Phân loại hạng, ngạch bậc công chức của Sở thông tin và truyền thông Thành Phố Hải Phòng và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức ( 2016 – 2020)

35 734 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:19

MỤC LỤC Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế LỜI MỞ ĐẦU Chất lượng đội ngũ cán quản lý kinh tế có ảnh hưởng không nhỏ tới thành công chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế đất nước.Chất lượng đội ngũ cán quản lý kinh tế thể qua trình độ lực chuyên môn đánh giá chủ yếu qua tiêu bậc học, học vị họ, ngạch, bậc công chức họ đào tạo hình thức Ngoài đánh giá thông qua tiêu khác thâm niên công tác, vị trí công tác mà người nắm giữ, khả thành thạo công việc, cách giao việc sử dụng nhân viên trình thực quản lý Người cán quản lý kinh tế phải có hiểu biết rộng lớn kinh tế thị trường, xu hướng phát triển kinh tế giới, biết phân tích khái quát vấn đề kinh tế để từ tránh hụt hẫngvề kỹ năng, nghiệp vụ công tác họ; đưa giải pháp giải vấn đề cách phù hợp, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh Để hiểu rõ em xin chọn đề tài: “Phân loại hạng, ngạch bậc công chức Sở thông tin truyền thông thuộc UBND thành phố Hải Phòng sở phân tích đáng giá thực trạng công chức, việc sử dụng công chức sở ( giai đoạn 2010 – 2015) đề xuất nhu cầu bổ sung công chức ( 2016 – 2020)” Bài tiểu luận gồm phần: Chương 1: Lý luận chung công chức quản lý kinh tế Chương 2: Phân loại hạng, ngạch bậc công chức Sở thông tin truyền thông thuộc UBND thành phố Hải Phòng, phân tích đáng giá thực trạng công chức, việc sử dụng công chức sở ( gđ 2010 – 2015) Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Chương 3: Đề xuất nhu cầu bổ sung công chức Sở thông tin truyền thông thuộc UBND thành phố Hải Phòng ( 2016 – 2020) Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế PHÂN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC QUẢ LÝ KINH TẾ 1.1 Khái niệm Quản lý nhà nước (QLNN) kinh tế: - Quản lý nhà nước kinh tế quản lý nhà nước toàn kinh tế quốc dân bằng quyền lực nhà nước thông qua chế quản lý kinh tế nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân - Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước kinh tế thực thông qua 03 quan: lập pháp, hành pháp tư pháp nhà nước - Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước kinh tế hiểu hoạt động quản lý có tính chất nhà nước nhằm điều hành kinh tế, thực hiển quan hành pháp (Chính Phủ) gọi Quản lý hành – kinh tế 1.2 Khái niêm, vai trò công chức quản lý nhà nước kinh tế 1.2.1 Khái niệm Khái niệm công chức: văn quy định CP công chức hiểu công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm: + Những người bầu cử để làm nhiệm vụ theo nhiệm kỳ CQNN, tổ chức trị - xã hội +Những người làm việc tổ trị - xã hội số tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tuyển dụng, bổ nhiệm phân công làm nhiệm vụ thường xuyên biên chế, lương hưởng từ ngân sách nhà nước +Những người làm việc CQNN, đơn vị nghiệp tuyển dụng, bổ nhiệm giao giữ công vụ thường xuyên biên chế, lương hưởng từ ngân sách nhà nước Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế +Các thẩm phán, kiểm sát viên bổ nhiệm theo luật tổ chức tòa án nhân dân, pháp lệnh thẩm phán hội thẩm tòa án, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân pháp lệnh kiểm sát viên +Những người làm việc quân đội, công an nhân dân mà sĩ quan, quân nhân nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tuyển dụng, bổ nhiệm làm nhiệm vụ thường xuyên biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước • Các tiêu chí để xác định cán công chức gồm - Là công dân Việt Nam - Được tuyển dụng, bổ nhiệm bầu cử vào công việc biên chế thức máy nhà nước, tổ chức trị - xã hội - Được xếp vào ngạch hệ thong ngang bậc công chức nhà nước quy định - Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Phạm trù công chức mà quan niệm đồng nghĩa với khái niệm “cán bộ, công chức” 1.2.2 Khái niệm công chức quản lý kinh tế +Công chức qản lý kinh tế thuật ngữ dung Và chưa có văn QPPL điều chỉnh Tuy nhiên, hiểu làm thuật ngữ quan trọng công chức nói chung +Nó bao gồm người làm việc lĩnh vực quản lý nhà nước kinh tế, bố trí hệ thống quan quản lý kinh tế máy nhà nước 1.3 Phân loại công chức quản lý kinh tế Loại công chức quản lý kinh tế gồm loại: • Công chức lãnh đạo: công chức giữ cương vị huy điều hành công việc qan quản lý kinh tế thuộc máy nhà nước Công chức lãnh đạo người có quyền QĐQL , chịu trách nhiệm cá nhân hoạt động, hành vi mnhf phụ trách, tổ chức điều hành đơn Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế vị cá nhân quyền thực công việc Cán lãnh đạo giao thẩm quyền (gán với chức vụ đảm nhận) định Cán lãnh đạo phận quan trọng định tính hiệu qủa, hiệu lực máy qủan lý kinh tế nhà nước • Công chức chuyên gia Là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có khả nghiên cứu đề xuất phương hướng, quan điểm thực thi công việc chuyên môn phức tạp Là người vừa tư vấn cho lãnh đạo, vừa trực tiếp giải công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn định Công chức chuyên gia cần phải đào tạo theo ngạch bậc chuyên môn định có tính chuyên môn hóa sâu • Công chức thi hành công vụ nhân danh nhà nước: Là người mà than họ thẩm quyền định công chức lãnh đạo Họ thừa hành công việc thực thi công vụ Họ giao thẩm quyền định phạm vi công tác làm nhiệm vụ ( thu thuế, thủ tục XNK…) • Các nhân viên hành Là người thực hành nhiệm vụ công chức lãnh đạo giao phó Họ làm công tác phục vụ máy nhà nước Có trình độ chuyên môn thấp, nên tuân thủ hướng dẫn cấp (văn thư, đánh máy, lái xe…) 1.4 Hạng công chức quản lý kinh tế +Hạng công chức tiêu thức trình độ tổng qát công chức Nó rõ công chức có khả đảm đương nhiệm vụ, công tác máy quản lý kinh tế nhà nước +Cơ sở để phân trạng công chức trình độ, lực, chuyên môn, thể kết qủa đào tạo kết qủa công tác Theo kinh nghiệm nhiều nước công chức chia làm hạng Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Công chức hạng A: công chức có trình độ chuyên môn cao, giữ cương vị lãnh đạo, chuyên gia có khả nghiên cứu, phân tích đưa quan điểm chiến lược quan trọng Công chức hạng A chia thành Hạng A1: gồm công chức có trình độ cao Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thứ trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng chuyên viên ca cấp Hạng A2: người có trình độ chuyên môn thấp hạng A1 giữ cương vị cấp độ thấp loại Như Chủ tịch UBND quận huyện, cục phó, vụ phó… Công chức hạng B: công chức có trình độ chuyên môn thấp hạng A, có khả giữ cương vị lãnh đạo, huy thấp Phó chủ tịch UBND quận, huyện, Phó giáo đốc sở, ban, ngành tỉnh… Công chức hạng C: công chức thừa hành công việc huy công chức lãnh đạo Có trình độ chuyên môn kỹ thuật đào tạo mức thấp hơn, trung học chuyên nghiệp, học nghề… Công chức hạng D: nhân viên phục vụ máy tạp vụ, lao động người làm việc cụ thể mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao Người ta đòi hỏi hạng công chức có qúa trình đào tạo trình độ văn hóa tương đương sau: Hạng A: có trình độ đại hoạc đại học Hạng B: có trình độ đại học Hạng C: có trình độ trung học Hạng D: có trình độ tiểu học Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế 1.5 Ngạch công chức quản lý kinh tế: Ngạch công chức khái niệm trình độ, lực, khả chuyên môn hành nghề công chức Ngạch dấu hiệu đặc thù công chức máy quản lý kinh tế Người công chức thuộc ngạch định, không đào tạo để nâng trình độ cao mãi nằm ngạch Muốn chuyển lên ngạch phải có văn bằng cao qua kỳ thi tuyển nhập ngạch Hiện công chức máy nhà nước xếp ngạch: nhân viên, cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cap cấp cố vấn 1.6 Mỗi ngạch công chức chia thành nhiều bậc Bậc thứ hạng ngạch, chuyển ngạch phải đào tạo, phải qua thi tuyển việc nâng cao phạm vi ngạch phụ thuộc vào chất lượng, hiệu qủa công tác chap hành kỷ luật công chức Người công chức nâng bậc thi tuyển, không đòi hỏi trình đào tạo văn bằng Nếu hoàn thành nhiệm vụ giao, không vi phạm quy chế công chức đến thời gian ấn định (hiện năm) nâng lên bậc 1.7 Vai trò công chức quản lý kinh tế +Công chức người trực tiếp tham gia vào qúa trình hoạch định đường lối, sách, thể chế chế quản lý kinh tế xã hội đất nước +Công chức người trực tiếp thực thi công vụ +Công chức đại diện cho nhà nước, tiếng nói nhà nước, cầu nối nhà nước với dân, tổ chức kinh tế Hiệu qủa hoạt động công chức định hiệu lực hiệu qủa máy quản lý kinh tế máy nhà nước nói chung Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Tóm lại: nhà nước mạnh trước hết thể đội ngũ công chức nhà nước Xây dựng củng cố đội ngũ công chức tất yếu khách quan để đưa nghiệp Đảng nhà nước đến chỗ thành công Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế CHƯƠNG PHÂN LOẠI HẠNG, NGẠCH, BẬC CÔNG CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC, VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ ( GIAI ĐOẠN 2010 – 2015) 1.1 Giới thiệu chung Sở Thông tin truyền thông thành phố Hải Phòng 1.1.1 Giới thiệu chung SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DEPARTMENT OF INFORMATION & COMMUNICATIONS OF HAIPHONG CITY 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng - ĐT: 031.3736907 * Fax: 031.3736907 Email: stttt@haiphong.gov.vn * Website: www.haiphong.gov.vn/stttt 1.1.2 Vị trí chức Sở Thông tin truyền thông quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực chức quản lý Nhà nước Thông tin truyền thông bao gồm: đường bộ; đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông địa bàn Thành phố; dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định pháp luật Sở Thông tin truyền thông có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ Bộ Thông tin truyền thông 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn 10 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 10 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế 21 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 21 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Lãnh đạo Sở - Giám đốc: Hoàng Duy Đỉnh Phó Giám đốc: Phạm Văn Tuấn Phó Giám đốc: Lương Hải Âu Phó Giám đốc: Vũ Đại Thắng Văn phòng Sở - Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Hiếu - Phó chánh Văn phòng: Trương Lệ Hà - Phó chánh Văn phòng: Hoàng Nam Phong Thanh tra Sở - Chánh Thanh tra: Lê Văn Kiên - Phó chánh Thanh tra: Vũ Duy Hùng Phòng Báo chí - Xuất - Trưởng phòng: Trần Thị Hà Giang - Phó trưởng phòng: Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng phòng: Phạm Thị Mai Hoa Phòng Bưu - Viễn thông - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng: Quách Bình Dương Phòng Công nghệ thông tin - Trưởng phòng: Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng phòng: Trần Hữu Hùng 22 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 22 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Phòng Kế hoạch - Thông tin truyền thông - Trưởng phòng: Trần Thanh Bình - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Vượng Trung tâm Công nghệ phần mềm - Giám đốc: Nguyễn Trung Nghĩa - Phó giám đốc: Phan Thu Hương Trung tâm Thông tin Truyền thông - Giám đốc: Nguyễn Vũ Long - Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương 1.2 Phân loại hạng ngạch, bậc công chức sở thông tin truyền thông thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2010-2015) Theo thống kê đến thời điểm tại, tổng số công chức Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng là: 37 người - Theo cấu công chức: + Chuyên viên cao cấp tương đương: 01 người, chiếm tỷ lệ 2,7% + Chuyên viên tương đương: 10 người, chiếm tỷ lệ 27,03% + Chuyên viên tương đương: 20 người, chiếm tỷ lệ 54,05% + Cán tương đương: người, chiếm tỷ lệ 0% + Nhân viên: 06 người, chiếm tỷ lệ 16,22% - Theo trình độ chuyên môn: + Trên đại học: 13 người, chiếm tỷ lệ 35,14% + Đại học: 18 người, chiếm tỷ lệ 48,65 % + Cao đẳng: người, chiếm tỷ lệ 0% 23 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 23 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế + Trung cấp: người, chiếm tỷ lệ 0% + Chưa qua đào tạo: 06 người (03 lái xe, 03 bảo vệ), chiếm tỷ lệ 16,22% - Theo trình độ lý luận trị: + Cao cấp cử nhân: 10 người, chiếm tỷ lệ 27,03% + Trung cấp: 08 người, chiếm tỷ lệ 21,62% - Trình độ tin học: + Đại học trở lên: 13 người, chiếm tỷ lệ 35,14% + Cao đẳng: người, chiếm tỷ lệ 0% + Chứng chỉ: 18 người, chiếm tỷ lệ 48,65% - Trình độ ngoại ngữ: + Đại học: 04 người, chiếm tỷ lệ 10,81% + Cao đẳng: người, chiếm tỷ lệ 0% + Chứng chỉ: 27 người, chiếm tỷ lệ 72,97% - Đảng viên: 30 người, chiếm tỷ lệ 81,08% - Theo giới tính: + Nam: 26 người, chiếm tỷ lệ 70,27% + Nữ: 11 người, chiếm tỷ lệ 29,73% - Theo độ tuổi: + Dưới 30 tuổi: 02 người, chiếm tỷ lệ 5,41% + Từ 30 tuổi đến 50 tuổi: 29 người, chiếm tỷ lệ 78,38% + Từ 51 tuổi đến 60 tuổi: 06 người, chiếm tỷ lệ 16,22% 24 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 24 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế 1.3 Phân tích đáng giá thực trạng công chức, việc sử dụng công chức sở ( Giai đoạn 2010 – 2015) 1.3.1 Đánh giá thực trạng công chức Sở a Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc Đa số công chức sở có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cầu tiến, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phục vụ nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế quan Qua kết đánh giá công chức giai đoạn 2010 - 2015 công chức sở có phẩm chất đạo đức tốt Đặc biệt công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý người ưu tú, chấp hành tốt chủ trương Đảng, pháp luật nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao công tác; 100% công chức lãnh đạo, quản lý đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, phần lớn họ người trải qua hoạt động thực tiễn công tác đảng, quyền cấp Do vậy, họ có khả đạo, tổ chức thực tốt nhiệm vụ giao b Về trình độ chuyên môn kỹ công tác Về trình độ chuyên môn: Kết khảo sát cho thấy: 83,79% công chức lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học đại học; có trình độ cao cấp cử nhân trị; có chứng ngoại ngữ, tin học văn phòng qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Công chức lãnh đạo Sở có trình độ cao Số công chức bồi dưỡng lý luận trị chiếm tỷ lệ 48,65%, đa phần có trình độ quản lý nhà nước từ chuyên viên trở lên Số công chức ngạch chuyên viên chuyên viên chiếm tỷ lệ lớn 81,08% Thực tế cho thấy có chuyển biến tích cực công tác cán Nếu trước lựa chọn công chức trọng nhiều đến mối quan hệ quen biết, có điều kiện tuyển chọn người 25 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 25 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế đào tạo đầy đủ; chí nhận người, xếp công việc đưa đào tạo năm gần đây, công tác tuyển dụng thay đổi theo hướng toàn diện hơn, trọng lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với cương vị đảm trách; trọng tìm nguồn đào tạo nguồn cho việc quy hoạch công chức lãnh đạo, bước thực tiêu chuẩn hóa công chức Về kỹ công tác: Đa số công chức Sở có kỹ thiết lập mục tiêu, tổ chức thực công việc cá nhân Công chức lãnh đạo, quản lý có khả xây dựng chiến lược, kế hoạch thực mục tiêu Đảng, Nhà nước Thành phố đề Có khả dự báo khó khăn, trở ngại, vấn đề xảy phương án giải Nhiều công chức có hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, có kỹ giao tiếp tốt nên sớm xử lý mâu thuẫn nội bộ; thương lượng giải công việc, tiếp xúc với nhân dân, xử lý tình thực thi công vụ… Về kết công tác: Phát huy kết quả, thành tích đạt việc thực nhiệm vụ năm 2013, Trung tâm Thông tin Truyền Thông phát động phong trào thi đua năm 2014 với nội dung cụ thể: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đề nghị Bộ TTTT tặng bằng khen; 100% cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; từ 4-5 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp sở; 1-2 tập thể, cá nhân Giám đốc Sở tặng giấy khen; chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước quy định, quy chế quan; cải tiến lề lối làm việc để đạt hiệu cao công tác, thực tốt chức tham mưu phòng; tiếp tục hưởng ứng vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực hưỏng ứng chủ đề năm 2014 thành phố; tích cực tham gia phong trào thi đua tổ chức đoàn thể Sở phát động 26 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 26 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Nhân dịp này, cán bộ, viên chức người lao động Trung tâm bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm đồng chí, góp phần giám sát việc thực sách, pháp luật dân chủ sở 1.3.2 Ưu điểm hạn chế Ưu điểm Đội ngũ công chức quản lý kinh tế Sở nhìn chung thể lĩnh trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào thắng lợi nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo Có tinh thần trách nhiệm ý thức kỷ luật cao; có ý thức tự chủ, động sáng tạo công việc; có kiến thức trình độ lực hoạt động thực tiễn, có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; rèn luyện thử thách đấu tranh cách mạng, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, sẵn sàng tiếp cận với kiến thức công nghệ mới, bước thích nghi dần với chế quản lý Đại phận giữ lối sống lành mạnh, luôn chăm lo cho nghiệp chung Đảng, Nhà nước dân * Hạn chế Hạn chế lớn chất lượng đội ngũ công chức quản lý kinh tế Sở chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tình hình Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng thành phố trọng, số lượng công chức qua khoá đào tạo, bồi dưỡng lớn, nhìn chung chất lượng, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế hạn chế, bằng cấp, chứng tăng, chất lượng thật vấn đề đáng lo ngại Nhiều công chức thiếu kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kỹ tác nghiệp Công chức nhà nước chuyển sang kinh tế thị trường phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế thị trường mà trước Vấn đề tiền lương, tiền thưởng hay phụ cấp, môi trường làm việc so 27 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 27 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế sánh với khu vực tư nhân chênh lệch hai khu vực làm cho tư giá trị công vụ, công chức thay đổi Hiện tượng “chảy máu chất xám” từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân thể thay đổi nhận thức giá trị công vụ 28 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 28 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế CHƯƠNG ĐỀ XUẤT NHU CẦU BỔ SUNG CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ( GIAI ĐOẠN 2016 – 2020) 3.1 Định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý nhà nước Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán công tác cán bộ, cần tiếp tục quán triệt cách sâu sắc vận dụng hiệu quả, với giải pháp sau: Một là, thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán bộ, phải kết hợp đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, thực dân chủ với tập trung Để thực điều này, tập thể cấp uỷ từ huyện đến sở phải quán triệt quan điểm, tư tưởng đạo, nhiệm vụ công tác cán cấp trên; nghị chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, định nhân cán quy trình theo phạm vi quyền hạn phân công 29 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 29 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế phân cấp Kiên khắc phục tình trạng chuyên quyền, lấy danh nghĩa nghị tập thể để định công tác cán Hai là, đổi phương pháp đánh giá, nhận xét cán Ba là, thực tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán Bốn là, đổi công tác bố trí, sử dụng cán Năm là, thực tốt sách cán 3.2 Đề xuất nhu cầu bổ sung công chức Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng (giai đoạn 2016 – 2020) Do trình phát triển từ lâu đề lại nếp thói quen quan liêu, trì trệ công việc, công chức quản nhà nước nói chung công chức quản lý kinh tế Sở nói riêng thường không đánh giá cao việc xử lý công việc doanh nghiệp người dân Một phần thói quan liêu, bao cấp, phần hạn chế trình độ (như đề cập trên) khiến cho công việc không xử lý kịp thời gây ách tắc công việc, khó khăn cho doanh nghiệp Với thời buổi hội nhập, việc năm bắt biến chuyển kinh tế, cập nhập đánh giá hiệu ứng giải công việc liên quan chức nhiệm vụ sở nhu cầu cấp thiết đòi hỏi kế hoạch quy hoạch cán khoa học, hợp lý, chất lượng Nhiệm vụ sở thông tin truyền thông Hải Phòng nêu rõ, khung cán chuyên môn tương đối đầy đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chưa cao, cán thực đáp ứng công việc hiệu chưa nhiều công tác liên quan tới quản lý, phân công công việc chuyên môn ngoại ngữ chưa chuyên sâu đáp ứng tối đa công việc, công tác liên quan đến giao tiếp ngoại ngữ, dịch thuật hay công nghệ thông tin hiệu ứng truyền thông, báo chí 30 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 30 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Do vậy, việc bổ sung công chức quản lý kinh tế Sở giai đoạn 2016 – 2020 vô cần thiết, đáp ứng tiêu chí trẻ hóa đội ngũ,nâng cao trình độ, khuyến khích trọng vào lực không vào thâm niên công tác Từ thực tế khách quan nhận thấy giai đoạn tới sở cần bổ sung lượng lớn cán có trình độ chuyên môn cao Cụ thể: - Chuyên viên cao cấp tương đương: bổ sung từ đến người - Chuyên viên tương đương: bổ sung từ đến người + Chuyên viên có chuyên môn ngoại ngữ đạt chứng quốc tế châu Âu: người ( sử dụng cho công tác giao tiếp, thẩm định thông tin, tin liên quan đến ngoại ngữ) + Chuyên viên dịch thuật 02 người + Chuyên viên lĩnh vực công nghệ thông tin - Nhân viên: không cần bổ sung Đề xuất bổ sung công chức cho sở giai đoạn 2016 – 2020 cụ thể theo bảng sau: 31 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 31 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế Kế hoạch đề xuất nhu cầu bổ sung công chức Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng (giai đoạn 2016 – 2020) STT CHỨC DANH I Chuyên viên cao cấp Phó Giám đốc II Chuyên viên Phó phòng báo chí xuất Phó Phòng thông tin truyền thông Phó giám đốc Trung tâm công nghệ phần mềm Chuyên viên III Trình độ yêu cầu SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT Học vấn Chính trị Chuyên môn Thạc sĩ trở lên Cao cấp Chuyên ngành quản lý Thạc sĩ trở lên Cử nhân Ngoại ngữ Thạc sĩ trở lên Cử nhân Ngoại ngữ Thạc sĩ trở lên Cử nhân Công nghệ thông tin Ngoại ngữ Cử nhân trở lên Trung cấp trở lên Ngoại ngữ Dịch thuật Cử nhân trở lên Trung cấp trở lên Ngoại ngữ Công nghệ phần mềm Cử nhân trở lên Trung cấp trở lên Công nghệ thông tin IV Nhân viên Không cần bổ 32 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên 32 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế sung 33 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 33 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu nội dung môn học, em hiểu tương đối rõ nội dung phân loại công chức quản lý kinh tế áp dụng lý thuyết môn học vào thực tế trình sử dụng công chức quản lý kinh tế Sở Thông tin truyền thông, em thấy rõ việc sử dụng, tuyển dụng cán công chức chiếm vị trí quan trọng công tác quản lý nhà nước kính tế Việc tuyển dụng nào, sử dụng công chức đòi hỏi phải có tính toán khách quan hợp lý, đặc biệt thời kỳ hồi nhập phát triển kinh tế để cho việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường Bố trí, đề bạt công chức lúc, người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm công chức họ có khả cống hiến tốt Đề cao tính trách nhiệm người có thẩm quyền sử dụng công chức; tránh tình trạng bố trí, sử dụng công chức không chuyên môn nghiệp vụ 34 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 34 Bài tập Quản lý nhà nước kinh tế DANH MỤC THAM KHẢO Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Website Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Thông tin Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tra cứu nguồn internet địa www.123doc.org 35 Hoàng Thị Hương Thảo – QLKT2016.1 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại hạng, ngạch bậc công chức của Sở thông tin và truyền thông Thành Phố Hải Phòng và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức ( 2016 – 2020), Phân loại hạng, ngạch bậc công chức của Sở thông tin và truyền thông Thành Phố Hải Phòng và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức ( 2016 – 2020), Phân loại hạng, ngạch bậc công chức của Sở thông tin và truyền thông Thành Phố Hải Phòng và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức ( 2016 – 2020), PHÂN LOẠI HẠNG, NGẠCH, BẬC CÔNG CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC, VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ ( GIAI ĐOẠN 2010 – 2015), ( GIAI ĐOẠN 2016 – 2020), (giai đoạn 2016 – 2020)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay