Khóa luận tốt nghiệp THỰC TRẠNG QUẢN lý và sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY vật tư kỹ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

74 180 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:39

MỤC LỤCNội dungTrangLỜI MỞ ĐẦU4CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 71.1 – Khái quát chung về vốn lưu động :71.1.1 Khái niệm của vốn lưu động71.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động91.1.3 Phân loại vốn lưu động101.1.3.1 Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong qúa trình sản xuất kinh doanh 101.1.3.2 Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện111.1.3.3 Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn121.1.3.4 Phân loại theo nguồn hình thành131.2 – Các phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động 141.2.1 phương pháp trực tiếp 141.2.2 Phương pháp gián tiếp 171.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động181.3.1 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động181.3.2 Mức tiết kiệm vốn lưu động191.3.3 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động191.3.4 Hàm lượng vốn lưu động201.3.5 Mức doanh lợi vốn lưu động201.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động201.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền211.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ251.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả271.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác28CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 30 2.1 Khái quát chung về Công ty 302.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty vật tư kỹ thuật xi măng – Tổng công ty xi măng Việt nam302.1.2 – Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty312.1.2.1– Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty 312.1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty332.1.2.3– Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức 36 2.1.2.4 Đặc điểm về vốn của Công ty372.2 – Thực trạng quản trị Vốn lưu động của Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 382.2.1 – Cơ cấu Vốn lưu động382.2.2 – Cơ cấu nguồn Vốn lưu động412.3 – Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động tại Công ty442.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động tại Công ty45 2.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền452.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ472.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả482.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác502.5 – Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng51Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 563.1 Đánh giá ưu , nhược điểm của quản trị Vốn lưu động563.1.1 Ưu điểm 563.1.2 – Nhược điểm583.2 – Phương hướng của Công ty trong thời gian tới59 3.2.1 – Phương hướng của Công ty trong sản xuất KD59 3.2.2 – Phương hướng về quản trị Vốn lưu động613.3 – Một số giải pháp và kiến nghị623.3.1 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động62 3.3.1.1 – Các giải pháp chung.62 3.3.1.2 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty633.3.2 Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 663.3.2.1 Một số kiến nghị đối với Công ty 673.3.2.2 Một số kiến nghị đối với Tổng Công Ty Xi măng và Nhà nước.68KẾT LUẬN69 Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp Nội dung LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 – Khái quát chung vốn lưu động : 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động 1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động 1.1.3 Phân loại vốn lưu động 1.1.3.1- Phân loại theo vai trò loại vốn lưu động qúa trình sản xuất kinh doanh 1.1.3.2- Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu 1.1.3.3- Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn 1.1.3.4- Phân loại theo nguồn hình thành 1.2 – Các phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động 1.2.1 phương pháp trực tiếp 1.2.2 Phương pháp gián tiếp 1.3 - Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 1.3.1- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 1.3.2- Mức tiết kiệm vốn lưu động 1.3.3- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 1.3.4- Hàm lượng vốn lưu động 1.3.5- Mức doanh lợi vốn lưu động 1.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động 1.4.1 – Quản trị vốn tiền 1.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 1.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 1.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG- TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 2.1 - Khái quát chung Công ty 2.1.1 - Quá trình hình thành phát triển Công ty vật kỹ thuật xi măngTổng công ty xi măng Việt nam 2.1.2 – Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 2.1.2.1– Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Công ty Quản trị nâng cao hiệu sử2dụng vốn lưu động Trang 7 10 10 11 12 13 14 14 17 18 18 19 19 20 20 20 21 25 27 28 30 30 30 31 31 Khoá luận tốt nghiệp 2.1.2.2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.2.3– Đặc điểm cấu máy tổ chức 2.1.2.4- Đặc điểm vốn Công ty 2.2 – Thực trạng quản trị Vốn lưu động Công ty vật kỹ thuật Xi măng 2.2.1 – Cơ cấu Vốn lưu động 2.2.2 – Cơ cấu nguồn Vốn lưu động 2.3 – Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động Công ty 2.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động Công ty 2.4.1 – Quản trị vốn tiền 2.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 2.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 2.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác 2.5 – Các tiêu đánh giá tình hình quản trị Vốn lưu động Công ty vật kỹ thuật Xi măng Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị Vốn lưu động Công ty vật kỹ thuật Xi măng 3.1 - Đánh giá ưu , nhược điểm quản trị Vốn lưu động 3.1.1 - Ưu điểm 3.1.2 – Nhược điểm 3.2 – Phương hướng Công ty thời gian tới 3.2.1 – Phương hướng Công ty sản xuất KD 3.2.2 – Phương hướng quản trị Vốn lưu động 3.3 – Một số giải pháp kiến nghị 3.3.1 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng Vốn lưu động 3.3.1.1 – Các giải pháp chung 3.3.1.2 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng Vốn lưu động Công ty 3.3.2 - Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty vật kỹ thuật Xi măng 3.3.2.1 - Một số kiến nghị Công ty 3.3.2.2 - Một số kiến nghị Tổng Công Ty Xi măng Nhà nước KẾT LUẬN Quản trị nâng cao hiệu sử3dụng vốn lưu động 33 36 37 38 38 41 44 45 45 47 48 50 51 56 56 56 58 59 59 61 62 62 62 63 66 67 68 69 Khoá luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có lượng vốn lưu động định tiền đề bắt buộc Vốn lưu động có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trình sản xuất kinh doanh hiệu kinh doanh doanh nghiệp * Tính cấp thiết Đề tài : Các doanh nghiệp hoạt động điều kiện kinh tế mở với xu quốc tế hoá ngày cao kinh doanh thị trường ngày mạnh mẽ Do vậy, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp cho đầu phát triển ngày lớn Trong nhu cầu vốn lớn khả tạo lập huy động vốn doanh nghiệp lại bị hạn chế Vì thế, nhiệm vụ đặt đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu động cho có hiệu sở tôn trọng nguyên tắc tài chính, tín dụng chấp hành pháp luật * Mục tiêu nghiên cứu Đề tài : Đối với Doanh nghiệp , đặc biệt Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Quốc Doanh kinh tế phải chủ động việc huy động sử dụng vốn Ngoài vốn ngân sách nhà nuớc cấp phải huy động từ nhiều nguồn khác Vì việc quản sử dụng Vốn lưu động cách hiệu quan trọng Vì thể hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Quản trị nâng cao hiệu sử4dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp Vì mục tiêu nghiên cứu đề tài sở phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty, khẳng định mặt tích cực đạt đồng thời tìm số hạn chế cần khắc phục có biện pháp hoàn thiện * Phương pháp nghiên cứu : Công ty vật kỹ thuật xi măng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam Công ty giao nhiệm vụ tổ chức lưu thông tiêu thụ xi măng , giữ bình ổn giá thị trường địa bàn phân công Như việc tiêu thụ Xi măng công việc chủ yếu , đẩy nhanh tốc độ hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công Ty giao nhiệm vụ hàng đầu công ty vật kỹ thuật Xi măng Nhận thức tầm quan trọng vốn lưu động, Công ty không ngừng đổi hoàn thiện công tác tổ chức quản vốn lưu động để cho việc sử dụng vốn đạt hiệu cao Xuất phát từ vấn đề thiết đặt cho doanh nghiệp phải xác định đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, phải biết hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp sao, Các giải pháp cần thực để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Sau thời gian thực tập Công ty Vật kỹ thuật Xi măngTổng công ty Xi măng Việt Nam , Em chọn đề tài “Quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi măngQuản trị nâng cao hiệu sử5dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp * Kết cấu Luận Văn : Nội dung luận văn kết cấu thành ba chương: Chương - Những vấn đề luận chung vốn lưu động Chương - Thực trạng quản sử dụng vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi măng –Tổng công ty Xi măng Việt Nam Chương - Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi Măng Quản trị nâng cao hiệu sử6dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG : 1.1.1- Khái niệm vốn lưu động: Vốn lưu động giá trị tài sản lưu động mà doanh nghiệp đầu vào trình sản xuất kinh doanh, số vốn tiền ứng để mua sắm tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thực thường xuyên, liên tục Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh liệu lao động doanh nghiệp có đối tượng lao động Khác với liệu lao động, đối tượng lao động (như nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm…) tham gia vào chu kỳ sản xuất không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm Những đối tượng lao động nói xét hình thái vật gọi tài sản lưu động, hình thái giá trị gọi vốn lưu động doanh nghiệp Là biểu tiền tài sản lưu động nên đặc điểm vận động vốn lưu động chịu chi phối đặc điểm tài sản lưu động Trong doanh nghiệp người ta thường chia tài sản lưu động thành hai loại: tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động Quản trị nâng cao hiệu sử7dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp lưu thông Tài sản lưu động sản xuất bao gồm loại nguyên, nhiên, vật liệu; phụ tùng thay thế, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang trình dự trữ sản xuất, chế biến Còn tài sản lưu động lưu thông bao gồm sản phẩm thành phẩm chờ tiêu thụ, loại vốn tiền, khoản vốn toán, khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước Trong trình sản xuất kinh doanh tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông vận động, thay chuyển hoá lẫn nhau, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục thuận lợi Vốn lưu động chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau, bắt đầu tiền tệ sang hình thái vật tư, hàng hoá dự trữ Khi vật dự trữ đưa vào sản xuất, chế tạo thành bán thành phẩm Sau sản phẩm sản xuất tiêu thụ, vốn lưu động quay hình thái tiền tệ ban đầu Quá trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục, không ngừng, vốn lưu động tuần hoàn không ngừng có tính chất chu kỳ tạo thành chu chuyển vốn lưu động Do có chu chuyển không ngừng nên vốn lưu động thường xuyên có phận tồn lúc hình thái khác sản xuất lưu thông Vốn lưu động điều kiện vật chất thiếu trình tái sản xuất, phận trực tiếp hình thành nên thực thể sản phẩm Trong lúc, vốn lưu động doanh nghiệp phổ biến khắp giai đoạn luân chuyển tồn nhiều hình thái khác Muốn cho trình tái sản xuất liên tục, doanh nghiệp phải có đủ lượng vốn lưu động đầu vào hình thái khác đó, khiến cho hình thái có mức tồn hợp Quản trị nâng cao hiệu sử8dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp đồng với Như vậy, khiến cho chuyển hoá hình thái vốn trình luân chuyển thuận lợi Vốn lưu động công cụ phản ánh đánh giá trình vận động vật tư, tức phản ánh kiểm tra trình mua sắm, dự trữ sản xuất, tiêu thụ doanh nghiệp Nhưng mặt khác, vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm phản ánh số lượng vật sử dụng tiết kiệm hay không, thời gian nằm khâu sản xuất lưu thông sản phẩm có hợp không? Bởi vậy, thông qua trình luân chuyển vốn lưu động đánh giá cách kịp thời mặt mua sắm, dự trữ sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp 1.1.2- Đặc điểm vốn lưu động Phù hợp với đặc điểm tài sản lưu động, vốn lưu động doanh nghiệp không ngừng vận động qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh: dự trữ sản xuất, sản xuất lưu thông Quá trình diễn liên tục thường xuyên lặp lại theo chu kỳ gọi trình tuần hoàn, chu chuyển vốn lưu động Vốn lưu động có hai đặc điểm: Thứ nhất, vốn lưu động tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh bị hao mòn hoàn toàn trình sản xuất Giá trị chuyển hết lần vào giá trị sản phẩm để cấu thành nên giá trị sản phẩm Thứ hai, qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh vốn lưu động thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, từ hình thái vốn tiền Quản trị nâng cao hiệu sử9dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp tệ ban đầu chuyyển sang vốn vật hàng hoá dự trữ vốn sản xuất, cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ Sau chu kỳ tái sản xuất, vốn lưu động hoàn thành vòng chu chuyển 1.1.3 - Phân loại vốn lưu động: Trong doanh nghiệp vấn đề tổ chức quản vốn lưu động có vai trò quan trọng Có thể nói, quản vốn lưu động phận trọng yếu công tác quản hoạt động tài doanh nghiệp Quản vốn lưu động nhằm đảm bảo sử dụng vốn lưu động hợp lý, tiết kiệm có hiệu Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động có hiệu sản xuất nhiều loại sản phẩm, nghĩa tổ chức tốt trình mua sắm, trình sản xuất tiêu thụ Do vốn lưu động có nhiều loại mà lại tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh thường xuyên thay đổi hình thái vật chất Do đó, muốn quản tốt vốn lưu động, người ta phải tiến hành phân loại vốn lưu động theo tiêu thức sau: 1.1.3.1- Phân loại Vốn lưu động theo vai trò loại vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh: Theo cách phân loại vốn lưu động doanh nghiệp chia thành ba loại: - Vốn lưu động khâu dự trữ sản xuất: Bao gồm giá trị khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ Quản trị nâng cao hiệu sử10dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp thêm cho khách hàng thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.Trong quan hệ giao dịch vơi bạn hàng sở xây dựng mối quan hệ lâu dài uy tín giúp cho Công ty có uy tín thương mại từ phía bạn hàng Số lượng khách hàng đến với Công ty ngày nhiều điều củng cố vị Công ty ngành Xi măng Thứ tư, tình hình huy động vốn lưu động: để đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh Công ty Vật kỹ thuật Xi măng đặt yêu cầu phải tìm kiếm đủ số vốn để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động Trong điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nên Công ty muốn mở rộng thị trường kinh doanh cuả Do vậy, Công ty cần lượng lớn vốn lưu động để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh Tuy nhiên, số vốn cấp với lợi nhuận không chia để lại doanh nghiệp không đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho Công ty nên Công ty Vật kỹ thuật Xi măng phải huy động thêm nguồn tài trợ ngắn hạn vốn lưu động nguồn vốn tín dụng thương mại Nguồn vốn tín dụng thương mại chiếm vị trí quan trọng nguồn tài trợ ngắn hạn Công ty Nó hình thành Công ty nhận tài sản, dịch vụ người cung cấp song chưa phải trả tiền Công ty sử dụng khoản phải trả chưa đến kỳ hạn toán với khách hàng nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn Công ty Thứ năm , đời sống cán công nhân viên Công ty không ngừng nâng cao Nếu năm 2003 ,thu nhập bình quân công nhân viên 2530000(đồng/người ) đến năm 2004 số Quản trị nâng cao hiệu sử60dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp 3410000(đồng /người ).Đây minh chứng cụ thể đầy đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu qủa công ty Với lượng công nhân viên khoảng 714 người năm 2004 với máy gọn nhẹ ,cấu trúc đơn giản ,hoạt động có hiệu cho phép công ty đạt đựơc thành tựu lớn thời gian qua Thứ sáu ,Công ty quan tâm giúp đỡ Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam việc cung cấp nguồn vốn ,cũng đạo chặt chẽ giúp cho công ty không ngừng lớn mạnh 3.1.2- Nhược điểm : Bên cạnh ưu điểm công tác quản trị vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi măng số nhược điểm mà công ty cần phải tìm cách khắc phục: Thứ nhất, hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty chưa tốt Điều biểu qua tiêu tài vòng quay vốn lưu động tốc độ luân chuyển vốn lưu động Công ty thấp Trong năm tới, Công ty cần phải đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn, tránh tình trạng vốn bị ứ đọng khâu tiêu thụ nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty Thứ hai, việc xác định nhu cầu vốn lưu động phương pháp gián tiếp có ưu điểm tương đối đơn giản giúp công ty ước tính nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch song chưa đảm bảo độ xác cao Thứ ba , Công ty để lượng dư tiền gửi ngân hàng nhiều , có mặt tốt lượng vốn lưu động Quản trị nâng cao hiệu sử61dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp bị tồn đọng làm giảm hội đầu vào vực có nhiều khả đem lại lợi nhuận cho Công ty Thứ , Khoản phải thu Công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn lưu động ngày tăng lên qua năm Điều làm nguồn vốn lưu động công ty bị ứ đọng tay khách hàng Tình trạng chiếm dụng vốn ngày cao gây nhiều khó khăn cho Công ty công tác toán Thứ năm ,Sản lượng Xi măng tiêu thụ công ty vượt mức kế hoạch đặt sản lượng Xi măng Bỉm Sơn , Hoàng Mai đạt thấp Do chưa thực quan tâm đẩy mạnh tiêu thụ , tiếp thị , quảng cáo hai chủng loại Xi măng thị trường 3.2 -PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI : 3.2.1 - Phương hướng công ty sản xuất kinh doanh: Nước ta chuẩn bị gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khu vực Mậu dịch tự Châu Á (AFTA) Điều tạo hội đồng thời mang lại thách thức lớn cho doanh nghiệp nước Vì đó, Nhà Nước ta mở rộng cánh cửa cho hàng hoá nước khu vực Thế giới xâm nhập vào thị trường Việt Nam cách dễ dàng với mức thuế nhập tương đối thấp Do vậy, sản phẩm sản xuất nước phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập từ nước Để làm điều doanh nghiệp nước phải không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã hạ giá thành sản phẩm Nắm bắt điều nên : Toàn công ty phấn đấu đạt : Quản trị nâng cao hiệu sử62dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp * Sản lượng xi măng mua vào , bán : 2,4 triệu trở lên Trong : + Xi măng Hoàng Thạch : 1200000 + Xi măng Bỉm Sơn : 120000 + Xi măng Bút sơn : 800000 + Xi măng Hải Phòng : 130000 + Xi măng Hoàng Mai : 150000 • Lợi nhuận từ 10 tỷ đồng trở lên • Giữ cho thu nhập năm 2004 • Kế hoạch bán giao cho đơn vị : + Phòng tiêu thụ Xi măng : 1900000 + Phòng kinh tế kế hoạch : 30000 + nghiệp vận tải : 35000 + Chi nhánh Thái Nguyên : 120000 + Chi nhánh Phú Thọ : 135000 +Chi nhánh Vĩnh Phúc : 110000 + Chi nhánh Lào cai : 70000 Trong đơn vị phải phấn đấu vượt mức KH từ 10% trở lên 3.2.2 - Phương hướng quản trị vốn lưu động: Thứ ,công ty phải tìm hiểu thị trường để nắm bắt thông tin từ phía người tiêu dùng ,tìm kiếm nguồn nguyên liệu có chất lượng cao mà giá thành lại thấp Quản trị nâng cao hiệu sử63dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp Thứ hai ,Công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để nắm bắt xử thông tin kinh tế ,dự đoán xác nhu cầu diễn biến thị trường từ tìm kiếm thị trường tiềm mà doanh nghiệp chưa khai thác khai thác chưa triệt để Thứ ba ,Công ty phải đẩy mạnh hình thức bán buôn kết hợp với hình thức bán lẻ nhằm tăng nhanh tổng doanh số bán từ tăng lợi nhuận công ty Công ty cần thực đa dạng hoá hình thức bán hàng hình thức toán nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Nâng cao lực sản xuất đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 10% Thứ ,Công ty phấn đấu đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động ,tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Trong năm qua ,do công ty không sử dụng hết nguồn vốn lưu động sẵn có gây nên tình trạngđọng vốn Do năm tới công ty phải phấn đấu đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động tránh tình trạng vốn lưu động bị ứ đọng Thứ năm ,công ty cần phải phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động nhằm khuyến khích tạo điều kiện tốt cho người lao động an tâm làm việc công ty Để đạt mục tiêu công ty cần phải nỗ lực nhằm quản sử dụng vốn lưu động có hiệu tốt Phương hướng hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động công ty hoàn thiện công tác mặt sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí ,duy trì mở rộng thị trường ,có sách tín dụng tốt với Quản trị nâng cao hiệu sử64dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp khách hàng ,quản vốn toán ,đầu đồng cho máy móc thiết bị Từ nâng cao công tác quản trị vốn lưu động 3.3 -MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ : Trên sở phân tích thực trạng quản sử dụng vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi măng thời gian qua , Em xin nêu số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty sau: 3.3.1- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động: 3.3.1.1 - Các giải pháp chung: Khi tiến hành hoạt dộng sản xuất kinh doanh Công ty cần trọng thực biện pháp sau nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng Thứ nhất, Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh: Trong môi trường kinh doanh đầy biến động đòi hỏi Công ty Vật kỹ thuật Xi măng phải có chiến lược kinh doanh chủ động Muốn đội ngũ nhân viên làm việc phòng Kinh doanh phải tiếp cận với thị trường, khai thác thông tin từ thị trường để từ nắm bắt nhu cầu khách hàng Có hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu Quản trị chiến lược kinh doanh tác động trực tiếp đến tồn phát triển Công ty, vị hiệu kinh doanh Công ty Vật kỹ thuật Xi măng Thứ hai, lựa chọn định kinh doanh có hiệu quả: điều kiện kinh tế mở, có nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia Quản trị nâng cao hiệu sử65dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp vào thị trường làm cho cạnh tranh doanh nghiệp trở nên gay gắt Do vậy, để tồn phát triển Công ty Vật kỹ thuật Xi măng phải nắm bắt lấy hội đương đầu với khó khăn nhằm đưa định kinh doanh đắn Thứ ba, nâng cao trình độ tăng động lực cho đội ngũ lao động: Để cán công nhân viên xem Công ty Vật kỹ thuật Xi măng nhà thứ hai mình, Công ty nên có chương trình hoạt động văn hoá thể thao, tăng cường qũy phúc lợi, khen thưởng mở lớp đào tạo chuyên môn , nghiệp vụ Đồng thời Công ty cần có biện pháp để tăng mức lương cho người lao động Khi đó, cán công nhân viên Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đem lại hiệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thứ tư, tăng cường mở rộng quan hệ Công ty với khách hàng: Nếu biết khai thác tốt thị trường quan hệ bạn hàng Công ty dễ dàng có hội phát triển kinh doanh 3.3.1.2 -Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty : Nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng vốn lưu động, Công ty Vật kỹ thuật Xi măng đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động sau: * Hoàn thiện công tác quản trị vốn tiền Qua phân tích tình hình quản trị vốn lưu động Công ty Vật kỹ thụât Xi măng hai năm gần đây, ta thấy, công tác quản trị vốn tiền chưa tốt Công ty dự trữ lượng tiền Quản trị nâng cao hiệu sử66dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp lớn quỹ Cụ thể, vốn tiền chiếm tỷ trọng lớn 76,54% tổng vốn lưu động năm 2003 chiếm 68,59% tổng vốn lưu động năm 2004 Việc dự trữ khối lượng lớn tiền mặt quỹ giúp cho Công ty có khả toán khoản nợ đến hạn trả Nhưng đồng thời lại gây nên tình trạngđọng vốn Công ty không sử dụng hết số vốn thời mà có Do vậy, năm tới Công ty cần phải xem xét lại mức dự trữ tiền mặt cách hợp cho Công ty vừa có khả toán nhanh khoản nợ mà vừa không bị dư thừa vốn lưu động * Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho Tồn kho dự trữ khoản mục chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng số vốn lưu động Công ty Năm 2003, hàng tồn kho chiếm 15,44% tổng tài sản lưu động So với năm 2003, năm 2004 Công ty để tăng tỷ lệ hàng tồn kho tổng vốn lưu động lên tới 21,7% Chính vậy, Công ty Vật kỹ thuật Xi măng áp dụng biện pháp nhằm giảm tối thiểu chi phí lưu kho đồng thời đảm bảo cho trình kinh doanh tiến hành liên tục Một biện pháp hữu hiệu để giảm khối lượng hàng tồn kho Công ty nên đầu thêm vào lĩnh vực quảng cáo, tham gia hội chợ triễn lãm để kích thích tiêu dùng nhằm tối ưu chi phí lưu kho số thành phẩm * Xác định xác nhu cầu vốn lưu động Việc quản sử dụng Vốn lưu động cách hiệu phụ thuộc nhiều vào công tác xác định nhu cầu Vốn lưu động Do tầm quan trọng công tác cần Công ty đánh giá mức để xây dựng hệ thống phương pháp khoa học cho công tác xác định nhu cầu vốn lưu động Qua tìm hiểu thực tiễn Quản trị nâng cao hiệu sử67dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp công tác Công ty em xin mạnh dạn đề xuất Công ty nên áp dụng phương pháp trực tiếp việc xác định nhu cầu vốn lưu động hàng năm.Mặc dù phương pháp trực tiếp thực phức tạp tốn nhiều thời gian bù lại phương pháp giúp cho Công ty đánh giá xác lượng vốn lưu động cần huy động khâu sản xuất , lưu thông sản phẩm hàng hoá Bằng phương pháp sau tổng hợp nhu cầu khâu sản xuất kinh doanh , Công tytổng nhu cầu Vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh hàng năm cách xác Dựa vào công tác xác định nhu cầu Vốn lưu động sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh ,Công ty chuẩn bị biện pháp huy động Vốn lưu động xác , kịp thời chủ động trước đòi hỏi Vốn lưu động xác, kịp thời chủ động trước đòi hỏi vốn lưu dộng trình sản xuất tiêu thụ * Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động: Vốn lưu động điều kiện thiếu trình sản xuất kinh doanh Công ty Do vậy, việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động vào sản xuất kinh doanh Công ty cần thiết Công ty cần chủ động khai thác triệt để nguồn vốn sẵn có khoản vốn chiếm dụng tạm thời nợ người cung cấp tổ chức tín dụng khác Quản trị nâng cao hiệu sử68dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp * Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động: Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm giúp cho Công ty tăng nhanh vòng quay vốn lưu động giảm chi phí hàng tồn kho Công ty cần phải ưu tiên toán khách hàng lâu năm Công ty nhằm trì mối quan hệ lâu dài * Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán công nhân viên: Công ty Vật kỹ thuật Xi măng cần phải trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên cách cử cán công nhân viên có khả học lớp bồi dưỡng chuyên môn Lãnh đạo Công ty cần phải mạnh dạn việc bố trí, xếp lại đội ngũ cán bộ, cương thay cán yếu đồng thời đề bạt số cán có lực chuyên môn, có khả đáp ứng yêu cầu mới.Công ty cần phải khuyến khích vật chất tinh thần cho cán công nhân viên nhằm pháp huy tinh thần trách nhiệm họ 3.3.2 - Một số kiến nghị mang tính chất hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty: Sau thời gian tìm hiểu, phân tích thực trạng tình hình quản sử dụng vốn lưu động Công ty Vật kỹ thuật Xi măng Em xin đề xuất số ý kiến nhằm góp phần giúp Công ty nâng cao hiệu tạo vốn sử dụng vốn lưu động sau: Quản trị nâng cao hiệu sử69dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp 3.3.2.1 - Một số kiến nghị công ty : Hình thức bán hàng mà công ty Vật kỹ thuật Xi măng áp dụng năm qua phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hình thức bán buôn để đẩy nhanh tổng doanh số bán từ tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Trong bán buôn, công ty cần tăng cường hình thức bán giao thẳng không qua kho hình thức đảm bảo tiết kiệm nhiều chi phí, thu lợi nhuận cao đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động Công ty cần thực đa dạng hoá hình thức bán hàng phương thức toán (như toán nhanh trả chậm thời gian định) để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Ngoài Công ty phải sử dụng công cụ marketing nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng Công ty cần mở thêm văn phòng đại diện cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm tỉnh thành nước, không ngừng huấn luyện đội ngũ bán hàng có lực có kinh nghiệm bán hàng Công ty cần trì phát triển quan hệ bán hàng với đơn vị thường xuyên mua hàng Công ty với khối lượng lớn Bởi phận khách hàng đảm bảo hàng hoá tiêu thụ ổn định Đối với thị trường mới, Công ty phải có chiến lược xâm nhập thích hợp nơi mở rộng quan hệ Công ty với bạn hàng Do vậy, Công ty phải phân tích thông tin biến cố thị trường, xử tốt thông tin kinh tế nhằm tìm hội kinh doanh phù hợp với tiềm Công ty Quản trị nâng cao hiệu sử70dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp 3.3.2.2 - Một số kiến nghị Tổng công ty Xi Măngvà nhà nước: Nền kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường, có quản vĩ mô Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa nên đơn vị kinh doanh quyền tự chủ hoạt động kinh doanh Công ty vật kỹ thuật Xi măng chịu quản Tổng Công Ty Xi măng nên phải chịu nhiều tác động Tổng Công Ty nhà nước hệ thống sách, chế độ có liên quan.Trong tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế giới Nhà nước, Bộ, Ngành phải có biện pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp đứng vững thị trường.Vì việc nhanh chóng ban hành đồng sách , Nhà nước cần phải sử dụng công cụ điều tiết vĩ mô cách có hiệu thiết Đối với ngành ngành Xi măng không Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam sản xuất kinh doanh(Tổng Công Ty chiếm xấp xỉ 53% thị phần ) Song việc bình ổn giá Xi măng trách nhiệm nhà nước giao cho thành viên Công ty Vật kỹ thuật Xi măng đảm nhiệm Hơn Nhà nước thực sách xã hội Tỉnh Miền Núi thông qua số ngành hàng quan trọng Vì Nhà nước cần phải ban hành số chế kiểm soát , sách hỗ trợ Vốn , Thuế , Trợ Giá phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực nhiệm vụ trị xã hội không bị thua lỗ kéo dài Quản trị nâng cao hiệu sử71dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp Tổng Công Ty Xi măng cần tiến hành giao thêm chi nhánh tiêu thụ Công ty sản xuất Xi măng Tổng Công Ty khu vực Miền Bắc cho Công ty vật kỹ thuật Xi măng Đồng thời có sách hợp giá bán nội Công ty sản xuất bán cho Công ty vật kỹ thuật Xi măng để đảm bảo khẳng định cạnh tranh KẾT LUẬN Vốn lưu động điều kiện thiếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường Cùng với đời nhiều doanh nghiệp, canh tranh doanh nghiệp diễn ngày gay gắt khốc liệt Để chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp phải tìm cách để sử dụng vốn lưu động cách tiết kiệm, hợp có hiệu quả.Việc sử dụng vốn lưu động có hiệu sở giúp doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh thuận lợi Trong thời gian qua , tình hình chung toàn ngành Xi măng gặp nhiều khó khăn , nhờ quan tâm sâu sắc Đảng Nhà Nước , Công ty Vật kỹ thuật Xi măng vượt qua nhiều khó khăn thử thách để vươn lên phát triển ổn định Trong kết đạt phần nhờ Công Ty làm tốt công tác quản trị Vốn lưu động mình, sử dụng tiết kiệm hiệu đồng vốn bỏ , mang lại hiệu sản xuất ngày cao Tuy nhiên ,trong công tác Công ty phải trọng hoàn thiện để phát huy tối đa vận động hiệu đồng Vốn lưu động Quản trị nâng cao hiệu sử72dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp Từ sở luận chung phân tích thực trạng việc sử dụng vốn lưu động công ty Vật kỹ thuật Xi măngTổng Công Ty Xi măng Việt Nam thời gian qua, em có đưa số ý kiến nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Mặc dù có nhiều cố gắng tìm tòi trình độ hiểu biết hạn chế, thời gian thực tập ngắn tính chất phức tạp hoạt động kinh doanh chắn kiến nghị em không tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên, cố gắng việc tìm giải pháp sở nghiên cứu nghiêm túc thực trạng tài hoạt động kinh doanh Công ty thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công đoàn trao cho em kiến thức bổ ích trình học tập Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình Thạc sỹ Đặng hải với giúp đỡ anh chị phòng Kế toán Công ty Vật kỹ thuật Xi măng tạo điều kiện cho em hoàn thành khoá luận Sinh viên Mai quang Hợp Quản trị nâng cao hiệu sử73dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp - Trường Đại học tài Kế toán - Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh- Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tạp chí kinh tế phát triển - Các tạp chí Kinh tế , Thương mại - Các tài liệu đơn vị thực tập cung cấp Quản trị nâng cao hiệu sử74dụng vốn lưu động [...]... Quản trị nâng cao hiệu quả sử3 1dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG –TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 2.1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: 2.1.1 - Quá trình hình thành phát triển của Công ty: Công ty Vật kỹ thuật xi măng là doanh nghiệp nhà nước , thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam cách pháp nhân , hạch toán... Vốn lưu động tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau Do vậy để sử dụng vốn lưu động có hiệu quả thì cần phải quản trị tốt vốn lưu động ở từng khâu của quá trình sản xuất lưu thông Trên đây là một số vấn đề luận của vốn lưu động Để hiểu sâu hơn về Vốn lưu động nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động. Ta nghiên cứu thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty vật kỹ thuật Xi măng Quản trị . .. quả sử3 2dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp phương thức kinh doanh từ tổng đại sang mua đứt bán đoạn xi măng với các công ty sản xuất xi măng Do yêu cầu của công tác cải tiến hệ thống kinh doanh tiêu thụ xi măng , ngày 21/03/2000 Chủ tịch HĐQT tổng công ty xi măng Việt Nam có quyết định số 97/XMVN-HĐQT , chuyển giao nhiệm vụ từ công ty vật vận tải xi măng sang công ty vật kỹ thuật xi măng. .. Nguyên: thực hiện việc kinh doanh, tiêu thụ, đảm bảo bình ổn giá xi măng tại các tỉnh trên 2.1.2.2 - Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, tiêu thụ Xi măng, công ty có nhiệm vụ mua Xi măng từ các Quản trị nâng cao hiệu quả sử3 5dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp công ty sản xuất Xi măng trong Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (như Công ty. .. Công ty được sự giúp đỡ to lớn của các công ty sản xuất Xi măng trong Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Đồng thời công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ Hiện nay, ở khu vực miền Bắc ngoài các công ty sản xuất Xi măng , công ty vật kỹ thuật Xi măng là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ kinh doanh tiêu thụ xi măng với địa bàn được phân công. .. doanh lợi vốn lưu động = Tổng lợi nhuận trước thuế Vốn lưu động bình quân Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế (hoặc lợi nhuận sau thuế thu Quản trị nâng cao hiệu quả sử2 0dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp nhập) Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao 1.4 – NỘI DUNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG:... TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG: Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp có thể sử dụng các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 1.3.1- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động có thể đo bằng hai chỉ tiêu là vòng quay vốn lưu động kỳ luân chuyển vốn lưu động - Vòng quay vốn lưu động là chỉ tiêu phản ánh số vòng mà vốn lưu động quay được trong một... lưu động K0: Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo M1: Tổng mức luân chuyển kỳ kế hoạch 1.3.3- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động: Hiệu suất sử dụng vốn lưu động = Doanh thu Vốn lưu động bình quân Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu được tạo ra trên vốn lưu động bình quân là bao nhiêu Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao ngược lại 1.3.4- Hàm lượng vốn lưu động: Hàm lượng vốn. .. một năm - Công thức tính toán như sau: Trong đó: M L = VLD L: Vòng quay của vốn lưu động M: Tổng mức luân chuyển vốn trong kỳ Quản trị nâng cao hiệu quả sử1 8dụng vốn lưu động Khoá luận tốt nghiệp VLD: Vốn lưu động - Kỳ luân chuyển vốn lưu động là chỉ tiêu phản ánh số ngày để thực hiện một vòng quay của vốn lưu động - Công thức tính toán như sau: 360 K = L Trong đó: K: kỳ luân chuyển vốn lưu động L:... ty xi măng Hoàng Thạch, Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty xi măng Hải Phòng…) đáp ứng nhu cầu Xi măng của 14 tỉnh thành phố miền Bắc Là nhân tố chính trong việc bình ổn giá thị trường xi măng (tránh các biến động như cơn sốt xi măng năm 1995) góp phần đấu tranh chống lại các hiện ng làm giả xi măng Thực hiện tốt những nhiệm vụ kế hoạch về sản lượng khung giá xi măng do Tổng Công ty đề ra Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp THỰC TRẠNG QUẢN lý và sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY vật tư kỹ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM, Khóa luận tốt nghiệp THỰC TRẠNG QUẢN lý và sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY vật tư kỹ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM, Khóa luận tốt nghiệp THỰC TRẠNG QUẢN lý và sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY vật tư kỹ THUẬT XI MĂNG TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay