2150 Câu Trắc Nghiệm Toán Giải Tích 12 (Có Đáp Án)

313 255 0
  • Loading ...
1/313 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:58

trắc nghiệm toán× bài tập trắc nghiệm toán 12×trắc nghiệm giải tích 12×trắc nghiệm giải tích có đáp án×toán thi thptqg×ôn thi thptqg mon toán×Từ khóacau hoi trac nghiem mon sinh lop 12 co dap ancau hoi trac nghiem mon sinh hoc 12 co dap ancau hoi trac nghiem sinh hoc lop 12 co dap an500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán co dap ande thi trac nghiem toan cao cap 2 co dap antrac nghiem chuong 1 hoa 12 co dap an130 câu trắc nghiệm tin học văn phòng có đáp áncâu trắc nghiệm nghề điện dân dụng có đáp ántrac nghiem sinh hoc lop 12 co dap antrắc nghiệm lý thuyết hóa 12 có đáp án TR C NGHI M GI I TCH 12 CHNG S 01 Câu : Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s y x3 3x2 9x 35 trờn on 4; ln lt l: A 20; B 10; 11 C 40; 41 D 40; 31 Câu : Cho hm s y = x4 + 2x2 2017 Trong cỏc mnh sau , mnh no sai ? A th ca hm s f(x) cú ỳng im un C th hm s qua A(0;-2017) Câu : Hm s y 2x2 1;0 A Câu : x4 Câu : m x x D Hm s y = f(x) cú cc tiu 1;0 v B B C 1; B m3 m 1; D x x mx (4m 3) x 2016 ng bin trờn xỏc nh ca nú Câu : Xỏc nh m phng trỡnh x3 A lim f x va lim f x ng bin trờn cỏc khong no? Tỡm m ln nht hm s y A ỏp ỏn khỏc B C 3mx 2 m1 D m2 D m cú mt nghim nht: C m Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y x x A Maxf x f ln 2 B Maxf x f ln 2 C Maxf x f 193 100 D Maxf x f ;3 ;3 ;3 ;3 Câu : Cho cỏc dng th ca hm s y ax3 bx cx d nh sau: 4 2 2 A B 2 C D V cỏc iu kin: a b 3ac a b 3ac a b 3ac a b 3ac Hóy chn s tng ng ỳng gia cỏc dng th v iu kin A A 2;B 4;C 1;D B A 3;B 4;C 2;D C A 1;B 3;C 2;D D A 1;B 2;C 3;D Câu : Tỡm m ng thng d : y m A m 3 m 3 B m x m ct th hm s y 2 2 m C m 1 2x x ti hai im phõn bit 3 D m 2 m 2 Câu : Tỡm GTLN ca hm s y x x A Câu 10 : B C D ỏp ỏn khỏc Cho hm s y x3 mx x m (Cm) Tỡm m (Cm) ct trc Ox ti ba im phõn bit cú 3 honh x1 ; x2 ; x3 tha x12 + x22 + x32 > 15? A m < -1 hoc m > B m < -1 C m > D m > Câu 11 : Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m hm s y x 2(m2 1) x cú im cc tr tha giỏ tr cc tiu t giỏ tr ln nht A m B m0 C m3 D m1 Câu 12 : H ng cong (Cm) : y = mx3 3mx2 + 2(m-1)x + i qua nhng im c nh no? A A(0;1) ; B(1;-1) ; C(2;-3) B A(0;1) ; B(1;-1) ; C(-2;3) C A(-1;1) ; B(2;0) ; C(3;-2) D ỏp ỏn khỏc Câu 13 : Hm s y ax3 bx2 cx d t cc tr ti x1 , x2 nm hai phớa trc tung v ch khi: A Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : a 0, b 0,c Hm s y m B x m m B th ca hm s y A b2 12ac C a v c trỏi du D b2 12ac D m mx ng bin trờn khong (1; ) khi: xm m Hm s y B x m C m nghch bin trờn C m \[ 1;1] thỡ iu kin ca m l: D m 2x cú bao nhiờu ng tim cn: x x B C D Câu 17 : Hm s y ax4 bx2 c t cc i ti A(0; 3) v t cc tiu ti B(1; 5) Khi ú giỏ tr ca a, b, c ln lt l: A 2; 4; -3 B -3; -1; -5 C -2; 4; -3 D 2; -4; -3 Câu 18 : Cho th (C) : y = ax4 + bx2 + c Xỏc nh du ca a ; b ; c bit hỡnh dng th nh sau : 10 5 10 15 20 A a > v b < v c > B a > v b > v c > C ỏp ỏn khỏc D a > v b > v c < Câu 19 : Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s k phng trỡnh sau cú bn nghim thc phõn bit x x k A Câu 20 : 0k B k C k D k Vit phng trỡnh tip tuyn d ca th hm s f ( x) x3 x x ti giao im ca th hm s vi trc honh A Câu 21 : y 2x B y 8x C y C yMin D y x7 D yMin Tỡm giỏ tr nh nht ca hm s: y x x x x A Câu 22 : A Câu 23 : yMin 2 B yMin 2 10 10 x3 Hm s y 3x2 5x nghch bin trờn khong no cỏc khong sau õy? 2;3 B R Chn ỏp ỏn ỳng Cho hm s y C ;1 va 5; D 1;6 2x , ú hm s: 2x A Nghch bin trờn 2; B ng bin trờn R \2 C ng bin trờn 2; D Nghch bin trờn R \2 Câu 24 : Cho hm s f (x ) x3 3x2 , tip tuyn ca th cú h s gúc k= -3 l A Câu 25 : A Câu 26 : y 3(x 1) B y 3(x 1) y B th hm s y y A y 3x C y 3x 11; y x2 y 3(x 1) D y 3(x 1) C y D y 1; y 1 2x l C Vit phng trỡnh tip tuyt ca C bit tip tuyn ú song x song vi ng thng d : y Câu 27 : x Tỡm cn ngang ca th hm s y C 3x 3x 15 B y D y 3x 3x 11 11 2x (C ) Tỡm cỏc im M trờn th (C) cho tng khong cỏch t M n hai x ng tim cn l nh nht Cho hm s y A M(0;1) ; M(-2;3) B ỏp ỏn khỏc C M(3;2) ; M(1;-1) D M(0;1) Câu 28 : Tỡm giỏ tr ln nht M v giỏ tr nh nht m ca y x x trờn 0; : A Câu 29 : A M 11, m B M 3, m C M 5, m D M 11, m x3 Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m hm s y m x mx cú im cc tr m B m C 3m2 D m1 Câu 30 : Cho hm s y = 2x3 3x2 + (C) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) bit tip tuyn qua 19 A( ; 4) v tip xỳc vi (C) ti im cú honh ln hn 12 A y = 12x - 15 B y = 21 645 C y = x 32 128 D C ba ỏp ỏn trờn Câu 31 : Tõm i xng ca th hm s y x3 3x2 9x l : A Câu 32 : A I( 1; 6) B I(3; 28) C I (1; 4) D I(1;12) D m1 x3 mx nh m hm s y t cc tiu ti x 3 m3 B m2 C ỏp ỏn khỏc Câu 33 : Tỡm s cc tr ca hm s sau: f (x ) x 2x2 A Câu 34 : A Câu 35 : A Câu 36 : C ba ỏp ỏn A, B, C B Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y m C y=1; y= sin 3x Tim cn ngang ca th hm s y y B C C x x1 B y=1; x=3 m7 B ? D D y2 D x 1; x D m7 x 5x x2 x C x=1; x= Câu 37 : iu kin cn v y x x m xỏc nh vi mi x A 2x l: x Tỡm tiờm cn ng ca th hm s sau: f ( x ) A y= -1 D m sin x t cc i ti im x B x=0; x=1; x= -1 m7 C : m7 Câu 38 : Phỏt biu no sau õy l ỳng: Hm s y f ( x) t cc i ti x0 v ch o hm i du t dng sang õm qua x0 Hm s y f ( x) t cc tr ti x0 v ch x0 l nghim ca o hm Nu f '( xo ) v f '' x0 thỡ x0 khụng phi l cc tr ca hm s y f ( x) ó cho Nu f '( xo ) v f '' x0 thỡ hm s t cc i ti x0 A 1,3,4 Câu 39 : Tỡm s tim cn ca hm s sau: f ( x ) A Câu 40 : B 1, 2, B C D Tt c u ỳng x2 3x x2 3x C D Cho hm s y x x Hóy chn mnh sai bn phỏt biu sau: A Hm s nghch bin trờn mi khong ;1 v 0;1 B Trờn cỏc khong ;1 v 0;1 , y' nờn hm s nghch bin C Hm s ng bin trờn mi khong ;1 v 1; D Trờn cỏc khong 1;0 v 1; , y' nờn hm s ng bin Câu 41 : Xỏc nh k phng trỡnh x k x 3x cú nghim phõn bit 2 A 19 k 2; ;7 B 19 k 2; ;6 C 19 k 5; ;6 D k 3; 1;2 Câu 42 : Hm s y x3 3mx A Câu 43 : A Câu 44 : A Câu 45 : A nghch bin khong B 1;1 thỡ m bng: C D 1 Cho hm s y x3 x mx nh m hm s t cc i v cc tiu ti cỏc im cú honh ln hn m? m B m > Cho hm s y C m = D m D m mx , hm s ng bin trờn 3; khi: x-2m m B m C Tỡm tt c cỏc ng tim cn ca th hm s y y B y = -1 Câu 46 : T th C ca hm s y m x3 x2 C x = x3 3x m D y = Xỏc nh m phng trỡnh x3 3x m cú nghim thc phõn bit A m B C m D m Câu 47 : Tỡm khong ng bin ca hm s sau: y f (x ) x 18x2 A 3; 3; B ; 3; C ; 0; D ; 0; Câu 48 : 1 Cho hm s y x4 x2 Khi ú: 2 A Hm s t cc tiu ti im x , giỏ tr cc tiu ca hm s l y(0) B Hm s t cc tiu ti cỏc im x 1, giỏ tr cc tiu ca hm s l y(1) C Hm s t cc i ti cỏc im x 1, giỏ tr cc i ca hm s l y(1) D Câu 49 : A Hm s t cc i ti im x , giỏ tr cc i ca hm s l x2 cú I l giao im ca hai tim cn Gi s im M thuc th cho tip x2 tuyn ti M vuụng gúc vi IM Khi ú im M cú ta l: Cho hm s y M(0; 1);M(4;3) Câu 50 : Cho hm s y 2x3 B M(1; 2);M(3;5) m m 1;3 B x2 m C x M(0; 1) D M(0;1);M(4;3) Xỏc nh m hm s cú im cc i v 2;3 cc tiu nm khong A y (0) m 3;4 C m 1;3 3;4 D m 1;4 .HT TR C NGHI M GI I TCH 12 CHNG S 02 Câu : th hm s no sau õy khụng cú im un A y x3 x B y ( x 1)4 C y x4 x2 D y ( x 1)3 Câu : Min giỏ tr ca y x2 x l: A T 10; B T ; 10 C T ; 10 D T 10; Câu : Vi giỏ tr m l bao nhiờu thỡ hm s f ( x) x3 3x m2 3m x ng bin trờn (0; 2) A m B m m C m D m m Câu : S giao im ca th hm s y x4 2x2 m vi trc honh l 02 v ch A m Câu : B Cho hm s y m0 C m m D m m x3 2m (C) nh m t A , k n th hm s (C) hai tip tuyn mx 3 vuụng gúc hoc m 2 B hoc m 2 D A m C m Câu : Tip tuyn ca th hm s y m hoc m 2 m hoc m 2 x+2 ti giao im vi trc tung ct trc honh ti im cú honh x l A x B x2 C x D x D m0 Câu : Tỡm m f(x) cú ba cc tr bit f (x ) x 2mx A m0 B m > C m[...]... x  22 thì tích y( x1 ).y( x2 ) D bằng : 25 ………HẾT……… 7 TR C NGHI M GI I TÍCH 12 CHƯƠNG 1 ĐỀ S 04 C©u 1 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  4  x  x  6 đạt tại x , tìm x : 0 0 A x0  1 B x0  4 C x0  6 D C m  10 D m>-1 x0  1 C©u 2 : Tìm m để pt sau có nghiệm x  3  m x 2  1 A 1  m  10 B -10 B 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2150 Câu Trắc Nghiệm Toán Giải Tích 12 (Có Đáp Án), 2150 Câu Trắc Nghiệm Toán Giải Tích 12 (Có Đáp Án), 2150 Câu Trắc Nghiệm Toán Giải Tích 12 (Có Đáp Án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay