Đề án bảo vệ môi trường đơn giản xưởng may xuất khẩu” thuộc công ty TNHH may xuất khẩu trung kiên

25 230 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:38

MỤC LỤC Địa sở: số 52 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng .3 Hộ thường trú: số 27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 2.1.Các nguồn phát sinh chất thải 2.2.Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội .11 2.4.Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành công trình thực biện pháp bảo vệ môi trường 21 3.2.Giảm thiểu tác động khác 23 1.Kết luận 24 2.Kiến nghị .24 TT : Thông tư BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : ủy ban nhân dân TCVSLĐ PCCC : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động :Phòng cháy chữa cháy QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định BYT : Bộ y tế TSS : Tổng chất rắn lơ lửng COD : Nhu cầu oxy hóa học BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa CO : Cacbonmonocide no2 : Nitrogendiocide so2 : Suníuadiocide Địa sở: số 52 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng .3 Hộ thường trú: số 27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 2.1.Các nguồn phát sinh chất thải 2.2.Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội .11 2.4.Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành công trình thực biện pháp bảo vệ môi trường 21 3.2.Giảm thiểu tác động khác 23 1.Kết luận 24 2.Kiến nghị .24 MỞ ĐẦU Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200758658 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng năm 2007 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 04 tháng 09 năm 2014 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có địa số 52 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với ngành nghề sản xuất hàng may sẵn (may gia công theo đon đặt hàng) - may công đoạn nhuộm, giặt, tẩy DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên vào hoạt động kinh doanh từ tháng 02 năm 2008 chưa có: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, văn thông báo việc chấp nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường Căn thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng năm 2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên thuộc cấu trúc nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 14a Thông tư Nắm bắt tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May xuất Trung Kiên kết họp với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hải Việt tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Xưởng may xuất Công ty Cấu trúc “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Xưởng may xuất khẩu” thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên trình bày cụ thể sau chia làm phần: Mở đầu; Mô tả tóm tắt sở; Mô tả nguồn chất thải, tác động môi trường sở, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; Ke hoạch quản lý môi trường; Kết luận, kiến nghị cam kết CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT SỞ 1.1 Tên sở - Tên sở: Xưỏng may xuất - Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH May xuất Trung Kiên - Địa sở: số 52 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng -Điệnthoại: 031.3762689 DANH MỤC BẢNG - Loại hình hoạt động sở: Sản xuất hàng may sẵn 1.2 Chủ sở - Họ tên: Lê Đăng Tường - Chức vụ: Giám đốc - Sinh ngày: 21/11/1950 - Quốc tịch: Việt Nam -Số CMTND: 030912591 Ngày cấp: 09/01/2004 - - Nơi cấp: Công an Hải Phòng Hộ thường trú: số 27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 1.3 Vị trí địa lý sử 1.3.1 F/ễ trí địa lý Công ty TNHH May xuất Trung Kiên hoạt động tổng diện tích 4.382,0 m Trong đó, thuê đất UBND thành phố Hải Phòng theo định số 1886/QĐ- UBND ngày 17/8/2015 với diện tích 2.066,0 m2 với mục đích xây dựng văn phòng làm việc cửa hàng giới thiệu sản phẩm đất số 171 tờ đồ số 196-C-l khu Trung Dũng, thị Trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với mục đích nuôi trồng thủy sản trồng hàng năm Như vậy, việc sử dụng đất Công ty chưa mục đích sử dụng đất Tuy nhiên, Công ty lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản dự án Xưởng may xuất áp dụng lĩnh vực bảo vệ môi trường Công ty có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất thời gian tới theo quy định Pháp Luậtễ Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có hướng tiếp giáp sau: - Phía Bắc: Giáp đường Trần Tất Văn; - Phía Đông: Giáp khu dân cư; - Phía Nam: Giáp khu dân cư cánh đồng; - Phía Tây: Giáp khu dân cư Hình 1.1 Vị trí địa lỷ Công ty TNHH May xuất Trung Kiên I 3.2 Hiện trạng đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực a Điều kiện tự nhiên Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có địa số 52 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Đối tượng tự nhiên xung quanh Công ty 50m cánh đồng, hệ thống thoát nước khu vực khu dân cư b Điều kiện kỉnh tế - xã hội Huyện An Lão nằm phía Tây Nam thành phố Hải Phòng Huyện có diện tích II 606,4 với số dân 139,329 nghìn người với 15 xã 02 thị trấn Trên địa bàn huyện tập trung số khu công nghiệp Cụm công nghiệp An Lão; Cầu Cựu; An Tràng nhiều sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ Theo báo cáo ủy ban nhân dân huyện An Lão ước DANH tính đến hết TỪ tháng 9/2015 MỤC VIÉT TẮTgiá trị sản xuất địa bàn tăng 12,3% so với kỳ năm 2014 Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng địa bàn tăng 15%, dịch vụ tăng 20% so với kỳ văn hóa xã hội: địa bàn huyện có 19 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 17 trường trung học sở 03 trường trung học phổ thông Trên địa bàn huyện có nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử người dân huyện có truyền thống lao động cần cù Với đặc điểm sản xuất kinh doanh công trình biện pháp quản lý môi trường mà Công ty áp dụng nên tác động có hại đến điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực không đáng kể Mặt khác, hoạt động doanh nghiệp góp phần giải 250 lao động địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Công ty vào hoạt động ổn định 1.3.1 Vị trí xả nước thải vào nguồn nước Nước thải Xưởng may xuất Công ty chủ yểu nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cán công nhân viên xử lý qua bể tự hoại đặt ngầm công trình nhà vệ sinh sau thu gom vào hệ thống thoát nược Công ty thoát vào hệ thống thoát nước chung dân cư khu vực đường Trần Tất Văn Chất lượng nước thải điểm xả nước thải vào nguồn nước: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt (Cột B: Quy định giá trị nồng độ thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt xả nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 1.4 Các hạng mục xây dựng sử 1.4.1 Kết cấu hạ tầng a Hệ thống giao thông nội bộ: Hệ thống đường giao thông nội Công ty bê tông hóa toàn có độ dốc thích hợp để thoát nước mưa chảy tràn tránh vũng nước ngập úng b Hệ thống cấp nước: Công ty sử dụng đường ống cấp nước hoàn chỉnh Công ty cổ phần cấp nước thị trấn An Lão c Hệ thống thoát nước: Nước thải sinh hoạt sau qua xử lý bể phốt nước mưa chảy tràn thu gom vào hệ thống thoát nước Công ty xả thải vào hệ thống thoát nước khu vực đường Trần Tất Văn Trên hệ thống thoát nước chung Công ty có bố trí hố ga để tiếp tục lắng phần chất thải lơ lửng lại trước xả thải vào nguồn tiếp nhận d Hệ thống cấp điện: Hiện Công ty sử dụng nguồn điện cung cấp từ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng -DANH Điện lực An BẢNG Lão MỤC Đường dây tải điện Công ty đảm bảo an toàn điện ẽ e Hệ thống PCCC: Công ty tiến hành niêm yết bảng nội quy PCCC, bố trí phường tiện PCCC theo quy định có cửa thoát hiểm có cố cháy nổ xảy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 168/TDPCCC ngày 06 tháng 11 năm 2014 1.4.2 Hạng mục công trình xây dựng Công ty TNHH May xuất Trung Kiên hoạt động tổng diện tích 4.382m với hạng mục công trình sau: Bảng 1.1 Danh mục hạng mục công trình xây dựng STT Hạng mục công trình Sô lượng Diện tích (m2) khu 01 Nhà văn phòng 50 01 10 Nhà bảo vệ 01 Kho phụ liệu 204,6 01 Kho vải 85,4 01 Xưởng căt 306 01 Xưởng may 720 01 Xưởng hoàn thiện 330 01 Nhà xe 150 01 Xưởng 240 01 120 Nhà ăn 10 01 Nhà vệ sinh 60 11 2.106 Sân, đường nội công trình phụ trợ khác (Kèm theo sơ đô mặt băng - Phụ lục) \\ 1.4.3 Hạng mục bảo vệ môi trường - Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom vào thùng chứa Công ty ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với Hạt quản lý đường thu gom tập kết để xử lý - Chất thải sản xuất: Đội vệ sinh Công ty tiến hành thu gom hàng ngày lưu chứa kho chất thải thông thường Công ty bán lại cho Công ty TNHH Lan Anh Hưng Yên để tái chế - Chất thải nguy hại: Được thu gom vận chuyển đến khu tập kết rác thải Công ty cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh vận chuyển xử lý - Nước thải: Được xử lý bể tự hoại ngăn sau xả thải vào hệ thống thoát nước chung khu vực đường Trần Tất Văn - Khí thải: Nhà xưởng sản xuất bố trí thông thoáng, đề biện pháp giảm thiểu như: vệ sinh sẽ, tắt động xe giới không cần thiết Bảng 1.2 Danh mục hạng mục công trình bảo vệ môi trường ST Hạng mục công trình Sổ lượng Ghi chủ Diện tích T khu '(m2) 01 Nhà đê chât thải sản xuât 30 01 Nhà để rác thải nguy hại 20 10 Quạt hút gió Nhà vệ sinh chung 09 DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT 60 - 1.5 Quy mô thời gian hoạt động sở Quy mô sản xuất: 1.000.000 sản phẩm/năm hàng may gia công công đoạn nhuộm, giặt, tẩy Quy mô diện tích: 2.066,0 m2 Quy mô nhân tại: 250 người Quy mô nhân Công ty vào hoạt động ổn định: 500 người Thời gian hoạt động sở: Công ty TNHH May xuất Trung Kiên thức vào hoạt động vào tháng năm 2008 1.6 Quy trình sản xuất Quy trình tổng quát Hình 1.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất Công ty Mô tả quy trình công nghệ Bước 1: Nguyên liệu, phụ liệu gồm vải, mex đưa vào cắt dựa thiết kế có sẵn với kích cỡ khác Bước 2: Vải, mex sau cắt chuyển sang công đoạn may theo dây chuyền Tại công đoạn áo hoàn thiện thành sản phẩm hoàn chỉnh Bước 3: Sản phẩm hoàn chỉnh là, kiểm tra, đóng gói xuất hàng 1.7 Máy móc thiết bị: Bảng 1.3 Danh mục máy móc thiết bị vận hành STT Máy móc thiết bị Noi sản xuất Tình trạng đưa Sô lượng (Chiếc) vào sử dụng Máy kim điện tử 117MỤC BẢNG Trung Quôc Mới 100% DANH Máy kim Trung Quôc Mới 100% Máy Kansai 54 Trung Quốc Mới 100% Máy văt sô 79 Trung Quôc Mới 100% Máy đính cúc Trung Quôc Mơi 100% Máy thùa khuy Trung Quôc Mới 100% Máy di bọ Trung Quôc MỚI 100% Máy oze Trung Quôc Mơi 100% Máy cắt phá Trung Quôc Mới 100% 10 Máy căt đâu bàn Trung Quôc Mới 100% 11 Nôi Trung Quôc Mới 100% 12 Máy nén khí Trung Quôc Mới 100% 13 Một sô máy móc, thiêt DỊ khác phục vụ trình sản xuât Công ty Bảng 1.4 Danh mục máy móc thiết bị dự kiến mua thời gian tời TT Tên máy móc, thiết bị Đơn Số lượng Hiên Trang ' Xuất xứ (%) vi 100 Máy may công nghiệp / Mới Hàn Quốc Chiêc 01 Máy khuy cúc Chiêc Mới 1.8 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu a Nhu cầu nguyên liệu Bảng /ề5 Danh mục nguyên liệu STT Nguyên vật liệu Đơn vị Khôi Nguôn gôc, xuât xứ lượng tính/năm I Nguyên liêu Vải Y 70.000 Au Mỹ Vải rip Y 5.000 Au Mỹ II Nguyên liêu phu 22.000 khách hàng câp Chỉ Cuộn 10.000 Đặt hàng Thùng carton Chiêc 20.200 Túi nylon Chiếc Khách hàng câp + đặt hàng b Nhu câu sử dụng điện \rĩ Nhu cầu điện chủ yếu phục vụ hoạt động chiếu sáng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất Công ty Nguồn điện cấp cho Công ty cung cấp Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng - Điện lực An Lão Nhu cầu sử dụng điện khoảng: 18.928 KW/tháng Bảng 1.6 Nhu cầu sử dụng điện Công ty theo hóa đơn tiền điện STT Tháng Đơn vị tính Lượng sử dụng Lượng sử dụng trung bình Tháng Kw/tháng 26.020 18.928 Tháng 17.120 Tháng 13.645 DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT cẵ Nhu cầu sử dụng nước Nhu cầu sử dụng nước Công ty trung bình khoảng: 48,67 m3/tháng Nguồn nước sinh hoạt Công ty cung cấp Công ty cổ phần cấp nước thị Trấn An Lão Bảng /ễ Nhu cầu sử dụng nước Công ty theo hóa đơn tiền nước STT Tháng Tháng Tháng Tháng Đơn vị tính m3/tháng Lượng sử dụng 56 42 48 Lượng sử dụng trung bình 48,67 Trong đó: + Nhu cầu sử dụng nước phục vụ nồi khoảng 0,5 m3/ngày ( 13 rrvVtháng) + Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt cán công nhân viên Công ty: 48,67- 13 = 35,67 m3/tháng c Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Xăng: 20 - 30 lít/năm (Sử dụng cho phận đóng gói điện - Máy phát điện)ệ 1.9 Tình hình thực công tác bảo vệ môi trường sở thời gian qua Tinh hình thực công tác bảo vệ môi trường sở đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên vào hoạt động từ tháng năm 2008, năm đầu vào hoạt động kinh tế gặp nhiều khó khăn vấn đề môi trường Danh nghiệp bước xây dựng hoàn thiện dần, đến tình hình công tác bảo vệ môi trường sở sau: + Rác thải sinh hoạt: Được thu gom vào thùng chứa vận chuyển, xử lý 01 lần/ngày đội vệ sinh môi trường Hạt quản lý đường + Rác thải sản xuất thông thường: Vải vụn tổ vệ sinh Công ty tiến hành vệ sinh thu gom hàng ngày vận chuyển đến nhà để rác thải tạm thời Công ty Định kỳ, lượng chất thải Công ty TNHH Lan Anh Hưng Yên thu gom + Chất thải nguy hại: Được đội vệ sinh Công ty phân loại nguồn lưu trữ kho chứa chất thải nguy hại Công ty Công ty tiến ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất Công ty với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh số 05102015/HĐKT -AS + Nước thải sinh hoạt: Xử lý bể tự hoại ngăn Lý không lập Cam kết bảo vệ môi trường Đề án bảo vệ môi trường trước đây: Công ty TNHH May xuất Trung Kiên chưa nắm rõ quy định Luật Bảo DANH MỤC BẢNG vệ môi trường nên chưa thực đầy đủ CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Cơ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢÒ VỆ MÔI TRƯỜNG 2.1 Các nguồn phát sinh chất thải 2.1.1 Nước thải flề Nước thải sinh hoạt: Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 nhu cầu thải nước vào nguồn tiếp nhận Xưởng may xuất thuộc Công ty ước tính 100% lượng nước sử dụng: 35,67 X 100% = 35,67 m3/tháng - Thành phần: Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ, chất lơ lửng (SS), chất dinh dưỡng (N, P) vi sinh vật với hàm lượng BOD, COD cao có mùi hôi, lôi kéo ký sinh trùng gây bệnh (ruồi, muỗi, ) gây ô nhiễm môi trường không khí lây lan ô nhiễm xung quanh theo nguồn nước Tải lượng nồng độ chất nước thải sinh hoạt trình bày bảng Bảng 2.1 Tải lượng nồng độ chất có nước thải sinh hoạt Chất ô nhiễm Tải lượng Tải lượng chất ô nhiễm toàn khu vực (kg/ngày) chât nhiêm (g/người.ngày) BOD5 45 - 54 36,0-43,2 COD 72 - 102 57,6-81,6 Chât răn lơ lửng 70 - 145 56,0-116,0 TôngN - 12 4,8 - 9,6 Tỗng Phổtpho 0,2-0,5 0,16-0,4 Amoniac 2,3 - 4,8 1,84-3,84 Tông coliíbrm ĩo ĩo 8ÕÕXỈÕ5- 800x1 õ9 Nguồn: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật 1Á1A1•Ã - Theo đó, nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt Công ty với 250 cán công nhân viên với lượng nước tiêu thụ khoảng 35,67 m 3/tháng Công ty trình bày bảng 2.2Ể Bảng 2.2 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt TT Chất ô nhiễm Nông đ( (g/m3) Cmin Cmax BOD5 8.200 9.840 COD 13.120 18.587 Chât răn lơ lửng 12.756 26.423 Tong N 1.093 2ễ187 Tông p 146 729 Do vậy, để đảm bảo chất lượng nước thải vào nguồn tiếp nhận thỉ nước thải sinh hoạt cần phải xử lý DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT b Nước thải sản xuất: Nước sử dụng cho trình sản xuất khoảng 0,5 m 3/ngày cấp vào lò điện lượng nước bốc trình c Nước thải nhà ăn: Công ty tổ chức bữa ăn cho cán công nhân viên theo xuất thuê đơn vị chế biến nên không phát sinh nước thải từ hoạt động nhà ăn Thức ăn thuê Công ty Dịch vụ ăn uống Nam Thuận cung cấp theo suất thu hồi khay chứa suất ăn sau kết thúc ăn ca d Nước mưa chảy tràn: Theo Niên giám thống kê - Cục thống kê Hải Phòng năm 2013 tổng lượng mưa trung bình hàng năm khu vực Hải Phòng dao động từ 1.600 - 1.800 mm (trung bình 1.700 mm) Với diện tích 4.382,0 m2 lượng mưa trung bình hàng năm Ể700 mm, tổng lượng nước mưa chảy tràn mặt Xưởng may xuất năm: Qmua = 1.700 X 4.382,0 X 10'3 7.449,4(m3/năm) Thành phần: Nước mưa tràn mặt theo đất cát từ khu đất Công ty Bảng 2.3 Thành phần nước mưa chảy tràn STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nông độ Chât răn lơ lửng mg/lít 10-20 COD mg/lít 10-20 Tông Nitơ mg/lít 0,5-1,5 Tông Photpho mg/lít 0,004-0,03 y r ■> rsj Nguỏn: Kêt nghiên cứu tông hợp Viện vệ sinh dịch tê, 2005 2.1.2 Chất thải rắn thông thường a Chất thải rắn sinh hoạt: Nguồn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt người lao động làm việc Xưởng may xuất thuộc Công ty Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu thực phẩm thừa, plastic, túi nilon Với biện pháp áp dụng để giảm thiểu phát sinh chất thải Công ty như: ăn cơm theo xuất, Công ty tuyên truyền, khuyến kích cán công nhân viên sử dụng dụng cụ, đồ chứa thực phẩm tái sử dụng nhiều lần Do đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thực tế Công ty khoảng 30 kg/ngàyề b Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn sản xuất chủ yếu phát sinh từ trình cắt, may, hoàn thiện đóng gói sản phẩm như: vải, vụn, bìa catton loại, túi nilon loại Lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 200 kg/tháng 2.1.3 Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phát sinh Công ty bao gồm: giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, mực in thải với khối lượng khoảng 78 kg/năm Bảng 2.4 Lượng chất thải nguy hại phát sinh sở hàng năm BẢNG TT Tên chất thải nguy hại DANH MỤC Trạng thái Sô lượng trung Mã CTNH tồn tai bình (kg/năm) Giẻ lau, găng tay dính dâu Răn 36 18 02 01 Bóng đèn huỳnh quang thải Răn 07 16 01 06 Mực in thải Răn 03 08 02 01 Hộp mực in thải Răn 02 08 02 04 Bao bì cứng thải kim loại Rắn 30 18 01 02 Tổng lượng thải 78 • 2.1.4 Khí thải Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh Xưởng may xuất thuộc Công ty bao gồm: - Bụi phát sinh phân xưởng sản xuất: + Nguồn phát sinh: Bụi phát sinh hầu hết công đoạn như: pha cắt, may + Thành phần: Bụi chủ yếu sơ sợi có kích thước lớn, khả phát tán Vì vậy, bụi tác động trực tiếp đến công nhân lao động khu vực - Khí thải lò điện: Chủ yếu nước nhiệt - Bụi khí thải đường giao thông nội bộ: + Nguồn phát sinh: Bụi khí thải khu vực đường giao thông nội Công ty sinh phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm xe cán công nhân viên làm việc Công ty + Thành phần: co, SƠ2, NOx, bụi, muộiỂ.ằ 2.1.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung Tiếng ồn độ rung phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất máy cắt, máy may, máy phát điện, phương tiện giao thông trình vận chuyển, tập kết nguyên liệu xuất sản phẩm 2.2 Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 2.2.1 Tác động đến môi trường Nước thải: Nước thải Công ty chủ yếu nước thải sinh hoạt Lượng nước thải gây ô nhiễm môi trường không xử lýỂ Nước thải sinh hoạt có nồng độ chất hữu cao: N, p, COD, vi sinh vật gây bệnh Nước thải không xử lý thải vào môi trường tiếp nhận gây tượng phú dưỡng môi trường thủy Hiện tượng phú dưỡng làm cho loại tảo phát triển mạnh mẽ làm cản xạ mặt trời suy giảm nồng độ oxy hòa tan nước (về đêm) gây tượng sinh vật thủy sinh chết hàng loại bốc mùi hôi thối Khỉ thải: Do thành phần khí thải Công ty chủ yếu có chứa bụi, SƠ 2, NOx, co, khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực sau: SO2 khí trung gian trình sản xuất axit Sunfuric ể Hậu SO2 phát tán vào không khí gây mưa axít, phá huỷ công trình kiến trúc ảnh hưởng đến sức khoẻ người N02 khí có màu nâu đỏ có mùi gắt cay, mùi phát vào khoảng 0,12 ppm N02 khí có kích thích mạnh đường hô hấp tác động đến hệ thần DANH VIÉT kinh phá hủy mô tế bào phổi, làm chảyMỤC nướcTỪ mũi, viêmTẮT họng Khí CO loại khí không màu, không mùi không vị, tạo cháy không hoàn toàn nguyên liệu chứa c Con người đề kháng với co khó khăn Những người mang thai đau tim tiếp xúc với co nguy hiểm lực co với hemoglobin cao gấp 200 lần so với oxy, cản trở oxy từ máu đến mô Bụi góp phần vào ô nhiễm hạt lơ lửng sol khí, có tác dụng hấp thụ khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ suốt khí Chất thải rắn: Đối với chất thải rắn sinh hoạt: với thành phần chủ yếu chất thải hữu phân hủy nhanh điều kiện thời tiết nóng ẩm Nếu không thu gom, xử lý chất hữu phân hủy tạo mùi khó chịu, sinh khí CH 4, C02, H2S, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất nước Đặc biệt, thành phần hữu rác thải sinh hoạt bị vi sinh vật phân huỷ xâm nhiễm gây bệnh cho người nguồn thức ăn cho động vật gặm nhấm, trung gian truyền bệnh dịch tả cho người Ể Nếu lượng rác không thu gom, xử lý gây mỹ quan, vệ sinh nguy đe doạ môi trường khu vực xung quanh, đặc biệt gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ cán công nhân viên làm việc sở Chất thải rắn sản xuất: với lượng chất thải sản xuất phát sinh khoảng 200 kg/tháng không thu gom, xử lý gây cảnh quan môi trường Chất thải nguy hại: với đặc tính chất thải nguy hại Công ty chất dễ cháy, độc hại không thu gom, lưu trữ, vận chuyển xử lý theo quy định Nhà nước gây cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng tài sản Công ty khu vực lân cận _r rr\» Ạ _ _ Ạ Tiêng ổAfễTiếng ồn âm không mong muốn âm xuất không chỗ không thời gian mong đợi Tiếng ồn định nghĩa tiếng động cản trở nghe nói có khả làm hỏng màng nhĩ Như yếu tố ồn mang nhiều tính cảm nhận Cùng tiếng ồn người, thời điểm làm việc cảm nhận mức độ khác Tiếng ồn không mong muốn hiểu tác động tiêu cực đến người, thiên nhiên, vật nuôi, động vật hoang dã hệ sinh thái Tiếp xúc với tiếng ồn lâu ngày làm giảm ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chống mặt, tăng cường ức chế hệ thần kinh, ảnh hướng đến thính giác người Tiềng ồn gây thương tổn cho hệ tim mạch làm tăng bệnh đường tiêu hóa 2.2.2 Tác động đến kinh tế - xã hội Tác động tích cực: kỉnh tế: Sự có mặt hoạt động Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển DANH MỤC BẢNG dân sinh: Công ty TNHH May xuất Trung Kiên đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho 250 người lao động địa bàn huyện An LãoỂ Tương lai, Công ty tạo việc làm cho 500 người lao động Tác động tiêu cực: Các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động Công ty không quản lý xử lý hiệu góp phần với nguồn thải khác tác động xấu đến sức khoẻ dân cư khu vựcể Mặt khác, vấn đề an ninh trật tự tệ nạn xã hội không đảm bảo làm trật tự an toàn khu vực mật độ tập trung lao động cao Công ty không đưa chế tài nội quy, quy định chặt chẽ 2.3 Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường sở 2.3.1 Hệ thống thu gom, xử lý nước thải nước mưa a Hệ thống thu gom, xử lý nước thải nước mưa Nước thải sinh hoat: Nước thải sinh hoạt thu gom xử lý bể tự hoại (đặt ngầm công trình vệ sinh), sau xử lý qua bể tự hoại nước thải dẫn vào hệ thống thoát nước chung Công ty đổ hệ thống thoát nước khu vực đường Trần Tất Văn Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải Lượng nước thải sinh hoạt xử lý bể tự hoại ngăn xây ngầm khu nhà vệ sinh chung Nguyên lý hoạt động: Hệ thống bể tự hoại cấu tạo gồm ngăn: 01 ngăn chứa 02 ngăn có vách ngăn hướng thẳng đứng Các vách ngăn đảm bảo tiếp xúc trực tiếp dòng nước thải hướng lên lớp bùn đáy bể - nơi chứa quần thể vi khuẩn kỵ khí, cho phép nâng cao hiệu suất xử lý nước thải Quá trình lắng cặn bể xem trình lắng tĩnh, tác dụng trọng lực thân hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, chất hữu bị phân hủy nhờ hoạt động vi sinh vật kỵ khí Cặn lắng phân hủy làm giảm mùi hôi, thu hẹp thể tích bể chứa đồng thời giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường Tốc độ phân hủy chất hữu nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH nước thải lượng vi sinh vật có mặt lớp cặn Quá trình chuyển hóa chất hữu công trình xử lý nước thải sinh hoạt - bể phổt nhờ vi sinh vật kỵ khí diễn theo nguyên lý lên men với bước sau: - Vi sinh vật phân hủy chất hữu phức tạp lipit thành chất hữu đơn DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT giản có trọng lượng riêng nhẹ - Vi khuẩn lên men axit, biến đổi chất hữu đơn giản thành axit hữu - Vi khuẩn lên men metan chuyển hóa hydro axit tạo thành giai đoạn trước thành khí metan cacbonic Để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh Công ty Công ty vào hoạt động ổn định với 500 cán công nhân viên Công ty tiến hành xây dựng khu nhà vệ sinh tập thể với thông số bể tự hoại thỏa mãn: Tính toán bể tự hoại: w = W| + w2 Trong đó: W|: thể tích phần lắng bể (m3) w2: thể tích phần chứa bùn bể (m3) Thể tích phần chứa bùn: 1000 Thể tích tổng cộng: w = w, + w2 Trong đó: a: Tiêu chuẩn thải nước, (1/người.ngày đêm); a = 45 N: Sổ người sử dụng; N = 500 người T: Thời gian nước lưu bể, lấy (1- ngày); T = ngày b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, thường lấy (50 - 60)l/người; b = 60 1/người Thay số vào tính toán: W = W! + W2 =(45x500xl)/1.000+(500x60)/1000= 52,5 m3 DANH MỤC BẢNG Hình 2.2 Sơ đồ cẩu tạo bể tự hoại Công ty Nước thải sau xử lý bể tự hoại theo đường dẫn nước thải sinh hoạt sau xử lý xả thải vào hệ thống thoát nước chung khu vực đường Trần Tất Văn Công ty TNHH May xuất Trung Kiên cam kết loại nước thải đường thoát nước thải nêu Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Công ty không sử dụng phát sinh thêm đường thải khác, sai phạm Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm Phần bùn cặn bể tự hoại định kỳ 12 tháng Công ty thuê đơn vị có chức hút xử lý Hê thong thu gom nước mưa chảỵ tràn: Nước mưa chảy qua khu vực nhà kho văn phòng, nhà xưởng thu gom đường ống nhựa 090 thoát vào hệ thống thoát nước chung Công ty đổ đường thoát nước chung khu vực đường Trần Tất Văn r Bảng 2.5 Kêt thử nghiệm thành phân nước thải TT Đơn vị Thông sô \ Kết (NT1) (I) (II) Cột B Cột B - 7,5 5,5-9 5,5 + 100 100 r rri A A pH TSS mg/1 68 TDS mg/1 321 Sunfua tính theo H2S mg/1 0,22 0,5 4,0 BOD5 50 50 Nitrat tính theo N mg/1 47 DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT mg/1 3,67 - 50 Phốt phát tính theo p mg/1 1,13 - 10 Amonia tính theo N mg/1 1,05 10 10 Dầu mỡ động, thực vật mg/1 1,32 - 20 10 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/1 0,03 - 10 11 Coliíbrm MPN/lOOml 4.200 5.000 5.000 - 1.000 Ghi chú: (I) : QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (II) : QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt + Cột B: Khi nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận nguồn nước không dùng mục đích cấp nước sinh hoạt (-): Chưa có quy định Kết luận: Qua bảng kết phân tích thông số đo môi trường nước thải cống thải cuối Công ty ta thấy: Tất thông số quan trắc nhỏ giới hạn cho phép theo theo QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (cột B) QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt (cột B) 2.3.2 Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu trữ xử lý chất thải rẳn thông thường chăt thải nguy hại a Đổi với chất thải rẳn thông thường: Rác thải sản xuất thông thường: Được tổ vệ sinh Công ty tiến hành vệ sinh thu gom hàng ngày vận chuyển đến nhà để rác thải tạm thời Công ty Định kỳ, lượng chất thải Công ty TNHH Lan Anh Hưng Yên thu gom, vận chuyển ằ Rác thải sinh hoạt: Được thu gom, vận chuyển Đội vệ sinh Hạt quản lý đường thu gom, vận chuyển xử lý b Chất thải nguy hại: Toàn chất thải nguy hại phát sinh trình sản xuất Xưởng may xuất thuộc Công ty thu gom, phân loại nguồn Công ty xây dựng nhà lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng dấu hiệu cảnh báo bố trí thùng lưu giữ CTNH họp quy cách theo quy định Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Quản lý chất thải nguy hại Công ty tiến ký Hợp đồng thuMỤC gom, BẢNG vận chuyển xử lý chất thải nguy hại DANH phát sinh từ hoạt động sản xuất Công ty với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh c Kết luận Qua trình áp dụng biện pháp quản lý chất thải rắn Công ty ta thấy: - Rác thải hữu tận dụng hiệu quả, rác hữu lưu qua ngày nên mùi hôi thối phân hủy hợp chất hữu có rác thải, không phát sinh ruồi, nhặng - Chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại phân loại, lưu giữ thuê đơn vị có chức để xử lý theo quy định Pháp luật 2.3.3 Công trình, thiết bị xử ỉỷ khí thải a Đối với khỉ thải phát sinh khu vực sản xuất: Lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên (cửa ) thông gió nhân tạo - cưỡng (quạt thông gió công nghiệp) nhằm tạo môi trường thông thoáng giúp cho trình trao đổi không khí bên nhà xưởng môi trường bên diễn cân bằngẵ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: mũ, trang ể b Đổi với khí thải phát sinh phương tiện giao thông: - Thường xuyên vệ sinh hệ thống đường nội bộ; - Tắt máy động không sử dụng - Xe máy vào Công ty phải tắt máy Qua trình hoạt động Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên không phát sinh đơn thư, kiếu nại người dân khí thải phát sinh từ Công ty Đe đánh giá hiệu biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động khí thải đến môi trường, Công ty tiến hành quan trắc chất lượng môi trường không khí Các thông số đo nhanh thực đo đạc trường, thông số lại lấy mẫu, bảo quản vận chuyển Phòng phân tích môi trường - Vilas 372 thuộc Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Phân tích môi trường để phân tích Thời gian lấy mẫu: 24/9/2015 Điều kiện thời tiết: Trong thời gian quan trắc thời tiết thuận lợi để tiến hành công việc, trời nắng, gió nhẹ Hoạt động sản xuất kinh doanh: Mọi hoạt động sản xuất diễn bình thường Bảng 2.6 Thông tin mẫu giám sát chất lượng khí TT Vị trí quan trắc Sô nhận Thông số quan trắc diện KV công Công ty KI Tọa độ: (20°49’286”N, 106°33’473”E) KV xưởng may K2 Tọa độ: (20°49’250”N, 106°33’470”E) DANH MỤC TỪ VIÉTK3 TẮT KV xưởng pha căt Tọa độ: (20 49’195”N, 106°33’516”E) KV xưởng hoàn thiện K4 Tọa độ: (20°49’191;,N, 106°33’522”E) KV nhà kho K5 Tọa độ: (20°49,199”N, 106°33’509”E) Bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, độ âm, CO, S02, Nỏ2, tốc độ gió Kết đo đạc thử nghiệm chất lượng môi trường không khí khu xung quanh chịu tác động từ hoạt động sản xuất kinh doanh thể bảng 2.8 phụ lục Bảng 2.7 Kết quan trắc môi trường không xung quanh TT Chỉ tiêu Đon vị Kết Tiêu chuân so sánh KI (1) (2) °c Nhiệt độ 31,2 % Đô âm 76,5 m/s 1,8 Tôc độ gió 65,7 dBA 70 CO mg/m3 2,47 30 0,2 Nỏ2 mg/m3 0,03 S02 0,15 mg/rn 0,35 Bụi lơ lửng mg/n? 0,23 0,3 «? ' - — - - np A 4A • r - - .y \ - - - - Kết đo đạc thử nghiệm chất lượng môi trường không khí khu vực hoạt động sản xuất Xưởng may xuất - Công ty TNHH May xuất Trung Kiên thể bảng 2.9 phụ lục Bảng 2.8 Kết quan trắc môi trường không khí khu vực sản xuất ? TT Chỉ tiêu Đơn vi Kêt Tiêu chuânso sánh 1 Nhiêt đô Đô âm rp A /V • r Tôc độ gió r .‘?ẳ* V rp • Á Á Tiêng CO ôn NO2 so2 Bụi lơ lửng °c % m/s dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 K2 31,6 77,9 1,6 74,5 3,13 0,10 K3 K4 31,7 31,2 72,3 72,1 1,6 1,2 64,5 61,0 2,57 2,62 0,06 0,05 0,20 0,16 0,14 0,31 0,26 0,24 DANH MỤC BẢNG K5 30,8 70,1 1,4 62,1 2,48 0,03 0,14 0,22 (3) 32 80 1,5 85 40 10 10 (2) - - 70 - - - - Ghi chú: (1) QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh (2) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn (3) TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Bộ 21 tiêu chuẩn, nguyên tắc thông số vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT Bộ Y tế) (từng lần tối đa) (-): Chưa có quy định Kết luân: • Qua bảng kết phân tích thông số đo môi trường không khí khu vực xung quanh chịu tác động từ hoạt động Công ty nhỏ giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh Kết đo môi trường không khí khu vực sản xuất ta thấy tất thông số quan trắc nhỏ giới hạn cho phép theo TC 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vi khí hậu, tiếng ồn khu vực làm việcỂ Như vậy, thời gian tới Công ty TNHH May xuất tiếp tục trì biện pháp giảm thiểu phát thải khí thải tiến hành giám sát chất lượng môi trường không khí Xưởng may xuất nhằm đưa biện pháp kịp thời đảm bảo khí thải phát sinh từ hoạt động Công ty đảm bảo quy chuẩn Việt Nam hành 2.3.4 Các biện pháp chổng ồn, rung Nhằm hạn chế tiếng ồn độ rung, Công ty thực biện pháp sau: - Bố trí nhà xưởng thông thoáng; - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất thay kịp thời phận bị mài mòn - Phương tiện vận tải tắt máy không sử dụng Cán công nhân viên phải tắt máy xe vào Công ty Với biện pháp tiếng ồn phát sinh Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn 2.3.5 Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó cổ môi trường Phòng chống cháy nổ: - Bố trí hệ thống cấp nước cứu hỏa thiết bị chữa cháy Tuy nhiên để đảm bảo an toàn PCCN, Công ty TNHH May xuất Trung Kiên tiến hành lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 100 % cho Xưởng may xuất dự kiến thời gian nghiệm thu vào hoạt động 12/2015 - Bố trí hệ thống điện an toàn - Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện nhằm phát kịp thời nguy xảy an toàn điện Phòng chống cổ thiên tai: - Nhà xưởng kiểm tra thường xuyên đảm bảo bền vững cấp gió DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT bão cao khu vực - Hệ thống thoát nước Công ty thường xuyên định kỳ nạo vét đảm bảo thoát nước nhanh có mưa lớn - Đề kể hoạch chủ động bảo vệ công trình trước mùa mưa bão, lũ, nước dâng Sự cố nồi bình chứa khí nén: Hiện Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên vào hoạt động với 05 nồi đốt điện 02 bình chứa khí nén phục vụ công tác sản phẩm với thông số kỹ thuật sau: Bảng 2.9 Thông sổ kỹ thuật nồi bình chứa khỉ nén TT Số lượng Xuất xứ Tên Áp suất Công (Chiếc) làm việc suẩt/Dung (Bar) tích rris\ Nồi đốt điện 04 Trung Quốc 2,5 12 Kw Nồi đốt điện 01 Trung Quốc 4,0 40 Kw Bình chứa khí nén 01 Đài Loan 9,0 300 lít Bình chứa khí nén 01 Trung Quốc 6,0 125 lít Khi vận hành nồi khí nén thường xảy cố như: bỏng hơi; phồng, nổ ống phần trao đổi nhiệt, nổ Để phòng, tránh cố nồi khí nén Công ty áp dụng biện pháp sau: - Xây dựng, vận hành nồi quy định - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nồi - Kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định - Có nhân viên chuyên trách vận hành nồi Kết luận: Với biện pháp áp dụng từ vào hoạt động đến Công ty chưa để xảy cố môi trường 2.3.6 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác Biện pháp tổ chức: - Nâng cao ý thức công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy môi trường cho người lao động làm việc Công ty An toàn thiết bị: - Lựa chọn thiết bị điện, vật liệu điện tốt, đảm bảo an toàn - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thiết bị hư hỏngề 2.4 Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành công trình thực biện pháp bảo DANH MỤC BẢNG vệ môi trường Cải tạo nhà để rác thải nguy hại tạm thời Kế hoạch: Bố trí thùng chứa CTNH hợp quy cách: Thùng chứa có khả chống ăn mòn, không phản ứng hóa học CTNH, kết cấu chịu va đập, có nắp đậy kín việc chứa CTNH có thành phần nguy hại dễ bay Bổ sung biển cảnh báo chất thải nguy hại Dấu hiệu cảnh báo bố trí khu lưu giữ thiết kế với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 với kích thước 30 cm chiều, nhãn dán thùng lưu chứa in rõ ràng không bị phai màu, thể rõ loại mã số quản lý CTNH Quản lý chất thải nguy hại theo quy định Thông tư 36/2015/TTBTNMT ngày 30/6/2015 Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/11/2015 CHƯƠNG 3: KÉ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 3.1ế Giảm thiểu tác động xấu chất thải Ngoài công trình, hệ thống xử lý chất thải Công ty áp dụng Mục 2.3 kế hoạch thực công trình bảo vệ môi trường Mục 2.4, Công ty TNHH May xuất Trung Kiên lên kế hoạch quản lý môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu chất thải sau: 3.1.1 Giảm thiểu khí thải + Đã thành lập tổ vệ sinh hàng ngày thu gom chất thải tập trung nhà để rác thải Công ty quét dọn tổng thể khu vực hoạt động Công ty + Xây dựng hồ điều hòaế + Nhà xưởng, sân, đường nội bê tông hóa, nhà xưởng bố trí thông thoáng + Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho cán công nhân viên + Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu phải có bạt che kín + Các phương tiện vào Công ty phải theo hướng dẫn bảo vệ, tắt máy phương tiện không cấn thiết + Giám sát chất lượng môi trường không khí định kỳ 01 lần/ tháng Qua biện pháp giảm thiểu khí thải tích hợp với công trình xử lý khí thải kết phân tích chất lượng không khí chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất Công ty thỏa mãn Quy chuẩn Việt Nam hành 3.1.2 Giảm thiểu nước thải + Sử dụng tiết kiệm, họp lý nguồn nước cấp + Đình kỳ kiểm tra, khắc phục cố hệ thống xử lý + Cải tạo định kỳ làm hệ thống thoát nước sở năm/lần + Giám sát môi trường nước trình Cơ sở hoạt động 01 lần /6 tháng nhằm kiểm soát nguồn thải có tác động đến môi trường để phát thay đổi môi trường, từ điều chỉnh biện pháp xử lý, bảo vệ phù hợp hiệu hơn, đảm bảo an toàn môi trường cho người lao động Cơ sở cho người dân khu vực xung quanh Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 3.1.3 Giảm thiểu chất thải rắn DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT + Thu dọn vận chuyển chất thải rắn thông thường kho chứa rác thải tạm thời Công ty + Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu nhằm giảm chất thải + Thường xuyên kiểm tra chất thải kho lưu trữ để gọi đon vị có chức vào vận chuyển xử lý tránh tình trạng đầy, rơi, vãi chất thải đặc biệt chất thải nguy + Tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh chung cán công nhân viên + Xây dựng chế tài xử phạt hành vi xả thải chất thải không nơi quy định Đặc biệt hành vi để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn thông thường lẫn với loại chất thải nguy hại khác mã quản lý + Báo cáo định kỳ 01 lần/năm lên quan chức tình hình quản lý chất thải nguy hại Công ty + Ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phát sinh công ty với đơn vị có chức Với biện pháp giảm thiểu chất thải mà Công ty áp dụng thời gian qua thu kết sau: + Phân tách chất thải nguồn + Không để tồn đọng chất thải lâu + Không có tình trạng phân hủy mạnh chất thải hữu cơ, tường ruồi nhặng Kết đạt được: Như vậy, với biện pháp giảm thiểu chất thải mà Công ty thực hiện, thông qua kết phân tích chất lượng môi trường Công ty báo cáo sức khỏe cộng đồng bệnh có liên quan đến hoạt động phát thải chất thải Công ty, cho thấy thời gian qua Công ty không ngừng nỗ lực kiểm soát, giảm thiểu có hiệu chất thải phát sinh Công ty Trong thời gian tới Công ty tiếp tục trì biện pháp giảm thiểu chất thải đồng thời tiến hành giám sát chất lượng môi trường nhằm đề giải pháp thích hợp 3.2 Giảm thiểu tác động khác a Tác động công tác cháy nồ: Để phòng chống cháy nổ Công ty TNHH May xuất Trung Kiên áp dụng biện pháp sau: - Có cán phụ trách điện trường thường xuyên kiểm tra hệ thống điện - Vận hành lò an toàn DANH MỤC BẢNG - Xây dựng phương án PCCC - Niên yết nội quy, quy định PCCC - Bố trí cửa thoát hiểm cho cán công nhân viên - Thường xuyên kiểm tra kiểm định, hạn sử dụng trang thiết bị PCCC để thay kịp thời b Tác động an toàn vệ sình thực phẩm: Công ty tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán công nhân viên nhằm hạn ché đến mức thấp tình trạng ngộ độc thực phẩm 3.3 Kế hoạch giám sát môi trường Quan trắc môi trường không khỉ khu vực sản xuất: - Thông số quan trắc: Vi khí hậu, bụi, co, SƠ2, NO2, tiếng ồn - Vị trí quan trắc: 03 vị trí (Khu vực cắt; Khu vực xưởng sản xuất; Khu vực hoàn thiện sản phẩm) - Tần số quan trắc: 01 lần/6 tháng - Tiêu chuẩn so sánh: TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Bộ 21 tiêu chuẩn, nguyên tắc thông số vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT Bộ Y tế) Quan trắc môi trường nước thải: Với quy trình sản xuất Công ty may đơn thuần, không phát sinh nước thải sản xuất Nước thải Công ty nước thải sinh hoạt Do đó, Công ty cam kết thực giám sát chất lượng môi trường nước thải Công ty sau: - Thông số quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, dầu mỡ, Coliíorm, Tổng p, Tổng N - VỊ trí quan trắc: 01 vị trí (Điểm xả cuối trước xả thải vào hệ thống thoát nước chung khu vực) - Tần suất quan trắc: 01 lần/6 tháng - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN hành Sơ đồ giám sát môi trường: (đỉnh kèm Phụ lục) Chế độ báo cáo: 01 lần/6 tháng gửi Báo cáo quan trắc môi trường ƯBND huyện An Lão thông qua Phòng Tài nguyên môi trường huyện ƯBND thị trấn An Lão KÉT LUẬN, KIÉN NGHỊ VÀ CAM KÉT Kết luận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên nhận dạng nguồn phát sinh chất thải, tính toán lượng phát thải đưa biện pháp chương trình bảo vệ môi trường hoạt động Công ty Trong thời gian hoạt động, Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có ý thức công tác bảo vệ môi trường, thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm DANH TỪ không khí, ô nhiễm nước, cải thiện điều MỤC kiện vi khíVIÉT hậu TẮT Công ty tạo ý thức tốt cho cán cho công nhân viên công tác bảo vệ môi trường Nhìn chung, với biện pháp, quy trình quản lý môi trường hỗ trợ Bên B, Công ty TNHH May xuất Trung Kiên có đủ khả giải vấn đề chất thải vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động Xưởng may xuất Công ty Kiến nghị Công ty TNHH May xuất Trung Kiên kính đề nghị ủy ban nhân dân huyện An Lão xem xét, thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Xưởng may xuất thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên Công ty TNHH May xuất Trung Kiên kiến nghị cấp, ngành, quan chức có thẩm quyền theo dõi giải vấn đề môi trường phát sinh vượt khả giải chủ sở nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cho môi trường khu vực Cam kết Cam kết thực đúng, đủ nội dung bảo vệ môi trường nêu “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Xưởng may xuất khẩu” thuộc Công ty TNHH May xuất Trung Kiên đặc biệt nội dung xử lý chất thải Tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường: - Thực nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kì họp thứ thông qua ngày 23/06/2014 - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất thải phế liệu; Và quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động sản xuất Công ty Tuân theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ ồn; TCVN 5948:1999 - Tiếng ồn phương tiện giao thông đường phát tăng tốc, mức ồn tối đa cho phép; - Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: định trưởng y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt Thực chương trình quan trắc môi trường 01 lần/6 tháng báo cáo kết quan trắc định kỳ UBND huyện An Lão thông qua Phòng Tài nguyên môi trường Định kỳ hàng 01 lần/năm (trước 15/12) báo cáo trình thực công tác DANH MỤC BẢNG bảo vệ môi trường đơn vị gửi phòng Tài nguyên môi trường huyện An Lão để theo dõi, quản lýễ Cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường trường họp để xảy cố môi trường trình hoạt động Công ty Công ty TNHH May xuất Trung Kiên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trình hoạt động vi phạm quy định bảo vệ môi trường./ Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án bảo vệ môi trường đơn giản xưởng may xuất khẩu” thuộc công ty TNHH may xuất khẩu trung kiên , Đề án bảo vệ môi trường đơn giản xưởng may xuất khẩu” thuộc công ty TNHH may xuất khẩu trung kiên , Đề án bảo vệ môi trường đơn giản xưởng may xuất khẩu” thuộc công ty TNHH may xuất khẩu trung kiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay