Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng

85 169 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:40

LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu c lp ca tụi Cỏc s liu c nờu lun l trung thc v cú trớch ngun Kt qu nghiờn cu lun l trung thc v cha c cụng b bt k cụng trỡnh nghiờn cu no Hi Phũng, ngy 16 thỏng 05 nm 2015 Tỏc gi lun Nguyn Tin Hi i LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n cỏc Thy Cụ trng i hc Hng Hi Vit Nam v cỏc Thy Cụ n t cỏc n v o to khỏc ó truyn t cho tụi nhng kin thc hu ớch sut nhng nm hc ti trng Tụi xin gi li cm n trõn trng n lónh o Cc Hi quan Thnh ph Hi Phũng; Lónh o Phũng Qun lý Ri ro, Phũng Thu Xut nhp khu, Trung tõm cụng ngh thụng tin; Chi cc kim tra sau thụng quan, Vn Phũng Cc v cỏc anh, ch, em, cỏc bn ng nghip ó nhit tỡnh h tr thụng tin, gúp ý v a cỏc phõn tớch, ỏnh giỏ sõu sc nhng ni dung liờn quan n ti nghiờn cu Tụi xin chõn thnh cm TS Nguyn Hu Hựng ó tn tỡnh hng dn tụi hon thnh tt lun ny Hi Phũng, ngy 16 thỏng 05 nm 2015 Tỏc gi lun Nguyn Tin Hi ii MC LC PHN M U ` CHNG 1: C S Lí LUN V QUN Lí RI RO TRONG THễNG QUAN HNG HểA XUT NHP KHU 1.1 KHI NIM 1.1.1 Khỏi nim v ri ro lnh vc nghip v hi quan .6 1.1.2 Khỏi nim v cụng tỏc qun lý ri ro lnh vc nghip v hi quan Vit Nam 1.2.2 Bi hc kinh nghim cho Hi quan Vit Nam v QLRR thụng quan hng húa XNK 27 1.3.5 iu 19 Kim tra viờn trung cp hi quan (mó s 08.052) 34 1.3.5.1 Chc trỏch: 34 1.3.5.2 Nhim v: 34 Hỡnh S b mỏy Cc Hi quan thnh ph Hi Phũng 39 2.1.2 S lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Phũng QLRR 43 2.1.3 Kt qu thc hin cỏc ch tiờu c bn Nh nc giao 45 2.1.3.1 Cụng tỏc thu np ngõn sỏch t nm 2010 n nm 2014 45 2.1.3.3 Cụng tỏc kim soỏt chng buụn lu: 48 CHNG 3: MT S BIN PHP C BN NNG CAO NNG LC CBCC CC HI QUAN TP HI PHềNGP DNG QUN Lí RI RO TRONG THễNG QUAN HNG HểA XUT NHP KHU QUA CNG HI PHềNG CA CC HI QUAN HI PHềNG 67 iii DANH MC CC T, THUT NG VIT TT Ch vit tt BTC B Ti chớnh Gii thớch TCHQ Tng cc Hi quan HQHP CBCC Hi quan Hi Phũng Cỏn b cụng chc CBP Customs authorities and the U.S Border Protection - c quan Hi quan v Bo v Biờn gii M CSI Container Security Initiative- Sỏng kin an ninh container EU European Union-Liờn minh chõu u GTT02 Chng trỡnh qun lý giỏ tớnh thu HS Harmonized System Explanatory and Commodily Database- H thng hi hũa mụ t v mó húa hng húa KTTT Chng trỡnh k toỏn trung KTSTQ NSNN Kim tra sau thụng quan Ngõn sỏch nh nc PLHQ Phỏp lut hi quan QLRR TRIPS Qun lý ri ro TRIPS Agreement- Hip nh TRIPS VCIS Vietnam Customs Intelligent System - H thng thụng tin tỡnh bỏo VNACCS Vietnam Automated Cargo Clearance System-H thng thụng quan hng húa t ng XNC Xut nhp cnh XNK WCO Xut nhp khu World Customs Organization- T chc hi quan th gii WTO World Trade Organization- T chc thng mi th gii AHTN Danh mc Biu thu hi hũa ASEAN iv DANH MC BNG S bng Tờn bng Bng 1: Thng kờ tin thu thu np NSNN ca Cc Hi quan TP Hi Phũng t nm 2010 n 2014 Bng 2: Kim ngch XNK qua cng Hi Phũng t nm 20102014 Bng 3: Tng hp phõn lung t khai nm 2013 Bng 4: Tng hp s liu t khai chuyn lung nm 2012 v 2013 Bng 5: Tng hp phõn lung t khai nm 2014 Trang Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found DANH MC HèNH S hỡnh Tờn hỡnh Hỡnh 1: S Quy trỡnh qun lý ri ro Hỡnh S b mỏy Cc Hi quan thnh ph Hi Phũng Hỡnh Biu s thu thu np ngõn sỏch 2010-2014 v Trang Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference Hỡnh Biu kim ngch XNK t nm 2010 n 2014 ( VT: t USD) Hỡnh Biu s t khai lm th tc ti Cc HQHP t 2010 n 2014 Hỡnh Biu TK phõn lung 2011 Hỡnh Biu t l phõn lung TK 2011 Hỡnh Biu TK phõn lung 2013 Hỡnh Biu t l phõn lung TK 2013 Hỡnh 10 Biu TK phõn lung 2014 Hỡnh 11 Biu t l phõn lung TK 2014 vi source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found 62 Error: Reference source not found 64 Error: Reference source not found 65 Error: Reference source not found PHN M U 1.Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Hi nhp kinh t quc t ó to s chuyn bin mnh m tt c cỏc lnh vc, c bit l hot ng thng mi quc t Cựng vi ỏp lc ngy cng ln ca cng ng thng mi quc t vic gim thiu s can thip ca Hi quan i vi hot ng xut nhp khu, xut nhp cnh, rỳt ngn thi gian thụng quan, ũi hi c quan Hi quan ngy cng chỳ trng hn vo vic ci cỏch th tc hnh chớnh, to thun li cho hot ng xut nhp khu, xut nhp cnh ú phi m bo kim soỏt vic tuõn th phỏp lut Hi quan ca cỏc t chc, cỏ nhõn kinh doanh hng hoỏ xut nhp khu, c bit l hng hoỏ cú s lng ln c ti bng ng bin Trong năm gần chứng kiến chuyển mạnh mẽ đất nớc điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực vừa mở cho Việt Nam hội phát triển, đồng thời mang đến thách thức không nhỏ cần phải vợt qua t n s cõn bng gia to thuõn li thụng quan v kim soỏt hng húa XNK, ngnh Hi quan ó dn t b phng thc qun lý hi quan truyn thng, kim tra i vi hu ht hng húa xut nhp khu chuyn sang ỏp dng k thut Qun lý ri ro Vic ỏp dng k thut Qun lý ri ro thụng quan ó em li li th v hiu qu to ln cho Ngnh Hi quan Cụng tỏc Qun lý ri ro thụng quan hng húa XNK l mt cụng tỏc nghip v c bn v rt quan trng xuyờn sut hot ng nghip v Hi quan, nhng thc t cho thy: cũn mt b phn khụng nh cỏn b, cụng chc hi quan cỏc cp, n v cha nhn thc y v tm quan trng cng nh cỏch thc t chc xõy dng, qun lý, ng dng qun lý ri ro; dn n cụng tỏc ny ch c tin hnh mt cỏch hỡnh thc, thm nhiu ni cha c trỳ trng Kh nng thu thp thụng tin, phõn tớch, ỏnh giỏ ri ro ca i b phn cụng chc hi quan cũn rt hn ch; nguy c ri ro tim n mt s khõu, lnh vc nghip v cha c nghiờn cu, xem xột thu ỏo; dn n tỡnh trng cũn nhiu ri ro cha c xem xột v kim soỏt kp thi Tt c cỏc hn ch nờu trờn ó nh hng khụng nh n nng lc qun lý ca ngnh Hi quan Bn thõn l mt cụng chc ca Cc Hi quan TP Hi Phũng, vi chc trỏch nhim v kiờm nhim cụng tỏc Qun lý ri ro ti n v, cú th núi rng vic nghiờn cu: Mt s bin phỏp c bn nõng cao nng lc cỏn b cụng chc ỏp dng qun lý ri ro thụng quan hng hoỏ xut nhp khu ti bng ng bin quan cng Hi phũng l cp thit, phự hp vi thc tin quỏ trỡnh ỏp dng qun lý ri ro, cng nh tin trỡnh ci cỏch, phỏt trin, hin i hoỏ ca ngnh Hi quan hin núi chung v Cc Hi quan thnh ph Hi Phũng núi riờng Mc tiờu nghiờn cu Lun nghiờn cu nhm t c cỏc mc tiờu sau õy (1) H thng húa lý thuyt v cụng tỏc qun lý ri ro v ng dng vo thụng quan hng húa XNK ti bng ng bin qua cng Hi Phũng (2) ỏnh giỏ thc trng v nhng mt ó t c v nhng tn ti, hn ch v nguyờn nhõn cụng tỏc qun lý ri ro thụng quan hng hoỏ xut nhp khu ti bng ng bin (3) xut mt s bin phỏp c bn nõng cao nng lc CBCC ỏp dng qun lý ri ro thụng quan hng hoỏ xut nhp khu ti bng ng bin qua cng Hi phũng i tng nghiờn cu Th nht, h thng hoỏ cỏc lý lun v ri ro v qun lý ri ro thụng quan hng húa XNK v kinh nghim cỏc nc trờn th gii v p dng qun lý ri ro hot ng Hi quan, rỳt nhng bi hc kinh nghim cho Hi quan Vit Nam Th hai, nghiờn cu ri ro thụng quan hng húa XNK ti bng ng bin v bin phỏp nhm hn ch, khc phc ri ro tiờu cc tim n hot ng nghip v hi quan ca Cc Hi quan thnh ph Hi Phũng Phm vi nghiờn cu V mt lý lun: Mt s v ri ro; qun lý ri ro Lun i sõu nghiờn cu v qun lý ri ro hot ng nghip v Hi quan ca T chc Hi quan th gii (WCO) v mụ hỡnh ang c ỏp dng cỏc nc tiờn tin trờn th gii lm c s lý lun, bao gm cỏc kin, ti liu bi ging hun nghip v v cỏc chng trỡnh hp tỏc trao i c t chc ngnh Hi quan V mt thc tin: Lun chn in hỡnh nghiờn cu l cỏc bin phỏp c bn nõng cao nng lc CBCC ca Cc Hi quan TP Hi Phũng ỏp dng qun lý ri ro thụng quan hng hoỏ xut nhp khu ti bng ng bin qua cng Hi phũng Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca phộp bin chng, ti s dng ng thi cỏc phng phỏp nghiờn cu nh: Phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp so sỏnh, phng phỏp vt bin chng v cỏc phng phỏp thng kờ, chuyờn gia S dng mụ hỡnh v qui trỡnh qun lý ri ro hot ng Hi quan ca cỏc nc nh nhng c s so sỏnh v phõn tớch thc trng, ỏnh giỏ nhn xột cng nh xut cỏc gii phỏp Nhng im mi ca ti - ti lun gii, h thng nhng lý lun v nghip v QLRR, cỏch tip cn, cỏc khỏi nim v k thut QLRR - Ch nhng hn ch, yu kộm cũn tn ti, cựng vi nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny, l c s cho vic khc phc, nõng cao hiu qu ca cụng tỏc QLRR - xut cỏc bin phỏp c bn nõng cao nng lc CBCC ca Cc Hi quan TP Hi Phũng vic ỏp dng qun lý ri ro thụng quan hng hoỏ xut nhp khu ti bng ng bin - Ngoi ra, cũn tn ti quan im sai lm cho rng hot ng qun lý ri ro l trỏch nhim ca n v chuyờn trỏch; l hot ng nghip v riờng bit, khụng liờn quan n cỏc n v khỏc iu ny dn n s thiu n nhp vic phi hp gia cỏc cp, n v ngnh Hi quan Cỏc n v t trin khai theo cỏch hiu ca mỡnh, dn n nhng sai lch so vi nh hng tng th, thc hin khụng hiu qu v gõy lóng phớ ngun lc - Thi gian qua cng ó xut hin mt b phn cỏn b, cụng chc hi quan cú nhng biu hin yu kộm v phm cht o c, vi phm k cng k lut ca ngnh Hin tng cụng chc gõy phin h, sỏch nhiu i vi doanh nghip hoc thụng ng vi i tng buụn lu, gian ln thng mi c tỡnh lm sai lch kt qu ỏnh giỏ ri ro hoc b qua vi phm quỏ trỡnh kim tra cũn l ni cm; õy chớnh l nguy c lm cn tr quỏ trỡnh trin khai ỏp dng QLRR ca ngnh Hi quan H tng cụng ngh thụng tin v kh nng ng dng cụng ngh thụng tin h tr qun lý ri ro, c ch trao i thụng tin cũn tn ti nhng hn ch, c th nh: - H thng thụng tin, d liu cha c quan tõm ỳng mc vic xõy dng, nõng cp; h thng cũn c t chc phõn tỏn Mt s chng trỡnh, k hoch nõng cp, xõy dng h thng ó c phờ duyt nhng cha c trin khai, hoc trin khai khụng ỳng tin iu ny dn n h thng khụng thụng tin cn thit cho vic theo dừi, ỏnh giỏ ri ro - C s h tng mng cũn yu; hin tng li hoc tc nghn h thng cũn xy khỏ ph bin Vic x lý d liu ri ro khụng m bo yờu cu thi gian thc - Phn mm h thng cha ỏp ng y cụng c cho vic thu thp, phn hi thụng tin, phõn tớch ỏnh giỏ ri ro C s h tng cụng ngh thụng 65 tin cha m bo tớnh ng b, thng nht v chun hoỏ; mt s h thng cha m bo tớnh tng thớch v ng b d liu iu ny dn n mt s trng hp kt qu ỏnh giỏ ri ro khụng thng nht, thụng tin d liu b tht lc hoc sai lch - C ch thu thp, trao i, chia s thụng tin cũn thiu thng nht, phõn cụng, phõn cp cha rừ rng iu ny dn n s chng chộo, trựng dm vic thu thp, cp nht thụng tin, nhiu ngun thụng tin cũn b cỏt c, phõn tỏn, khụng n vi ngi s dng Cỏc iu kin m bo, h tr qun lý ri ro cũn nhiu hn ch, c th: - Trang thit b, k thut, c s vt cht h tr hot ng kim tra cũn nhiu hn ch - Hot ng tuyờn truyn nõng cao nhn thc v QLRR, c bit i vi cỏc cp, n v ngnh Hi quan v cng ng doanh nghip cũn hn ch v c hỡnh thc, cht lng v hiu qu - Ch ói ng i vi cụng chc qun lý ri ro mc dự ó c quan tõm nhng cha tho ỏng; cha thc s ng viờn, lụi cun cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc ny Túm li, thc hin qun lý ri ro cú hiu qu theo ỳng vi ý ngha ca phng phỏp ny, ũi hi ngnh Hi quan núi chung, Cc Hi quan TP.Hi Phũng núi riờng phi tng bc trin khai ng b phng phỏp ỏp dng qun lý ri ro vo hot ng hi quan, cựng vi vic chuyờn sõu hoỏ hot ng ỏnh giỏ ri ro hot ng nghip v hi quan, trờn c s mt k hoch chin lc phự hp vi thc tin ca ngnh Hi quan 66 CHNG 3: MT S BIN PHP C BN NNG CAO NNG LC CBCC CC HI QUAN TP HI PHềNGP DNG QUN Lí RI RO TRONG THễNG QUAN HNG HểA XUT NHP KHU QUA CNG HI PHềNG CA CC HI QUAN HI PHềNG 3.1 Phng hng phỏt trin chung v cụng tỏc qun lý ri ro ca Cc Hi quan Hi Phũng Mt l to thun li cho thng mi thng mi quc t; gim s can thip khụng cn thit vo cỏc hot ng thng mi hp phỏp, qua ú gim chi phớ cho cỏc doanh nghip v gúp phn thỳc y s tng trng ca nn kinh t Th tc hi quan cú liờn quan n khong 30 bờn khỏc nhau, 40 loi chng t v khong 200 d liu v thụng tin v nhng th tc hi quan cng nh cỏc cỏc yờu cu ca c quan hi quan dn n nhng chi phớ hnh chớnh rt cao v chim khong 7-10% tr giỏ thng mi ton cu Hai l chuyn dch t vai trũ chớnh l c quan thu thu sang vai trũ l c quan to thun li thng mi Tuy nhiờn, i vi Vit Nam, ngun thu ca ngõn sỏch quc gia hin cũn ph thuc nhiu vo ngun thu thu ca hi quan - ngun thu thu ca Hi quan chim gn 30% ngun thu thu Ngõn sỏch Nh nc, vy, m bo ngun thu thu hi quan úng mt vai trũ quan trng trng chớnh sỏch ti chớnh ca quc gia Ba l m bo an ton xó hi v an ninh quc gia, kim soỏt mt cỏch cú hiu qu vic chuyn trỏi phộp qua biờn gii cỏc loi hng hoỏ gõy nguy him xó hi, gõy mt an ton cho an ninh quc gia Bn l to mụi trng thng mi v u t lnh mnh, bỡnh ng nhm thỳc y hot ng sn xut nc v thu hỳt u t nc ngoi cng l 67 mt nhng nh hng chung ca ngnh Hi quan giai on hin v thi gian ti Nm l hon thin h thng phỏp lut hi quan theo cỏc yờu cu: xõy dng c cu phỏp lý thng nht, tng th v hin i nhm m bo ỏp dng cỏc bn phỏp lut cú liờn quan Sỏu l to thun li cho thng mi, n gin hoỏ v hi ho th tc hi quan theo chun mc quc t ỏp dng h thng trao i d liu thụng tin in t, hp tỏc v tin cy ln gia hi quan v doanh nghip, ỏp dng h thng qun lý trung th tc hi quan By l thc hin mt chin lc chung tt c cỏc cp kim soỏt hi quan, thng xuyờn cp nht v nõng cp chin lc cú nhng thay i mụi trng phỏp lut, kinh t, xó hi Bo m s tuõn th i vi cỏc thụng l quc t ỏp dng s thng nht cỏc th tc hi quan i vi hng hoỏ a vo khu kinh t ca khu, cỏc khu vc hi quan c bit Tỏm l xõy dng v a vo s dng h thng k toỏn an ton m bo qun lý thu trung hoỏ Chớn l ỏp ng y cỏc ngun lc cn thit cho hot ng ca hi quan, bao gm ngun nhõn lc v cỏc trang thit b, mỏy múc s dng quỏ trỡnh lm th tc hi quan, kim tra giỏm sỏt hi quan Mi l xõy dng v thc hin cỏc chin lc cụng ngh thụng tin tin ti cỏc mc tiờu t ng hoỏ cỏc hot ng ca hi quan Mi mt l hp tỏc vi cỏc lc lng khỏc cú trỏch nhim kim soỏt ti cỏc ca khu biờn gii nh biờn phũng, cụng an, qun lý th trng 68 3.2 Mt s bin phỏp c bn nõng cao nng lc CBCC ỏp dng cụng tỏc QLRR thụng quan hng húa XNK ti Cc Hi quan TP Hi phong 3.2.1 Sp xp, b trớ v kin ton i ng CBCC chuyờn trỏch v kiờm nhim cụng tỏc ỏp dng QLRR thụng quan hng húa XNK Vic sp xp, c cu t chc v ngun nhõn lc lnh vc qun lý ri ro l rt quan trng, quyt nh s thnh cụng hay tht bi vic ỏp dng QLRR thụng quan hng húa XNK Bin phỏp c th: Th nht, cn phi cú s quan tõm ỳng mc v b trớ cỏn b, cụng chc cho lnh vc ny Thc t thi gian quan ti cỏc cp, n v hi quan khụng phi thiu cụng chc cú kh nng lm tt cụng tỏc qun lý ri ro, nhng khụng c coi trng hoc nhng ng c cỏ nhõn khỏc dn n vic b trớ khụng ỳng, khụng , khụng ỏp ng yờu cu v cht lng Cụng chc c b trớ, sp xp lm cụng tỏc qun lý ri ro a phn l cụng chc mi c tuyn dng hoc mi luõn chuyn cụng tỏc Th hai, cn cú chớnh sỏch ỳng mc thu hỳt c nhng CBCC cú trỡnh , kinh nghim v cụng tỏc QLRR Cú ch phự hp cho cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc qun lý ri ro ng viờn cỏn b, cụng chc say mờ vi cụng vic Hin nay, cụng tỏc qun lý ri ro l cụng vic cú tớnh cht tham mu, phũng Tõm lý CBCC Hi quan thng thớch lm nghip v ti cỏc Chi Cc Hi quan ca khu cú th nõng cao chuyờn mụn nghip v, m rng quan h xó hi v nõng cao i sng Do ú, c iu ng, luõn chuyn v Phũng QLRR thng khụng say mờ cụng vic, khụng yờn tõm cụng tỏc Mt khỏc, i vi cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc QLRR, cụng vic ca h thng gõy s nhm chỏn v ớt gn lin vi li ớch cỏ nhõn nờn cú 69 th dn n s thiu quan tõm hoc thiu trỏch nhim cụng vic C hai khuynh hng trờn u l nguy c cn tr quỏ trỡnh trin khai ỏp dng QLRR Theo Quyt nh s 1689/Q-TCHQ ngy 27/8/2009 ca Tng cc Hi quan thỡ cỏn b, cụng chc thc hin nhim v chuyờn trỏch QLRR c hng ph cp c thự 200.000 ng/thỏng Mc dự, cú s quan tõm nhng khon thu nhp ny cũn rt khiờm tn so vi nhu cu thc t cuat mt s cỏn b, cụng chc hin iu ny dn n s thiu nhit tỡnh, thiu trung cụng sc vo cụng tỏc QLRR nõng cao tinh thn trỏch nhim ca cỏn b cụng chc thỡ cn xõy dng ch thng pht mt cỏch hp lý i vi nhng trng hp phỏt hin c gian ln lm th tc thỡ cụng chc ú s c tuyờn dng, khen thng, ng thi c hng mt s tin nht nh tớnh trờn s thu thu c t vic phỏt hin ú iu ny s to thờm ng lc cho cụng chc quỏ trỡnh lm vic i vi nhng trng hp cụng chc hi quan tip tay cho vi phm, bit hnh vi vi phm xy m bao che hoc tỡm cỏch lỏch lut thỡ s cú nhng hỡnh pht nng thc hin rn e b phn cụng chc ca chi cc ú núi riờng v ca ton ngnh núi chung Xột gúc cụng tỏc t chc cỏn b, vic khen thng, bt cn ỳng ngi, ỳng vic s to ng c thỳc y vic hon thnh tt nhim v chuyờn mụn Trong lnh vc QLRR, nu cỏn b, cụng chc lm vic cú cht lng, hiu qu thỡ cn c xem xột ti ch; cú nh vy s thỳc y cụng chc cng hin hn sc lc v trớ tu ca h cụng vic Tuy vy, thi gian qua cụng tỏc ny cũn nhiu ỏng bn; hin tng b nhim cụng chc ti mt n v khỏc v gi chc v ti n v QLRR khụng xem xột bt nhng cụng chc ó c quy hoch, cú nng lc v trỡnh ti n v ny, ó gõy nhiu bc xỳc chớnh ni ti ca tng n v 70 Th ba, sp xp, luõn chuyn CBCC lm cụng tỏc qun lý ri ro, nhm chuyờn sõu cht lng cỏn b phự hp vi nng lc, phm cht v s trng ca mỡnh iu ng lun chuyn nhng cỏn b cụng chc khụng phm cht, nng lc sang cụng tỏc nhng n v khỏc 3.2.2 Quỏn trit, ph bin, tuyờn truyn nõng cao ý thc, trỏch nhim v nhn thc v tm quan trng ca cụng tỏc qun lý ri ro i vi CBCC Cc Hi quan TP Hi phũng thụng quan hng húa XNK - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v ỏp dng k thut qun lý ri ro th tc hi quan hin i cho ton th cỏn b cụng chc chuyờn trỏch cng nh kiờm nhim xem cụng tỏc qun lý ri ro l nhim v ca tt c cụng chc lm cụng tỏc nghip v ch khụng riờng ca b phn qun lý ri ro, t ú nh hng vic thc hin phi hp thu thp, phõn tớch thụng tin, ỏnh giỏ hiu qu, cht lng ỏp dng qun lý ri ro quy trỡnh nghip v hi quan õy l mt cú ý nghớa ht sc quan trng; nhn thc ỳng n v y v ny cú ý ngha quyt nh cho s thnh cụng vic ỏp dng QLRR lnh vc nghip v hi quan Mt nhng nguyờn nhõn ch yu gõy cn tr v lm hn ch cht lng, hiu qu quỏ trỡnh ỏp dng QLRR ngnh Hi quan, thi gian qua, l cha cú nhn thc ỳng n, y v cụng tỏc ny Thc t thi gian qua, ti Cc Hi quan cũn khụng ớt cỏn b, cụng chc hi quan thm trớ c nhng ngi ang trc tip lm cụng tỏc QLRR, cho rng: QLRR l phõn lung kim tra thụng quan, hờ thng CNTT t ng thc hin, thuc v trỏch nhim ca Tng cc, cụng chc lm cỏc lnh vc nghip v khỏc khụng liờn quan n cụng tỏc ny; hoc cho rng, QLRR ch n thun l vic xỏc nh i tng trng im kim tra,Do nhng nhn thc khụng y nờu trờn, dn n khụng quan tõm n vic thu thp, cp nht thụng tin vo h thng cng nh 71 phi hp x lý cỏc ri ro theo mt c ch ng b, thng nht õy ang l mt thc trng ỏng lo ngi, gõy cn tr quỏ trỡnh t chc thc hin cụng tỏc QLRR ca ngnh Hi quan Do ú, vic nõng cao nhn thc y v bn cht, v trớ, vai trũ, mi quan h ca cụng tỏc QLRR lnh vc ngip v hi quan l mt ũi hi khỏch quan v cp bỏch - Ti mi n v, lónh o phi thng xuyờn, cú k hoch ph bin, quỏn trit v tuyờn truyn nõng cao nhn thc v tm quan trng ca cụng tỏc qun lý ri ro thụng quan hng húa XNK i vi CBCC lm trc tip, cng nh lm cụng tỏc kiờm nhim v QLRR ca cỏc Chi cc, Cc Hi quan TP Hi phũng Thc t cho thy: cũn mt b phn khụng nh cỏn b, cụng chc hi quan cỏc cp, n v cha nhn thc y v tm quan trng cng nh cỏch thc t chc xõy dng, qun lý, ng dng qun lý ri ro; dn n cụng tỏc ny ch c tin hnh mt cỏch hỡnh thc, thm nhiu ni cha c trỳ trng Kh nng thu thp thụng tin, phõn tớch, ỏnh giỏ ri ro ca i b phn cụng chc hi quan cũn rt hn ch; nguy c ri ro tim n mt s khõu, lnh vc nghip v cha c nghiờn cu, xem xột thu ỏo; dn n tỡnh trng cũn nhiu ri ro cha c xem xột v kim soỏt kp thi - Nõng cao ý thc, o c ngh nghip ca cỏn b, cụng chc cng luụn c t lờn hng u Vic ỏp dng QLRR ó to nhng c ch u tiờn, to thun li cho nhng i tng c ỏnh giỏ ri ro thp, tuõn th PLHQ v tng cng kim tra i vi cỏc i tng ri ro cao Trong thc t, yu t ri ro thng c xem xột mt cỏch linh hot, ụi theo cm tớnh iu ny cú th to nhng iu kin cỏn b , cụng chc thụng ng b qua hnh vi gian ln ca doanh nghip; Trong nhiu trng hp, cụng chc cú th li dng c ch ny gõy phin h, sỏch nhiu cho doanh nghip 72 Vn ý thc, trỏch nhim thc hin nhim v cụng tỏc QLRR cn xỏc nh rng, vic trin khai ỏp dng QLRR l trỏch nhim ca mi cỏn b, cụng chc hi quan, ú lc lng chuyờn trỏch QLRR lm nũng ct, m bo kim soỏt ton din cỏc ri ro, iu phi hot ng KTHQ thụng qua hot ng nghip v h s ri ro v thit lp, ỏp dng tiờu QLRR i vi cỏn b, cụng chc thc hin nhim v cỏc lnh vc nghip v khỏc; vic thc hin ỳng, hiu qu cỏc ni dung quy nh, quy trỡnh nghip v ca ngnh Hi quan l th hin vai trũ v trỏch nhim tham gia thc hin quy trỡnh QLRR 3.2.3 Quan tõm o to, nõng cao nng lc ỏp dng cụng tỏc QLRR thụng quan hng húa XNK i ụi vi vic xõy dng, chnh n ý thc o c ngh nghip ca i ng cỏn b, cụng chc Hi quan Nõng cao trỡnh ca cỏn b hi quan núi chung v cỏn b hi quan qun lý ri ro núi riờng l cn t lờn hng u Th nht, Tng cng o to, phỏt trin i ng cỏn b cụng chc cú trỡnh chuyờn sõu v k nng ỏp ng yờu cu qun lý ri ro Cỏn b, cụng chc Hi quan l nhng ngi tham gia trc tip hoc giỏn tip thc hin cụng tỏc QLRR; kin thc, trỡnh v nng lc thc thi ca h cng cú ý ngha quyt nh n cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny í thc c iu ú, Cc Hi quan TP Hi Phũng trung o to, c cỏn b i hc kin thc, kinh nghim v QLRR ca Cc Hi quan cỏc tnh, thm trớ c cỏn b chuyờn trỏch v QLRR i hc tp, nghiờn cu nc ngoi Túm li, quỏ trỡnh trin khai ỏp dng QLRR, cỏc c quan Hi quan nờn luụn quan tõm o to, phỏt trin ngun nhõn lc; xõy dng i ng cỏn b, cụng chc va cú trỡnh , nng lc, va cú phm cht, o c ngh nghip mt i ng chuyờn nghip v QLRR 73 Th hai, tng cng cụng tỏc giỏo dc v o to QLRR, khụng gii hn nhng cụng tỏc ny Cỏc chng trỡnh o to nờn t chc linh hot, a dng bng nhiu hỡnh thc, phng phỏp thớch hp c bit cn coi trng vic o to kin thc nghip v QLRR cho tt c i ng cỏn b ch trt ca cỏc cp, n v hi quan; nhng ngi gi trng trỏch qun lý iu hnh, trin khai thc hin QLRR cng nh CBCC trc tip lm cụng tỏc QLRR õy chớnh l mt nhng iu kin cú ý ngha quyt nh n s thnh cụng ca vic ỏp dng QLRR; cụng tỏc giỏo dc, o to v QLRR cú hiu qu cn phi cú nh hng rừ rng v mc tiờu, ni dung v i tng c o to iu quan trng i vi Cc Hi quan hin l cn cú nhng chng trỡnh o to ngh cú hiu qu, chỳng ta ang thiu kin thc v k nng thc hin lm tt ny, cn cú chin lc o to c th ú chỳ trng n vic o to i ng chuyờn gia thc th; nhng chuyờn gia ny s thc hin vic o to li cho cỏn b, cụng chc phm vi n v, cng nh ton Cc iu quan trng l i ng chuyờn gia ny s nghiờn cu v phỏt trin nhng kin thc hc c t chuyờn gia nc ngoi vo hot ng thc tin ti Vit Nam Kinh nghim nhng nm qua cho thy, chỳng ta ó ch ng, tớch cc tranh th s h tr o to v QLRR ca Hi quan cỏc nc nh: Nht Bn, Trung Quc,Cng nh c cỏn b tham gia cỏc cuc hi tho v QLRR nc ngoi; ng thi, t chc nhiu chng trỡnh hi tho, cú s tham gia ca cỏc chuyờn gia n t Hi quan cỏc nc v cỏc cụng ty xõy dng phn mm gii phỏp ng dng QLRR c bit, ó ch ng tip nhn D ỏn h tr v QLRRdo Nht Bn ti tr Cho n nay, d ỏn ny ó t chc trờn 20 khúa hun Qua cỏc trng trỡnh hp tỏc, h tr nờu trờn, chỳng ta ó o to c mt i ng chuyờn gia cú kin thc, nng lc vic xõy 74 dng, t chc trin khai thc hin cụng tỏc QLRR; i ng ny ó gúp phn quan trng vo s thnh cụng ca cụng tỏc QLRR thi gian qua Mt i ng cỏn b cụng chc vng vng v chuyờn mụn nghip v, lý lun chớnh tr, qun lý nh nc; i ng cụng chc tin hc cú trỡnh chuyờn mụn sõu ỏp ng cho vic trin khai cụng tỏc ng dng tin hc hot ng qun lý hi quan in t; trin khai nhiu chng trỡnh phn mn ng dng vo cụng tỏc qun lý xut nhp cnh v xut nhp khu, chng trỡnh Thụng quan in t, chng trỡnh qun lý ri ro v c bit l vic nõng cao vic khai thỏc v s dng cú hiu qu chng trỡnh qun lý tin hc hoỏ phũng (Cloud Office) phc v cho ton th cỏn b n v Th ba, cn khuyn khớch, to iu kin v thi gian, kinh phớ cho nhng CBCC cú am mờ nghiờn cu v cụng tỏc QLRR, CBCC cú nhng ý tng, xut, sỏng kin ci tin cụng tỏc QLRR cụng tỏc QLRR hiu qu hn cụng tỏc qun lý hng húa XNK Trỡnh nng lc ca cỏn b, cụng chc hi quan c th hin ch yu kin thc QLRR, kin thc chuyờn mụn h tr cho cụng tỏc QLRR cng nh kh nng thc thi QLRR, bao gm: nng lc nghiờn cu, phỏt trin k thut QLRR; nng lc thu thp thụng tin, d liu, nhn bit ri ro, phõn tớch, ỏnh giỏ ri ro, s dng h thng thụng tin phc v QLRR; nng lc tin hnh cỏc hot ng kim tra, kim soỏt x lý ri ro,v cỏc hot ng nghip v khỏc liờn quan n quy trỡnh QLRR Th t, thc hin chin lc o to di hn v thng xuyờn c cp nht, xỏc nh nhim v chớnh v u tiờn cỏc chng trỡnh o to Cn xõy dng chng trỡnh v k hoch o to, ng thi thc hin theo cỏc k hoch ó c vch Chớnh sỏch v chng trỡnh o to phi da trờn kt qu phõn tớch ri ro, ỏp dng th tc n gin hoỏ v thc hin hot ng kim soỏt hi quan Mi cụng chc hi quan u phi c 75 o to v liờm chớnh hi quan, chng tham nhng, chng sỏch nhiu; k nng gii quyt xung t li ớch cng nh nhng v hnh vi ca cụng chc hi quan Vic chuyn giao kin thc khụng ch thc hin ni b ngnh hi quan m cũn thc hin cng ng doanh nghip v xó hi Hot ng o to ni b phi kt hp vi chin lc v nhõn s v h thng quy hoch cỏn b 76 KT LUN p dng QLRR núi chung v ỏp dng QLRR thụng quan hng húa xut nhõp khu núi riờng ang l xu th v l yờu cu cú tớnh tt yu chng trỡnh ci cỏch, phỏt trin, hin i húa hi quan i vi mi quc gia ỏp ng yờu cu ci cỏch, phỏt trin v hin i húa Hi quan, nhng nm quan, c quan Hi quan ó xõy dng, trin khai ỏp dng QLRR quy trỡnh th tc i vi hng húa XK, NK thng mi v ó t c nhng kt qu nht nh Tuy vy, bờn cnh nhng kt qu t c, quỏ trỡnh ỏp dng QLRR cng ó b l nhiu hn ch, t nhng yờu cu cp thit cho vic nghiờn cu, phỏt trin chng trỡnh QLRR ỏp ng yờu cu qun lý hin v phự hp vi bi cnh chung ca chng trỡnh ci cỏch, phỏt trin v hin i húa hi quan ti ó i sõu nghiờn cu, phõn tớch cỏc lý lun v QLRR, nh: phng phỏp tip cn, quy trỡnh, cỏc tiờu chun v QLRR; nghiờn cu kinh nghim v k thut ỏp dng QLRR ca Hi quan mt s nc tiờn tin trờn th gii v khu vc; phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng v nhng nguyờn nhõn ca thc trng ỏp dng QLRR ca CBCC ti Cc Hi quan TP Hi Phũng Qua ú xut cỏc bin phỏp phỏt trin, nõng cao nng lc ỏp dng cụng tỏc QLRR ca CBCC Cc Hi quan TP Hi Phũng thụng quan hng húa XNK qua cng Hi Phũng Trờn c s tip cn phng phỏp lun v QLRR, phõn tớch thc trng ỏp dng QLRR ca CBCC Cc Hi quan thnh ph Hi Phũng, d bỏo tỡnh hỡnh v cỏc yu t tỏc ng n QLRR, ti ó kin ngh a mt s gii phỏp c th nh sau: 77 Th nht l sp xp, b trớ v kin ton i ng CBCC chuyờn trỏch v kiờm nhim cụng tỏc ỏp dng QLRR thụng quan hng húa XNK Th hai l quỏn trit, ph bin, tuyờn truyn nõng cao ý thc, trỏch nhim v nhn thc v tm quan trng ca cụng tỏc qun lý ri ro i vi CBCC Cc Hi quan TP Hi phũng thụng quan hng húa XNK Nõng cao ý thc trỏch nhim ca cỏn b cụng chc hi quan vic ỏp dng qun lý ri ro hot ng nghip v Th ba l quan tõm o to, nõng cao nng lc ỏp dng cụng tỏc QLRR thụng quan hng húa XNK i ụi vi vic xõy dng, chnh n ý thc o c ngh nghip ca i ng cỏn b, cụng chc Hi quan Vi kt qu nghiờn cu, cựng vi bin phỏp, kin ngh c a ra, hy vng s cung cp, b sung, hon thin lý lun v cụng tỏc QLRR, gúp phn h tr nh hng, nõng cao hiu qu ỏp dng QLRR; úng gúp cho s thnh cụng ca chng trỡnh ci cỏch, phỏp trin, hin i húa c quan hi quan Trong quỏ trỡnh thc hin lun vn, mc dự tỏc gi ó c gng vic thu thp v x lý thụng tin, nhiờn, khụng th trỏnh nhng sai sút nht nh Kớnh mong nhn c nhng s gúp ý t quý thy cụ, bn bố ng nghip lun c hon thin hn 78 DANH MC TI LIU THAM KHO Quc hi (2014), Lut Hi quan 2014, H Ni Quc hi (2005), Lut Thu xut khu, thu nhp khu, H Ni Quc hi (2006), Lut Qun lý thu, H Ni Quc hi,(2008), Lut cỏn b cụng chc, H ni Quc hi (2012), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut qun lý thu, H Ni Chớnh ph (2015), Ngh nh 08/2015/N-CP quy nh chi tit mt s iu ca Lut Hi quan v th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan, H Ni Chớnh ph (2012), Ngh nh s 87/2012/N-CP quy nh chi tit mt s iu ca Lut Hi quan v th tc hi quan in t i vi hng húa xut khu, nhp khu thng mi, H Ni B Ti chớnh (2013), Thụng t 175/2013/TT-BTC Quy nh ỏp dng qun lý ri ro hot ng nghip v hi quan, H ni B Ti chớnh (2015), Thụng t s 38/2015/TT-BTC hng dn Ngh nh s 08/2015/N-CP CP quy nh chi tit mt s iu ca Lut Hi quan 10 Bi ni v (2010), Thụng t s 09/2010/TT-BNV ca B ni v quy nh tiờu chun nghip v cỏc ngch cụng chc 11 Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh cụng tỏc t nm 2010 n 2014 ca Cc Hi quan TP Hi Phũng 12 Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh cụng tỏc qua cỏc nm ca Phũng Qun lý ri ro, Phũng Thu xut nhp khu, Hi Phũng 13 Raymond W.Kelly Qun lý ri ro ca c quan Hi quan M, Cao y Hi quan M 14 Website: Tng cc Hi quan: www.customs.gov.vn 79 [...]... trạng áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển của CBCC Cục Hải quan TP Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp cơ bản để nâng cao năng lực CBCC Cục Hải quan TP Hải Phòng áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển qua cảng Hải phòng ` 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU... động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải 1.1.7 Nguyên tắc, điều kiện áp dụng quản lý rủi ro hải quan * Xây dựng bộ tiêu chí quản lý rủi ro Để có thể áp dụng hiệu quả quản lý rủi ro trong hoạt động này, các cơ quan hải quan trước hết phải xây dựng được: Bộ tiêu chí quản lý rủi ro, hệ thống phân tích đánh giá rủi ro và các biện pháp để xử lý rủi ro. .. các rủi ro có thể tác động tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, làm cơ sở để cơ quan hải quan phân bổ nguồn lực hợp lý nhất, áp dụng các biện pháp quản lý có hiệu quả Theo Điều 4 Luật Hải quan 2014 có giải thích: Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải. .. xử lý và ngăn chặn các lần vi phạm sau Quản lý rủi ro tốt là nền tảng để hoạt động của Hải quan có hiệu quả Yêu cầu hội nhập và xu hướng phát triển của hải quan quốc tế cũng là một yêu cầu để áp dụng quản lý rủi ro; Trong đó, yêu cầu đổi mới, áp dụng quy trình quản lý rủi ro hiện đại trở thành một trong những yêu cầu hàng đầu 1.1.6 Nội dung áp dụng quản lý rủi ro hải quan trong các khâu nghiệp vụ Hải. .. - Rủi ro (trong hoạt động nghiệp vụ hải quan) là nguy cơ tiềm ẩn các việc không tuân thủ pháp luật về hải quan trong thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải - Rủi ro trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan là những nguy cơ tiềm ẩn khả năng và hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hải quan và các quy định liên quan lĩnh vực quản lý hải. .. tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Cơ quan hải quan áp dụng miễn kiểm tra đối với các đối tượng chấp hành tốt các quy định của Luật hải quan, áp dụng quản lý rủi ro theo quy trình và các quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Hải quan và các quy trình nghiệp vụ hải quan phải xây dựng, áp dụng dựa trên các quy định về áp dụng quản lý rủi ro 1.1.8 Quy trình áp dụng quản lý rủi ro: Phương pháp quản. .. ngũ cán bộ để triển khai thực hiện kỹ thuật quản lý rủi ro * Áp dụng quản lý rủi ro theo nguyên tắc sau: Điều 4 thông tư số 175/2013/TT-BTC đã quy định nguyên tắc áp dụng 19 quản lý rủi ro Về cơ bản, cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro là nhằm tạo thuận lợi đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật về hải quan; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các đối tượng không tuân thủ các quy định của pháp. .. kinh doanh, quản lý Ngày nay, việc nghiên cứu phương pháp quản lý rủi ro thực sự trở thành môn khoa học ứng dụng không chỉ trong các khu vực kinh tế tư nhân mà còn được đưa vào áp dụng trong lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước, như cơ quan Hải quan, Thuế, Ngân hàng Rủi ro trong lĩnh vực hải quan có thể phân chia thành hai dạng chủ yếu: rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan Rủi ro khách quan được đánh... Hải quan Quản lý rủi ro là một phương pháp để tiến hành công việc, có thể được áp dụng trong các nghiệp vụ cụ thể của hải quan, được quy định tại Luật Hải quan, bao gồm: - Thủ tục hải quan; - Kiểm tra hải quan; - Giám sát hải quan; - Kiểm soát hải quan; - Kiểm tra sau thông quan; - Trong công tác thông tin tình báo; 16 - Trong công tác điều tra chống buôn lậu; - Các hoạt động nghiệp vụ khác liên quan. .. chóng, công khai; sự tận tụy của cơ quan hải quan Quản lý rủi ro dựa trên nguyên lý cơ bản là đánh giá xác suất và khả năng xảy ra vi phạm pháp luật của các đối tượng Trên cơ sở bộ tiêu chí quản lý rủi ro, phương pháp quản lý rủi ro sẽ góp phần thu gọn lại công việc, giúp cho các cán bộ công chức thực hiện trọng tâm trọng điểm vào những đối tượng, địa điểm hay xảy ra vi phạm để kịp thời có những biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng , Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng , Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, Hình 2. Sơ đồ bộ máy Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO NĂNG LỰC CBCC CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNGÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU QUA CẢNG HẢI PHÒNG CỦA CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay