoán thời gian sử dụng phụ tùng thay thế, khoán sửa chữa nhỏ loại thiết bị Thực tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, tăng tuổi thọ thiết bị thi công, giảm chi phí sửa chữa thiết bị góp phần đảm bảo tiến độ thi công, giảm chi phí sửa chữa, tăng suất thiết bị Trước hết, công ty cần quản lý tốt chi phí nhiên liệu, vật tư phụ tùng, cần phải có định mức cụ thể cho chi phí giám sát việc thực chúng cách sát Nếu không thực tốt việc quản lý dẫn đến tổn thất đáng kể Do 84 đó, việc quản lý chi phí không đòi hỏi phải quản lý chi phí trình khai thác sử dụng, trình sửa chữa bảo dưỡng bảo vệ mà phải quản lý người, vật tư phụ tùng Quản lý tiền mua bán vật tư – phụ tùng – thiết bị thi công: Đối với vật tư thi công chiếm 50 – 60% tỷ lệ giá thành sản phẩm, quản lý giá thành vật tư quan trọng Khi mua vật tư cần: Chọn báo giá có giá thấp nhà cung cấp cho loại hàng, chất lượng; Chọn nhà cung cấp có giá hợp lý gần công trường thi công, mục đích giảm chi phí vận chuyển đến mức tối thiểu được; Chọn vật tư thi công có chất lượng phù hợp yêu cầu thiết kế, tránh tình trạng mua vật tư thi công có chất lượng cao làm đội giá vật tư làm lãng phí vốn sản xuất Quy trách nhiệm chọn vật tư cho phòng vật tư, để lãng phí phòng vật tư bị trừ thưởng Đối với thiết bị thi công, để quản lý tốt chi phí cần phải áp dụng biện pháp: Các thiết bị thi công mua sắm cần xác định xác mục đích yêu cầu sử dụng, không đầu tư thừa làm giảm hiệu sử dụng thiết bị, bán lý thiết bị hư hỏng khắc phục, thiết bị có hiệu sử dụng thấp hiệu quả; Xác định xác nguyên nhân hư hỏng thiết bị, phạt tiền vi phạm quản lý thiết bị, mua phụ tùng thay phải xác chủng loại; Mua thiết bị nước có tính tương đương với thiết bị nước ngoài, giảm nhập ngoại thiết bị hiệu thi công Rà soát lại số người đội, tổ , ban… đối chiếu với nhiệm vụ để định mức lại công việc từ định biên số người cho phù hợp với công việc giao trả lương theo công việc từ làm cho tổng quỹ lương giảm thu nhập người lao động đảm bảo chí tăng so với trước 85 Qua kết kinh doanh công ty từ năm 2011 – 2015 ta thấy, lợi nhuận hàng năm tăng, sản lượng doanh thu tăng theo năm, tỷ suất lợi nhuận thấp chi phí tăng 3.3 Ý nghĩa chung biện pháp Để nâng cao hiệu kinh doanh công ty cần phải áp dụng nhóm biện pháp biện pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động, biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí Các biện pháp cần phải áp dụng đồng triệt để để biện pháp bổ sung tạo điều kiện cho hiệu quả, việc nâng cao hiệu kinh doanh thực bền vững, toàn diện ổn định Các nhóm biện pháp thể sau: Hình 3.4: Các nhóm biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Các nhóm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí * Nhóm biện pháp nâng cao hiệu lao động Công ty xây dựng máy quản lý có hiệu lực cao, phù hợp với tình hình cụ thể công ty Xây dựng đội ngũ lao động có kỷ luật trình độ lao động cao, có tính chủ động, linh hoạt sáng tạo lao động Xây dựng mô hình bố trí nhân lực để tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh lợi từ lao động Xây dựng chế trả lương phù hợp, vừa khuyến khích kịp thời lao động vừa phát huy cao độ hiệu 86 đồng lương mà công ty bỏ Thiết lập máy hành có hiệu hoạt động cao Cải thiện đời sống người lao động * Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhóm biện pháp gồm nội dung lớn biện pháp huy động vốn, lập thiết kế tổ chức thi công hợp lý, nâng cao vòng quay vốn lưu động, nâng cao chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm Thực tốt biện pháp mang lại lợi ích thiết thực kể trước mắt lâu dài cho công ty Tăng cường nguồn vốn, giúp công ty mở rộng thị trường, đảm bảo tiến độ thi công, tăng cường sức cạnh tranh Giảm số lãi phải trả cho ngân hàng số vốn bị tồn đọng, không toán cách tăng vòng quay vốn lưu động nâng cao đáng kể hiệu kinh doanh Tăng sức cạnh tranh công ty thị trường thiết kế dây chuyền sản xuất thi công hợp lý đảm bảo chất lượng sản phẩm * Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí Xây dựng định mức chi phí cho phù hợp với khâu quy trình sản xuất kinh doanh công ty giúp tăng tỷ suất lợi nhuận Tiết giảm chi phí không cần thiết cho khâu vật tư, thiết bị Điều quan trọng, công trình xây dựng có tỷ trọng chi phí cho vật tư, thiết bị lớn Do đó, thực biện pháp hữu hiệu để quản lý sử dụng vật tư hợp lý tiết giảm – 7% chi phí không cần thiết cho khâu 87 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài với nội dung: “ Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh” Đề tài giải nội dung: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề sở lý luận hiệu kinh doanh gồm: Hiệu kinh doanh quan điểm xác định hiệu kinh doanh, nhiệm vụ doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng với việc đảm bảo hiệu kinh doanh chế thị trường Các tiêu phân tích, đánh giá hiệu kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp xây dựng việc phân tích, đánh giá để xác định tiêu không đáp ứng yêu cầu tồn phát triển doanh nghiệp Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng nói riêng chế thị trường - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 gồm nội dung: Khái quát đặc điểm chung công ty trình hình thành phát triển, nhiệm vụ sản xuất, sở vật chất, công nghê – kỹ thuật, máy điều hành thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Phân tích, đánh giá hiệu kinh doanh công ty giai đoạn từ 2011 – 2015, nhằm xác định mặt đạt được, mặt tồn việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sở phát huy mặt đạt được, khắc phục mặt tồn cho năm để năm sau hiệu kinh doanh có hiệu cao 88 - Xuất phát từ tình hình thực tế , luận văn đưa ta nhóm biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty áp dụng cho công ty khác có quy mô tương tự ngành Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh công ty năm tới Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty là: Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động; Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn; Nhóm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí Các biện pháp có mối liên quan chặt chẽ mật thiết với nhau, bổ sung tạo điều kiện cho kia, đó, muốn nâng cao hiệu kinh doanh phải áp dụng đồng toàn diện nhóm biện pháp 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Ngô Thế Chi – PGS TS Nguyễn Trọng Cơ ( 2008); Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài Chính PGS TS Nguyễn Thành Độ - PGS TS Nguyễn Ngọc Huyền ( 2011); Quản trị kinh doanh, Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân PGS TS Lê Văn Tâm – PGS TS Ngô Kim Thanh (2008); Quản trị doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân PGS TS Vũ Duy Hào – PGS TS Đàm Văn Huệ, Quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Giao Thông Vận Tải PGS TS Nguyễn Ngọc Quang (2011); Phân tích báo cáo tài chính, Nxb Tài Chính PGS TS Lưu Thị Hương – PGS TS Vũ Duy Hào ( 2011); Tài doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân PGS TS Nguyễn Thức Minh ( 2007); Quản trị kinh doanh, Nxb Tài Chính PGS TS Ngô Thế Chi – PGS TS Vũ Công Ty ( 2010); Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê Tài liệu giảng dạy môn Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thầy giáo – TS Đào Văn Hiệp 10 Tài liệu giảng dạy môn Quản trị công ty; Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp đại thầy giáo – TS Vũ Thế Bình 11 Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học cô giáo – TS Nguyễn Bích Thủy 12 Tài liệu giảng dạy môn Quản trị nhân thầy giáo – TS Vũ Hoài Nam 13 Tài liệu giảng dạy môn Quản trị thông tin Phát luật kinh doanh thầy giáo – TS Nguyễn Thái Sơn 14 Tài liệu giảng dạy môn Quản trị chi phí doanh nghiệp cô giáo – TS Nguyễn Thị Mỵ 90 15 Tài liệu giảng dạy môn Quản trị chiến lược cô giáo – TS Bùi Thị Minh Tiệp 16 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Báo cáo tài Báo cáo tài sản cố định quý năm 2010 17 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Báo cáo tài Báo cáo tài sản cố định quý năm 2011 18 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Báo cáo tài Báo cáo tài sản cố định quý năm 2012 19 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Báo cáo tài Báo cáo tài sản cố định quý năm 2013 20 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Báo cáo tài Báo cáo tài sản cố định quý năm 2014 21 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, Hồ sơ lực công ty năm 2015 [...]... lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nói một cách khác, ta có thể hiểu hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh trình độ và khả năng quản lý của công ty Lúc này hiệu quả kinh doanh thống nhất với hiệu quả quản lý công ty Dưới góc độ này thì hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ và khả năng kết hợp các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh Trong thực tế hiệu quả kinh doanh trong các do công ty đạt... kết quả lao động của mình và như vậy sẽ đạt được kết quả kinh tế cao hơn Nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả sẽ kích thích người lao động hưng phất hơn, làm việc hăng say hơn Như vậy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được nâng cao hơn nữa Đối lâp lại một doanh nghiệp làm ăn không có hiệu quả. .. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1 Các khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh Thực tế cho thấy các loại hiệu quả là một phạm trù được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội Khi đề cập đến vấn đề hiệu quả thì người ta vẫn chưa có được một khái niệm thống nhất,... của một quá trình kinh doanh của một công ty cụ thể là: Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh những lợi ích đạt được từ các hoạt động kinh doanh của công ty trên cơ sở so sánh lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong suốt quá trình kinh doanh của công ty Dưới góc độ này thì chúng ta có thể xác định hiệu quả kinh doanh một cách cụ thể bằng các phương pháp định lượng thành các chỉ tiêu hiệu quả. .. thời tăng hiệu quả kinh tế kèm với tăng hiệu quả chính trị xã hội Tuy nhiên, chúng ta không thể chú trọng một cách thái quá đến hiệu quả chính trị và hiệu quả xã hội, một bài học rất lớn từ thời kỳ bao cấp để lại đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó * Khái niệm Nhìn ở tầm vi mô của từng công ty riêng lẻ thì hiệu quả kinh tế được biểu hiện qua phạm trù hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một chỉ... các mục tiêu kinh tế của một thời kỳ nào đó Nếu đứng trên phạm vi từng yếu tố riêng lẻ thì chúng ta có phạm trù hiệu quả kinh tế và nếu xem xét trên phạm vi các công ty thì hiệu quả kinh tế chính là hiệu quả kinh doanh của một công ty Hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả kinh tế là hệ số giữa kết quả thu về và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó Trong khi đó kết quả thu về chỉ là kết quả phản ánh... giải pháp thích hợp Nhiều nhà quản trị cho rằng: Hiệu quả kinh doanh vừa là mục tiêu vừa là phương tiện để thực hiện hoạt động quản trị kinh doanh * Nâng cao hiệu quả kinh doanh là một tất yếu đối với mọi doanh nghiệp Do tồn tại quy luật khan hiếm: càng ngày người ta sử dụng càng nhiều các nguồn lực sản xuất vào các hoạt động sản xuất phục vụ cho nhu cầu khác của con người Trong khi các nguồn lực sản xuất. .. người sản xuất và người cung ứng, đảm bảo khả năng tổ chức cung ứng vật tư, nguyên liệu kịp thời, chính xác, đúng lúc, tránh tình trạng thiếu vật tư để sản xuất hay vật tư tồn đọng quá nhiều gây ứ đọng vốn… ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HẠNH 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh. .. họ rời bỏ doanh nghiệp đi tìm doanh nghiệp khác Đặc biệt hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chi phối rất nhiều đến thu nhập của người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cao mới đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định, đời sống vật chất tinh thần cao, thu nhập cao Ngược lại hiệu quả kinh doanh thấp... ngày càng trở nên quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của công ty trong các thời kỳ Sự phát triển tất yếu đó đòi hỏi các công ty phải nâng cao hiệu quả kinh doanh, đây là mục tiêu cơ bản nhất của công ty Như vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH trung hạnh , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH trung hạnh , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH trung hạnh , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, 1 Khái niệm, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh, 2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HẠNH, 1 Giới thiệu khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh, 2 Phân tích tình hình hiệu kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty, CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HẠNH, 1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty, 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty, 3 Ý nghĩa chung của các biện pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay