Chuyên đề tốt nghiệp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng

83 177 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:33

Mở đầu1. Sự cần thiết của khoá luậnViệt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Trước kia trong cơ chế bao cấp, các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phát vốn, lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù. Do đó các doanh nghiệp không quan tâm đến hiệu quả SXKD cũng như hiệu quả sử dụng vốn. Ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự đối mặt với sự biến động của thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Muốn có được hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia. Xuất phát từ những vấn đề bức xúc nêu trên và qua thời gian thực tập tại Công ty In Thương mại Dịch vụ Ngân hàng NN0 PTNT Việt Nam. Tôi quyết định lựa chọn đề tài: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In Thương mại Dịch vụ Ngân hàng làm khoá luận tốt nghiệp của mình.2. Kết cấu của khoá luậnKết cấu của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương.Chương 1: Vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp.Chương 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In Thương mại Dịch vụ Ngân hàng NN0 PTNT Việt Nam.Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In Thương mại Dịch vụ Ngân hàng NN0 PTNT Việt Nam. Lun tt nghip M u S cn thit ca khoỏ lun Vit Nam chuyn t c ch kinh t k hoch húa trung sang nn kinh t th trng theo nh hng XHCN t nm 1986 C ch mi ó m nhiu c hi v nhng thỏch thc mi i vi nn kinh t Vit Nam núi chung v vi tng doanh nghip núi riờng c bit nn kinh t th trng ny, tin hnh bt k hot ng SXKD, ch th kinh t no cng cn phi ch ng v vn, l yu tt cc k quan trng mi hot ng thuc lnh vc kinh t ca bt k mt quc gia no Trc c ch bao cp, cỏc doanh nghip c Nh nc cp phỏt vn, lói Nh nc thu, l Nh nc bự Do ú cỏc doanh nghip khụng quan tõm n hiu qu SXKD cng nh hiu qu s dng Ngy tham gia vo nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip phi t i mt vi s bin ng ca th trng, vi s cnh tranh khc lit ca cỏc doanh nghip v ngoi nc Mun cú c hiu qu cao SXKD, tng sc cnh tranh ca mỡnh cỏc doanh nghip phi tỡm mi bin phỏp huy ng v s dng cho hp lý õy l vic lm cn thit, cp bỏch v cú ý ngha sng cũn i vi cỏc doanh nghip cng nh nn kinh t quc gia Xut phỏt t nhng bc xỳc nờu trờn v qua thi gian thc ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng NN & PTNT Vit Nam Tụi quyt nh la chn ti: "Qun tr v nõng cao hiu qu s dng lu ng ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng " lm khoỏ lun tt nghip ca mỡnh Kt cu ca khoỏ lun Kt cu ca khoỏ lun ngoi phn m u v kt lun, khoỏ lun gm chng Chng 1: Vn lu ng v s cn thit phi nõng cao hiu qu s dng lu ng cỏc doanh nghip Chng 2: Tỡnh hỡnh s dng VL v hiu qu s dng VL ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng NN0 & PTNT Vit Nam Chng 3: Mt s gii phỏp nhm tng cng qun lý v nõng cao hiu qu s dng VL ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng NN & PTNT Vit Nam Lun tt nghip CHNG VN LU NG V S CN THIT PHI NNG CAO HIU QU S DNG VN LU NG TRONG CC DOANH NGHIP 1.1 Vn lu ng v cỏc nhõn t nh hng ti kt cu lu ng doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim, c im, phõn loi lu ng 1.1.1.1 Khỏi nim, c im Trong nn kinh t quc dõn, mi doanh nghip c coi nh mt t bo ca nn kinh t vi nhim v ch yu l thc hin cỏc hot ng sn xut kinh doanh nhm to cỏc sn phm hng hoỏ, lao v, dch v cung cp cho xó hi Doanh nghip cú th thc hin mt s hoc tt c cỏc cụng on ca quỏ trỡnh u t t sn xut n tiờu th sn phm lao v, dch v trờn th trng nhm mc tiờu ti a hoỏ li nhun tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip cn phi cú t liu sn xut, i tng lao ng, t liu lao ng v sc lao ng Quỏ trỡnh sn xut kinh doanh l quỏ trỡnh kt hp cỏc yu t ú to sn phm hng hoỏ, dch v Khỏc vi t liu lao ng, i tng lao ng tham gia vo quỏ trỡnh sn xut kinh doanh luụn thay i hỡnh thỏi vt cht ban u, giỏ tr ca nú c chuyn dch ton b mt ln vo giỏ tr sn phm v c bự p giỏ tr sn phm c thc hin Biu hin di hỡnh thỏi vt cht ca i tng lao ng gi l ti sn lu ng, TSL ca doanh nghip gm TSL sn xut v TSL lu thụng TSL sn xut gm nhng vt t d tr chun b cho quỏ trỡnh sn xut c liờn tc, vt t ang nm quỏ trỡnh sn xut ch bin v nhng t liu lao ng khụng tiờu chun l ti sn c nh Thuc v TSL sn xut gm: Nguyờn vt liu chớnh, vt liu ph, nhiờn liu, ph tựng thay th, sn phm d dang, cụng c lao ng nh TSL lu thụng gm: sn phm hng hoỏ cha tiờu th, bng tin, toỏn Quỏ trỡnh sn xut ca doanh nghip luụn gn lin vi quỏ trỡnh lu thụng Trong quỏ trỡnh tham gia vo cỏc hot ng sn xut kinh doanh ti sn lu ng sn xut v ti sn lu ng lu thụng luụn chuyn hoỏ ln nhau, Lun tt nghip ng khụng ngng lm cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh c liờn tc iu kin nn kinh t hng hoỏ - tin t hỡnh thnh nờn ti sn lu ng sn xut v ti sn lu ng lu thụng, doanh nghip cn phi cú mt s thớch ng u t vo cỏc ti sn y, s tin ng trc v nhng ti sn y c gi l lu ng ca doanh nghip Nh vy, lu ng ca cỏc doanh nghip sn xut l s tin ng trc v ti sn lu ng sn xut v ti sn lu ng lu thụng nhm m bo cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip Quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip din liờn tc nờn lu ng cng ng liờn tc, chuyn hoỏ t hỡnh thỏi ny qua hỡnh thỏi khỏc S ng ca lu ng qua cỏc giai on cú th mụ t bng s sau: T T-H-SX-H- T T i vi doanh nghip thuc lnh vc lu thụng, quỏ trỡnh ng ca lu ng theo trỡnh t sau: T T H T T S ng ca lu ng tri qua cỏc giai on v chuyn hoỏ t hỡnh thỏi ban u l tin t sang cỏc hỡnh thỏi vt t hng hoỏ v cui cựng quay tr li hỡnh thỏi tin t ban u gi l s tun hon ca lu ng C th l s tun hon ca lu ng c chia thnh cỏc giai on nh sau: - Giai on 1(T-H): u vũng tun hon, lu ng di hỡnh thỏi tin t c dựng mua sm cỏc i tng lao ng d tr cho sn xut Nh vy giai on ny lu ng ó t hỡnh thỏi tin t chuyn sang hỡnh thỏi vt t hng hoỏ - Giai on 2(H-SX-H): giai on doanh nghip tin hnh sn xut sn phm, cỏc vt t d tr c a dn vo sn xut Tri qua quỏ trỡnh sn xut cỏc sn phm hng hoỏ c ch to Nh vy giai on ny lu ng ó t hỡnh thỏi vt t hng hoỏ chuyn sang hỡnh thỏi sn phm d dang v sau ú chuyn sang hỡnh thỏi thnh phm Lun tt nghip - Giai on 3:(H-T): doanh nghip tin hnh tiờu th sn phm v thu c tin v v lu ng ó t hỡnh thỏi thnh phm chuyn sang hỡnh thỏi tin t tr v im xut phỏt ca vũng tun hon Vũng tun hon kt thỳc So sỏnh gia T v T, nu T >T cú ngha doanh nghip kinh doanh thnh cụng vỡ ng lu ng a vo sn xut ó sinh sụi ny n, doanh nghip bo ton v phỏt trin c VL v ngc li õy l mt nhõn t quan trng ỏnh giỏ hiu qu s dng ng VL ca doanh nghip Do quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip c tin hnh thng xuyờn liờn tc nờn lu ng ca doanh nghip cng tun hon khụng ngng, lp i lp li cú tớnh cht chu k gi l s chu chuyn ca lu ng Do s chu chuyn ca lu ng din khụng ngng nờn cựng mt lỳc thng xuyờn tn ti cỏc b phn khỏc trờn cỏc giai on ng khỏc ca lu ng Khỏc vi c nh, tham gia vo cỏc hot ng sn xut kinh doanh, lu ng luụn thay i hỡnh thỏi biu hin, chu chuyn giỏ tr ton b mt ln vo giỏ tr sn phm v hon thnh mt vũng tun hon sau mi chu k sn xut v tiờu th sn phm 1.1.1.2 Phõn loi lu ng qun lý, s dng lu ng cú hiu qu cn phi tin hnh phõn loi lu ng ca doanh nghip theo cỏc tiờu thc khỏc Thụng thng cú nhng cỏch phõn loi sau õy: * Phõn loi theo vai trũ tng loi lu ng quỏ trỡnh sn xut kinh doanh Theo cỏch phõn loi ny lu ng ca doanh nghip cú th chia thnh loi: - Vn lu ng khõu d tr sn xut: bao gm giỏ tr cỏc khon nguyờn vt liu chớnh, vt liu ph, nhiờn liu, ng lc, ph tựng thay th, cụng c dng c - Vn lu ng khõu sn xut: bao gm cỏc khon giỏ tr sn phm d dang, bỏn thnh phm, cỏc khon chi phớ ch kt chuyn - Vn lu ng khõu lu thụng: bao gm cỏc khon giỏ tr thnh phm, bng tin (k c vng bc, ỏ quý ); cỏc khon u t ngn hn(u t chng khoỏn ngn hn, cho vay ngn hn ) cỏc khon th chp, ký cc, ký qu ngn hn; cỏc khon toỏn(cỏc khon phi thu, cỏc khon tm ng ) Lun tt nghip Cỏch phõn loi ny cho thy vai trũ v s phõn b ca lu ng tng khõu ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh T ú cú bin phỏp iu chnh c cu lu ng hp lý cho cú hiu qu s dng cao nht * Phõn loi theo hỡnh thỏi biu hin Theo cỏch ny lu ng cú th chia thnh hai loi: - Vn vt t, hng hoỏ: l cỏc khon lu ng cú hỡnh thỏi biu hin bng hin vt c th nh nguyờn, nhiờn, vt liu, sn phm d dang, bỏn thnh phm, thnh phm - Vn bng tin: bao gm cỏc khon tin t nh tin mt tn qu, tin gi ngõn hng, cỏc khon toỏn, cỏc khon u t chng khoỏn ngn hn Cỏch phõn loi ny giỳp cho cỏc doanh nghip xem xột, ỏnh giỏ mc tn kho d tr v kh nng toỏn ca doanh nghip * Phõn loi theo quan h s hu Theo cỏch ny ngi ta chia lu ng thnh loi: - Vn ch s hu: l s lu ng thuc quyn s hu ca doanh nghip, doanh nghip cú y cỏc quyn chim hu, s dng, chi phi v nh ot Tu theo loi hỡnh doanh nghip thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc m ch s hu cú ni dung c th riờng nh: u t t ngõn sỏch nh nc; ch doanh nghip t nhõn t b ra; gúp c phn cụng ty c phn; gúp t cỏc thnh viờn doanh nghip liờn doanh; t b sung t li nhun doanh nghip - Cỏc khon n: l cỏc khon lu ng c hỡnh thnh t vay cỏc nhõn hng thng mi hoc cỏc t chc ti chớnh khỏc; vay thụng qua phỏt hnh trỏi phiu; cỏc khon n khỏch hng cha toỏn Doanh nghip ch cú quyn s dng mt thi hn nht nh Cỏch phõn loi ny cho thy kt cu lu ng ca doanh nghip c hỡnh thnh bng ca bn thõn doanh nghip hay cỏc khon n T ú cú cỏc quyt nh huy ng v qun lý, s dng lu ng hp lý hn, m bo an ninh ti chớnh s dng ca doanh nghip Lun tt nghip * Phõn loi theo ngun hỡnh thnh Nu xột theo ngun hỡnh thnh lu ng cú th chia thnh cỏc ngun nh sau: - Ngun iu l: l s lu ng c hỡnh thnh t ngun iu l ban u thnh lp hoc ngun iờự l b sung quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ngun ny cng cú s khỏc bit gia cỏc loi hỡnh doanh nghip thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc - Ngun t b sung: l ngun doanh nghip t b sung quỏ trỡnh sn xut kinh doanh nh t li nhun ca doanh nghip c tỏi u t - Ngun liờn doanh, liờn kt; l s lu ng c hỡnh thnh t gúp liờn doanh ca cỏc bờn tham gia doanh nghip liờn doanh Vn gúp liờn doanh cú th bng tin mt hoc bng hin vt l vt t, hng hoỏ theo tho thun ca cỏc bờn liờn doanh - Ngun i vay: vay ca cỏc ngõn hng thng mi hoc t chc tớn dng, vay ca ngi lao ng doanh nghip, vay cỏc doanh nghip khỏc - Ngun huy ng t th trng bng vic phỏt hnh c phiu, trỏi phiu Vic phõn chia lu ng theo ngun hỡnh thnh giỳp cho doanh nghip thy c c cu ngun ti tr cho nhu cu lu ng kinh doanh ca mỡnh T gúc qun lý ti chớnh mi ngun ti tr u cú chi phớ s dng ca nú Do ú doanh nghip cn xem xột c cu ngun ti tr ti u gim thp chi phớ s dng ca mỡnh * Phõn loi theo thi gian huy ng v s dng Theo cỏch ny ngun lu ng c chia thnh ngun lu ng tm thi v ngun lu ng thng xuyờn - Ngun lu ng tm thi l ngun cú tớnh cht ngn hn ch yu ỏp ng cỏc nhu cu cú tớnh cht tm thi v lu ng phỏt sinh quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip Ngun ny bao Lun tt nghip gm cỏc khon vay ngn hn ngõn hng, cỏc t chc tớn dng v cỏc khon n ngn hn khỏc - Ngun lu ng thng xuyờn l ngun cú tớnh cht n nh nhm hỡnh thnh nờn TSL thng xuyờn cn thit Chỳng ta cú th khỏi quỏt nh sau: TSL tm thi Ngun tm thi -TSL thng xuyờn cn thit Ngun thng xuyờn -TSC Vic phõn loi ngun lu ng nh trờn giỳp cho ngi qun lý xem xột huy ng cỏc ngun lu ng mt cỏch phự hp vi thi gian s dng nõng cao hiu qu t chc v s dng VL doanh nghip mỡnh Ngoi nú cũn giỳp cho nh qun lý lp cỏc k hoch ti chớnh hỡnh thnh nờn nhng d nh v t chc ngun lu ng tng lai, trờn c s xỏc nh quy mụ, s lng VL cn thit la chn ngun lu ng ny mang li hiu qu cao nht cho doanh nghip 1.1.2 Kt cu lu ng v cỏc nhõn t nh hng ti kt cu lu ng * Kt cu lu ng Kt cu VL phn ỏnh quan h t l gia cỏc thnh phn lu ng tng s lu ng ca doanh nghip VL l mt b phn ca sn xut kinh doanh, t chc qun lý, s dng lu ng cú hiu qu s quyt nh n s tng trng v phỏt trin ca doanh nghip, nht l iu kin nn kinh t th trng hin Doanh nghip s dng lu ng cú hiu qu, iu ny ng ngha vi vic doanh nghip t chc c tt quỏ trỡnh mua sm d tr vt t, sn xut v tiờu th sn phm, phõn b hp lý trờn cỏc giai on luõn chuyn luõn chuyn t loi ny thnh loi khỏc, t hỡnh thỏi ny sang hỡnh thỏi khỏc, rỳt ngn vũng quay ca qun lý lu ng c tt cn phi phõn loi lu ng Cú nhiu cỏch phõn loi vn, mi cỏch phõn loi cú tỏc dng riờng phự hp vi yờu cu ca cụng tỏc qun lý Thụng qua cỏc phng phỏp phõn loi giỳp cho nh Lun tt nghip qun tr ti chớnh doanh nghip ỏnh giỏ tỡnh hỡnh qun lý v s dng ca nhng k trc, rỳt nhng bi hc kinh nghim cụng tỏc qun lý k ny ngy cng s dng hiu qu hn lu ng Cng nh t cỏc cỏch phõn loi trờn doanh nghip cú th xỏc nh c kt cu lu ng ca mỡnh theo nhng tiờu thc khỏc Trong cỏc doanh nghip khỏc thỡ kt cu lu ng cng khụng ging Vic phõn tớch kt cu lu ng ca doanh nghip theo cỏc tiờu thc phõn loi khỏc s giỳp doanh nghip hiu rừ hn nhng c im riờng v s lu ng m mỡnh ang qun lý v s dng T ú xỏc nh ỳng cỏc trng im v bin phỏp qun lý lu ng cú hiu qu hn phự hp vi iu kin c th ca doanh nghip * Cỏc nhõn t nh hng n kt cu lu ng Cú ba nhúm nhõn t chớnh nh hng ti kt cu VL ca doanh nghip - Cỏc nhõn t v mt cung ng vt t nh: khong cỏch gia doanh nghip vi ni cung cp; kh nng cung cp ca th trng; k hn giao hng v lng vt t c cung cp mi ln giao hng; c im thi v ca chng loi vt t cung cp - Cỏc nhõn t v mt sn xut nh: c im, k thut, cụng ngh sn xut ca doanh nghip; mc phc ca sn phm ch to; di ca chu k sn xut; trỡnh t chc quỏ trỡnh sn xut _ Cỏc nhõn t v mt toỏn nh: phng thc toỏn c la chn theo cỏc hp ng bỏn hng; th tc toỏn; vic chp hnh k lut toỏn gia cỏc doanh nghip 1.2 S cn thit phi tng cng qun lý v nõng cao hiu qu s dng lu ng cỏc doanh nghip 1.2.1 Khỏi nim hiu qu s dng VL Trong iu kin hin nay, tn ti v phỏt trin hot ng SXKD ca mỡnh, cỏc doanh nghip phi t c hiu qu, iu ny ph thuc rt ln vo vic t chc qun lý v s dng ngun núi chung v VL núi riờng Hiu qu s dng VL l mt phm trự kinh t phn ỏnh quỏ trỡnh s dng cỏc ti sn lu ng, ngun lu ng ca doanh nghip cho m bo mang li kt qu XSKD l cao nht vi chi phớ s dng l thp nht Lun tt nghip em li hiu qu cao SXKD i hi cỏc doanh nghip phi s dng cú hiu qu cỏc yu t ca quỏ trỡnh SXKD ú cú VL Hiu qu s dng VL l nhng i lng phn ỏnh mi quan h so sỏnh gia cc ch tiờu kt qu kinh doanh vi ch tiờu VL ca doanh nghip Vic nõng cao hiu qu s dng VL cú ý ngha rt quan trng i vi s tn ti v phỏt trin ca doanh nghip Nõng cao hiu qu s dng VL l iu kin c bn cú c mt ngun VL mnh, cú th m bo cho quỏ trỡnh SXKD c tin hnh bỡnh thng, m rng quy mụ sn xut, u t ci tin cụng ngh, k thut kinh doanh v qun lý kinh t, nõng cao sc cnh tranh ca doanh nghip trờn th trng Phõn tớch hiu qu s dng VL nhm mc ớch nhn thc v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh bin ng tng gim ca cỏc ch tiờu hiu qu s dng VL, qua ú tỡm hiu, phõn tớch nhng nguyờn nhõn lm tang, gim T ú a cỏc bin phỏp qun lý, s dng VL thớch hp cho doanh nghip, em li hiu qu cao SXKD 1.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu s dng VL Trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mỡnh cỏc doanh nghip ó s dng VL m bo cho quỏ trỡnh sn xut v tiờu th sn phm c bỡnh thng v liờn tc Li ớch kinh doanh ũi hi cỏc doanh nghip phi s dng hiu qu tng ng lu ng Vic s dng hp lý, cú hiu qu VL c ỏnh giỏ thụng qua cỏc ch tiờu sau: * Tc luõn chuyn VL Vic s dng hp lý tit kim lu ng c biu hin trc ht tc luõn chuyn lu ng ca doanh nghip nhanh hay chm Vn lu ng luõn chuyn cng nhanh thỡ hiu sut s dng lu ng cng cao v ngc li Tc luõn chuyn VL cú th o bng hai ch tiờu l s ln luõn chuyn(s vũng quay vn) v k luõn chuyn vn(s ngy ca mt vũng quay vn) S ln luõn chuyn VL phn ỏnh s vũng quay c thc hin thi k nht nh, thng tớnh nm Cụng thc tớnh nh sau: Lun tt nghip L= M VL Trong ú: L: s ln luõn chuyn(s vũng quay) ca VL k M: tng mc luõn chuyn k VL; lu ng bỡnh quõn k K luõn chuyn VL phn ỏnh s ngy thc hin mt vũng quay VL Cụng thc c xỏc nh nh sau: K= 360 Hay K = (VL x 360) L M Trong ú: K: K luõn chuyn VL M,VL: Nh cụng thc trờn Vũng quay VL cng nhanh thỡ k luõn chuyn cng c rỳt ngn v chng t VL cng c s dng cú hiu qu * Mc tit kim lu ng tng tc luõn chuyn Mc tit kim lu ng tng tc luõn chuyn c biu hin bng hai ch tiờu l mc tit kim tuyt i v mc tit kim tng i - Mc tit kim tuyt i l tng tc luõn chuyn nờn doanh nghip cú th tit kim c mt s lu ng s dng vo cụng vic khỏc Núi mt cỏch khỏc vi mc luõn chuyn khụng thay i(hoc ln hn bỏo cỏo) song tng tc luõn chuyn nờn doanh nghip cn s ớt hn Cụng thc tớnh nh sau: M1 Vtkt = ( x K1 ) - VL0 = VL1 VL0 360 Trong ú: Vtkt : Vn lu ng tit kim tuyt i VL0, VL1: Vn lu ng bỡnh quõn nm bỏo cỏo v nm k hoch M1 : Tng mc luõn chuyn nm k hoch K1 : K luõn chuyn lu ng nm k hoch 10 Lun tt nghip viờn Cụng ty, cha phỏt huy ht tim nng mi cỏ nhõn õy l mt tn ti cn phi cú nhng bin phỏp khc phc huy ng c sc mnh ca nhõn t ngi, to nờn mt thng nht tht s vng mnh, to nờn s lnh mnh ca hoỏ doanh nghip theo tụi thi gian ti Cụng ty cn gii quyt mt s sau - Thng xuyờn ỏnh giỏ tng kt v c cu t chc, v trỡnh nghip v chuyờn mụn ca cỏn b cụng nhõn viờn, t ú cú cỏc khoỏ hc chuyờn sõu nõng cao trỡnh chuyờn mụn Vic o to bi dng cỏn b l mt vic lm quan trng, vic o to bi dng cỏn b ca Cụng ty phi m bo ỏp ng c yờu cu mi, luụn thay i ca nn kinh t, phi da trờn c s phự hp vi tin trỡnh cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ca t nc Trc ht phi r soỏt li cỏn b hin cú sp xp, b trớ li cho phự hp vi yờu cu ca tng n v v trỡnh ca tng cỏ nhõn, tỡm nhng bt hp lý kp thi iu chnh Núi chung t cỏn b qun lý n cụng nhõn trc tip sn xut phi c o to v o to li nhm ỏp ng c yờu cu cụng tỏc giai on mi Trong o to cn u tiờn ỳng mc i ng nhng ngi trc tip lm cụng tỏc qun lý ti chớnh - Qun lý cụng tỏc cỏn b mt cỏch nghiờm khc, cụng minh, nhỡn nhn ỏnh giỏ ỳng n nhng im tớch cc v tiờu cc quỏ trỡnh hot ng ca i ng lao ng Cụng ty t ú phỏt huy nhng im tớch cc v hn ch nhng tiờu cc Cn cú nhng khuyn khớch vt cht i vi th cng nh cỏ nhõn cú nhng thnh tớch, phỏt minh, sỏng kin, úng gúp cho s phỏt trin chung ca Cụng ty; ng thi cng phi nghiờm khc phờ bỡnh, kim im nhng hnh vi sai trỏi lm cn tr s phỏt trin ca Cụng ty - Bờn cnh vic quan tõm ti i sng vt cht Cụng ty cng cn quan tõm ti i sng tinh thn ca cỏn b cụng nhõn viờn thng xuyờn cú cỏc hot ng hoỏ ngh, ngh mỏt t ú to nờn s on kt, khụng khớ lm vic th thoi mỏi, tng tr v tht s hiu qu Lm tt cụng tỏc nhõn s l mt nhõn t quan trng nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh núi chung, hiu qu s dng VL núi riờng Do vy Cụng 69 Lun tt nghip ty cn quan tõm nhỡn nhn ny mt cỏch ỳng n, coi õy l mt nhng chin lc phỏt trin ca Cụng ty 3.2.6 Hon thin cỏc chớnh sỏch L mt doanh nghip qun lý trc tip nhiu n v trc thuc, ú Cụng ty phi b sung, hon thin cỏc chớnh sỏch núi chung v chớnh sỏch v VL núi riờng C th nh: - Chớnh sỏch giỏ c: Phi xõy dng mt chớnh sỏch giỏ hp lý, coi giỏ c l mt cụng c cnh tranh - Chớnh sỏch tit kim chi phớ: Cn phi xõy dng cỏc chớnh sỏch v tit kim chi phớ sn xut, chi phớ lu thụng , cú cỏc quy nh khen thng, x pht vic s dng chi phớ tit kim hiu qu hay lóng phớ - Chớnh sỏch o to bi dng cỏn b - Chớnh sỏch phõn phi vn, phõn phi cỏc qu Cụng ty phi c lp c th v hp lý Mun qun lý v s dng VL cú hiu qu cn phi thc hin chớnh sỏch tit kim mt cỏch ng b v thng xuyờn Xõy dng cỏc nh mc chi phớ phi sỏt, ỳng, hp lý, phi thng xuyờn kim tra quỏ trỡnh thc hin kp thi un nn chung cho ton Cụng ty Vi lng hng hoỏ mua bỏn nm l tng i ln vỡ vy vic h thp t l hao ht hng hoỏ cng l mt bin phỏp tit kim quan trng õy c coi l ngun hỡnh thnh t cú ỏng k hng nm ca Cụng ty 3.3 Mt s kin ngh v chớnh sỏch kinh t v mụ ca Nh nc Xut phỏt t vic xõy dng ti t chc qun lý s dng VL cng nh qua nghiờn cu thc tin ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng, tụi cú mt s kin ngh, xut v phớa Nh nc nh sau: Trong iu kin Nh nc cũn nhiu khú khn v ti chớnh, cha cú iu kin cp b sung cho cỏc doanh nghip Nh nc giỳp cỏc doanh nghip cú th lm tt vai trũ ch o nn kinh t nhiu thnh phn nh hin 70 Lun tt nghip thỡ Nh nc cn phi to mụi trng, hnh lang phỏp lý an ton hiu qu doanh nghip ch ng b sung cho mỡnh bng nhiu hỡnh thc Thi gian qua chớnh ph ó cú nhiu c gng sa i lut phỏp, to mụi trng thun li cho cỏc doanh nghip hn trc Nhng cũn tn ti l lut cũn thiu rừ rng, chm hng dn thc hin, hay thay i dn n khụng ng b, gõy khú khn nh hng, xỏc nh chin lc kinh doanh cho mi doanh nghip - V lut thu GTGT, khong hn 40% cỏc doanh nghip ỏnh giỏ rng vic ỏp dng lut thu GTGT lm tng mc úng gúp ca doanh nghip i vi Nh nc Loi thu ny cha phỏt huy ht c cỏc mt tớch cc V cụng tỏc trin khai thu thu: S lng ln cỏc bn hng dn v thu GTGT, cỏc doanh nghip thy rt khú khn quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh Vic hon thu GTGT cũn chm tr, cha kp thi lm cho ca Doanh nghip b chim dng Thi gian ti Nh nc nờn cú chớnh sỏch thu n nh doanh nghip ch ng tớnh toỏn hiu qu kinh doanh Khi cú thay i ngh Nh nc cú thụng bỏo trc vi mt thi gian phự hp doanh nghip thay i, trỏnh tn tht vic t ngt thay i chớnh sỏch thu gõy - Cỏc doanh nghip cng ỏnh giỏ nhng yu t khỏc nh: Nhng hn ch hot ng xỳc tin, thiu thụng tin cng gõy nh hng khụng nh ti hot ng ca doanh nghip c bit nhng yu t nh: Buụn lu, hng gi, chi phớ ph tr cao (vn ti, in, thụng tin ) v nhu cu tiờu dựng nc cha cao ph tr cao ó lm tng thờm chi phớ sn xut kinh doanh ca doanh nghip - ỏng chỳ ý l khú khn vic vay Vic vay vi nhiu th tc phc khụng thun li cho cỏc doanh nghip Ngõn hng cn cú c ch thụng thoỏng hn i vi cỏc doanh nghip vic vay (th tc th chp, xem xột tớnh kh thi ca d ỏn) Cỏc doanh gnhip mi thnh lp gp nhiu khú khn vay bi ngõn hng ch cho doanh nghip vay sau hai nm hot ng cú lói v phi 71 Lun tt nghip th chp Doanh nghip mi thnh lp s ly gỡ th chp, cú iu kin vay nhu cu sn xut kinh doanh Nờn to s bỡnh ng vic vay ngõn hng gia cỏc doanh nghip, ngh ngõn hng cho vay bng tớn chp qua hp ng kinh t m doanh nghip ó ký vi khỏch hng To iu kin thun li cho cỏc doanh nghip mi thnh lp cú c hi phỏt trin - Ngõn hng qun lý ngoi hi cung khụng cu gõy nờn cỏc bin ng v t giỏ hi oỏi, khú khn cho doanh nghip - Cỏc th tc tra, kim tra xin thuờ t hoc cp t ca doanh nghip cha cú nhiu tin b thm cũn khú khn hn Cỏc doanh nghip mong mun cú c s ci thin, gim bt phin h th tc hnh chớnh Trong thi gian ti nu Nh nc gii quyt tt cỏc trờn s l iu kin thun li giỳp cỏc doanh nghip t c hiu qu cao hn sn xut kinh doanh cng nh hiu qu s dng KT LUN Vn kinh doanh núi chung, VL núi riờng l yu t m bo cho quỏ trỡnh sn xut ca Doanh nghip c din thng xuyờn v liờn tc Vỡ vy nu khụng cú s khụng th tin hnh sn xut kinh doanh c, thiu s gõy tỡnh trng khú khn, cn tr tớnh liờn tc ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip tng trng v phỏt trin khụng hon ton ch ph thuc vo s lng nhiu m c bn l ph thuc vo vic qun lý v s dng nh th no cho hiu qu nht Mt khỏc phi cú mt c cu hp lý, phự hp vi iu kin c th ca doanh nghip cng l mt yu t quan trng vic nõng cao hiu qu s dng VL Vỡ vy vic qun tr v nõng cao hiu qu s dng VL 72 Lun tt nghip l vụ cựng cn thit cho s tn ti v phỏt trin bn vng ca tt c cỏc doanh nghip Nhn thc c tm quan trng ca ti cựng vi quỏ trỡnh tỡm hiu thc t ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng, Khoỏ lun ó t c nhng kt qu sau: - Lm rừ cỏc lý lun c bn v VL - Phõn tớch thc trng qun lý v s dng VL ti Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng - xut c mt s gii phỏp giỳp Cụng ty hot ng ca mỡnh ti ny c hon thnh nh s hng dn tn tỡnh ca PGS.TS Lờ Hong Nga - Ging viờn trng i hc Ngõn hng v s giỳp ca th cỏn b Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng NN & PTNT Vit Nam c bit l phũng k toỏn Tuy nhiờn nhiu nguyờn nhõn cú th nhng trỡnh by nghiờn cu lun khụng trỏnh thiu sút vỡ vy tụi rt mong nhn c s gúp ý, nhn xột ca thy cụ v bn bố cựng quan tõm ti ny Cui cựng tụi xin c by t lũng bit n chõn thnh ti: - Cụ giỏo hng dn: PGS TS Lờ Hong Nga - Ging viờn Trng i hc Ngõn hng ó nhit tỡnh hng dn tụi sut quỏ trỡnh lm lun - Tp th cỏn b phũng K toỏn Ti chớnh Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng NN0 & PTNT Vit Nam c bit l s tn tỡnh giỳp ca Trng phũng k toỏn Nguyn Vn Khoa - Cui cựng l cỏc bn bố ó úng gúp ý kin giỳp tụi hon thnh lun ny Tụi xin chõn thnh cm n! 73 Lun tt nghip DANH MC TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh qun tr ti chớnh Doanh nghip - Hc vin Ti chớnh - K toỏn H Ni Nh xut bn ti chớnh H Ni Giỏo trỡnh phõn tớch cỏc hot ng kinh t - Hc vin Ti chớnh - K toỏn H Ni Nh xut bn ti chớnh H Ni Giỏo trỡnh lý thuyt ti chớnh Trng i hc Ti chớnh - K toỏn H Ni Nh xut bn ti chớnh H Ni Sỏch ch mi v qun lý ti chớnh v c phn hoỏ Doanh nghip Nh nc ca Nh xut bn Ti chớnh 74 Lun tt nghip Ti liu tham kho v bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty In - Thng mi Dch v Ngõn hng Cỏc bỏo, chuyờn ngnh Ti chớnh CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc - NHN XẫT CA GING VIấN HNG DN 75 Lun tt nghip CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc NHN XẫT CA NI THC TP 76 Lun tt nghip 77 Lun tt nghip BNG 2: NGUN HèNH THNH VN KINH DOANH CA CễNG TY IN - THNG MI - DCH V NGN HNG n v: ng Ch tiờu A - N PHI TR I N NGN HN Vay ngn hn Phi tr ngi bỏn Thu v cỏc khon phi np Phi tr cụng nhõn viờn Cỏc khon phi tr, np khỏc II N DI HN III N KHC Chi phớ phi tr B - NGUN VN CH S HU I NGUN VN, QU Ngun kinh doanh Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Li nhun cha phõn phi Ngun u t XDCB II NGUN KINH PH, QU KHC Qu d phũng tr cp mt vic Qu xõy dng phỳc li Qu qun lý cp trờn Nm 2003 S tin T l (%) 10.085.152.192 9.615.152.192 4.950.000.000 265.863.263 890.216.917 307.793.833 3.201.278.179 470.000.000 470.000.000 66.280.124.156 65.116.931.416 53.375.434.916 5.831.927.968 2.463.098.258 3.198.216.377 248.253.899 1.163.192.740 453.792.129 129.400.611 580.000.000 13,2 12,6 6,48 0,35 1,17 0,4 4,2 0,6 0,6 86,8 85,3 69,9 7,64 3,23 4,19 0,34 1,5 0,594 0,169 0,737 78 Nm 2004 S tin T l (%) 31.727.454.725 31.727.454.725 24.629.662.087 329.251.661 1.216.889.427 524.301.122 5.027.350.428 0 143.178.179.795 142.451.821.873 134.505.948.659 5.940.824.055 1.756.795.260 248.253.899 726.357.922 492.301.102 234.056.820 18,14 18,14 14,08 0,19 0,7 0,3 2,87 0 81,86 81,44 76,9 3,4 0,14 0,42 0,28 0,14 So sỏnh S tin T l (%) 21.642.302.533 22.112.302.533 19.679.662.087 63.388.398 326.672.510 216.507.289 1.826.072.249 - 470.000.000 - 470.000.000 76.898.055.639 77.334.890.457 81.130.513.743 108.896.087 - 706.302.998 - 3.198.216.377 - 436.834.818 38.508.973 104.656.209 - 580.000.000 214,6 230,0 397,6 23,84 36,7 70,34 57,04 - 100 - 100 116,0 118,76 13,91 1,87 28,7 - 100 - 37,55 8,5 80,88 - 100 Lun tt nghip Tng 76.365.276.348 100 174.905.634.520 100 98.540.358.172 129,0 (S liu c trớch t bỏo cỏo ti chớnh nm 2003 - 2004 ca Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng) BNG 3: KT CU VN LU NG CA CễNG TY IN - THNG MI - DCH V NGN HNG n v: ng Vn lu ng I VN BNG TIN Tin mt ti qu Tin gi ngõn hng II U T TI CHNH NGN HN III CC KHON PHI THU Phi thu ca khỏch hng Phi thu ni b Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc Thu GTGT c khu tr IV HNG TN KHO Hng mua ang i ng Nguyờn vt liu, vt t tn kho Cụng c dng c kho Chi phớ SXKD d dang Hng hoỏ tn kho Thnh phm tn kho Hng gi bỏn V TI SN LU NG KHC Tm ng Nm 2003 S tin T l(%) 25.000.344.954 49,38 349.351.929 0,69 24.650.993.025 48,69 3.400.000.000 6,72 4.515.067.173 8,91 3.483.410.194 6,9 811.259.715 1,6 0 220.397.264 0,41 0 14.659.358.682 28,96 1.749.550.111 3,456 5.105.328.269 10,1 10.589.942 0,021 5.339.912.809 10,548 674.041.226 1,33 690.130.325 1,36 1.089.806.000 2,145 3.049.261.114 12,75 386.550.392 0,764 79 Nm 2004 S tin T l (%) 14.707.609.243 35,9 462.378.886 1,13 14.245.230.357 34,77 3.000.000.000 7,32 5.223.752.449 12,75 9.207.237.507 22,74 - 4.196.783.141 - 10,24 7.946.515 0,02 193.134.221 0,47 12.217.347 0,03 14.357.036.214 35,04 1.454.405.825 3,55 6.769.814.897 16,52 57.527.766 0,14 5.087.899.590 12,42 269.616.490 0,36 717.771.646 1,75 0 3.680.728.710 8,99 652.767.241 1,59 So sỏnh S tin T l (%) - 10.292.735.711 - 41,17 113.026.957 32,35 - 10.405.726.668 - 42,21 - 400.000.000 - 11,76 708.685.276 15,7 5.723.827.313 164,32 - 5.008.042.856 - 617,3 7.946.515 100 - 27.263.043 12,37 12.217.347 100 - 302.322.468 20,6 - 295.144.286 - 16,87 1.664.486.628 32,6 46.937.824 443,23 - 252.013.219 4,72 - 404.424.736 60,0 27.641.321 4,0 - 1.089.806.000 - 100 631.467.596 20,7 266.216.849 68,87 Lun tt nghip Chi phớ tr trc 3.Chi phớ ch kt chuyn Cỏc khon ký qu ký cc Tng VL 259.665.442 16.170.280 2.386.875.000 50.624.031.923 0,513 0,032 11,441 100 859.794.628 168.166.841 2.000.000.000 40.969.126.616 2,1 0,41 4,89 100 600.129.186 151.996.561 - 386.875.000 - 9.654.905.307 (S liu c trớch t bỏo cỏo ti chớnh nm 2003 - 2004 ca Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng.) 80 231,12 940,0 16,2 - 19,07 Lun tt nghip BNG 4: CC KHON PHI THU, PHI TR CA CễNG TY IN - THNG MI - DCH V NGN HNG n v: ng Ch tiờu I CC KHON PHI THU Phi thu khỏch hng Phi thu tm ng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc II Cỏc khon phi tr Phi tr ngi bỏn Phi tr cụng nhõn viờn Phi np ngõn sỏch Ngi mua ng tin trc Cỏc khon phi np bo him Phi tr phi np khỏc Nm 2003 S tin T l(%) 4.492.337.059 100 Nm 2004 S tin T l (%) 10.061.085.484 100 So sỏnh S tin T l (%) 5.568.748.425 24 3.611.885.888 80,4 9.207.237.507 91,5 5.595.351.619 155 386.550.392 8,6 652.767.241 6,5 266.216.849 68,87 273.503.515 6,09 7.946.515 0,08 - 265.557.000 - 97 220.397.264 4,91 193.134.221 1,92 - 27.263.043 - 12,37 5.067.131.401 100 7.097.792.638 100 2.030.661.237 40 539.366.778 10,64 329.251.661 4,64 - 210.115.117 - 39 307.793.833 6,07 524.301.122 7,39 216.507.289 70,34 890.216.917 17,57 1.216.889.427 17,14 326.627.510 36,7 128.475.693 2,53 0 - 128.475.693 - 100 52.854.689 1,043 14.174.438 0,2 - 38.680.251 - 73,2 3.148.423.490 62,147 5.013.175.990 1.864.752.500 59,2 70,63 (S liu c trớch t bỏo cỏo ti chớnh nm 2003 - 2004 ca Cụng ty In - Thng mi - Dch v Ngõn hng) 81 Lun tt nghip BIU 2: KT CU VL CA CễNG TY NM 2003 (%) I Vốn tiền II Đầu tư tài ngắn hạn 12,75 28,96 8,91 6,72 49,38 III Các khoản phải thu IV Hàng tồn kho V Tài sản lưu động khác BIU 3: KT CU VL CA CễNG TY NM 2004 82 Lun tt nghip (%) I Vốn tiền 8,89 35,04 12,75 35,9 7,32 II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu IV Hàng tồn kho V Tài sản lưu động khác 83 [...]... hoạt động và phát triển Công ty đòi hỏi phải có một nguồn tài chính vững mạnh Vì vậy vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng là đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quản trị kinh doanh và quản trị tài chính tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây Kết quả hoạt động. .. doanh nghiệp lại phải đi vay để duy trì sản xuất với lãi suất cao, chịu sự giám sát của chủ nợ làm giảm hiệu quả SXKD CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VLĐ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY IN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NH NN0 & PTNT VIỆT NAM 2.1 Vài nét về Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. .. chính Đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng 33 Luận văn tốt nghiệp 2.2.2 Kết cấu vốn lưu động của Công ty và nguồn hình thành vốn lưu động 2.2.2.1 Kết cấu vốn lưu động Kết cấu vốn lưu động là tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng mức vốn lưu động của doanh nghiệp trong một thời kỳ hay tại một thời điểm nào... tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế 1.3 Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động Việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố khác nhau Để phát huy những nhân tố tích cực đòi hỏi nhà quản trị phải nắm bắt được những nhân tố chủ yếu tác động đến công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động 1.3.1 Những... chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng 2.2.1 Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty và nguồn hình thành vốn kinh doanh 2.2.1.1 Kết cấu vốn kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự hạch toán một cách độc lập, lấy thu bù chi Vì vậy hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và VLĐ nói riêng được Công ty quan tâm và coi đây là một trong những vấn hàng. .. doanh của Công ty In - Thương mại Dịch vụ Ngân hàng Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam vì vậy trong hoạt động của mình Công ty phải chịu sự quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đều phải phù hợp với mục tiêu và lợi ích chung của toàn hệ thống Ngân hàng NN... trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam Công ty có trụ sở chính tại tầng 5 toà nhà C3, phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Công ty được hình thành trên cơ sở sự sáp nhập và hợp nhất ba đơn vị là: Nhà In Ngân hàng I, Nhà In Ngân hàng II và Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng - Nhà In Ngân hàng I được thành... nhà quản trị doanh nghiệp hiện nay cho rằng việc huy động vốn là rất khó và quan trọng nhưng để quản lý và sử dụng đồng vốn huy động được sao cho có hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao nhất còn khó hơn Chính vì vậy trong quản trị vốn lưu động cần nghiên cứu kết cấu từng phần của vốn lưu động để có thể xây dựng một kết cấu vốn lưu động hợp lý và có những biện pháp sử dụng có hiệu quả từng thành phần vốn. .. Nhà In Ngân hàng I; Nhà In Ngân hàng II; Trung tâm Quảng cáo; Công ty Xây dựng và Dịch vụ Ngân hàng Hoạt động kinh doanh của Công ty không ngừng được mở rộng trên phạm vi toàn quốc 2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và tài chính của mình, chịu... thành gánh nặng rủi ro đối với doanh nghiệp * Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động được vận động chuyển hoá không ngừng Trong quá trình vận động đó, vốn lưu động chịu tác động bởi nhiều nhân tố làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp * Các nhân tố khách quan: hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của một số nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng, Chuyên đề tốt nghiệp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng, Chuyên đề tốt nghiệp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay