CO trong khong khi va khi thai

37 307 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:53

KÍNH CHÀO thầy CHÀO TẬP THỂ D12MT02 ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA MƠI TRƯỜNG LỚP D12MT02 Bài tiểu luận Chủ đề: Cacbon monooxit khơng khí khí thải (TCVN 5972:1995) Giảng viên hướng dẫn: ThS Thuỷ Châu Nhóm thực hiện: Ng Băng Tuyền, Ng Thị Ánh Linh,Phạm Thị Ngọc Trâm , Chiêm Thị Mỹ Nhi Tờ Chương 1: Mở đầu 1.1 Lời mở đầu 1.2 Tính chất cacbon monoxit 1.3 Độc tính 1.4 Nguồn phát sinh 1.5 Tình hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp chuẩn bị mẫu 2.1 Lấy mẫu 2.2 Bảo quản mẫu 2.3 Xử lí mẫu Chương 3: Tổng quan phương pháp phân tích 3.1 Ngun tắc 3.2 Phạm vi áp dụng Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) Chương 5: Đánh giá kết 5.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 5.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) Tài liệu tham khảo Chương 1: Mở đầu 1.1 Lời mở đầu Khí CO có khả gây ảnh hưởng xấu đến người vùng nồng độ thấp khoảng vài trăm ppm Cacbon monoxit tạo thành q trình đốt cháy khơng hồn tồn hydocacbon, dầu, thành phần khí xả động xăng Chương 1: Mở đầu 1.2 Tính chất cacbon monoxit 1.2.1 Tính chất vật lý: - Cacbon monoxit có cơng thức hóa học CO - Là chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị,hơi nhẹ khơng khí, tan nước.[2] 1.2.2 Tính chất hóa học: - Cacbon monoxit oxit trung tính [2] - Cacbon monoxit chất khử mạnh 2CO O2Mơ hình 2CO Hình+1.1phân2tử CO Chương 1: Mở đầu 1.2 Tính chất cacbon monoxit 1.2.2 Tính chất hóa học: CO + Cl2 CO + CuO COCl2 (photgen) Cu + CO2 1.3 Độc tính: - Nồng độ khoảng 0,1% cacbon monoxit khơng khí nguy hiểm đến tính mạng Hb.O2 + CO → Hb.CO + O2 Chương 1: Mở đầu 1.4 Nguồn phát sinh: - Khí thải động đốt tạo sau đốt nhiên liệu gốc cácbon - Trong khói thuốc - Trong gia đình - Town gas H2O + C  CO + H2 Hình 1.2- Ơtơ xe máy thải nhiều khí CO Chương 1: Mở đầu 1.5 Tình hình nghiên cứu: 1.5.1 Trên giới: - Nghiên cứu liên quan đến Cacbon monoxit thuộc tính chống viêm - Phân tử Carbon mơnơxít (CO) đám khí ga nóng 10 triệu độ C phát tán từ tàn tích nổ siêu tân tinh trẻ có tên Cassiopeia A (Cas A) 1.5.2 Tại Việt Nam: - Ngày 21/5/2013, Cục Quản lý Mơi trường y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo góp ý Tiêu chuẩn Chất lượng khơng khí nhà Hình 1.3- Hình ảnh hồng ngoại Cas A camera chụp dải hồng ngoại kính thiên văn Spitzer NASA (IRAC) ghi lại bước sóng 4.5 micrơmet Chương 2: Phương pháp chuẩn bị mẫu 2.1 Lấy mẫu: 2.1.1 Mục đích u cầu lấy mẫu để phân tích: - Đại diện cho đối tượng cần nghiên cứu phân tích - Đáp ứng u cầu phân tích hay nghiên cứu xem xét - Lấy mẫu, khơng làm mẫu hay nhiễm bẩn mẫu - Phù hợp với phương pháp lựa chọn phân tích - Có khối lượng đủ để phân tích, khơng q nhỏ u cầu - Mẫu phải có lý lịch, điều kiện lấy mẫu rõ ràng - Đảm bảo yếu tố QA/QC Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.1.2 Thiết bị: 4.1.2.1 Cột: 4.1.2.2 Lò chuyển hóa: 4.1.2.3 Tổ hợp lò chuyển hóa: 4.1.2.4 Hệ thống nạp mẫu: HìnhHình 4.1 Sơ lò chuyển 4.2đồ Sơcủa đồ dòng khí hố Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.1.3 Quy trình: Những đặc trưng - Khoảng nồng độ dự kiến - Tín hiệu đo sắc ký nồng độ tối thiểu phát so với tín hiệu nhiễu - Số mẫu gián đoạn đo đơn vị thời gian - Độ trơi điểm “khơng” thời gian trơi - Độ lặp lại phép đo - Hiệu suất chuyển hóa - Khoảng nhiệt độ mẫu lấy Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.1.3 Quy trình: Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.1.4 Trình bày kết quả: o - Ở nhiệt độ 25 C áp suất 101,3kPa 1ppm (v/v) 1,14mg/m -Ở nhiệt độ khác áp suất 101,3kPa 1ppm (v/v) ≥1,14 x mg/ o Trong t nhiệt độ tính độ bách phân ( C) Chương 4: Phương pháp phân tích 4.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) 4.2.1 Ngun tắc: 4.2.1.1 Ngun tắc chung cho phương pháp: CO + PdCl2 + H2O  CO2 + 2HCl + Pd 4.2.1.2 Phương pháp A: PdCl2 + KI  KCl + PdI2 (màu đỏ) Sử dụng máy đo quang phổ để đo độ hấp thụ dung dịch màu đỏ bước sóng từ 490 nm đến 530 nm [11] Chương 4: Phương pháp phân tích 4.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) 4.2.1 Ngun tắc: 4.2.1.3 Phương pháp B: 2H3PO4.10MoO3 + 4HCl + 2Pd  2PdCl2 +2H2O + [(MoO3)4.(MoO2) H3PO4] Sử dụng máy đo quang phổ để đo độ hấp thụ dung dịch màu vàng xanh bước sóng từ 650 nm đến 680 nm.[11] Chương 5: Đánh giá kết 5.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 5.1.1 Độ lặp lại [10]: 3 Độ lặp lại 0,05 mg/m nồng độ cacbon monoxit 1mg/m 5.1.2 Độ xác [10]: 3 ± 0,05mg/m khoảng nồng độ khí CO từ đến 1mg/m 3 ± 25mg/m khoảng nồng độ cacbon monoxit từ đến 25mg/m 5.1.3 Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá: Chương 5: Đánh giá kết 5.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 5.1.3 Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá: Bảng 5.1 Giá trị giới hạn CO khơng khí xung quanh Đơn vị (µg/m ) [5] Thơng số CO Trung bình Trung bình Trung bình 24 Trung giờ 30.000 10.000 năm - - [5] Theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh bình Chương 5: Đánh giá kết 5.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) - Giá trị tối đa cho phép CO khí thải 350 mg/N.m với lò đốt chất thải rắn y tế tập trung theo quy hoạch [2] - Giá trị tối đa cho phép CO khí thải 200 mg/Nm lò đốt chất thải rắn y tế lắp đặt khn viên sở y tế [2] [2] Theo QCVN 02:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn y tế giá trị tối đa cho phép CO khí thải Chương 5: Đánh giá kết 5.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) - Giá trị tối đa cho phép CO khí thải 300 mg/N.m tất lò đốt chất thải cơng nghiệp ngày 31 tháng 12 năm 2014 [3] - Giá trị tối đa cho phép CO khí thải 250 mg/N.m tất lò đốt chất thải cơng nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.[3] [3] Theo QCVN 30:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn y tế Chương 5: Đánh giá kết 5.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) Bảng 5.2 Giá trị C để tính nồng độ tối đa cho phép CO khí thải cơng nghiệp sản xuất thép [8] Thơng số Đơn vị Giá trị C A CO mg/Nm 1.000 B1 1.000 B2 500 [8] Theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp sản xuất thép Tài liệu tham khảo [1] Bài giảng Quan trắc đánh giá chất lượng nước khơng khí Chương Quan trắc đánh giá chất lượng khơng khí (www.khoamoitruonghue.edu.vn/courses/EnvMonitor/Chapter03.pdf‎) [2] Lê Xn Trọng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ biên), Lê Chí Kiên – Lê Mậu Quyền, Hóa học 11 nâng cao, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội, 2008 [3] Phát Cacbon monoxit (CO) khơng khí nóng 10 triệu độ C ( http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/37752_Phat-hien-Carbon-monoxit-CO-trong-khi-nong-10-trieu-do-C.as px# ) [4] Phương pháp quan trắc, lấy mẫu phân tích chất độc khơng khí (www.khoamoitruonghue.edu.vn/courses/EnvMonitor/Chapter03.pdf‎) Tài liệu tham khảo [5] QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh ( http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area= ) [6] QCVN 02:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn y tế giá trị tối đa cho phép CO khí thải ( http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area= ) [7] QCVN 30:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn y tế ( http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area= ) Tài liệu tham khảo [8] QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp sản xuất thép (http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area=0) [9] Quang Nguyễn, Hội thảo góp ý tiêu chuẩn chất lượng khơng khí nhà, ngày 22 tháng 05 năm 2013 [10] TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989), Khơng khí xung quanh – Xác định khối lượng cacbon monoxit (CO) – Phương pháp sắc ký khí (http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area=0) [11] TCVN 7242:2003, Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit CO khí thải ((http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area=0) Kính chúc thầy nhiều sức khỏe Chúc tập thể D12MT02 học tốt [...]... nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2008 [3] Phát hiện Cacbon monoxit (CO) trong không khí nóng 10 triệu độ C ( http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/37752_Phat-hien-Carbon-monoxit -CO- trong- khi- nong-10-trieu-do-C.as px# ) [4] Phương pháp quan trắc, lấy mẫu và phân tích chất độc trong không khí (www.khoamoitruonghue.edu.vn/courses/EnvMonitor/Chapter03.pdf‎) Tài liệu tham khảo [5] QCVN 05:2013/BTNMT... trị tối đa cho phép của CO trong khí thải là 350 mg/N.m với lò đốt chất thải rắn y tế tập trung theo quy hoạch [2] 3 - Giá trị tối đa cho phép của CO trong khí thải là 200 mg/Nm đối với lò đốt chất thải rắn y tế được lắp đặt trong khuôn viên của cơ sở y tế [2] [2] Theo QCVN 02:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế thì giá trị tối đa cho phép của CO trong khí thải Chương... và CO phải nhỏ hơn 0,1 mg/m 4.1.1.2 Các hỗn hợp khí chuẩn:[10]  Mêtan trong không khí: Một hỗn hợp tiêu chuẩn khí mêtan trong không khí cần cho việc đo hiệu suất chuyển hóa Chương 4: Phương pháp phân tích 4.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 4.1.1 Nguyên vật liệu: 4.1.1.2 Các hỗn hợp khí chuẩn:[10]  Cacbon monovit trong không khí: Những hỗn hợp tiêu chuẩn của CO trong không khí hoặc trong. .. xác [10]: 3 3 ± 0,05mg/m trong khoảng nồng độ của khí CO từ 0 đến 1mg/m 3 3 ± 25mg/m trong khoảng nồng độ của cacbon monoxit từ 0 đến 25mg/m 5.1.3 Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá: Chương 5: Đánh giá kết quả 5.1 Phương pháp sắc ký khí: (TCVN 5972-1995) 5.1.3 Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá: 3 Bảng 5.1 Giá trị giới hạn của CO trong không khí xung quanh Đơn vị (µg/m ) [5] Thông số CO Trung bình 1 Trung bình... thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) - Xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) trong khí ống khói lò đốt chất thải rắn y tế, quy o về điều kiện nhiệt độ 0 C và áp suất 101,3 kPa _ Phương pháp A: Xác định CO bằng phương pháp tạo muối với kali iodua.Áp dụng trong trường hợp nồng độ CO cao [11] _ Phương pháp B: Xác định CO bằng phương pháp tạo muối với thuốc thử FolinXiocantơ.[11] Chương 4: Phương... Vmẫu không khí xác định đi qua cột sắc ký để tách CO ra khỏi các thành phần khí khác - Khử CO vừa tách được thành mêtan bằng dòng khí hydro trên xúc tác niken nóng - Tín hiệu sắc ký nhận được tỷ lệ với lượng CO có trong mẫu 3.1.2 Phương pháp tạo màu với kali iodua và phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) CO + PdCl2 + H2O  CO2 + 2HCl + Pd Chương 3: Tổng quan về các phương... Không khí xung quanh – Xác định khối lượng ra cacbon monoxit (CO) – Phương pháp sắc ký khí (http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area=0) [11] TCVN 7242:2003, Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit CO trong khí thải ((http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5972/VPCP-KTTH&type=39&match=True&area=0)... tạo màu với kali iodua và phương pháp tạo màu với thuốc thử Folin – Xiocantơ: (TCVN 7242:2003) 3 - Giá trị tối đa cho phép của CO trong khí thải là 300 mg/N.m đối với tất cả các lò đốt chất thải công nghiệp cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 [3] 3 - Giá trị tối đa cho phép của CO trong khí thải là 250 mg/N.m đối với tất cả các lò đốt chất thải công nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.[3] [3] Theo QCVN... đa cho phép của CO trong khí thải công nghiệp sản xuất thép [8] Thông số Đơn vị Giá trị C A CO mg/Nm 3 1.000 B1 1.000 B2 500 [8] Theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép Tài liệu tham khảo [1] Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí Chương 3 Quan trắc và đánh giá chất lượng không khí (www.khoamoitruonghue.edu.vn/courses/EnvMonitor/Chapter03.pdf‎)... chứa mẫu làm Hình từ các 2.5 vật Bomliệu chứa polime mẫu bằng thép không gỉ Chương 2: Phương pháp chuẩn bị mẫu 2.2 Bảo quản mẫu[2]: - Khi lấy mẫu bằng dụng cụ chứa được giữ trong các hộp gỗ có lót xốp để tránh đổ vỡ - Khi lấy mẫu bằng ống hấp thụ xong cần phải chứa mẫu vào trong các bình bằng thủy tinh, có nút nhám, dung tích từ 25-50 ml Chương 2: Phương pháp chuẩn bị mẫu 2.3 Xử lý mẫu: Hình 2.6 Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: CO trong khong khi va khi thai, CO trong khong khi va khi thai, CO trong khong khi va khi thai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay