THIẾT kế hệ THỐNG PHỤC vụ tàu CHỞ dầu 6500 tấn, lắp máy lắp máy HANSHIN LH46L

117 764 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:37

LI CM N Sau khong thi gian hn nm hc v rốn luyn ti trng Trng i Hc Hng Hi, c s quan tõm giỳp v ging dy nhit tỡnh ca quý thy cụ, c bit l quý thy cụ khoa Mỏy Tu Bin ó truyn t cho em nhng kin thc v lý thuyt v thc hnh sut thi gian hc trng V thi gian thc ti Cụng Ty TNHH mt thnh viờn úng tu Ph Rng em ó cú c hi ỏp dng nhng kin thc hc trng vo thc tin sn xut cụng ty, ng thi hc hi c nhiu kinh nghim thc t ti cụng ty Cựng vi s n lc ca bn thõn, em ó hon thnh lun tt nghip ca mỡnh T nhng kt qu t c ny, em xin chõn thnh cỏm n: Quý thy cụ trng Trng i Hc Hng Hi, ó truyn t cho em nhng kin thc b ớch thi gian qua c bit, l cụ Th Hin ó tn tỡnh hng dn em hon thnh tt lun tt nghip ny Do kin thc cũn hn hp nờn khụng trỏnh nhng thiu sút cỏch hiu, li trỡnh by Em rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca quý thy cụ. LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi v c s hng dn khoa hc ca ThS Th Hin Cỏc ni dung nghiờn cu, kt qu ti ny l trung thc v cha cụng b di bt k hỡnh thc no trc õy Nhng s liu cỏc bng biu phc v cho vic phõn tớch, nhn xột, ỏnh giỏ c chớnh tỏc gi thu thp t cỏc ngun khỏc cú ghi rừ phn ti liu tham kho Ngoi ra, lun cũn s dng mt s nhn xột, ỏnh giỏ cng nh s liu ca cỏc tỏc gi khỏc, c quan t chc khỏc u cú trớch dn v chỳ thớch ngun gc Nu phỏt hin cú bt k s gian ln no tụi xin hon ton chu trỏch nhim v ni dung lun ca mỡnh Trng i hc Hng Hi khụng liờn quan n nhng vi phm tỏc quyn, bn quyn tụi gõy quỏ trỡnh thc hin (nu cú). Hi phũng, ngy 24 2016 thỏng 11 nm MC LC DANH MC CC CH VIT TT V Kí HIU Ký hiu Lmax Lwl Lpp Bmax B D d Ne,H ge n Z S G Tờn gi Chiu di ln nht tu Chiu di ng nc thit k Chiu di gia hai tr Chiu rng ln nht Chiu rng thit k Chiu cao mn Chiu chỡm ton ti Cụng sut Sut tiờu hao nhiờn liu Vũng quay S k S xy-lanh Hnh trỡnh piston Khi lng Th nguyờn m m m m m m m kW, hp g/kW.h rpm, v/p m kg BNG CHUYN I MT S N V Thụng s (kớ hiu) p sut, p Th nguyờn n v mi n v c N/m kG/cm MN/m2 Quan h gia n v c v mi 1kG/cm =98066,5 kG/m2 N/m20,1MN/cm2 Pa; kPa; 1MN/m2 = 106 N/m2 MPa 1MPa = 103kPa = 106 Pa = 10 kG/cm2 1Pa = 1N/m20,1019 bar mmH200,0075 mmHg = mmH20 105bar 1bar = 1kG/cm2 = 105 Pa mmHg 1mmH20 = 1kG/m2 = 9,81 at (vt lý) N/m2 = 0,098 mbar at (k thut) psi Lc, P kG Nhit , t ; T N 0 1mmHg = 1Tor = 133,2 N/m2 = 1,332 mbar 0 c ; K; F; R C; K; F; R Chiu di ,L 1at (vt lý) = 760mmHg 1at (k thut) = 0,980665 bar m = 750mmHg Din tớch, F m m 1psi =6895 N/m2 =0,06895 Th tớch ,V m2 m3 bar = 68,95mbar Khi lng, M m3 kGs2/m 1kG = 9,80665N Khi lng kg kg; kmol t0C = T0K 273=5/9(T0F- khớ,G ;L kg; kmol m3/kg 32)=5/9T0R-273 Th tớch riờng, v m3/kg Trng lng N/m3 riờng, kg/m3 kG.s2/m4 kcal/(kg.) Khi lng riờng, p kG/m3 kj/(kg.) 1kGs2/m = 9,80665 kg Thụng s (kớ hiu) T nhit (nhit Th nguyờn n v mi n v c kj/(kmol.) dung riờng), c Quan h gia n v c v mi kcal Nhit lng ,Q kj kg.m/(kg.) 1kG/m3 = 9,80665 N/m3 Hng s khớ; R kj/(kg.) kGm/(kmol.) 1kGs2/m4 = 9,80665 kg/m3 kj/ kcal/(kg.) Entropi, s (kmol.) cv(mólc):kGm/ 1kcl/(kg.) = 4,187 kj/ Cụng sut, N kj(kg.) s (kg.) w;kw HP Kcal/h Cụng ,L Btu 1kcal = 4,187 kj; kj = 0,239 kG.m kcal 1kg.m/(kg.) = 9,80665.10-3 kj; Wh kj/(kg/) Mụ men quay,M Nm H s truyn W/(m2.) 1kG.m/(kmol.) = kcal/(m2.h.) 980665.10-3kj/(kg.) 1kcal/(kg.) = 4,1868 kj kcal/(m2.h.) nhit, k kG.m W/(m2.) H s to nhit, (kg.) 1cv kcal/(m.h.) 0,17355kw;1kGm/s=9,80665 H s trao nhit W/(m.) v/ph w;1w=1j/s v/ph kg/(cv.h) 1HP = 1,0139 cv = 745,7w H s dn nhit kg/(kW.h) 1kcal/h = 1,163 w kGs/m2;p 1Btu/h = 0,293w Vũng quay, n Ns/m2 st 1kG m = 9,80665.10-3 kj; Sut tiờu hao m2/s rad/s 1wh = 3,6 kj nhiờn liu, g rad/s rad/s2 1kcal = 4,1868 kj nht ng rad/s2 m/s 1Btu = 1,055kj Thụng s (kớ hiu) lc hc Th nguyờn n v mi n v c m/s m/s2 mi 1kG.m = 9,80665 Nm ;p(poaz) m/s2 1kcal/m2.h. = 1,163 w/ nht ng kg/m2 kGms2 Quan h gia n v c v (m2.) hc,v tc gúc, 1kcal/m2.h. = 1,163 w/ Gia tc gúc, (m2.) Tc , v 1kcl/m.h. = 1,163w/(m.) Gia tc,j Mụ men quỏn 1kg/(cv.h) = 0,7355 kg/ tớnh,I (kW.h) 1p 0,1Ns/m2;1kGs/m2 = 9,80665 Ns/m2 1St = 1.10-4 m2/s 1kGms2 = 9,80665 kgm2 DANH MC CC BNG S bng 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3.1 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.6.1 3.6.2 Tờn bng Tớnh dung tớch cỏc kột h thng HFO Tớnh dung tớch cỏc kột h thng DO Tớnh chn bm chuyn Tớnh chn mỏy lc Phõn loi ng: Gii hn s dng theo cụng dng ng Tớnh dung tớch d tr du bụi trn Sn lng nc ngt lm mỏt mỏy chớnh Sn lng nc ngt lm mỏt mỏy ph Bng tớnh bu sinh hn nc ngt Bng tớnh bu sinh hn du nhn cho mỏy chớnh Bng tớnh sn lng bm nc bin cho bu lm mỏt nc ngt mỏy chớnh Bng tớnh sn lng bm nc bin cho bu lm mỏt nc ngt mỏy ốn Tớnh ng kớnh ng hỳt khụ Tớnh chn bm hỳt khụ Bng h thng cỏc bm Bng tớnh ng ng xa nht Bng tớnh tn tht ct ỏp trờn ng ng hỳt khụ cho ng ng xa nht n kột dn mi Bng tớnh tn tht ct ỏp trờn ng ng hỳt khụ cho ng cao nht n kột dn uụi tu Tớnh th tớch bỡnh cha khụng khớ nộn ng Tớnh chn mỏy nộn khớ ng Tran g 64 66 67 68 69 82 83 82 83 85 87 88 89 93 94 96 96 97 98 100 101 DANH MC CC HèNH S hỡnh 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Tờn hỡnh Bu hõm d Van ng Kt cu bờn van ng Bu lc thụ Lc du Kt cu bờn lc du Bu lc tinh ng h o lu lng Kt cu thc Tran g 22 22 22 23 23 23 24 25 25 2.1.10 2.1.11 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.1 2.4.2 2.5.1 2.5.2 ng h o ỏp sut du ng h o nhit du Cu to bm bỏnh rng Cu to bu sinh hn Cu to mỏy lc du nhn Bu lc thụ Bu lc tinh Bm ly tõm Cỏc bu sinh hn nc ngt Thit b o ỏp sut Van an ton Thit b lc t ng B x lý nh tng B phõn ly nc la canh Mỏy nộn khớ Bỡnh cha khụng khớ nộn 26 26 32 33 35 36 37 40 41 42 42 43 46 46 59 59 PHN M U t nc ta ang bc vo thi kỡ i mi, phỏt trin K nguyờn ca khoa hc, cụng ngh, k thut vỡ vy m cỏc nghnh cụng nghip ó v ang c s u t v quy mụ v chiu sõu Nht l ngnh úng tu ó c nh nc ta quan tõm phỏt trin, úng tu ó v ang tr thnh mt nhng ngnh cụng nghip ng u hin ca nc ta trờn ng phỏt trin v a nc ta tr thnh mt nc cụng nghip hin i iu ny ó c chng minh bng vic ngnh cụng nghip úng tu ca nc ta hin ang cú nhng bc tin vng chc t c nhng thnh tu nht nh Núi v mc phỏt trin: chỳng ta ó cú rt nhiu on cụng nghip tu thu ln, cỏc tng cụng ty, nh mỏy, xớ nghip úng tu mi c thnh lp, cỏc khu liờn hp úng tu cng ang dn dn c mc lờn, cỏc nh mỏy liờn doanh lp rỏp ng c vi cỏc hóng sn xut ng c diesel ni ting trờn ton th gii m bo phc v cho lng cu nc v phc v cho xut khu nc ngoi, quy mụ, din tớch cỏc nh mỏy ch to v lp rỏp khụng ngng c m rng.V cht lng cụng nghip úng tu chỳng ta cú th thy: trỡnh chuyờn mụn, tay ngh k s k ngnh úng tu cng c chỳ trng nõng cao, cú kh nng ỏp ng v theo kp trỡnh chuyờn mụn ngnh cụng nghip úng tu trờn th gii hin nay, cỏc nh mỏy úng tu khụng ngng ci tin bng vic nhp cỏc thit b tõn tin, hin i v úng tu khụng ngng nhng ỏp dng nhng thnh tu khoa hc, k thut mi nht v úng tu, u t trang thit b cụng ngh Trng i hc Hng hi Vit Nam l mt nhng trng u ngnh v o to k s úng tu Sau mi thi gian nghiờn cu, hc sinh viờn s c nhn mt ti tt nghip vi mc ớch khng nh li nhng kin thc m sinh viờn ó c o to, to iu kin sinh viờn nm vng kin thc trc bc vo thc t sn xut, nõng cao trỡnh i ng nhõn viờn k thut phc v cho ngnh cụng nghip úng tu. Sau khong hn nm thi gian hc v nghiờn c ti Khoa Mỏy Tu Bin, Trng I HC HNG HI VIT NAM v sau khong thi gian 10 20.20 Chiều rộng tàu B m Theo thiết kế Chiều cao tàu H m Theo thiết kế Đờng kính ống hút khô dhk mm 1,68.[L.(B+H)]1/2+25 125,5 Chiều dài két dằn lớn lk m Theo vỏ tàu 15 Đờng kớnh trng ống hút khô nhánh d mm d = 2,15 l.( B + 69,4 H ) + 25 Kết luận: Chọn ống hút khô có quy cách 130x8 Chọn ống hút khô nhánh có quy cách 70x6 103 8.20 1.5.2 Tớnh chn bm hỳt khụ Bng 3.5.2: Tớnh chn bm hỳt khụ STT Đại lợng tính toán Kí.hiệu Đờng kính ống dhk hút khô Vận tốc cho phép vhk nớc ống Lu lợng bơm hút khô Qhk Đơn vị Công thức tính K.Q mm Tính 130 m/s [...]... Đóng tàu Phà Rừng Để phục vụ cho mục đích thực tiễn trong việc thiết kế hệ thống phục vụ tàu thủy và có ích cho công việc thực tiễn sau này của bản thân Thêm vào đó để kiểm tra lại kiến thức lý thuyết, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn Vì những lí do trên, cùng với những tài liệu em đã sưu tầm, tham khảo em quyết định lựa chọn đề tài”“THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHỤC VỤ TÀU CHỞ DẦU 6500 TẤN, LẮP MÁY... TẤN, LẮP MÁY LẮP MÁY HANSHIN LH46L Nội dung của đề tài “Đề tài bao gồm có hai phần: Thuyết minh và các bản vẽ – Phần thuyết minh gồm các chương như sau: Chương 1: Tổng quan về máy tàu Chương 2: Giới thiệu các hệ thống phục vụ Chương 3: Thiết kế và tính toán các thiết bị trong hệ thống phục vụ – Phần bản vẽ gồm có 7 bản vẽ: 3 bản vẽ hệ thống nhiên liệu, 1 bản vẽ hệ thống làm mát, 1 bản vẽ hệ thống bôi... động Tàu chở dầu 6500 tấn được thiết kế thoả mãn Cấp không hạn chế theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép Đăng kiểm DNV 1.1.2 Các thông số cơ bản 1.1.2.1) Bố trí buồng máy Buồng máy được bố trí từ sườn số 9 (Sn09) đến sườn 32 (Sn32) Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính và các thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống ống toàn tàu Điều khiển các thiết bị được thực hiện tại chỗ trong buồng máy. .. lượng : 01 bộ Công suất : 40m3/h x 8Kg/cm2 1.1.2.9) Hệ thống lọc dầu a) Giới thiệu chung Máy lọc dầu được lắp đặt để lọc dầu F.O, dầu bôi trơn L.O cho máy chính, máy đèn trong buồng máy Một bộ máy lọc H.F.O sẽ được sử dụng như máy lọc D.O Các máy lọc sẽ được lắp đủ công suất hut từ két lắng F.O và két lắng D.O trong đáy đôi b) Máy lọc dầu HFO Loại: máy lọc ly tâm, đẩy hoàn toàn, tự làm sạch, hoạt động... máy lái,các két nước ngọt, khoang cách ly và két dầu F.O - Khu vực buồng máy: được bố trí lắp đặt các thiết bị nâng chính, các bệ sàn máy phụ, buồng điều khiển máy, xưởng sửa chữa và kho chứa.v.v… Két dầu trực nhật, két phục vụ và két lắng dầu bôi trơn được bố trí lắp đặt ở vị trí thích hợp Đáy đôi gồm két lắng dầu bôi trơn, két dàu Diesel, két dầu bẩn và các két cần thiết khác - Khu vực hàng: có kết... vào mục đích, yêu cầu của hệ thống động lực, quy định của Đăng kiểm, yêu cầu của chủ tàu để xác định và tính toán các trang thiết bị trong hệ thống phục vụ hệ động lực Vận dụng lý thuyết, thăm quan, thực tiễn để bố trí các trang thiết bị trong buồng máy. ” 11 Ý nghĩa của đề tài Có thể làm tài liệu tham khảo cho những sinh viên khoá sau học chuyên ngành máy tàu thuộc khoa Máy Tàu Biển của Trường Qua quá... các thiết bị điện lắp đặt trên tàu [14] Các yêu cầu an toàn miễn trừ tối thiểu 27 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ 2.1 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 2.1.1 Công dụng của hệ thống nhiên liệu - Hệ thống cung cấp nhiên liệu có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, đảm bảo cho trang trí động lực làm việc trong suốt thời gian hành trình Cụ thể: - Cấp nhiên liệu: đưa nhiên liệu từ các két trực nhật vào máy. .. các kho cần thiết khác, buồng chân vịt mũi được bố trí lắp đặt ở phần mũi tàu 1.1.1.2) Công dụng a) Danh mục hàng hóa chuyên chở Tàu được thiết kế để chở những hàng cùng với các cơ cấu kết cấu của tàu Bao gồm: Các sản phẩm từ dầu Các hoá chất, IMO loại II và III bao gồm hàng độc hại Các hoà chất, các hàng không phân hoá theo IMO Rau, dầu cá và dầu động vật 13 Các hàng chất lỏng sẽ được chở miễn là... cấp Tàu được thiết kế và đóng theo các quy phạm và cung cấp các chứng chỉ cho vùng hoạt động không hạn chế theo các luật lệ liệt kê dưới đây: Thân tàu, máy móc và trang thiết bị được đóng dưới sự giám sát của đăng kiểm NK Phân cấp: NK, NS*, (Tàu chở dầu, điểm bắt cháy dưới 60 0C ), ESP MNS*, MO, kiểm tra dưới nước Cờ đăng ký: Việt nam 1.1.3.2) Luật Việc thiết kế, đóng tàu và lựa chọn thiết bị lắp đặt... THIỆU TÀU 1.1 1.1.1 Loại tàu, công dụng 1.1.1.1) Loại tàu Tàu dầu sức chở 6500 tấn là loại tàu vỏ thép, có mũi quả lê Ca bin, buồng nghi khí và khoang máy được lắp đặt ở phía lái Phần vỏ chính của tàu dưới boong chính được chia cách bởi các vách ngang, vách dọc thành các khoang, các khu vực sau: - Phía hướng lái của tàu được dùng làm buồng máy lái, các két nứơc ngọt, khoang cách ly, và khoang dầu nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế hệ THỐNG PHỤC vụ tàu CHỞ dầu 6500 tấn, lắp máy lắp máy HANSHIN LH46L, THIẾT kế hệ THỐNG PHỤC vụ tàu CHỞ dầu 6500 tấn, lắp máy lắp máy HANSHIN LH46L, THIẾT kế hệ THỐNG PHỤC vụ tàu CHỞ dầu 6500 tấn, lắp máy lắp máy HANSHIN LH46L, CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ, CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHỤC VỤ, 2 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU, 3 HỆ THỐNG BÔI TRƠN, 4 HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT, 5 HỆ THỐNG HÚT KHÔ, 6 HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ NÉN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay