Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

63 147 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:30

MỤC LỤC TrangLời mở đầu……………………………………………………………. 1Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranhtrong đấu thầu ………………………………………………………… 3I. Khái quát chung về đấu thầu…………………………………………. 31.Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu…………………………. 32.Nguyên tắc và phương thức của đấu thầu……………………… 42.1.Nguyên tắc đấu thầu……………………………………………42.2. Phương thức đấu thầu………………………………………….43.Các loại hình đấu thầu…………………………………………..63.1.Đặc điểm của đấu thầu xây lắp………………………………73.2.Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp…………………………….73.3.Hồ sơ dự thầu xây lắp………………………………………. 83.4.Tiêu chuẩn đấnh giá và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp……. 9II. Thực tiễn của cạnh tranh trong đấu thầu ở các doanh nghiệp xây dựng ………………………………………………………………… 111.Vai trò của chủ thầu xây dựng…………………………………… 112.Hình thức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong đấu thầu xây lắp ……………………………………………………… 123.Các tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng ……………………………………………….134.Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ……………………………………………………144.1.Kinh nghiệm nhà thầu………………………………………… 144.2.Số liệu tài chính…………………………………………………154.3.Gía dự thầu…………………………………………………….. 164.4.Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư…………………. 17Chương II. Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty xây dựng công trình giao thông 873 ……………………………………………….18I.Giới thiệu chung về công tyXDCTGT 873 …………………… 181.Qúa trình phát triển của công ty trong thời gian qua……… 182.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty……………………….. 20II.Tình hình đấu thầu ở công ty thời gian qua…………………. 271.Quy trình đấu thầu của công ty…………………………….. 271.1.Khảo sát thị trường……………………………………….271.2.Đơn dự thầu…………………………………………….. 281.3.Hồ sơ mời thầu…………………………………………. 281.4.Tham gia đấu thầu……………………………………… 291.5.Hoàn thiện và kí hợp đồng……………………………… 292. Thực trạng đấu thầu diễn ra ở công ty XDCTGT873 ……… 29 3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu của công ty XDCTGT 873 ……………………………………………333.1. Vốn và bố trí cơ cấu vốn…………………………………. 333.2. Máy móc thiết bị và công nghệ……………………………353.3. Nguồn lực về con người……………………………………36 4.Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh trong đấu thầu của công ty XDCTGT 873 …………………………………. 37 4.1. Gía dự thầu ……………………………………………… 37 4.2. Năng lực tài chính………………………………………. 38 4.3. Năng lực kĩ thuật ……………………………………….. 41III.Đánh giá về tình hình đấu thầu và sức cạnh tranh trong đấu thầu của công tyXDCTGT 873 thời gian qua …………………... 421.Kết quả đạt được ……………………………………………422.Những thuận lợi và khó khăn ……………………………….462.1. Thuận lợi …………………………………………………. 462.2 .Khó khăn ………………………………………………… 473.Đánh giá sức cạnh tranh của công ty so với doanh nghiệp khác…………………………………………….. 48Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty XDCTGT 873 ………………… 50 I. Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ……………. 501.Về giá dự thầu…………………………………………………… 502.Về huy động và sử dụng vốn có hiệu quả……………………….. 513.Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị……………………………….. 524.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực………………………………. 535.Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín của công ty………. 546.Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình và giám sát thi công công trình………………………………………… 547.Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công ……………………….. 55II. Một số kiến nghị …………………………………………………….. 561.Kiến nghị với Nhà nước………………………………………… 562.Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan……………………….. 573.Kiến nghị với các cơ quan chính quyền địa phương nơi có công trình thi công ……………………………………………… 574.Kiến nghị với tổng công ty XDCTGT 8 ………………………….. 58Kết luận ………………………………………………………………….59. Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Trưởng thành phát triển từ ngày đầu khó khăn gian khổ đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 sớm định hướng cho hướng đắn công chuyển biến đất nước bước vào kinh tế thị trường Là nhiều công ty khác trực thuộc quản lý Tổng công ty xây dựng công trình giao thông , công ty tự khẳng định tồn phát triển chế thị trường mà có bước vững chác mặt hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên , trình phát triển , bên cạnh thuận lợi môi trường kinh doanh : nguồn lao động dồi , giá sức lao động rẻ ,cán công nhân viên mạnh chuyên môn , sở vật chất phủ quan tâm giúp đỡ nhiều mặt , quan tâm kịp thời tổng công ty cấp lãnh đạo….thì ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn sở hạ tầng thấp kém, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ thi công xây dựng lạc hậu , lỗi thời , đặc biệt cạnh tranh gay gắt diễn nội ngành , mà bắt đầu cạnh tranh gay gắt từ bắt đấu đấu thầu , kí hợp đồng Chính nhận thấy tình hình cộm ngành xây dựng nên em sau tìm hiểu thực trạng đấu thầu nơi công ty thực tập nhằm tìm cách thức đẩy mạnh lực cạnh tranh tronh đấu thầu công ty XDCTGT873 Đó lí giúp em tâm nghiên cưua đề tài , đề tài “Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu công ty xây dựng công trình giao thông 873” Với khoảng thời gian thực tập công ty xây dựng công trình giao thông 873, hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà giúp đỡ tận tình cô , anh chị công ty xây dụng công trình giao thông 873, em hoàn thành chuyên đề thực tập Trong trình tìm hiểu hoàn thiện chuyên đề , không Chuyên đề thực tập tránh khỏi có thiếu sót suy nghĩ chưa thấu đáo, em kính mong nhận đánh giá góp ý cô giáo cô chú, anh chị để chuyên đề em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn cô! Hà Nội ngày 10 tháng năm 2005 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU VÀ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU I/ Khỏi quỏt chung đấu thầu Khỏi niệm đặc điểm đấu thầu Thuật ngữ đấu thầu trở nờn quen thuộc Việt Nam chục năm gần mặc dự nú xuất từ lõu trờn giới thuật ngữ gắn liền với hoạt động xuất kinh tế thị trường Đấu thầu quỏ trỡnh thực hoạt động mua bỏn đặc biệt mà người mua yờu cầu nhiều người bỏn cung cấp chào hàng cho dịch vụ , cụng trỡnh hàng hoỏ cần mua trờn sở chào hàng , người mua lựa chọn cho mỡnh một vài người bỏn tốt Đấu thầu giỳp cho người mua mua hàng hoỏ , cụng trỡnh hay dịch vụ mỡnh cần cỏch tụt hay núi cỏch khỏc sử dụng đồng tiền mỡnh cỏch hiệu Theo từ diển Tiếng Việt (do Viện ngụn ngữ khoa học biờn soạn , xuất năm 1998) đấu thầu giải thớch “ đọ cụng khai ,, nhận làm nhận bỏn với điều kiện tốt thỡ giao cho làm bỏn hàng Theo quy chế đấu thầu Việt Nam ban hành theo nghị định số 88/ 1999/NĐ- CP ngày 01/09/1999 , thỡ đấu thầu quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu đáp ứng yờu cầu bờn mời thầu Trờn sở khỏi niệm đấu thầu mà chỳng ta cú thể thấy đặc điểm đấu thầu sau: Thứ đấu thầu với chất hoạt động mua bỏn Tuy nhiờn hoạt động mua bỏn đặc biệt , vỡ người mua (hay cũn gọi bờn mời thầu ) cú quyền lựa chọn cho mỡnh người bỏn (hay cũn Chuyên đề thực tập gọi nhà thầu ) tốt cỏch cụng khai theo quy trỡnh định Thứ hai , đấu thầu mang tớnh cạnh tranh gay gắt , mà hoạt động cú kinh tế thị trường xó hội phỏt triển đến mức tương đối ổn định Lỳc nầy người ta phải cạnh tranh với để giành khỏch hàng tức người mua , cũn khỏch hàng tuỳ ý lựa chọn người bỏn phự hợp với yờu cầu chủng laọi hàng hoỏ mà mỡnh cần mua Nguyờn tắc phương thức đấu thầu 2.1 Nguyờn tắc đấu thầu Trong đấu thầu , cú số nguyờn tắc mà bờn mời thầu lẫn nhà thầu phải tỡm hiểu tuõn thủ cỏch nghiờm tỳc tham gia dự thầu , nguyờn tắc : hiệu , cạnh tranh , cụng minh bạch Hiệu :được tớnh trờn hai phương diện : hiệu mặt thời gian hiệu mặt tài chớnh Về thời gian , đặt lờn hàng đầu yờu cầu tiến độ cấp bỏch Cũn thời gian khụng yờu cầu phải cấp bỏch thỡ quy trỡnh đấu thầu phải thực bước theo kế hoạch để lựa chọn nhà thầu đạt hiệu mặt tài chớnh Cạnh tranh :là nguyờn tắc bật đấu thầu Nú đũi hỏi bờn mời thầu phải tạo điều kiện cho cỏc nhà thầu tham gia cỏch tối đa Cụng : tham gia dự thầu cỏc nhà thầu phải đối xử ( thụng tin cung cấp ).Tuy nhiờn , nguờn tắc tương đối , vỡ cú số nhà thầu ưu tiờn điều ghi cụ thể hồ sơ mời thầu Minh bạch : Khụng phộp cú bất kỡ khuất tất làm nảy sinh nghi ngờ bờn mời thầu nhà thầu cú điều gỡ khiến cỏc nhà thầu nghi ngờ lẫn Chuyên đề thực tập 2.2.Phương thức đấu thầu Dựa vào cỏch thức nộp hồ sơ dự thầu mà bờn mời thầu yờu cầu , người ta chia phương thức đấu thầu thành loại : • Một tỳi hồ sơ , giai đoạn • Hai tỳi hồ sơ giai đoạn • Hai giai đoạn , tỳi hồ sơ 2.2.1.Một tỳi hồ sơ , giai đoạn Khi đưa yờu cầu thực theo phương thức tỳi hồ sơ , giai đoạn tức nhà thầu phải bỏ hai đề xuất : đề xuất kĩ thuật đề xuaats tài chớnh vào chung tỳi hồ sơ tỳi niờm phong Bờn mời thầu búc chấm thầu riờng cho tưnừg đề xuất Phương thức thường sử dụng với đầu thầu xõy lắp mua sắm hàng hoỏ Khi cỏc bờn tham dự thầu biết rừ giỏ 2.2.2.Hai tỳi hồ sơ , giai đoạn Lỳc hai đề xuất kĩ thuật tài chớnh bỏ vào cựng hai tỳi hồ sơ hai tỳi niờm phong Tuỳ theo trường hợp cụ thể mà bờn mời thầu yờu cầu phải nộp hai tỳi cung lỳc , tỳi tài chớnh nộp sau Trong quỏ trỡnh đánh giỏ , nhà thầu khụng đạt tiờu chuẩn kĩ thuật thỡ hồ sơ tài chớnh trả lại cũn nguyờn niờm phong Hiện Việt Nam phương thức cho phếp ỏp dụng với đầu thầu tuyển chọn tư vấn cũn đấu thầu xõy lắp mua sắm hàng hỏo thỡ khụng ỏp dụng 2.2.3.Hai giai đoạn , tỳi hồ sơ Là phương thức mà bờn mời thầu yờu cầu cỏc nhà thầu nộp đề xuất kĩ thuật cú thể đề xuất tài chớnh loại bỏ luụn nhưnữg nhà thầu cú đề xuất kĩ thuật khụng khả thi Kết thỳc giai đoạn lựa chọn nhà thầu cú đề xuất kĩ thuật hoàn thiện tiếp tục chuyển sang giai đoạn Chuyên đề thực tập cỏch yờu cầu cỏc nhà thầu vượt qua giai đoạn nộp đề xuất tài chớnh cú kềm theo dự ỏn cụ thể Phương thức thường ỏp dụng với cụng việc cú nhiều phương ỏn thực mà bờn mời thầu chưa biết lựa chọn phương ỏn Và thường cụng trỡnh xõy dựng mà hai bờn kớ kết với theo loại hợp đồng “chỡa khoỏ trao tay” – loại hợp đồng mà nhà thầu phải thực tất cỏc cụng việc từ : lập dự ỏn , lắp đặt , thi cụng xõy lắp , vận hành chạy thử vv.Sau bàn giao cho bờn mời thầu Cỏc loại hỡnh đấu thầu Dựa vào đặc điểm hay chất đấu thầu (là hoạt động mua bỏn ) cú thể chia đấu thầu làm bốn loại hỡnh : Đấu thầu tuyển chọn tư vấn : lĩnh vực đầu tư , tư vấn hiểu việc cung cấp kinh nghiệm , chuyờn mụn cần thiết cho chủ đầu tư quỏ trỡnh xem xột , kiểm tra định tất cỏc giai đoạn dự ỏn đầu tư Như đấu thầu tuyển chọn tư vấn quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp kinh nghiệm , kiến thức chuyờn mụn cho bờn mời thầu cỏch tốt hay núi cỏch khỏc lựa chọn nhà thầu tư vấn cú chất lượng dịch vụ tốt giỏ hợp lớ Đấu thầu xõy lắp : quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu để thực cỏc cụng trỡnh lĩnh vực xõy lắp xõy dựng cụng trỡnh , hạng mục cụng trỡnh lắp đặt thiết bị cho cỏc cụng trỡnh , hạng mục cụng trỡnh Chỳng ta se xem xột cụ thẻ đấu thầu xõy lắp phõn sau Đấu thầu mua sắm hàng hoỏ cỏc dịch vụ khỏc : Đây chớnh quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoỏ , dịch vụ đạt yờu cầu chất lượng cú giỏ hợp lớ Đấu thầu lựa chọn đối tỏc thực dự ỏn: Khi chủ đầu tư cú ý tưởng dự ỏn dầu tư hạn chế đó(cú thể Chuyên đề thực tập hạn chế tài chớnh kĩ thuật )mà khụng thể tiến hành chuẩn bị đầu tư , thực đầu tư cú thể vận hành kết đầu tư thỡ chủ đầu tư cú thể tổ chức đấu thầu để chọn đối tỏc thực ý tưởng mỡnh sau cú thể bàn giao dự ỏn vào thời điểm thoả thuận hai bờn Đói với loại hỡnh , đối tượng mà bờn mời thầu muốn mua toàn dự ỏn khụng phải phần cụng việc cụ thể Do giới hạn đề tài nờn chỳng ta cụ thể vào đấu thầu xõy lắp – loại hỡnh đấu thầu cỏc cụng ty xõy dựng 3.1.Đặc điểm đấu thầu xõy lắp Đấu thầu xõy lắp quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu để thực cỏc cụng việc lĩnh vực xõy lắp xõy dựng cụng trỡnh ,hạng mục cụng trỡnh lắp đặt thiết bị cho cỏc hạng mục cụng trỡnh.Chớnh vỡ cú nộI dung mà đấu thầu xõy lắp thường mang đặc điểm sau: • Chủ yếu có giai đoạn thực dự án mà ý tưởng đầu tư thể báo cáo nghiên cứu khả thi trở thành thực.Tuy nhiên sang đến giai đoạn vận hành kết đầu tư chủ đầu tư có nhu cầu sửa chữa nâng cấp đấu thầu xây lăps xuất • Nhà thầu xây dung phải làm việc địa điểm cố định có ghi hồ sơ mời thầu • Nhà thầu tư vấn cá nhân song nhà thầu xây dung phải tổ chức có tư cách pháp nhân • Việc xem xét đánh giá lực nhà thầu xây dung dựa hai nội dung , là: tài kĩ thuật Và lực tài quan tâm trước tiên đặc điểm quan trọng đấu thầu xây lắp nhà thầu phải thực trước phần công việc vốn mình, mà đảm bảo tài quan trọng Chuyên đề thực tập 3.2 Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp Đấu thầu tiến hành theo trình tự tổng quát sau: Phân chia gói thầu →Sơ tuyển →hồ sơ mời thầu→Mở thầu→Xét thầu →Trao thầu Theo nghị định 88CP nghị định 14CP đấu thầu nước ta bao gồm giai đoạn: Chuẩn bị đấu thầu→Tổ chức đấu thầu→Xét thầu→Thẩm định phê duyệt kết đấu thầu→Công bố trúng thầu→Hoàn thiện hơpự đồng kí hơpự đồng Mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều bước thể sơ đồ sau: CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU Sơ tuyển Thông báo mời thầu Lập hồ sơ mời thầu Phát hành hồ sơ mời thầu TỔ CHỨC ĐẤU THẦU Lập tổ chuyên gia xét thầu Xây dung tiêu chuẩn đánh giá Đánh giá sơ XÉT THẦU Đánh giá chi tiết THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT Báo cáo kết đánh giá Tính pháp lí KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Quy trình CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Kết đấu thầu Tên nhà thầu Gía trúng thầu Loại hợp đồng HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG Chi tiết hoá Các xem xét khác KÝ HỢP ĐỒNG 3.3 Hồ sơ dự thầu xây lắp Chuyên đề thực tập Thường hồ sơ dự thầu xây lắp se bao gồm nôi dung kèm theo sau( theo yêu cầu chủ đầu tư): • Đơn dự thầu • Bản phụ lục hợp đồng • Bảo lãnh dự thầu • Danh sách thầu phụ • Dữ liệu liên danh • Đăng kí kinh doanh • Tài liệu giới thiệu lực nhà thầu +thông tin chung +số liệu tài +hồ sơ kinh nghiệm kèm theo hợp đồng +bản kê thiết bị thi công , thí nghiệm kiểm tra +bố trí nhân lực +bộ máy huy điều hành công trường +sơ đồ tổ chức trường • Biện pháp thi công đạo tổng thể hạng mục • Biện pháp an toàn giao thông , an toàn lao động vệ sinh môi trường • Tiến độ thi công • Gía dự toán thầu • Biểu dự kiến giá trị toán hợp đồng • Mẫu bảo lãnh thực hợp đồng • Mẫu hợp đồng kinh tế 3.4 Tiêu chuẩn đánh giá đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp Chỉ có phương pháp áp dụng để đánh giá lựa chọn nhà thầu xây lắp, là: phương pháp giá đánh giá.Đồng thời việc Chuyên đề thực tập đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp tiến hành hai bước sau: 3.4.1 Đánh giá sơ hồ sơ dự thầu Bên mời thầu xem xét tính hợp lệ đáp ứng hồ sơ dự thầu quy định hồ sơ mời thầu nhằm xác định hồ sơ dự thầu đủ tư cách để xem xét tiếp Các hồ sơ dự thầu coi đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu thoả mãn yêu cầu , điều kiện đặc điểm kỹ thuật hồ sơ mời thầu , sai lệch hạn chế tài liệu làm ảnh hưởng lớn tới quy mô, chất lượng việc thực gói thầu , không hạn chế quyền hạn bên mời thầu nghĩa vụ nhà thầu Các nôi dung sau thường xem xét , kiểm tra : • Giấy đăng kí kinh doanh • Số lượng , chụp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu • Đơn dự thầu điền đầy đủ có chữ kí hợp lệ người uỷ quyền kèm theo giấy uỷ quyền • Sự hợp lệ bảo lãnh dự thầu • Biểu giấ chào , biểu giá phân tích số đơn giá chính( có) • Năng lực kinh nghiệm nhà thầu • Các phụ lục , tài liệu kèm theo khác theo yêu cầu hồ sơ mời thầu • Các yêu cầu khác (nếu có) 3.4.2 Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu Sau đánh giá sơ hồ sơ dự thầu nhà thầu không bị loại bên mời thầu tiến hành đánh giá chi tiết theo hai bước: Bước : đánh giá mặt kĩ thuật để chọn danh sách ngắn Dựa tiêu chuẩn đánh giá duyệt , bên mời thầu tiến hánh đánh giá hồ sơ dự thầu mặt kĩ thuật sở chấm điểm 10 Chuyên đề thực tập hoạt động đấu thầu không riêng công ty mà tình trạng chung cho tất doanh nghiệp , kiểm soát ngày nghiêm ngặt hệ thống văn pháp luật việc phủ ban ngành có liên quan liên tiếp ban hành hàng loạt quy định có liên quan đến hoạt động đấu thầu Chính điều dưòng đẩy doanh nghiệp đứng vào tình trạng , khó khăn nhiều Để thoát tình trạng , đòi hỏi nhà thầu – doanh nghiệp xây dựng phải nhanh chóng tìm hướng thích ứng với điều kiện Đánh giá sức cạnh tranh công ty so với doanh nghiệp khác Đây vấn đề khó khăn mà không riêng công ty XDCTGT 873 xác định Đơn giản lẽ để đánh giá tương đối sức cạnh tranh thân công ty so với doanh nghiệp khác phải nắm số thông tin quan trọng công ty , : tỉ lệ thắng thầu , khả toán , hệ số doanh lợi vv Nhưng tất thông tin , muốn nắm dễ dàng , thông tin “mật” mà công ty chẳng tiết lộ Chính , nhìn nhận cáh khách quan vấn đề đứng phương diện thân công ty để tự đánh giá công ty mà Công ty xây dựng công trình giao thông 873 đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc quản lí trực tiếp Tổng công ty xây dựng công trình giao thông Có lợi so với nhà thầu cá nhân khác nhà thầu quốc doanh khác công ty doanh nghiệp nhà nước , hàng năm , công trình mà công ty thắng thầu tự tham gia đấu thầu có công trình định thầu mà tổng công ty giao cho, chút lợi kinh doanh công ty mà ngày dành hợp đồng vô khó khăn Tuy nhiên thời gian gần chủ trương mở rộng hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi nhằm xoá bỏ ưu đãi cách biệt đấu thầu , mà định thầu ngày 49 Chuyên đề thực tập trở nên hạn chế , doanh nghiệp phải thực lực để chiến thắng đối thủ , giành hợp đồng Công ty XDCTGT 873 đối thủ mạnh thị trường xây dựng , nhiên công ty khác, “ôm đồm” cố gắng đồng thời bất lợi dẫn đến tập trung nguồn lực trở nên thiếu hiệu Chính điều làm giảm sức cạnh tranh đấu thầu công ty Tuy nhiên nhận dịnh cách khách quan thân công ty xếp vào số công ty có thực lực cạnh tranh cố gắng hoàn thiện phương thức làm việc công ty trở thành đối thủ mạnh mà doanh nghiệp phải dè chừng 50 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY XDCTGT 873 I/ Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu Về giá dự thầu Đối với doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng , giá dự thầu vấn đề vô nhạy cảm , bên mời thầu lẫn nhà thầu Nói giá dự thầu vừa sở để bên mời thầu lựa chọn nhà thầu , vừa tiêu điểm giúp nhà thầu thắng thầu Chính mức giá dự thầu hợp lí , vừa đảm bảo không vượt giá trần chủ đầu tư đưa , vừa phải đảm bảo thấp giá dự thầu đối thủ cạnh tranh mà lại không bị thua lỗ , điều mà doanh nghiệp mong muốn đạt được, thân công ty XDCTGT 873 vậy.Để có mức giá dự thầu thấp cách hợp lí đòi hỏi nhà thầu việc thực tế khảo sát công trình mà tham gia đấu thầu phải thực số biện pháp giảm chi phí sau đây: +Lựa chọn giá dự thầu công tác khó việc định đưa giá dự thầu Muốn có giá dự thầu hoàn hảo cho đấu thầu cần có làm việc tích cực toàn thể phòng ban , đặc biệt phòng kế hoạch kĩ thuật , đưa xác biểu đơn giá chi tiết từ dó tổng hợp trình duyệt lên đơn giá dự thầu +Bố trí sử dụng hợp lí máy quản lí doanh nghiệp , tạo động sáng tạo phong cách làm việc , đồng thời tránh trì trệ dẫn đến lãng phí +Tìm tòi , nghiên cứu biện pháp cải tiến nâng cao suất lao động , góp phần làm giảm chi phí trực tiếp , đẩy nhanh tiến độ thi công Đồng thời có hình thức khen thưởng cách hợp lí nhằm cổ vũ , khích lệ 51 Chuyên đề thực tập tinh thần sáng tạo tập thể cán công nhân viên , tạo điều kiện để người tham gia nhiệt tình , hăng hái lao động hăng say , hiệu +Thường xuyên tu bổ , bảo dưỡng máy móc định kì hàng tháng , không để máy móc bị hư hỏng nặng dẫn đến không khắc phục đồ dùng để thay hư hỏng máy móc thị trường khan đắt đỏ +Đi đôi với bảo dưỡng thường xuyên phải tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu thi công lẫn sản xuất Đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ cán quản lí , công nhân kĩ thuật tạo hiểu biết đồng toàn thể cán công ty Về huy động sử dụng vốn có hiệu Bất kì doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần đến vốn Các doanh nghiệp xây dựng lại đặc biệt cần đến vốn vốn điều kiện tiên để nhà thầu tham gia dự thầu , tính chất công trình xây dựng nhà thầu phải bỏ phần lớn vốn để thi công công trình trước toán Chính lẽ mà việc huy động sử dụng vốn cách có hiệu từ lâu mục tiêu hàng đầu thân công ty Để làm tốt công việc , đồi hỏi công ty phải: + Trước hết phải tập trung vào việc huy động vốn Có vốn tay nghĩ đến việc sử dụng cho hiệu Để làm , công ty phải tạo lập nhiều mối quan hệ tín dụng với ngân hàng , để đảm bảo cung ứng vốn cách đầy đủ nhanh chóng , đặc biệt công tác bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng Điều làm cho lực cạnh tranh nhà thầu dược đảm bảo trước đối thủ cạnh tranh khác +Ngoài việc vay vốn ngân hàng , công ty huy động nguồn vốn nhàn rỗi tập thể cán công nhân viên thông qua việc 52 Chuyên đề thực tập thành lập quỹ tín dụng để giảm lượng tiền vay ngân hàng , giảm bớt gắn nặng nợ nần lãi suất + Bên cạnh để nguồn vốn vay sử dụng hợp lí , cần tránh lãng phí tất khâu thực hành tiết kiệm cách triệt để , nâng cao chất lượng công trình + Trong xây dựng , tình trạng vốn ứ đọng nhiều nguyên nhân đặc điểm bật Để tránh điều cần phải thi công nhanh chóng , dứt điểm , làm đên đâu xong đến , đảm bảo tiến độ kịp thời thu hồi vốn để nhanh chóng quay vòng vốn cho hợp đồng , công trình khác +Hiện cổ phần hoá doanh nghiệp loại hình không xa lạ với người Công ty cần đẩy nhanh cổ phần hoá cán công nhân viên người chủ thực khoản vốn góp mà bỏ ra, mặt công ty huy động lượng vốn lớn , mặt khác lại khiến cho tập thể người lao động làm việc có suất hiệu họ chịu trách nhiệm trước “tiền” mình, làm mình, đánh vào lợi ích kinh tế mà cá nhân mong đợi Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị Những năm chế quan liêu bao cấp , với nhiệm vụ chủ yếu khảo sát thiết kế công trình giao thông giúp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào , nhiều năm máy móc thiết bị , chuyển đổi chế sản xuất Công ty gặp nhiều khó khăn lao động thủ công nặng nhọc , xuất sản xuất hiệu lao động mà thấp.Đứng trước tình , kinh tế đất nước chuyển sang chế thị thị trường , công ty sớm tăng cưòng công tác đàu tư hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị phục vụ thi công sản xuất , điều bước đắn giúp công ty nhận nhiều công trình có giá trị Đến toàn máy móc 53 Chuyên đề thực tập thiết bị công ty đầu tư mua sắm có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng Những thiết bị mà công ty đầu tư mua sắm thời gian qua phát huy tối đa công suất đáp ứng yêu cầu kĩ thuật , công nghệ Đồng thời công ty mở rộng phát triển sản xuất năm tới.Trong thời gian tới , công ty cần tập trung làm số việc sau để nâng cao sức cạnh tranh công ty mặt thiết bị kĩ thuật: +Nghiên cứu tìm mua thiết bị tiến tiến phù hợp với dây chuyền công nghệ sẵn có đồng cách hợp lí Tránh tình trạng lãng phí mua không phù hợp đồng với dây chuyền cũ , gây khó khăn sử dụng +Lên kế hoạch mua sắm cách tỉ mỉ có chọn lựa số tiền đàu tư cho công việc nhỏ , cần phải có báo cáo từ trước để có thời gian chuẩn bị +Tận dụng tối đa loại máy óc phù hợp sử dụng tốt , không nên khấu hao hết mà tìm cách lí, vừa tiết kiệm cho công ty lại đỡ lãng phí ngân sách nhà nước +Cuối dù cần phải có hiểu biết máy móc thiết bị , có vận hành sử dụng hợp lí , mức , không dù có đại đến đâu thứ phế liệu mà 4.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ , công tác đào tạo bồi dưỡng cán , công nhân vận hành trọng quan tâm Hai năm gần đội ngũ công nhân kĩ thuật công ty ngày thêm vững tay nghề cử đào tạo Ban lãnh đạo Công ty cán có lực phẩm chất tôt đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trường đại học chuyên nghiệp , lớp quản lí kinh tế , trị , đồng thời qua đạo thực tiễn có nhiều kinh nghiệm công tác quản lí thi công công trình xây 54 Chuyên đề thực tập dưngj Mặt khác công ty thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kĩ thuật thông qua hình thức đào tạo chỗ Đến công ty cán côt cán mà có đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kĩ thuật xây dựng Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín công ty Công ty có tay thị trường rộng khắp trải dài từ bắc tới nam với đôí tác làm ăn lâu năm đáng tin cậy Từng có thời gian dài hoạt động bên nước bạn Lào nên công ty có nhiều thuận lợi mong muốn mở rộng thị trường sang nước Đông Nam Đó kế hoạch lâu dài hội để công ty lần khẳng định vị trí cuả thương trường.Tuy nhiên mở rộng thị trường công việc đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố , điều đồng nghĩa với nâng cao sức cạnh tranh , củng cố uy tín, tăng lợi nhuận vv Mặc dù , số biện pháp sau giúp công ty phần thúc đẩy tiến trình mở rộng thị trường: + Tiếp cận thêm nhiều đối tác làm ăn , tranh thủ niềm tin thuận lợi có từ buỏi ban đầu , đặt quan hệ trì tốt mối qun hệ +Tạo lập phát triển vững từ bên công ty Công ty có phát triển vững mạnh mở rộng làm ăn bên +Đẩy mạnh hoạt động đầu tư nhiều phương diện , không ngừng tích luỹ kinh nghiệm nâng cao uy tín Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình giám sát thi công công trình Hiện chất lượng công trình xây dựng vấn đề đặt lên hàng đầu công trình xây dựng Đi đôi với việc hoàn thành công trình thời hạn , tiến độ yêu cầu chặt chẽ chủ đầu tư chất lượng công trình , nhà thầu phải có biện 55 Chuyên đề thực tập pháp tăng cường công tác giám sát trình thi công để chất lượng công trình đảm bảo Giám sát thi công công trình đòi hỏi phải tích cực thường xuyên thực tế nắm vững chi phí , tiến độ chất lượng đạt công trình, có khả xét đoán việc cách nhanh chóng để đưa cách giải hợp lí có tình xảy Cán giám sát người có kinh nghiệm có hiểu biết sau sắc nhiều lĩnh vực , có làm công tác giám sát Để công tác giám sát đạt hiệu cao , giúp hoàn thành công trình với chất lượng tốt cần tập trung vào điểm sau đây: + Tổ chức giám sát từ buổi ban đầu , trước thi công , thi công sau thi công Giám sát để việc diễn theo kế hoạch tiến độ , đồng thời biện pháp triệt để tránh lãng phí nguồn lực, giám sát công việc cần thiết thiếu + Giám sát phải thực cách nghiêm túc có hiệu tất mặt Phát huy tinh thần tự giác đồng thời cần giám sát lẫn để phát nhanh chóng sai phạm kịp thời xử lí Công nghệ biện pháp tổ chức thi công Đây yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới việc tính toán giá dự thầu , mà việc nâng cao sức cạnh tranh cho nhà thầu , biện pháp tổ chức thi công lựa chọn công nghệ vấn đề cần trọng Với mục tiêu đảm bảo hoàn thiện công trình tiến độ với chi phí đỡ tốn biện pháp tổ chức thi công phải xem xét cẩn thận để đáp ứng lúc mục tiêu đó.Giải pháp trước mắt đề công nghệ biện pháp tổ chức thi công công ty , là: +Cần nhanh chóng hoàn thiện chuyên nghiệp việc lên kế hoạch tổ chức thi công phải có phối hợp người lập biện pháp tổ chức thi công với người trực tiếp thực thi để nhanh chóng nắm bắt , kết hợp ý tưởng , đẩy nhanh tiến độ công việc 56 Chuyên đề thực tập +Kết hợp hài hoà công nghệ chọn lựa với biện pháp thi công , không để rơi vào tình trạng thiếu đồng , sai lệch đạo thực làm chậm tiến độ thi công +Dù sử dựng công nghệ , biện pháp thi công tổ chức cần phải đảm bảo quy cách yêu cầu tối thiểu mà chủ đầu tư đặt , có tiếp tục tham gia dự thầu II/ Một số kiến nghị Kiến nghị với Nhà nước +Bấy lâu doanh nghiệp nhà nước dù không tình trạng bao cấp xong phần nằm bảo trợ Nhà nước , mà tính chủ động chưa đẩy lên mức độ phù hợp , tình trạng làm việc ù lì hiệu Cần có biện phấp mạnh mẽ để đẩy nhanh trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước , có tạo nên chủ động sáng tạo hoàn toàn tập thể cán công nhân viên công ty +Hoạt động đấu thầu dù có nước ta lâu xong hiểu biết đại đa số người , Nhà nước nên có biện pháp thiết thực để người tìm hiểu vấn đề Và để thực phục vụ tiêu chí mà đấu thầu đề , cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu nên tổ chức nhiều đấu thầu cạnh tranh rộng rãi , tiến tới xoả bỏ hoàn toàn cạnh tranh hạn chế Có nhà thầu thực dốc chơi đấu tranh sinh tồn + Bên cạnh Nhà nước nên quan tâm nhiều tới nguyện vọng mong đợi đa số doanh nghiệp , tham khảo ý kiến cân nhắc kĩ lưỡng trước định Vì định Nhà nước đưa ảnh hưởng lớn tới sống nhiều doanh nghiệp Dường từ trước tới , Nhà nước mắc phải chứng “bệnh” định bất hợp lí , lại chủ trương 57 Chuyên đề thực tập sửa đổi đương có liên quan tới định phải gánh chịu Bởi định cách hợp lí để thị trường xây dựng thêm phần sáng sủa mong đợi không riêng nhà thầu +Nhà nước cần phải trọng công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình, tránh lãng phí thất thoát nguồn vốn ngân sách Nhà nước , lảơ công trình cấp Quôc Gia đặc biệt quan trọng Kiến nghị với ngành có liên quan Các ngành có liên quan đơn vị trực tiếp xuống lệnh đạo thực đường lối chủ trương Nhà nước , nhiều không nắm sâu sát tình hình mà đơn vị không đề đạt cách chắn theo nguyện vọng phản ánh với thực tế Hơn ngành có liên quan có ảnh hưởng định đên hoạt động cá doanh nghiệp Trong lĩnh vực đầu tư , Bộ kế hoạch đàu tư quan trực tiếp định văn quy phạm pháp luật có liên quan mà loại văn có snhr hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp Hiện có nhiều ý kiến dề xuất cho quan chức này: + Cần hoàn thiện văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể việc tham gia dự thầu vấn đề có liên quan đến đấu thầu , đặc biệt vấn đề giải cac tình thườnh gặp đấu thầu +Tập trung nhiều nũa việc tạo môi trường cạnh tranh thông thoáng lành mạnh thị trường xây dựng + Thủ tục hành có liên quan cần giải cách gọn nhẹ tránh gây phiền hà , sách nhiễu Hiện có nhiều bất cập việc giải thủ tuịc hành có liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng 58 Chuyên đề thực tập Kiến nghị với cơ quan , quyền địa phương nơi có công trình thi công + Yêu cầu quan quyền địa phương nơi nhà thầu có công trình thi công tạo điều kiện để nhà thầu hoàn thành tôt công trình nhận thầu Không gây phiền hà sách nhiễu , gây khó khăn cho công ty công trình thi công , làm chậm tiến độ thời gian hoàn thành công trình +Đề nghị giúp đỡ cách tốt đa phạm vi số nguồn lực cần thiết Có nhiều công trình mà nhà thầu phải làm việc địa phương hoàn toàn xa lạ , mà công việc buổi đầu có nhiều khó khăn , nhận giúp đỡ nơi quan chức địa phương , có phối hợp họ cần thiết Kiến nghị với Tổng công ty XDCTGT Công ty XDCTGT 873 trực thuộc quản lí Tổng công ty XDCTGT nên dù đơn vị hạch toán đọc lập mô hình công ty”mẹ con” hoạt động không tách rời Do tính chủ động sáng tạo chưa phát huy đến mức cao độ Đề nghị: +Tổng công ty quan tâm nũa đến đời sông cán công nhân viên tổng công ty nói chung nói riêng công ty XDCTGT 873 Có người lao động chuyên tâm dốc sức , dốc lòng công việc chung +Tạo điều kiện để công ty tham gia nhiều đấu thầu nước phạm vi toàn quốc 59 Chuyên đề thực tập KẾT LUẬN Ngành xây dựng vốn ngành có truyền thống lâu đời cúa nứơc ta Kế thừa phát huy truyền thống , công ty xây dựng công trình giao thông 873 trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông với 25 năm bề dày kinh nghiệm hoạt động xứng đáng đơn vị anh hùng đựơc Nhà nước ghi nhận , đơn vị bạn hàng tín nhiệm Trong hoạt động đấu thầu công ty có cố gắng đáng kể cố gắng đem lại thành không nhỏ cho công ty Năng lực cạnh tranh yếu tố mà công ty gặt hái nhờ vào kinh nghiệm tham gia dự thầu suốt thời gian dài Mặc dù nhiều khả chưa khai thác hết , nhiều bất cập quản lí huy động vốn song với mạnh “đàn anh” chốn thị trường xây dựng , công ty XDCTGT 873 thực chững tỏ phương pháp làm ăn có hiệu 60 Chuyên đề thực tập MỤC LỤC Trang Lời mở đầu…………………………………………………………… Chương I Một số vấn đề lí luận đấu thầu cạnh tranh đấu thầu ………………………………………………………… I Khái quát chung đấu thầu………………………………………… Khái niệm đặc điểm đấu thầu………………………… Nguyên tắc phương thức đấu thầu……………………… 2.1.Nguyên tắc đấu thầu……………………………………………4 2.2 Phương thức đấu thầu………………………………………….4 Các loại hình đấu thầu………………………………………… 3.1 Đặc điểm đấu thầu xây lắp………………………………7 3.2 Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp…………………………….7 3.3 Hồ sơ dự thầu xây lắp……………………………………… 3.4 Tiêu chuẩn đấnh giá đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp…… II Thực tiễn cạnh tranh đấu thầu doanh nghiệp xây dựng ………………………………………………………………… 11 Vai trò chủ thầu xây dựng…………………………………… 11 Hình thức cạnh tranh doanh nghiệp đấu thầu xây lắp ……………………………………………………… 12 Các tiêu thức đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng ……………………………………………….13 Những nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng ……………………………………………………14 4.1 Kinh nghiệm nhà thầu………………………………………… 14 4.2 Số liệu tài chính………………………………………………… 15 4.3 Gía dự thầu…………………………………………………… 16 4.4 Mức độ đáp ứng mục tiêu chủ đầu tư………………… 17 61 Chuyên đề thực tập Chương II Thực trạng đấu thầu xây lắp công ty xây dựng công trình giao thông 873 ……………………………………………….18 I Giới thiệu chung công tyXDCTGT 873 …………………… 18 Qúa trình phát triển công ty thời gian qua……… 18 Cơ cấu tổ chức máy công ty……………………… 20 II Tình hình đấu thầu công ty thời gian qua………………… 27 Quy trình đấu thầu công ty…………………………… 27 1.1 Khảo sát thị trường……………………………………….27 1.2 Đơn dự thầu…………………………………………… 28 1.3 Hồ sơ mời thầu………………………………………… 28 1.4 Tham gia đấu thầu……………………………………… 29 1.5 Hoàn thiện kí hợp đồng……………………………… 29 Thực trạng đấu thầu diễn công ty XDCTGT873 ……… 29 3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu công ty XDCTGT 873 ……………………………………………33 3.1 Vốn bố trí cấu vốn………………………………… 33 3.2 Máy móc thiết bị công nghệ……………………………35 3.3 Nguồn lực người……………………………………36 4.Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh đấu thầu công ty XDCTGT 873 ………………………………… 37 4.1 Gía dự thầu ……………………………………………… 37 4.2 Năng lực tài chính……………………………………… 38 4.3 Năng lực kĩ thuật ……………………………………… 41 III Đánh giá tình hình đấu thầu sức cạnh tranh đấu thầu công tyXDCTGT 873 thời gian qua ………………… 42 Kết đạt ……………………………………………42 Những thuận lợi khó khăn ……………………………….46 2.1 Thuận lợi ………………………………………………… 46 2.2 Khó khăn ………………………………………………… 47 Đánh giá sức cạnh tranh công ty so với doanh nghiệp khác…………………………………………… 48 Chương III Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu công ty XDCTGT 873 ………………… 50 I Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu …………… 50 Về giá dự thầu…………………………………………………… 50 Về huy động sử dụng vốn có hiệu quả……………………… 51 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị……………………………… 52 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực……………………………… 53 62 Chuyên đề thực tập Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín công ty……… 54 Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình giám sát thi công công trình………………………………………… 54 Công nghệ biện pháp tổ chức thi công ……………………… 55 II Một số kiến nghị …………………………………………………… 56 Kiến nghị với Nhà nước………………………………………… 56 Kiến nghị với ngành có liên quan……………………… 57 Kiến nghị với quan quyền địa phương nơi có công trình thi công ……………………………………………… 57 Kiến nghị với tổng công ty XDCTGT ………………………… 58 Kết luận ………………………………………………………………….59 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873, Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873, Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay