DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU

5 179 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:16

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 11HOC KÌ 1DAY ĐỦ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 11HOC KÌ 1DAY ĐỦ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU HỌC 11HOC KÌ 1DAY ĐỦ DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU Trêng THPT Lª CH©n Tỉ tù nhiªn- Nhãm Hãa §Ị c¬ng «n tËp häc k× I M«n Hãa häc líp 11 Néi dung Ch¬ng 1: Sù ®iƯn li: ChÊt ®iƯn li, ph¬ng tr×nh ®iƯn li pH vµ m«i trêng dung dÞch Ph¶n øng trao ®ỉi ion dung dÞch chÊt ®iƯn li: ViÕt ph¬ng tr×nh ®iƯn li vµ ph¬ng tr×nh ion thu gän Ch¬ng 2: TÝnh chÊt hãa häc cđa N vµ hỵp chÊt cđa N: amoniac, mi amoni, axit nitric, mi nitrat II D¹ng bµi tËp D¹ng 1: ViÕt ph¬ng tr×nh ®iƯn li cđa c¸c chÊt ®iƯn li D¹ng 2: Hoµn thµnh ph¬ng tr×nh ph©n tư vµ ion thu gän cđa ph¶n øng trao ®ỉi ion vµ ph¶n øng oxi hãa khư D¹ng 3: X¸c ®Þnh pH vµ m«i trêng cđa dung dÞch pha trén dung dÞch axit víi dung dÞch baz¬ D¹ng Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng vỊ Nit¬ vµ hỵp chÊt cđa Nit¬ D¹ng NhËn biÕt c¸c khÝ vµ c¸c dung dÞch mi D¹ng Bµi tËp kim lo¹i ph¶n øng víi axit HNO3 III C¸c bµi tËp thĨ A Tr¾c nghiƯm Câu 1: Dung dòch thu trộn 200ml dd NaOH 0,3M với 200ml dd H2SO4 0,05M có pH là: A B 12 C D 13 Câu 3: Thể tích dd HCl 0,3M cần để trung hòa 100ml dd gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,1M là: A 200ml B 250ml C 100ml D 150ml Câu 4: Cặp dung dòch chất điện li tác dụng với tạo hợp chất không tan A KCl (NH4)2SO4 B NH4NO3 K2SO4 C NaNO3 K2SO4 D BaCl2 Na2SO4 2Câu 5: Dung dịch A chứa 0,1 mol SO 0,4 mol Cl- với x mol Al3+ Cơ cạn dung dịch thu khối lượng muối là: A 29,2 g B 37,3 g C 27,3 g D 31,9 g Câu 6: Nhóm sau gồm ion tồn dung dòch: A Na+, Al3+, SO42-, NO3- B NH4+, SO42-, Fe3+, OH- C Ba2+, Na+, CO32-, K+ D AlO2-, Cl-, H+, SO42- Câu 9: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH) aM ta thu 500ml dd có pH=12 Giá trị a A 0,04 B 0,06 C 0,03 D 0,05 Câu 10: Trộn 600 ml dung dòch BaCl2 1M với 500 ml dung dòch Na 2SO4 0,8M Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng A 118,2 gam B 93,2 gam C 78,8 gam D 139,8 gam Câu 12: pH dung dòch KOH 0,001M : A 11 B C D 10 NaCl, H SO , Na CO , HCl Câu 1: Có bốn dung dịch riêng biệt đựng chất: Hóa chất làm thuốc thử nhận biết bốn dung dịch phản ứng là: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch BaCl C Dung dịch quỳ tím D Dung dịch Ba(HCO3 ) 2Câu 1: Dung dịch A chứa 0,2 mol SO 0,3 mol Cl- với x mol K + Giá trị x: A 0,5 mol B 0,7 mol C 0,8 mol 24 D 0,1 mol Câu 1: Dung dịch A chứa 0,2 mol SO 0,3 mol Cl với x mol K + Cơ cạn dung dịch thu khối lượng - muối khan là: A 53,6 g B 26,3 g C 45,8 g D 57,5 g Câu 1: Tập hợp ion sau tốn dung dịch: + + 22+ 2+ 2A NH , Na , OH , SO B Ba , Pb , , CO3 , Cl 2+ 2+ C OH , SO H , Mg + 2+ D H , Ba , HCO3 , Cl Câu 1: Phương trình dạng phân tử: Na CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO + H 2O Thì phương trình dạng ion thu gọn là: A Na + + Cl- → NaCl + 2C 2H + CO3 → CO + H O B Na + + HCl → NaCl + H + 2D 2HCl + CO3 → CO + H 2O + 2Cl Câu 1: Một dung dịch chứa x mol Na + , y mol Ca 2+ , z mol HCO3 , t mol Cl- Hệ thức liên hệ x, y, z, t là: A x + 2y = z + t B 2x + y = 2z + 2t C x + 2y = z + 2t D x + z = 2y + t H SO HCl Câu 1: Dung dịch A chứa axit 0,1M 0,2M Dung dịch B chứa bazơ NaOH 0,2M KOH 0,3 M Phải thêm ml dung dịch B vào 100 ml dung dịch A để dung dịch có pH = ? A 120 ml B 100 ml C 80 ml D 125 ml Câu 1: Khí N2 tương đối trơ nhiệt độ thường ngun nhân A nitơ có bán kính ngun tử nhỏ B nitơ có độ âm điện lớn nhóm VA C liên kết phân tử N2 liên kết bền D phân tử N2 khơng phân cực Câu 2: Trong c¸c ph¶n øng dưíi ®©y, ph¶n øng nµo HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa? A HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O B HNO3 + K2CO3 → KNO3 + CO2 + H2O C HNO3 + Fe → Fe(NO3)3 + NO+ H2O D HNO3 + KOH → KNO3 + H2O C©u 3: Axit nitric ®Ỉc,nãng t¸c dơng víi tÊt c¶ c¸c chÊt nhãm nµo sau ®©y A Fe , Na2SO4,Cu(OH)2 B Al,Mg(OH)2 , C C Al,CuO, NaNO3 D Ag, CuSO4 , MgO C©u 4: Cho Cu t¸c dơng víi dung dÞch HNO3 lỗng d,s¶n phÈm thu đỵc chøa: A.NO B.NO2 C.N2 D N2O C©u 5: HiƯn tỵng cho kim lo¹i Cu t¸c dơng víi dung dÞch HNO3 ®Ỉc, nãng A.Cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra,dung dÞch chun sang mµu xanh B Cã khÝ kh«ng mµu n©u tho¸t ra,dung dÞch chun sang mµu n©u C Cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra,dung dÞch chun sang mµu xanh D Kh«ng cã hiƯn tỵng g×, Cu kh«ng t¸c dơng víi HNO3 ®¨c Câu 6: Trong c¸c ph¶n øng dưíi ®©y, ph¶n øng nµo NH3 kh«ng thĨ hiƯn tÝnh khư: A NH3 + HCl → NH4Cl B 8NH3 + Cl2 → NH4Cl + N2 C 2NH3 + CuO → 3Cu + 3H2O + N2 D 4NH3 + 5O2 → NO + 6H2O Câu 7: S¶n phÈm cđa ph¶n øng gi÷a N2 vµ kim lo¹i Al lµ: A AlN2 B AlN C Al2N D Al3N2 C©u 8: S¶n phÈm cđa ph¶n øng nhiƯt ph©n mi Mg(NO3)2 lµ: A.Mg,NO2 ,O2 B MgO,NO,O2 C MgO,NO2,O2 D Mg (NO3)2,O2 Câu 1: Trong nhận xét đây, nhận xét khơng ? A Ngun tử nitơ có hai lớp electron lớp ngồi có ba electron B Số hiệu ngun tử nitơ C Ba electron phân lớp 2p ngun tử nitơ tạo ba liên kết cộng hóa trị với ngun tử khác D Cấu hình electron ngun tử nitơ 1s22s22p3 nitơ ngun tố p Câu 1: Trong nhận xét đây, nhận xét ? A Nitơ khơng trì hơ hấp nitơ khí độc B Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường nitơ trơ mặt hóa học C Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử + − − D Số oxi hóa nitơ hợp chất ion AlN, N2O4, NH , NO , NO –3, +4, –3, +5, +3 Câu 1: Cặp cơng thức liti nitrua nhơm nitrua : A LiN3 Al3N B Li3N AlN C Li2N3 Al2N3 D Li3N2 Al3N2 Câu 1: Chọn cơng thức magiê photphua : A Mg3(PO4)2 B Mg(PO3)2 C Mg3P2 D Mg2P2O7 Câu 1: Dãy gồm chất mà ngun tố nitơ có khả vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa tham gia phản ứng ? A NH3, N2O5, N2, NO2 B NH3, NO, HNO3, N2O5 C N2, NO, N2O, N2O5 D NO2, N2, NO, N2O3 Câu 1: Trong nhận xét muối amoni, nhận xét ? A Muối amoni chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni anion hiđroxit B Tất muối amoni dễ tan nước, tan điện li hồn tồn thành cation amoni anion gốc axit C Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho chất khí làm quỳ tím hóa đỏ D Khi nhiệt phân muối amoni ln ln có khí amoniac Câu 1: Trong phương trình phản ứng Cu dung dịch HNO3 lỗng , tổng hệ số bao nhiêu? A 16 B 20 C 10 D 15 Câu 1: Trong phương trình phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng hệ số bao nhiêu? A B C D 21 Câu 1: Trong phương trình phản ứng nhiệt phân thủy phân (II) nitrat, tổng hệ số bao nhiêu? A B C D 21 Câu 1: Trong nhận xét muối nitrat kim loại, nhận xét khơng ? A Tất muối nitrat dễ tan nước B Các muối nitrat chất điện li mạnh, tan nước phân li cation kim loại anion nitrat C Các muối nitrat dễ bị phân hủy nhiệt D Các muối nitrat sử dụng làm phân bón hóa học nơng nghiệp Câu 1: Khí nitơ tạo thành phản ứng hóa học sau ? A Đốt cháy NH3 oxi có mặt chất xúc tác platin B Nhiệt phân NH4NO3 C Nhiệt phân AgNO3 D Nhiệt phân NH4NO2 Câu 1: Cặp chất sau tồn dung dịch ? A Axit nitric đồng (II) nitrat B Đồng (II) nirat amoniac C Bari hiđroxit axit photphoric D Amoni hiđrophotphat kali hiđroxit Phần tự luận Bài 1.Chỉ chất khử, chất oxi hóa phản ứng điều chế nitơ : t0 NH4NO2  N2 + 2H2O → Bài 1.Chỉ dùng kim loại, trình bày cách phân biệt dung dịch muối sau : NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4 Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Bài NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau: NaNO3, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4 Bài 1.Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75,0 ml dung dịch muối amoni sunfat Viết phương trình hóa học phản ứng dạng ion Tính nồng độ mol ion dung dịch muối ban đầu, biết phản ứng tạo 17,475 g chất kết tủa Bỏ qua thủy phân ion amoni dung dịch Bài 1.Lập phương trình hóa học sau : t0 Fe + HNO3 (đặc) NO2 ↑ + ? + ? → Fe + HNO3 (lỗng)  NO ↑ + ? + ? → FeO + HNO3 (lỗng)  NO ↑ + ? + ? → Fe2O3 + HNO3 (lỗng)  ? + ? → − FeS + H+ + NO  N2O ↑ + ? + ? + ? → Bài Khi cho oxit kim loại hóa trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo thành 34,0 g muối nitrat 3,6 g nước (khơng có sản phẩm khác) Hỏi oxit kim loại khối lượng oxit kim loại phản ứng ? Bài Có năm lọ khơng dán nhãn đựng riêng dung dịch chất sau : Al(NO3)3, NH4NO3, AgNO3, AgNO3, FeCl3, KOH Khơng dùng thêm thuốc thử khác, nêu cách phân biệt chất đựng lọ Viết phương trình hóa học phản ứng dùng để nhận biết Bài Nhiệt phân hồn tồn 27,3 gam hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 Cu(NO3)2, thu hỗn hợp khí tích 6,72 lít (đktc) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tính thành phần % khối lượng muối hỗn hợp X Bài 15 Xác định số oxi hóa photpho hợp chất ion sau : 3− 2− PH3, PO , H2PO , P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7 Bài 16 Viết phương trình hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau : C a 3(P O 4)2 + S i O + t h a n h o a ït t í n h , 0 C (1 ) X + C a ,t0 (2 ) +H Cl (3 ) Y PH + O 2d , t0 (4 ) Z Bài 17 Bằng phương pháp hóa học phân biệt muối : Na3PO4, NaCl, NaBr, Na2S, NaNO3 Nêu rõ tượng dùng để phân biệt viết phương trình hóa học phản ứng Bài 20 Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển hóa sau : (9) (2) (1) (4) (3) (5) (7) (6) NH 4Cl → NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → NaNO2 (8) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ca3(PO4)2 → Ρ → Ρ2Ο5 → H3ΡΟ → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4 (7) Bài 21 Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển hóa sau : (2) (9) (1) a) N2 NH3 NH4NO3 N2O (3) (4) (8) (6) (5) (11) (10) NO NO2 HNO3 Cu(NO3)2 CuO (7) +Ca,t0 b)Photpho (1) +HCl B (2) +O2, t0 C (3) P2O5 NH3,t0 (12) Cu Bài 22 Có lọ khơng dán nhãn đựng riêng biệt dung dịch lỗng chất sau : H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4)2SO4 Chỉ sử dụng dung dịch HCl, nêu cách phân biệt chất đựng lọ Viết phương trình hóa học phản ứng Bài 23 Rót dung dịch chứa 11,76 g H3PO4 vào dung dịch chứa 16,80 g KOH Sau phản ứng, cho dung dịch bay đến khơ Tính khối lượng muối khan thu Bài 24.Lập phương trình phản ứng sau : a)NH3 + Cl2dư → N2 + … b)NH3 + CH3COOH → … to → c)Zn(NO3)2  d)NH3 dư + Cl2 → NH4Cl + … o t e)(NH4)3PO4  → H3PO4 + … Bài 25.Lập phương trình phản ứng dạng ion phân tử : a)K3PO4 Ba(NO3)2 b)Na3PO4 + CaCl2 c) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 với tỉ lệ mol :1d)(NH4)3PO4 + Ba(OH)2 Bài 26.Từ H2 , Cl2 , N2 viết phương trình phản ứng điều chế phân đạm NH4Cl 27.Khi cho 3g hỗn hợp Cu Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc , đun nóng sinh 4,48lit khí NO2 (đktc) Xác định thành phần % hỗn hợp ban đầu ? 28 Cho 6g P2O5 vào 25ml dd H3PO4 6% ( D=1,03g/ml) Tính nồng độ % H3PO4 dung dịch tạo thành ? C©u 1: (2,0 điểm) Axit nitric lỗng t¸c dơng víi chÊt nµo nhãm sau ®©y.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc Fe, MgO, Cu, BaCO3, FeO C©u 2: (3,0 điểm) Hoµ tan 17,6 gam hçn hỵp X gåm Fe, Cu 500ml dung dÞch HNO3 x (M) đặc nóng thu ®ỵc dung dÞch A vµ 17,92 lÝt NO2 nhÊt ë ®iỊu kiƯn tiªu chn a.TÝnh % khèi lỵng c¸c chÊt X b.Tính x? 14 Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng đồng (II) oxit dung dịch HNO3 1,00M lấy dư, thấy 6,72 lít khí NO (ở đktc) Khối lượng đồng (II) oxit hỗn hợp ban đầu A 1,20 g B 4,25 g C 1,88 g D 2,52 g 26 Hòa tan 12,8 g kim loại hóa trị II lượng vừa đủ dung dịch HNO3 60,0% (D = 1,365 g/ml), thu 8,96 lít (đktc) khí màu nâu đỏ Tên kim loại thể tích dung dịch HNO3 phản ứng A đồng ; 61,5 ml C thủy ngân ; 125,6 ml B chì ; 65,1 ml D sắt ; 82,3 ml Bài 1.Cho lượng dư khí amoniac từ từ qua ống sứ chứa 3,20 g CuO nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn, thu chất rắn A hỗn hợp khí Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20,0 ml dung dịch HCl 1,00M Viết phương trình hóa học phản ứng Tính thể tích khí nitơ (ở đktc) tạo thành sau phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU, DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU, DE CUONG ON TAP HOA HOC 11HOC KI 1DAY DU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay