trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án

150 251 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:21

tài liệu word trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án nhiều dạng NGÂN HÀNG CÂU HỎI (Câu hỏi trắc nghiệm khách quan – Lớp 11 chương trình chuẩn) CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A - CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1, Sự hút khoáng thụ đông tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu 2, Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: A Građien nồng độ chất tan B Hiệu điện màng C Trao đổi chất tế bào D Cung cấp lượng 3, Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? A Đỉnh sinh trưởng B Miền lông hút C Miền sinh trưởng D Rễ 4, Trước vào mạch gỗ rễ, nước chất khoáng hòa tan phải qua: A Khí khổng B Tế bào nội bì C Tế bào lông hút D Tế bào biểu bì Nước xâm nhập thụ động theo chế: A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C.Thẩm thấu thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D.Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất 6, Cây rau riếp chứa phần trăm sinh khối tươi thể? A 94% B 90% C 85% D 80% 7, Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo đường: A Gian bào tế bào chất B Gian bào tế bào biểu bì C Gian bào màng tế bào D Gian bào tế bào nội bì 8, Cây xương rồng khổng lồ Mĩ: A.Cao tới 30 m hấp thụ 2,5 nước / ngày B.Cao tới 25 m hấp thụ nước / ngày C Cao tới 20 m hấp thụ 1,5 nước / ngày D Cao tới 15 m hấp thụ nước / ng 9, Sự hút khoáng thụ đông tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu * 10, Cây cạn bị ngập úng lâu chết vì: A Rễ thiếu ôxi, nên hô hấp không bình thường B Lông hút bị chết C Cân bàng nước bị phá hủy D Tất * 11, Hệ rễ ảnh hưởng đến môi trường nào? A Phá hủy hệ vi sinh vật đất có lợi B Ảnh hưởng xấu đến tính chất đất C Làm giảm ô nhiễm môi trường D Tất sai * 12, Nhiều loài thực vật lông hút rễ hấp thụ chất cách: A Cây thủy sinh hấp thụ chất toàn bề mặt thể B Một số thực vật cạn ( Thông, sồi…) hấp thụ chất nhờ nấm rễ C Nhờ rễ D Cả A B BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 13 Tế bào mạch gỗ gồm A, Quản bào tế bào nội bì B.Quản bào tế bào lông hút C Quản bào mạch ống D Quản bào tế bào biểu bì 14 Động lực dịch mạch rây chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa: A Lá rễ B Giữa cành C.Giữa rễ thân D.Giữa thân 15 Động lực dịch mạch gỗ từ rễ đến A Lực đẩy ( áp suất rễ) B Lực hút thoát nước C Lực liên kết phần tử nước với với thành tế bào mạch gỗ D Do phối hợp lực: Lực đẩy, lực hút lực liên kết 16, Thành phần dịch mạch gỗ gồm chủ yếu: A Nước ion khoáng B Amit hooc môn C Axitamin vitamin D Xitôkinin ancaloit BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 17 Quá trình thoát nước qua do: A.Động lực đầu dòng mạch rây B Động lực đầu dòng mạch rây C Động lực đầu dòng mạch gỗ D Động lực đầu dòng mạch gỗ 18 Quá trình thoát nước bị ngừng lại khi: A Đưa vào tối B Đưa ánh sáng C Tưới nước cho D Tưới phân cho 19 Cơ quan thoát nước : A Cành B Lá 20 Vai trò trình thoát nước : A, Tăng lượng nước cho C Thân D Rễ B Giúp vận chuyển nước, chất từ rễ lên thân C Cân khoáng cho D Làm giảm lượng khoáng *21 Nguyên nhân tượng ứ giọt do: A phân tử nước có liên kết với tạo nên sức căng bề mặt B thoát nước yếu C độ ẩm không khí cao gây bão hòa nước D A C * 22, Cây bạch đàn có chiều cao hàng trăm mét thuộc họ A sim B đay C nghiến D sa mộc BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 23 Các nguyên tố dinh dưỡng sau nguyên tố đại lượng A C, O, Mn, Cl, K, S, Fe B Zn, Cl, B, K, Cu, S C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg D C, H, O, K, Zn, Cu, Fe 24 Khi bị vàng, đưa vào gốc phun lên ion sau xanh lại? A Mg 2+ B Ca 2+ C Fe 3+ D Na + 25 Vai trò nguyên tố Fe thể thực vật? A Hoạt hóa nhiều E, tổng hợp dịêp lục B.Cần cho trao đổi nitơ, hoạt hóa E C.Thành phần Xitôcrôm D A C 26 Vai trò nguyên tố Phốt thể thực vật? A Là thành phần Axit nuclêic, ATP B Hoạt hóa En zim C.Là thành phần màng tế bào D Là thành phần củc chất diệp lụcXitôcrôm 27 Vai trò nguyên tố clo thể thực vật? A.Cần cho trao đổi Ni tơ B Quang phân li nước, cân ion C Liên quan đến hoạt động mô phân sinh D Mở khí khổng 28 Cây hấp thụ Can xi dạng: A CaSO4 B Ca(OH)2 C Ca2+ D CaCO3 29 Cây hấp thụ lưu huỳnh dạng: A H2SO4 B SO2 C SO3 D SO42- 30 Cây hấp thụ Ka li dạng: A K2SO4 B KOH C K+ D K2CO3 BÀI 5, 16: DINH DƯỠNG NI TƠ 31 Nguyên tố ni tơ có thành phần của: A Prôteein Axitnulêic B Lipit C Saccarit D Phốt 32 Cây hấp thụ nitơ dạng: A N2+, NO-3 B N2+, NH3+ C NH+4, NO-3 D NH4-, NO+3 33, Vai trò sinh lí ni tơ gồm : A vai tró cấu trúc, vai trò điều tiết B vai trò cấu trúc C vai trò điều tiết D tất sai 34, Quá trình khử nitơrát là: A trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ B trình chuyển hóa NO3- thành NO2C trình chuyển hóa NH4+ thành NO2D trình chuyển hóa NO2- thành NO335, Quá trình đồng hóa NH4+ mô thực vật gồm đường? A Gồm đường – A hóa, chuyển vị A B Gồm đường – A hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít C Gồm đường – A hóa D tất sai 36, Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho là: A Ni tơ không khí B Ni tơ đất C Ni tơ nước D Cả A B BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 37 Ý sau không với tính chất chất diệp lục A Hấp thụ ánh sáng phần đầu cuối ánh sáng nhìn thấy B Có thể nhận lượng từ sắc tố khác C Khi chiếu sáng phát huỳnh quang D Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp 38 Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa lượng mặt trời thành ATP, NADPH quang hợp? A Diệp lục a B Diệp lục b C Diệp lục a b D Diệp lục a, b carôtenôit 39 Cấu tạo thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng? A Có cuống B Có diện tích bề mặt lớn C Phiến mỏng D Các khí khổng tập trung mặt * 40 Cấu tạo lục lạp thích nghi với chức quang hợp: A màng tilacôit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng B xoang tilacôit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp C chất nềnstrôma nơi diễn phản ứng pha tối trình quang hợp D ca 34 phương án *41 Vì có màu lục? A Do chứa diệp lục B Do chứa sắc tố carôtennôit C Do chứa sắc tố màu xanh tím D Do chứa sắc tố màu xanh tím *42 Diệp lục có màu lục vì: A sắc tố hấp thụ tia sáng màu lục B.sắc tố không hấp thụ tia sáng màu lục C sắc tố hấp thụ tia sáng màu xanh tím D sắc tố không hấp thụ tia sáng màu xanh tím BÀI 9: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3 , C4 VÀ CAM 43 Sản phẩm pha sáng dùng pha tối quang hợp gì? A NADPH, O2 B ATP, NADPH C ATP, NADPH O2 D ATP CO2 44 Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12C6 mía là: A Quang phân li nước B Chu trình CanVin C Pha sáng D Pha tối 45 Điểm giống chu trình cố định CO2 nhóm thực vật C3, C4 CAM A Chu trình Canvin xảy tế bào nhu mô thịt B Chất nhận CO2 ribulozơ- 1,5 diP C Sản phẩm pha tối APG D Có loại lực lạp 46 O2 quang hợp sinh từ phản ứng nào? A Quang phân li nước C.ô xi hóa glucôzơ B Phân giải ATP D Khử CO2 * 47 Sự giống chất đường CAM đường C4 là: A sản phẩm ổn định AOA, axits malic B.chất nhận CO2 PEP C.gồm chu trình C4 chu trình CanVin D Cả phương án * 48 Sự khác đường CAM đường C4 là: A không gian thời gian B chất C sản phẩm ổn định D Về chất nhận CO2 BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP 49 Nhiệt độ tối ưu cho trình quang hợp là: A 150C -> 250C B 350C -> 450C C 450C -> 550C D 250C -> 350C 50 Các chất hữu chủ yếu tạo nên từ: A H2O B CO2 C Các chất khoáng D Nitơ 51 Cường độ ánh sáng tăng A Ngừng quang hợp B Quang hợp giảm C Quang hợp tăng D Quang hợp đạt mức cực đại 52 Bước sóng ánh sáng có hiệu cao trình quang hợp là: A Xanh lục B Vàng C Đỏ D Da cam 53 Nước ảnh hưởng đến quang hợp: A.Là nguyên liệu quang hợp B Điều tiết khí khổng C Ảnh hưởng đến quang phổ D Cả A B Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 54 Tăng suất tròng thông qua điều khiển quang hợp là: A Tăng diện tích B.Tăng cường độ quang hợp C.Tăng hệ số kinh tế D Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế 55.Vì thực vật C4 có suất cao thực vật C3 A Tận dụng nồng độ CO2 B Tận dụng ánh sáng cao C Nhu cầu nước thấp D Không có hô hấp sáng * 56 BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 57 Vai trò quan trọng hô hấp trồng gì? A.Cung cấp lượng chống chịu B.Tăng khả chống chịu C.Tạo sản phẩm trung gian D.Miễn dịch cho 58 Giai đoạn chung cho trình lên men hô hấp hiếu khí? A Chu trình Crep B.Chuỗi chuyền điện tử electron C.Đường phân D.Tổng hợp axetyl – CoA E Khử piruvat thành axit lactic 59 Quá trình hô hấp sáng trình: A Hấp thụ CO2 giải phóng O2 bóng tối B Hấp thụ CO2 giải phóng O2 sáng C Hấp thụ O2 giải phóng CO2trong bóng tối D Hấp thụ O2 giải phóng CO2 sáng 60 Quá trình oxi hóa chất hữu xảy đâu? A.Tế bào chất B Màng ti thể C.Khoang ti thể D Quan điểm khác Nhận định sau nhất? A Hàm lượng nước tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp B Cường độ hô hấp nhiệt độ tỉ lệ thuận với C Nồng độ CO2 cao ức chế hô hấp D Cả phương án 62 Giai đoạn chung cho trình lên men hô hấp hiếu khí? A Chu trình Crep B.Chuỗi chuyền điện tử electron C.Đường phân D.Tổng hợp axetyl – CoA *63 Có phân tử ATP phân tử Axit piruvic hình thành từ phân tử glucô bị phân giải đường phân ? A phân tử B phân tử C phân tử D 36 phân tử * 64.Có phân tử ATP hình thành từ phân tử glucô bị phân giải trình lên men ? A phân tử B phân tử C phân tử D 36 phân tử * 65 Có phân tử ATP hình thành từ phân tử glucô bị phân giải trình hô hấp hiếu khí ? A 32 phân tử B 34 phân tử C 36 phân tử D 38 phân tử * 66 So sánh hiệu lượng trình hô hấp hiếu khí so với lên men A 19 lần B 18 lần C 17 lần D 16 lần *67 Vai trò ôxi hô hấp là: A phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp B giải phóng CO2 H2O C tích lũy nhiều lượng so với lên men D phương án Bài 13: THỰC HÀNH- PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT 68 Thời gian tiến hành chiết rút carôtenôít đạt hiệu là: A 20 -> 30 phút B 25 -> 30 phút C 30 -> 35 phút D 20 -> 25 phút 69 Thời gian tiến hành chiết rút diệp lục đạt hiệu là: A 20 -> 30 phút B 25 -> 30 phút C 30 -> 35 phút D 20 -> 25 phút 70 Để tiến hành chiết rút diệp lục carôtenôít người ta dùng: A Nước cất B Cồn 90 -> 96 o C H2SO4 D NaCl B – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT Bài 15, 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT 71, Tiêu hóa trình: A làm biến đổi thức ăn thành chất hữu B tạo chất dinh dưỡng NL C.biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng NL D biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ 72, Tiêu hóa nội bào thức ăn tiêu hóa : A không bào tiêu hóa B.trong túi tiêu hóa C ống tiêu hóa D A C 73, Thứ tự phận ống tiêu hóa người là: A miệng -> ruột non -> dày -> hầu -> ruột già -> hậu môn B miệng -> thực quản -> dày -> ruột non -> ruột già -> hậu môn C miệng -> ruột non -> thực quản -> dày -> ruột già -> hậu môn D miệng -> dày -> ruột non -> thực quản -> ruột già -> hậu môn 74, Thứ tự phận ống tiêu hóa giun đất là: A miệng -> hầu -> thực quản -> diều -> mề -> ruột -> hậu môn B miệng -> hầu -> mề -> thực quản ->diều -> ruột -> hậu môn C miệng -> hầu -> diều -> thực quản -> mề -> ruột -> hậu môn D miệng -> hầu -> thực quản -> mề -> diều -> ruột -> hậu môn 75 Thứ tự phận ống tiêu hóa châu chấu là: A miệng -> thực quản ->dạ dày -> diều -> ruột -> hậu môn B miệng -> thực quản -> ruột -> dày -> diều -> hậu môn C miệng -> thực quản -> diều -> dày -> ruột -> hậu môn D miệng -> thực quản -> dày -> ruột -> diều -> hậu môn 76, Thứ tự phận ống tiêu hóa chim là: A miệng -> thực quản -> diều -> dày -> dày tuyến -> ruột -> hậu môn B miệng -> thực quản -> dày tuyến -> dày -> diều -> ruột -> hậu môn C miệng -> thực quản -> dày -> dày tuyến -> diều -> ruột -> hậu môn D miệng -> thực quản -> diều -> dày tuyến -> dày -> ruột -> hậu môn 77, Các phận tiêu hóa người vừa diễn tiêu hóa học, vừa diễn tiêu hóa hóa học là: A miệng, dày, ruột non B miệng, thực quản, dày C thực quản, dày, ruột non D dày, ruột non, ruột già 78, Những điểm giống tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật : A.đều tiêu hoá ngoại bào diễn ống tiêu hoá B cấu tạo Ruột non Manh tràng C.đều gồm trình biến đổi: học hoá học D A C *79, Ưu điểm tiêu hoá thức ăn động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có quan tiêu hóa tiêu hoá? A tiêu hoá thức ăn có kích thước lớn B.TH ngoại bào nhờ enzim C tiêu hóa nội bào thành túi tiêu hóa D tiếp tục tiêu hóa nội bào *80, Tại ống tiêu hóa, thức ăn sau tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào? B chưa tạo thành chất đơn giản mà tế bào hấp thụ sử dụng A túi tiêu hóa chưa phải quan tiêu hóa C thức ăn chứa tỉ lệ dinh dưỡng cao D, A C * 81, Ống tiêu hóa cuả số động vật giun đất, châu chấu, chim có phận khác với ống tiêu hóa người : A diều giun đất côn trùng B Diều dày ( mề ) chim ăn hạt C diều thực quản giun D Cả A B * 82 Ưu điểm tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá : A dịch tiêu hóa không bị hòa loãng B thực tiêu hóa học – tiêu hóa hóa học – hấp thụ thức ăn C tiêu hóa học – hấp thụ thức ăn D A B BÀI 17 HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 83, Hô hấp động vật trình : A thể lấy ôxi từ bên vào để ô xi hóa chất tế bào B giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải cácbônic C tiếp nhận ô xi cácbônic vào thể để tạo lượng cho hoạt động sống D A B 84, Trao đổi khí qua bề mặt hô hấp có đặc điểm A.Diện tích bề mặt lớn B mỏng ẩm ướt C có nhiều mao mạc D tất 85, Trao đổi chất hệ thống khí hình thức hô hấp A ếch nhái B châu chấu C chim D giun đất 86, Ở động vật, hô hấp hiểu là: A Hô hấp ngoại bào B.Trao đổi khí thể với môi trường C.Trao đổi khí qua bề mặt thể D.Trao đổi khí qua lỗ thở côn trùng 87 Động vật dơn bào đa bào bậc thấp hô hấp A mang B qua bề mặt thể C phổi D hệ thống ống khí 88, Côn trùng hô hấp A mang B qua bề mặt thể C phổi D hệ thống ống khí 89, cá, tôm, cua hô hấp A mang B qua bề mặt thể C phổi D hệ thống ống khí 90, người hô hấp A mang B qua bề mặt thể C phổi D hệ thống ống khí * 91, Tại trao đổi khí mang cá xương đạt hiệu cao A Mang cá gồm nhiều cung mang B Mỗi cung mang gồm nhiều phiến mang C Dòng nước chảy chiều gần liên tục qua mang D Cả phương án *92.Tại phổi quan trao đổi khí hiệu ĐV cạn ? A Phổi có đủ đặc điểm củ bề mặt trtao đổi khí B.Phổi thú gồm nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí lớn C Phổi chim có hệ thống túi khí làm tăng hiệu trao đổi khí D Cả phương án BÀI 18, 19: TUẦN HOÀN MÁU 93 HTH động vật cấu tạo từ phận : A.tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn B hồng cầu C máu nước mô D bạch cầu 94.Động vật chưa có hệ tuần hoàn, chất trao đổi qua bề mặt thể : A Động vật đơn bào , Thủy Tức, giun dẹp B.Động vật đơn bào, cá C côn trùng, bò sát D trùng, chim 95, Đường máu hệ tuần hoàn kín động vật : A tim -> Mao mạch ->Tĩnh mạch -> Động mạch -> Tim B tim -> Động mạch -> Mao mạch ->Tĩnh mạch -> Tim C tim -> Động mạch -> Tĩnh mạch -> Mao mạch -> Tim D tim -> Tĩnh mạch -> Mao mạch -> Động mạch -> Tim 95a, Nhóm động vật pha trộn giữ máu giàu ooxxi máu giàu cacbôníc tim A cá xương, chim, thú B Lưỡng cư, thú C bò sát( Trừ cá sấu), chim, thú D lưỡng cư, bò sát, chim 96, Khả co giãn tự động theo chu kì tim : A hệ dẫn truyền tim B Do tim C Do mạch máu D Do huyết áp 97, Hoạt động hệ dẫn truyền tim theo thứ tự A nút xoang nhĩ phát xung điện -> Nút nhĩ thất -> Bó His -> Mạng lưới Puôckin B nút xoang nhĩ phát xung điện -> Bó His -> Nút nhĩ thất -> Mạng lưới Puôckin C nút xoang nhĩ phát xung điện -> Nút nhĩ thất -> Mạng lưới Puôckin -> Bó His D nút xoang nhĩ phát xung điện -> Mạng lưới Puôckin -> Nút nhĩ thất -> Bó His 98, Thứ tự với chu kì hoạt động tim A Pha co tâm nhĩ -> pha giãn chung -> pha co tâm thất B Pha co tâm nhĩ -> pha co tâm thất -> pha giãn chung C Pha co tâm thất -> pha co tâm nhĩ -> pha giãn chung D pha giãn chung -> pha co tâm thất -> pha co tâm nhĩ 99, Huyết áp là: A áp lực dòng máu tâm thất co B áp lực dòng máu tâm thất dãn C áp lực dòng máu tác dụng lên thành mạch D dosự ma sát máu thành mạch 100, Huyết áp thay đổi yếu tố Lực co tim Khối lượng máu Nhịp tim Số lượng hồng cầu Độ quánh máu Sự đàn hồi mạch máu Đáp án là: A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, D 1, 2, 3, 5, 101, Trong hệ mạch huyết áp giảm dần từ A động mạch → tiểu động mạch → mao mạch → tiểu tĩnh mạch → tĩnh mạch B tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → động mạch C động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → tĩnh mạch D mao mạch → tiểu động mạch → động mạch → tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch 102, Ở người trưởng thành nhịp tim thường : A 95 lần/phút B 85 lần / phút C 75 lần / phút D 65 lần / phút *103, ưu điểm hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở : A Tronmáu chảy ĐM áp lực cao trung bình, B.tốc độ máu chảy nhanh, máu xađến quan nhanh C đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất thể D Cả phương án *104, Ưu điểm vòng tuần hoàn kép so với vòng tuần hoàn đơn? A áp lực đẩy máu lưu thông hệ mạch lớn, chảy nhanh , xa B tăng hiệu qủa cung cấp O2 chất dinh dưỡng cho TB, C đồng thời thải nhanh chất thải D Cả phương án * 105 Tăng HA do: A tuổi cao,di truyền B béo phì, vận động Câu 518: Biện pháp làm tăng hiệu thụ tinh nhất? a/ Thay đổi yếu tố môi trường b/ Thụ tinh nhân tạo c/ Nuôi cấy phôi d/ Sử dụng hoocmôn chất kích tổng hợp Câu 519: Điều hoà ngược âm tính diễn trình sinh tinh trùng khi: a/ Nồng độ GnRH cao b/ Nồng độ testôstêron cao c/ Nồng độ testôstêron giảm d/ Nồng độ FSH LH giảm Câu 520: Ý khong với sinh đẻ có kế hoạch? a/ Điều chỉnh khoảng cách sinh b/ Điều chĩnh sinh trai hay gái c/ Điều chỉnh thời điểm sinh d/ Điều chỉnh số Câu 521: Ý không với vai trò thoát nước lá? a/ Tạo sức hút nước rể b/ Làm giảm nhiệt độ bề mặt c/ Làm cho khí khổng mở khí CO từ không khí vào cung cấp cho trình quang hợp d Làm cho khí khổng mở khí O2 thoát không khí Câu 522: Hô hấp sáng trình hô hấp: a/ Làm tăng sản phẩm quang hợp b/ Xảy bóng tối c/ Tạo ATP d/ Xảy ánh sáng Đáp án Chương IV SINH SẢN SINH SẢN Ở THỰC VẬT Câu 440: d/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn  Tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 441: b/ Rêu, Câu 442d/ Chiết cành Câu 443b/ Tạo giống mẹ, kết hợp giao tử đực Câu 444: d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch biết trước đặc tính Câu 445: c/ Thân rễ Câu 446: a/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh thực vật có xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể Câu 447: d/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành lưỡng bội Câu 448: c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 449: b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 450: b/ Để tập trung nước nuôi cành ghép Câu 451: d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 452: c/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài Câu 453: c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 454: d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống Câu 455: a/ Tạo từ phần quan sinh dưỡng Câu 456: b/ Sự kết nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử Câu 457a/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 458: c/ Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực mang n Câu 459d/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 460c/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 461: b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa Câu 462: b/ Quả không hạt đơn tính Câu 463: b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử nhân nội nhũ Câu 464c/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài Câu 465: d/ Mọi hạt thực vật có hoa có nội nhũ Câu 466: c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội Câu 467a/ Tế bào mẹ 2n; tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao tử mang n Câu 468: d/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 3n Câu 469: d/ Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ nảy mầm SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 470: d/ Có khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện môi trường Câu 471: d/ Thụ tinh làm tăng hiệu thụ tinh Câu 472: c/ Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống mình, kết hợp tinh trùng trứng Câu 473: c/ Trực phân nguyên phân Câu 474: a/ Phân mảng, nảy chồi Câu 475: b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 476: b/ Chuyển nhân tế bào xô ma (2n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi phát triển thành thể Câu 477: c/ Tạo hệ cháu đồng mặt di truyền, nên thích ứng trước điều kiện môi trường thay đổi Câu 478: a/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ Câu 479b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 480: d/ Phân đôi Câu 481: c/ Trinh sinh Câu 482: d/ Sự klết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội (n) hai giao tử đực tạp thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng (2n) hợp tử Câu 483: b/ Các động vật lưỡng tính có hình thức tự thụ tinh Câu 484: c/ Trinh sinh Câu 485: b/ Bào tử phát triển thành thể Câu 486: b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính có hình thức sinh sản hữu tính Câu 487: c/ Phân đôi Câu 488: b/ LH, FSH Câu 489: b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testôstêrôn Câu 590: d/ Hệ nội tiết Câu 591: a/ Ức chế tuyến yên sản xuất FSH Câu 592: c/ Inhibin Câu 593: b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 594: a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 595: b/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động Câu 596: a/ Thế hệ sau có tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác tạo đa dạng mặt di truyền, làm xuất nhiều biến dị tổ hợp có khả thích nghi với thay đổi môi trường Câu 597:a/ Prôgestêron vad Ơstrôgen Câu 598: a/ Kích thích phát triển nang trứng Câu 599: d/ Cho hiệu suất thụ tinh cao Câu 500: a/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 501: c/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH FSH Câu 502: c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 503: c/ Testôstêron Câu 504: c/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ Câu 505: a/ Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý Câu 506: b/ Thụ tinh nhân tạo bên thể Câu 507: b/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 508: c/ Nuôi cấy phôi Câu 509: b/ Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn Câu 510: d/ Nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen cao Câu 511: a/ Phân lập loại giao tử mang nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y sau cho thụ tinh Câu 512: d/ Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn chất kích thích tổng hợp Câu 513: a/ Cơ chế xác định giới tính Câu 514: d/ Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai gái Câu 515: a/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng không chín không rụng Câu 516: b/ Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn chất kích thích tổng hợp Câu 517: b/ Thụ tinh nhân tạo Câu 518: b/ Nồng độ testôstêron cao Câu 519: b/ Điều chĩnh sinh trai hay gái Câu 520: d Làm cho khí khổng mở khí O2 thoát không khí Câu 521: d/ Xảy ánh sáng Câu hỏi ôn tập sinh học 11 - Sinh lý Động vật theo chương (có lời giải ) Câu hỏi ôn tập sinh học 11 Hệ thống câu hỏi tự luận ôn tập kiến thức Sinh học 11 Tài liệu tham khảo cho giáo viên tư liệu tự học cho học sinh Hệ thống câu hỏi gồm phần : Cảm ứng động vật Bài 1: Hãy nêu chiều hướng tiến hoá hình thức cảm ứng động vật? Lời giải + Về quan cảm ứng: từ chỗ chưa có quan chuyên trách đến chỗ có quan chuyên trách thu nhận trả lời kích thích động vật có hệ thần kinh, từ dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi, thần kinh hạch cuối dạng thần kinh ống + Về chế cảm ứng (sự tiếp nhận trả lời kích thích): từ chỗ biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin gây nên vận động chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) đến tiếp nhận dẫn truyền kích thích trả lời lại kích thích (ở sinh vật đa bào) + động vật có hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi, từ phản xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ mà thể thích ứng linh hoạt trước đổi thay điều kiện môi trường Sự hoàn thiện hình thức cảm ứng kết trình phát triển lịch sử, bảo đảm cho thể thích nghi để tồn phát triển Bài 2: Điện nghỉ gì? Điện nghỉ hình thành nào? Lời giải Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, phía màng tế bào tích điện âm so với phía màng tích điện dương Điện nghỉ hình thành chủ yếu do: + Nồng độ ion kali bên cao bên tế bào + Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc K +) nên K + sát màng tế bào đồng loạt từ tế bào tập trung sát mặt màng tế bào, làm cho mặt màng tích điện dương so với mặt màng tích điện âm + Bơm Na - K vận chuyển K + từ phía bên trả vào phía bên màng tế bào giúp trì nồng độ K + bên tế bào cao bên tế bào Bài 3: Trình bày vai trò bơm Na - K ? Lời giải Bơm Na - K chất vận chuyển (bản chất prôtêin) có màng tế bào Bơm có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía trả vào phía màng tế bào làm cho nồng độ K+ bên tế bào cao bên tế bào, trì điện nghỉ Hoạt động bơm Na - K tiêu tốn lượng Năng lượng ATP cung cấp (hình 27.3) Bơm Na B - K có vai trò chế hình thành điện hoạt động Bơm chuyển Na+ từ phía trả phía màng tế bào trường hợp điện hoạt động xuất Bài 4: Điện hoạt động gì? Điện hoạt động hình thành ? Lời giải - Điện hoạt động biến đổi nhanh điện nghỉ màng tế bào, từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái phân cực - Khi bị kích thích, cổng Na + mở rộng nên Na + khuếch tán qua màng vào bên tế bào gây phân cực đảo cực Tiếp đó, cổng K + mở rộng hơn, cổng Na + đóng lại K + qua màng tế bào dẫn đến tái phân cực Bài 5: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh màng miêlin khác có màng miêlin nào? Tại xung thần kinh lan truyền sợi thần kinh có màng miêlin theo cách nhảy cóc ? Lời giải - Trên sợi thần kinh màng miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên - Trên sợi thần kinh có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh so với sợi màng miêlin - Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc phân cực, đảo cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Bài 6: Nêu khái niệm xi náp Cấu tạo xi náp hoá học ? Quá trình chuyển giao xung thần kinh qua xináp gồm giai đoạn ? Lời giải - Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến ) - Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp chuỳ xináp Chuỳ xináp có túi chứa chất trung gian hoá học - Các giai đoạn trình chuyển giao xung thần kinh qua xi nap + Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp làm Ca ++ vào chuỳ xináp + Ca++ làm cho túi chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước vỡ Chất trung gian hoá học qua khe xináp đến màng sau + Chất trung gian hoá học gắn vào thụ quan màng sau gây xuất điện hoạt động màng sau Điện hoạt động hình thành lan truyền tiếp Bài 7: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh khác cung phản xạ nào? Lời giải Truyền xung sợi thần kinh Hưng phấn truyền sợi thần kinh dạng xung thần kinh theo hai chiều (kể từ nơi kích thích) Truyền xung cung phản xạ Trong cung phản xạ hưng phấn dẫn truyền theo chiều định từ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến quan đáp ứng Bài 8: Dựa vào đặc điểm cấu tạo dẫn truyền hưng phấn qua xinap Hãy giải thích tác dụng loại thuốc atrôpin, aminazin người dipterex giun kí sinh hệ tiêu hoá lợn Lời giải - Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap làm khả nhận cảm màng sau xinap với chất axetylcholin, làm hạn chế hưng phấn làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau - Thuốc aminazin có tác dụng tương tự enzim aminoxidaza làm phân giải adrenalin, làm giảm bớt lượng thông tin não nên dẫn đến an thần - Thuốc tẩy giun sán dipterex lợn uống vào ruột thuốc ngấm vào giun sán phá huỷ enzim cholinesteraza xinap Do đó, phân giải chất axetylcholin không xảy Axetylcholin tích tụ nhiều màng sau xinap gây hưng phấn liên tục, giun sán co tetanos liên tục làm chúng cứng đờ không bám vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân Bài 9: Tập tính ? Phân biệt cho ví dụ tập tính bẩm sinh tập tính học ? Lời giải Tập tính chuỗi phản ứng động vật trả lời lại kích thích từ môi trường (bên bên thể) nhờ động vật thích nghi với môi trường sống tồn + Tập tính bẩm sinh hoạt động động vật, sinh có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài Ví dụ: Nhện thực nhiều động tác nối tiếp để kết nối sợi tơ thành lưới Tập tính phóng lưỡi bắt mồi cóc, tập tính sinh sản động vật, tập tính di cư, ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản + Tập tính học loại tập tính hình thành trình sống, thông qua học tập rút kinh nghiệm, thay đổi Ví dụ: Một số động vật vốn không sợ người bị đuổi bắt, chúng học kinh nghiệm chạy trốn thật nhanh nhìn thấy người, chuột nghe tiếng mèo kêu bỏ chạy Bài 10: Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, tập tính chúng hầu hết tập tính bẩm sinh, sao? Lời giải Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên khả học tập thấp, việc học tập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên nhiều thời gian cho việc học tập Do khả tiếp thu học nhiều thời gian để học rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên động vật sống tồn chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh Bài 11: Tại động vật có hệ thần kinh phát triển người có nhiều tập tính học được? Lời giải Động vật có hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm.Tập tính ngày hoàn thiện phần học tập bổ xung ngày nhiều chiếm ưu so với bẩm sinh Ngoài động vật có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hoàn thiện tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống biến đổi Bài 12: Hãy cho biết ưu điểm nhược điểm tập tính sống bầy đàn động vật Hướng dẫn - ưu điểm tập tính sống bầy đàn kiếm ăn, tự vệ, bảo vệ non, xây dựng nơi ở: + Kiếm ăn: chó sói chung sức săn đuổi mồi, đầu đàn hươu hướng dẫn đàn tìm đến nơi nhiều thức ăn + Tự vệ: gặp nguy hiểm, nhiều bầy đàn bò rừng đực quây thàng vòng tròn bảo vệ non + Xây dựng nơi ở: kiến, mối, ong hợp sức xây tổ - Nhược điểm: tập trung số lượng lớn nhiều dẫn đến khó khăn thức ăn Bài 13: số loài chó sói, cá thể thường sống thành đàn chiếm vùng lãnh thổ định, chúng săn mồi bảo vệ lãnh thổ, đàn có chó sói đầu đàn Con đầu đàn có đầy quyền lực ăn mồi trước sau thừa đến có thứ bậc Không thế, đầu đàn quyền sinh sản Khi đầu đàn chết già yếu khoẻ mạnh thứ đứng đầu đàn lên thay Các tượng mô tả hai loại tập tính xã hội quan trọng loài sói Hãy cho biết loại tập tính tập tính mang lại lợi ích cho loài? Lời giải - Cả hai loại tập tính xã hội tập tính lãnh thổ thứ bậc góp phần hạn chế tăng trưởng mức quần thể - Nhiều loài sinh vật có tập tính lãnh thổ tập tính thứ bậc hạn chế tăng trưởng quần thể mức sức mang môi trường Các tập tính làm giảm tỷ lệ sinh cách hạn chế số đực phép tham gia sinh sản - Tập tính thứ bậc có ý nghĩa quan trọng quần thể đảm bảo trì vốn gen tốt tập trung đầu đàn Bài 14: Thế hành động rập khuôn? Hành động rập khuôn có liên quan tới năng? Lời giải Khi vật phản ứng lại tín hiệu môi trường loạt hành động mà hành động khơi mào xảy hành động tự động diễn Tập tính đặc thù cho loài Người ta gọi tập tính kiểu hành động rập khuôn Bản loạt hành động rập khuôn mang tính di truyền Khi vật lần gặp tín hiệu môi trường phản ứng lại hành động mang tính rập khuôn đặc thù cho loài tập tính gọi Sinh trưởng phát triển thực vật Bài 1: Khái niệm sinh trưởng, phát triển, sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật Lời giải - Sinh trưởng thực vật trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) thể tăng số lượng kích thước tế bào - Phát triển trình biến đổi chất lượng cấu trúc chức sinh hoá tế bào làm hoa, kết quả, tạo hạt - Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài thân rễ hoạt động mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ - Sinh trưởng thứ cấp thân gỗ tầng phát sinh mạch dẫn (mô phân sinh bên) hoạt động tạo Sinh trưởng thứ cấp tạo gỗ lõi, gỗ dác, mạch rây Bài 2: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp điểm ? Lời giải Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) hoạt động mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài mô phân sinh đỉnh thân mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên Bài 3: Trình bày mối liên quan sinh trưởng phát triển thực vật Lời giải Sinh trưởng phát triển hai trình liên tiếp trình trao đổi chất Sự biến đổi số lượng rễ, thân, dẫn đến thay đổi chất lượng hoa, hạt Hai trình gọi pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc hoa) Một quan hay phận sinh trưởng nhanh phát triển chậm hay ngược lại hai nhanh hay chậm Bài 4: Hoocmôn thực vật gì? Nêu đặc điểm chung chúng Lời giải Hoocmôn thực vật chất hữu thân thể tiết có tác dụng điều hoà hoạt động phần khác Đặc điểm chung: - Là hợp chất hữu tạo nên phần thể di chuyển đến phần khác, gây tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng - Với nồng độ thấp gây biến đổi lớn thể - Trong cây, hoocmon thực vật di chuyển mô mạch gỗ mạch libe - Phitôhoocmoncó tính chuyên hoá thấp nhiều so với hoocmon động vật bậc cao - Khác biệt với enzym chất xúc tác cho phản ứng sinh hoá, hoocmon hoạt hoá chương trình phát sinh hình thái kíc thích hạt chồi nảy mầm bao gồm nhiều trình nhiều phản ứng hoá sinh Bài 5: Có nhóm hoocmôn thực vật Nêu tên hoocmôn nhóm ví dụ chúng Lời giải Auxin: kích thích rễ cành giâm (chiết) kích thích thụ tinh tạo hạt Gibêrêlin: pha ngủ cho mầm hạt, củ khoai tây tạo không hạt Xitôkinin: Nuôi cấy tế bào mô thực vật (nhân giống vô tínha) kích thích sinh trưởng chồi non Êtilen: Thúc xanh chóng chín cảm ứng hoa dứa (tạo dứa trái vụ) Axit abxixic: ức chế hạt nảy mầm kích thích rụng Bài 6: Một ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn hoa Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn cho đúng? Cho ví dụ quang chu kì cụ thể để hoa Cây hoa không quang chu kì: 12 chiếu sáng / tối / bật sáng tối / tối? Lời giải Phải hiểu số đêm dài ngày dài Vì tất quang chu kì có số đêm làm cho ngày dài hoaP Ví dụ 16 chiếu sáng /8 tối Ra hoa thời gian ban đêm R (thời gian tối định trình hoa ta cắt đêm dài 12 tối thành đêm ngắn (6 tối) Ví dụ long hoa trái vụ vào mùa đông ta thắp đèn ban đêm Sinh trưởng, phát triển động vật I- Bài tập có lời giải Bài 1: Dưới sơ đồ phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn qua biến thái không hoàn toàn Em thích cho sơ đồ phân biệt phát triển qua biến thái không qua biến thái? Phát triển qua biến thái hoàn toàn không hoàn toàn? Lời giải - Chú thích hình: + Hình 1: Phát triển không qua biến thái + Hình 2: Phát triển qua biến thái hoàn toàn + Hình 3: Phát triển qua biến thái không hoàn toàn - Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lý trình sinh trưởng phát triển động vật gọi biến thái - Phát triển không qua biến thái (sinh trưởng phát triển trực tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành - Phát triển qua biến thái (sinh trưởng phát triển gián tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý hoàn toàn khác với trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu sinh trưởng phát triển mà non có hình dạng, cấu tạo sinh lí hoàn toàn khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn biến đổi trung gian non biến đổi thành trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái không hoàn toàn kiểu sinh trưởng phát triển mà non chưa phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác non biến đổi thành trưởng thành Bài 2: Tại thiếu iốt thức ăn nước uống, động vật non trẻ em chậm ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhăn, trí tuệ thấp? Lời giải Iốt hai thành phần cấu tạo nên tirôxin Thiếu iốt dẫn tới thiếu tirôxin Thiếu tirôxin dẫn đến làm giảm trình chuyển hoá giảm sinh nhiệt tế bào nên động vật người chịu lạnh Thiếu tirôxin làm giảm trình phân chia lớn lên tế bào, hậu trẻ em động vật non chậm ngừng lớn, nếp nhăn, trí tuệ thấp Bài 3: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển động vật nhiệt động vật biến nhiệt nào? Lời giải - Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rétt) làm thân nhiệt động vật giảm theo, trình chuyển hoá thể giảm chí bị rối loạn, hoạt động sống động vật sinh sản, kiếm ăn giảm Điều làm trình sinh trưởng phát triển chậm lại - Đối với động vật nhiệt, nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rétt), thân nhiệt cao nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh Để bù lại số lượng nhiệt trì thân nhiệt ổn định, chế chống lạnh tăng cường, trình chuyển hoá tế bào tăng lên, chất bị ôxy hoá nhiều hơn, không ăn đầy đủ để bù lại chất bị ôxy hoá (tăng phần ăn so với ngày bình thườngt) động vật bị sút cân dễ mắc bệnh, chí chết Tuy nhiên, vào ngày trời rét, ăn uống đầy đủ động vật tăng cân thể tăng cường chuyển hoá tích luỹ chất dự trữ chống rét Bài 4: Tại cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm chiều tối (khi ánh sáng yếu) có lợi cho sinh trưởng phát triển chúng? Lời giải - Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại g) giúp đẩy mạnh trình hình thành xương trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D có vai trò chuyển hoá canxi để hình thành xương qua ảnh hưởng lên trình sinh trưởng phát triển trẻ - Không nên tắm cho trẻ ánh sáng mạnh nhiều tia cực tím có hại cho phát triển của trẻ II- tập tự giải: Bài 1: Tại gà trống sau bị cắt bỏ tinh hoàn phát triển không bình thường: mào nhỏ, cựa, gáy, sinh dục, béo lên? Bài 2: Vào thời kì dậy nam nữ loại hoocmôn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất tâm sinh lí? Bài 3: Tại thức ăn lại ảnh hưởng mạnh lên sinh trưởng phát triển động vật? Bài 4: Tại sâu bướm phá hoại cối, mùa màng ghê gớm, bướm trưởng thành thường không gây hại cho trồng? Bài 5: Điều xảy cắt bỏ tuyến giáp nòng nọc? Bài 6: Tuổi dậy có đặc điểm tác động hoocmon nào? Bài 7: Cho vài ví dụ yếu tố môi trường sống ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật người Bài 8: Hãy tìm số ví dụ thực tiễn cải tạo di truyền tạo giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh, suất cao Sinh sản A- sinh sản thực vật I- tập có lời giải: Bài 1: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản vô tính Lời giải *Sinh sản vô tính có ưu điểm: + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu Vì vậy, có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp + Tạo cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh + Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ đặc điểm di truyền + Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn + Cho phép tăng hiệu suất sinh sản tiêu tốn lượng cho việc tạo giao tử thụ tinh *Sinh sản vô tính có nhược điểm: Tạo hệ cháu giống mặt di truyền điều kiện sống thay đổi, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết Bài 2: Khi ghép cành phải cắt bỏ hết cành ghép phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép? Nêu ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt Lời giải - Phải cắt bỏ hết ghép để giảm nước qua đường thoát nước nhằm tập trung nước nuôi tế bào cành ghép, tế bào mô phân sinh, đảm bảo - Phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghéph) vào gốc ghép nhằm để mô dẫn (mạch gỗ mạch libem) nhanh chóng nối liền bảo đảm thông suốt cho dòng nước chất dinh dưỡng từ gốc ghép đến tế bào cành ghép mắt ghép dễ dàng ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt: - Giữ nguyên tính trạng người mong muốn - Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn từ cành giâm cành chiết sớm hoa, kết quả: 2-5 năm tuỳ loài cây, tuỳ tuổi sinh lý cành Bài 3: Nêu vai trò sinh sản vô tính chu trình sống thực vật vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nông nghiệp Lời giải Sinh sản vô tính giúp trì nòi giống, sống qua mùa bất lợi dạng thân củ, thân rễ, hành phát triển nhanh gặp điều kiện thuận lợi Vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nông nghiệp: trì tính trạng tốt cho người, nhân nhanh giống cần thiết thời gian ngắn, tạo giống trồng bệnh, giống khoai tây bệnh, phục chế giống trồng quý bị thoái hoá nhờ nuôi cấy mô tế bào thực vật, giá thành thấp, hiệu kinh tế cao Bài 4: Sinh sản hữu tính gì? thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hợp giao tử đực S (n) (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thể Sinh sản hữu tính thực vật có hoa thực hoa: + Sự hình thành giao tử thực vật: giao tử hình thành từ thể giao tử, thể giao tử lại sinh từ bào tử đơn bội qua giảm phân + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) Bài 5: Nêu đặc trưng sinh sản hữu tính? Lời giải Sinh sản hữu tính có đặc trưng sau: - Trong sinh sản hữu tính có trình hình thành hợp tế bào sinh dục (các giao tử), có trao đổi, tái tổ hợp hai gen - Sinh sản hữu tính gắn liền với giảm phân để tạo giao tử Sinh sản hữu tính ưu việt so với sinh sản vô tính: + Tăng khả thích nghi hậu môi trường sống biến đổi + Tạo đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên tiến hoá Bài 6: Tại nói sinh sản hữu tính làm tăng khả thích nghi giúp cho quần thể tồn môi trường biến động? Lời giải Cơ sở sinh sản hữu tính phân bào giảm nhiễm mà điểm mấu chốt hình thành giao tử đực (tinh trùng) giao tử (noãn) kết hợp chúng Sinh sản hữu tính làm tăng tính biến dị di truyền hệ Thông qua giảm phân thụ tinh ngẫu nhiên, nhiều tổ hợp gen khác hình thành từ số gen ban đầu Mức biến dị di truyền quần thể lớn khả khả thích nghi với môi trường biến động ngày cao Trên nguyên tắc môi trường thay đổi hoàn toàn đột ngột, cá thể có mang tổ hợp di truyền biến dị khác lạ có nhiều may, thích nghi cá thể có kiểu gen đồng giống hệt bố mẹ Bài 7: Trình bày trình hình thành hạt? Lời giải - Hình thành hạt Noãn thụ tinh (chứa hợp tử tế bào tam bội) phát triển thành hạt Hợp tử phát triển thành phôi Tế bào tam bội phân chia tạo thành khối đa bào giàu chất dinh dưỡng gọi nội nhũ Nội nhũ (phôi nhũ) mô nuôi dưỡng phôi phát triển Có hai loại hạt: hạt nội nhũ (hạt Một mầm) hạt không nội nhũ (hạt Hai mầm) - Hình thành + Quả bầu nhuỵ phát triển thành Bầu nhuỵ dày lên, chuyên hoá túi chứa hạt, bảo vệ hạt giúp phát tán hạt + Quả thụ tinh noãn (quả giả) gọi đơn tính Quả hạt chưa đơn tính hạt bị thoái hoá Bài 8: Nêu nét đặc trưng giống khác trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đựct) túi phôi (thể giao tử cáit) Lời giải * Giống nhau: Từ tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân hình thành nên giao tử đơn bội (n) Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân hình thành nên thể giao tử: Thể giao tử đực (hạt phấn) thể giao tử (túi phôi) * Khác nhau: Tất cá tiểu bào tử (bào tử đực n) thực lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (thể giao tử) Trong lúc đó, từ đại bào tử đơn bội (bào tử cái) tiêu biến, có đại bào tử xếp sống sót tiến hành lần nguyên phân để tạo nên tíu phôi thể giao tử cái) Bài 9: Thụ tinh kép gì? ý nghĩa phát triển cây? Lời giải + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) + Vai trò thụ tinh kép đảm bảo chắn dự trữ chất dinh dưỡng noãn thụ tinh để nuôi phôi phát triển hình thành non tự dưỡng đảm bảo cho hậu khả thích nghi với điều kiện biến đổi môi trường sống để trì nòi giống II- Bài tập tự giải Bài : Nêu lợi ích phương pháp nhân giống vô tính Bài : Tại ăn lâu năm người ta thường chiết cành? Bài : Sinh sản gì? Thế sinh sản vô tính? Vì cá thể sinh sản vô tính giống hệt thể mẹ? Bài 4: Nêu hình thức sinh sản vô tính thực vật Sinh sản động vật I- Bài tập có lời giải: Bài 1: Cho biết điểm giống khác hình thức sinh sản vô tính động vật? Lời giải * Điểm giống nhau: + Từ cá thể sinh nhiều cá thể có nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, kết hợp tinh trùng trứng mới.m * Điểm khác nhau: + Phân đôi dựa phân chia đơn giản chất tế bào nhân (tạo eo thắt để phân chia nhân chất tế bào) + Trinh sản dự phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể có nhiễm sắc thể đơn bội + Mọc chồi dựa phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành chồi con, sau chồi tách khỏi mẹ tạo thành cá thể + Phân mảnh dựa mảnh vụn vỡ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo thể Bài 2: Quá trình sinh sản hữu tính động vật gồm giai đoạn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hầu hết loài động vật trình bao gồm giai đoạn nối tiếp nhau, là: + Giai đoạn hình thành tinh trùng trứng + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với tạo thành hợp tử) + Giai đoạn phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành thể mới) Bài 3: Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục - ưu động vật lưỡng tính cá thể sau thụ tinh sinh con, trong cá thể đơn tính có cá thể sinh Bài 4: Nêu ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài? Lời giải ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài: Thụ tinh có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nước để gặp trứng, lý giải thích động vật thụ tinh thường đẻ nhiều trứng Thụ tinh hình thức thụ tinh đưa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao Bài 5: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ trứng? Lời giải ưu điểm đẻ trứng: + Động vật mang thai nên không gặp khó khăn di chuyển động vật đẻ mang thai + Trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phôi thai nước, ánh sáng mặt trời mạnh, xâm nhập vi trùng Nhược điểm đẻ trứng: + Phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp ổn định, nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, tỉ lệ trứng nở thành thấp Các loài ấp trứng (các loài chim) tạo nhiệt độ thuận lợi cho phôi thai phát triển nên thường có tỉ lệ trúng nở thành cao + Trứng phát triển thể nên dễ bị loài động vật khác ăn Bài 6: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ con? Lời giải ưu điểm đẻ con: + động vật có vú, chất dinh dưỡng từ thể mẹ qua thai để nuôi thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp cho phát triển phôi thai + Phôi thia bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn + Nhờ lý nên tỉ lệ chết phôi thai thấp Nhược điểm đẻ con: + Mang thai gây khó khăn cho động vật bắt mồi, chạy chốn kẻ thù Thời kỳ kỳ mang thai động vật phải ăn nhiều để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, không kiếm đủ thức ăn động vật suy dưỡng, phát sinh bệnh tật, non sinh yếu nhẹ cân Bài 7: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản hữu tính? Lời giải ưu điểm sinh sản hữu tính: + Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền, động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi + Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn Nhược điểm sinh sản hữu tính: + Không có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Bài 8: Trong trình tiến hoá, động vật tiến từ nước lên sống cạn gặp trở ngại liên quan đến sinh sản? trở ngại khắc phục nào? Lời giải Những trở ngại liên quan đến sinh sản: + Thụ tinh không thực môi trường nước + Trứng đẻ bị khô dễ bị tác nhân khác làm hư hỏng nhiệt độ cao thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập Khắc phục: + Đẻ trứng có vỏ bọc dày phôi thai phát triển thể mẹ + Thụ tinh Bài 9: Nêu chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính động vật? Lời giải * Chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính động vật: - Về quan sinh sản: + Từ chỗ chưa có phân hoá giới tính đến có phân hoá giới tính (đực, cái) + Từ chỗ chưa có quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có quan sinh sản rõ ràng + Từ chỗ quan sinh sản đực nằm thể (lưỡng tính) đến chỗ quan nằm thể riêng biệt: cá thể đực cá thể (đơn tính) - Về phương thức sinh sản: + Từ thụ tinh môi trường nước đến thụ tinh với hình thành quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao không lệ thuộc vào môi trường + Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phốig), bảo đảm cho đổi vật chất di truyền Thụ tinh chéo chủ yếu xảy động vật đơn tính, nhiên số động vật lưỡng tính xảy thụ tinh chéo chín không đồng giao tử qaun sinh dục đực nằm xa thể - Về bảo vệ phôi chăm sóc con: Càng lên cao bậc thang tiến hoá, điều kiện đảm bảo cho phát triển phôi từ trứng thụ tinh tỏ hữu hiệu: + Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc + Từ chỗ sinh không bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng đến chỗ bảo vệ, chăm sóc nuôi dưỡng Chính đặc điểm tiến hoá hình thức sinh sản động vật đảm bảo cho tỉ lệ sống sót cá hệ ngày cao tỉ lệ sinh ngày giảm Sự giảm tỉ lệ sinh dấu hiệu tiến hoá sinh sản Bài 10: Có thể điều hoà sinh sản động vật chế nào? Lời giải Quá trình sinh sản động vật diễn bình thường nhờ động vật có chế điều hoà sinh sản Cơ chế điều hoà sinh sản chủ yếu chế điều hoà sản sinh tinh trùng sản sinh trứng Quá trình sản sinh tinh trùng trứng chịu chi phối hệ nội tiết, hệ thần kinh yếu tố môi trường, hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng Tuyến nội tiết tăng hay giảm tiết hoocmon sinh dục tác động trực tiếp lên trình sản sinh tinh trùng tinh hoàn sản sinh trứng buồng trứng Hệ thần kinh chi phối trình sản sinh tinh trùng trứng thông qua hệ nội tiết, yếu tố môi trường ảnh hưởng đến trình sản sinh tinh trùng trứng thông qua tác động lên hệ thần kinh hệ nội tiết Bài 11: Cho biết tên hoomon ảnh hưởng lên trình phát triển, chín, rụng trứng tác động chúng đến trình Lời giải Các hoocmon tham gia điều hoà sản sinh trứng hoocmon FSH LH tuyến yên Vùng đồi tiết yếu tố giải phóng GnRH điều hoà tuyến yên tiết FSH LH FSH kích thích phát triển nang trứng (nang trứng bao gồm tế bào trứng tế bào hạt bao quanh tế bào trứngn, nang trứng sản xuất estrôgen) LH kích thích nang trúng chín rụng trứng, hình thành trì hoạy động thể vàng Thể vàng tiết hoocmon prôgestêron estrôgen Hai hoocmon kích thích niêm mạc phát triển (dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng đồi tuyến yên tiết GnRH, FSH LH Bài 12: Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron prôgestêron + estrôgen tổng hợp) tránh thai Tại sao? Lời giải Uống viên thuốc tránh thai ngày làm cho nồng độ hoocmon máu cao gây ức chế lên tuyến yên vùng đồi giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng không chín không rụng, giúp tránh thai Bài 13: Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp nào? Lời giải Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp như: - Điều chỉnh số động vật cách sử dụng hoocmôn (tự nhiên tổng hợp), thay đổi yếu tố môi trường, xử lí giao tử, thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi - Điều khiển giới tính cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng, - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội - Có nhiều biện pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu dùng bao cao su, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, triệt sản nam nữ, tính vòng kinh, xuất tinh âm đạo Bài 13: Giả sử thể amip hoàn tất trình phân đôi ngày Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 cá thể ban đầu? Lời giải Từ thể sau lần phân đôi (3 ngày3) tạo thể => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày (tương ứng với 18t/3=6 lần phân đôi) 26 => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 ban đầu 26x103 Bài 14: Trong lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có trọng lượng trung bình, người ta thu 8000 hợp tử, sau nở thành 8000 cá Biết hiệu suất thụ tinh trứng 50%, tinh trùng 25% Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng sinh trứng cần thiết để hàon tất trình thụ tinh? Lời giải - Số trứng thụ tinh = số tinh trùng thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 8000 Hiệu suất thụ tinh trứng 50% nên => Số trứng cần thiết = (8000x100)/50= 16000 trứng => Số tế bào sinh trứng cần thiết = số trứng cần thiết = 16000 tế bào - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 25%=> Số tinh trùng cần thiết = (8000x100)/25= 32000 tinh trùng Vì tế bào sinh tinh sinh tinh trùng => Số tế bào sinh tinh trùng cần thiết = 32000/4=8000 tế bào II- tập tự giải: Bài 2: Tầm quan trọng khả sinh sản động vật Bài : So sánh sinh sản vô tính thực vật động vật? Bài : Phân biệt sinh sản vô tính tái sinh phận thể Bài : Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh đuôi; tôm, cua chân bị gãy tái sinh đựoc chân có phải hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao? Bài : Vì trinh sinh hình thức sinh sản đặc biệt coi hình thức sinh sản vô tính? Bài 7: Vì ghép mô, dạng dị ghép khó thành công? Bài : Nhân vô tính gì? ý nghĩa nhân vô tính Bài : Trong hình thức sinh sản hữu tính, hình thức tiến hoá nhất? Bài 10 : Vì đẻ tiến hoá đẻ trứng? Bài 11 : So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật? Bài 12 :Tại trình sinh trứng lại diễn theo chu kỳ? Bài 13: Nêu hình thức sinh sản vô tính động vật sở sinh học sinh sản vô tính? Bài 14 : Tại nữ 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng biện pháp tránh thai khác? Bài 15 : Tại nạo hút thai không xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? Bài 16 : Tại động vật bậc cao khả sinh sản vô tính cách phân đôi, nảy chồi phân mảnh? (Nguồn sưu tầm)
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án, trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án, trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay