Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường thcs tỉnh bình định

39 194 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:35

1 Chuyen d~ BANH GIA TAC DT DEN SV PHAT TRIEN KY NANG NGHIEN CUu KHOA HQC CHO HOC SINH VA NANG CAO NANG LUC NGHIEN CUu KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG CHO GIAO VIEN HOA HOC TRUNG HQC CO SO ThS Le Ng9c Vjnh I TOM TAT - Phat triSn k1 nang nghien cuu khoa h9c (KNNCKH) cho h9c sinh trung h9c la vfrn de dt m&i d6i v6i Ghio d\lC ph6 thong Vi~t Nam - Nghien cuu Khoa h9c SU' plwm trng dµng (KHSPUD) gi la nghien CtrU tac d9ng (Action Research) da duqc B9 GD&DT t?p hufin cho giao vien (GV) c6t can va triSn khai toan qu6c tu nam 2012 nhung cho d6n day la m9t v&n dS kha m6i me, kh6 khan d6i v&i GV h6a h9c ca mr6c n6i chung va Binh Bjnh n6i rieng N9i dung cua bao cao trinh bay k6t qua nghien cU:u: - V?n d\mg phuang phap BTNB d~y h9c H6a h9c Truong THCS dS phat triSn KNNCKH cho h9c sinh t~i Binh Djnh - V?n d\mg phuang phap BTNB d?y hc h6a h9c nhAm nang cao nang h,rc nghien ctru KHSPUD cho GV thong qua vi~c GV ap dl;lng Nghien cuu KHSPUD v6i chu d~ V?n dl,lng phmmg phap BTNB nh~m phat triSn k1 nang NCKH cho HS D~ xufit bi~n phap nhiim nang cao hi~u qua d~y h9c bAng phuang phap BTNB II PHUONG PHAP DANH GIA 11.1 Tri~n khai d~y thl}.'c ngh~m b~ng phU'ong phap Ban tay n~n bqt nh~m phat tri~n ki nang nghien cll'u khoa hQc cho hqc sinh D~ phat trien Id nang NCKH cua HS qua d~y h9c bkg phuang phap BTNB, toi thvc hi~n cac n{>i dung sau: II.1.1 L~p K~ ho~ch nghiCn crru K~ ho?ch V?n d\mg phuang phap BTNB nhfun phat tri~n kI nang nghien cuu khoa h9c cho h9c sinh Trung hQC CO' sa Nqi dung Bmrc - • l Hi¢n tr~ng e • • - Hi~n tr~ng: V i~c ap d\mg phuang phap BTNB mon H6a hQc a cac trucmg Trung hQc ca sa tinh Binh D}nh nhi€u kh6 khan d6i v6i GV, HS; hfiu nhu HS chua c6 kI nang NCKH - Nguyen nhan: GV bu6c dfiu ti~p xuc v6i phuang phap BTNB; d~y h9c chua chu y t6i ren luy~n va phat triSn kI nang NCKH cho HS; nh~n thuc v6 phuang phap BTNB va ld nang NCKH cua GV h~n ch~ Nguyen nhan muon thay doi: + GV chua duqc t~p huan v~ dt,mg phuong phap BTNB d~y h9c h6a hQc d~ phat tri~n kl nang NCKH cho HS + Phuong phap BTNB hi~n chua dugc v~n dvng nhki phat tri~n kl nang NCKHchoHS Giai phap L!ch SU van de nghien cuu: C6 rat nhieu nu&c tren the gi6i (Phap, Singapore, My ) da va dang ap dt,mg phuang phap BTNB d~y h9c thay thS mon Khoa h9c, V?t Ii, H6a hQc va Sinh h9c Vi~c ren kl nang NCKH da dugc quan tam tir 16p d€n h~t cfrp Trung hQc ph6 thong d Vi~t Nam cling c6 GV ap dl,lilg phuong phap BTNB nhung chua chu y phat triSn kT nang NCKH cho HS nen k€t qua ap d\mg phmmg phap BTNB vfui nhi~u h~n ch~, mang tinh hirlh thuc ma chua thvc sv d6i m&i each d~y, each h9c, each danh gia Hi~n ciing chua c6 cong trinh nao nghien c(ru v~n dvng phuang phap BTNB d~ phat tri~n kl nang NCKH cho HS Giai phap thay th~: Sir dvng phuong phap BTNB c6 nhiSu kha nang hinh va phat triSn kI nang NCKH cho HS Quy trinh va khung thai gian thvc hi~n giai phap: T~p hufui cho GV d~y hc b~ng phuang phap BTNB d~ phat tri~n kl nang NCKH, t6 chuc cho GV ti~n hanh thµc nghi~m SU ph~m, ch9n GV tieu bi~u d~ ap dt,mg, danh gia hi~u qua ap dt,mg Thai gian tu thang 12/2013 d~n thang 5/2015 Vin de - Van de nghien cl:ru: V~ d1,mg phuong phap BTNB d~y hc Hoa nghien cfru, h9c c6 hinh va phat triSn ki nang NCKH cho HS kh6ng? - Gia thuy€t nghien ciru: N~u su dl,ll1g phuong phap BTNB c6 kS ho~ch se gia thuyBt nghien ciru hinh va phat tri~n kI nang NCKH cho HS thong qua d~y h9c m(>t s6 chu dS/bai hQc H6a h9c a 16p va 16p Ch9n 03 diem truemg de nghien ciru Kiem tra tru6c va sau tac d9ng d6i Thiet ke nghien cfru v6i nh6m TN va E>C - Truang Trung hQc CO' sa Ngo May L&p Ki6m tra TIE> Tac d9ng Kiem tra STE> Phuong phap BTNB 03 TN 01 E>C 02 D~y binh thuang 04 - Truang Trung h9c ca sa thi trfui Phu My Tac d9ng Ki~m tra STE> L6p Ki~m tra TIE> TN 01 Phuong phap BTNB 03 04 E>C 02 D~y binh thuemg - Truang Trung hQc co so Hoai Nhon Tac d9ng KiSm tra STE> L&p Kiem tra TTE> TN DC D\I kien v~ lut s~t va bc & cite truong ph6 thong chua ditnh gia ki nang NCKH cua HS D€ danh gia duqc h~ th6ng ki nang nay, yeu cfiu B9 cong C\l danh gia phai: - Da d~g va phong phu - Danh gia duqc cac ki nang NCKH m9t each dng 12 Nguy€n Minh 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nguv~nMinh Huynh Phuc Tr~n Luo·ng Hoai Le Gia Nguy~n I loang Nguv€n Vo Ha Nguy~n Thanh Le N1wv6n Cong Ngo Thi I loang Le Trfin Bao Ph~m Doan Ngoc Le Tran Anh Nguv~n VG I la Le Nh§t Ton Minh Ng Ngoc Phuong Anh Bao Cuang Dat Dung Duy Duy Han 3,75 2,50 1,00 4,25 4,00 0,50 3,50 3,25 4,00 Hi~n Hi~n 1,75 Hung 4,00 Huang 3,75 Huy 0,50 Khang 3,50 1,00 Lin 3,75 Linh 0,00 Long My 4,25 2,00 Ngan Nguyen 4,25 1,00 Nhung 5,50 Phuc Phuc 1,00 1,00 Qu6c Ouvnh 3,00 1,00 Tan 0,75 Tan 3,00 Thao 2,13 2,88 2,38 4,50 3,75 2,50 3,00 2,38 4,13 ,38 3,75 2,38 1,88 4,25 2,50 2,8 1,88 3,88 3,25 3,13 2,38 3,50 2,00 ,38 1,63 1,13 1,75 3,25 1,00 24,50 10,50 46,00 41,00 6,00 35,00 32,00 41,00 16,00 38,00 35,00 6,00 34,00 11,00 35,00 1,00 44,00 18,00 1,00 10,00 54,00 12,00 11,00 33,00 11,00 7,50 29,00 STD (5 31,{ 26,: 11,( 44,( 38,{ 7,( 35,( 32,( 40,( 17 ,( 38,( 36,( 6,( 35,( 10,( 36,' l ,( 43,( 20,( 41,( 11,1 53,1 10,( 9,( 32,( l 0,1 8,: 8, STT Hq va ten Nh6m tlnrc nghiem Bai kiCm tra Ouan sat Bang hoi TTD STD (2) STD (4) 29 Le Thi Tu Ouven 30 Nguv~n Di€m Ouvnh Nirnv€n Nizoc Ouvnh 32 Nguv€n Dinh Thanh 33 Pham TrAn Bich Thao 34 Nguv€n Cao Th€ 35 Nguv€n Tran Thi 36 Nguv€n Bao Thinh 37 Le Ti@n Tho 38 Le Thi Minh Thu 39 Le Huvnh N 11.oc Tram 40 Nguv~n Ta Trinh 41 Huynh Long Tu 42 Ngo Dinh Tuin 43 Nguv€n Thao Vv Vy 44 Nguy€n Thi Le Cong Binh Nguv€n Manh Dat Pham Trfu1 Tung Diep Nguy~n K\1 Duven Vo Van Giao To Thi Bao Han Dao Thi My Hi ng Nguy€n Trung H~u 10 11 12 13 14 15 16 Le Thi Thu Nguy€n Thi Hoa Bui Thi Xuan Bao van Ngo Thi Mv Bang Thanh Phan PhuO'ng Vo Trnong Ha Hoa H6ng Huang Huy Le Long Nam Ne:an Nh6m doi ch1rn , HQ va ten STT STD (6) 4,00 1.00 2,25 1,00 2,75 0,50 7,00 1,00 0,00 3,50 1,00 1,00 1,00 3,25 6,00 3,00 3,75 2,25 5,00 3,25 0,75 6,25 1,50 5,00 6,88 6,38 5,38 5,75 4,25 5,00 5,75 5,00 2,25 6,75 5,38 7,63 6,50 5,88 6,38 5,50 6,88 5,88 5,75 7,13 3,75 7,38 5,88 7,25 90,00 87,00 81,00 74,00 65,00 71,00 80,00 66,00 40,00 86,00 71,00 1,00 84,00 85,00 83,00 62,00 80,00 69,00 69,00 80,00 56,00 86,00 70,00 84,50 89,00 86,00 79,00 73 ,00 64,00 70,00 80,00 66,00 39,00 86,00 70,00 92,00 84,00 84,00 82,00 61,00 85,00 74,00 75,00 84,00 61,00 90,00 74,00 85,50 1,25 4,50 4,00 ,75 5,50 0,50 1,25 2,00 6,38 6,63 7,88 7, 13 6,38 1,25 4,25 6,75 74,00 80,00 87,00 1,00 71 ,00 13,00 54,00 77,00 78,00 84,00 90,00 85 ,00 76,00 17,00 59,00 82,00 Bai kiem tra Onan sat Ban2 hi STD STD (1) STD (3) Ngo Huu Nguy€n Thi Xuan Le D6 Hoai Pham Mai Pham Thi Thuy Nguv€n Ngoc HuvnhNbat Phan Huven Nguyen Thien Manh Xuan Nhat Le Ngoc Pham Minh Le Mai Thao Huvnh Ng Tll'crnu: Duong Trieu Vv Dinh Hoang Bao Trinh Minh Mai Thi , j Dang Cong Phan Thi Mv Dang Thi Le T~n Nguy~n Thi My Bui Thi My Nguy€n Thi 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 D~ng Dang 10 1 Trinh Thi My 12 Nguy~n Thi Thao 13 Le Thi Kieu 14 Mai Tran 15 Trinh Phan Nhat 16 Doan Van 3,00 Thien 5,00 Thu Thtrona 3,50 1,00 Thv 1,00 Tien 1,00 Tinh 0,75 Tran 3,50 Trang 1,50 Trang Trnong 1,00 3,00 Uven 3,50 Uven 2,75 Vien 3,00 Vv 1,75 Vv Y€n Chi~n Di~m Due Ha Hanh Hau Hoa HuO'ng Huong Kho a L~ Nguyen Nhi Ou6c Ouvnh SO'n STD (5: 31,00 43,00 38,00 11,00 11,00 11 ,00 10,00 34,00 15,00 11,00 20,00 34,00 27,00 30,00 20,00 41,00 39,00 33,50 11,00 31,00 33,00 10,00 37,00 18,00 30,: 42,C 37,( 12,C 12,C 11,C 4,00 4,00 3,00 1,00 3,25 3,50 1,00 4,00 2,00 1,75 3,00 2,88 3,13 2,38 2,38 3,00 3,75 2,75 1, 13 ,75 3,75 3,00 2,50 2,13 2,88 ,25 3,63 3,75 4,25 2,00 2,75 3,75 3, 13 4,25 1,00 3,50 3,25 3,50 1,00 4,50 2,25 4,25 3,50 3,75 4,00 3,63 2,00 3,63 3,00 39,00 9,00 32,00 32,00 35,00 11,00 44,00 22,00 43,( 12,( 36 ( 36,( 38,C 12,( 48,( 25,( 9,: 34,: 17,C 11,C 21,C 33,C 27,C 1,C 20,C 41 ,C 41,C 37,: 12,: 34,: 37,C 1,: 41,C 22,C STT HQ va ten Nhom thtrc nghi~m Bai kiem tra Quan sat Bane hoi TTD STD (2) STD (4) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nguy€n Hoang N1ruv€n H6ng Le Duv B inh fl6 Thanh Van Thi Thanh N1rnv€n Minh Le T hi KiBu Ng T hi Thanh P han Duv Vo Xuan Vo Thi Bfch Ng Thi Tuong Pham Thi True Huvnh Qu6e Phan Duy Nguv€n Huvnh Tran Quang Le T hi Thao B6 Doan Hang Pham Thu NgTmangNhat Nguv~n Xuan Le Thuv Phan Thi Quynh Le Vo Gia P ham Qu6c Le IIuv Tr~n Gia Luu Dang Hoai Nguy~n Ng9c Vo Th€ Ba Mv 1,25 1,00 4,00 4,25 5,00 0,75 2,50 5,00 5,25 3,50 1,25 5,00 0,75 4,75 3,00 2,50 1,00 3,00 2,50 3,00 5,50 4,50 1,00 1,00 2,50 3,00 3,50 KhA,T MUC GIOI, KHA, TRUNG BiNH, YEU, KEM BAI KIEM TRA, QUAN SAT v A Tl/ DA.NH GIA cAc LOP TN v A DC SAU TAC D[...]... B1NB trong d~y h9c h6a hQc nh~ phat tri6n ki nang NCKH cho HS Trung h9c ca s6", C\l the: Giao vien Vo Thi Hi€n Nguy~nThi Lan Anh Tend~ tai v~ dl;lng phuong phap BTNB trong d~y hQC h6a hQC chucmg 5,6, l&p 8 nhim phat tri~n ki nang NCKH cho HS (tru0ng THCS thi trAn Phu My) V~n d\lng phuong phap BTNB trong d~y h9c h6a h9c chucmg 1, l&p 9 nh~m phat tri8n ki nang NCKH cho hQc sinh (L6p 9A4 tnr0ng THCS Ngo... tri8n ki nang NCKH cho hQc sinh (L6p 9A4 tnr0ng THCS Ngo May) Nguy€n V~ Kim Anh nh~m phat tri6n ki nang NCKH cho HS (L&p 9A3 tru0ng THCS Hoai Due) d\lilg phucmg phap BTNB trong d~y h9c h6a h9c chuong 4,5 l&p 9 14 11.2.3 Danh gia tac d{)ng ctia vi~c v~n di.mg phll'ong phap Ban tay n~n b{)t d~n sv nang cao nang Ive nghien Cllu khoa hQC SU- ph~m U11g di.mg cua giao vien Quy trinh dan.h gia g6m 3 bucrc Bmrc... theo cac bu6c: mo ta dfr li~u, so sanh dfr li~u, lien h~ dfr li~u, dµa vao cac tham s6 th6ng ke c~n thi8t d€ dua ra nhfrng k8t lu~n c6 gia trj, c6 co so khoah9c II.2 V~n dt.mg phtrO'ng phap Ban tay n~n bqt trong d~y hQc Hoa hQc nh~m phat tri~n nang Ive nghien Ctfu khoa hqc Slf ph~m ung dt.mg cho giao vien DS GV thvc hi~n cac dS tai nghien ctru KHSPUD nhim nang cao nang h,rc nghien cuu KHSPUD cho GV,... h.rc thvc hi~n nghien cuu KHSPUD cua GV thong qua san phim la K~ ho~ch thvc hi~n d6 tai nghien cuu KHSPUD va bao cao k~t qua nghien cuu KHSPUD m KET QUA NGIDEN CUu ill.I Banh gia tac dqng ctia phtrong phap Ban tay n~n b{)t d~n S\f phat tri~n ki Dang nghien CtfU khoa hQC CUa hQC sinh III.1.1 Phan tich dfr li~u, nh~n xet T~i di~m nghien clfu trll' v&i di6m tv danh gia STD... IE>i€m quan sat STD v6i di€m tµ danh gia STD cua l&p DC 1,00 Nh(m xet: Cac gia trj r deu 16n hem 0,7, theo bang Hopkins di~u nay c6 nghia la k~t qua diSm s6 cac bai kiSm tra, quan sat hay tµ danh gia trong cung m9t 16p TN hay DC c6 d9 tuemg quan 16n va r§t 16n d6ng thoi c6 d9 tin c~y - Tir k~t qua xir ly diSm (ph\l l\lc 3a) cac bai ki€m tra, s6 HS mire di~m va trinh bay qua bang 3 a I&p TN va E>C d?t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường thcs tỉnh bình định , Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường thcs tỉnh bình định , Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường thcs tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay