BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI VÀ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

36 317 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:28

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI VÀ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ I Các câu khẳng định hay sai giải thích ngắn gọn (10đ/câu) Câu 1: Nhà nước mang chất giai cấp? Trảlời:Sai nhà nước mang chất giai cấp chất xã hội Câu 2: Bản chất xã hội nhà nước xã hội đại thể rõ nét so với chất giai cấp? Trảlời:Đúng xã hội đại ngày Tính dân chủ bình đẳng ngày đc thể rõ nét Câu 3: Trong máy nhà nước CHXHCN VN, quốc hội quan quyenf lực nhà nước? Trảlời:Sai quan quyền lực nhà nước bao gồm quốc hội hội đồng nhân dân Câu 4: Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam xây dựng tổ chức theo Học thuyết “Tam quyền phân lập”? Trảlời:Sai máy nhà nước CHXHCN Việt Nam xây dựng tổchức theo nguyên tắc tập quyền Theo đó, toàn quyền lực tập trung tay nhân dân mà đại diện công nhân, nông dân tầng lớp tri thức Câu 5: Mọi quan hệ xã hội chịu điều chỉnh pháp luật? Trảlời:Sai có nhiều quan hệxã hội không chịu điều chỉnh pháp luật Câu 6: Trong trường hợp, chế tài áp dụng cho chủ thể nêu phần giả định? Trảlời:Sai chếtài áp dụng cho chủthể nêuởphần giả định không thực hiệnhoặc thực không yêu cầu phần quy định Câu 7: Mọi hành vi vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm pháp lý? Trảlời:Sai bị truy cứu trách nhiệm pháp lý trường hợp sau: - Bị phát Do quan có thẩm quyền sử lý Vẫn thời gian sử lý Câu 8: Năng lục pháp luật cá nhân nhau? Trảlời:Đúng vìPháp luật VN Quy định lực pháp luật công dân VN Và lực pháp luật công dân VN công dân nước ( trừ trường hợp pháp luật quy định khác) Câu 9: Các thành viên công ty chịu trách nhiệm phạm vi phần vốn góp vào công ty? Trảlời:Sai thành viên hợp danh công ty hợp danh có chế độchịu trách nhiệm vô hạntrong kinh doanh Câu 10:Người nước quyền thành lập doanh nghiệp VN? Trảlời:Sai VN cho phép người nước than lập quản lý doanh nghiệp Câu 11: Chủ doanh nghiệp tư nhân quyền thành lập doanh nghiệp nào? Trảlời:Sai Luật doanh nghiệp chỉcấm chủdoanh nghiệp tư nhân thành lập them môt doanh nghiệptư nhân khác Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập them loại hình doanh nghiệp khác công ty TNHH, công ty cổ phần,… Câu 12: Trong trường hợp, thành viên hợp danh không thành viên hợp danh công ty hợp danh khác? Trảlời:Sai thành viên hợp danh vân có thểtrởthành thành viên hợp danh công ty hợp danhkhác thành viên lại đồng ý Câu 13: Thương nhân có quyền phát hành chứng khoán? Trảlời:Sai công ty TNHH thương nhân quyền phát hành cổphiếu; doanh nghiệp tưnhân thương nhân quyền phát hành bất kz loại hình chứng khoán Câu 14: Mọi chủ thể thực hoạt động thương mại thương nhân? Trảlời:Sai chỉcó chủthểthực hoạt động thương mại có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhmới thương nhân Câu 15: Các loại hình công ty có người đại diện theo pháp luật? Trảlời:Sai công ty hợp danh có nhiều người đại diện theo pháp luật Câu 16: Mọi hợp đồng ký thương nhân với thương nhân hợp đồng thương mại? Trảlời:Sai 1, hợp đồng tính chất sinh lời 2, than người ký hợp đồng không áp dụng luật thương mại Câu 17: Các bên giao kết hợp đồng thương mại thực nghĩa vụ hợp đồng vô hiệu toàn bộ? Trảlời:Sai hợp đồng bịvô hiệu toàn bộ, bên phải thực nghĩavụhoàn trảtài sản chonhau nhận từ hợp đồng Câu 18: Mọi thỏa thuận hợp đồng thương mại bị bãi bỏ hợp đồng bj áp dụng hình thức trách nhiệm hủy bỏtoàn bộhợp đồng? Trảlời:Sai hợp đồng bịhủy bỏthì thỏa thuận vềtranh chấp tài sản hiệu lực Câu 19: Nguyên tắc “phân tách tài sản” thể công ty cổ phần? Trảlời:Sai công ty cổ phần công ty TNHH phân tách tài sản Câu 20: Trong trường hợp, không miễn trừ nghĩa vụ tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân chủ nợ chưa toán nợ Trảlời:Sai trường hợp doanh nghiệp tư nhân bịphá sản nguyên nhân bất khảkháng chủ doanh nghiệp thỏa thuận với chủ nợ đượcmiễn trừ nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp tư nhân chủ nợ chưa toán Cấu 21: Trong trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân không quyền thành lập quản lý doanh nghiệp thời hạn từ đến năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản Trảlời:Sai 1, thực hoạt động cấm trinh nộp đơn xin phá sản 2, không thực yêu cầu quan tư pháp đề 3, chủ doanh nghiệp không tụ nộp đơn xin phá sản Chỉ vi phạm điều không thành lập doanh nghiệp mói, không thành lập doanh nghieep Câu 22: Tòa án phải từ chối thụ lý có bên tranh chấp khởi kiện bên có thỏa thuận văn việc giải tranh chấp trọng tài? Trảlời:Sai bên có thỏa thuận văn vềviệc giải tranh chấp trọng tài nhưngthỏa thuận trọng tài bị tuyên bố vô hiệu nhiều nguyên nhân khác (VD: người ký thỏa thuận trọng tài quyền ký) bên tranh chấp khởi kiện tòa án có quyền thụ lý Câu 23: Chủ thể ký hợp đồng kinh doanh thương mại phải thương nhân? Trảlời:Sai theo quy định Luật thương mại chủthểmột bên thương nhân làthương nhân ký hợp đồng thương mại với bên với bên thương nhân Câu 24: Trong quan hệ hợp đồng kinh doanh thương mại, bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền tạm ngừng thực hợp đông, đình hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng? Trảlời:Sai bên vi phạm nghĩa vụhợp đồng kinh doanh bên bịvi phạm có quyền ápdụng ba chế tài tạm ngừng hợp đông, đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng quyền áp dụng chế tài AI Các câu mức II (20đ/câu) Câu 1: Anh (Chị) trình bày số học thuyết phi Mác-xít điển hình nguồn gốc nhà nước? Trảlời:Một sốhọc thuyết phi Mác-xít điển hình vềnguồn gốc nhà nước: Học thuyết thần quyền: Từ thời cổ đại, có nhiều nhà tư tưởng tiếp cận đưa kiến giả khác nguồn gốc nhà nước Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học mà đại biểu Calvin, Langnet,…đã cho rằng: Nhà nước sản phẩm thượng đế, thương xót nhân loại thượng đế tổ chức nhà nước để lãnh đạo nhân dân trì trật tự công cộng Do vậy, nhà nước lực lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước vĩnh cửu, phục tùng quyền lực nhà nước cần thiết tiết yếu Học thuyết quyền gia trưởng: Đại biểu học thuyết Aristote Ông cho nhà nước xuất kết phát triển gia đình quyền gia trưởng, hình thức tổ chức tự nhiên sống người Có nghĩa nhà nước gia tộc mở rộng, quyền lực nhà nước quyền gia trưởng - Học thuyết tâm l{: Nhà nước xuất nhu cầu tâm lý người nguyên thủy muốn phụ thuộc vào thủ lĩnh, giao sĩ,… Nhà nước tổ chức siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội Học thuyết vũ lực: Các ông Hume, Duyzinh,… cho nhà nước đời kết sử dụng dụng bạo lực thị tộc thị tộc khác Thị tộc chiến thắng thiết lập máy tổ chức để thống trị kẻ bại trận Nhà nước công cụ kẻ mạnh thống trị kẻ yếu - Học thuyết khế ước xã hội: Đại biểu học thuyết Montesquieu, Jone Loke,… Theo họcthuyết này, người kể từ sinh có quyền tự bình đẳng họ tự bảo vệ Vì vậy, họ k{ kết khế ước để thiết lập máy nhà nước, thông qua nhà nước bảo vệ quyền lợi cho người khác Chủ quyền nhà nước thuộc nhân dân trường hợp nhà nước không giữ vai trò mình, quyền tự nhiên bị xâm phạm khế ước hiệu lực nhân dân có quyền lật đổ nhà nước để ký khế ước Thuyết khế ước xã hội có vai trò quan tiền đề cho thuyết dân chủ cách mạng sở tư tưởng cho cách mạng tư sản để lật đổ ách thống trị phong kiến Với { nghĩa đó, có tính cách mạng giá trị lịch sử to lớn Tuy nhiên học thuyết có hạn chế giải thích nguồn gốc nhà nước sở phương pháp luật chủ nghĩa tâm, coi nhà nước lập theo ý muốn chủ quan người, không giải thích cội nguồn vật chất chất giai cấp nhà nước Ngoài có học thuyết “Nhà nước siêu Trái Đất” giải thích xuất nhà nước loài người kết du nhập, thử nghiệm nên văn minh trái đất vào trái đất - Học thuyết Adam Smith Feguson: Có nhìn khách quan vềvấn đềnguồn gốc Nhànước Adam cho nhà nước đời từ xuất chế độ tư hữu tài sản xã hội xuất phân chia giai cấp Tóm lại: Các học thuyết giải thích vềnguồn gốc nhà nước với tính cách tượng xã hộiđã tách rời nhà nước với trình phát triển vận động đời sống nội Họ không thấy nguyên nhân vật chất dẫn đến đời nhà nước Theo họ, nhà nước tượn tồn xã hội loài người Các học thuyết giải thích đời nhà nước chủ yếu dựa quan điểm chủ nghĩa tâm Câu 2: Anh (Chị) nêu khái niệm phân tích chất nhà nước? Trả lời: Khái niệm nhà nước: Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị, có máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý nhằm trì trật tự xã hội, bỏa vệ địa vị lợi ích giai cấp thống trị xã hội có giai cấp Bản chất nhà nước: Bản chất giai cấp: Nhà nước tồn xã hội có giai cấp Nhà nước công cụ quyền lực trị xã hội có giai cấp tồn để bảo vệ lọi ích chủ yếu giai cấp thống trị xã hội • - - - Trong xã hội có giai cấp, sụ thống trị thể mặt kinh tế, trị, tư tưởng Trong quyền lực kinh tế giữ vai trò định • Bản chất xã hội: Nhà nước muốn tồn phải cân lợi ích giai cấp Nhà nước hình thành trước tiên nhờ nhu cầu phục vụ công việc chung Nhà nước xã hội đại hầu hết thể tính dân chủ mức đọ khác Câu 3: Anh (Chị) so sánh nhà nước với tổ chức trị xã hội? Chỉ tiêu Nhà nước Tổ chức trị- xã hội Khái niệm Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị, có máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý nhằm trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị lợi ích giai cấp thống trị xã hội có giai cấp Tổ chức trị- xã hội hệ thống quan hệ, tập hợp lien kết cá nhân để hoạt động xã hội nhằm đạt mục đích định quyền lợi nhu cầu Quyền lực Quyền lực công cộng đặc biệt Không thiết lập quyền lực công cộng, có tính bắt buộc ban lãnh đạo đứng đầu Quản lý dân cư Phân chia dân cư theo đơn vị hành lãnh thổ Không có phân chia lãnh thổ hành mà thành lập đơn vị hành quốc gia Chủ quyền Nhà nước có chủ quyền quốc gia, đại diện cho lợi ích quốc gia quan hệ quốc tế Chỉ đại diện cho giới, tổ chức minh Ban hành pháp luật Nhà nước ban hành pháp luật thiết lập mối quan hệ pháp lý với người dân Nhà nước chủ thể ban hành pháp luật bảo đảm cho quy phạm pháp luật thực sức mạnh tiềm lực Đặt điều lệ, quy định để áp dụng nội tổ chức xã hôi Nguồn tài Nhà nước ấn định thứ thuế, nguồn thu để nuôi sống máy nhà nước Đặt phí, lệ phí nội tổ chức để trì hoạt động Câu 4: Anh (Chị) trình bày địa vị pháp lý Quốc hội, Chủ tịch nước Chính phủ nước CXHCN Việt Nam? Trảlời:Địa vịpháp lý Quốc hội, Chủtịch nước Chính phủ nước CXHCN Việt Nam là: Quốc hội: - Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước CHXHCN Việt Nam - Nhiệm vụ quyền hạn Quốc hội: Quốc hội định vấn đề quan trọng đất nước như:  Làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp; làm luật sửa đổi luật  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiễm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,…  Thực quyền giám sát tối cao hoạt động quan nhà nước thông qua chất vấn trả lời chất vấn Chủ tịch nước: - Chủ tich nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước đối nội đối ngoại - Nhiệm vụ quyền hạn Chủ tịch nước:  Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh  Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiễm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; định cho nhập quốc tich, quốc tịch, trở lại quốc tịch tước quốc tịch Việt Nam   Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài; vào nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, bỏ nhiệm, miễn nhiệm; định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam  Quyết định đàm phán, ky điều ước quốc tế nhân danh Việt Nam Chính phủ: Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, thực quyền hành pháp quan chấp hành quốc hội - Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ: Thống nhất, quản lý tất lĩnh vực kinh tế, trị, giáo dục, an ninh quốc phòng Nhà nước, quản lý hành quốc gia tổ chức thực thi Hiến pháp, luật thực tế Câu 5: Anh (Chị) trình bày nguồn gốc pháp luật? Trảlời:Nguồn gốc pháp luật: Một số học giả quan niệm pháp luật có nguồn gốc tự nhiên, không sinh ra, tự nhiên mà có giống người sinh có sẵn quyền nghĩa vụ - Đối với nước Hồi giáo, quan niệm pháp luật có nguồn gốc từ thần thánh, lời răn dạy thánh Ala ghi nhận kinh thánh Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, pháp luật giai cấp thống trị thiết lập Pháp luật đời xã hội xuất cấp, tức xuất Nhà nước nguyên nhân làm xuất - nhà nước nguyên nhân làm xuất pháp luật Trong xã hội công xã nguyên thủy chưa xuất Nhà nước nên pháp luật chưa đời Tuy nhiên xã hội cần có quản l{ để ổn định trật tự xã hội Vậy pháp luật chưa đời chế độ công xã nguyên thủy sử dụng tập quán tín điều tôn giáo (gọi chung quy phạm xã hội) để quản lý xã hội - Trong xã hội công xã nguyên thủy, quy phạm xã hội phù hợp để điều chỉnh mối quan hệ xã hội chúng phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội lúc Khi không phù hợp tập quán thể ý chí chung cộng đồng Trong điều kiện lịch sử - mà mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt đấu tranh giai cấp điều hòa cần thiết có loại quy phạm để thiết lập cho xã hội trật tự, loại quy phạm thể ý chí giai cấp thống trị: quy phạm pháp luật Sau nhà nước đời, bước đầu giai cấp thống trị thường vận dụng tập quán chế độ cộng sản nguyên thủy phù hợp với lợi ích giai cấp nâng chúng lên thành quy phạm pháp luật Đây đường thứnhất hình thành nên pháp luật (tập quánpháp) Nhà nước đời với phát triển xã hội, tập quán điều chỉnh hết quan hệ xã hội xuất Trong trường hợp quan hành xét xử phải tự xem xét để giai Các cách giải tốt làm khuôn mẫu để giải vụ việc tương tự sai Đây đường thứ hai đời pháp luật (tiền lệpháp) - Nhưng với nhiều kinh nghiệm tích lũy lâu dần trình tồn phát triển Nhà nước ngày trọng xây dựng ban hành qui tắc xử để điều chỉnh quan hệ - xã hội phát sinh nhiều lĩnh vực Đây đường thứba hình thành nên pháp luật Thời ky đầu tồn dạng bất thành văn, sau với hoàn thiện chữ viết chúng thể dạng văn pháp luật Câu 6: Anh (Chị) nêu khái niệm phân tích chất pháp luật? Trả lời: Khái niệm pháp luật: Pháp luật hệ thống qui tắc xử nhà nước ban hành thừa nhận đảm bảo thực hiện, thể ý chí giai cấp thống trị xã hội, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích giai cấp Phân tích chat pháp luật: - Bản chất giai cấp: Hầu hết tất cảcác tượng xã hội từ Nhà nước, pháp luật, trị, tôngiáo, văn hóa,… mang tính giai cấp Pháp luật sinh xã hội có giai cấp, pháp luật công cụ nhà nước thực chuyên Pháp luật “ý chí” giai cấp thống trị đề lên thành luật Nhờ nắm tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị thông qua Nhà nước để hợp pháp hóa ý chí thành chế tài áp dụng nhữngai xâm phạm vào lợi ích giai cấp thống trị Pháp luật quy tắc xử chung bắt buộc người, nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh cưỡng chế nhà nước Do vậy, nói pháp luật mang tính giai cấp sâu sắc, công cụ để thực thống trị giai cấp - Bản chất xã hội: Tuy nhiên pháp luật nhà nước ban hành, đại diện thức toàn xãhội nên mang tính chất xã hội Bên canh thể ý chí giai cấp thống trị, pháp luật phải thể nguyện vọng dân chủ lợi ích giai tầng khác xã hội Nó công cụ để điều chỉnh hành vi người hữu hiệu Nhà làm luật ban hành pháp luật không để bảo vệ lợi ích giai cấp mà đồng Đó Hội đồng thị tộc bao gồm người lớn tuổi không biệt đàn ông hay đàn bà, người thị tộc Hội đồng thị tộc định vấn đề quan trọng thị tộc định hội đồng thị tộc mang tính bắt buộc chung người Đứng đầu Hội đông thị tộc Tù trưởng hay thủ lĩnh quân thành viên Hội đồng bầu Nhưng Tù trưởng đặc quyền, đặc lợi so với thành viên thị tộc Quyền lực tùa trưởng lớn Quyền lực mang tính cưỡng chế không dựa máy cưỡng chế mà dựa vào ủng hộ đồng tình người thị tộc Tù trưởng giám sát thành viến thị tộc, không uy tín Tù trưởng bị bãi miễn Hình thức tổ chức cao thị tộc bào tộc Tổ chức quyền lực bào tộc Hội đồng bào tộc gồm tù trưởng, thủ lĩnh quân thị tộc Nhiều bào tộc hợp lại gọi lạc, cuối hình thức tổ chức cao lien minh tộc gọi lien minh lạc - Tóm lại: Quyền lực công xã nguyên thủy có sức cưỡng chế cao chỉlà quyền lực xã hội, chưa mang tính giai cấp chưa phải quyền lực nhà nước b Phân hóa giai cấp xuất nhà nước:Trong chế độ thị tộc, lực lượng sản xuất phát triển không ngừng, nhờ đó, xã hội xảy ba lần phân công lao động xã hội lớn - Phân công lao động lần thứ nhất:  Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt Việc người dưỡng đàn gia súc lớn mở kỷ nguyên phát triển xã hội loài người Chính đàn gia súc trở thành nguồn tích lũy tài sản quan trọng, mầm mống sinh chế đội tư hưu  Sản phẩm lao động làm ngày nhiều dẫn đến chỗ dư thừa Trong xã hội xuất tầng lớp chiếm đoạt cải dư thừa chung thành riêng Kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu sức lao động Những tù binh chiến tranh trước thường bị đem giết giữ lại làm nô lệ để bổ sung cho nguồn lao động  Như vậy, sau lần phân công lao động thứ nhất, mầm mống chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội phân chia thành kẻ giàu người nghèo Chế độ tư hữu làm thay đổi chế độ  hôn nhân Chế độ hôn nhân vợ chồng thay cho chế độ quần hôn gắn liền với chế đọ gia đình gia trưởng đặc trương vai trò to lớn người đàn ông gia đình - Phân công lao động lần thứhai: Thủcông nghiệp tách khỏi nông nghiệp Việc phát sắt vàcác kim loại khác làm xuất nghề thủ công nghiệp nhue dệt, chế tạo kim loại,… cung cấp cho người công cụ lao động ngày hoàn hảo hơn, giúp cho suất lao động ngày nâng cao Sự phân hóa giàu nghèo ngày rõ rệt gắn liền với phân hóa giai cấp mâu thuẫn giai cấp Giá trị lao động người nâng cao, nô lệ trở thành lực lượng xã hội với số lượng ngày tăng Họ bị đẩy làm việc đồng ruộng xưởng thợ, thành đoàn người Phân công lao động lần thứ ba: Buôn bán phát triển thương nghiệp xuất Sản phẩm xã hội làm ngày nhiều dẫn tới xuất nhu cầu trao đổi hàng hóa thương nghiệp đời Thương nghiệp đời làm xuất tầng lớp thương nhân Nền kinh tế hàng hóa đời gắn với xuất đồng tiền, nạn cho vay nặng lãi, chế độ cầm cố tài sản,… Tất yếu tố làm tích tụ tập trung cải vào tay số người diễn nhanh chóng, đồng thời thúc đẩy bần hóa quần chúng tăng nhanh đám đông dân nghèo Số nô lệ tăng lên đông với cưỡng bóc lột nặng nề giai cấp chủ nô nô lệ Mâu thuẫn hai giai cấp diễn ngày liệt Như vậy, điều kiện tiên cho tồn thị tộc bị phá vỡ Để điều hành quản lý xã hội đòi hỏi phải có tổ chức khác - chất Tổ chức công cụ quyền lực giai cấp nắm ưu kinh tế, tổ chức thực thống trị giai cấp nhằm dập tắt xung đột công khai giai cấp, đặt chúng vòng trật tự Đó Nhà nước - Nhà nước xuất trực tiếp từsựtan rã chế độcông sản nguyên thủy Nhà nước chỉxuấthiện nơi vào lúc mà nơi xuất phân chia xã hội thành giai cấp Như vậy, Nhà nước xuất cách khách quan, sản phẩm xã hội phát triển đến giai đoạn định Nhà nước quyền lực từ bên áp đặt vào xã hội mà lực lượng tựa hồ đứng xã hội, có nhiệm vụ làm dịu bớt xung đột giữ cho xung đột nằm vòng trật tự Nhận xét số điểm hạn chế học thuyết phi Mác- xít điển hình: Các học thuyết phi Mác xít giải thích nguồn gốc nhà nước với tính cách tượng xã hội tách rời nhà nước với trình phát triển vận động đời sống nội Họ không thấy nguyên nhân vật chất dẫn đến đời nhà nước Theo họ, nhà nước tượng tồn mãi xã hội loài người Các họ thuyết phi Mác- xít giai thích đời Nhà nước chủ yếu dựa quan điểm chủ nghĩa tâm Câu 2: Anh (Chị) phân tích yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật? Trảlời:Các yếu tốcấu thành quan hệpháp luật là: Chủ thể quan hệ pháp luật: Là tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật Để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật chủ thể phải có lực chủ thể Năng lực chủ thể bao gồm phận:  Năng lực pháp luật: khả chủ thể có quyền nghĩa vụ pháp l{ mà nhà nước thừa nhận  Năng lực hành vi: khả chủ thể nhà nước thừa nhận hành vi xác lập thực quyền nghĩa vụ pháp lí - Các loại chủ thể:  Cá nhân gồm có công dân VN, người nước ngoài, người không quốc tịch sinh sống, làm việc lãnh thổ VN Đối với nhân, lực pháp luật lực hành vi không xuất đồng thời Năng lực pháp luật cá nhân xuất cá nhân sinh ra, lực hành vi cá nhân xuất cá nhân đạt đến độ tuổi định có khả nhận thức, điều khiển hành vi Công dân VN chủ thể hầu hết quan hệ pháp luật Đối với người nước ngoài, người không quốc tịch không chủ thể số quan hệ pháp luật  Tổ chức với tư cách chủ thể độc lập pháp luật công nhận pháp nhân Một tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện: thành lập hợp pháp; có cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó; nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Pháp nhân chủ thể số quan hệ pháp luật Đối với chủ thể tổ chức lực pháp luật lực hành vi xuất đồng thời tổ chức thành lập tổ chức không Nội dung quan hệ pháp luật: Là tổng thể quyền nghĩa vụ chủ thể Quyền chủ thể cách xử mà Nhà nước cho phép chủ thể tiến hành có quyền yêu cầu quan Nhà nước bảo vệ quyền cho Nghĩa vụ chủ thể cách xử mà Nhà nước buộc chủ thể phải tiến hành, không tiến hành phải chịu trách nhiệm pháp lý xử không với quy định pháp luật Tương ứng quyền chủ thể nghĩa vụ chủ thể - Khách thể quan hệ pháp luật: Là lợi ích vật chất tinh thần mà chủ thể hướng tới, động lực thúc đẩy chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật - Là động lực thúc đẩy đời , tồn tại, chấm dứt quan hệ pháp luật Là sở để nhà nước dự báo quan hệ pháp luật thay đổi pháp luật Sự kiện pháp lý: Là tình huống, hoàn cảnh đời sống thực tế dự kiến trước phần giả định mà nhà làm luật gắn phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể với tồn Sự kiện pháp lý biến: kiện xảy không phụ thuộc vào ý chí conngười mà trường hợp định, pháp luật gắn việc xuất chúng với việc hình thành quyền nghĩa vụ chủ thể - Sựkiện pháp lý có thểlà hành vi, hành vi hành đông không hành động, hành vihợp pháp không hợp pháp Câu 3: Khái niệm doanh nghiệp? Phân tích điều kiện để doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014? Trả lời: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Các điều kiện để doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014: a Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh: Những ngành cấm kinh doanh ngành mà kinh doanh gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, phong mĩ tục định kỳ Chính phủ ban hành danh mục ngành cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện cho phù hợp Hiện ngành cấm kinh doanh gồm: buôn bán ma túy, vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, mại dâm, động vật quý có Sách Đỏ,… Tên doanh nghiệp đặt theo quy định pháp luật: b Tên doanh nghiệp = Loại hình doanh nghiệp + Ngành nghề + Tên riêng - d - Tên riêng không phép gây trùng gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp trước - Tên coi trùng viết đọc Tiếng Việt giống y tên có trước Tên coi nhầm lẫn giống tên đăng ký trước đó, thêm ký hiệu: &; Tân; Mới; Miền Bắc; Miền Trung; Miền Nam; Đông; Tây - Tên doanh nghiệp không phép vi phạm phong tục đạo đức c Có trụ sở đăng ký theo quy định pháp luật: Có trụ sở đặt Việt Nam, có địa rõ rang Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định pháp luật: Hồ sơ đăng kí kinh doanh phải có phương án sản xuất kinh doanh, có dự thảo điều lệ hợp đồng, có dự thảo vốn điều lệ,… Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Câu 4: Anh (Chị) so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên công ty cổ phần quy định Luật doanh nghiệp năm 2014? Trảlời:So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trởlên công ty cổphần quy địnhtại Luật doanh nghiệp năm 2014: Giống nhau: - Thành viên công ty cỏ thể cá nhân tổ chức; Đều chịu điểm chỉnh luật doanh nghiệp; - Đều loại hình công ty đổi vốn; - Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi góp vốn công ty; - Đều có quyền chuyển nhượng vón theo quy định pháp luật; - Đều phát hành trái phiếu Khác nhau: Chỉ tiêu Khái niệm Công ty TNHH thành viên trở lên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Doanh nghiệp, đó: – Thành viên Công ty tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu hai tối đa không vượt năm mươi (50) người; – Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 – Phần vốn góp thành viên chuyển nhượng theo quy định điều 52, 53 54 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Số lượng Tối thiểu 2, tối đa 50 thành viên Chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ chia thành nhiều phần cổ phần phát hành thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ thành phần kinh tế Người sở hữu cổ phần gọi cổ đông Tối thiểu không hạn chế tối đa Quy định chặt chẽ hơn, phải Được tự chuyển nhượng chào bán cho thành viên vốn theo quy định pháp công ty trước Trong thời gian luật; 30 ngày thành viên công ty không mua mua không hết, lúc chuyển nhượng cho người công ty Cấu trúc vốn điều lệ không chia thành vốn cổ phần hay cổ phiếu, tỷ lệ vốn góp phần không vốn điều lệ chia thành phần gọi cổ phần, ghi nhận cổ phiếu Phát hành chứng khoán Chỉ phát hành trái phiếu Được phép phát hành chứng khoán Cơ cấu tổ Bộ máy gồm hội dồng thành chức viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc tổng giám đốc công ty có 11 thành viên phải có thêm ban kiểm soát Bộ máy gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần có 11 cổ đông cá nhân cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần công ty phải có thêm ban kiểm soát Câu 5: Anh (Chị) so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên công ty hợp danh quy định Luật doanh nghiệp năm 2014? Trả lời: Giống nhau: - - Đều doanh nghiệp, chịu điều chỉnh luật doanh nghiệp, có thủ tục thành lập, giải thể phá sản giống - Là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn kinh doanh - Khả kết nạp thành viên mới: phải có thống thành viên khác công ty - Trong trình hoạt động tăng giảm vốn điều lệ Vấn đề chuyển nhượng vốn góp: Hạn chế chuyển nhượng, ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên lại công ty trước chuyển Khác nhau: Chỉ tiêu Công ty TNHH thành viên trở Công ty hợp danh lên Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Doanh nghiệp, đó: – Thành viên Công ty tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu hai tối đa không vượt năm mươi (50) người; – Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 – Phần vốn góp thành viên chuyển nhượng theo quy định điều 52, 53 54 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Công ty hợp danh doanh nghiệp, đó: - Phải có 02 thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh) Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thêm thành viên góp vốn; - Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty; - Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty Số lượng Tối thiểu thành viên, không Tối thiểu thành viên, không giới thành viên 50 người hạn thành viên Chế đọ chịu Trách nhiệm hữu hạn trách nhiêm Thành viên hợp danh chịu TN vô hạn Thành viên góp vốn chịu TNHH Quyền phát Được phát hành trái phiếu hành chứng khoán Không phát hành loại chứng khoán Cơ cấu tổ Bộ máy gồm hội dồng thành viên, chức chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc tổng giám đốc công ty có 11 thành viên phải có thêm ban kiểm soát Tất thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên bầu thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc Tổng giám đốc công ty Điều lệ công ty quy định khác Tính chất Công ty đối vốn công ty Công ty đối nhân Đại diện người doanh nghiệp Nhiều người đại diện Câu 6: Anh (Chị) so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp tư nhân quy định Luật doanh nghiệp năm 2014? Trả lời: Giống nhau: Đều có chủ sở hữu Đều quyền phát hành chứng khoán Đều doanh nghiệp, chịu điều chỉnh luật doanh nghiệp, có thủ tục thành lập, giải thể phá sản giống Khác Chỉ tiêu Công ty TNHH thành viên Doanh nghiệp tư nhân Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Doanh nghiệp, đó: Là doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp a) Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu b) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Chủ sở hữu Cá nhân tổ chức Cá nhân Khả Không có điều khoản ràng buộc Mỗi cá nhân quyền thành sở hữu chủ sở hữu công ty TNHH thành lập DNTN doanh viên Chủ DNTN không đồng thời nghiệp khác chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh DNTN không quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp công ty hợp danh, công ty TNHH công ty cổ phần Chế độ trách nhiệm Hữu hạn Vô hạn Tư cách pháp nhân Có Không có Sở hữu tài Tách biệt với tài sản công ty Đồng với tài sản công ty sản Khả huy động vốn Được phát hành trái phiếu Hạn chế Sử dụng lợi nhuận Nguyên tắc công ty Toàn quyền sử dụng sau nộp thuế Tổ chức quản lý Có thể lựa chọn 01 02 mô hình sau: - Chủ tịch công ty, Giám đốc Tổng giám đốc Kiểm soát viên; - Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc Kiểm soát viên Tính chất cong ty Công ty đối vốn Chủ sở hữu tự quản lý thuê người quản lý Công ty đối nhân Câu 7: Anh (Chị) hãy phân tích trình giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại? Trảlời:Quá trình giao kết hợp đồngtrong kinh doanh thương mại: Đề nghị giao kết hợp đông: - Là việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghịđối với bên xác định cụ thể - Trong trường hợp đề giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh - Hình thức đề nghị giao kết hợp đồng: Theo đề nghị giao kết hợp đồng thể văn bản, lời nói hành vi cụ thể - Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực: Thông thường bên đề nghị ấn định Nếu bên đề nghị không ấn định thời điểm có hiệu lực đề nghị hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng cóhiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị Căn xác định bên đề nghị nhậnđược đề nghị giao kết hợp đồng là:  Đề nghị chuyển đến nơi cư trú (bên đề nghị cá nhân) trụ sở bên đề nghị (trường hợp bên đề nghị pháp nhân)  Đề nghị đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề nghị  Bên đề nghị biết đề nghị giao kết hợp đồng thông qua phương thức khác - Bên đề nghị giao kết hợp đồng thay đổi rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp: Bên đề nghị nhận thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị trước với thời điểm nhận đề nghị điều kiện thay đổi rút lại đề nghị phát sinh trường hợp bên đề nghị có nêu rõ việc thay đổi rút lại đề nghị điều kiện phát sinh - Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng: Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực quyền huỷ bỏ đề nghị nêu rõ quyền đề nghị phải thông báo cho bên đề nghị thông báo có hiệu lực bên đề nghị nhận thông báo trước bên đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực trường hợp: Bên nhận đề nghị trả lời không chấp nhận; Hết thời hạn trả lời chấp nhận; Thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị có hiệu lực; Thông báo việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; Theo thoả thuận bên đề nghị bên nhận đề nghị thời hạn chờ bên đề nghị trả lời Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: - Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trả lời bên đề nghị bên đề nghị việc chấp nhận toàn nội dung đề nghị - Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng xác định khác trường hợp sau: • Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó; Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm lý khách quan mà bên đề nghị biết phải biết lý khách quan thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời không đồng ý với chấp nhận bên đề nghị • Khi bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể trường hợp qua điện thoại qua phương tiện khác bên đề nghị phải trả lời có chấp nhận không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận thời hạn trả lời - Bên đề nghị giao kết hợp đồng rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, thông báo đến trước với thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Thời điểm giao kết hợp đồng: - Theo Điều 404 Bộ luật Dân sự, xác định thời điểm giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại theo trường hợp sau: Hợp đồng giao kết trực tiếp văn bản: thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm bên sau ký vào văn  Hợp đồng giao kết gián tiếp văn (thông qua tài liệu giao dịch): thời điểm đạt thỏa thuận xác định theo thuyết "tiếp nhận", theo đó, hợp đồng giao kết bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng   Hợp đồng giao kết hợp đồng lời nói: thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Các bên sử dụng biện pháp, chứng hợp pháp để chứng minh việc "các bên thỏa thuận" nội dung hợp đồng kinh doanh, thương mại lời nói  Sự im lặng bên đề nghị hết thời hạn trả lời xác định hợp đồng kinh doanh, thương mại giao kết, có thoả thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng (Khoản Điều 404 Bộ luật dân sự) Câu 8: Anh ( Chị) phân tích pháp lý để áp dụng chế tài thương mại Trả lời:Các loại chế tài thương mại là: Buộc thực hợp đồng: - Là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hợp đồng dung biện pháp khác để hợp đồng thực bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh - Trong trường hợp giao thiếu hàng bên vi phạm phải giao hàng cho đủ; giao sai hàng mặt chất lượng bên vi phạm phải giao hàng thay thế, không thay hàng bên bị vi phạm có quyền nhận hàng hóa từ bên thứ ba chênh lệch chi phí phát sinh bên vi phạm phải chịu Phạt vi phạm: - Phạt vi phạm việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng hợp đồng có thoả thuận, trừ trường hợp miễn trách nhiệm - Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt nhiều vi phạm bên thỏa thuận hợp đồng không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm Bồi thường thiệt hại: - Bồi thường thiệt hại việc bên vi phạm bồi thường tổn thất hành vi vi phạm hợp đồng gây cho bên bị vi phạm - Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu bên vi phạm gây khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm hưởng hành vi vi phạm - Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại mà phải gánh chịu, đồng thời phải có nghĩa vụ hạn chế thiệt hại xảy Tạm ngừng thực hợp đồng: - Tạm ngừng thực hợp đồng việc bên tạm thời không thực nghĩa vụ hợp đồng thuộc trường hợp sau đây:  Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để tạm ngừng thực hợp đồng  Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Vi phạm vi phạm hợp đồng bên gây thiệt hại cho bên đến mức làm cho bên không đạt mục đích việc giao kết hợp đồng - Hậu pháp lý việc tạm ngừng thực hợp đồng: • Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hợp đồng hiệu lực  Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Đình hợp đồng: Đình thực hợp đồng việc bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng thuộc trường hợp sau đây: • Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để đình hợp đồng • Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - Hậu pháp lý việc đình hợp đồng: • Khi hợp đồng bị đình thực hợp đồng chấm dứt hiệu lực từ thời điểm bên nhận thông báo đình Các bên tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng Bên thực nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên toán thực nghĩa vụ đối ứng • Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Hủy bỏ hợp đồng: - Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn hợp đồng hủy bỏ phần hợp đồng - Hủy bỏ toàn hợp đồng việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực tất nghĩa vụ hợp đồng toàn hợp đồng - Hủy bỏ phần hợp đồng việc bãi bỏ thực phần nghĩa vụ hợp đồng, phần lại hợp đồng hiệu lực - Chế tài hủy bỏ hợp đồng áp dụng trường hợp sau đây: • Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để hủy bỏ hợp đồng • Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - Hậu pháp lý việc hủy bỏ hợp đồng: • Khi hợp đồng bị hủy bỏ toàn bộ, hợp đồng coi hiệu lực từ thời điểm giao kết Các bên tiếp tục thực nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng, trừ thỏa thuận quyền nghĩa vụ sau hủy bỏ hợp đồng giải tranh chấp • Các bên có quyền đòi lại lợi ích việc thực phần nghĩa vụ theo hợp đồng; bên có nghĩa vụ hoàn trả nghĩa vụ họ phải thực đồng thời; trường hợp hoàn trả lợi ích nhận bên có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền  Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Thông báo tạm ngừng thực hợp đồng, đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng: Bêntạm ngừng thực hợp đồng, đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên biết việc tạm ngừng thực hợp đồng, đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng Trong trường hợp không thống báo mà gây thiệt hại cho bên bên tạm ngừng thực hợp đồng, đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI VÀ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI VÀ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI VÀ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay