Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại chung hằng

78 173 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:38

Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC Báo cáo tài 2.QĐ-BTC Quyết định Bộ tài 3.BTC Bộ Tài 4.HĐKD Hoạt động kinh doanh 5.TT-BTC Thông tư Bộ Tài 6.BCĐKT Bảng cân đối kế toán 7.TSCĐ Tài sản cố định 8.DN Doanh nghiệp 9.TK Tài khoản 10.NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12.NH Ngắn hạn 13 SXKD Sản xuất kinh doanh SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế toán trở thành công cụ đặc biệt quan trọng Bằng hệ thống khoa học kế toán thể tính ưu việt việc bao quát toàn tình hình tài trình sản xuất kinh doanh công ty cách đầy đủ, xác Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường, Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng trọng công tác hạch toán kế toán cho ngày hoàn thiện đạt kết tốt Bảng cân đối kế toán có vai trò quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua trình thực tập Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng, nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa tiến hành trình lập Bảng cân đối kế toán Công ty gặp số hạn chế nên công tác kế toán chưa cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa đưa định quản trị đắn Cộng thêm với việc nhận thức tầm quan trọng việc lập phân tích Bảng cân đối kế toán, em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng” Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Chương 2: Thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Bài khóa luận em hoàn thành nhờ giúp đỡ tạo điều kiện Ban lãnh đạo cô, chú, bác Công ty, đặc biệt bảo tận tình cô giáo - Ths Hòa Thị Thanh Hương Tuy nhiên, hạn chế định trình độ thời gian nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận góp ý, bảo thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Kim Oanh SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài công tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài Báo cáo tài (BCTC) hệ thống báo cáo lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hành phản ánh thông tin kinh tế, tài chủ yếu đơn vị Theo đó, báo cáo tài chứa đựng thông tin tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu công nợ tình hình tài chính, kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đưa định kinh doanh họ vào điều kiện dự đoán tương lai, dựa thông tin có liên quan đến khứ kết kinh doanh mà doanh nghiệp đạt Những thông tin đáng tin cậy doanh nghiệp lập BCTC Xét tầm vi mô, không thiết lập hệ thống BCTC phân tích tình hình tài kế toán hay tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Mặt khác, nhà đầu tư chủ nợ, khách hàng, sở để biết tình hình tài doanh nghiệp họ khó đưa định hợp tác kinh doanh có định có rủi ro cao Xét tầm vĩ mô, Nhà nước quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngành hệ thống BCTC Vì chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp bao gồm nhiều nghiệp vụ kinh tế có nhiều hóa đơn, chứng từ, Việc kiểm tra chứng từ, hóa đơn khó khăn, tốn độ xác không cao Vì vậy, Nhà nước phải dựa vào hệ thống BCTC để điều tiết quản lý kinh tế, kinh tế nước ta kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Do đó, hệ thống BCTC cần thiết kinh tế, đặc biệt kinh tế thị trường nước ta 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài Báo cáo tài dùng để cung cấp thông tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Báo cáo tài phải cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp về: - Tài sản - Nợ phải trả vốn chủ sở hữu - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh chi phí khác - Lãi, lỗ phân chia kết kinh doanh - Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước - Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán - Các luồng tiền Ngoài thông tin này, doanh nghiệp cần phải cung cấp thông tin khác “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải thích thêm tiêu phản ánh Báo cáo tài tổng hợp sách kế toán áp dụng để ghi nhận nhiệm vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài BCTC nguồn thông tin quan trọng không doanh nghiệp mà chủ yếu phục vụ cho đối tượng bên doanh nghiệp như: Các quan nhà nước, nhà đầu tư đầu tư tiềm năng, kiểm toán viên độc lập đối tượng có liên quan, Nhờ thông tin mà đối tượng sử dụng đánh giá xác lực doanh nghiệp • Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp tiêu kinh tế dạng tổng hơp sau kỳ hoạt động giúp cho họ việc phân tích đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực tiêu kế hoạch, xác định nguyên nhân tồn khả tiềm tàng doanh nghiệp Từ đưa giải pháp, định quản lý kịp thời, phù hợp cho phát triển doanh nghiệp tương lai • Đối với quan quản lý chức Nhà nước: BCTC nguồn tài liệu quan trọng cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - - • - - - - doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực sách, chế độ quản lý kinh tế - tài doanh nghiệp Ví dụ như: Cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực chấp hành loại thuế, xác định xác số thuế phải nộp, nộp, số thuế khấu trừ, miễn giảm doanh nghiệp Cơ quan tài chính: Kiểm tra, đánh giá tình hình hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước, kiểm tra việc chấp hành sách quản lý nói chung sách quản lý vốn nói riêng, Đối với đối tượng sử dụng khác: Các nhà đầu tư: BCTC thể tình hình tài chính, khả sử dụng hiệu loại vốn, khả sinh lời, từ làm sở tin cậy cho định đầu tư vào doanh nghiệp Các chủ nợ: BCTC cung cấp khả toán doanh nghiệp, từ chủ nợ đưa định tiếp tục hay ngừng việc cho vay doanh nghiệp Các nhà cung cấp: BCTC cung cấp thông tin mà từ họ phân tích khả cung cấp doanh nghiệp, từ đưa định tiếp tục hay ngừng việc cung cấp hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Cán công nhân viên doanh nghiệp: BCTC giúp cho người lao động hiểu rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, từ giúp họ ý thức sản xuất, điều kiện gia tăng doanh thu chất lượng sản phẩm doanh nghiệp thị trường 1.1.3 Đối tượng áp dụng Hệ thống BCTC năm áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thành phần kinh tế Riêng doanh nghiệp vừa nhỏ tuân thủ quy định chung phần quy định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Một số trường hợp đặc biệt khác như: Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tập đoàn, đơn vị kế toán hạch toán phụ thuộc, việc lập trình bày loại BCTC phải phụ thuộc vào quy định riêng cho đối tượng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”, lập trình bày BCTC phải tuân thủ yêu cầu sau: Đảm bảo tính trung thực hợp lý: Các BCTC phải lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, quy định có liên quan hành Phản ánh chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - Trình bày khách quan thận trọng Trình bày đầy đủ khía cạnh trọng yếu Việc lập BCTC phải số liệu khóa sổ kế toán BCTC phải trình bày nội dung, phương pháp quán kỳ kế toán BCTC phải người lập, kế toán trưởng người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán ký đóng dấu đơn vị 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài Việc lập trình bày BCTC phải tuân thủ nguyên tắc quy định Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”, bao gồm: 1.1.5.1 Hoạt động liên tục Khi trình bày BCTC, Giám đốc doanh nghiệp cần phải đánh giá khả hoạt động liên tục doanh nghiệp BCTC phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường Giám đốc doanh nghiệp cần xem xét, cân nhắc đến thông tin có liên quan để dự đoán tương lai hoạt động doanh nghiệp 1.1.5.2 Cơ sở dồn tích Các nghiệp vụ kinh tế tài liên quan đến doanh nghiệp phải ghi sổ vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ, không cần quan tâm đến việc thu tiền, chi tiền hay chưa BCTC phải lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai 1.1.5.3 Tính quán Việc trình bày phân loại khoản mục BCTC phải quán từ niên độ sang niên độ khác trừ khi: - Có thay đổi đáng kể chất hoạt động doanh nghiệp hay xem xét lại việc trình bày BCTC cho thấy cần phải thay đổi để trình bày cách hợp lý giao dịch kiện - Một chuẩn mực kế toán khác có yêu cầu thay đổi việc trình bày 1.1.5.4 Trọng yếu tập hợp Từng khoản mục trọng yếu phải trình bày riêng biệt BCTC, khoản mục không trọng yếu trình bày riêng rẽ mà tập hợp vào khoản mục có tình chất chức 1.1.5.5 Bù trừ Theo nguyên tắc khoản mục tài sản nợ phải trả phải trình bày BCTC không bù trừ, trừ chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép bù trừ Các khoản mục doanh thu, chi phí bù trừ khi: - Được quy định chuẩn mực kế toán khác SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - Một số giao dịch hoạt động kinh doanh thông thường doanh nghiệp bù trừ ghi nhận giao dịch trình bày BCTC, ví dụ như: Hoạt động kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh ngoại tệ, Đối với khoản mục phép bù trừ, BCTC trình bày số lãi lỗ (sau bù trừ) 1.1.5.6 Có thể so sánh Các thông tin số liệu BCTC nhằm để so sánh kỳ kế toán phải trình bày tương ứng với thông tin số liệu BCTC kỳ trước Các thông tin so sánh cần bao gồm thông tin diễn giải lời điều cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ BCTC kỳ 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC • Hệ thống BCTC quy định cho doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm: - Báo cáo bắt buộc: + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DNN + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN + Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNN BCTC gửi cho quan thuế phải lập gửi thêm phụ biểu sau: + Bảng cân đối số phát sinh: Mẫu số F01-DNN - Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lập thêm BCTC chi tiết khác Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày tiêu báo cáo quy định chế độ áp dụng thống cho doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc đối tượng áp dụng hệ thống BCTC Trong trình áp dụng thấy cần thiết, doanh nghiệp bổ sung tiêu cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động yêu cầu quản lý doanh nghiệp Trường hợp có sửa đổi phải Bộ Tài chấp thuận văn trước thực 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC Bao gồm tất doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - - - - Việc lập trình bày BCTC doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định chế độ kế toán Bộ Tài ban hành chấp thuận ngành ban hành 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/06/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa kỳ kế toán năm Kỳ kế toán năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Đơn vị kế toán có đặc thù riêng tổ chức, hoạt động chọn kỳ kế toán năm 12 tháng tròn theo năm dương lịch, đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối tháng cuối quý trước năm sau thông báo cho quan Thuế biết Doanh nghiệp nhỏ vừa phải lập nộp BCTC cho quan Nhà nước theo kỳ kế toán năm 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đối với Công ty TNHH, Công ty Cổ phần hợp tác xã, thời hạn nộp Báo cáo tài năm chậm 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài Đối với doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh, thời hạn nộp Báo cáo tài năm chậm 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Số liệu BCĐKT cho biết toàn giá trị tài sản có doanh nghiệp theo cấu tài sản, nguồn vốn cấu nguồn vốn hình thành tài sản Căn vào BCĐKT nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp Thông qua số liệu BCĐKT cho biết tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo Căn vào BCĐKT đưa nhận xét, đánh giá khái quát chung tình hình tài doanh nghiệp, cho phép đánh giá số tiêu kinh tế tài Nhà nước doanh nghiệp SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - • • - • • Thông qua số liệu BCĐKT kiểm tra việc chấp hành chế độ kinh tế, tài doanh nghiệp 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán Theo quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”, lập trình bày BCĐKT cần tuân thủ nguyên tắc chung lập trình bày BCĐKT Ngoài ra, BCĐKT, khoản mục Tài sản Nợ phải trả phải trình bày riêng biệt thành ngắn hạn dài hạn, tùy theo thời hạn chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp, cụ thể sau: Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường vòng 12 tháng, Tài sản Nợ phải trả phân thành ngắn hạn dài hạn theo điều kiện sau: Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xếp vào loại ngắn hạn Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán từ 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xếp vào loại dài hạn Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kế toán bình thường dài 12 tháng Tài sản Nợ phải trả phân thành ngắn hạn dài hạn theo điều kiện sau: Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán thời gian chu kỳ kinh doanh bình thường, xếp vào loại ngắn hạn Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán thời gian dài chu kỳ kinh doanh bình thường, xếp vào loại dài hạn Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc điểm xác định chu kỳ kinh doanh thông thường, thời gian bình quân chu kỳ kinh doanh thông thường, chứng chu kỳ sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động Đối với doanh nghiệp tính chất hoạt động dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn dài hạn, Tài sản Nợ phải trả trình bày theo tính khoản giảm dần 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán BCĐKT có loại kết cấu, theo chiều dọc theo chiều ngang Nhưng dù kết cấu theo chiều dọc hay theo chiều ngang gồm hai phần: Phần Tài sản: Phản ánh toàn giá trị tài sản có doanh nghiệp đến cuối kỳ kế toán tồn dạng hình thái tất giai đoạn, khâu trình kinh doanh Các tiêu phản ánh phần tài sản xếp theo nội dung kinh tế loại tài sản doanh nghiệp trình tái sản xuất SINH VIÊN: PHẠM THỊ KIM OANH - LỚP: QT1601K 10 Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi nhận đầy đủ, xác phòng kế toán Công ty Công việc hàng ngày phân công rõ ràng cho người điều hành kế toán trưởng - Công ty áp dụng hệ thống sổ sách chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính, thực phương pháp kế toán hàng tồn kho, tính giá trị hàng xuất kho, trích khấu hao TSCĐ đăng ký ban đầu Hệ thống tài khoản Công ty cập nhật theo định - Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung, hình thức vừa mang tính chất tổng hợp, vừa mang tính chất chi tiết, phù hợp với trình độ kế toán viên, giúp công tác quản lý, tìm kiếm liệu tiến hành cách thuận tiện, nhanh chóng • - Về công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán lập theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 Bộ Tài - Các chứng từ giám sát, kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, đảm bảo xác nội dung số liệu sổ sách Báo cáo tài - Các báo cáo tài đảm bảo kịp thời, xác nhằm phục vụ cho việc minh bạch hóa tình hình tài 3.2.2 Mặt hạn chế Ngoài ưu điểm kể trên, công tác kế toán Công ty mặt hạn chế sau: Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán áp dụng cho công việc kế toán nói chung lập BCTC, BCĐKT nói riêng Do thông tin kế toán cung cấp thường chậm thời hạn thiếu xác, lượng thông tin chưa cao, kế toán phải nhiều thời gian công sức việc lập BCTC lập BCĐKT Trình độ chuyên môn đội ngũ kế toán chưa đồng đều, dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng phần hành kế toán, khó tránh khỏi vướng mắc Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng việc tổng hợp số liệu để lập BCTC Phòng kế toán có người, kế toán trưởng kế toán viên Kế toán trưởng có Đại học kế toán viên học đến Cao đẳng nên chưa thể hoàn toàn đảm nhận việc lập BCTC cáo tài Chính nên kế toán trưởng tâm vào việc phân tích BCTC doanh nghiệp Sau lập BCTC, Công ty chưa tiến hành phân tích BCTC nói chung BCĐKT nói riêng nên chưa thể thấy rõ tình hình tài chính, tình hình biến động tài sản nguồn vốn Công ty Vì nên chưa đáp ứng kịp thời thông tin cho nhà quản lý để họ đưa định quản lý tài cách xác đầy đủ nhất, đưa giải pháp khắc phục hạn chế tồn Công ty 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Qua thời gian thực tập Công ty, em tìm hiểu ưu nhược điểm công tác hạch toán kế toán lập Báo cáo tài trình bày Vận dụng kiến thức học, em xin nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán Các nhân viên kế toán Công ty có trình độ chuyên môn chưa đồng đều, dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng phần hành kế toán, khó tránh khỏi vướng mắc việc tổng hợp số liệu để lập BCTC Công ty cần đưa sách nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên kế toán đăng ký cho nhân viên Công ty tham gia học lớp nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tìm hiểu sâu hoạt động kế toán phân tích Báo cáo tài để giúp cho công tác kế toán xác hơn, đưa thông tin đáng tin cậy hữu ích cho nhà quản trị Từ giúp nhà quản lý đưa sách, phương hướng để Công ty phát triển tương lai Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng nên thực công tác phân tích Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài nói chung Bảng cân đối kế toán nói riêng có vai trò quan trọng Nó cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu, giúp cho nhà quản trị đánh giá tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời đưa định chuẩn xác trình kinh doanh tương lai Mà số liệu BCĐKT nguồn quan trọng cho việc đề định quản lý Do đó, Công ty cần coi trọng tiến hành phân tích BCĐKT cách chi tiết, đầy đủ Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Công ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau: • Bước 1: Lập kế hoạch phân tích - Chỉ rõ nội dung phân tích - Chỉ rõ tiêu cần phân tích - Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc trình phân tích - Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích • Bước 2: Thực công tác phân tích Thực công việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết • Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc trình phân tích) - Đánh giá ưu điểm nhược điểm kỳ doanh nghiệp - Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót, phát huy mặt tốt, đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán năm 2015 sau: Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng a, Phân tích biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Phân tích biến động cấu tài sản, nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản, nguồn vốn Công ty có hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Công ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu Căn vào Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng năm 2015, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.1) Nhận xét: Qua số liệu tính toán Biểu 3.1 ta có số nhận xét sau: Tổng tài sản năm 2015 so với năm 2014 tăng 876.531.249 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 5,43% Tuy “Tài sản dài hạn” giảm, “Tài sản ngắn hạn” tăng nhiều nên làm cho tổng tài sản Công ty tăng Tài sản ngắn hạn năm 2015 tăng so với năm 2014 997.908.144 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 6,74% Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu Hàng tồn kho tăng Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2014 876.684.875 đồng chiếm tỷ trọng 5,43% tổng tài sản, năm 2015 3.201.804.244 đồng chiếm tỷ trọng 18,82% Vậy Hàng tồn kho năm 2015 so với năm trước tăng 2.325.119.369 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 265,22% Do năm 2015 Công ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa bán, dẫn tới hàng tồn kho tăng Đây coi biểu tốt Công ty năm 2015 Hơn nữa, Công ty cam kết với nhà cung cấp nhập hàng theo đợt để hưởng chiết khấu thương mại Nên đến kỳ Công ty nhập hàng hóa với số lượng định, điều thúc đẩy Công ty cần tìm kiếm thêm nhiều thị trường để bán số hàng nhập Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Đơn vị tính: VNĐ Tỷ trọng Chênh lệch Chỉ tiêu A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngăn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản Số đầu năm Số cuối năm Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) Số đầu Số cuối năm năm (%) (%) 14.814.501.226 2.111.887.357 11.570.450.484 876.684.875 255.478.510 1.324.687.358 1.292.997.919 15.812.409.370 2.780.267.169 9.395.894.461 3.201.804.244 434.443.496 1.203.310.463 1.185.091.918 997.908.144 668.379.812 (2.174.556.023) 2.325.119.369 178.964.986 (121.376.895) (107.906.001) 6,74 31,65 (18,79) 265,22 70,05 (9,16) (8,35) 91,79 13,09 71,69 5,43 1,58 8,21 8,01 92,93 16,34 55,22 18,82 2,55 7,07 6,96 31.689.439 16.139.188.584 18.218.545 17.015.719.833 (13.470.894) 876.531.249 (42,51) 5,43 0,20 100 0,11 100 Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương với tiền” năm 2015 so với năm 2014 tăng 668.379.812 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 31,65% Xét góc độ khả toán biểu tốt Công ty có lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu toán Công ty, doanh nghiệp có nhu cầu toán Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” tăng so với năm trước 178.964.986 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 70,05% Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2015 giảm 2.174.556.023 đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,79% Nguyên nhân doanh nghiệp có sách, kế hoạch thu hồi nợ, làm giảm khoản phải thu khách hàng Đây coi cố gắng lớn Công ty việc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, điều giúp cho Công ty ngày có thêm vốn để quay vòng kinh doanh, không bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay Do đó, thời gian tới Công ty cần phát huy ưu điểm để phấn đấu giảm tỷ trọng khoản mục tổng Tài sản Tài sản dài hạn cuối năm giảm so với đầu năm 121.376.895 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 9,16% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” “Tài sản dài hạn khác” giảm Cụ thể: “Tài sản cố định” giảm 107.906.001 đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ 8,35% Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác” giảm 13.470.894 đồng so với đầu năm, tương ứng với tỷ lệ 42,51% Điều cho thấy năm vừa qua Công ty chưa quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Vì thời gian tới Công ty nên xem xét đầu tư thêm để nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Công tác đánh giá tình hình tài Công ty không đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Công ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng (Biểu 3.2) Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả toán khoản nợ Công ty Thông qua số liệu tính toán Biểu 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2015 so với năm 2014 tăng 876.531.249 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 5,43% Điều chứng tỏ năm 2015 khả đáp ứng nhu cầu vốn Công ty tăng lên, Công ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nhưng nguồn vốn năm 2015 tăng so với năm 2014 chủ yếu Vốn chủ sở hữu tăng Cụ thể: “Vốn chủ sở hữu” năm 2015 tăng so với năm 2014 774.538.107 đồng, tương ứng với tỷ lệ 13,04% Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng lợi nhuận sau thuế tăng, điều chứng tỏ năm 2015 Công ty làm ăn có lãi so với năm qua Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy kỳ tới Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty năm 2014 5.938.728.757 đồng, chiếm tỷ trọng 36,8% tổng số nguồn vốn Đến năm 2015 tiêu tăng lên 6.713.266.864 đồng, chiếm 39,45% Điều chứng tỏ Công ty chưa toán khoản nợ vay, xem chiều hướng không tốt, doanh nghiệp cần khắc phục thời gian tới Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Đơn vị tính: VNĐ Tỷ trọng Chênh lệch Chỉ tiêu A - Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B - Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Số đầu năm 5.938.728.757 5.938.728.757 10.200.459.827 10.200.459.827 16.139.188.584 Số cuối năm 6.713.266.864 6.713.266.864 10.302.452.969 10.302.452.969 17.015.719.833 Số tiền (đ) 774.538.107 774.538.107 101.993.142 101.993.142 876.531.249 Tỷ lệ (%) 13,04 13,04 1,00 1,00 5,43 Số đầu năm Số cuối năm (%) (%) 36,80 36,80 63,20 63,20 100 39,45 39,45 60,55 60,55 100 Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thông qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.12), ta lập Bảng phân tích khả toán Công ty sau (Biểu 3.3): Biểu 3.3: Bảng phân tích khả toán Năm 2015 (lần) Năm 2014 (lần) Chênh lệch (lần) Hệ số toán tổng quát 2,5346 2,7176 (0,18) Hệ số toán nợ ngắn hạn 2,3554 2,4946 (0,14) Hệ số toán nhanh 0,4141 0,3556 0,06 Chỉ tiêu Công thức tính • Hệ số toán tổng quát: Năm 2015 2,5346 thấp so với năm 2014 2,7176 Hệ số cho biết năm 2015, đồng tiền vay có 2,5346 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số lớn chứng tỏ Công ty có đủ khả toán khoản vay • Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2014, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,4946 đồng Tài sản ngắn hạn, năm 2015 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 2,3554 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2015 thấp so với năm 2014, dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn tài mà doanh nghiệp gặp phải tương lai • Hệ số toán nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,3556 năm 2014 tăng lên 0,4141 vào năm 2015 Hệ số năm nhỏ cho thấy Công ty gặp khó khăn việc toán nợ đến hạn Tóm lại: Thông qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng xấu đi, Công ty cần cố gắng quản lý tài sản tốt để Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng tăng khả toán khoản nợ đến hạn Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế toán nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế toán thủ công Điều tạo thêm gánh nặng cho kế toán viên, xảy sai sót trình hạch toán, đưa thông tin không xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro, v v • Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều tin học kế toán mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Phần mềm dễ sử dụng cập nhật chế độ tài Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Biểu 3.4) Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 • Phần mềm kế toán BRAVO 6.3SE Phần mềm kế toán Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 3.5) Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE • Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn vị nhiều thời kỳ khác Ngoài ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 3.6) Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Qua tìm hiểu số phần mềm kế toán hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Công ty, em thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế toán Vì vậy, áp dụng phần mềm trình hạch toán kế toán thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế toán Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán, em nhận thấy vai trò quan trọng thông tin mà Bảng cân đối kế toán mang lại, thông tin tài từ việc phân tích tiêu Bảng cân đối kế toán Ban giám đốc Công ty đối tượng quan tâm khác Vì vây, em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng” làm đề tài khóa luận Đề tài giải số vấn đề sau: • Về mặt lý luận: Đã hệ thống hóa lý luận công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp • Về mặt thực tiễn: Phản ánh thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế toán nói chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty nói riêng Đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Do thời gian kiến thức có hạn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Em mong nhận góp ý giúp đỡ thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình cô giáo Th.s Hòa Thị Thanh Hương, thầy cô giáo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo cán kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Kim Oanh Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính, Nhà xuất Tài Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế toán số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011của Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại chung hằng , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại chung hằng , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại chung hằng , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP., 1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính (BCTC) trong các doanh nghiệp (DN)., 2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán., I.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán., CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUNG HẰNG., II.1 Tổng quát về Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng., II.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUNG HẰNG., 3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay