Đảng cộng sản việt nam với việc đổi mới tư duy đối ngoại trong công cuộc đổi mới (1986 1996),

19 187 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:37

1 Tính cấp thiết đề tài Đối ngoại lĩnh vực quan trọng đặc biệt quốc gia giới Nó góp phần đường lối đối nội định đến tồn tại, phát triển đất nước, dân tộc Vì vậy, đường lối, chủ trương, sách hoạt động đối ngoại quốc gia dân tộc, chế độ trị, giữ vị trí quan trọng hàng đầu Ngày nay, với nghiệp đổi toàn diện, mặt trận đối ngoại tiếp tục thu nhiều thành tựu to lớn Đối ngoại trở thành cầu nối liền Việt Nam với giới, tạo động lực thúc đẩy phát triển mặt kinh tế, trị, văn hoá - xã hội Có thành tựu to lớn lĩnh vực đối ngoại thời kỳ đổi kết tổng hợp nhiều yếu tố mang lại, nỗ lực cố gắng toàn Đảng, toàn dân, ngành, cấp, địa phương hệ thống trị Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hàng đầu định phải bắt nguồn từ lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng mặt trận đối ngoại Đảng đổi tư đối ngoại phù hợp với xu tất yếu đất nước tình hình quốc tế Đó thực chất trình chuyển hoá đường lối, từ đối đầu chuyển sang đối thoại, hoà bình; từ quan hệ với số nước xã hội chủ nghĩa chủ yếu chuyển thành "đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại" Điều đánh dấu trình đổi tư sáng tạo suốt 10 năm đổi (1986 - 1996) Có đường lối đắn ấy, bắt nguồn từ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống văn hoá Việt Nam từ kinh nghiệm quý báu ngoại giao cách mạng; góp phần xứng đáng vào thắng lợi to lớn, quan trọng nghiệp đổi đất nước Tuy nhiên, trình lãnh đạo hoạt động đối ngoại Đảng có số mặt yếu kém, bất cập như: chưa dự đoán hết tình hình, đặc biệt sụp đổ Liên Bang Xô Viết (12/1991) Hiệu hội nhập hợp tác quốc tế chưa cao, lúng túng nên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội Thủ tục hành phiền hà, môi trường đầu tư chưa thông thoáng nên đầu tư nước vào chậm hiệu không cao Sự phối hợp ngành, cấp chưa đồng bộ, lực đội ngũ cán làm công tác đối ngoại chưa tương xứng Bên cạnh chống phá liệt lực thù địch mặt trận đối ngoại ngày tinh vi, phức tạp, đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải tiếp tục đổi tư đối ngoại theo hướng mở rộng nâng cao chất lượng, hiệu hội nhập hợp tác quốc tế, xứng đáng với tầm vóc vị ngày cao Việt Nam trường quốc tế Việc luận giải, làm sáng tỏ sở khoa học tính đắn sáng tạo trình đổi tư đối ngoại Đảng hoạt động đạo thực đường lối đối ngoại theo tư năm 1986-1996, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước trình hội nhập quốc tế Mặt khác, để góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm hiệu mặt hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước ta, đồng thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá kẻ thù, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đồng thời góp phần vào nghiệp cách mạng nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Vì vậy, chọn đề tài "Đảng Cộng sản Việt Nam với việc đổi tư đối ngoại công đổi (1986 - 1996)", nhằm làm sáng tỏ trình đổi tư đối ngoại, trình đạo thực đổi tư đối ngoại Đảng 10 năm (1986-1996), từ rút số kinh nghiệm góp phần hoàn thiện đường lối đối ngoại Đảng ta giai đoạn Tình hình nghiên cứu Đảng Cộng Sản Việt Nam đổi tư đối ngoại thời kỳ 1986 - 1996 chủ đề rộng lớn giới nghiên cứu nước quan tâm Trong đó, tiêu biểu công trình khoa học đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, "Việt Nam muốn bạn tất nước cộng đồng giới", Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, "Ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh", Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, Số 4, Tháng năm 2000; nguyên phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, "Ngoại giao Việt Nam thời đại mới", Tạp chí Cộng sản, Số 17, Tháng năm 2000 Các nhà ngoại giao: Lưu Văn Lợi, "50 năm ngoại giao Việt Nam"; Vũ Khoan, "Một số vấn đề quốc tế Đại hội VII"; Trần Quang Cơ, "Cục diện giới, vận nước" Một số công trình khoa học: "Chính sách đối ngoại Đảng thời kỳ đổi (1986 - 1996)", Luận án thạc sĩ khoa học Bùi Trung Thành; "Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi đất nước" Nguyễn Trọng Phúc; "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh số vấn đề quốc tế", Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, Giáo sư Phan Ngọc Liên chủ biên Thông qua viết mình, tác giả đề cập đến nhiều vấn đề quan điểm, đường lối, sách đối ngoại Đảng thời kỳ mới; tác động tình hình giới, tình hình nước đến hoạt động đối ngoại Đảng ta; luận giải thuận lợi, khó khăn đường hội nhập, đồng thời đưa số kinh nghiệm giải pháp phục vụ hoạt động đối ngoại Đảng ta giai đoạn lịch sử định Tuy nhiên, sâu làm rõ tính tất yếu việc đổi tư đối ngoại Đảng năm 1986 – 1996, trình đổi tư đạo Đảng thực đường lối đối ngoại theo tư chưa có công trình đề cập đến Đây vấn đề mà đề tài tập trung nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ * Mục đích: Làm sáng tỏ trình đổi tư đối ngoại 10 năm đầu thực đường lối đổi mới, sở chứng minh tính đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại Đảng ta đề xướng, lãnh đạo Đồng thời khẳng định thành tựu kinh nghiệm trình lãnh đạo, đạo hoạt động đối ngoại Đảng đường đổi đất nước hội nhập kinh tế quốc tế (1986-1996) * Nhiệm vụ: - Làm rõ tính tất yếu trình đổi tư đối ngoại Đảng thời kỳ 1986 – 1996 - Trình bày trình đổi tư đối ngoại trình đạo thực đổi tư đối ngoại từ 1986 đến 1996 Đảng - Làm rõ thành tựu, hạn chế rút số kinh nghiệm trình lãnh đạo đổi tư đối ngoại thời kỳ 1986 - 1996 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Tư Đảng Cộng sản Việt Nam đối ngoại từ năm 1986 đến năm 1996 trình đạo thực đường đối ngoại theo tư - Phạm vi nghiên cứu: Quá trình đổi tư đạo thực đường lối đối ngoại theo tư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 – 1996 Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận : Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối ngoại sở lý luận phương pháp luận để giải đề tài - Phương pháp nghiên cứu: Dựa sở lý luận chung chủ nghĩa Mác Lênin, để hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp chủ yếu như: phương pháp lịch sử, phương pháp lô gíc phương pháp khác phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh… Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu đề tài góp phần tổng kết trình lãnh đạo đạo hoạt động đối ngoại Đảng 10 năm đầu thời kỳ đổi - Đề tài làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường nghiên cứu vấn đề liên quan Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài kết cấu thành chương, tiết Chương TÍNH TẤT YẾU VÀ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TỪ 1986 ĐẾN 1996 1.1 Tính tất yếu đổi tư đối ngoại Đảng 1.1.1 Tình hình giới có nhiều biến động to lớn, phức tạp đòi hỏi Đảng ta phải đổi tư đối ngoại Sự phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại trình điều chỉnh thích nghi chủ nghĩa tư bản, với khủng hoảng dẫn tới sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô nhân tố chủ yếu tác động vào trình đổi toàn diện đất nước, có trình đổi tư đổi hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước ta Bên cạnh đó, loài người đứng trước vấn đề toàn cầu môi trường sinh thái ô nhiễm, gia tăng dân số nhanh, bệnh tật hiểm nghèo, tội phạm quốc tế, nguy chiến tranh vấn đề đòi hỏi cộng đồng quốc tế, có chung tiếng nói phối hợp hiệu quốc gia để giải Trong bối cảnh đó, đòi hỏi nước ta phải hoà nhập cộng đồng quốc tế, giới hoà bình, ổn định phát triển 1.1.2 Tình hình nước có thuận lợi bản, song đứng trước nhiều thử thách nghiêm trọng, đòi hỏi Đảng phải đổi tư đối ngoại Trong thập niên cuối kỷ XX, giới có nhiều biến động phức tạp tất mặt đời sống kinh tế, trị, xã hội quan hệ quốc tế Nó có tác động ảnh hưởng to lớn tới tình hình mặt quốc gia cộng đồng quốc tế Bên cạnh đó, cách mạng Việt Nam giành nhiều thành tựu quan trọng, song đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Nhận thức đắn thực trạng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đường lối đổi toàn diện đất nước, có đổi tư đối ngoại mà thực chất bước đổi đường lối, đổi sách chủ trương, biện pháp công tác đối ngoại cho phù hợp với tình hình nước quốc tế Cho phép khai thác hiệu nguồn lực bên với nguồn lực bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phục vụ cho nghiệp đổi toàn diện đất nước 1.2 Quá trình đổi tư đối ngoại Đảng từ 1986 đến 1996 1.2.1 Chủ trương thêm bạn bớt thù, chọn khâu đột phá, bước chuyển hướng chiến lược đối ngoại giai đoạn 1986 - 1991 Thứ nhất, với chủ trương "thêm bạn bớt thù" chủ trương "đa dạng hoá quan hệ đối ngoại" nhằm tập trung sức giữ vững hoà bình, phát triển kinh tế Việt Nam chuyển đổi lập trường từ đối đầu sang đối thoại, mở thời kỳ quan hệ quốc tế Thứ hai, giải vấn đề Campuchia tiến tới bình thường hoá Việt Nam - Trung Quốc, bước cải thiện quan hệ với Mỹ, nước Đông Nam Á nước phương Tây Với việc chuyển hướng đạo chiến lược đối ngoại kịp thời Công tác đối ngoại thời kỳ 1986 - 1991 gặt hái thành công quan trọng bước đầu, tạo tiền đề quan trọng, cần thiết cho việc mở thời kỳ mới: phá bao vây cấm vận lực thù địch, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại 1.2.2 Chủ trương đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, bước phá bao vây cô lập lực thù địch giai đoạn 1991 - 1996 Một là, dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự học tự cường, đấu tranh chống lại áp đặt can thiệp nước ngoài, đặc biệt chủ nghĩa đế quốc để giữ vững hoà bình, bảo vệ độc lập phát triển Xu hướng lên ngày rõ nét Hai là, nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản công nhân, lực lượng cách mạng khác giới kiên trì theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc lực phản động quốc tế, phấn đấu xã hội tốt đẹp: độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc Ba là, nước đẩy mạnh đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, vừa cải thiện quan hệ đối ngoại vừa hợp tác liên kết nước khu vực Bốn là, nước có chế độ trị - xã hội khác vừa hợp tác vừa đấu tranh tồn hoà bình Đây quan trọng để hoạch định đường lối, sách đối ngoại Đảng ta Nghị rõ tư tưởng phương châm đạo Đảng công tác đối ngoại thời gian tới là: giữ vững nguyên tắc độc lập, thống chủ nghĩa xã hội; đồng thời phải động sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với vị trí, điều kiện hoàn cảnh cụ thể nước ta diễn biến tình hình giới khu vực, phù hợp với đặc điểm đối tượng ta có quan hệ Quá trình đổi tư đối ngoại hình thành với trình đổi "toàn diện, đồng bộ" đất nước Các nghị Đảng năm 1986 1988 lĩnh vực đối ngoại đánh dấu bước phát triển quan trọng đổi tư nhận thức vấn đề quốc tế đối ngoại Đảng ta Trong Nghị 13 Bộ Chính trị (20/5/1988) đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược tạo đột phá trình đổi tư đối ngoại Đổi tư đối ngoại phận quan trọng đường lối đổi mới, lĩnh vực nhay cảm phức tạp Nhưng với lĩnh vững vàng, với tầm nhìn xa, trông rộng, lại vũ trang giới quan khoa học Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh "dĩ bất biến, ứng vạn biến", Đảng ta bước đổi tư duy, phát triển đường lối sách đối ngoại Đảng cách đắn, sáng tạo, đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách Đối ngoại lĩnh vực khác góp phần to lớn tao lực cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ XXI Chương ĐẢNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THEO TƯ DUY MỚI - THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM 2.1 Quá trình Đảng đạo thực đường lối đối ngoại theo tư từ 1986 đến 1996 Trên sở đổi tư đối ngoại, hoạt động ngoại giao Đảng Nhà nước ta giai đoạn từ 1986 đến 1996, triển khai cách tích cực chủ động, chuyển mạnh từ đối đầu sang đối thoại, bước phá bao vây cô lập lực thù địch, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế khu vực Quá trình vừa bám sát đường lối, quan điểm sách đối ngoại Đảng, đồng thời vừa thể tính động, sáng tạo mối quan hệ, đối tượng thời điểm lịch sử cụ thể, với phối hợp chặt chẽ, đồng hoạt động ngoại giao Nhà nước với hoạt động đối ngoại Đảng đối ngoại nhân dân Quá trình thể nội dung sau: 2.1.1 Chỉ đạo đổi quan hệ với nước láng giềng nước khu vực - Chỉ đạo giải vấn đề Campuchia Việt Nam tích cực ủng hộ nhân dân Campuchia xây dựng lại đất nước, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ Campuchia gia nhập ASEAN Việt Nam làm để Campuchia trở thành thành viên thức ASEAN vào tháng năm 1999 Việc Campuchia trở thành thành viên ASEAN góp phần thúc đẩy xu hoà bình, hữu nghị, hợp tác phát triển Đông Nam châu Á - Chỉ đạo phát triển quan hệ "đặc biệt" Việt Nam - Lào Hợp tác toàn diện Việt - Lào không ngừng củng cố phát triển bề rộng, lẫn chiều sâu, hiệp dịnh song phương ký kết, tạo khung pháp lý để tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, bảo hộ dầu tư, nông nghiệp nông thôn, du lịch, tư pháp, kiểm soát ma tuý hai nước Hàng chục doanh nghiệp Việt Nam thực dự án giao thông, cầu đường, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, liên doanh đầu tư, buôn bán Lào làm ăn có hiệu Hai bên tích cực hợp tác, khai thác lĩnh vực có nhiều triển vọng sản xuất vật liệu xây dựng, hoá chất, thuốc chữa bệnh, trồng trọt, du lịch Hai nước tích cực tham khảo ý kiến diễn đàn quốc tế, phạm vi hợp tác ba nước Đông Dương, khuôn khổ khối ASEAN Việc Việt Nam - Lào Campuchia thành viên ASEAN củng cố mở rộng khuôn khổ hợp tác song phương ba nước bán đảo Đông Dương góp phần thiết thực vào việc tăng cường đoàn kết hợp tác, phát huy tiềm lực ASEAN, củng cố hoà bình, ổn định Đông Dương Đông Nam Á - Chỉ đạo bình thường hoá phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc Dưới ánh sáng đường lối đổi nói chung, đường lối sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta nói riêng Đảng Nhà nước ta chủ trương đàm phán với Trung Quốc nhằm bình thường hoá quan hệ hai nước, bước thúc đẩy hợp tác, hữu nghị, giải vấn đề tồn hai nước tinh thần bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Để tạo không khí thuận lợi thúc đẩy trình bình thường hoá quan hệ Việt - Trung, năm 1988, Quốc hội Việt Nam sửa lời nói đầu Hiến pháp, đề nghị hai bên chấm dứt hoạt động vũ trang biên giới đất liền hải đảo, không bên đóng quân điểm cao dọc biên giới hai nước, giảm quân cách xa biên giới để tránh xung đột tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm hỏi bà con, họ hàng thân thích Việt Nam mở cửa cho nhân dân hai bên qua lại, không tuyên truyền có hại cho bình thường hoá quan hệ hai nước Việc ký Hiệp ước biên giới đất liền Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ mốc quan trọng quan hệ hai nước, giải vấn đề tồn lâu năm, sở pháp lý quan trọng để hai nước tăng cường đẩy mạnh giao lưu buôn bán thúc đẩy mối quan hệ trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng Thực mục tiêu xây dựng biên giới Việt - Trung thành biên giới hoà bình - hữu nghị ổn định lâu dài - Chỉ đạo cải thiện quan hệ với nước Đông Nam Á gia nhập ASEAN Xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước láng giềng, nước khu vực Đông Nam Á, tạo môi trường hoà bình, ổn định ưu tiên hàng đầu sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đề chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước Đông Nam Á, bày tỏ mong muốn sẵn sàng nước khu vực thương lượng để giải vấn đề Đông Nam Á, thiết lập quan hệ tồn hoà bình, ổn định hợp tác Nghị 13 Bộ Chính trị khoá VI (5/1988), xác định không đối lập hai nhóm nước, cần xây dựng sách toàn diện với Đông Nam á, mở rộng hợp tác với nước khu vực Với tổ chức ASEAN, việc Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ mốc lịch sử quan hệ quốc tế Đông Nam Á, tăng cường vai trò củaASEAN với tư cách tổ chức khu vực quan trọng, góp phần thúc đẩy xu hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng chung Đông Nam Á 2.1.2 Đổi quan hệ với nước lớn, nước công nghiệp phát triển, nước bạn bè truyền thống phát triển quan hệ với nhiều nước châu lục - Chỉ đạo đấu tranh chống bao vây, cấm vận thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ Quan hệ kinh tế thương mại hai nước có bước phát triển đáng khích lệ, số hàng hoá từ Việt Nam xuất sang Mỹ như: gạo, dầu thô, khoáng sản, thực phẩm, nông sản nhiệt đới, nước giải khát, hải sản, dày dép Một số hàng hoá Mỹ bông, thực phẩm, thiết bị kỹ thuật có mặt thị trường Việt Nam - Chỉ đạo cải thiện tăng cường quan hệ với nước tư bản, nước công nghiệp phát triển 10 Đối với Nhật Bản, ba trung tâm kinh tế lớn giới, lại gần gũi Việt Nam địa lý, văn hoá lịch sử, việc phát triển quan hệ với cường quốc kinh tế giới có tầm quan trọng hàng đầu Việt Nam Đồng thời, hợp tác toàn diện hai nước góp phần vào việc giữ gìn phát triển môi trường hoà bình, ổn định hợp tác châu Á Thái Bình Dương Cùng với việc giải vấn đề Campuchia, quan hệ Việt - Nhật bình thường hoá từ năm 1992 quan hệ hai nước phát triển tích cực, sau bình thường hoá quan hệ hai nước tiến triển nhanh chóng nhiều mặt chất lượng, quy mô tốc độ cao Việc trao đổi đoàn cao cấp diễn thường xuyên mang lại hiệu thiết thực Đối với Ôxtrâylia Niu Dilân, quan hệ Việt Nam với Ôxtrâylia Niu Dilân thúc đẩy mạnh mẽ thời kỳ đổi Biểu sinh động thăm làm việc nhà lãnh đạo cao cấp: Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tháng năm 1993, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, tháng năm 1995 sang thăm hai nước Thủ tướng Ôxtrâylia Paul Kitting tháng năm 1994, Thủ tướng Niu Dilân James Rolgers, tháng 11 năm 1995 thăm Việt Nam Sự hợp tác Việt Nam Ôxtrâylia, Niu Dilân mở rộng nhiều lĩnh vực Đối với Liên minh châu Âu (EU), ba trung tâm kinh tế trị, văn hoá lớn hàng đầu giới, có vai trò tiếng nói ngày quan trọng đời sống trị, kinh tế giới Nhân dân phủ nước Liên minh châu Âu dành cho nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị hợp tác hiệu - Chỉ đạo đổi quan hệ với Nga, nước Đông Âu nước bạn bè truyền thống Nghị 13 Bộ Chính trị (tháng năm 1988) đề chủ trương: "Phải nhanh chóng đổi mối quan hệ hợp tác với Liên Xô nước anh em, nâng cao hiệu hợp tác sở có lợi, có trách nhiệm hoà bình cách mạng giới" 11 Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII khẳng định: "Trước sau tăng cường đoàn kết hợp tác với Liên Xô, đổi phương thức nâng cao hiệu hợp tác Việt - Xô nhằm đáp ứng lợi ích nước " [4, tr.89] Sau Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, quan hệ Việt Nam nước tạm thời gián đoạn Tuy nhiên, sau thời gian không lâu, Việt Nam chủ động phục hồi thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với nước nguyên tắc Với Cuba, tình đoàn kết hữu nghị hợp tác truyền thống tiếp tục hai nước vun đắp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ với nước Mông Cổ, ấn Độ, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Hai bên tiếp tục dành cho ủng hộ quan trọng lĩnh vực, đồng thời đổi quan hệ kinh tế thương mại theo hướng thiết thực, hiệu đôi bên có lợi - Phát triển quan hệ với nhiều nước châu lục Trong giai đoạn 1986 đến 1996, Việt Nam thiết lập mở rộng quan hệ với Hàn Quốc (1992), Cộng hoà Macsan (1992), Cộng hoà Phigơ (1993), Xamoa (1994), Liên Bang Micrônêxia (1995) Xôlômôn (1996) 2.1.3 Chỉ đạo đẩy mạnh ngoại giao đa phương, mở rộng nâng cao hiệu hoạt động ngoại giao với kinh tế đối ngoại - Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao đa phương Giai đoạn trước 1986, Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức hệ thống Liên hợp quốc, tham gia nhiều công ước, nhiều điều ước nhiều diễn đàn quốc tế Tuy nhiên, ảnh hưởng sách bao vây, cấm vận lực thù địch áp đặt, ảnh hưởng vấn đề Cămpuchia số vấn đề nhạy cảm khác Cho nên, hiệu hoạt động ngoại giao đa phương nhiều hạn chế Ngoại giao đa phương có vai trò ngày to lớn quan trọng đời sống quốc tế đại Nó trở thành hình thức phổ biến, làm thay đổi chất 12 lượng hoạt động ngoại giao, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn hoạt động đối ngoại nghiệp đổi - Mở rộng nâng cao hiệu hoạt động ngoại giao với kinh tế đối Chính trị đối ngoại ngày gắn bó kết hợp chặt chẽ với kinh tế đối ngoại Chính trị đối ngoại có tác dụng mở đường tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại Cùng với việc xúc tiến thiết lập quan hệ ngoại giao với nước, Việt Nam chủ động đẩy mạnh quan hệ hợp tác quan hệ kinh tế, thương mại với nhiều nước, nhiều khu vực, nhiều đối tượng trung tâm kinh tế giới Những nguồn lực bên mà Việt Nam tranh thủ đáp ứng đáng kể nhu cầu nhập vật tư đổi công nghệ, lĩnh vực sản xuất chế biến nông - lâm - thuỷ sản, lĩnh vực sản xuất mặt hàng xuất khẩu, nâng dần khả lắp ráp, chế tạo sản phẩm khí, điện tử có sức cạnh tranh; mở rộng thăm dò khai thác dầu khí số loại khoáng sản khác, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trước hết điện, giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc sở y tế, giáo dục 2.2 Thành tựu kinh nghiệm trình đổi tư đối ngoại Đảng từ 1986 đến 1996 2.2.1 Thành tựu hạn chế yếu hoạt động đối ngoại giai đoạn 1986 - 1996 - Về thành tựu Một là, phá bao vây, cấm vận lực thù địch, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hai là, thực có hiệu phương châm "đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại", đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên để xây dựng phát triển đất nước Ba là, nâng cao uy tín vị Việt Nam trường quốc tế - Về hạn chế, yếu Bên cạnh thành tựu to lớn, hoạt động đối ngoại giai đoạn bộc lộ số điểm hạn chế, yếu 13 Một là, chưa làm tốt công tác dự báo tình hình, để chủ động đối phó với tình phức tạp, nhạy cảm Hai là, chưa làm tốt công tác chuẩn bị bước vào hội nhập kinh tế quốc tế Ba là, trình độ đội ngũ cán đối ngoại chưa tương xứng, công tác tổ chức đạo thiếu đồng Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán làm công tác đối ngoại, năm qua đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho Tuy nhiên, đội ngũ người làm công tác đối ngoại phận yếu lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ kinh nghiệm cần thiết hoạt động đối ngoại Đây nguyên nhân sâu xa làm ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập, đến chất lượng, hiệu trình hợp tác quốc tế 2.2.2 Một số kinh nghiệm trình đổi tư đổi hoạt động đối ngoại Đảng giai đoạn 1986 - 1996 Trải qua 10năm đổi mới, Đảng lãnh đạo nghiệp cách mạng giành nhiều thành tựu to lớn quan trọng Hoạt động đối ngoại có đóng góp to lớn vào thành công để lại nhiều kinh nghiệm quý báu Một là, tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo Đảng lĩnh vực đối ngoại; coi trọng việc bồi dưỡng phẩm chất, lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác ngoại giao Hai là, luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường; đồng thời tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Ba là, xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài với nước láng giềng; xử lý đắn quan hệ với nước lớn Kinh nghiệm mười năm đổi cho thấy, trước hết ta phải giữ vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường, trọng mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển thực lực đất nước, đồng thời phải có sách đắn với nước lớn, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể 14 Phải đặt sách Việt Nam với nước lớn tổng thể mối quan hệ khu vực toàn cầu, đồng thời cần có phương sách để tham gia hiệu vào chơi quốc tế Phải xử lý tốt quan hệ với nước lớn cho tranh thủ số đông; đấu tranh phải có nghĩa phải dựa vào pháp lý Quan hệ Việt Nam với nước láng giềng nước lớn hai phạm trù khác liên quan mật thiết với Sự dính líu, can thiệp có mặt nước lớn nước láng giềng Việt Nam không trường hợp liên quan trực tiếp đến Việt Nam tác động đến quan hệ Việt Nam với nước láng giềng Lịch sử quan hệ Việt Nam với nước láng giềng nước lớn chiến tranh hoà bình chứng minh mối liên hệ có tính quy luật Ngoại giao Việt Nam giai đoạn cần tiếp tục tìm hiểu thấu đáo khía cạnh liên quan đến quan hệ láng giềng nước lớn, quy luật vận động chúng, để dự báo xử lý khôn khéo vấn đề nảy sinh, tạo ổn định tổng thể quan hệ quốc tế đất nước 15 KẾT LUẬN Đổi tư đối ngoại giai đoạn 1986 - 1996 phận công đổi toàn diện đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, trình nhận thức chuyển hoá đường lối tư đối ngoại điều, từ đối đầu chuyển sang đối thoại, từ quan hệ chủ yếu với nước xã hội chủ nghĩa, chuyển thành "đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại" Điều đánh dấu trình đổi tư sáng tạo 10 năm qua Quá trình đổi tư đối ngoại mở đầu từ Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt từ sau Hội nghị Bộ Chính trị (5/1988), đánh dấu bước phát triển quan trọng đổi tư nhận thức vấn đề quốc tế đối ngoại Đảng ta Đó bước chuyển có ý nghĩa chiến lược tạo đột phá trình đổi tư đối ngoaị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ trương "đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại" nêu cao hiệu: "Việt Nam muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển", phát triển tư đối ngoại Đảng lên tầm cao mới, đưa hoạt động đối ngoại Đảng vào thời kỳ mới, thời kỳ mở rộng phát triển quan hệ quốc tế Tiếp đến Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khoá VII (6/1992) nhấn mạnh yêu cầu đa đạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kì khóa VII ( tháng 1/ 1994) chủ trương triển khai mạnh mẽ đồng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối Đại hội lần thứ VIII Đảng ( 6/1996) khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với nước, trung tâm kinh tế, trị khu vực quốc tế Đồng thời chủ trương “xây dựng kinh tế mở” “đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới” Trên sở trình đổi tư đối ngoại, trình đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn Đảng Nhà nước triển khai cách tích cực, chủ động Từ việc tập trung đạo đổi quan hệ với nước láng giềng 16 nước khu vực, rút quân tình nguyện Việt Nam khỏi Campuchia tìm giải pháp trị, giải vấn đề Campuchia cách hoà bình làm khâu đột phá giải vấn đề quốc tế; đạo bước bình thường hoá với Trung Quốc, tăng cường quan hệ đặc biệt Việt - Lào, bước gia nhập ASEAN; đổi quan hệ với nước lớn, nước công nghiệp phát triển, nước bạn bè truyền thống phát triển quan hệ với nhiều nước châu lục Trong hướng tập trung quan trọng đạo đấu tranh dỡ bỏ cấm vận bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ; đạo đẩy mạnh ngoại giao đa phương, mở rộng nâng cao hiệu hoạt động kinh tế đối ngoại Quá trình vừa bám sát đường lối, quan điểm sách đối ngoại Đảng, vừa thể tính động, sáng tạo mối quan hệ, đối tượng thời điểm lịch sử cụ thể Với phối hợp chặt chẽ, đồng hoạt động lãnh đạo, đạo Đảng với hoạt động ngoại giao Nhà nước hoạt động ngoại giao nhân dân, ngành, cấp; Trung ương địa phương hệ thống trị nhờ mà ngoại giao thời kỳ đổi gặt hái nhiều thành tựu to lớn, quan trọng góp phần phá bao vây cấm vận lực thù địch, tạo môi trường hoà bình, ổn định; tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực có hiệu phương châm "đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại" tranh thủ nguồn lực từ bên để xây dựng phát triển đất nước; góp phần to lớn nâng cao uy tín vị Việt Nam trường quốc tế Đồng thời, qua Đảng ta rút nhiều kinh nghiệm quý nhằm tiếp tục đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn mới, góp phần đưa cách mạng nước ta vững bước tiến lên Bước sang kỷ XXI, với thời thách thức mới, thành đạt 10 năm đầu thực đường lối đổi sở quý báu để Đảng ta tiếp tục đường đổi độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, với đường lối đối ngoại: " độc lập, tự chủ, rộng mở, sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, phấn đấu hoà bình, độc lập phát triển" đưa Việt Nam đến hội nhập thành công, góp phần quan trọng vào thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Ngoại giao (2002), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập III, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Hà Nội V I Lênin (1920), "Bệnh ấu trĩ "tả khuynh" phong trào cộng sản", V I Lênin toàn tập, Tập 41, Nhà xuất Tiến bộ, Matxcơva, 1978 V I Lênin (1921), "Để kỷ niệm lần thứ Cách mạng Tháng Mười", V I Lênin toàn tập, Tập 44, Nhà xuất Tiến bộ, Matxcơva, 1978 Hồ Chí Minh (1945), "Trả lời vấn phóng viên báo vấn đề đoàn kết ", Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh (1947), "Trả lời vấn nhà báo Mỹ Elymaysơ (9/1947)", Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 10 Nghị 13 đối ngoại (1988), Bộ Chính trị, Tư liệu lưu trữ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 18 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng cộng sản việt nam với việc đổi mới tư duy đối ngoại trong công cuộc đổi mới (1986 1996), , Đảng cộng sản việt nam với việc đổi mới tư duy đối ngoại trong công cuộc đổi mới (1986 1996), , Đảng cộng sản việt nam với việc đổi mới tư duy đối ngoại trong công cuộc đổi mới (1986 1996), , TÍNH TẤT YẾU VÀ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI  TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TỪ 1986 ĐẾN 1996, ĐẢNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI  THEO TƯ DUY MỚI -  THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay