Tổng Hợp Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Từ Năm 2007 Đến 2017

255 292 0
  • Loading ...
1/255 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:59

THPT Quốc Gia Môn Vật Lý×Đề Thi THPT Quốc Gia×bài tập vật lý×thi trắc nghiệm×ôn thi thptqg vật lý×bí quyết ôn thi môn vật lý×Từ khóađề thi hsg quốc gia môn vật lý năm 2012đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2012đề thi hsg quốc gia môn vật lý năm 2013đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2013đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2014đề thi hsg quốc gia môn địa lý năm 2013đề thi hsg quốc gia môn địa lý năm 2014đề thi hsg quốc gia môn địa lý năm 2011đề thi hsg quốc gia môn địa lý năm 2012đề thi olympic quốc tế môn vật lý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 214 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu đến câu 32) Câu 1: Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều i = I m cos(ωt + ϕ ) tính theo công thức Im I B I = m C I = 2Im D I = Im 2 Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, hình ảnh giao thoa thu có khoảng vân i Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng λ xác định công thức aD D iD A λ = B λ = C λ = D λ = D i a Câu 3: Gọi N0 số hạt nhân chất phóng xạ thời điểm t = λ số phóng xạ Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã chất phóng xạ thời điểm t A N = N e − λt B N = N ln(2e − λt ) C N = N e −λt D N = N e λt -34 Câu 4: Biết số Plăng h = 6,625.10 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 8m/s Năng lượng phôtôn (lượng tử lượng) ánh sáng có bước sóng λ = 6,625.10 -7m A 10-19J B 10-18J C 3.10-20J D 3.10-19J Câu 5: Tần số dao động riêng dao động điện từ tự mạch dao động LC (có điện trở không đáng kể) 1 2π A f = B f = C f = D f = LC 2πLC 2π LC LC Câu 6: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân không B Sóng dọc sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng C Sóng dọc sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng D Sóng ngang sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu 7: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Điện trường xoáy điện trường có đường sức đường cong kín B Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xoáy C Điện trường xoáy điện trường có đường sức đường cong không kín D Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy A I = Câu 8: Một hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt (V) có hiệu điện hiệu dụng tần số A 120V; 50Hz B 60 V; 50Hz C 60 V; 120 Hz D 120V; 60Hz Câu 9: Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A nửa bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Trang 1/5 - Mã đề thi 214 Câu 10: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ngày đêm Lúc đầu có 200g chất phóng xạ này, sau ngày đêm lại gam chất phóng xạ chưa phân rã? A 50g B 75g C 100g D 25g Câu 11: Một lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu lại treo vào điểm cố định Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc m k k m B T = C T = 2π D T = 2π 2π k 2π m m k Câu 12: Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng v T v T f A f = = B v = = C λ = = D λ = = v f v v T λ f λ T Câu 13: Một chùm sáng trắng song song từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn không, A có phản xạ B có khúc xạ, tán sắc phản xạ C có khúc xạ D có tán sắc A T = Câu 14: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = U cosωt cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = I cos(ωt + ϕ ) , với φ ≠ Biểu thức tính công suất tiêu thụ điện đoạn mạch A P = U2I2cos2φ B P = UI C P = R2I D P = UIcosφ Câu 15: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện xoay chiều u=U cosω t cường độ dòng điện chạy qua có biểu thức U U A i = cos(ωt + π ) B i = cos ωt R R U U π π C i = cos(ωt − ) D i = cos(ωt + ) 2 R R Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ A x= T T T T A B C D Câu 17: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt − π ) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos 100πt ( A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200W B 100W C 143W D 141W Câu 18: Gọi bước sóng λo giới hạn quang điện kim loại, λ bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó, để tượng quang điện xảy A cần điều kiện λ > λo B phải có hai điều kiện: λ = λo cường độ ánh sáng kích thích phải lớn C phải có hai điều kiện: λ > λo cường độ ánh sáng kích thích phải lớn D cần điều kiện λ ≤ λo Câu 19: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anh-xtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật A E = mc B E = 2m c C E = 2mc D E = mc Câu 20: Với công suất điện xác định truyền đi, tăng hiệu điện hiệu dụng trước truyền tải 10 lần công suất hao phí đường dây (điện trở đường dây không đổi) giảm A 40 lần B 20 lần C 50 lần D 100 lần Trang 2/5 - Mã đề thi 214 Câu 21: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ A không thay đổi trình truyền sóng Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ A A cực đại B C cực tiểu D A Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, với điện trở R = 10Ω, độ tự cảm cuộn dây cảm (cảm thuần) L = H điện dung tụ điện C thay đổi Đặt vào hai đầu 10π đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = U0cos100πt (V) Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R giá trị C 10−4 10−4 10 −3 A F B F C F D 3,18μF π 2π π Câu 23: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ không truyền chân không B Sóng điện từ truyền chân không C Sóng điện từ mang lượng D Sóng điện từ sóng ngang Câu 24: Phát biểu sau sai nói tượng tán sắc ánh sáng? A Quang phổ ánh sáng trắng có bảy màu bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính D Các tia sáng song song gồm màu đơn sắc khác chiếu vào mặt bên lăng kính tia ló mặt bên có góc lệch khác so với phương ban đầu Câu 25: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động thời điểm t A sớm pha π C lệch pha π so với li độ dao động B pha với li độ dao động so với li độ dao động D ngược pha với li độ dao động Câu 26: Tia tử ngoại, tia hồng ngoại tia Rơnghen có bước sóng λ 1, λ λ Biểu thức sau đúng? A λ2 > λ1 > λ3 B λ3 > λ2 > λ1 C λ1 > λ2 > λ3 D λ2 > λ3 > λ1 Câu 27: Với c vận tốc ánh sáng chân không, f tần số, λ bước sóng ánh sáng, h số Plăng, phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)? A Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε = hf B Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε = h λ c C Vận tốc phôtôn chân không c =3.108m/s D Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi phôtôn (lượng tử ánh sáng) Câu 28: Trong tia sau, tia dòng hạt không mang điện tích? A tia γ B tia β + C tia α D tia β − Câu 29: Tại nơi xác định, lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, chiều dài lắc tăng lần chu kỳ lắc A không đổi B tăng 16 lần C tăng lần D tăng lần Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu xạ có bước sóng λ = 0,5μm Trên thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i A 0,1mm B 2,5mm C 2,5.10-2mm D 1,0mm Trang 3/5 - Mã đề thi 214 A Câu 31: Trong phản ứng hạt nhân 42 He +14 N →1 H + Z X , nguyên tử số số khối hạt nhân X A Z = 8, A = 17 B Z = 8, A = 18 C Z = 17, A = D Z = 9, A = 17 Câu 32: Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x1 = cos 5t (cm) x2 = cos(5t + A 7cm π ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ B 1cm C 5cm D 3,5cm PHẦN RIÊNG (Thí sinh chọn phần dành cho ban mình) Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Phát biểu sau sai nói phản ứng nhiệt hạch (phản ứng tổng hợp hạt nhân)? A Sự nổ bom H (bom khinh khí) phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát B Sự nổ bom H (bom khinh khí) phản ứng nhiệt hạch kiểm soát C Phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Phản ứng nhiệt hạch trình kết hợp hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Câu 34: Phát biểu sau sai nói quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục quang phổ gồm nhiều dải sáng, màu sắc khác nhau, nối tiếp cách liên tục B Quang phổ liên tục vật phát sáng phụ thuộc nhiệt độ vật C Các chất khí hay có khối lượng riêng nhỏ (ở áp suất thấp) bị kích thích (bằng nhiệt điện) phát quang phổ liên tục D Quang phổ ánh sáng trắng quang phổ liên tục Câu 35: Đơn vị mômen động lượng A kg.m2.rad B kg.m/s C kg.m/s2 D kg.m2/s Câu 36: Momen quán tính vật rắn trục quay Δ không phụ thuộc vào A vị trí trục quay Δ B khối lượng vật C vận tốc góc (tốc độ góc) vật D kích thước hình dạng vật Câu 37: Khi vật rắn quay quanh trục cố định qua vật điểm xác định vật cách trục quay khoảng r ≠ có A vectơ vận tốc dài không đổi B độ lớn vận tốc góc biến đổi C độ lớn vận tốc dài biến đổi D vectơ vận tốc dài biến đổi Câu 38: Một cánh quạt có momen quán tính trục quay cố định 0,2kg.m2 quay xung quanh trục với độ lớn vận tốc góc ω = 100rad/s Động cánh quạt quay xung quanh trục A 2000J B 20J C 1000J D 10J Câu 39: Phát biểu sau sai nói hệ Mặt trời? A Mặt trời B Trái đất hành tinh hệ Mặt Trời C Thủy tinh (Sao thủy) hệ Mặt Trời D Mặt Trời trì xạ phản ứng nhiệt hạch xảy lòng Câu 40: Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật, điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ có độ lớn vận tốc dài số Tính chất chuyển động vật rắn A quay chậm dần B quay C quay biến đổi D quay nhanh dần Trang 4/5 - Mã đề thi 214 Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội Nhân văn (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 35 Câu 41: Trong hạt nhân 17 Cl có A 35 prôtôn 17 êlectron B 18 prôtôn 17 nơtron C 17 prôtôn 35 nơtron D 17 prôtôn 18 nơtron Câu 42: Phát biểu sau sai, nói tượng quang - phát quang? A Sự huỳnh quang lân quang thuộc tượng quang - phát quang B Khi chiếu sáng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ánh sáng huỳnh quang màu lục C Bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ D Bước sóng ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ Câu 43: Hiện tượng tượng quang điện? A Êlectron bị bật khỏi mặt kim loại bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp B Êlectron bật khỏi kim loại có iôn đập vào kim loại C Êlectron bị bật khỏi nguyên tử nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D Êlectron bứt khỏi kim loại kim loại bị nung nóng Câu 44: Vận tốc truyền sóng điện từ chân không 3.108m/s, tần số sóng có bước sóng 30m A 6.108Hz B 3.108Hz C 9.109Hz D 107Hz Câu 45: Phát biểu sau sai, nói mẫu nguyên tử Bo? A Trong trạng thái dừng, nguyên tử không xạ B Trong trạng thái dừng, nguyên tử có xạ C Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng En sang trạng thái dừng có lượng Em (Em[...]... A A A B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: VẬT LÍ - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 810 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân... 36 37 38 39 40 Mã đề thi 262 C A D B C C C B B D A 384 B C C D D A D A A D B 417 C D A C D B C A C D A 539 A D A C B B C D A C A 672 D C A B D C D A A B A 704 B C A C D C A D D C C 849 D B B D A C C A A B A 923 A B D C C B D D A C D 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 126 Họ, tên thí... 39 40 Mã đề thi 108 A C A B C C A A C D A 231 B C A C D A D A D B B 354 A A A C A C D B D B C 438 A A D B C D D A B B C 545 C C D B B B C D C D A 650 D D B B A D A C A B C 729 C B B A C B D C A C A 895 B A A D A A C C B C A 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ - Bổ túc Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 384 Họ,... khi nói về sóng điện từ? A Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thi n theo thời gian với cùng chu kì B Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π 2 C Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến D Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thi n theo thời gian Câu 16: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện... C B B B D A B D B A A C C A D C D D D Trang 2/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế... C D 2 3 Câu 46: Vật kính của một loại máy ảnh là thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 7 cm Khoảng cách từ vật kính đến phim trong máy ảnh có thể thay đổi trong khoảng từ 7 cm đến 7,5 cm Dùng máy ảnh này có thể chụp được ảnh rõ nét của vật cách vật kính từ A một vị trí bất kỳ B 7,5 cm đến 105 cm C 7 cm đến 7,5 cm D 105 cm đến vô cùng Câu 47: Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính hiển... quá trình lan truyền của điện từ trường biến thi n, trong không gian Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? G G A Véctơ cường độ điện trường E và cảm ứng từ B cùng phương và cùng độ lớn B Điện trường và từ trường biến thi n theo thời gian với cùng chu kì π C Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch... C 2mA 2 D 3mA 2 - - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, Khối A Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Mã đề thi 345 527 126 239 750 849 B B C A C B D D A C D D B B A A B B D D C C A A A C D A C B B C A A... luôn luôn dương - - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 135 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, Khối A Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã đề thi 346 593 135 217 689 847 C A D B C A A B C B A D D B D A B C A D D C A A A D D A D B D C B... (cm) và x2 = 3sin(100πt + A 5cm π 2 ) (cm) Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là B 3,5cm C 1cm D 7cm - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 108 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ - KHÔNG PHÂN BAN Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Mã đề thi 108 B D C D B A A D D B D A D A B B B B D C A C
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Từ Năm 2007 Đến 2017, Tổng Hợp Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Từ Năm 2007 Đến 2017, Tổng Hợp Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Từ Năm 2007 Đến 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay