tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ

30 605 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:36

LỜI MỞ ĐẦUTrong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ý thức được rằng, việc dùng người là quốc sách. Nó tuy không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng có tác dụng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát triển của dân tộc.Phát huy được truyền thống và những phương sách dùng người của cha ông để lại, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện và xây dựng một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các thời kỳ. Người cho rằng: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính Phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính Phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Hồ Chí Minh không những là nhà chính trị lỗi lạc mà còn là nhà báo cách mạng chân chính. Suốt cuộc đời Người đi nhiều, viết nhiều. Những bài viết của Người thật ngắn gọn, súc tích, cô đọng và có ý nghĩa giá trị thời đại sâu sắc.Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là một trong những nhiệm vụ khó khăn, và là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong mọi thời kỳ.Ngày nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị giá trị giáo dục to lớn, giúp cho đội ngũ cán bộ ta hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng. Xuất phát từ tầm quan trọng và giá trị vượt thời đại của những tư tưởng của Người, em xin chọn vấn đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” làm đề tài tiểu luận. TIỂU LUẬN MÔN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán Hà nội, năm 2013 Mục lục: A MỞ BÀI B NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm cán 1.2 Vai trò cán 1.2.1 Quan niệm Khổng Tử nhà nho vai trò đội ngũ quan lại 1.2.2 Quan niệm Mác- Lênin vai trò cán 1.2.3 Quan niệm Đảng Cộng Sản Việt Nam vai trò cán thời kì Chương VẤN ĐỀ CÁN BỘ CỦA VIỆT NAM TỪ LÝ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “SƯA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” ĐẾN THỰC TIỄN 2.1 Vấn đề cán tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” Hồ Chí Minh 2.1.1 Huấn luyện cán 2.1.2 Dạy cán dùng cán 2.1.3 Lựa chọn cán 2.1.4 Cách cán 2.1.5 Mấy điểm lớn sách cán 2.2 Thực tiễn vấn đề cán nước ta giai đoạn 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán 2.2.2 Thực trạng công tác cán 2.2.3 Nguyên nhân khuyết điểm, yếu 2.2.4 Những chủ trương lớn tiếp tục đổi công tác cán Đảng giai đoạn Chương PHÁT HUY GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở NƯỚC TA THỜI KÌ MỚI C KẾT BÀI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, ông cha ta ý thức rằng, việc dùng người quốc sách Nó nguyên nhân có tác dụng trực tiếp đến tồn vong quốc gia, trường tồn phát triển dân tộc Phát huy truyền thống phương sách dùng người cha ông để lại, từ đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán nhân tố định thành bại cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng đội ngũ cán tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua thời kỳ Người cho rằng: “Cán người đem sách Đảng, Chính Phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính Phủ hiểu rõ, để đặt sách cho Vì vậy, cán gốc công việc Hồ Chí Minh nhà trị lỗi lạc mà nhà báo cách mạng chân Suốt đời Người nhiều, viết nhiều Những viết Người thật ngắn gọn, súc tích, cô đọng có ý nghĩa giá trị thời đại sâu sắc Vấn đề xây dựng đội ngũ cán vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng nhiệm vụ khó khăn, khâu quan trọng công tác xây dựng Đảng thời kỳ Ngày nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh giữ nguyên giá trị giá trị giáo dục to lớn, giúp cho đội ngũ cán ta hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng Xuất phát từ tầm quan trọng giá trị vượt thời đại tư tưởng Người, em xin chọn vấn đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ” làm đề tài tiểu luận .CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm cán Trong từ điển Tiếng Việt: Cán người làm công tác có chức vụ quan, tổ chức, phân biệt với người chức vụ Trong tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh viết: “ Cán người đem sách Đảng, Chính Phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính Phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Qua nói rằng: Cán người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ định, làm việc tổ chức, quan hệ thống trị người giữ chức vụ tổ chức, quan hệ thống trị Độ ngũ cán gồm hai phận Bộ phân thứ hình thành qua đường đào tạo trường Bộ phận thứ hai gồm cán hình thành qua đường bầu cử, đề bạt bổ nhiệm Khái niệm cán lãnh đạo dùng để người đứng đầu tổ chức, quan, đơn vị, phong trào; người làm thức tỉnh hành vi, dẫn dắt người khác theo đường xác định Cán quản lý người đứng đầu tổ chức, nhấn mạnh đến việc điều hành hoạt động tổ chức, việc sử dụng công cụ, phương tiện để điều khiển hoạt động Phân biệt khái niệm cán lãnh đạo cán quản lý có tính chất tương đối Người cán lãnh đạo sử dụng chức cán quản lý ngược lại Tuy nhiên có khác hai loại cán 1.2 Vai trò cán 1.2.1 Quan niệm Khổng Tử nhà nho vai trò đội ngũ quan lại Khổng Tử người sáng lập nên phái Nho gia người đặt móng cho học thuyết Nho giáo Ông người đời suy tôn Văn thánh Khổng Tử nhà nho đặc biệt coi trọng đội ngũ quan lại, rường cột chế độ phong kiến Các nhà nho sức thực đào tạo bậc quân tử có khả “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” Các nho sinh thời phải học thi Tứ thư (gồm có: Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử ) Ngũ kinh (gồm có Kinh Thi, Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu), coi tác phẩm gối đầu giường Nội dung giáo dục người ta phải học, học để làm người quân tử, học cách sống đời cho hợp lý, học cách thực hành nhân đức không dừng lại giáo huấn suông, học cách xây dựng chấn hưng đất nước…Có nghĩa lời bàn trực tiếp đến chất sống người, hướng người đến hoàn thiện tâm hồn lẫn tư tưởng hành động Nho giáo dạy người ta cách làm người mà dạy cách làm quan Phải lợi ích nhân dân Á Thánh Mạnh Tử nói: “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” 1.2.2 Quan niệm Mác- Lênin vai trò cán Về vai trò đội ngũ cán bộ, Mác viết: “Muốn thực tư tưởng cần phải có người thực tư tưởng” Kế thừa tư tưởng đó, Lênin khẳng định: “ Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” Những người sử dụng sức mạnh thực tiễn, lãnh tụ, đội ngũ cán Đảng Để có đội ngũ cán phải tiến hành xây dựng, không Đảng thể thực tư tưởng, tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng quần chúng thực mục tiêu, nhiệm vụ Đảng Nói cách khác, cán rường cột Đảng, Nhà nước tổ chức đoàn thể nhân dân Bất chế độ nào, việc thành hay bại khâu cán Điều nói lên vai trò đặc biệt quan trọng cán xây dựng đội ngũ cán Đối với nước Nga, Lênin rõ, muốn lật đổ chế độ Nga hoàng giành quyền, phải có đội ngũ “ nhà lãnh đạo chuyên nghiệp” Ngay từ ngày đầu thành lập Đảng, Lênin coi trọng công tác cán bộ, Người đạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Cách mạng tháng Mười Nga thành công công tác cán không xây dựng tốt Khi có quyền yêu cầu phải lựa chọn, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhệm vụ xây dựng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Người khẳng định: “Nghiên cứu người tìm cán có lĩnh Hiện then chốt; không tất mệnh lệnh định mớ giấy lộn” 1.2.3 Quan niệm Đảng Cộng Sản Việt Nam vai trò cán thời kì Bước vào công Đổi mới, Đảng ta lấy đổi tư làm khâu đột phá, vấn đề người, vấn đề cán Tổng kết 10 năm tiến hành Đổi mới, Đảng khẳng định: “ Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” Trong điều kiện đẩy mạnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốc tế diễn biến phức tạp tình hình giới, công tác cán có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sống Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa Tại Đại hội IX, Đảng ta khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán lãnh đạo, quản lý cấp, vững vàng trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ, kiến thức lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân” Tổng kết 20 năm Đổi Đảng ta rút học quan trọng cho công tác cán Chỉ rõ “Nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, trước hết cán lãnh đạo cấp chiến lược người đứng đầu tổ chức cấp, nghành hệ thống trị” Đất nước ta trình bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ ngang tầm với nhiệm vụ nặng nề Đảng ta coi công tác cán then chốt công tác xây dựng Đảng Tính chất then chốt cán xuất phát từ mối quan hệ biện chứng cán với đường lối, nhiệm vụ trị, với tổ chức, với phong trào cách mạng quần chúng Vai trò người cán có mối quan hệ: với đường lối, sách; hai với máy; ba với công việc; bốn với quần chúng Chỉ hoàn thành sứ mệnh mối quan hệ đòi hỏi người cán thực vai trò mình…Vai trò cán công tác cán thể rõ ràng hiệu lực gắn với đường lối, nhiệm vụ trị Đảng Chương VẤN ĐỀ CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN 2.1 Vấn đề cán tư tưởng Hồ Chí Minh 2.1.1 Huấn luyện cán Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác đặt vấn đề huấn luyện cán lên trước Chúng ta thấy tầm quan trọng to lớn công tác huấn luyện cán Nếu không huấn luyện cán cán làm việc hiệu quả, hiệu chí dễ dẫn đến sai lầm trình làm việc Trong phần này, Bác tập trung vào bốn vấn đề bản: người huấn luyện; người huấn luyện; cách thức tổ chức huấn luện nào?; nội dung huấn luyện gì? Thứ nhất, người huấn luyện Bác dặn: “phải lựa chọn cẩn thận nhân viên phụ trách việc huấn luyện Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy” Có bảo đảm chất lượng đội ngũ cán sau đào tạo Người thầy tốt, giỏi có trình độ chuyên môn cao đào tạo hệ học trò sau trường đời, công tác làm việc “Những nhân viên phụ trách” phải vừa “hồng” vừa “chuyên”, phải có tâm với nghề nghiệp Nếu người lãnh đạo cần trực tiếp tham gia việc giảng dạy đảm bảo nhiều vấn đề lớn huấn luyện Vì người lãnh đạo người có tầm nhìn sâu, rộng, có kinh nghiệm thực tiễn, nhiều biết nhiều ngược lại giúp cho người lãnh đạo hiểu cán sau trường người Vấn đề lựa chọn người dạy tính lý luận, tính thời đại mà có tính thực tiễn, có giá trị đến ngày Nền giáo dục quốc dân Việt Nam cần phải có “những nhân viên phụ trách” - người thầy đủ lực phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Bác dặn Thứ hai, người huấn luyện cán Đảng phải nhận thức rõ vai trò, vị trí “Cán gốc công việc” Cho nên “ huấn luyện cán công việc gốc Đảng” Những người huấn luyện phải dành thời gian nghiên cứu học tập Tùy theo thời gian, hoàn cảnh mà tìm cách học cho hợp lí Nếu rảnh phải đến lớp ngồi nghe giảng Nếu bận tìm tài liệu tự nghiên cứu Những người huấn luyện “ phần đông công nhân nông dân, văn hóa kém” Chon nên Đảng phải tìm cách nâng cao trình độ văn hóa họ Thứ ba, cách thức tổ chức lớp học cho đạt hiệu Tùy theo tình hình thực tiễn địa phương mà tìm cách huấn luyện cho hợp lí Về địa điểm huấn luyện nơi Về tài “không nên bủn xỉn khoản chi tiêu việc huấn luyện” Về đối tượng huấn luyện không phân biệt cán cao cấp hay cán trung cấp mà phải lấy tiêu chí trình độ thực tế cán để phân lớp cho phù hợp Thứ tư, nội dung huấn luyện tập trung vào bốn mảng lớn huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện trị, huấn luyện văn hóa huấn luyện lý luận Đối với huấn luyện nghề nghiệp, Người dạy: “ làm việc học việc ấy” Có nghĩa dạy cho người ta làm tốt chuyên môn, làm tốt công việc Tránh tình trạng dạy trái với nghề người ta dạy chuyên môn mà dạy thứ khác nhiều, sau trường làm việc Như lãng phí thời gian, tiền nhân tài Đối với huấn luyện trị phải trọng vào hai thứ “ thời sách” Cách huấn luyện thời phải xem báo thảo luận Huấn luyện sách phải nghiên cứu, thảo luận sách Đảng, Chính Phủ Đối với 10 cán lấy công làm tư “Giúp đỡ” hại, giết cán 2.1.5 Mấy điểm lớn sách cán Chính sách cán quan điểm, tư tưởng tiến so với thời đại Người Chính sách cách đối đãi với cán Trong sách với cán bộ, Bác dặn phải ý việc đây: Việc đầu tiên, “ hiểu biết cán bộ” Vậy làm để hiểu cán Muốn hiểu người trước hết phải hiểu mình, muốn hiểu người phải đoán lòng người; hiểu người chốc lát, dùng lúc cấp bách, hiểu người đời, dùng mãi Việc hiểu cán sớm chiều, phải có thời gian, thời gian liều thuốc thử hiệu nghiệm Đường xa biết sức ngựa, ngày dài hiểu lòng người Trong hiểu biết cán bộ, Người dặn tránh phạm vào bốn điểm đây: “1 Tự cao tự đại, Ưa người ta nịnh mình, Do lòng yêu, ghét mà người, Đem khuôn khổ định, chật hẹp mà lắp vào tất người nhau” Con người thực thể sinh học mà tổng hòa mối quan hệ, có tư duy, có tâm tư, tình cảm, mà thứ biến hóa không ngừng Nay người tốt, mai người xấu ngược lại Cho nên cách cán phải ý Nhìn nhận người phải có trình lịch sử lâu dài từ khứ - - tương lai Chỉ cần sai lầm nhỏ sách cán dẫn đến hậu nghiêm trọng Việc thứ hai, “ khéo dùng cán bộ” Trong lúc dùng cán tránh ba bệnh thường gặp sau đây: 16 “ Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ chắn người Ham dùng kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét người trực Ham dùng người tính tình hợp với Mà tránh người không hợp với mình” Nếu phạm vào ba chứng bệnh tổn nguy cho phong trào cách mạng, cho tổ chức, cho nghiệp Đảng Từ đó, Bác đưa cách dùng cán phải: “để cho cán gan nói, gan đề ý kiến” Trong thực tế không lãnh đạo làm việc mà cấp chưa kịp nói lấp liếm, bịt miệng Như dám nói Có dám nói có ý kiến hay nảy sinh Mình người lãnh đạo phải biết lắng nghe “thấu triệt” ý kiến cấp Lúc đó, cấp thấy lãnh đạo tôn trọng dám nói tiếp Thực tế cho thấy, sáng kiến hay xuất phát từ dân chủ, từ ý kiến người Tiếp theo phải cán “ có gan phụ trách” Làm người lãnh đạo phải động viên, giúp đỡ cấp Dám giao việc cho cấp dưới, tránh ôm đồm Công việc Đảng, Chính Phủ công việc to tát, vĩ đại, người phải chung sức mà làm, đâu phải một, hai cá nhân cáng đáng hết Cuối “ phải nghe hỏi ý kiến cấp dưới”, có “ ông lãnh đạo” chưa kịp nghe cấp trình bày, chưa rõ “ đầu cua tai nheo” “ phồng mang trợn má”, đập bàn, đập ghế phản đối kịch liệt kiến nghị cấp Phong cách lãnh đạo chưa được, cần phải sửa chữa Là lãnh đạo chân phải nhiều, tay phải hành động, mắt phải quan sát, đầu phải suy nghĩ, tâm phải trực, phải tin yêu cấp Phân tích xem ý kiến cấp hay dở cho người ta Có công việc Đảng chảy trôi Mọi người nhìn với ánh mắt trìu mến, hòa nhã, tin tưởng 17 Việc thứ ba cất nhắc cán phải công bình, phải đặt lợi ích tập thể lên hết, lợi ích Quốc gia lên trước hết Tránh tư thù, chủ nghĩa cá nhân mà cất nhắc sai lầm cán Phải cất nhắc người có tài năng, có phẩm chất, đạo đức Đọc lại trang viết Bác soi vào thực tiễn nay, thấm thía lời dạy Người công tác cán Việc thứ tư yêu thương cán Thế yêu thương cán bộ? “Thương yêu vỗ về, nuông chiều, thả mặc mà thương yêu giúp họ học tập thêm, tiến thêm Là giúp họ giải khó khăn sinh hoạt” Các cụ ta xưa có câu: thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi Có thế, cán ta trưởng thành, lên người Việc thứ năm phê bình cán Đã người tránh sai lầm, khuyết điểm Đã làm việc có sai Điều quan trọng phải biết rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm Sai phải sửa Có mong tiến Sai lầm “ vô ý” “ cố ý” Đối với lỗi sai vô ý phải có cách phê bình nhẹ nhàng, tình cảm cốt để đồng chí nhận sai mà sửa Còn lỗi sai cố ý vi phạm phải kiên phê bình, chí mức độ vi phạm nặng phải tiến hành xem xét kỷ luật Như đảm bảo tính kỷ luật cao Đảng Bác dạy: “ phê bình cho đúng, không làm giảm thể diện uy tín cán bộ, Đảng Trái lại, làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, mà uy tín thể diện tăng thêm” Tóm lại, quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán sâu chuỗi nghệ thuật hiểu người, dùng người quản người Đó biện chứng tư hành động công tác cán trải nghiệm thực tiễn Khâu công tác cán huấn luyện, dạy bảo cán để cán làm việc làm với tâm 18 sáng Sau huấn luyện xong phải dùng cán vào công việc hữu ích Đảng Muốn dùng cán phải hiểu rõ cán lựa chọn, xếp cán vào công việc phù hợp với lực, sở trường người Khâu cuối sách cán Chính sách cán làm việc tích cực, nhiệt thành Chính sách sai nguy hại cho cán công tác cán 2.2 Thực tiễn vấn đề cán nước ta giai đoạn 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán Đội ngũ cán Đảng ta đa số rèn luyện qua thử thách trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh Cán chủ chốt cấp từ Trung ương sở có lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu đường xã hội chủ nghĩa, động, sáng tạo, hăng hái thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Trình độ kiến thức lực quản lý kinh tế, xã hội ngày nâng cao Số đông cán giữ phẩm chất đạo đức, lối sống sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân Tuy nhiên, số cán dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội, đường lối sách Đảng, có người bất mãn cá nhân đến phản bội Đảng, phản bội nhân dân Một phận cán thoái hóa, biến chất đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí công, quan liêu, gia trưởng, ức hiếp nhân dân, tham vọng cá nhân, chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy cấp, kèn cựa, cục bộ, hội, ý thức tổ chức kỷ luật kém, phát ngôn bừa bãi, tùy tiện, gây đoàn kết nội Đáng ý biểu tiêu cực có chiều hướng gia tăng, làm xói mòn chất cách mạng, làm gảm uy tín Đảng, gây bất bình làm giảm niềm 19 tin nhân dân Trong xây dựng Đảng, không nghiêm túc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ Nhiều cán không nghiêm túc tự phê bình phê bình, tính chiến đấu kém, nể nang né tránh, không dám đấu tranh… Đội ngũ cán đông không đồng bộ, tình trạng vừa thiếu vừa thừa Nhìn chung đội ngũ cán xét chất lượng, số lượng cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi cách mạng thời kì công nghiệp hóa, đại hóa Trong Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay, Đảng vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng, nêu lên: Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc Đội ngũ cán cấp Trung ương, cấp chiến lược quan trọng, chưa xây dựng cách Công tác quy hoạch cán tập trung thực địa phương, chưa thực cấp trung ương, dẫn đến hẫng hụt, chắp vá, không đồng thiếu chủ động công tác bố trí, phân công cán Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán chưa thật công tâm, khách quan, không yêu cầu công việc, bố trí không sở trường, lực, ảnh hưởng đến uy tín quan lãnh đạo, phát triển ngành, địa phương nước 2.2.2 Về thực trạng công tác cán Bước đầu huy động ngành, cấp quan chức 20 làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán Việc đánh giá, sử dụng cán dân chủ trước Từng bước tiêu chuẩn hóa cán bộ, đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán lý luận, trị, quân sự, quan điểm, đường lối Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội…Đã thực số sách phù hợp với tình hình Ban hành số quy chế quản lý cán bộ, quy trình tiến hành lựa chọn, đề bạt, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật cán Tuy nhiên, công tác cán nhiều mặt hạn chế, khuyết điểm Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán nhiều chủ quan, chưa thật công tâm, chưa thật hợp lý, thiếu dân chủ dân chủ hình thức Bố trí cán nhiều trường hợp nặng cấu, lung túng, bị động, bố trí cán chủ chốt số ngành, địa phương hẹp hòi, định kiến Những sách với cán nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, thực không thống đồng bộ, chưa tạo động lực phát huy tài năng, chưa khuyến khích cán công tác sở, vùng khó khăn Công tác bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn quy hoạch, sử dụng cán Chất lượng hiệu đào tạo thấp Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo chậm đổi mới, chưa gắn với tổng kết thực tiễn công đổi mới, buông lỏng giáo dục rèn luyện lập trường giai cấp công nhân Nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo quản lý công tác cán nguyên tắc tập trung dân chủ chưa cụ thể hóa thể chế hóa Công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, bảo vệ trị nội nhiều nơi bị buông lỏng 2.2.3 Nguyên nhân khuyết điểm, yếu Về mặt khách quan, có ảnh hưởng nhiều mặt chế thị trường, tình hình trị giới, từ yếu tố xã hội, tập quán, truyền thống; 21 lực thù địch tìm cách lôi kéo, mua chuộc, làm biến chất đội ngũ cán ta Về mặt chủ quan, quan làm công tác cán chậm đổi Chưa trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn Một số cán làm công tác tổ chức thiếu gương mẫu đạo đức, thiếu công tâm, yếu lực Tổ chức máy thiếu ổn định, công tác cán lúng túng, bất cập Công tác giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống chưa trọng, đào tạo chuyên môn thiếu bản, chắp vá, chế lỏng lẻo để cán chịu khó học tập, chạy theo cấp 2.2.4.Những chủ trương lớn tiếp tục đổi công tác cán Đảng giai đoạn Văn kiện Đại hội XI Đảng rõ tiếp tục đổi công tác cán với chủ trương cụ thể sau: “ Mục tiêu chung xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” Nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, trước hết cán cấp chiến lược người đứng đầu tổ chức cấp, ngành hệ thống trị Đây nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, trước hết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cần có kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ, cụ thể, có hiệu lực để thực hiện, quan tâm đội ngũ cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số… Thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán 22 quản lý đội ngũ cán Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải chủ trì chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu công tác cán Mở rộng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch công tác cán Các cấp uỷ cần coi trọng công tác đánh giá cán Cần xem xét, đánh giá cán bộ, cán tốt cần giới thiệu để bầu vào chức danh Đảng quyền Đổi hoàn thiện chế độ bầu cử, thực bầu cử có số dư, mở rộng quyền tiến cử tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân bầu cử bổ nhiệm cán Đổi thực tốt chế độ bỏ phiếu tín nhiệm, cho từ chức, chức, miễn chức cách chức cán phạm khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiên chế đảng viên nhân dân tham gia giám sát cán công tác cán Đổi mạnh mẽ triển khai đồng khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển…Đánh giá cán phải công khai, khách quan, toàn diện, phải vào hiệu suất làm việc…Không đề bạt người không đủ phẩm chất lực Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thực tốt sách với lão thành cách mạng, cán hưu trí Xây dựng thực sách phát triển trọng dụng nhân tài, hút nhân tài vào lĩnh vực quan trọng, không phân biệt người hay Đảng Tăng cường nguồn đầu tư Nhà nước toàn xã hội, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, trước hết ba lĩnh vực: lãnh đạo - quản lý, sản xuất - kinh doanh, khoa học - công nghệ; có sách phát triển nhân tài lĩnh vực văn học, nghệ thuật lĩnh vực khác; tiếp tục chủ trương, sách khuyến khích đưa cán bộ, học sinh, sinh viên có đạo đức, có triển vọng đào tạo nước ngoài, làm tốt công tác quản lý, giáo dục sử dụng 23 tốt tài người Việt Nam định cư nước chuyên gia giỏi nước 24 Chương PHÁT HUY GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở NƯỚC TA THỜI KÌ MỚI Trong di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc có di sản tư tưởng cán công tác Trong thời kỳ - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước – di sản tư tưởng Người giữ nguyên giá trị Có thể nói, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện, khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu giải vấn đề cán công tác cán cách khoa học, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh chiến lược trồng người, chiến lược cán đến mãi muôn đời sau mang tính khoa học thời nóng hổi Phát huy giá trị tư tưởng Người cán công tác cán bộ, từ thành lập đến nay, Đảng ta coi cán vấn đề quan trọng định đến thành công cách mạng Tháng 6-1997, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII Nghị vấn đề chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xác định phương hướng bản, quan điểm , mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn xây dựng đội ngũ cán đến năm 2020 Tháng 12-2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Đảng ta tổng kết 10 năm thực chiến lược cán Tại Hội nghị này, tập trung kiểm điểm việc thực vấn đề có tính chiến lược công tác cán theo Nghị Trung ương 25 khóa VIII đề xuất việc tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược từ đến năm 2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn công tác cán xây dựng đội ngũ cán đề Nghị Trung ương khóa VIII đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu khách quan trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phù hợp với nguyện vọng đông đảo nhân dân, đảng viên cán Qúa trình thực chiến lược cán tiến hành đồng thời với trình đổi tổ chức máy Đảng quan Nhà nước cấp, tạo chuyển biến đồng tổ chức cán Trong năm tới, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường Ở nước, sau gần 30 năm đổi mới, nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc bước vào thời kỳ phát triển với nhiều thuận lợi hội không khó khăn, thách thức Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục thực chiến lược cán với tâm yêu cầu cao hơn, đạt kết tốt Chính vậy, cần quán triệt sâu sắc quan điểm lớn Đảng: Một là, cán nhân tố định thành bại cách mạng, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Phải thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mói công tác cán gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng Hai là, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nhằm thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội Ba là, quán triệt quan điểm giai cấp công nhân Đảng, phát huy mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết, gắn bó mật thiết với 26 nhân dân; tập hợp rộng rãi loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt đảng viên hay người Đảng; không định kiến với người có sai lầm khứ, sửa chữa có tâm huyết xây dựng đất nước Bốn là, gắn việc xây dựng đội ngũ cán với xây dựng tổ chức đổi chế, sách, với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm là, thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán Phải dựa vào nhân dân để phát hiện, kiểm tra giám sát cán Sáu là, Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị Có thể khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán hệ thống quan điểm vai trò, vị trí, đạo đức tài người cán Đây chỉnh thể thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh cán Đến nay, tư tưởng nguyên giá trị lý luận thực tiễn 27 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh xa, xong lời dạy Người soi đường, lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập noi theo Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Người để lại cho nhiều học có ý nghĩa vượt thời đại Một học ấy, học cán công tác cán - khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Đây học làm người chiến sĩ cách mạng phải có đạo đức cách mạng Trong bối cảnh ngày nay, mà đất nước ta đường hội nhập quốc tế, giờ, ngày thay da đổi thịt, ngồi học lại lời dạy Người, thấy thấm thía Bác hay dùng từ “ khéo”, qua thấy Bác trân trọng người nghệ thuật ngôn từ Bác Mỗi lời dạy vị cha già dân tộc vang lên non song đất nước Thực tốt lời dạy Người góp phần nhỏ vào công xây dựng đất nước Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi kim nam cho hành động Đảng ta Nguyện thực ước mong Bác, phải chung tay sức xây dựng non nước Việt Nam ngày đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Là cán Đảng thời kỳ mới, phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn đòi hỏi cán phải có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhà nước ta lựa chọn, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn kẻ thù; gần gũi gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt lợi ích nhân dân lên lợi ích cá nhân mình, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống cho chuẩn mực người cán vừa hồng, vừa chuyên chủ tịch Hồ Chí Minh 28 dạy, làm vậy, đội ngũ cán ta thời kỳ mới có đủ lực để dẫn dắt lãnh đạo thuyền cách mạng Việt Nam đạt thành tựu mới./ 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995-2001, 50 tập; V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977-1979, 55 tập; Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, 12 tập; Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX, X – Nhà xuất trị Quốc gia năm 2001; Nghị Hội nghị TW V khóa X; Giáo trình Xây dựng Đảng tổ chức khoa Xây dựng Đảng PGS-TS Trương Ngọc Nam chủ biên; Hiểu người, dùng người, quản người Nhà xuất Văn hóa Thông tin; Dale Carnegie: Đắc nhân tâm bí thành công, Nxb Long An, 1989; Vị Chính Thông: Nho giáo với Trung Quốc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996; 10 Hoàng An: Chuyện dùng người xưa nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 30
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ, tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ, tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay