Biện pháp nâng cáo hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB chi nhánh hải phòng

80 153 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:37

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.3.3Nhóm tiêu phản ánh phận cấu thành vốn lưu động 13 1.3.3.1Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn toán 13 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức .23 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn kinh doanh Công ty CP chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng .33 Biểu đồ 2.1: Kết cấu vốn kinh doanh Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 34 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn lưu động Công ty CP chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 .37 Biểu đồ 2.3: Phân tích khả sinh lời Vốn lưu động giai đoạn 2013-2015 42 Biểu đồ 2.4: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 45 giai đoạn 2013-2015 .45 Biểu đồ 2.5: Vòng quay khoản phải thu Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng .48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 60 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2016-2018 60 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng 62 3.2.1.Xác định xác nhu cầu trì lương vốn lưu động phù hợp với hoạt động công ty 62 3.2.2.Nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, quản trị khoản phải thu 65 3.2.3.Giảm tỉ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động tạo sử ổn định vòng quay vốn tiền 68 3.2.4.Tăng doanh thu nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động .69 3.2.5.Tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế lượng vốn bị chiếm dụng .70 3.2.6.Các biện pháp khác 70 KẾT LUẬN 72 Danh mục tài liệu tham khảo 74 i DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1.3.3Nhóm tiêu phản ánh phận cấu thành vốn lưu động 13 1.3.3.1Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn toán 13 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức .23 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn kinh doanh Công ty CP chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng .33 Biểu đồ 2.1: Kết cấu vốn kinh doanh Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 34 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn lưu động Công ty CP chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 .37 Biểu đồ 2.3: Phân tích khả sinh lời Vốn lưu động giai đoạn 2013-2015 42 Biểu đồ 2.4: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 45 giai đoạn 2013-2015 .45 Biểu đồ 2.5: Vòng quay khoản phải thu Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng .48 ii CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 60 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2016-2018 60 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng 62 3.2.1.Xác định xác nhu cầu trì lương vốn lưu động phù hợp với hoạt động công ty 62 3.2.2.Nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, quản trị khoản phải thu 65 3.2.3.Giảm tỉ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động tạo sử ổn định vòng quay vốn tiền 68 3.2.4.Tăng doanh thu nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động .69 3.2.5.Tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế lượng vốn bị chiếm dụng .70 3.2.6.Các biện pháp khác 70 KẾT LUẬN 72 Danh mục tài liệu tham khảo 74 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1.3.3Nhóm tiêu phản ánh phận cấu thành vốn lưu động 13 1.3.3.1Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn toán 13 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức .23 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn kinh doanh Công ty CP chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng .33 Biểu đồ 2.1: Kết cấu vốn kinh doanh Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 34 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn lưu động Công ty CP chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 .37 Biểu đồ 2.3: Phân tích khả sinh lời Vốn lưu động giai đoạn 2013-2015 42 Biểu đồ 2.4: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 45 giai đoạn 2013-2015 .45 Biểu đồ 2.5: Vòng quay khoản phải thu Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng .48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 60 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2016-2018 60 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng 62 3.2.1.Xác định xác nhu cầu trì lương vốn lưu động phù hợp với hoạt động công ty 62 3.2.2.Nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, quản trị khoản phải thu 65 3.2.3.Giảm tỉ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động tạo sử ổn định vòng quay vốn tiền 68 3.2.4.Tăng doanh thu nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động .69 3.2.5.Tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế lượng vốn bị chiếm dụng .70 3.2.6.Các biện pháp khác 70 KẾT LUẬN 72 Danh mục tài liệu tham khảo 74 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài Bq Bình quân DN Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho LNTT Lợi nhuận trước thuế CP Cổ phần TS Tài sản VLĐ Vốn lưu động v LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Ở lĩnh vực hay ngành nghề kinh doanh vốn yếu tố vô quan trọng để thực hoạt động kinh doanh Trong kinh tế thị trường, vốn hàng hóa đặc biệt tuân theo quy luật cung cầu Do đó, doanh nghiệp cần phải xác định lượng vốn cần thiết, lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả, lựa chọn hình thức thu hút vốn tối ưu Tuy nhiên, yếu tố vốn bước khởi đầu, vấn đề quản lí sử dụng vốn cho có hiệu không phần quan trọng, vấn đề cốt yếu dooanh nghiệp đồng vốn sinh lời tăng trưởng Do vậy, sử dụng hiệu vốn kinh doanh, cụ thể vốn lưu động vấn đề quan trọng tổ chức sản xuất hoạt động hiệu doanh nghiệp Để đạt mục tiêu trên, việc tăng cường việc phân tích tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp cần thiết Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, nắm nội dung lí luận với trình tìn hiểu thực tế hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng em tập trung nghiên cứu đề tài: “Biện pháp nâng cáo hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng” Mục đích nghiên cứu đề tài - Về mặt lí luận: hệ thống hóa vấn đề lí luận phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp - Về mặt thực tế: vận dụng lí luận nêu nghiên cứu tình hình sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp - Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn lưu động, báo cáo tài Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng, tài liệu tham khảo, khảo sát thực tế doanh nghiệp…tại Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu: từ năm 2013 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Bao gồm phương pháp phân tích tài doanh nghiệp như: Phương pháp đánh giá,… kĩ thuật phân tích tài doanh nghiệp như: kĩ thuật phân tích dọc, kĩ thuật phân tích ngang, kĩ thuật phân tích theo hệ số, kĩ thuật phân tích độ nhạy, kĩ thuật chiết khấu dòng tiền… - Phương pháp đánh giá: Là phương pháp thường sử dụng phân tích tài doanh nghiệp, đồng thời sử dụng nhiều giai đoạn trình phân tích Thông thường để đánh giá người ta sử dụng phương pháp: + Phương pháp so sánh: Kĩ thuật so sánh thường sử dụng so sánh số tuyệt đối, so sánh số tương đối So sánh số tuyệt đối để thấy biến động số tuyệt đối tiêu phân tích So sánh số tương đối để thấy thực tế so với kì gốc tiêu tăng hay giảm % + Phương pháp phân chia (chi tiết): Là phương pháp sử dụng để chia nhỏ trình kết thành phận khác phục vụ cho mục tiêu nhận thức trình kết khía cạnh khác phù hợp với mục tiêu quan tâm đối tượng thời kì + Phương pháp liên hệ đối chiếu: phương pháp phân tích sử dụng để nghiên cứu xem mối liên hệ kinh tế kiện tượng kinh tế, đồng thời xem xét tính cân đối tiêu kinh tế trình hoạt động Thực phương pháp phân tích nêu trên, sau thu thập thông tin, phân tích tài sử dụng số kĩ thuật phân tích tài như: phân tích dọc, phân tích ngang, phân tích qua hệ số, phân tích độ nhạy, phân tích chiết khấu dòng tiền… Cụ thể: - Kĩ thuật phân tích dọc: kĩ thuật phân tích dùng để xem xét tỉ trọng phận tổng thể quy mô - Kĩ thuật phân tích ngang: so sánh lượng tiêu Phân tích ngang trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ chiều hướng biến động kỳ báo cáo kế toán tài - So sánh xác định xu hướng liên hệ tiêu: Các tiêu riêng biệt hay tiêu tổng cộng báo cáo xem mối quan hệ với tiêu phản ánh quy mô chung chúng xem xét nhiều kì ta thấy rõ xu hướng phát triển tượng nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần: Lời mở đầu; mục lục; danh mục chữ viết tắt; danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ; kết luận; danh mục tài liệu tham khảo; nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm chương: - Chương 1: Vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 - Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng CHƯƠNG 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động Để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành thường xuyên, liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tài sản lưu động định Do đó, để hình thành nên tài sản lưu động, doanh nghiệp cần phải ứng số vốn tiền tệ định đầu tư vào tài sản Số vốn gọi vốn lưu động doanh nghiệp Từ ta có khái niệm vốn lưu động: “ Vốn lưu động doanh nghiệp số vốn ứng để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần thu hồi toàn bộ, hoàn thành vòng luân chuyển kết thúc chu kì kinh doanh” hay nói cách khác “Vốn lưu động biểu tiền tài sản lưu động doanh nghiệp” 1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động Vốn lưu động doanh nghiệp thường xuyên vận động, chuyển hóa qua hình thái khác Mỗi giai đoạn hình thức biểu vốn lưu động thay đổi, vốn tiền tệ-vốn dự trữ sản xuất-vốn sản xuất-vốn toán quay trở lại vốn tiền tệ Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục không ngừng, nên tuần hoàn vốn lưu động diễn liên tục, lặp lặp lại có tính chất chu kì tạo thành chu chuyển vốn lưu động Trong trình kinh doanh, vốn lưu động chu chuyển không ngừng, nên thời điểm định, vốn lưu động thường xuyên có phận tồn hình thái khác giai đoạn mà vốn qua Trong trình tham gia vào hoạt động kinh doanh, bị chi phối đặc điểm tài sản lưu động nên vốn lưu động doanh nghiệp có đặc điểm chủ yếu: - Vốn lưu động trình chu chuyển thay đổi hình thái biểu - Vốn lưu động chuyển toàn giá trị lần hoàn lại toàn sau chu kì kinh doanh - Vốn lưu động hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kì kinh doanh Vì trình sản xuất kinh doanh, quản lí vốn lưu động có vai trò quan trọng Việc quản lí vốn lưu động đòi hỏi phải thường xuyên nắm sát tình hình luân chuyển vốn, kịp thời khắc phục quy tắc sản xuất, đảm bảo đồng vốn lưu chuyển liên tục nhịp nhàng Mặt khác, chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính, vận động vốn lưu động gắn chặt với lợi ích doanh nghiệp người lao động Vòng quay vốn lưu động quay nhanh doanh thu cao tiết kiệm vốn, giảm chi phí sử dụng vốn cách hợp lí làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có điều kiện tích lũy vốn để mở rộng sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống công nhận viên chức doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò vốn lưu động Để tiến hành sản xuất, tài sản cố định máy móc, thiết bị, nhà xưởng…doanh nghiệp phải bỏ lượng tiền định để mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu… phục vụ cho trình sản xuất Như vây, vốn lưu động điều kiện vật chất thiếu trình tái sản xuất Muốn cho trình tái sản xuất liên tục doanh nghiệp phải có đủ tiền vốn đầu tư vào hình thái khác vốn lưu động, khiến cho hình thái có mức tồn hợp lí đồng bọ với Do tạo điều kiện cho chuyển hóa hình thái vốn trình luân chuyển thuận lợi, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động công cụ phản ánh, đánh giá trình vận động vật tư Trong doanh nghiệp vận động vốn phản ánh vận động vật tư Số vốn lưu động nhiều hay phản ánh số lượng vật tư, hàng hóa dự trữ sử dụng khâu nhiều hay Vốn lưu động nhanh hay chậm phản ánh số vật tư sử dụng tiết kiệm hay không Bởi vậy, thông qua tình hình luân chuyển vốn lưu động kiểm tra đánh giámột cách kịp thời mặt mua sắm, dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Vốn lưu động có khả định dến quy mô hoạt động doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ việc sử dụng vốn nên muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp phải huy động lượng vốn định để đầu từ đủ để dự trữ vật tư hàng hoán Vốn lưu động giúp doang nghiệp chớp thời kinh doanh tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Vốn lưu động có vai trò quan trọng phận cấu thành nên giá thành phẩm đặc điểm luân chuyển toàn lần vào giá trị sản phẩm Giá trị hàng hóa bán tính toán sở bù đắp giá thành phẩm cộng thêm phần lợi • Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt • Đi đầu công nghệ • An toàn bảo mật • Sản phẩm dịch vụ đa dạng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng Xây dựng MBS thành công ty chứng khoán có tính chuyên nghiệp cao, có cấu trúc, mô hình tổ chức hoạt động công ty chứng khoán hàng đầu giới Phạm vi hoạt động mở rộng thông qua chi nhánh tỉnh thành phố lớn nước, thành lập hệ thống phòng giao dịch trung tâm kinh tế lớn đất nước Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… Phát triển tương xứng với thương hiệu, tầm vóc ngành, bước cạnh tranh với công ty chứng khoán nước vươn tầm khu vực Tạo khác biệt MBS công ty chứng khoán khác thông qua: - Sự vượt trội trình độ chuyên môn, chất lượng tư vấn, dịch vụ với đội ngũ chuyên gia hàng đầu ngành - Là đầu mối triển khai thương vụ lớn với đơn vị ngành quân đội, gây tiếng vang nước, xứng đáng thương hiệu ngành Dầu khí, từ đẩy mạnh dịch vụ ngành - Là đối tác hàng đầu Việt Nam định chế tài lớn giới thương vụ đầu tư, tư vấn Việt Nam Chiến lược phát triển - Công ty tiếp tục chiến lược đầu tư vào nguồn nhân lực sở vật chất nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật, tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế nói chung thị trường chứng khoán nói riêng - Nắm bắt thời thuận lợi nhằm trì, cải thiện vị trí công ty đồng thời phát triển vị vai trò Công ty thị trường chứng khoán Việt Nam vươn giới - Xác định rõ vị trí chủ lực công ty, nâng cao dịch vụ nữa, đồng thời tiếp tục trọng phát triển, mở rộng da dạng hóa dịch vụ khác, cung cấp sản phẩm phân tích thông tin thị trường dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng 61 - Công ty đề chiến lược đẩy mạnh hoạt động đầu tư Bảo lãnh phát hành, tư vấn, tự doanh, đẩy mạnh phận nghiên cứu phát triển thị trường 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng Việc sử dụng vốn lưu động cách có hiệu làm cho công ty thu nhiều lợi nhuận, làm cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mở rộng Vì vậy, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, đặc biệt điều kiện kinh tế khốc liệt ngày Để thực mục tiêu này, doanh nghiệp cần không ngừng tìm phương pháp nhằm sử dụng vốn lưu động cho hiệu Công ty cổ phần chứng khoáng MBChi nhánh Hải Phòng không ngoại lệ Sau thời gian làm việc, phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng em xin đưa số ý kiến nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động sau: 3.2.1 Xác định xác nhu cầu trì lương vốn lưu động phù hợp với hoạt động công ty Cơ sở biện pháp: Trước biến động vốn lưu động chi nhánh: Tổng tài sản, vốn lưu động chi nhánh giai đoạn 2013-2014 giảm chứng tỏ chi nhánh thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu vốn, nguyên nhân hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh chi nhánh hiệu Sang năm 2015 tổng tài sản chi nhánh dần hồi phục cho thấy hoạt động kinh doanh chi nhánh dần gặt hái kết khả quan Vốn lưu động chi nhánh năm 2013 4.617 triệu đồng vốn tiền chiếm tới 84,82% vốn lưu động Năm 2104, vốn lưu động chi nhánh 471 triệu đồng giảm 4.146 triệu đồng hay 89,90%, vốn tiền chiếm 41,22% vốn lưu động vốn lưu động khác chiếm tới 45,64% vốn lưu động Điều cho thấy cấu vốn lưu động chi nhánh thay đổi cách mạnh mẽ Năm 2015, vốn lưu động chi nhánh 993 triệu đồng tăng 522 triệu đồng so với năm 2014 tương đương tốc độ tăng 111% vốn tiền chiếm 75,46% vốn lưu động khác chiếm 24,19% vốn lưu động Như vậy, với biến động lại lần khẳng định cấu vốn lưu động chi nhánh thay đổi 62 chưa tìm quỹ đạo hoạt động Tình hình sử dụng vốn lưu động Chi nhánh Hải phòng Công ty cổ phần chứng khoán MB MBS, vấn đề vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động quan trọng Vốn lưu động chiếm tỉ trọng cao tổng nguồn vốn (theo bảng phân tích 2.4: Cơ cấu vốn kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng), 90% tổng nguồn vốn Do đó, trược biến động không ổn định vốn lưu động việc sử dụng vốn lưu động có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu hoạt động công ty Xác định xác nhu cầu vốn lưu động cần thiết quan trọng nhà lãnh đạo chi nhánh Nội dung biện pháp: Có thể xác định nhu cầu vốn lưu động chi nhánh thông qua phương pháp phần trăm theo doanh thu Theo tính tỉ lệ phần trăm khoản mục bảng tổng kết tài sản theo doanh thu năm Các khoản mục phần tài sản có mối quan hệ trực tiếp với doanh thu Vì vậy, chia khoản mục phần tài sản bảng tổng kết tài sản cho doanh thu, xác định tỷ lệ phần trăm khoản mục theo doanh thu Chia khoản mục phần nguồn vốn có mối quan hệ với doanh thu cho doanh thu, xác định tỷ lệ phần trăm khoản mục theo doanh thu Vì số khoản mục nguồn vốn có quan hệ trực tiếp với doanh thu Cụ thể, theo phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động chi nhánh theo phương pháp phần trăm theo doanh thu phương hướng phát triển công ty xác định lượng vốn lưu động chi nhánh trì mức từ 2.500 triệu đồng đến 3.000 triệu đồng Công ty phải phân tích xác tiêu tài kỳ trước, biến động chủ yếu vốn lưu động, mức chênh lệch kế hoạch thực nhu cầu vốn lưu động kỳ trước Tiếp đó, dựa nhu cầu vốn lưu động xác định, công ty cần lên kế hoạch huy động vốn: xác định khả tài công ty, số vốn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí thiếu vốn làm giản đoạn hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hạn chế rủi ro Sau xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết để đảm bảo cho sản xuất liên tục, đặn doanh nghiệp phải có kế hoạch đáp ứng nhu cầu vốn 63 nguồn vốn ổn định, vững Vì mặt doanh nghiệp phải có kế hoạch dài hạn để huy động nguồn vốn cách tích cực chủ động Mặt khác hàng năm vào nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch, doanh nghiệp phải xác định quy mô vốn lưu động thiếu thừa so với nhu cầu vốn lưu động cần phải có năm Khi lập kế hoạch vốn lưu động, công ty phải cắn vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thông qua việc phân tích, tính toán tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự đoán tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới dự kiến biến động thị trường Trong trường hợp số vốn lưu động thừa so với nhu cầu, doanh nghiệp cần có biện pháp tích cực để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng, chiếm dụng Trường hợp vốn lưu động thiếu so với nhu cầu, doanh nghiệp cần phải có biện pháp tìm nguồn tài trợ như: - Nguồn vốn lưu động từ nội doanh nghiệp (bổ sung từ lợi nhuận để lại) - Huy động từ nguồn bên ngoài: Nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, liên doanh liên kết Huy động từ dịch vụ tín dụng khách hàng, dựa uy tín công ty huy động vốn vay từ khách hàng dư thừa vốn lại không thích mạo hiểm đầu tư vào thị trường chứng khoán, nguồn vốn tiềm Để đảm bảo hiệu kinh tế cao nhất, chi nhánh phải có xem xét lựa chọn kỹ nguồn tài trợ cho phù hợp hoàn cảnh cụ thể Dưới biến động mạnh mẽ nhóm tiêu tổng vốn lưu động cần xác định rõ khoản mục cần thiết quan trọng hoạt động lĩnh vực chứng khoán chi nhánh Khoản mục vốn tiền chi nhánh hình thành chủ yếu từ lượng tiền MBS, sử dụng để cấp hạn mức tín dụng, cho khách hàng vay tiền với hợp đồng sức mua ứng trước, M-Credit… công ty cần có dự trù hợp lí lượng tiền cần thiết tránh để nhiều tiền mặt giảm khả sinh lời tiền Vốn lưu động khác chi nhánh biến động chủ yếu chi phí trả trước ngắn hạn biến động Chi phí trả trước ngắn hạn chi nhánh chủ yếu chi phí trả trước thuê mặt văn phòng, chi phí bảo vệ… công ty nên cân đối thay trả theo thời hạn năm rút ngắn thời hạn với chủ đầu tư để tận dụng lượng tiền 64 Một số kết dự kiến đạt áp dụng biện pháp nhằm trì lượng vốn lưu động ổn định: - Trước tiên với mục tiêu chung trì lượng vốn lưu động chi nhánh ổn định dài hạn phù hợp với xu phát triển chi nhánh Tiếp tục trì lượng vốn lưu động chiếm tỉ trọng 100% tổng nguồn vốn kinh doanh chi nhánh Với mục tiêu phát triển mạng lưới khách hàng nhỏ lẻ, nâng cao hoạt động mô giới mở rộng số lượng chất lượng tài khoản khách hàng lượng vốn lưu động chi nhánh cố gắng trì mức từ 2.500 triệu đồng đến 3.000 triệu đồng tùy theo xu hướng phát triển tình hình tài chi nhánh điều chỉnh năm để mục tiêu kết đạt thêm cụ thể - Vốn tiền chi nhánh năm nên trì mức tỉ trọng từ 50% - 60% lượng vốn lưu động Như vậy, với mục tiêu nấc thang khó khăn toàn thể cán nhân viên ban giám đốc công ty Với giá trị 750 triệu đồng lượng vốn tiền năm 2015 để phấn đấu đạt mục tiêu cần cố gắng nhiều Tuy nhiên, theo tìm hiểu cá nhân em tình hình tài chi nhánh tháng đầu năm 2016 việc hoàn thành mục tiêu thực Mức lợi nhuận mà công ty gặt hái quý đầu đạt mốc lợi nhuận sau thuế năm 2015 3.2.2 Nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, quản trị khoản phải thu Cơ sở biện pháp: Từ thực tế khả thánh toán chi nhánh liên tục giảm nhỏ định mức yêu cầu ngành ta thấy chi nhánh không đảm bảo khả toán cho nhu cầu toán tức thời toán nợ ngắn hạn Chi nhánh cần giải pháp để nâng cao khả toán Một chi nhánh nhận đủ tiền để toán hoá đơn đến hạn phải trả, nhiệm vụ giảm tỷ lệ xói mòn tiền mặt việc cắt giảm chi phí tới mức thấp Sau đó, chuẩn bị dự án tiền mặt ngắn hạn chuẩn bị nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Bên cạnh lên danh sách khoản tiền người khác nợ doanh nghiệp đòi nhiều tốt Từ số tiền này, chi nhánh ưu tiên chi trả cho khoản cần thiết thuế chi phí quan trọng, hoãn chi trả hoá đơn khác với nhà cung cấp hay chủ nợ lớn 65 Nội dung biện pháp nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, quản trị khoản phải thu Một tổng phí: Đánh giá chi phí chung chi nhánh xem có hội cắt giảm chúng không Việc cắt giảm chi phí không cần thiết tác động trực tiếp tới số lợi nhuận Các chi phí hoạt động, thuê mướn, quảng cáo, lao động gián tiếp hay chi phí văn phòng, chi phí gián tiếp mà doanh nghiệp phải chịu để vận hành hoạt động kinh doanh chi phí trực tiếp nguyên vật liệu hay lao động trực tiếp Để thực nhiệm vụ này, chi nhánh cần xây dựng chế quản lý điều hành nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh hiệu theo hướng cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm chi phí đầu vào Không có vậy, hệ thống quản lý chi tiêu bước thực tự động hoá, đẩy mạnh phân cấp nhằm cân đối tỷ lệ chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh thời kỳ đảm bảo an toàn tài doanh nghiệp Hai khoản thu: Muốn quản trị tốt khoản phải thu, chi nhánh phải có sách tín dụng tốt, sách tín dụng liên quan đến mức độ, chất lượng độ rủi ro doanh thu Chính sách tín dụng bao gồm yếu tố như: tiêu chuẩn cấp hạn mức, thời gian cấp hạn mức, phí cấp hạn mức cho vay, thời hạn cho vay… hợp đồng sức mua ứng trước, ứng trước tiền bán chứng khoán, M+… Việc hạ thấp tiêu chuẩn cấp hạn mức hay mở rộng thời gian cấp hay giảm mức phí cấp làm cho khách hàng ưa chuộng dịch vụ công ty tăng doanh thu lợi nhuận chi nhánh Đồng thời kéo theo khoản phải thu với chi phí kèm khỏa phải thu tăng có nguy phát sinh nợ khó đòi Vì thế, công ty định thay đổi yếu tố cần cân nhắc, lợi nhuận mà công ty thu với mức rủi ro gia tăng nợ khó đòi Ngoài chi nhánh cần ý đến mối quan hệ với khách hàng, cần quan tâm đến việc phân tích uy tín khách hàng, tài sản đảm bảo để cấp hạn mức cho vay cho khách hàng Giám sát hiệu khoản thu chi nhánh nhằm đảm bảo chi nhánh viết hoá đơn thu tiền khách hàng chuẩn xác doanh nghiệp nhận khoản toán hẹn Các khách hàng toán 66 sớm đặn hay khích lệ để làm đáng trân trọng Việc họ tiếp tục làm đảm bảo dòng tiền mặt ổn định cho chi nhánh Để giảm bớt khoản phải thu chi nhánh nên áp dụng số biện pháp như: kí hợp đồng với khách hàng công ty đưa điều khoản ràng buộc toán ưu đãi khác hàng toán sớm Như vậy, vừa giúp khách hàng sớm toán nợ cho công ty lại vừa hình thức khuyến mại giúp giữ chân khách hàng lại với công ty Bên cạnh đó, chi nhánh cần thực biện pháp kiên thu hồi khoản phải thu gửi giấy báo nợ, bán force sell chứng khoán khách hàng khách hàng hạn không tất toán nợ Việc theo dõi khoản phải thu thường xuyên xác định thực trạng chúng đánh giá xác tính hữu hiệu sách tài Từ nhận diện khoản tín dụng có vấn đề thu thập tín hiệu để quản lí hao hụt Ba khoản chi: Chi nhánh cần đàm phán để có điều khoản toán dài với nhà cung cấp Thời gian toán dài tốt nhằm giữ đồng tiền lại với chi nhánh lâu Bốn quản trị tiền mặt, chi nhánh cần đẩy mạnh tốc độ thu hồi tiền mặt cách đem lại cho khách hàng khoản lợi để khuyến khích họ trả nợ Bên cạnh áp dung sách chiết khấu khoản toán trước hay hạn nợ toán tốt tiền đưa vào trình kinh doanh nhanh Chi nhánh cần hoạch định ngân sách tiền mặt, thiết lập mức quỹ tồn tiền mặt Chi nhánh đầu tư khoản tiền nhãn cách tư doanh chứng khoán ngắn hạn Một số kết dự kiến đạt áp dụng biện pháp nâng cao khả toán thông qua cắt giảm chi phí, giảm hiệu khoản phải thu: - Khả toán nợ ngắn hạn chi nhánh vượt qua mức so sánh 0,5 Và trì cao tốt nhằm mục đích đảm bảo khả toán nợ ngắn hạn - Khả toán tức thời chi nhánh tăng vượt mức 0,5 vòng để đảm bảo lượng tiền tương đương tiền kì đủ để đảm bao toán cho nghĩa vụ nợ ngắn hạn chi nhánh 67 3.2.3 Giảm tỉ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động tạo sử ổn định vòng quay vốn tiền Cơ sở biện pháp: Thực tế, vốn tiền chi nhánh chiếm tỉ trọng lớn tổng vốn lưu động Vốn tiền năm 2013 84,82% vốn lưu động, năm 2014 41,22% vốn lưu động sang năm 2015 vốn tiền chiếm 75,46% vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động chi nhánh biến động mạnh với số vòng quay năm 2013-2015 1,86 vòng; 76,62 vòng 15,15 vòng Khi dự trữ lượng tiền mặt lớn chi nhánh gặp nhiều rủi ro như: Rủi ro lãi suất, tiền mặt để két hay tài khoản giao dịch ngân hàng không sinh lời; Chi phí chuyển đổi, giữ tiền mặt ngoại tệ công ty phải đối phó thêm với rủi ro liên quan đến chuyển đổi, ngoại tệ giá so với đồng tệ; Mất giá lạm phát, dự trữ lượng tiền mặt lớn kì làm phát khiến cho đồng tiền giá nhanh chóng giảm khả toán doanh nghiệp Từ rủi ro doanh nghiệp cần phải xác định mức dự trữ vốn tiền mặt cách hợp lý, việc xác định mức ổn định dự trữ tiền mặt hợp lí có ỹ nghĩa quan trọng giúp chi nhánh đảm bảo khả toán, tạo ổn định vòng quay vốn tiền Nội dung biện pháp: Cách thức để giảm lượng vốn tiền quỹ sử dụng dạng tài khoản liên thông ngân hàng Điều cho phép chi nhánh có khoản lãi số dư tiền mặt vượt chuyển tiền từ tài khoản vốn không cần thiết sang tài khoản khác chuyển trở lại cần thiết Dễ dàng để thực điều lĩnh vực hoạt động chi nhánh chủ yếu mô giới tư vấn chứng khoán nhiên chi nhánh có khoản tiền lớn ủy nhiệm đầu tư từ khách hàng với mục đích đầu tư chứng khoán để thu lợi nhuận cho thân chi nhánh trả mức phí thấp cho khách hàng khoản đầu tư khách hàng mang tính an toàn cao, dù lỗ hay lãi khách hàng nhận khoản tiền định từ chi nhánh Khi chưa có hội đầu tư khoản tiền này, diễn biến xấu từ thị trường chứng khoán, mang chúng gửi ngân hàng ngân hàng sáng lập MB ngân hàng thương mại khác Ngoài ra, công ty chứng 68 khoán trược thuộc ngân hàng MB MBS có chứng nhận tiền gửi từ khách hàng Bản thân chi nhánh công ty mô giới chứng khoán nên pháp luật cho phép tự kinh doanh chứng khoản để kiếm lời Trước thực trạng lượng vốn tiền lớn chi nhánh nên đầu tư vào thị trương chứng khoán để chuyển lượng vốn tiền lưu thông thị trường Ngoài ra, chi nhánh có lượng vốn tiền lớn, không thừa chi nhánh cố gắng trì toàn khoản séc tài khoản tiền mặt ngân hàng đảm bảo cho diễn biến xấu thị trương chứng khoán, luôn biến động rủi ro cao Để giảm tỉ trọng vốn tiền cấu vốn lưu động, công ty tăng tỉ trọng khoản mục đầu tư tài ngắn hạn, khoản phải thu ngắn hạn tài sản ngắn hạn khác cấu thành nên vốn lưu động công ty Dự kiến kết đạt áp dụng biện pháp giảm tỷ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động tạo ổn định vòng quay vốn tiền: - Vòng quay vốn tiền tăng 13% so với năm 2015 vào năm 2106 tiếp tục xu tăng vào nắm - Vốn tiền chi nhánh trì mức chiếm 50%-60% tỉ trọng vốn lưu động Cụ thể vốn tiền mặt chiếm tỉ trọng từ 80%-85% vốn tiền khoản tương đương tiền chi nhánh xuất với mức từ 15%-20% vốn tiền 3.2.4 Tăng doanh thu nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Cơ sở biện pháp: vốn lưu động luân chuyển với tốc độ ngày cao kì luân chuyển ngày giảm Là điều hướng tốt với chi nhánh làm giảm lượng vốn bị ứ đọng, giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh hơn, tăng hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, vốn lưu động chiếm tỉ trọng gần tuyệt đối tổng vốn kinh doanh doanh nghiệp cần quan tâm đến mức độ luân chuyển vốn lưu động tìm biện pháp để ngày phát huy ưu có Nội dung biện pháp: - Xây dựng mở rộng hệ thống dịch vụ thị trường có nhu cầu thông qua công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu khách hàng - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiền giá cả, điều kiện toán phương tiện toán 69 - Tăng cường quan hệ hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng đồng thời thiết lập hệ thống chi nhánh, sở diện rộng Dự kiến kết đạt được: Tăng doanh thu chi nhánh, mở rộng hệ thống dịch vụ nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động Dự kiến doanh thu chi nhánh tăng vượt mức so với năm 2015 10% vòng quay vốn lưu động tăng 6%7% so với kì năm trước 3.2.5 Tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế lượng vốn bị chiếm dụng Cơ sở biện pháp: tỉ trọng vốn toán doanh nghiệp tổng vốn lưu động không lớn nhiên với đặc điểm ngành nghề kinh doanh kiếm lợi trực tiếp từ tiền việc để lượng vốn bị chiếm dụng làm giảm khả sinh lời vốn thất thoát lớn doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tăng cường việc theo dõi kiểm soát khoản phải thu khách hàng cách phân loại khách hàng, phân loại khoản nợ theo tiêu thức hợp lý, thực hiên theo dõi chi tiết đối tượng phân loại Nội dung biện pháp: trước kí kết hợp đồng mua bán giai dịch chứng khoán kí kết điều khoản toán cần phân tích tình hình tài chính, phân tích khả trả nợ khách hàng, sau trích lập dự phòng cho khoản nợ cần thiết Ngoài ra, để khuyến khích khách hàng toán hạn trước hạn, chi nhánh áp dụng hình thức chiết khấu toán hợp lí Trong hợp đồng giao dịch chứng khoán thực thi yêu cầu khách hàng hoạt động mô giới, chi nhánh cần có điều kiện rõ ràng thời gian, hình thức toán trách nhiệm pháp lí bên phải chịu trách nhiệm Các kết dự kiến đạt được: tiếp tục trì lượng vốn toán thấp dự kiến sang kì vốn toán chi nhánh trì mức ổn định năm 2015 triệu đồng giảm 3%-5% 3.2.6 Các biện pháp khác Cơ sở biện pháp: Đặc tính ngành chứng khoán đem đến cho doanh nghiệp hệ số rủi ro vô lớn, doanh nghiệp cần có biện pháp để phòng ngừa cho rủi ro xảy Những rủi ro bất thường kinh doanh như: nển kinh tế lạm phát, giá thị trường tăng… yếu tố khó dự đoán trước Vì vậy, để hạn chế phần tổn thất xảy ra, công ty cần phải thực 70 biện pháp phòng ngừa để vốn lưu động không bị hao hụt, công ty có nguồn bù đắp, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh diễn liên tục Nội dung biện pháp: - Mua bảo hiểm cho trang thiết bị có giá trị lớn chi nhánh sử dụng trang thiết bị nằm kho Việc công ty tham gia bảo hiểm tạo chỗ dựa vững chắc, chắn tin cậy kinh tế, giúp cho công ty có điều kiện tài để chóng đỡ có hiệu rủi ro - Trích lập quỹ dự phòng tài tổn thất bất ngờ xảy mà không ảnh hưởng nhiều đến vốn lưu động, quỹ nợ phải thu khó đòi - Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại vật tư hàng hoá, vốn tiền, đối chiếu sổ sách kế toán để xử lý chênh lệch Dự kiến kết đạt được: Tránh rủi ro kinh doanh, xây dựng quỹ dự phòng tài đủ để tài trợ cho rủi ro xảy Quỹ dự phòng trích lập 5% doanh thu 71 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhiệm vụ thường xuyên, phức tạp doanh nghiệp, giúp nhà quản trị tổng hợp thông tin thấy hiệu sử dụng vốn lưu động thực trạng tài doanh nghiệp kỳ phân tích, đồng thời trả lời câu hỏi liên quan đến tình hình tài doanh nghiệp hiệu hoạt động, hạn chế tiềm lực DN Qua trình nghiên cứu cho thấy rõ vai trò vốn lưu động, mối liên hệ mật thiết hiệu sử dụng vốn lưu động mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Công ty Rõ ràng doanh nghiệp coi hoạt động có hiệu vốn lưu động bị ứ đọng, thất thoát trình sử dụng Quá trình phân tích cho ta thấy đề tài phức tạp áp dụng biện pháp máy móc để nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Với thời gian thực tập quý báu Công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng, việc so sánh, đánh giá kiến thức lí thuyết, áp dụng chúng vào điều kiện cụ thể Công ty cho ta nhìn trực quan sinh động thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Có thể thấy hiệu sử dụng vốn lưu động công ty không ổn định, hiệu sử dụng vốn lưu động Chi nhánh Hải Phòng Công ty cổ phần chứng khoán MB có suy giảm vào năm 2014 nhiên sang năm 2015 tình hình dần cải thiện Điều phản ánh quan tâm biện pháp hữu hiệu mà Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng đưa nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tuy nhiên, kết phân tích cho thấy hạn chế mà Chi nhánh mắc phải làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động Vì vậy, với khả nhận thức mình, em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm giúp Công ty nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Tuyết Mai, thầy cô giáo khoa Kế Toán–Tài Chính trường Đại học Hải Phòng anh chị cán công nhân viên thuộc Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng tận tình bảo, giúp đỡ em thời gian thực tập trình hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp Do giới hạn kiến thức lí luận kinh 72 nghiệm thực tế nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy cô giáo anh chị góp ý để em hoàn thiện báo cáo cách tốt nhất, đồng thời giúp em có thêm kiến thức thực tế, phục vụ cho chuyên ngành em sau Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 73 Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo tài công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 PGS.Ts Nguyễn Trọng Cơ (2010), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hảo (2011), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Nguyễn Đình Kiệm (2009) Giáo trình Tài Doanh nghiệp, Học viện Tài PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Đại học kinh tế Quốc dân Webside: vietstock.vn 74 Phụ lục Báo cáo tài công ty Cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 Đăng kí kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán MB Quyết định thành lập chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cáo hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB chi nhánh hải phòng , Biện pháp nâng cáo hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB chi nhánh hải phòng , Biện pháp nâng cáo hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB chi nhánh hải phòng , Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2015, Biểu đồ 2.3: Phân tích khả năng sinh lời của Vốn lưu động giai đoạn 2013-2015, Biểu đồ 2.4: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động, Biểu đồ 2.5: Vòng quay các khoản phải thu Công ty cổ phần chứng khoán MB-Chi nhánh Hải Phòng, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG, 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay