Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)

13 240 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:44

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 (P.1) Chuơng trình sau hệ điều hành Windows cho phép thiết lập thông số môi trường làm việc a, System Infomations b, System Restore c, Control Panel Trong hệ điều hành Windows, để đặt lại ngày/ cho hệ thống máy tính, sử dụng công cụ sau đây? a, Date and Time cửa sổ Control Panel b, Date and Time cửa sổ Internet Explorer c, Date and Time cửa sổ My Computer Trong hộ điều hành Windows, để thay đổi lại cách biểu diễn ngày/ giờ, sử dụng công cụ sau đây? a, Date and Time cửa sổ Control Panel System Infomations b, Date and Time c, Region and Language Để thiết lập chế độ nghi hình (Screen Save) Windows, ta sử dụng công cụ sau Control Panel? a, D Taskbar and Start Menu b, Device Manager c, Display Đề điều chỉnh độ phân giải hình máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP, hộp thoại Display Properties, ta cần thực thao tác sau dây? a, Chon Settings, thay đổi độ phân giải muc Screen resolution b, Chọn Screen Saver, thay đổi đô phân giải muc Screen resolution c, Chọn Desktop, thay đổi độ phân giải muc Screen resolution Trong hệ điểu hành Windows XP, để xem danh sách máy in dã cài đặt, ta có thề sử dung công cụ sau đây? a, System Infomations b, Printers and Faxes c, Device Manager Trong Windows XP, để cài đặt máy in mới, cửa sổ Printers and Faxes ta lựa chọn chức sau đâv? a, Install new printer b, Add a printer c, Setup new printer Trong Windows XP, để gỡ bỏ máy in cài đặt, ta thực theo cách sau đây? a, Chọn Device Manager sau chọn biểu tượng máy in cần gỡ bỏ b, Xóa biểu tượmg máy in cần gở bỏ cứa sổ Printers and Faxes c, Chọn Add/Rcmovc Hardware sau chọn biểu tượng máy in cần gở bỏ Khi thực thao tác thiết lập cỡ giấy mặc định cho máy in, thực theo thao tác sau đày? a, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Properties/General/Prin ting Preferences b, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Open/Printing Preferences c, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Printing Preferences 10 Để chọn máy in sử dụng thường xuyên danh sách máy in cài đặt máy tính, thực thao tác sau đây? a, Kích chuột phải biểu tuợng máy in chọn Use Printer b, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Always Use Printer c, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Set as Default Printer 11 Phát biểu sau dây cho khái niệm biểu tượng Shortcut Windows? a, Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng b, Là chương trình cài đặt máy tinh c, Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer 12 Trong Windows XP, để bổ sung biêu tượng Shortcut chương trình công cụ Quick Launch, ta dùng cách sau đây? a, Dùng chuột kéo biểu tượng cùa chương trình lên Quick Launch b, Kích chuột phải Taskbar, chọn Toolbars, chọn Quick Launch c, Kích chuột phải Quick Launch, chọn mục Add 13 Hệ điều hành Windows có loại Shortcut? a, loại b, loại c, loại 14 Dể tạo biểu tượng Shortcut chương trinh ứng dụng Desktop Windows, phương pháp sau thực hiên đưực? a, Trỏ chuột vào biều tượng chương trình, sau kéo Desktop b, Kích chuột phải Desktop, chọn New/Shortcut sau nhập tên chương trình c, Kích chuột phải biểu tượng chương trình, chọn Send to Desktop 15 Khi thực thao tác xóa biểu tượng Shortcut Windows, chương trinh tương ứng chịu tác động sau đây? a, Không khởi dộng b, Bị xóa c, Không thay dồi 16 Nguyên tác tổ chức file vả thư mục hệ điều hành Windows dựa cấu trúc sau đây? a, Cấu trúc chu ưình b, Cấu trúc c, Cấu trúc đồ thị 17 Tên thư mục hệ điều hành Windows cần thỏa mãn điều kiện sau dây? a, Tối đa 255 kỷ tự, không bắt đầu chừ số, không chứa khoảng trắng b, Tối đa 255 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt c, Tối đa ký tự, khoảng trang ký tự dặc biệt 18 Trong hệ điều hành Windows, kí tự sau dày không phép sử dụng đặt tên file? a, Ki tự@ b, Ki tư & c, Kí tự * 19 Trong hệ điểu hành Windows, phần mở rộng tên file đảm nhận chức sau đây? a, Quy định thuộc tính file b, Quy định kiểu file c, Quy định kích thrớc file 20 Để khởi dộng chức tìm kiếm thông tin Windows, thao tác sau không đúng? a, Kích chuột phải Desktop, chọn Search b, Kích nút Start, chọn Search c, Kích nút Search cửa sổ My Computer 21 Khi muốn tìm kiềm file người dùng soạn thảo vòng tuần trở lại, mục Search Companion, cần thực thao tác sau đây? a, Chọn mục Computers or people, chọn Within the last week b, Chọn mục Documents, chọn Within the last week c, Chọn mục All files and folders, chọn Within the last week 22 Các kí tư sau dược sử dụng để thay tên file thao tác tim kiếm? a, Kí tự ! vả % b, Ki tự & @ c, Ki tự * ? 23 Chức tìm kiếm sau hệ điều hành Windows XP cho phép tìm từ cụm từ nội dung file? a, Documents b, Pictures, music, or video c, All files and folders 24 Muốn gở bỏ chương trình cài đạt máy tính, sừ dụng cách sau đây? a, Xóa biểu tượng chương trình menu Start b, Chọn Add/Remove Programs Control Panel c, Mở My Computer xóa thư mục chứa chương trình 25 Muốn xóa vĩnh viễn, không cần phục hổi tệp thư mục chọn, cần thực thao tác sau dày? a, Giữ phím Alt kích chuột phải, chọn Delete b, Giũ phim Shift kích chuột phải, chọn Delete c, Giữ phím Ctrl kích chuột phải, chọn Delete 26 Cách sau sử dụng để chuyền đổi qua lại ứng dụng mở Windows.? a, Ctri+Tab b, Altl+Tab c, Shift+Tab 27 Trong hệ điều hành Windows, để thực chọn file liên tục danh sách file cần tực thao tác sau đây? a, Kích chuột file đầu, giữ phím Alt sau kich chuột file cuối b, Kích chuột file dầu, giữ phím Shift sau kích chuột file cuối c, Kích chuột file đầu, giữ phím Ctrl sau kích chuột file cuối 29 Trong hệ điều hành Windows, đế thực chọn file không liên tục danh sách file cần thực thao tác sau đây? a, Giừ phim Alt kích chuột file cần chọn b, Giừ phim Ctrl kích chuột file cần chọn c, Giừ phím Shift vả kích chuột file cần chọn 30 Để khởi dộng chươmg trình Windows Explorer hệ điều hành Windows, thưc theo cách sau đày? a, Kích phải chuột Desktop, chọn Explorer b, Kích phải chuột nút Start, chon Explorer c, Kích phải chuột biểu tượng My Computer, chọn Explore 31 Muốn xóa file Windows, thục theo cách sau đây? a, Kích chuột phải file, chọn Delete b, Mở file, chọn toàn nội dung file, giữ phím Shift bấm phím Delete c, Mở file, chọn toàn nội dung file, bấm phím Delete 32 Trong hệ đicu hành Windows, muốn khôi phục đối tượng xóa, mỡ cửa sổ Recycle Bin thực thao tác sau đây? a, Kích chuột phải dối tượng, chọn Cut b, Kích chuột phải đối tượng, chọn Restore c, Kích chuột phải đối tượng, chọn Properties 33 Trong Control Panel Windows XP, đẻ ẩn file hay thư mục có thuộc tinh ẩn (hide), thực theo cách sau đây? a, Thay đổi số thuộc tính Dislay b, Thay đổi thuộc tính Folder Options c, Thay dổi thuộc tính Regional and Language Options 34 Trong Recycle Bin, để biết xác vị trí file xóa, sử dụng cách sau dây? a, Kích chuột phải file, chọn Properties b, Xem phần Details khung bên trái hình c, Kích View, chọn Details 35 Có cách thoát khỏi chương trình ứng dụng hệ điều hành windows? a, cách b, cách c, cách [...]... 33 Trong Control Panel của Windows XP, đẻ ẩn hoặc hiện các file hay thư mục có thuộc tinh ẩn (hide), có thể thực hiện theo cách nào sau đây? a, Thay đổi một số thuộc tính trong Dislay b, Thay đổi thuộc tính trong Folder Options c, Thay dổi thuộc tính trong Regional and Language Options 34 Trong Recycle Bin, để biết chính xác vị trí của một file đã xóa, có thể sử dụng cách nào sau dây? a, Kích chuột... file đã xóa, có thể sử dụng cách nào sau dây? a, Kích chuột phải tại file, chọn Properties b, Xem phần Details trong khung bên trái màn hình c, Kích View, chọn Details 35 Có bao nhiêu cách thoát một khỏi chương trình ứng dụng trong hệ điều hành windows? a, 5 cách b, 2 cách c, 4 cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1) , Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1) , Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay