ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

16 205 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:46

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Câu : Thống kê học Khái niệm : Là hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử lí phân tích số ( mặt lượng) tượng kinh tế - xã hội, tự nhiên, kĩ thuật, dể tìm hiểu chất, tính quy luật vốn có chúng ( mặt chất) điều kiện thời gian không gian cụ thể - Đối tượng : Mặt lượng mối liên hệ mật thiết với mặt chất tượng trình kinh tế, xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể • Nghiên cứu tượng trình kinh tế xã hội bao gồm: + tượng nguồn tài nguyên, môi trường, cải tích lũy đất nước + Các tượng sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm + Các tượng dân số, nguồn lao động + Các tượng đời sống vật chất, văn hóa dân cư + Các tượng sinh hoạt trị, xã hội Mỗi tương KTXH có mặt, mặt chất mặt lượng, chất tượng khẳng định nó mà ko phải khác hay chất giúp ta phân biệt tượng với tượng khác, lượng tượng phản ánh qui mô, trình độ phát triển Thống kê nghiên cứu chủ yếu mặt lượng tượng KTXH, ko nghiên cứu mặt chất, mặt lượng mặt chất tượng ko thể tách rời nhau, lượng tượng biểu chất cụ thể Vì vậy, thống kê nghiên cứu mặt lượng HTKTXH phải đặt liên hệ mật thiết với mặt chất chúng Các tượng KTXH chịu tác động nhiều nhân tố Những nhân tố tất nhiên tác động cho ta thấy chất, tính qui luật tượng, nhân tố ngẫu nhiên tác động làm cho tượng phát triển lệch khỏi tính qui luật Khi nghiên cứu số lớn tượng, tác động ngẫu nhiên triệt tiêu nhau, lại tác động tất nhiên, từ cho ta thấy chất, tính qui luật tượng - • • • Mặt lượng tượng thay đổi theo thời gian ko gian Vì nghiên cứu tượng trình KTXH phải gắn với thời gian địa điểm cụ thể Câu : Tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê, tiêu thống kê Tổng thể thống kê Tiêu thống kê thức Chỉ tiêu thống kê Khái niệm Tập hợp đơn vị( Phần tử) thuộc tượng nghiên cứu,cần quan sát phân tích mặt lượng chúng theo tiêu thức Là đặc điểm đơn vị tổng thể chọn để nghiên cứu Trị số phản ánh mặt lượng gắn với mặt chất tượng số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể ( tiêu chí mà biểu số phản ánh qui mô, tốc độ phát triển, cấu, quan hệ tỷ lệ htuong KT-XH điều kiện thời gian không gian cụ thể) Phân loại - Theo nhận biết trực - Tiêu thức quan : thuộc tính : Phản ánh tính + tổng thể bộc lộ chất hay loại + Tổng thể tiềm ẩn hình đơn vị - Theo mục đích quan tổng thể, không biểu sát: số +Tổng thể đồng chất - Tiêu thức số + Tổng thể không lượng : Biểu đồng chất trực tiếp số, cân đong đo đếm - Chỉ tiêu khối lượng : Biểu qui mô, khối lượng tổng thể - Chỉ tiêu chất lượng : Phản ánh tính chất, trình độ, quan hệ so sánh tổng thể + Lượng biết liên tục + Lượng biến rời rạc Câu : Điều tra thống kê - Căn vào tính liên tục , tính hệ thống điều tra: + Điều tra thường xuyên : Tiến hành thu thập, ghi chép liệu ban đầu tượng nghiên cứu cách liên tục, có hệ thống Vd: Điều tra số lượng hàng tồn kho Điều tra thường xuyên thu thập đc số liệu theo sát trình phát sinh, phát triển HT cách tỉ mỉ + Điều tra không thường xuyên : Tiến hành thu thập, ghi chép, xử lí số liệu cách không liên tục mà tiến hàng có nhu cầu cần nghiên cứu Ht Vd : điều tra chất lượng an toàn thực phẩm Điều tra không thường xuyên phản ánh trạng thái HT thời điểm đinh - Theo phạm vi đối tương điều tra : + Điều tra toàn : thu thập, ghi chép liệu tất đơn vị tổng thể nghiên cứu VD: tổng điều tra dân số + Điều tra không toàn : tiến hàng thu thập, ghi chép liệu số đơn vị chọn từ toàn đơn vị tổng thể nghiên cứu ( Bao gồm điều tra chuyên đề, điều tra chọn mẫu, điều tra trọng điểm ) Câu : Phân tổ thống kê Khái niệm PTTK vào số tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tôt tiểu tổ có tính chất khác Ý nghĩa - Là phương pháp để tiến hành tổng hợp thống kê, phương pháp quan trọng dùng phân tích thống kê, sở để vận dụng pp thống kê khác - pp nhằm nghiên cứu cách kết hợp chung riêng - pp đc vận dụng phổ biến trường hợp nghiên cứu KTXH đơn giản, dễ hiểu có tác dụng phân tích sâu sắc Nhiệm vụ - Phải tực việc phân chia loại hình KTXH tượng nghiên cứu - Biểu kết cấu HTNC - Biểu mqh tiêu thức Phân loại - Căn vào nhiệm vụ phân tổ thống kê : + Phân tổ phân loại + Phân tổ kết cấu + Phân tổ liên hệ - Căn vào số lượng tiêu thức phân tổ + Phân tổ theo tiêu thức +Phân tổ theo nhiều tiêu thức Câu 7,8,9: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân Số tuyệt đối Số tương đối Số bình quân Khái niệm Chỉ tiêu biểu Chỉ tiêu biểu quan hệ qui mô, so sánh hai mức độ khối lượng HTNC theo tỉ lệ tượng KTXH điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Mức độ biểu trị số đại biểu theo tiêu thức tổng thể bao gồm nhiều đơn vị loại Đặc điểm - Mỗi số tuyệt đối bao hàm nối dung kinh tế cụ thể điuề kiên thời gian không gian cụ thể - Không phải số trực tiếp thu thạp qua điều tra mà kết so sánh số cho - Có tính chất toorrng hợp khái quát cao - Hình thức biểu hiện: Số - Không phải lần, số %, đơn số đươạc lựa vị kép đ/người chọ tùy ý mà kết trình điều tra thực tế - Chỉ có ý nghĩa tính cho số lớn đơn vị tổng thể - Có ý nghĩa quan trọng với công tác quản lí KTXH - Được dùng công tác nghiên cứu kinh tế, nêu nên đặc điểm chung tượng KTXH số lớn điều kiên thời gian không gian cụ thể Ý nghĩa - Chỉ biểu đặc điểm chung tổng thể - số tương đối có nghiên cứu, không biểu gốc so sánh mức độ cá biệt - Dùng để phân tích thống kê, cho phép ta phân tích đặc điểm tượng, nghiên cứu tượng - Xác định cụ mqh so sánh với thể nguồn tài - Dùng công tác lập nguyên kế hoạch kiểm tra tình đaqát nước, có hình thực kế hoạch khả tiềm tàng kinh tết quốc dân - sở để tiến - Được tính từ tổng thể đồng chất - So sánh đc tượng khác qui mô - Dùng để nghiên cứu trình biến động tượng qua thời gian Phân loại hành phân tích thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đạo thực kế hoạch - Sử dụng nhiều công tác thống kê dùng để lập kế hoạch kiểm tra việc thực kế hoạch - Số tuyệt đối thời điểm : Phản ánh qui mô, khối lượng tượng thời điểm định Không thể cộng số tuyệt đối thời điểm tiêu với - Số tương đối động thái : - Số bình quân cộng giản Kết so sánh mức đơn độ tượng khác thời gian - Số tuyệt đối thời kì : phản ánh qui mô, khối lượng khoảng không gian Có thể cộng với - Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch : tỉ lệ so sánh mđ kế hoạch với mđ thực tế -Số bình quân gia điều hòa giản đơn tiêu kì gốc - Số bình quan cộng gia quyền - Số bình quân điều hòa gia quyền - Số tương đối hoàn thành kế hoạch : TỈ lệ ss mức độ thực tế kì nghuên cứu với mđ kế hoach - Số bình quân nhân giản kì đơn - Số bình quân nhân gia - Số tương đối kết cấu: tỉ quyền trọng phận với tổng thể - Số tương đối cường độ - Số tương đối không gian Câu 11: Các tiêu đo độ biến thiên tiêu thức Khoảng biến thiên Khái Là độ lệch niệm lượng biến lớn lượng biến nhỏ tiêu thức nghiên cứu Độ lệch Phương sai tuyệt đối bình quân Độ lệch chuẩn Là số bifng quân cộng độ lệch tuyệt đối lượng biến với số bình quân cộng lượng biến Là bậc phương sai, số bình quân toàn phương bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến Là số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến tiêu Hệ số biến thiên Là tiêu tương đối biểu quan hệ so sánh độ lệch tuyệt đối bình quân độ lệch tiêu chuẩn với số bình quân cộng dãy số lượng biến Côn g thức Câu 12: Dãy số thời gian Khái niệm Dãy số Là dãy thời gian số liệu thống kê tượng nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian Tác dụng Phân loại Cho phép nghiên cứu đặc điểm biến động tượng thời gian, vạch rx xu hướng tính qui luật phát triển, dụ đoán mức độ tượng tương lai - Căn vào mức độ phản ánh qui mô tượng qua thời gian + Dãy số thời kì : phản ánh qui mô tượng tửng thời kì định + Dãy số thời gian : phản ánh qui mô tượng thời điểm định - Căn theo tiêu biểu + Dãy số biểu số tuyệt đối + Dãy số biểu số tương đối + Dãy số biểu số bình quân Câu 13 : Đặc điểm biến động dãy số thời gian • Mức độ bình quân qua thời gian : Là cỉ tiêu tuyệt đối phản ánh mức độ đại diện cho mức độ tuyệt đối dãy số thời gian - Đối với dãy số thời kì : 10 - Đối với dãy số thời điểm: + Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian : + Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không nhau: • • • Lượng Tăng girm tuyệt đối : Là tiêu tuyệt đối phản ánh biến động mức độ tuyệt đối hai thời gian - Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn : Phản ánh biến động mức độ tuyệt đối hai thời gian liền - Lượng tăng giả tuyệt đối định gốc : Phản ánh biến động mức độ tuyệt đối khoảng thời gian dài - Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân: Phản ánh mức độ đại diên lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn Tốc độ phát triển : Là tiêu tương đối phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng nghiên cứu qua thời gian - Tốc độ phát triển liên hoàn : Phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng thời gian sau so với thời gian liền kề trước - Tốc độ phát triển định gốc: Phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng khoảng thời gian nghiên cứu dài - Tốc độ phát triển bình quân: Phản ánh mức độ đại diện tốc độ phát triển liên hoàn Tốc độ tăng giảm: Là tiêu tương đối phản ánh mức độ tượng nghiên cứu giũa hai kì tăng giảm lần % - Tốc độ tăng giảm liên hoàn : Phản ánh tốc độ tăng giảm thời gian i so với thời gian i-1 - Tốc độ tăng giảm định gốc: Phản ánh tốc độ tăng giảm thời gian i so với thời gian đầu tỏng dãy số - Tốc độ tăng giảm bình quân: Phản ánh tốc độ tăng giảm đại diên cho tốc độ tăng giảm liên hoàn 11 • Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn : Phản ánh 1% tăng giảm tốc độ tăng giảm liên hoàn tương ứng với qui mô cụ thể 12 Câu 19: Hệ thống số: Khái niệm Tác dụng Phân loại Là dãy số có liên hệ với hợp thành phương trình cân - Xác định - Hệ thống số tổng hợp: vai trò mức độ ảnh hưởng biến động nhân tố đối + Biến động tuyệt đối: với biến động tượng cấu thành từ nhiều nhân tố + Biến động tương đối: - Dựa vào hệ thống số nhanh chóng xác định - Hệ thống số phân tích biến động tiêu số chưa bình quân: chịu ảnh hưởng hai nhân tố tiêu biết biết thức nghiên cứu kết cấu tổng hợp số khác hệ thống + Biến động tuyệt đối: +Biến động tương đối: - Hệ thống số phân tích biến động tổng lượng biến tiêu thức có sử dụng tiêu bình quân: có mối quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức 13 14 Câu 16: Chỉ số phát triển: - Chỉ số đơn ( cá thể ) Chỉ số đơn giá Chỉ số đơn hàng tiêu thụ Phản ánh biến động giá bán Phản ánh biến động khối lượng tiêu thụ mặt kì nghiên cứu so với kì gốc mặt hàng kì nghiên cứu so với kì gốc - Chỉ số tổng hợp Chỉ số tổng hợp giá Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ - Biểu quan hệ so sánh giá bán nhóm hay toàn mặt hàng kì nghiên cứu so với kì gốc qua phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng - Biểu quan hệ so sánh khối lượng tiêu thụ nhóm hay toàn mặt hàng thuộc phạm vi nghiên cứu hai thời gian + Chỉ số tồng hợp giá L: Là số tổng hợp giá với quyền số khối lượng tiêu thụ mặt hàng kì gốc; phản ánh biến động giá bán mặt hàng kì nghiên cứu so với kì gốc ảnh hưởng biến động riêng giá mức tiêu thụ mặt hàng + Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ L: Chỉ số phản ánh biến động lượng tiêu thụ ảnh hưởng biến động mức tiêu thụ mặt hàng + Chỉ số tổng hợp giá P: Là số tổng hợp giá với quyền số khối lượng + Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu tiêu thụ mặt hàng kì nghiên thụ P: cứu + Chỉ số tổng hợp giá F: Là số phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng dựa sở san chênh + Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ F 15 lệch số L P theo công thức: 16 [...]... thống chỉ số: Khái niệm Tác dụng Phân loại Là một dãy các chỉ số có liên hệ với nhau và hợp thành một phương trình cân bằng - Xác định được - Hệ thống chỉ số tổng hợp: vai trò và mức độ ảnh hưởng biến động của các nhân tố đối + Biến động tuyệt đối: với sự biến động của hiện tượng được cấu thành từ nhiều nhân tố + Biến động tương đối: - Dựa vào hệ thống chỉ số có thể nhanh chóng xác định được - Hệ thống. .. tích biến động của chỉ tiêu một chỉ số chưa bình quân: chịu ảnh hưởng của hai nhân tố là tiêu biết khi đã biết thức nghiên cứu và kết cấu tổng hợp các chỉ số khác trong hệ thống + Biến động tuyệt đối: +Biến động tương đối: - Hệ thống chỉ số phân tích sự biến động của tổng lượng biến tiêu thức có sử dụng chỉ tiêu bình quân: có mối quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức 13 14 Câu 16: Chỉ số phát triển:...- Đối với dãy số thời điểm: + Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều nhau : + Dãy số thời điểm có các khoảng cách thời gian không bằng nhau: • • • Lượng Tăng hoặc girm tuyệt đối : Là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian - Lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay