Bộ Lý Thuyết Hay Lạ Khó Môn Vật Lý Thi THPTQG 2017

99 258 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:55

lý thuyết hay và khó×bài tập vật lý 12 hay và khó×bổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lý 12×bổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lý×Vật Lý Thi THPTQG 2017×THPTQG 2017×Từ khóađề thi thử đại học môn vật lý 2013 hayđề thi thử đại học môn vật lý 2012 haytuyển tập các bài vật lý 12 hay và khóbài tập vật lý 10 hay và khóbai tap vat ly 11 hay va khobổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lý vtv2Bộ Lý Thuyết Hay Lạ Khó Môn Vật Lý Thi THPTQG 2017 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC ĐỀ 1-DAO ĐỘNG CƠ ĐỀ 2-DAO ĐỘNG CƠ CHUYÊN ĐỀ 13 SÓNG CƠ HỌC 13 ĐỀ 1-SÓNG CƠ HỌC 13 CHUYÊN ĐỀ 26 DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 26 ĐỀ 1-DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 26 ĐỀ 2-DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 32 CHUYÊN ĐỀ 41 DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 41 CHUYÊN ĐỀ 49 SÓNG ÁNH SÁNG 49 ĐỀ 1-SÓNG ÁNH SÁNG 49 ĐỀ 2-SÓNG ÁNH SÁNG 56 ĐỀ – LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG 66 CHUYÊN ĐỀ 75 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 75 ĐỀ 1-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 75 ĐỀ 2-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 81 ĐỀ 3-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 88 Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC ĐỀ 1-DAO ĐỘNG CƠ Câu [34667]: Phƣơng trình vận tốc vật : v = Aωcosωt Phát biểu sau đúng? A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = -A B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A C Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dƣơng D Cả A B Câu [20879]: Chọn câu Một lắc lò xo dao động điều hòa, chuyển động phía VTCB A lƣợng vật chuyển hóa từ sang động B tăng dần động giảm dần C vật tăng dần đến giá trị lớn D tăng dần nhƣng không đổi Câu [38029]: Phát biểu sau đúng? Hiện tƣợng cộng hƣởng xảy với dao động A điều hoà B tắt dần C cƣỡng D tự Câu [34891]: Biên độ dao động cƣỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D hệ số lực cản tác dụng lên vật Câu [45763]: Nhận xét dƣới ly độ hai dao động điều hoà pha đúng? A Luôn dấu B Luôn C Luôn trái dấu D Có li độ nhƣng trái dấu Câu [26929]: Nhận xét dƣới sai A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cƣỡng dao động dƣới tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn C Khi cộng hƣởng dao động: tần số dao động hệ tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cƣỡng tần số riêng hệ dao động Câu [29020]: Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, phát biểu sau sai? A Tốc độ vật dao động điều hòa có giá trị cực đại qua vị trí cân B Gia tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại vị trí biên C Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa hƣớng vị trí cân D Gia tốc vật dao động điều hòa có giá trị cực đại vị trí cân Câu [42541]: Hai lắc lò xo dao động điều hòa tần số có biên độ lần lƣợt A 1, A2 với A1 < A2 Điều sau so sánh hai lắc? Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam A Không thể so sánh đƣợc C Cơ lắc thứ hai lớn Facebook: LittleZerooos B Cơ lắc thứ lớn D Cơ lắc Câu [54476]: Nhận xét sau không ? A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trƣờng lớn C Biên độ dao động cƣỡng không phụ thuộc vào tần số lực cƣỡng D Dao động cƣỡng có tần số tần số lực cƣỡng Câu 10 [20783]: Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn phụ thuộc vào A biên độ dao động chiều dài dây treo B chiều dài dây treo gia tốc trọng trƣờng nơi treo lắc C gia tốc trọng trƣờng nơi treo lắc biên độ dao động D chiều dài dây treo, gia tốc trọng trƣờng nơi treo lắc biên độ dao động Câu 11 [20405]: Phát biểu sau động dao động điều hoà không đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 12 [40823]: Khi xảy cộng hƣởng hệ dao động học A biên độ dao động hệ tăng tần số ngoại lực tuần hoàn tăng B biên độ dao động hệ biên độ ngoại lực C dao đông hệ tiếp tục đƣợc trì mà không cần ngoại lực tác dụng D lƣợng tiêu hao ma sát lƣợng ngoại lực cung cấp Câu 13 [29069]: Trong dao động trì, biên độ dao động A phụ thuộc độ chênh lệch tần số ngoại lực B phụ thuộc biên độ ngoại lực C tăng đến cực đại D không đổi Câu 14 [68113]: Phát biểu dƣới với lắc đơn dao động điều hòa không đúng? A Động tỉ lệ với bình phƣơng tốc độ góc vật B Thế tỉ lệ với bình phƣơng tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phƣơng li độ góc vật D Cơ không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phƣơng biên độ góc Câu 15 [46292]: Vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên vận tốc gia tốc dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 16 [64776]: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phƣơng trình x = 8cos(πt + π/4) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos Câu 17 [53500]: Khi nói dao động trì, phát biểu dƣới sai? A Có chu kỳ chu kỳ dao động riêng hệ B Năng lƣợng cung cấp cho hệ phần lƣợng chu kỳ C Có tần số dao động không phụ thuộc lƣợng cung cấp cho hệ D Có biên độ phụ thuộc vào lƣợng cung cấp cho hệ chu kỳ Câu 18 [34852]: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu dƣới sai? A Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lƣợng dao động B Dao động có biên độ giảm dần ma sát lực cản môi trƣờng tác dụng lên vật dao động C Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu 19 [70862]: Khi nói động vật khối lƣợng không đổi dao động điều hòa, điều sau đúng? A Trong chu kì có thời điểm mà động B Thế tăng li độ vật tăng C Trong chu kỳ có thời điểm mà động D Động vật tăng vận tốc vật tăng Câu 20 [42405]: Tần số dao động trì A giữ nguyên nhƣ hệ dao động tự B phụ thuộc vào lƣợng cung cấp cho hệ C phụ thuộc vào kích thích dao động ban đầu D thay đổi đƣợc cung cấp lƣợng bên Câu 21 [20413]: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động vật vật tới vị trí cân Câu 22 [20789]: Một lắc đơn đƣợc treo điểm cố định Kéo lắc khỏi vị trí cân băng để dây treo hợp với phƣơng thẳng đứng góc 600 buông, bỏ qua ma sát Chuyển động lắc A chuyển động thẳng B dao động tuần hoàn C chuyển động tròn D dao động điều hòa Câu 23 [5414]: Năng lƣợng vật điều hoà A tỉ lệ với biên độ dao động B với vật vật có li độ cực đại C với động vật vật có li độ cực đại D với vật vật qua vị trí cân Câu 24 [5422]: Thế lắc đơn dao động điều hoà A với lƣợng dao động vật nặng biên B cực đại vật qua vị trí cân C không đổi quỹ đạo vật đƣợc coi thẳng D không phụ thuộc góc lệch dây treo Câu 25 [33837]: Biết pha ban đầu vật dao động điều hòa ,ta xác định đƣợc A quỹ đạo dao động B cách kích thích dao động Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam chu kỳ trạng thái dao động Facebook: LittleZerooos D chiều chuyển động vật lúc ban đầu Câu 26 [5413]: Vật dao động điều hoà có vận tốc không vật A.vị trí cân B vị trí có li độ cực đại C.vị trí mà lò xo không biến dạng D vị trí mà lực tác động vào vật không Câu 27 [164543]: Khi nói dao động cƣỡng bức, phát biểu dƣới đúng? A Tần số dao động cƣỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cƣỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cƣỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cƣỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 28 [164547]: Khi nói hệ dao động cƣỡng giai đoạn ổn định, phát biểu dƣới sai? A Biên độ hệ dao động cƣỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cƣỡng B Biên độ hệ dao động cƣỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cƣỡng C Tần số hệ dao động cƣỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cƣỡng tần số ngoại lực cƣỡng Câu 29 [52564]: Dao động trì dao động tắt dần mà ngƣời ta A làm lực cản môi trƣờng vật dao động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C kích thích lai dao động sau dao động bị tắt hẳn D tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì Câu 30 [27538]: Phát biểu sau dao động cƣỡng đúng? A Biên độ dao động cƣỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn B Biên độ dao động cƣỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cƣỡng tần số riêng hệ D Tần số dao động cƣỡng tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 31 [5438]: Pha dao động đƣợc dùng để xác định A.biên độ dao động B tần số dao động C.trạng thái dao động D chu kì dao động Câu 32 [34851]: Khi nói dao động cƣỡng bức, phát biểu dƣới đúng? A Tần số dao động cƣỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cƣỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cƣỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cƣỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 33 [45535]: Có ba lắc đơn có chiều dài dây treo giống ba cầu đặc kích thƣớc làm vật liệu khác nhau: Một chì, nhôm gỗ nhẹ treo giá đỡ cạnh (Bỏ qua sức cản không khí) Cả ba lắc đƣợc kéo lệch khỏi vị trí cân góc α thả nhẹ A.con lắc nhôm đến vị trí cân B lắc gỗ đến vị trí cân C.con lắc chì đến vị trí cân D ba lắc đến vị trí cân Câu 34 [5426]: Gia tốc vật dao động điều hoà A vật hai biên vật v trí có vận tốc C hợp lực tác dụng vào vật D vị trí có gia tốc Câu 35 [89081]: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trƣờng g Nếu đặt lắc thang máy chuyển động nhanh dần xuống chu kỳ dao động lắc A tăng lên gia tốc hiệu dụng giảm B tăng lên gia tốc hiệu dụng tăng Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam C giảm xuống gia tốc hiệu dụng giảm Facebook: LittleZerooos D giảm xuống gia tốc hiệu dụng tăng Câu 36 [33647]: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lƣợng biến thiên tuần hoàn theo thời gian có A tần số B biên độ C pha ban đầu D Câu 37 [34799]: Một lắc lò xo dao động điều hòa vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân Nhận xét sau đúng? A Năng lƣợng vật chuyển hóa từ sang động B Thế tăng dần động giảm dần C Cơ vật tăng dần đến giá trị lớn D Thế vật tăng dần nhƣng vật không đổi Câu 38 [34843]: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau sai? A Tần số dao động lớn dao động tắt dần chậm B Cơ dao động giảm dần C Biên độ dao động giảm dần D Lực cản lớn tắt dần nhanh Câu 39 [40335]: Nhận xét dƣới đồng hồ lắc sai ? A Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động cƣỡng B Là hệ tự dao động C Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động tự D Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động có tần số tần số riêng hệ Câu 40 [34149]: Một lắc đơn khối lƣợng m dao động điều hoà với biên độ góc α0 Biểu thức tính tốc độ chuyển động vật li độ α A C B D Câu 41 [91921]: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đƣờng kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hƣớng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 42 [164548]: Khi nói dao động cƣỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cƣỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cƣỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cƣỡng C Dao động cƣỡng có tần số nhỏ tần số lực cƣỡng D Biên độ dao động cƣỡng biên độ lực cƣỡng Câu 43 [44284]: Khi nói dao động tắt dần, Phát biểu sau sai? A Dao động tắt dần chậm dao động có biên độ tần số giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân làm tắt dần dao động lắc lực ma sát môi trƣờng lắc dao động C Lực ma sát sinh công âm làm lắc giảm dần D Tùy theo lực ma sát lớn hay nhỏ mà dao động ngừng lại (tắt) nhanh hay chậm Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos Câu 44 [32979]: Nhận định sau dao động lắc đơn sai? A Chỉ dao động điều hoà biên độ góc nhỏ B Chu kỳ dao động phụ thuộc vào nhiệt độ môi trƣờng C Trong chu kỳ dao động vật qua vị trí cân lần D Tần số dao động tỷ lệ thuận với gia tốc trọng trƣờng Câu 45 [82351]: Nhận xét sau không đúng? A Dao động đồng hồ lắc dao động trì B Khi có cộng hƣởng, tần số dao động cƣỡng đạt giá trị cực đại C Dao động nhanh tắt lực cản môi trƣờng lớn D Dao động điều hoà loại dao động tuần hoàn Câu 46 [33007]: Trong dao động tắt dần, đặc điểm sau đây? A Chuyển hoá từ sang động B Vừa có lợi, vừa có hại C Biên độ giảm dần theo thời gian D Chuyển hoá từ nội sang Câu 47 [34840]: Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng Hz Tác dụng vào hệ dao động ngoại lực có biểu thức f = F0cos(8πt + π/3) hệ A dao động cƣỡng với tần số dao động Hz B dao động với biên độ cực đại xảy tƣợng cộng hƣởng C ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cƣỡng tần số dao động riêng D dao động với biên độ giảm dần nhanh ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 48 [29787]: Phát biểu sau lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang sau sai ? Trong trình dao động A chiều dài lò xo thay đổi B có có thời điểm lò xo không dãn không nén C có thời điểm vận tốc gia tốc đồng thời không D có thời điểm li độ gia tốc đồng thời không Câu 49 [5446]: Gia tốc dao động điều hoà A luôn không đổi B đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C luôn hƣớng vị trí cân tỉ lệ với li độ D biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2 Câu 50 [23470]: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Biên độ dao động cƣỡng hệ học xảy tƣợng cộng hƣởng (sự cộng hƣởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trƣờng B Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ C Tần số dao động cƣỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Hiện tƣợng cộng hƣởng (sự cộng hƣởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos ĐỀ 2-DAO ĐỘNG CƠ Câu [46364]: Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trƣờng lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cƣỡng có tần số tần số lực cƣỡng D Biên độ dao động cƣỡng không phụ thuộc vào tần số lực cƣỡng Câu [20729]: Chu kỳ dao động lắc lò xo phụ thuộc vào A.biên độ dao động B gia tốc rơi tự C.độ cứng lò xo D điều kiện kích thích ban đầu Câu [18101]: Khi vật dao động điều hòa A.vận tốc li độ pha C.gia tốc vận tốc pha B gia tốc li độ pha D gia tốc li độ ngƣợc pha Câu [195975]: Một chất điểm chuyển động trục Ox theo phƣơng trình x = Acos(ωt) + B, A, B, ω số Chuyển động chất điểm dao động A điều hòa với vị trí biên có tọa độ (B – A) (B + A) B tuần hoàn biên độ (A + B) C tuần hoàn với vị trí cân nằm gốc tọa độ D tuần hoàn với vị trí cân nằm tọa độ B/A Câu [26431]: Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A.cùng pha với li độ B ngƣợc pha với li độ C.lệch pha vuông góc so với li độ D lệch pha π/4 so với li độ Câu [87434]: Chọn câu sai nói dao động điều hoà A Cơ lắc đơn tỉ lệ thuận với khối lƣợng vật B Cơ lắc lò xo tỉ lệ thuận với khối lƣợng vật C Cơ tỉ lệ thuận với bình phƣơng biên độ D Cơ lắc lò xo tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo Câu [42403]: Nguyên nhân gây tắt dần dao động A biên độ dao động bị tiêu hao dần trình dao động B lực ma sát làm tần số dao động giảm dần theo thời gian làm cho biên độ giảm dần C lƣợng dao động bị tiêu hao dần trình dao động D Cả A,B,C Câu [17540]: Đối với dao động điều hòa chất điểm chất điểm đến vị trí biên có A vận tốc cực đại gia tốc cực đại B vận tốc cực đại gia tốc không C vận tốc không gia tốc không D vận tốc không gia tốc cực đại Câu [34890]: Khi nói lƣợng dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? A Tổng lƣợng đại lƣợng tỉ lệ với bình phƣơng biên độ B Tổng lƣợng đại lƣợng biến thiên theo li độ C Động đại lƣợng biến thiên tuần hoàn D Tổng lƣợng lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu Câu 10 [34894]: Khi nói lƣợng dao động điều hoà, phát biểu dƣới đúng? A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Câu 11 [91916]: Xét dao động lắc đơn, qua VTCB O dây treo bị vƣớng vào đinh phía dƣới điểm treo dây Lực căng dây sau bị vƣớng vào đinh so với lực căng dây trƣớc dây vƣớng vào đinh thay đổi nhƣ nào? A.Tăng lên B Không thay đổi C.Giảm D Chƣa xác định đƣợc Câu 12 [5504]: Biểu thức tính lƣợng lắc đơn dao động điều hoà với biên độ S0 A E = mgho (h độ cao cực đại vật so với vị trí cân bằng) mgs02 2l C E  m2s02 B E  D Cả câu Câu 13 [164546]: Phát biểu sau sai nói dao động học ? A Biên độ dao động cƣỡng hệ học xảy tƣợng cộng hƣởng (sự cộng hƣởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trƣờng B Tần số dao động cƣỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ C Hiện tƣợng cộng hƣởng (sự cộng hƣởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 14 [18059]: Vận tốc gia tốc dao động điều hòa thỏa mãn mệnh đề sau ? A Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên vận tốc triệt tiêu, gia tốc triệt tiêu C Ở vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu D Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu Câu 15 [163912]: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trƣờng)? A Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Khi biên độ dao động nhỏ (sin(x/l) ≈ x/l rad) dao động lắc dao động điều hòa D Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần Câu 16 [5447]: Biên độ dao động cƣỡng không phụ thuộc A tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C độ chênh lệch tần số cƣỡng tần số dao động riêng hệ D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 17 [67877]: Một vật dao động tắt dần có đại lƣợng giảm liên tục theo thời gian A.biên độ lƣợng B biên độ tốc độ C.li độ tốc độ D biên độ gia tốc Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos Câu 18 [5424]: Khi tăng khối lƣợng vật nặng lắc đơn lên lần mà giữ nguyên điều kiện khác A.Chu kì dao động bé lắc tăng lần B Năng lƣợng dao động lắc tăng lần C.Tần số dao động lắc không đổi D Biên độ dao động tăng lên lần Câu 19 [28222]: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A.Lực cản lớn tắt dần nhanh B Cơ dao động giảm dần C.Tần số dao động giảm dần D Biên độ dao động giảm dần Câu 20 [35124]: Đối với dao động điều hoà chất điểm qua vị trí biên, vận tốc có giá trị A.cực đại gia tốc cực đại B cực đại gia tốc không C.bằng không gia tốc không D không gia tốc cực đại Câu 21 [20342]: Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động với biên độ nhỏ có chu kỳ phụ thuộc vào A.khối lƣợng lắc B trọng lƣợng lắc C.tỉ số khối lƣợng trọng lƣợng lắc D khối lƣợng riêng lắc Câu 22 [34848]: Nhận xét dao động học dƣới sai ? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cƣỡng dao động dƣới tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn C Khi xảy tƣợng cộng hƣởng, tần số dao động hệ tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cƣỡng tần số riêng hệ dao động Câu 23 [90327]: Trong dao động học, tƣợng cộng hƣởng xảy với A dao động điều hoà B dao động tự C dao động tắt dần D dao động cƣỡng Câu 24 [162225]: Khi chất điểm dao động điều hòa lực tác dụng vào chất điểm biến đổi A pha so với li độ dao động B trễ pha π/2 so với gia tốc chuyển động tuần hoàn nhƣng không điều hòa C D sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 25 [30556]: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 26 [5429]: Đối với dao động điều hoà, điều sau sai? A Năng lƣợng dao động phụ thuộc cách kích thích ban đầu B Tốc độ đạt gía trị cực đại vật qua vị trí cân C Lực hồi phục có giá trị cực đại vật qua vị trí cân D Thời gian ngắn vật từ biên sang biên 0,5T Câu 27 [27331]: Phát biểu dƣới dao động cƣỡng sai? A Nếu ngoại lực cƣỡng tuần hoàn thời kì đầu dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn B Sau thời gian dao động lại dao động ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cƣỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Để trở thành dao động cƣỡng bức, ta cần tác dụng lên lắc dao động ngoại lực không đổi Câu 28 [34123]: Trong phƣơng trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) Chọn câu phát biểu sai A Pha ban đầu φ phụ thuộc vào gốc thời gian B Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos B tăng áp suất không khí xung quanh chất phóng xạ, tƣợng phóng xạ bị chậm lại C hạt nhân tự động phóng tia phóng xạ D muốn điều chỉnh trình phóng xạ ta phải dùng điện trƣờng mạnh hay từ trƣờng mạnh Câu 25 [26042]: Điều kiện cần đủ để xảy phản ứng dây chuyền với 235 U A khối lƣợng U235 phải lớn khối lƣợng tới hạn B nơtron phải đƣợc làm chậm số nơtrôn lại trung bình sau phân hạch s ≥ C làm giàu Urani thiên nhiên D A, B, C Câu 26 [64409]: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lƣợng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lƣợng Câu 27 [6442]: Chọn câu trả lời sai? A Phóng xạ tƣợng hạt nhân tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác B Khi vào từ trƣờng tia β α lệch hai phía khác C Tia phóng xạ qua từ trƣờng không lệch tia γ D Tia β có hai loại β- tia β+ Câu 28 [30599]: Trong phóng xạ α, vị trí hạt nhân bảng phân loại tuần hoàn A lùi ô B tiến ô C lùi ô D tiến ô Câu 29 [18044]: Hạt nhân 126C mang điện tích A -6e B 12e C +6e D -18e Câu 30 [70256]: Phản ứng hạt nhân thu lƣợng A hạt tham gia phải có khối lƣợng nhỏ khối lƣợng hạt tạo thành B hạt nhân sinh phải có tổng động nhỏ tổng động hạt tham gia C tổng độ hụt khối hạt tham gia phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt nhân tạo thành D hạt nhân sinh có tổng lƣợng liên kết nhỏ tổng lƣợng liên kết hạt nhân tham gia Câu 31 [6424]: Chọn phát biểu nói phân hạch? A Nơtrôn chậm dễ hấp thu nơtrôn nhanh B Là phản ứng hạt nhân toả lƣợng C Là tƣợng hạt nhân loại nặng hấp thụ nơtrôn vỡ thành hai hạt nhân trung bình D Cả A, B C Câu 32 [96174]: Đối với phản ứng hạt nhân thu lƣợng, phát biểu sau sai? A Tổng động hạt trƣớc phản ứng lớn tổng động hạt sau phản ứng B Tổng lƣợng nghỉ trƣớc phản ứng nhỏ tổng lƣợng nghỉ sau phản ứng C Các hạt nhân sinh bền vững hạt nhân tham gia trƣớc phản ứng D Tổng khối lƣợng nghỉ hạt nhân sau phản ứng lớn tổng khối lƣợng nghỉ hạt trƣớc phản ứng Câu 33 [29751]: Chọn câu nói phóng xạ? Moon.vn - Học để khẳng định 84 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos A Trong phóng xạ β- hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β- hạt nhân tiến ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ γ hạt nhân không biến đổi nhƣng chuyển từ mức lƣợng thấp lên mức lƣợng cao D Trong phóng xạ β- số nuclôn hạt nhân tăng đơn vị Câu 34 [67909]: Khi nói hạt nhân nguyên tử, phát biểu dƣới sai? A Các hạt nhân nặng trung bình (có số khối trung bình) bền vững B Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hoàn nhƣ H, He có số khối A nhỏ nên bền vững C Hạt nhân có lƣợng liên kết lớn bền vững D Hạt nhân có lƣợng liên kết riêng lớn bền vững Câu 35 [29357]: Khi nói phản ứng nhiệt hạch, phát biểu dƣới sai? A Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B Chỉ xảy nhiệt độ cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi phản ứng nhiệt hạch C Xét lƣợng toả đơn vị khối lƣợng phản ứng nhiệt hạch toả lƣợng lớn nhiều phản ứng phân hạch D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lƣợng nhiều phản ứng phân hạch Câu 36 [28969]: Khi nói phóng xạ, phát biểu dƣới sai? A Là phản ứng hạt nhân tỏa lƣợng B Không phụ thuộc vào điều kiện bên nhƣ nhiệt độ, áp suất, C Tổng khối lƣợng hạt tạo thành lớn khối lƣợng hạt nhân mẹ D Là loại phản ứng hạt nhân đặc biệt xảy cách tự phát Câu 37 [6413]: Chọn phát biểu sai? Tia α A qua điện trƣờng hai tụ điện bị lệch phía âm tụ điện B phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng C thực chất hạt nhân nguyên tử Heli D có tác dụng iôn hoá không khí dần lƣợng Câu 38 [24543]: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu dƣới sai? A Hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch B Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ thấp D Phản ứng nhiệt hạch cần nhiệt độ cao thực đƣợc Câu 39 [64396]: Phát biểu sau sai nói tƣợng phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ β, có bảo toàn điện tích nên số prôtôn đƣợc bảo toàn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 40 [6468]: Cho phản ứng hạt nhân: A phản ứng phân hạch Moon.vn - Học để khẳng định 230 90 Th → 226 88 Ra + α Phản ứng B phản ứng thu lƣợng 85 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam C phản ứng nhiệt hạch Facebook: LittleZerooos D Cả kết luận sai Câu 41 [93050]: Câu dƣới sai nói tƣợng phóng xạ? A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α β B Phôtôn γ hạt nhân phóng có lƣợng lớn C Tia β- êlectrôn nên đƣợc phóng từ lớp vỏ nguyên tử D Không có biến đổi hạt nhân phóng xạ γ Câu 42 [27886]: Chọn câu trả lời sai nói phản ứng hạt nhân? A Hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch B Một hạt nhân nặng hấp thu nơtrôn vỡ thành hạt nhân có số khối trung bình Sự vỡ gọi phân hạch C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ thấp D Đƣợc gây cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá hạt nhân khác Câu 43 [26030]: Hiện tƣợng phóng xạ … gây và… vào tác động bên A nguyên nhân bên trong/ hoàn toàn không phụ thuộc B không nguyên nhân bên trong/ phụ thuộc hoàn toàn C ngƣời/ phụ thuộc hoàn toàn D tự nhiên/ hoàn toàn không phụ thuộc Câu 44 [41646]: Năng lƣợng liên kết hạt nhân A toàn lƣợng nguyên tử gồm động lƣợng nghỉ B lƣợng toàn phần hạt nhân tính trung bình số nuclon C lƣợng tỏa nuclon riêng rẽ kết hợp với tạo thành hạt nhân D lƣợng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 45 [33828]: Khi nói lực hạt nhân, phát biểu dƣới sai? A Lực hạt nhân có trị số lớn lực đẩy culông prôtôn B Lực hạt nhân lực hút khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thƣớc hạt nhân lực đẩy khoảng cách chúng lớn C Lực hạt nhân lực hút D Lực hạt nhân tác dụng nuclôn cách cỡ kích thƣớc nguyên tử Câu 46 [27401]: Trong phản ứng hạt nhân, đại lƣợng không đƣợc bảo toàn? A Động lƣợng B Năng lƣợng nghỉ C Điện tích D Số nuclôn Câu 47 [17993]: Khi nói đồng vị, phát biểu dƣới sai? A Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn Z nhƣng số khối A khác gọi đồng vị B Các đồng vị có số nơtrôn N khác nên tính chất vật lí hoá học chúng khác C Các đồng vị ô bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học D Các đồng vị phóng xạ thƣờng không bền Câu 48 [87532]: Nhận xét hạt nhân nguyên tử dƣới ? A Hạt nhân bền lƣợng liên kết riêng lớn B Khối lƣợng hạt nhân tổng khối lƣợng nuclôn C Trong hạt nhân số prôtôn luôn số nơtron D Khối lƣợng prôtôn lớn khối lƣợng nơtron Câu 49 [33702]: Phản ứng hạt nhân toả lƣợng Moon.vn - Học để khẳng định 86 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos A đƣợc thực có kiểm soát B tổng khối lƣợng hạt trƣớc phản ứng nhỏ tổng khối lƣợng hạt sau phản ứng C trình phóng xạ D tổng khối lƣợng hạt trƣớc phản ứng lớn tổng khối lƣợng hạt sau phản ứng Câu 50 [53401]: Tia alpha đặc điểm dƣới đây? A Ion hóa không khí mạnh B Có khả đâm xuyên mạnh nên đƣợc sử dụng để chữa bệnh ung thƣ C Đi qua điện trƣờng hai tụ điện tia ỏ bị lệch phía âm D Là dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 42 He Chƣơng trình Pro S Sinh học 2017 Với khóa học với trăm video giảng, đề thi online tài liệu đƣợc biên soạn tỉ mỉ khoa học, chƣơng trình Pro S Sinh học 2017 lộ trình Luyện thi THPT Quốc Gia 2017 toàn diện, giúp học sinh đạt đƣợc điểm 10 môn Sinh Học Moon.vn - Học để khẳng định 87 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos ĐỀ 3-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu [39333]: Phát biểu lƣợng liên kết hạt nhân dƣới sai? A Muốn phá vỡ hạt nhân có khối lƣợng m thành nuclôn riêng biệt có tổng khối lƣợng mo cần lƣợng (mo – m).c2 B Hạt nhân có lƣợng liên kết riêng nhỏ bền C Hạt nhân có lƣợng liên kết lớn bền vững D Năng lƣợng liên kết tính cho nuclôn gọi lƣợng liên kết riêng Câu [24154]: Chu kỳ bán rã chất phóng xạ A thay đổi theo nhiệt độ B phụ thuộc hợp chất chất phóng xạ tồn C khác khác D phụ thuộc khối lƣợng chất phóng xạ Câu [31447]: Chọn câu phát biểu không đúng? A Hạt nhân có lƣợng liên kết riêng lớn bền vững B Khi lực hạt nhân liên kết nuclon để tạo thành hạt nhân có hụt khối C Chỉ hạt nhân nặng có tính phóng xạ D Trong hạt nhân có số nơtron không nhỏ số protôn hạt nhân có hai loại hạt Câu [29054]: Đại lƣợng đặc trƣng cho mức bền vững hạt nhân A.năng lƣợng liên kết B số prôtôn C.số nuclôn D lƣợng liên kết riêng Câu [16692]: Muốn phân hạch 235U phải làm chậm nơtrôn, nơtrôn đƣợc làm chậm gọi nơtrôn nhiệt A nơtrôn môi trƣờng có nhiệt độ cao B nơtrôn dễ gặp hạt 235U C nơtrôn chậm dễ đƣợc 235U hấp thụ D nơtrôn nhiệt có động động trung bình chuyển động nhiệt Câu [6455]: Hiđrô có đồng vị A 10 H , 12 H , 13 H B 11 H , 22 H , 33 H C 11 H , 12 H , 13 H D 11 H , 12 H , 14 H Câu [73287]: Phát biểu sau không nói hạt β+ hạt β-? A Có khối lƣợng B Đƣợc phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trƣờng hai tụ bị lệch hai phía khác D Đƣợc phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) Câu [40541]: Trong phản ứng hạt nhân định luật bảo toàn khối lƣợng hạt nhân nguyên tố khác có A.khối lƣợng khác B độ hụt khối khác C.điện tích khác D số khối khác Câu [82204]: Trong ba tia phóng xạ α, β, γ tia phóng xạ lệch nhiều điện trƣờng? A.α B β C.γ D Cả ba tia lệch nhƣ Câu 10 [26053]: Phát biểu sau đúng? Moon.vn - Học để khẳng định 88 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Phóng xạ γ kèm phóng xạ A α B β+ C β- Facebook: LittleZerooos D α, β+, β- Câu 11 [67616]: So với phân hạch hạt nhân phóng xạ hạt nhân có điểm khác A.là toả lƣợng B phản ứng hạt nhân C.là tạo hạt nhân bền D xảy cách tự phát Câu 12 [17999]: Đồng vị phóng xạ C14 đƣợc ứng dụng để xác định tuổi di vật cổ gốc sinh vật A đồng vị phóng xạ β- B chu kỳ bán rã đồng vị lớn C độ phóng xạ di vật cổ gốc sinh vật giảm tỷ lệ thuận với thời gian D Không phải nguyên nhân kể Câu 13 [38625]: Quá trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ phụ thuộc vào A chất dạng đơn chất hay thành phần hợp chất B chất thể rắn, lỏng hay khí C nhiệt độ cao hay thấp D xảy nhƣ điều kiện Câu 14 [38783]: Trong phân rã anpha, beta, gamma, hạt nhân phân rã bị nhiều lƣợng xảy phân rã A α B β+ C γ D β- Câu 15 [70364]: Chọn phƣơng án sai ? Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử dùng urani, công dụng phận nhƣ sau: A Những nhiên liệu hạt nhân làm hợp kim chứa urani làm giàu B Chất làm chậm (nƣớc nặng D2O) có tác dụng làm nơtron nhanh thành nơtron chậm C Các điều chỉnh hấp thụ nơtrôn gây phân hạch D Khi lò hoạt động điều chỉnh tự động giữ độ cao cho hệ số nhân nơtron s = Câu 16 [24596]: Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y A lƣợng liên kết riêng hạt nhân X lớn hạt nhân Y B lƣợng liên kết hạt nhân X lớn hạt nhân Y C số khối hạt nhân X lớn hạt nhân Y D nguyên tử số hạt nhân X lớn hạt nhân Y Câu 17 [6461]: Cho phản ứng 12 H + 13 H → 42 He + n + 17,6 MeV Nhận xét dƣới sai ? A Đây phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng toả lƣợng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Phản ứng xảy bên Mặt Trời Câu 18 [41635]: Phát biểu sau sai nói phóng xạ? A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α phóng xạ β B Phôtôn γ hạt nhân xạ có lƣợng lớn so với phôtôn nguyên tử xạ C Tia β- dòng êlectron đựơc phát từ lớp vỏ nguyên tử D Bản thân phóng xạ γ không làm biến đổi chất nguyên tố Câu 19 [69005]: Năng lƣợng liên kết riêng lƣợng liên kết A tính cho nuclôn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn Moon.vn - Học để khẳng định 89 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos Câu 20 [32861]: Khi nói phóng xạ, phát biểu dƣới sai? A Trong phóng xạ β+, số nuclôn không thay đổi, nhƣng số prôtôn số nơtrôn thay đổi B Trong phóng xạ β–, số prôtôn hạt nhân giảm số nơtrôn tăng thêm C Phóng xạ γ không làm biến đổi cấu tạo hạt nhân, làm giảm mức lƣơng hạt nhân D Trong phóng xạ α, số số prôtôn giảm số nơtron giảm Câu 21 [6450]: Tần số quay hạt máy gia tốc xiclôtron A phụ thuộc vào vận tốc hạt B phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C không phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ D phụ thuộc vào điện tích hạt nhân Câu 22 [32387]: Phát biểu sau sai phản ứng nhiệt hạch ? A Rất dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B Là nguồn gốc lƣợng Mặt trời C Nếu tính theo khối lƣợng nhiên liệu toả nhiều lƣợng phản ứng phân hạch D Là kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng Câu 23 [18151]: Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử, hệ số nhân nơtron có trị số A s = B s > C s < D s < Câu 24 [61802]: Phóng xạ γ A.đi kèm phóng xạ β C.đi kèm phóng xạ α B không gây biến đổi hạt nhân D Các nhận xét Câu 25 [52378]: Thực chất phóng xạ β+ A p → n + e+ B n → p + e- C n → p + e- + v D p → n + e- + v Câu 26 [52566]: Khi nói lƣợng liên kết hạt nhân, nhận xét dƣới đúng? A Hạt nhân có lƣợng liên kết lớn tốn lƣợng để phá vỡ B Độ hụt khối hạt nhân dƣơng C Độ hụt khối hạt nhân âm D Hạt nhân có lƣợng liên kết riêng lớn bền vững Câu 27 [6457]: Phóng xạ sau có hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ? A Phóng xạ α B Phóng xạ β- C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ Câu 28 [26047]: Hằng số phóng xạ λ đƣợc xác định A độ phóng xạ ban đầu B biểu thức ln2/T(với T chu kì bán rã) C biểu thức -ln2/T(với T chu kì bán rã) D số phân rã giây Câu 29 [33831]: Các đồng vị phóng xạ có ứng dụng sau đây? A Đánh dấu nguyên tử B Dò khuyết tật vật đúc C Xác định tuổi vật cổ D Tất câu Câu 30 [28014]: Hạt nhân 235U có A 235 prôtôn 92 nơtrôn (nơtron) C 92 nơtrôn (nơtron) 235 prôtôn B 235 nuclôn, có 92 nơtrôn (nơtron) D 235 nuclôn, có 92 prôtôn Câu 31 [42586]: Trong phóng xạ β- có bảo toàn A số nuclôn B số nơtron C động D khối lƣợng Câu 32 [24557]: Nhận xét phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch không đúng? A Sự phân hạch tƣợng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron vỡ thành hai hạt nhân trung bình với nơtron Moon.vn - Học để khẳng định 90 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos B Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao C Bom khinh khí đƣợc thực phản ứng phân hạch D Con ngƣời thực đƣợc phản ứng nhiệt hạch dƣới dạng không kiểm soát đƣợc Câu 33 [43638]: Phóng xạ β+ A có biến đổi proton thành nơtron B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C hạt nhân có số hiệu nguyên tử với hạt nhân mẹ D kèm với phóng xa α Câu 34 [26035]: Khi hạt nhân chất phóng xạ phát hạt α hạt β- vị trí hạt nhân so với hạt nhân mẹ bảng HTTH A tiến ô B lùi ô C tiến ô D lùi ô Câu 35 [40185]: Trong hạt nhân Liti, Xênon, Urani, hạt nuclôn từ hạt nhân khó bị bứt ? A Liti B Xênon C Liti Urani D Urani Câu 36 [91767]: Tia β- A dòng êlectron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng B dòng pôzitron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng C dòng prôtôn chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng D dòng nơtron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng Câu 37 [33616]: Pozitron phản hạt A electron B photon C proton D nơtrino Câu 38 [28387]: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tất phản ứng hạt nhân tốn lƣợng B Tổng động hạt trƣớc sau phản ứng hạt nhân đƣợc bảo toàn C Năng lƣợng toàn phần phản ứng hạt nhân đƣợc bảo toàn D Tổng khối lƣợng nghỉ hạt trƣớc sau phản ứng hạt nhân đƣợc bảo toàn Câu 39 [64372]: Phóng xạ β- A phản ứng hạt nhân thu lƣợng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lƣợng C giải phóng êlectrôn từ lớp êlectrôn nguyên tử D phản ứng hạt nhân toả lƣợng Câu 40 [26037]: Tia β có khả iôn hoá môi trƣờng … tia α, khả đâm xuyên … tia α A.yếu hơn/ mạnh B mạnh hơn/ yếu C.yếu hơn/ nhƣ D mạnh hơn/ nhƣ Câu 41 [64379]: Phát biểu sai nói đồng vị? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn nhƣng có số nơtrôn khác gọi đồng vị C Các đồng vị nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu 42 [54096]: Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lƣợng, điều sau sai? Moon.vn - Học để khẳng định 91 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos A Tổng khối lƣợng hạt tƣơng tác nhỏ tổng khối lƣợng hạt sản phẩm B Tổng độ hụt hạt tƣơng tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tƣơng tác D Tổng lƣợng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lƣợng liên kết hạt tƣơng tác Câu 43 [43000]: Năng lƣợng liên kết hạt nhân A lƣợng trung bình liên kết nuclon hạt nhân B lƣợng cần thiết để tách rời tất nuclon hạt nhân xa C lƣợng cần thiết để tách rời nuclon khỏi hạt nhân D tích khối lƣợng hạt nhân với bình phƣơng tốc độ ánh sáng chân không Câu 44 [26681]: Các nguyên tử đồng vị hạt nhân có A số prôtôn B số nuclôn C khối lƣợng D số nơtrôn Câu 45 [67392]: Phát biểu sau nói phóng xạ hạt nhân? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tƣơng tác điện (lực Coulomb) B Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên nhƣ áp suất, nhiệt độ, C Trong phóng xạ hạt nhân khối lƣợng đƣợc bảo toàn D Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lƣợng Câu 46 [34041]: Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni ) hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Liti ) có chung điểm sau đây? A Có lƣợng liên kết lớn B Là nhiên liệu cho phản ứng hạt nhân toả lƣợng C Tham gia phản ứng nhiệt hạch D Gây phản ứng dây chuyền Câu 47 [87539]: Sau khoảng thời gian ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ lại A.1/3 khối lƣợng chất ban đầu B 1/8 khối lƣợng chất ban đầu C.1/9 khối lƣợng chất ban đầu D 1/4 khối lƣợng chất ban đầu Câu 48 [61580]: Trong phản ứng hạt nhân tỏa lƣợng A khối lƣợng hạt ban đầu nhỏ khối lƣợng hạt tạo thành B độ hụt khối hạt ban đầu nhỏ độ hụt khối hạt tạo thành C lƣợng liên kết hạt ban đầu lớn hạt tạo thành D lƣợng liên kết riêng hạt ban đầu lớn hạt tạo thành Câu 49 [26040]: Phát biểu sau sai? Phản ứng nhiệt hạch A dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B tính theo khối lƣợng nhiên liệu toả nhiều lƣợng phản ứng phân hạch C kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng D nguồn gốc lƣợng mặt trời Câu 50 [24210]: Khi nói tính chất tia phóng xạ β tính chất sau đúng? A Tia β- qua điện trƣờng bị lệch phía dƣơng tụ điện bị lệch so với tia α B Tia β có khả ion hoá môi trƣờng mạnh tia so với tia α C Trong không khí tia β có tầm bay dài so với tia α D Tia β đƣợc phóng với vận tốc bé Moon.vn - Học để khẳng định 92 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC DAO ĐỘNG CƠ – ĐỀ 1 10 C A C A A D D A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D B D A D D A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B B A D B A C D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D C A A A A A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A A D B D B C C A C C D D B A D D B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A B B C C B C B B 41 42 43 44 45 46 47 48 D B C D A A A C DAO ĐỘNG CƠ HỌC – ĐỀ 2 10 D C D A B B C D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A D A D A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D D D C D A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ HỌC SÓNG CƠ HỌC – ĐỀ 1 B A C B D C D A 11 12 13 14 15 16 17 18 Moon.vn - Học để khẳng định D C C D A D C D 21 22 23 24 25 26 27 28 A C B A A A B A 93 31 32 33 34 35 36 37 38 A C C C D C D B Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam 10 D D 19 20 D B 29 30 B B 39 40 Facebook: LittleZerooos D D 49 50 C A A A B C B B D C B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D B D B B D C D A SÓNG CƠ HỌC – ĐỀ 2 10 B A A D C D D B A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D A B B C B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C B D C B B B A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐỀ 1 10 D C C C A B C D C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C D D C D C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C A A C D C C D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C C B D A C B D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B B B B D A B B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A B A A C D C D DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐỀ 2 10 A C D D C B A D D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moon.vn - Học để khẳng định B A C C D B B B D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A B B A B D B D 94 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C D C C B D C C D Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C C D D D C A A A C 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Facebook: LittleZerooos A A B D A D B C D B ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 10 D B D B C D C A A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B C A D B D B C D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A C A B D B B B A B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 D D D D D D C C D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A A D A B D D D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D A C B A B B C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A B D C B B A D C 41 42 43 44 45 46 D B A D D D ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG A C D A B C 11 12 13 14 15 16 Moon.vn - Học để khẳng định A B C B A A 21 22 23 24 25 26 C D C D C D 95 31 32 33 34 35 36 B C C B D C Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam 10 C D B A 17 18 19 20 D B D B 27 28 29 30 D A A D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D D C D A A B D B B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 A C A A C D B C D C 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C A D D A B B C A C 37 38 39 40 Facebook: LittleZerooos C D A D 47 48 49 50 D C B C ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - ĐỀ 1 10 C C C D A C B D C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B C A D D C C C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B C D D D D D A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B A B C B A A C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A D D C C A B B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C A C B B B A D B HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - ĐỀ 2 10 C D B A C C A D A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A D A B B C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C C D D B C C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C B C D C B C C D HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - ĐỀ Moon.vn - Học để khẳng định 96 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam 10 C C C D D C B B B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D A C A D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A A D A B B B D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Facebook: LittleZerooos A C A D B A A C D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A B A D B B B A C Thông tin liên hệ Website: www.moon.vn Hotline: 0432 99 98 98 Page Facebook: + Moon.vn – Học để khẳng định mình: www.facebook.com/3w.moon.vn + MoonTV – Kênh tƣơng tác giáo dục Moon.vn: www.facebook.com/MoonTV.Moon.vn Group Facebook: www.facebook.com/groups/hsmoon Youtube: + Channel 1: Moon.vn Channel + Channel 2: MoonTV Thời - Giải trí Moon.vn - Học để khẳng định 97 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Moon.vn - Học để khẳng định 98 Facebook: LittleZerooos Hotline: 0432 99 98 98 [...]... cƣỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cƣỡng bức Chƣơng trình Pro S Vật Lý 2017 Là lộ trình luyện thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý toàn diện và đầy đủ Gồm 7 khóa học với hàng trăm bài giảng và đề thi online đƣợc biên soạn và phát hành xuyên suốt chƣơng trình học Moon.vn - Học để khẳng định mình 12 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos... động duy trì, năng lƣợng cung cấp thêm cho vật có tác dụng A làm cho động năng của vật tăng lên Moon.vn - Học để khẳng định mình 11 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos B làm cho tần số dao động không giảm đi C bù lại sự tiêu hao năng lƣợng vì lực cản mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật D làm cho li độ của dao động không giảm... 2017 Là lộ trình học tập toàn diện dành cho học sinh luyện thi THPT Quốc Gia 2017 Một chƣơng trình học đầy đủ từ kiến thức cơ bản đến nâng cao với 11 khóa học và hàng trăm bài giảng, đề thi online giúp các em học sinh có thể đạt đƣợc điểm 9,10 môn Toán Moon.vn - Học để khẳng định mình 19 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos ĐỀ 2-SÓNG... A Bộ góp là bộ phận đƣa dòng điện ra ngoài, là hệ thống 2 vành bán khuyên đặt cách điện và 2 chổi quét B Máy phát điện xoay chiều 1 pha luôn có roto và stato Moon.vn - Học để khẳng định mình 30 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos C Phần cảm là bộ phận tạo ra từ trƣờng, là các nam châm (thƣờng là các nam châm điện) D Phần ứng là bộ. .. Khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha, phát biểu nào là đúng ? A Từ trƣờng quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hƣớng và trị số B Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo đƣợc từ trƣờng quay Moon.vn - Học để khẳng định mình 32 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos C Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trƣờng... bằng 1/2 cƣờng độ cực đại, cùng chiều với dòng trên Câu 12 [93315]: Khi nói về máy biến áp lý tƣởng, kết luận nào dƣới đây là không đúng? A Hoạt động dựa trên nguyên tắc của hiện tƣợng tự cảm B Muốn thay đổi điện áp thì cuộn sơ cấp phải có số vòng khác cuộn thứ cấp C Là thi t bị cho phép thay đổi điện áp mà không thay đổi tần số D Khi mắc vào điện áp không đổi thì điện áp lấy ra trên cuộn thứ cấp bằng... một môi trƣờng vật chất C Phƣơng trình sóng cơ là một hàm biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kì là T D Phƣơng trình sóng cơ là một hàm biến thi n tuần hoàn trong không gian với chu kì là λ Câu 16 [172075]: Phát biểu nào sau đây là sai về nhạc âm? A Sợi dây đàn có thể phát ra đầy đủ các họa âm bậc chẵn và bậc lẻ Moon.vn - Học để khẳng định mình 14 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC... DC Câu 4 [91497]: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ là đúng? A Từ trƣờng quay, chỉ có thể tạo đƣợc bằng dòng điện ba pha B Tốc độ góc của rôto động cơ không đồng bộ luôn bằng tốc độ góc của từ trƣờng quay C Từ trƣờng quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hƣớng và độ lớn D Tốc độ góc của rôto động cơ không đồng bộ phụ thuộc tốc độ góc của từ trƣờng quay và mômen cản Câu 5... trí cân bằng) thì phát biểu nào sau đây là sai? A Động năng của vật giảm khi vật chuyển động trong khoảng mà véctơ vận tốc ngƣợc chiều với véctơ gia tốc B Động năng của vật cực đại khi qua vị trí mà tại đó véctơ gia tốc đổi chiều C Trong một chu kì dao động luôn có bốn thời điểm động năng bằng ba lần thế năng D Thế năng của vật tăng khi vật chuyển động trong khoảng mà véctơ vận tốc cùng chiều với véctơ... không truyền đƣợc trong chất rắn D là sóng có phƣơng dao động của các phần tử vật chất trong môi trƣờng luôn hƣớng theo phƣơng thẳng Moon.vn - Học để khẳng định mình 15 Hotline: 0432 99 98 98 Khóa LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 – GV: Nguyễn Thành Nam Facebook: LittleZerooos đứng Câu 24 [39611]: Sóng truyền đƣợc trong môi trƣờng vật chất vì A giữa các phần tử của môi trƣờng có lực liên kết đàn hồi B nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Lý Thuyết Hay Lạ Khó Môn Vật Lý Thi THPTQG 2017, Bộ Lý Thuyết Hay Lạ Khó Môn Vật Lý Thi THPTQG 2017, Bộ Lý Thuyết Hay Lạ Khó Môn Vật Lý Thi THPTQG 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay