Đánh giá thực trạng công chức và việc sử dụng công chức của Sở giao thông vận tải TP. Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020

25 706 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:14

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TIỂU LUẬN: “Đánh giá thực trạng công chức việc sử dụng công chức Sở giao thông vận tải Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020” HỌC VIÊN: BÙI ĐỨC DUY GVHD : PGS TS NGUYỄN HOÀNG TIỆM Lớp: QLKT 2015 - - lớp Năm học:2016 TIỂU LUẬN: “Đánh giá thực trạng công chức việc sử dụng công chức Sở giao thông vận tải Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020” HỌC VIÊN: BÙI ĐỨC DUY Lớp: QLKT 2015 - - lớp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chất lượng đội ngũ cán quản lý kinh tế có ảnh hưởng không nhỏ tới thành công chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế đất nước.Chất lượng đội ngũ cán quản lý kinh tế thể qua trình độ lực chuyên môn đánh giá chủ yếu qua tiêu bậc học, học vị họ, ngạch, bậc công chức họ đào tạo hình thức Ngoài đánh giá thông qua tiêu khác thâm niên công tác, vị trí công tác mà người nắm giữ, khả thành thạo công việc, cách giao việc sử dụng nhân viên trình thực quản lý Người cán quản lý kinh tế phải có hiểu biết rộng lớn kinh tế thị trường, xu hướng phát triển kinh tế giới, biết phân tích khái quát vấn đề kinh tế để từ tránh hụt hẫngvề kỹ năng, nghiệp vụ công tác họ; đưa giải pháp giải vấn đề cách phù hợp, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh Để hiểu rõ em xin chọn đề tài “ Đánh giá thực trạng công chức việc sử dụng công chức Sở giao thông vận tải Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020” Bài tiểu luận gồm phần: Phần 1: Lý luận chung công chức quản lý kinh tế Phần 2: Giới thiệu chung Sở giao thong vận tải thành phố Hải Phòng Phần 3: Kế hoạch tuyển dụng đề xuất bổ sung công chức Sở Giao thong vận tải (giai đoạn 2016 – 2020) PHÂN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC QUẢ LÝ KINH TẾ 1.1 Khái niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế: - Quản lý nhà nước về kinh tế là sự quản lý của nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân bằng quyền lực nhà nước thông qua chế quản lý kinh tế nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế quốc dân - Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước về kinh tế được thực hiện thông qua cả 03 quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước - Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước về kinh tế được hiểu hoạt động quản lý có tính chất nhà nước nhằm điều hành nền kinh tế, được thực hiển bởi quan hành pháp (Chính Phủ) và được gọi là Quản lý hành chính – kinh tế 1.2 Khái niêm, vai trò công chức quản lý nhà nước kinh tế 1.2.1 Khái niệm Khái niệm công chức: văn quy định CP công chức hiểu công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm: + Những người bầu cử để làm nhiệm vụ theo nhiệm kỳ CQNN, tổ chức trị - xã hội +Những người làm việc tổ trị - xã hội số tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tuyển dụng, bổ nhiệm phân công làm nhiệm vụ thường xuyên biên chế, lương hưởng từ ngân sách nhà nước +Những người làm việc CQNN, đơn vị nghiệp tuyển dụng, bổ nhiệm giao giữ công vụ thường xuyên biên chế, lương hưởng từ ngân sách nhà nước +Các thẩm phán, kiểm sát viên bổ nhiệm theo luật tổ chức tòa án nhân dân, pháp lệnh thẩm phán hội thẩm tòa án, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân pháp lệnh kiểm sát viên +Những người làm việc quân đội, công an nhân dân mà sĩ quan, quân nhân nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tuyển dụng, bổ nhiệm làm nhiệm vụ thường xuyên biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước • Các tiêu chí để xác định cán công chức gồm - Là công dân Việt Nam - Được tuyển dụng, bổ nhiệm bầu cử vào công việc biên chế thức máy nhà nước, tổ chức trị - xã hội - Được xếp vào ngạch hệ thong ngang bậc công chức nhà nước quy định - Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Phạm trù công chức mà quan niệm đồng nghĩa với khái niệm “cán bộ, công chức” 1.2.2 Khái niệm công chức quản lý kinh tế +Công chức qản lý kinh tế thuật ngữ dung Và chưa có văn QPPL điều chỉnh Tuy nhiên, hiểu làm thuật ngữ quan trọng công chức nói chung +Nó bao gồm người làm việc lĩnh vực quản lý nhà nước kinh tế, bố trí hệ thống quan quản lý kinh tế máy nhà nước 1.3 Phân loại công chức quản lý kinh tế Loại công chức quản lý kinh tế gồm loại: • Công chức lãnh đạo: công chức giữ cương vị huy điều hành công việc qan quản lý kinh tế thuộc máy nhà nước Công chức lãnh đạo người có quyền QĐQL , chịu trách nhiệm cá nhân hoạt động, hành vi mnhf phụ trách, tổ chức điều hành đơn vị cá nhân quyền thực công việc Cán lãnh đạo giao thẩm quyền (gán với chức vụ đảm nhận) định Cán lãnh đạo phận quan trọng định tính hiệu qủa, hiệu lực máy qủan lý kinh tế nhà nước • Công chức chuyên gia Là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có khả nghiên cứu đề xuất phương hướng, quan điểm thực thi công việc chuyên môn phức tạp Là người vừa tư vấn cho lãnh đạo, vừa trực tiếp giải công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn định Công chức chuyên gia cần phải đào tạo theo ngạch bậc chuyên môn định có tính chuyên môn hóa sâu • Công chức thi hành công vụ nhân danh nhà nước: Là người mà than họ thẩm quyền định công chức lãnh đạo Họ thừa hành công việc thực thi công vụ Họ giao thẩm quyền định phạm vi công tác làm nhiệm vụ ( thu thuế, thủ tục XNK…) • Các nhân viên hành Là người thực hành nhiệm vụ công chức lãnh đạo giao phó Họ làm công tác phục vụ máy nhà nước Có trình độ chuyên môn thấp, nên tuân thủ hướng dẫn cấp (văn thư, đánh máy, lái xe…) 1.4 Hạng công chức quản lý kinh tế +Hạng công chức tiêu thức trình độ tổng qát công chức Nó rõ công chức có khả đảm đương nhiệm vụ, công tác máy quản lý kinh tế nhà nước +Cơ sở để phân trạng công chức trình độ, lực, chuyên môn, thể kết qủa đào tạo kết qủa công tác Theo kinh nghiệm nhiều nước công chức chia làm hạng Công chức hạng A: công chức có trình độ chuyên môn cao, giữ cương vị lãnh đạo, chuyên gia có khả nghiên cứu, phân tích đưa quan điểm chiến lược quan trọng Công chức hạng A chia thành Hạng A1: gồm công chức có trình độ cao Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thứ trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng chuyên viên ca cấp Hạng A2: người có trình độ chuyên môn thấp hạng A1 giữ cương vị cấp độ thấp loại Như Chủ tịch UBND quận huyện, cục phó, vụ phó… Công chức hạng B: công chức có trình độ chuyên môn thấp hạng A, có khả giữ cương vị lãnh đạo, huy thấp Phó chủ tịch UBND quận, huyện, Phó giáo đốc sở, ban, ngành tỉnh… Công chức hạng C: công chức thừa hành công việc huy công chức lãnh đạo Có trình độ chuyên môn kỹ thuật đào tạo mức thấp hơn, trung học chuyên nghiệp, học nghề… Công chức hạng D: nhân viên phục vụ máy tạp vụ, lao động người làm việc cụ thể mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao Người ta đòi hỏi hạng công chức có qúa trình đào tạo trình độ văn hóa tương đương sau: Hạng A: có trình độ đại hoạc đại học Hạng B: có trình độ đại học Hạng C: có trình độ trung học Hạng D: có trình độ tiểu học 1.5 Ngạch công chức quản lý kinh tế: Ngạch công chức khái niệm trình độ, lực, khả chuyên môn hành nghề công chức Ngạch dấu hiệu đặc thù công chức máy quản lý kinh tế Người công chức thuộc ngạch định, không đào tạo để nâng trình độ cao mãi nằm ngạch Muốn chuyển lên ngạch phải có văn cao qua kỳ thi tuyển nhập ngạch Hiện công chức máy nhà nước xếp ngạch: nhân viên, cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cap cấp cố vấn 1.6 Mỗi ngạch công chức chia thành nhiều bậc Bậc thứ hạng ngạch, chuyển ngạch phải đào tạo, phải qua thi tuyển việc nâng cao phạm vi ngạch phụ thuộc vào chất lượng, hiệu qủa công tác chap hành kỷ luật công chức Người công chức nâng bậc thi tuyển, không đòi hỏi trình đào tạo văn Nếu hoàn thành nhiệm vụ giao, không vi phạm quy chế công chức đến thời gian ấn định (hiện năm) nâng lên bậc 1.7 Vai trò công chức quản lý kinh tế +Công chức người trực tiếp tham gia vào qúa trình hoạch định đường lối, sách, thể chế chế quản lý kinh tế xã hội đất nước +Công chức người trực tiếp thực thi công vụ +Công chức đại diện cho nhà nước, tiếng nói nhà nước, cầu nối nhà nước với dân, tổ chức kinh tế Hiệu qủa hoạt động công chức định hiệu lực hiệu qủa máy quản lý kinh tế máy nhà nước nói chung Tóm lại: nhà nước mạnh trước hết thể đội ngũ công chức nhà nước Xây dựng củng cố đội ngũ công chức tất yếu khách quan để đưa nghiệp Đảng nhà nước đến chỗ thành công PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 Giới thiệu chung Sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng 2.1.1 Giới thiệu chúng Địa chỉ: Số 01 Cù Chính Lan – Hồng Bàng – Hải Phòng Điện thoai: 031.3.842.931 Số Fax: 031.3.842.286 Tóm tắt chức năng: Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu,giúpUBND thành phố thực chức quản lý nhà nước hoạt động giao thông vận tải, bao gồm đường bộ,đường đô thị, đường thủy nội địa, vận tải an toàn giao thông; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,đường thủy dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở địa bàn thành phố; Thực công tác tra, kiểm tra lĩnh vực giao thông vận tải, tham mưu UBND Thành phố Bộ Giao thông vận tải veefquy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải ( đường bộ, đường sông, đường biển) địa bàn thành phố Hải phòng Sở Giao thông vận tải thành phố có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, cấp kinh phí hoạt động, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước theo qui định Nhà nước 2.1.2 Vị trí chức Sở Giao thông vận tải quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực chức quản lý Nhà nước giao thông vận tải bao gồm: đường bộ; đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông địa bàn Thành phố; dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định pháp luật 10 Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ Bộ Giao thông vận tải 2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ quyền hạn sau: Trình Ủy ban nhân dân thành phố: 1.1 Dự thảo định, thị văn khác thuộc thẩm quyền ban hành Ủy ban nhân dân thành phố gaiao thông vận tải; 1.2 Dự thảo quy hoạch, kế hoạch năm, hàng năm, chương trình, dự án giao thông vận tải; biện pháp tổ chức thực cải cách hành giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở; 1.3 Các dự án đàu tư , công trình quan trọng Thành phố giao thông vận tải thuộc thẩm quyền định Ủy ban nhân dân thành phố; 1.4 Dự thảo văn quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở giao thông vận tải; tham gia với quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức quản lý nhà nước giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân quận,huyện địa bàn Thành phố Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 2.1 Dự thảo văn thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao thông vận tải; 2.2 Dự thảo định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo định xếp hạng đơn vị nghiệp, dịch vụ công lập Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải Bộ Nội vụ 11 Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực giao thông vận tải quan nhà nước có thẩm quyền ban hành phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông vận tải địa bàn thành phố Về kết cấu hạ tầng: 4.1 Tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn quan định đầu tư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp Ủy ban nhân dân Thành phố; 4.2 Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương khai thác thuộc trách nhiệm thành phố quản lý ủy thác quản lý; 4.3 Thực biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông công trình giao thông địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật, hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải quan quản lý nhà nước coa chuyên ngành; 4.4 Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương đóng, mở cảng, bến thủy nội địa tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông địa bàn Thành phố theo quy định; 4.5 Tham mưu , giúp Ủy ban nhân dân thành phố định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường thành phố theo quy định pháp luật phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố; 4.6 Thiết lập quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương phạm vi quản lý Thành phố; 12 4.7 Có ý kiến dự án xây dựng công trình đường thủy nội địa địa phương tuyến chuyên dùng nối với tuyến đương thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công tuyến đường khai thác Thành phố quản lý Trung ương ủy thác quản lý; 4.8 Tổ chức thực nhiệm vụ, quyề hạn quản lý nhà nước bến xe ôtô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ cảng, bến thủy nội địa tuyến đường bộ, đường thủy nội địa Thành phố quản lý Về phương tiện người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng giao thông vận tải( trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh tàu cá) trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải: 5.1 Tổ chức thực việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng tổ chức cá nhân Thành phố theo quy định pháp luật phân cấp Bộ Giao thông vận tải; 5.2 Tổ chức thực việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định pháp luật phân cấp Bộ Giao thông vận tải; 5.3 Thẩm định thiết kế kỹ thuật sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiên, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định pháp luật phân cấp Bộ Giao thông vận tải; 5.4 Tổ chức việc đào tạo sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe sở đào tạo lái xe địa bàn Thành phố; cấp đề nghị quan có thẩm quyền cấp,thu hồi giấy phép quản lý việc đào tạo lái xe 13 sở đào tạo lái xe địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật phân cấp Bộ Giao thông vận tải; cấp chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường phương tiện thủy nội địa cho cá nhân Thành phố Về vận tải: 6.1 Chủ trì phối hợp với quan liên quan triển khai thực sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định Ủy ban nhân dân thành phố; 6.2 Tổ chức thực việc quản lý vận tải hành khách ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch vận tải hành khách công cộng xe buýt theo quy định pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông giới đường theo quy dịnh pháp luật phân cấp Bộ Giao thông vận tải; 6.3 Hướng dẫn,kiểm tra xây dựng bến xe địa bàn Thành phố theo quy hoạch phê duyệt; quản lý tuyến vận tải hành khách; việc tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách địa bàn Thành phố; 6.4 Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động đường thủy nội địa địa phương Về an toàn giao thông: 7.1.Chủ trì phối hợp với quan liên quan triển khai thực công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải hàng không xảy địa bàn theo quy định pháp luật phân công Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp xử lý tai nạn giao thông địa bàn có yêu cầu; 7.2 Tổ chức thực biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; 14 7.3 Là thành viên làm nhiệm vụ Thường trực Ban an toàn giao thông thành phố; 7.4 Thẩm định an toàn giao thông tuyến đường tỉnh; vị trí đấu nối đường huyện, đường xã với đường tỉnh; điểm đấu nối sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh Tổ chức thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở theo quy định pháp luật Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Hội tổ chức phi phurtrong lĩnh vực giao thông vận tải Thành phố theo quy định pháp luật 10 Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ giao thông vận tải quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc Thành phố 11 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định củ pháp luật phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố; chủ trì tham gia thẩm định, đánh giá tổ chức thực đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải địa bàn Thành phố 12 Thanh tra,kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông địa bàn Thành phố; giải khiếu nại,tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật phân công Ủy ban nhân dân thành phố 13 Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn Văn phòng,Thanh tra, phòng chuyên môn,nghiệp vụ đơn vị nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực chế độ tiền lương sách, chế độ đãi ngộ,đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng,kỷ luật cán , công chức, viên chức thuộc 15 phạm vi quản lý nhà nước Sở theo phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố quy định pháp luật 14 Quản lý tài chình,tài sản giao theo phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định pháp luật 15 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập thuộc quyền quản lý Sở theo phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố quy định pháp luật 16 Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ giao thông vận tải Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 17 Thực nhiệm vụ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 Ủy ban nhân dân thành phố số nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định pháp luật 2.1.4 Tổ chức biên chế Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải: Lãnh đạo Sở: 1.1 Sở Giao thông vận tải có Giám đốc 03 Phó Giám đốc Giám đốc người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trước pháp luật toàn hoạt động Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố Bộ Giao thông vận tải theo quy định Giám đốc Sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Giao thông vận tải quy định theo quy định quản lý công tác cán 1.2 Phó Giám đốc Sở người giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực công tác Giám đốc Sở phân công chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật nhiệm vụ phân công Khi Giám đốc Sở vắng mặt, 16 01(một) Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành hoạt động Sở Phó Giám đốc Sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định theo quy định quản lý công tác cán Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở: 2.1 - Văn Phòng; 2.2 - Thanh tra; 2.3 - Phòng Kế hoạch-Tài chính; 2.4 - Phòng Quản lý phương tiện người lái; 2.5 - Phòng Quản lý vận tải; 2.6 - Phòng Thẩm định Quản lý chất lượng công trình giao thông; 2.7 - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 2.8 - Phòng An toàn giao thông; Các đơn vị nghiệp trực thuộc Sở gồm: 3.1 - Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải: 3.2 - Trung tâm Đăng kiểm xe giới Hải Phòng: 3.3 -Phòng Đăng Kiểm phương tiện thủy nội địa: 3.4 - Ban Quản lý Dự án khu vực công trình Giao thông vận tải: Các đơn vị Sở GTVT quản lý trực tiếp gồm: 4.1 - Công ty Bến xe khách: 4.2 - Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ: 4.3 - Công ty Điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng: 4.4 - Công ty Đường Hải Phòng: Về biên chế: Biên chế hành Sở Giao thông vận tải Ủy ban nhân dân thành phố định phân bổ tổng biên chế hành Thành phố Chính phủ giao 17 Biên chế nghiệp đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân thành phố định phân bổ theo định mức biên chế theo tổng biên chế nghiệp Hội đồng nhân dân thành phố định 2.2 Đánh giá thực trạng công chức việc sử dụng công cức Sở giao thông vận tải (giai đoạn 2010-2015) 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Ban Lãnh đạo gồm: - Giám đốc Ông Vũ Duy Tùng - Phó Giám đốc Ông Mai Xuân Phương Các Phòng ban trực thuộc Sở: - Văn Phòng; - Thanh tra; - Phòng Kế hoạch-Tài chính; - Phòng Quản lý phương tiện người lái; - Phòng Quản lý Vận tải; - Phòng Thẩm định Quản lý chất lượng công trình giao thông; - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; - Phòng An toàn giao thông; 2.2.2 Số lượng, chất lượng, cấu đội ngũ công chức Theo thống kê đến thời điểm tại, tổng số công chức quản lý kinh tế Sở là: 97 người - Về cấu công chức: + Chuyên viên cao cấp tương đương: người, chiếm tỷ lệ 4,1 %; + Chuyên viên tương đương: 16 người, chiếm tỷ lệ 16,5 %; + Chuyên viên tương đương: 62 người, chiếm tỷ lệ 63,9 %; + Nhân viên: 15 người, chiếm tỷ lệ 15,5 % - Theo trình độ chuyên môn: + Trên đại học: Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 10 người, chiếm tỷ lệ 11,3 %; + Đại học: 70 người, chiếm tỷ lệ 72,2 %; 18 + Cao đẳng: người, chiếm tỷ lệ 2,1 % + Chưa qua đào tạo: 14 người, chiếm tỷ lệ 14,4 % - Theo trình độ lý luận trị: + Cao cấp cử nhân: 16 người, chiếm tỷ lệ 16,4 %; + Trung cấp: 25 người, chiếm tỷ lệ 25,7 %; 2.2.3.Đánh giá thực trạng công chức Sở Đa số công chức sở có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cầu tiến, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phục vụ nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế quan Qua kết đánh giá công chức năm 2013 có 96% công chức sở có phẩm chất đạo đức tốt Đặc biệt công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý người ưu tú, chấp hành tốt chủ trương Đảng, pháp luật nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao công tác; 100% công chức lãnh đạo, quản lý đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, phần lớn họ người trải qua hoạt động thực tiễn công tác đảng, quyền cấp Do vậy, họ có khả đạo, tổ chức thực tốt nhiệm vụ giao Số lượt công chức bồi dưỡng lý luận trị, quản lý nhà nước tương đối cao chiếm tỷ lệ 60%, đa phần có trình độ quản lý nhà nước từ chuyên viên trở lên Số công chức ngạch chuyên viên chuyên viên chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 80,4 % Thực tế cho thấy có chuyển biến tích cực công tác cán Nếu trước lựa chọn công chức trọng nhiều đến mối quan hệ quen biết, có điều kiện tuyển chọn người đào tạo đầy đủ; chí nhận người, xếp công việc đưa đào tạo năm gần đây, công tác tuyển dụng thay đổi theo hướng toàn diện hơn, trọng lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với cương vị đảm trách; trọng tìm 19 nguồn đào tạo nguồn cho việc quy hoạch công chức lãnh đạo, bước thực tiêu chuẩn hóa công chức - Về kỹ công tác: Đa số công chức tỉnh có kỹ thiết lập mục tiêu, tổ chức thực công việc cá nhân Công chức lãnh đạo, quản lý có khả xây dựng chiến lược, kế hoạch thực mục tiêu Đảng, Nhà nước tỉnh đề Có khả dự kiến khó khăn, trở ngại, vấn đề xảy phương án giải Nhiều công chức có hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, có kỹ giao tiếp tốt nên sớm xử lý mâu thuẫn nội bộ; thương lượng giải công việc, tiếp xúc với nhân dân, xử lý tình thực thi công vụ… - Về kết công tác: Theo báo cáo thống kê đánh giá công chức năm 2013, có 45/97 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 46%; có 42 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 43%; có công chức hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực, chiếm 4% có công chức không phân loại (vì chưa đủ thời gian công tác thời gian học tập trung, nghỉ thai sản theo quy định) 2.2.4.Ưu điểm hạn chế Ưu điểm Đội ngũ công chức quản lý kinh tế Sở nhìn chung thể lĩnh trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào thắng lợi nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo Có tinh thần trách nhiệm ý thức kỷ luật cao; có ý thức tự chủ, động sáng tạo công việc; có kiến thức trình độ lực hoạt động thực tiễn, có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; rèn luyện thử thách đấu tranh cách mạng, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, sẵn sàng tiếp cận với kiến thức công nghệ mới, bước thích nghi dần với chế quản lý Đại phận giữ lối sống lành 20 mạnh, luôn chăm lo cho nghiệp chung Đảng, Nhà nước dân * Hạn chế Hạn chế lớn chất lượng đội ngũ công chức quản lý kinh tế Sở chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tình hình Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng tỉnh trọng, số lượng công chức qua khoá đào tạo, bồi dưỡng lớn, nhìn chung chất lượng, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế hạn chế, cấp, chứng tăng, chất lượng thật vấn đề đáng lo ngại Nhiều công chức thiếu kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kỹ tác nghiệp 21 PHẦN 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG (giai đoạn 2016 – 2020) 3.1 Định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý nhà nước Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán công tác cán bộ, cần tiếp tục quán triệt cách sâu sắc vận dụng hiệu quả, với giải pháp sau: Một là, thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán bộ, phải kết hợp đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, thực dân chủ với tập trung Để thực điều này, tập thể cấp uỷ từ huyện đến sở phải quán triệt quan điểm, tư tưởng đạo, nhiệm vụ công tác cán cấp trên; nghị chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, định nhân cán quy trình theo phạm vi quyền hạn phân công phân cấp Kiên khắc phục tình trạng chuyên quyền, lấy danh nghĩa nghị tập thể để định công tác cán Hai là, đổi phương pháp đánh giá, nhận xét cán Đánh giá, nhận xét cán vấn đề quan trọng, đánh giá sử dụng cán Nhận xét, đánh giá cán phải công tâm, khách quan, tạo đoàn kết trí cao tổ chức Việc đánh giá phải toàn diện đức tài, trọng phẩm chất trị lực thực tiễn; lấy kết hoàn thành nhiệm vụ giao làm thước đo để đánh giá phẩm chất, lực cán cách cụ thể, khoa học, xác Coi trọng việc dựa vào tập thể quần chúng nhân dân, đồng thời đặt cán môi trường, điều kiện hoàn cảnh cụ thể, mối quan hệ tổ chức, chế sách cá 22 nhân cán để đánh giá Khắc phục tình trạng đánh giá cán cách chung chung, cảm tính, chủ quan, lẫn lộn điều kiện với tiêu chuẩn, coi cấp, học vị cao phẩm chất, lực Ba là, thực tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán Quy hoạch tốt tạo chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, khắc phục tình trạng hẫng hụt bố trí, sử dụng cán Công tác quy hoạch cán phải xuất phát từ nhiệm vụ trị, nhiệm vụ tổ chức, từ thực trạng đội ngũ cán để xây dựng, đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa liên tục vững Quy hoạch phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán Kết hợp nhiều hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán Luân chuyển cán để đào tạo cán sở, nguồn luân chuyển phải nằm nguồn quy hoạch, có hướng phát triển, triển vọng; thường xuyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán luân chuyển, mạnh dạn bố trí cán luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ vào chức danh chủ chốt huyện Bốn là, đổi công tác bố trí, sử dụng cán Bố trí, sử dụng phải người, việc, sở trường nhằm phát huy hết tài năng, tinh thần hăng hái, nhiệt tình cán Tránh quan niệm coi công việc bí mật lấy ý kiến vài người phạm vi hẹp làm định tập thể Cần phải lắng nghe ý kiến đảng viên, quần chúng quan, đơn vị cấp ủy, quyền địa phương nơi cán sinh sống Năm là, thực tốt sách cán Chính sách cán giữ vị trí quan trọng công tác cán bộ, nhằm phát huy nhân tố người thực nhiệm vụ Trong giai đoạn 23 nay, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán đòi hỏi phải thực có hiệu sách cán như: đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; sách tiền lương để cán yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 3.2 Đề xuất nhu cầu bổ sung công chức Sở Giao Thông Vận Tải Hải Phòng (giai đoạn 2016 – 2020) Do trình phát triển từ lâu đề lại nếp thói quen quan liêu, trì trệ công việc, công chức quản nhà nước nói chung công chức quản lý kinh tế Sở nói riêng thường không đánh giá cao việc xử lý công việc doanh nghiệp người dân Một phần thói quan liêu, bao cấp, phần hạn chế trình độ (như đề cập trên) khiến cho công việc không xử lý kịp thời gây ách tắc công việc, khó khăn cho doanh nghiệp Do vậy, việc bổ sung công chức quản lý kinh tế Sở giai đoạn 2016 – 2020 vô cần thiết Từ thực tế khách quan nhận thấy giai đoạn tới sở cần bổ sung lượng lớn cán có trình độ chuyên môn cao Cụ thể: - Chuyên viên cao cấp tương đương: bổ sung từ đến người - Chuyên viên tương đương: bổ sung từ đến 10 người - Nhân viên: không cần bổ sung 24 KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu nội dung môn học, em hiểu tương đối rõ nội dung phân loại công chức quản lý kinh tế áp dụng lý thuyết môn học vào thực tế trình sử dụng công chức quản lý kinh tế Sở Tài Chính, em thấy rõ việc sử dụng, tuyển dụng cán công chức chiếm vị trí quan trọng công tác quản lý nhà nước kính tế Việc tuyển dụng nào, sử dụng công chức đòi hỏi phải có tính toán khách quan hợp lý, đặc biệt thời kỳ hồi nhập phát triển kinh tế để cho việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường Bố trí, đề bạt công chức lúc, người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm công chức họ có khả cống hiến tốt Đề cao tính trách nhiệm người có thẩm quyền sử dụng công chức; tránh tình trạng bố trí, sử dụng công chức không chuyên môn nghiệp vụ 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công chức và việc sử dụng công chức của Sở giao thông vận tải TP. Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020, Đánh giá thực trạng công chức và việc sử dụng công chức của Sở giao thông vận tải TP. Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020, Đánh giá thực trạng công chức và việc sử dụng công chức của Sở giao thông vận tải TP. Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu bổ sung công chức giai đoạn 2016-2020, PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, PHẦN 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG (giai đoạn 2016 – 2020)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay