Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học chương 1 lớp 9 nhằm phát triển kĩ năng NCKH cho học sinh

12 183 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:35

Phi} h.ic 4a1 KE HOA CH NGHIEN CUu KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG I>~ tai: V~n di.mg phtrO'ng phap BTNB d~y hQc h6a hQc chuo·ng l6'p nh~m phat tri~n kI nang NCKH cho hQc sinh (LO'p 9A4 trm'rng Trung hQc co· sfr Ngo May) Btr6'c I Hi~n tqmg Nqidung - Hi~n tr(;lng: Vi~c ap dvng phuang phap BTNB mon H6a hQc & tnrcmg Trung h9c ca s& Ngo May tinh Binh Dinh nhi~u kh6 khan d6i v6i GV va HS; h~u nhu HS chua c6 ki nang NCKH - Nguyen nhan: GV bu6c d~u tiSp xuc v6i phtrang phap BTNB; d cong C\l danh gia gbm lo~ti~ Bai ki~m tra h6a h9c, Phi~u hoi HS, Bang ki~m quan sat D~ ki€m tra dugc thi~t k~ g6m mµc tieu, ma tr~n d~, d~, dap an va bi€u di~m dam bao d9 gia tri n9i dung: Do dugc kI nang NCKH cl'.ia HS sau tac d9ng theo m9t s6 tieu chf da xac dinh (Xem chuyen d€ danh gia kl nang NCKH ctia HS) IV PHAN TICH DU L1i::u VA BAN LU~N KET QUA Xu ly di~m cac bai ki€m tra (xem phµ lµc) theo phucmg phap thBng ke [ 1] c6 cac tham s6 th6ng ke th6 hi~n qua bang Bang Di~m TB, chenh l~ch gia tri di~m TB, d9 l~ch chu§n, P, SMD va r Bai ki~m tra Tham so th6ng Quan sat Bang hoi STI> ST£> TTI> TTI> STI> STI> TN(3) DC(l) TN(4) Diem TB 7,08 6,94 5,43 DC(2) 2,49 Chenh l~ch TB (3)-(1) = 0,14 (4)-(2) = 2,94 (5)-(6) = 32,45 26,99 (7)-(8)=32,35 1,7 1,58 14,3 14,17 ke £>9 l~ch chuan P= T-test dng cua phuO'ng phap BTNB chu khong phai la ngfru nhien c) Cac gia td SMD la 3,12; 3,56; 3,58 d6u 16n hO'n 1, theo Cohen thi phuong phap BTNB da tac d(mg 16n d€n sµ phat tri€n kI nang NCKH cho HS K€t qua phan tich du li~u da chung to gia thuy~t khoa 119c neu la dung: N€u ap dl,IIlg phuang phap BTNB d?y hQc Hoa h9c se phat tri~n dugc ki nang NCKH cho HS &l&p 9A4 truang Trung h9c CO' s&Ngo May d) H~ s6 tuang quan giua di~m cac bai ki~m tra d~u l&n han 0,7 (vi dl,l h~ s6 tuang quan gifra di€m bai kiem tra v6i di€m tµ danh gia STD cua 16p thi,rc nghi~m Ia 0,98) nen dfr li~u co d9 tuO'ng quan va c6 dt mon H6a h9c T?p chi giao dµc, s6 34 1, ki thang nam 2014 Tr 51-53 [3] Le Huy Hoang (2013) M9t s6 v~n a€ ve nghien cuu khoa h9c cua HS Trung hc;>c Bai giang t~p huftn cho Giao vien c6t can toan qu6c [4] Le Ngoc Vjnh, Cao Thi Th~g (2013) Bu6c dAu ap dµng phuang phap ban tay n?n bi ngh! H6a h9c toan qu6c l~n thu 6.Tr.163- 170 [5] Le Ng9c Vjnh - Cao Thi Th~g Thi€t k€ va t6 chuc cac hat d()ng d?y hQc tich qrc theo phuang phap Ban tay n~n b9t mon h6a hc nham nang cao hi~u qua d?y h9c.T?p chi Khoa h9c giao dµc, s6 109 thang 10- 2014.Tr 52-45 [6] Vii Anh Tuftn, B?ng Thi Oanh, Cao Thi Th~g, Ph?m Thj Bich Bao (2012) Tai li~u t?p hu§.n: Phuang phap Ban tay n(in b9t dc;iy h9C mon Hoa h9C cdp Trung h9C CO' so B9 GD&BT, V\I GDTH, Chuong trinh phat tri~n Trung hc [7] VG Cao Dam (2005), Phuong phap lu~ nghien cuu khoa h9c, NXB Khoa h9c - KT thu~t Ph\l h,1c r6NG HQ'P v A xu· Ly DU Litu DIEM BAJ KIEM TRA TTI> v A BAI KIEM TRA, QUAN SAT, TV' DANH GIA SAU TAC l>QNG CUA LOP TN VA.DC HQ va ten 3TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nguy~n Minh Hi~u N guy@n I-Ifru Trmmiz Thi Minh Le Nguv~n Ngoc Cao Hoang Tnrcrng Kim Phan f)frc Tr~n OuanQ N rmv~n N SJoc Tn'ln Thi Mv Hoang Hue Hung Huo·ng Huang Huv Huv Huv€n Linh HoThan g Long Vucrng An Na Nhat Nguv€n True Nhi Nhu Iluvnh Mong Nguv6n Thi Ouvnh Nhu Trmmg Vo Ouvn.h Nhu Phat Tran Tfrn Nguv€n Ngoc Ouv Nguv~n Phuung Thanh Thieu Nguv€n Van Thoa Huynh Thi Kim Tim 23 Huynh Anh 24 Nguv€n Anh Thu 25 Hd Thi Dieu Tra Trang 26 Tr§n Hfin!! 27 Tr§n Thi Phuurnz Trinh 28 Nguven Minh Trurn! 29 Nguv€n Anh Tu 30 Dmmg Thi Thanh Van Vo Chau BKT BKT QS BH TTE>C3\ STDC4) STE>C5\ STE>C7\ 7,90 5,75 59,00 58,00 6,20 3,75 40,00 40,00 5,00 52,00 53,00 6,50 8,10 7,75 79,00 78 ,00 7,90 6,50 73,00 73,00 6,90 3,75 50,00 49,00 67,00 67,00 9,40 6,00 ,20 2,00 29,00 29,00 23,00 23,00 3,00 1,50 7,80 7,00 79,00 77,00 55,00 55,00 4,30 4,75 9,00 5,25 57,00 56,00 53,00 52,00 4,60 4,75 8,00 6,50 70,00 70,00 63,00 64,00 5,60 5,75 9,60 5,50 59,00 60,00 8,60 5,00 61,00 62,00 8,60 5,00 58,00 59,00 5,20 3,00 39,00 39,00 9,10 6,50 69,00 70,00 8,00 7,25 74,00 75,00 6,80 5,50 65,00 64,00 9,00 9,30 4,20 6,20 5,50 6,10 9,20 6,50 6,75 7,00 4,50 3,50 6,50 3,75 8,50 4,00 69,00 73,00 52,00 43,00 63,00 40,00 86,00 44,00 69,00 73,00 52,00 44,00 64,00 40,00 85,00 44,00 - BKT BKT BH QS STT HQ va ten TTD t1 \ STE> f2\ STE> (6\ STDC8\ 8,30 2,00 21,00 21 ,00 N!Zuv€n Chung 5,00 2,25 24,00 25,00 N1rnv€n Thi Thu Bao 7,40 2,25 24,00 25,00 Le Nimv@n Gia Han Nguv~n Thi Thu 6,50 2,00 21,50 21,50 Hi€n 20,50 Khang 6,60 Tr~n Duy 1,75 21,00 41,00 Linh 5,90 4,00 41,00 Phan Le Khanh 9,10 39,00 3,75 38,00 Tnromr Le True Linh 38,00 9,10 3,50 38,00 Duan2 Mv Linh 23,00 6,50 2,25 23,00 TrAn Nuoc Gia Linh 39,00 8,00 4,00 39,00 10 N2uv€n Thi Linh 6,40 2,00 21 ,00 20,50 11 Phan Tai Loe 25,00 12 Ho Xuan 4,00 2,50 24,50 Loe 7,20 1,00 10,00 11,00 13 Nrrnv€n Thi Hoang Mai 29,00 14 N1iuv@11Bao 5,20 2,75 29,00 Minh 8,30 1,50 18,00 18,00 Ngan 15 Pham Trieu Kim 4,70 1,25 18,00 18,00 16 N2uv@n Tun!l Nghla 9,40 38,00 17 :Di~n H6 Tien Ngoc 3,50 37,00 Nguyen 8,40 2,25 23,00 23,00 18 Nguy@n Thanh ,10 20,00 19 Vo Trfin Yen 1,75 19,00 Nhi 6,30 3,00 31,00 32,00 20 Le Vuo·ng Nim 8,00 3,50 38,00 38,00 21 f)ana Ki6u Oanh Phuang 6,40 2,00 22,00 22,00 22 Nguy€n Thanh PhLmng 33,00 7,90 3,25 33,00 23 Ng Thi Thu 5,40 2,50 26,00 26,00 24 N Q:UV~n ou6c Sang 3,50 28,00 2,50 29,00 25 :Dang_ Minh San 9,30 ,25 44,00 43,00 26 Tran Ni:rnv~n Ngoc Thoa 6,60 1,25 17,00 16,00 27 NQuv€n Thanh Trung 41,00 9,60 28 Pham Xuan Trung 41 ,00 4,00 7,70 1,00 14,00 15,00 29 Dana Thanh Tu 6,40 2,00 21,00 30 Yo Hoang 21,00 Tu~n HQ va ten 5TT 31 32 33 34 35 Ho TrAn Tuong N guv~n Thanh LeThi Hi~n Nguv€n Thi Thuv Trfu-i Phuong Lan Van Vinh Vv Vv Vv BKT BKT QS BH TTDl3l STDl4\ ST£>C5\ STE>C7\ 7,90 6,00 65,00 65,00 8,70 6,00 65,00 65,00 6,00 6,75 70,00 69,00 6,00 6,25 68,00 67,00 ,00 ,75 66,00 67,00 Gia trj TB Bo l~ch chuan 7,08 1,71 5,43 1,58 59,37 14,30 59,34 14, 17 p 0,36 0,00 ,98 3,12 2,94 0,00 0,98 3,56 32,45 0,00 1,00 3,58 32,36 r SMD Chenh l ~ch diem TB 0,14 THONG L6'p Kem TN DC 27 HQ va ten STT 31 N rruv~n Thai 32 H6 Hanh 33 Hf> Thi Anh 34 Ne:uv€n Thi Thanh 35 D6 Khac Tu~n Van Vi Vu 36 Truane: Thi Ng:oc Xuan Uven Gia trj TB BKT BKT QS BH TTE> C1\ STD C2\ STE> CGl STDl8l 6,90 3,50 40,00 40,00 6,30 2,50 27,00 27,00 36,00 6,70 3,25 36,00 6,10 1,75 21 ,00 21 ,00 7,40 26,00 ,25 26,00 12,00 4,40 1,00 12,00 6,94 1,59 Bo l~ch chuan 2,49 0,94 26,92 9,11 26,99 9,04 ,99 1,00 ,99 p r SMD Chenh l~ch diem TB KE SO HQC SINH D~T MUC GIOI, KHA, TRUNG BiNH, YEU, KEM (J BAI KTEM TRA, QUAN SAT VA Tl/ DANH GIA LOP TN VA DC SAU T Ac D()NG Bai ki~m tra Y~u TB 12 Kha 11 Gioi Kem 26 Quan sat Y~u Kha 15 10 Gioi Kem 26 T\f danh gia Yeu Kha TB 12 14 10 0 I Gioi [...]... 6,40 2,00 21 ,00 20,50 11 Phan Tai Loe 25,00 12 Ho Xuan 4,00 2,50 24,50 Loe 7,20 1, 00 10 ,00 11 ,00 13 Nrrnv€n Thi Hoang Mai 29, 00 14 N1iuv @11 Bao 5,20 2,75 29, 00 Minh 8,30 1, 50 18 ,00 18 ,00 Ngan 15 Pham Trieu Kim 4,70 1, 25 18 ,00 18 ,00 16 N2uv@n Tun!l Nghla 9, 40 38,00 17 :Di~n H6 Tien Ngoc 3,50 37,00 Nguyen 8,40 2,25 23,00 23,00 18 Nguy@n Thanh 9 ,10 20,00 19 Vo Trfin Yen 1, 75 19 ,00 Nhi 6,30 3,00 31, 00 32,00... Bo l~ch chuan 2, 49 0 ,94 26 ,92 9 ,11 26 ,99 9, 04 0 ,99 1, 00 0 ,99 2 6 8 p r SMD Chenh l~ch diem TB 1 KE SO HQC SINH D~T MUC GIOI, KHA, TRUNG BiNH, YEU, KEM (J BAI KTEM TRA, QUAN SAT VA Tl/ DANH GIA LOP TN VA DC SAU T Ac D()NG Bai ki~m tra Y~u TB 8 12 0 9 Kha 11 0 Gioi 1 0 Kem 2 26 Quan sat Y~u Kha 15 5 10 0 Gioi 1 0 Kem 2 26 T\f danh gia Yeu Kha TB 12 14 6 10 0 0 I Gioi 1 0 ... 8,30 2,00 21, 00 21 ,00 1 N!Zuv€n Chung 5,00 2,25 24,00 25,00 2 N1rnv€n Thi Thu Bao 7,40 2,25 24,00 25,00 3 Le Nimv@n Gia Han 4 Nguv~n Thi Thu 6,50 2,00 21, 50 21, 50 Hi€n 20,50 Khang 6,60 5 Tr~n Duy 1, 75 21, 00 41, 00 Linh 5 ,90 4,00 41, 00 6 Phan Le Khanh 9 ,10 39, 00 3,75 38,00 7 Tnromr Le True Linh 38,00 9 ,10 3,50 38,00 8 Duan2 Mv Linh 23,00 6,50 2,25 23,00 9 TrAn Nuoc Gia Linh 39, 00 8,00 4,00 39, 00 10 N2uv€n... 0 ,14 3 THONG L6'p Kem TN 3 DC 27 HQ va ten STT 31 N rruv~n Thai 32 H6 Hanh 33 Hf> Thi Anh 34 Ne:uv€n Thi Thanh 35 D6 Khac Tu~n Van Vi Vu 36 Truane: Thi Ng:oc Xuan Uven Gia trj TB BKT BKT QS BH TTE> C1\ STD C2\ STE> CGl STDl8l 6 ,90 3,50 40,00 40,00 6,30 2,50 27,00 27,00 36,00 6,70 3,25 36,00 6 ,10 1, 75 21 ,00 21 ,00 7,40 26,00 2 ,25 26,00 12 ,00 4,40 1, 00 12 ,00 6 ,94 1, 59 Bo l~ch chuan 2, 49 0 ,94 26 ,92 9 ,11 ... 38,00 21 f)ana Ki6u Oanh Phuang 6,40 2,00 22,00 22,00 22 Nguy€n Thanh PhLmng 33,00 7 ,90 3,25 33,00 23 Ng Thi Thu 5,40 2,50 26,00 26,00 24 N Q:UV~n ou6c Sang 3,50 28,00 2,50 29, 00 25 :Dang_ Minh San 9, 30 4 ,25 44,00 43,00 26 Tran Ni:rnv~n Ngoc Thoa 6,60 1, 25 17 ,00 16 ,00 27 NQuv€n Thanh Trung 41, 00 9, 60 28 Pham Xuan Trung 41 ,00 4,00 7,70 1, 00 14 ,00 15 ,00 29 Dana Thanh Tu 6,40 2,00 21, 00 30 Yo Hoang 21, 00... ten 5TT 31 32 33 34 35 Ho TrAn Tuong N guv~n Thanh LeThi Hi~n Nguv€n Thi Thuv Trfu-i Phuong Lan Van Vinh Vv Vv Vv BKT BKT QS BH TTDl3l STDl4\ ST£>C5\ STE>C7\ 7 ,90 6,00 65,00 65,00 8,70 6,00 65,00 65,00 6,00 6,75 70,00 69, 00 6,00 6,25 68,00 67,00 6 ,00 6 ,75 66,00 67,00 Gia trj TB Bo l~ch chuan 7,08 1, 71 5,43 1, 58 59, 37 14 ,30 59, 34 14 , 17 p 0,36 0,00 0 ,98 3 ,12 2 ,94 4 0,00 0 ,98 3,56 32,45 5 0,00 1, 00 3,58...Ph\l h,1c r6NG HQ'P v A xu· Ly DU Litu DIEM BAJ KIEM TRA TTI> v A BAI KIEM TRA, QUAN SAT, TV' DANH GIA SAU TAC l>QNG CUA LOP TN VA.DC HQ va ten 3TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nguy~n Minh Hi~u N guy@n I-Ifru Trmmiz Thi Minh Le Nguv~n Ngoc Cao Hoang Tnrcrng Kim Phan f)frc Tr~n... 63,00 64,00 5,60 5,75 9, 60 5,50 59, 00 60,00 8,60 5,00 61, 00 62,00 8,60 5,00 58,00 59, 00 5,20 3,00 39, 00 39, 00 9 ,10 6,50 69, 00 70,00 8,00 7,25 74,00 75,00 6,80 5,50 65,00 64,00 9, 00 9, 30 4,20 6,20 5,50 6 ,10 9, 20 6,50 6,75 7,00 4,50 3,50 6,50 3,75 8,50 4,00 69, 00 73,00 52,00 43,00 63,00 40,00 86,00 44,00 69, 00 73,00 52,00 44,00 64,00 40,00 85,00 44,00 - BKT BKT BH QS STT HQ va ten TTD t1 \ STE> f2\ STE>... Phuurnz Trinh 28 Nguven Minh Trurn! 29 Nguv€n Anh Tu 30 Dmmg Thi Thanh Van Vo Chau BKT BKT QS BH TTE>C3\ STDC4) STE>C5\ STE>C7\ 7 ,90 5,75 59, 00 58,00 6,20 3,75 40,00 40,00 5,00 52,00 53,00 6,50 8 ,10 7,75 79, 00 78 ,00 7 ,90 6,50 73,00 73,00 6 ,90 3,75 50,00 49, 00 67,00 67,00 9, 40 6,00 6 ,20 2,00 29, 00 29, 00 23,00 23,00 3,00 1, 50 7,80 7,00 79, 00 77,00 55,00 55,00 4,30 4,75 9, 00 5,25 57,00 56,00 53,00 52,00
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học chương 1 lớp 9 nhằm phát triển kĩ năng NCKH cho học sinh , Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học chương 1 lớp 9 nhằm phát triển kĩ năng NCKH cho học sinh , Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học chương 1 lớp 9 nhằm phát triển kĩ năng NCKH cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay