(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

27 217 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 19:08

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN VŨ HẢI PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62.38.01.07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Ngọc Cường TS Nguyễn Văn Tuyến Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Như Phát Phản biện 2: TS Nguyễn Am Hiểu Phản biện 3: PGS, TS Lê Thị Thu Thủy Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi … ngày …/ /… Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Kinh doanh BHNT lĩnh vực kinh doanh phát triển lâu giới, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Tuy nhiên Việt Nam, lĩnh vực tương đối mẻ DNBH, chuyên gia quan quản lý đánh giá thị trường đầy tiềm Trên thực tế, BHNT mang lại nhiều lợi ích cho xã hội bên cạnh ý nghĩa bảo hiểm, BHNT xem kênh đầu tư hiệu kinh tế với số vốn hàng nghìn tỷ đô-la Mỹ toàn giới Thị trường BHNT Việt Nam thức ghi nhận mặt pháp lý Nghị định 100-CP ngày 18/12/1993 kinh doanh bảo hiểm Từ nay, hệ thống pháp luật lĩnh vực bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng có kế thừa phát triển nên bước điều chỉnh ngày tốt thị trường BHNT Tuy nhiên, để đáp ứng đòi hỏi kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế pháp luật kinh doanh BHNT cần sửa đổi, bổ sung Những tranh chấp HĐBHNT ngày nhiều, nhiều vụ việc xuất phát từ bất cập quy định pháp luật Các quy định hoạt động kinh doanh bảo hiểm thiết kế, phân phối sản phẩm BHNT, hoạt động đầu tư quản lý tài v.v nhiều hạn chế Hoạt động giám sát bảo hiểm bộc lộ khiếm khuyết, việc phối hợp quan, tổ chức có liên quan hoạt động giám sát chưa thật phát huy hiệu Hiện nay, công trình nghiên cứu mặt lý luận tổng kết thực tiễn pháp luật kinh doanh BHNT Việt Nam chưa nhiều Về mặt lý luận có nhiều vấn đề chưa giải khái niệm sản phẩm BHNT, kinh doanh BHNT bao gồm nội dung gì, cấu trúc pháp luật kinh doanh BHNT gồm phận có yếu tố chi phối đến hiệu áp dụng pháp luật Về mặt thực tiễn, chưa có công trình khoa học đánh giá cách tổng thể thực trạng pháp luật kinh doanh BHNT Việt -2Nam mối tương quan phận pháp luật với nhau, đề xuất chưa đảm bảo tính hệ thống Trong đó, yêu cầu trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh BHNT đặt ngày cấp bách Có nhiều chuẩn mực, thông lệ quốc tế áp dụng nhiều quốc gia chưa ghi nhận pháp luật Việt Nam, đặc biệt khuyến nghị hướng dẫn Hiệp hội quốc tế quan giám sát bảo hiểm (IAIS) mà Việt Nam thành viên Chính vậy, việc nghiên cứu thấu đáo lý luận thực tiễn pháp luật kinh doanh BHNT cần thiết bối cảnh để xây dựng giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam với mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Do đó, tác giả luận án lựa chọn đề tài “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn” làm đề tài nghiên cứu sinh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án xây dựng sở lý luận pháp luật kinh doanh BHNT, dựa sở lý luận để đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh BHNT nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế hội nhập quốc tế Với mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án là: - Đánh giá quan điểm hành từ xây dựng nội dung lý luận pháp luật kinh doanh BHNT như: xây dựng khái niệm sản phẩm BHNT khái niệm kinh doanh BHNT, xác định nguyên tắc cấu trúc pháp luật kinh doanh BHNT yếu tố chi phối - Đánh giá nội dung pháp luật kinh doanh BHNT, bao gồm ưu điểm hạn chế quy định pháp luật hành Việc đánh giá thực chi tiết theo cấu trúc phận pháp luật nhằm phát bất cập, hạn chế quy định pháp luật hành -3- Xây dựng giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hành kinh doanh BHNT Những phương hướng cần bám sát thể chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam, sách nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm Các giải pháp đưa cần có tính khả thi có sở khoa học, dựa sở lý luận đánh giá thực trạng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm: - Hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh BHNT bao gồm: Luật kinh doanh bảo hiểm, văn hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm văn pháp luật khác có liên quan Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Các quan điểm khoa học công bố công trình nghiên cứu kinh doanh bảo hiểm nói chung kinh doanh BHNT nói riêng nước quốc tế Luận án xác định giới hạn nghiên cứu sau: - Đối tượng nghiên cứu hệ thống quy định pháp luật kinh doanh BHNT Việt Nam kể từ có Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 Giai đoạn trước Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án - Những nghiên cứu luận án hướng tới hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh BHNT nói chung, không sâu vào quy định cá biệt để điều chỉnh số sản phẩm BHNT đặc thù Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ nghiên cứu mục đích nghiên cứu, luận án tiếp cận theo phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin việc giải nhiệm vụ nghiên cứu Đối với nội dung cụ thể, đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh luật học phương pháp lịch sử -45 Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn Luận án công trình chuyên khảo xây dựng hệ thống lý luận pháp luật kinh doanh BHNT đánh giá tương đối toàn diện thực trạng pháp luật hành điều chỉnh lĩnh vực Do đó, luận án góp phần bổ sung tri thức lĩnh vực khoa học pháp lý nói chung chuyên ngành Luật kinh tế nói riêng lĩnh vực pháp luật kinh doanh BHNT Kết nghiên cứu luận án có tính ứng dụng thực tiễn Một là, luận án đóng góp khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật kinh doanh BHNT Việt Nam Hai là, luận án góp phần đóng góp vào hệ thống kiến thức pháp lý để quan quản lý nhà nước, DNBH người tham gia bảo hiểm áp dụng quy định pháp luật cách hiệu Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận án có chương: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: Những vấn đề lý luận kinh doanh bảo hiểm nhân thọ pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Chương 3: Thực trạng pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam - Chương 4: Những giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Đề tài “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Những vấn đề lý luận thực tiễn” đề tài nghiên cứu có tính mới, chưa có công trình nghiên cứu giải cấp độ luận án tiến sỹ luật học Tuy nhiên, khía cạnh đề tài có nhiều công trình đề cập đến mức độ khác nhau, bao gồm kết nghiên cứu nước nước Một số kết công trình tiếp tục có -5giá trị kế thừa, nhiều công trình chưa giải triệt để nhiệm vụ đặt đề tài, đặc biệt khía cạnh khoa học pháp lý Những hạn chế kết nghiên cứu trước khái quát sau: là, kết nghiên cứu thiếu tính hệ thống chưa xây dựng khái niệm bản; chưa xác định cấu trúc pháp luật kinh doanh BHNT; hai là, kết nghiên cứu lý luận nhiều hạn chế, việc đánh giá thực trạng pháp luật thiếu so sánh quy định Việt Nam pháp luật nước đề cập đến thông lệ quốc tế Từ đánh giá kết nghiên cứu, người viết xác định rõ vấn đề mà luận án cần giải quyết, xác định cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu lý luận thực trạng pháp luật, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh BHNT CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1.1 Bảo hiểm nhân thọ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ a) Khái niệm bảo hiểm nhân thọ Trong lịch sử phát triển ngành bảo hiểm, BHNT với tư cách dịch vụ thương mại xuất muộn so với loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời gắn với đời phát triển ngành khoa học xác suất thống kê Sau khoảng hai kỷ rưỡi phát triển, thị trường BHNT giới có quy mô lớn với hệ thống pháp luật tương đối hoàn thiện Ở Việt Nam, BHNT dịch vụ tài tương đối mẻ Về mặt pháp lý, thị trường BHNT thức tái lập cách 20 năm đời Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 Tuy xuất từ lâu giới, quan niệm BHNT -6không có thống Khái niệm BHNT có nhiều cách tiếp cận khác tài liệu khoa học hệ thống pháp luật quốc gia giới khẳng định việc định nghĩa BHNT không dễ dàng nhiều lý Một là, cách hiểu BHNT khác quốc gia, đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau, sách phát triển kinh tế nói chung phát triển thị trường BHNT nói riêng khác Hai là, trình phát triển thị trường BHNT khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh BHNT sáng tạo sản phẩm mới, có nhiều đặc điểm để thỏa mãn nhu cầu người tham gia bảo hiểm Và cuối cùng, cách tiếp cận giác độ khác (kinh tế, pháp lý hay nghiệp vụ quản lý nhà nước) mà dẫn đến định nghĩa khác Tuy nhiên, hầu hết nhà nghiên cứu pháp luật quốc gia thống đặc trưng sau BHNT: Thứ nhất, xét khía cạnh nghiệp vụ bảo hiểm BHNT có đối tượng bảo hiểm tuổi thọ người bảo hiểm Thứ hai, BHNT thường có kiện bảo hiểm tương đối đa dạng có tính bao quát nguyên nhân xảy kiện Thứ ba, BHNT thường có yếu tố tiết kiệm đầu tư, tức góp phần làm gia tăng lợi ích từ số tiền phí bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm Như vậy, cách khái quát góc độ khoa học pháp lý, đưa khái niệm BHNT sau: “BHNT loại hình bảo hiểm thương mại mà theo đó, DNBH cam kết trả khoản tiền xác định theo thỏa thuận xảy kiện bảo hiểm người bảo hiểm sống chết thời gian định, có gắn liền không gắn liền với quyền lợi đầu tư từ số phí bảo hiểm mà DNBH nhận, với điều kiện bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận.” b) Khái niệm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sản phẩm BHNT có điểm khác biệt với BHNT, theo đó, sản phẩm BHNT thể dịch vụ thương mại cụ thể dựa nghiệp vụ BHNT Nói cách khác, nghiệp vụ BHNT hiểu nguyên lý, -7là “công nghệ” để DNBH thiết kế sản phẩm BHNT khác phù hợp với đối tượng khách hàng Với cách thức tiếp cận trên, nhận thấy sản phẩm BHNT có số đặc điểm sau đây: Thứ nhất, sản phẩm BHNT sản phẩm bảo hiểm khác, thể dịch vụ có tính tài sản Thứ hai, sản phẩm bảo hiểm khác, sản phẩm BHNT có quy trình kinh doanh tương đối đặc biệt: Doanh thu có trước chi phí chủ yếu chi phí không chắn cho sản phẩm khách hàng Thứ ba, sản phẩm BHNT thường có tính đa mục đích DNBH thường cung cấp nhiều loại sản phẩm BHNT khác cho khách hàng Thứ tư, sản phẩm BHNT thể thông qua HĐBHNT hoạt động DNBH để đáp ứng nhu cầu liên quan khách hàng trình thực hợp đồng Thứ năm, sở kỹ thuật sản phẩm BHNT quy luật số đông, bảng tỷ lệ tử vong, lãi suất kỹ thuật phí bình quân Thứ sáu, sản phẩm BHNT cung cấp với thời hạn tương đối dài c) Phân loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Theo nghiệp vụ BHNT sản phẩm BHNT có loại chủ yếu bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ bảo hiểm hỗn hợp Theo số lượng người bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm BHNT bao gồm bảo hiểm cá nhân bảo hiểm nhóm Theo kết hợp BHNT sản phẩm phi bảo hiểm DNBH cung cấp sản phẩm BHNT có hai loại sản phẩm BHNT túy sản phẩm bảo hiểm BHNT liên kết đầu tư 2.1.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Khái niệm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Định nghĩa hoạt động kinh doanh BHNT không dễ dàng có nhiều cách tiếp cận khác Để xây dựng khái niệm, cần xem xét đặc trưng hoạt động kinh doanh BHNT sau: -8Thứ nhất, kinh doanh BHNT hoạt động kinh doanh có điều kiện để đảm bảo ổn định thị trường bảo hiểm Các điều kiện chủ yếu liên quan đến vốn, sở vật chất, nguồn nhân lực điều kiện khác Thứ hai, kinh doanh BHNT hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ BHNT thông qua sản phẩm bảo hiểm hoạt động đầu tư từ nguồn dự phòng phí bảo hiểm nhàn rỗi Hoạt động đầu tư từ nguồn dự phòng phí bảo hiểm thuộc nghiệp vụ kinh doanh BHNT lý sau đây: (i) DNBH có sẵn lượng vốn đáng kể từ phí bảo hiểm có quyền sử dụng nguồn vốn để đầu tư; (ii) nghiệp vụ đầu tư DNBH từ nguồn dự phòng phí hoạt động thuộc chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cho phép phân biệt hoạt động kinh doanh bảo hiểm với việc đánh bạc; (iii) lĩnh vực kinh doanh BHNT hoạt động đầu tư DNBH có ý nghĩa định đến tồn lĩnh vực kinh doanh này; bốn là, sản phẩm BHNT có khuynh hướng nhấn mạnh đến yếu tố đầu tư, bên cạnh yếu tố bảo hiểm truyền thống Từ lập luận đây, đưa định nghĩa hoạt động kinh doanh BHNT sau: Kinh doanh BHNT hoạt động kinh doanh có điều kiện DNBH phép, theo DNBH cung cấp dịch vụ BHNT thông qua sản phẩm bảo hiểm tiến hành đầu tư từ nguồn phí bảo hiểm nguồn vốn khác để đảm bảo quyền lợi cam kết với người tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật b) Nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Hoạt động cung ứng dịch vụ BHNT: - DNBH tự thiết kế sản phẩm BHNT sở quyền tự chủ kinh doanh, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật - DNBH tiến hành phân phối sản phẩm BHNT quy trình nhằm đưa sản phẩm BHNT đến với khách hàng thông qua kênh phân phối khác phân phối trực tiếp, phân phối qua trung gian bao gồm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm phân phối qua ngân hàng (bancassurance) - 11 Thứ hai, pháp luật cần điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội DNBH với người tham gia bảo hiểm thông qua HĐBHNT quy định người tham gia bảo hiểm, nội dung, hình thức hiệu lực HĐBHNT Thứ ba, pháp luật cần điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội quan quản lý nhà nước với DNBH hoạt động giám sát quy định nghĩa vụ minh bạch thông tin, thẩm quyền, nội dung phương thức giám sát 2.2.3 Những yếu tố chi phối đến pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Pháp luật trình phát triển chịu nhiều ảnh hưởng từ yếu tố khác như: (i) Quan điểm nhà nước phát triển thị trường BHNT giai đoạn cụ thể; (ii) Bản thân phát triển thị trường BHNT với sản phẩm yêu cầu minh bạch hơn; (iii) Luật pháp quốc tế tập quán quốc tế lĩnh vực kinh doanh BHNT quy định WTO hay hướng dẫn IAIS; (iv) Sự tương tác phận pháp luật pháp luật doanh nghiệp, hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng…; (v) cuối cần xem xét đến ảnh hưởng khả chấp hành pháp luật chủ thể có liên quan bao gồm DNBH, người tham gia bảo hiểm, quan quản lý nhà nước quan Tòa án giải tranh chấp HĐBHNT CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.1.1 Quy định cấp phép hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm Đánh giá chung cho thấy quy định cấp phép hoạt động kinh doanh BHNT pháp luật Việt Nam tương đồng với quốc gia - 12 khác Có thể minh chứng quy định nhiều quốc gia giới Pháp, Đức, Australia hay Mỹ, đồng thời phù hợp với chuẩn mực quốc tế, ví dụ hướng dẫn IAIS Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm trên, quy định cấp phép hoạt động pháp luật Việt Nam có số hạn chế sau: Thứ nhất, pháp luật Việt Nam không cho phép DNBH nước tham gia thành lập DNBH hình thức công ty cổ phần không thành lập chi nhánh DNBH nước kinh doanh BHNT Việt Nam Thứ hai, quy định nghiệp vụ kinh doanh tái bảo hiểm bất cập cho phép DNBH tái bảo hiểm kinh doanh loại hình tái BHNT, tái bảo hiểm phi nhân thọ tái bảo hiểm sức khỏe 3.1.2 Quy định cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp bảo hiểm Về cấu tổ chức máy DNBH, nhìn chung, quy định pháp luật Việt Nam hành tiệm cận với với chuẩn mực chung quốc tế, đặc biệt khuyến nghị IAIS tương tự pháp luật nhiều quốc gia Tuy nhiên, so với hướng dẫn IAIS pháp luật nhiều quốc gia, quy định hành máy quản lý điều hành DNBH có số bất cập sau đây: Thứ nhất, pháp luật Việt Nam quy định quan quản lý thường trực DNBH Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) theo mô hình tầng chưa quy định thành viên độc lập, hướng dẫn IAIS pháp luật nhiều quốc gia ghi nhận cụ thể thành viên độc lập Thứ hai, pháp luật hành chưa đảm bảo tính cân máy quản trị quy định tách bạch hai chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) với Tổng Giám đốc (Giám đốc) 3.1.3 Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Theo đánh giá đa số quy định pháp luật Việt Nam cung ứng dịch vụ BHNT phù hợp với chất lĩnh vực kinh doanh tương đồng với nhiều quốc gia giới Tuy nhiên bên cạnh - 13 ưu điểm này, quy định hành có số hạn chế sau đây: Thứ nhất, Luật Kinh doanh bảo hiểm không rõ ràng phân loại nghiệp vụ BHNT cách hiểu sản phẩm BHNT Thứ hai, quy định hành thủ tục phê chuẩn sản phẩm BHNT chưa rõ ràng, minh bạch để đảm bảo quyền trách nhiệm bên Thứ ba, pháp luật hành quy định đại lý bảo hiểm tư cách hành nghề độc lập không hợp lý Bên cạnh đó, bancassurance diễn từ lâu thiếu vắng quy định cụ thể 3.1.4 Quy định hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Có thể đánh giá chung quy định pháp luật Việt Nam đầu tư DNBH tương đồng với nhiều quốc gia giới Bên cạnh ưu điểm đạt được, quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư DNBH kinh doanh BHNT số bất cập sau đây: Thứ nhất, quy định giới hạn đầu tư sơ sài, chưa đảm bảo cân nguyên tắc an toàn tính sinh lời hoạt động đầu tư Thứ hai, quy định ủy thác đầu tư không rõ ràng, làm sai lệch giới hạn đầu tư thực tế Thứ ba, có mâu thuẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật Các tổ chức tín dụng liên quan đến nghiệp vụ đầu tư thông qua cho vay 3.1.5 Quy định khả toán doanh nghiệp bảo hiểm a) Quy định vốn pháp định Quy định vốn pháp định kinh doanh bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng tương đối phổ biến giới nhìn chung, mức vốn pháp định theo pháp luật Việt Nam phù hợp tương đương với quy định nhiều quốc gia giới Tuy nhiên, việc áp dụng chung mức vốn pháp định cho tất DNBH kinh doanh BHNT mà đánh giá mức độ rủi ro khả chịu đựng rủi ro DNBH làm cho việc đánh giá khả toán DNBH có nhiều sai lệch b) Quy định trích lập dự phòng nghiệp vụ Có thể nhận xét pháp luật Việt Nam tương đồng với thông lệ - 14 quốc tế pháp luật nhiều quốc gia việc quy định trích lập dự phòng nghiệp vụ DNBH kinh doanh BHNT Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đạt được, quy định số bất cập sau đây: - Thứ nhất, quy định sở kỹ thuật CSO 1980 để đánh giá phương pháp trích lập dự phòng toán học không thật thích hợp - Thứ hai, pháp luật cho phép DNBH quyền lựa chọn phương pháp trích lập dự phòng toán học theo thông lệ quốc tế Bộ Tài lại hướng dẫn cụ thể - Thứ ba, pháp luật bất cập việc quy định dự phòng bồi thường trường hợp DNBH từ chối trả tiền bảo hiểm bên mua bảo hiểm có quyền khởi kiện thời hạn năm kể từ ngày DNBH từ chối bồi thường c) Quy định biên khả toán Có thể nhận xét khái quát quy định biên khả toán tối thiểu DNBH theo pháp luật Việt Nam tương đồng, chí cao so với quy định số quốc gia giới Tuy nhiên, có số bất cập quy định thực tiễn khả toán DNBH sau đây: Thứ nhất, việc đánh giá khả toán chưa quán theo mô hình Liên minh Châu Âu hay mô hình Mỹ - Nhật Bản Thứ hai, quy định giảm trừ giá trị hạch toán số tài sản xác định biên khả toán không thật phù hợp với thời điểm Thứ ba, phương pháp tính biên khả toán dựa vào nhân tố rủi ro khoản tài sản mà không đánh giá đến rủi ro khác trình kinh doanh DNBH d) Quy định Quỹ bảo vệ người bảo hiểm Một bước tiến quan trọng Luật Kinh doanh bảo hiểm sau Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào năm 2010 việc quy định Quỹ Bảo vệ người bảo hiểm (Quỹ BVNĐBH) Tuy nhiên, bên cạnh việc ghi nhận ưu điểm đạt quy định pháp luật Quỹ BVNĐBH - 15 tính đến thời điểm có bất cập sau đây: Thứ nhất, tên gọi Quỹ chưa bao hàm tất chủ thể cần “bảo vệ” quan hệ pháp luật BHNT Thứ hai, quy định pháp luật hạn chế chức Quỹ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ ba, tư cách pháp lý Quỹ không rõ ràng quy định chủ thể quản lý Quỹ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam không phù hợp 3.2 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.2.1 Quy định người tham gia bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm có nhiều nội dung hợp lý điều chỉnh người tham gia bảo hiểm.và tương đồng với pháp luật nhiều quốc gia thông lệ quốc tế Bên cạnh đó, quy định hành số bất cập, thể nội dung sau đây: Thứ nhất, pháp luật chưa quy định rõ quyền nghĩa vụ người bảo hiểm người thụ hưởng Thứ hai, khái niệm quyền lợi bảo hiểm không thật hợp lý với chất bảo hiểm người, có BHNT 3.2.2 Quy định nội dung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Có thể nhận thấy nội dung HĐBHNT theo quy định pháp luật Việt Nam DNBH thỏa thuận thực tế phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh quy định tích cực pháp luật HĐBHNT có số bất cập sau đây: Thứ nhất, Bộ luật Dân Luật Kinh doanh bảo hiểm không thống quy định trả tiền bảo hiểm người bảo hiểm chết bảo hiểm người (trong có BHNT) Thứ hai, Luật Kinh doanh bảo hiểm không định nghĩa số thuật ngữ phổ biến HĐBHNT, thuật ngữ sử dụng thường xuyên văn pháp luật, dẫn đến nhiều cách hiểu khác Thứ ba, Luật Kinh doanh bảo hiểm chưa quy định cụ thể việc chuyển nhượng HĐBH lĩnh vực BHNT - 16 Thứ tư, khái niệm điều khoản mẫu HĐBH chưa quy định, mà vấn đề điều chỉnh hợp đồng theo mẫu cách hiểu giống Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Luật Kinh doanh bảo hiểm Thứ năm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa ghi nhận thủ tục phê chuẩn hình thức đăng ký bắt buộc HĐBHNT 3.2.3 Quy định hình thức hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Quy định hình thức văn HĐBH pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, quy định hình thức HĐBHNT sơ sài, thể điểm sau đây: Thứ nhất, pháp luật thiếu ghi nhận thành tố tạo nên hình thức HĐBHNT Trên thực tế, nhiều người tham gia bảo hiểm không nhận thức tập điều khoản bảo hiểm in sẵn phần quan trọng HĐBHNT mà giao kết Thứ hai, pháp luật hành quy định yêu cầu cách thức trình bày in ấn HĐBHNT Việc in cỡ chữ nhỏ màu sắc mờ nhạt làm cho người tham gia bảo hiểm bỏ qua điều khoản quan trọng 3.2.4 Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số tượng tiêu cực trình thực Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định cụ thể hiệu lực HĐBHNT lại có quy định rõ trường hợp HĐBH vô hiệu Có thể nhận thấy quy định HĐBH vô hiệu pháp luật Việt Nam tương đồng với pháp luật nhiều quốc gia Bên cạnh nội dung hợp lý, Luật Kinh doanh bảo hiểm có quy định bất cập vô hiệu HĐBHNT mà rõ mâu thuẫn số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Điều 19 với Điều 22 dẫn đến hậu pháp lý khác Trong trình thực HĐBHNT thực tế, xảy nhiều trường hợp tiêu cực mà điển hình tình trạng gian lận bảo hiểm tranh chấp bảo hiểm Tranh chấp HĐBHNT năm gần - 17 có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi có tổ chức Chất lượng xét xử lĩnh vực Việt Nam tương đối thấp 3.3 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.3.1 Quy định nghĩa vụ minh bạch thông tin Đánh giá chung yêu cầu nội dung công khai thông tin theo pháp luật Việt Nam bước tiếp cận với yêu cầu chung quốc tế so sánh với khuyến nghị IAIS tương tự pháp luật nhiều quốc gia phù hợp với mức độ phát triển thị trường BHNT Tuy nhiên, theo người viết tồn số vấn đề sau: Thứ nhất, pháp luật chưa có quy định bắt buộc công khai điều khoản mẫu BHNT trang thông tin điện tử DNBH Thứ hai, pháp luật quy định trách nhiệm trao đổi sở liệu khách hàng DNBH nhằm phòng, chống trục lợi bảo hiểm Thứ ba, quy định chế độ kế toán báo cáo tài DNBH kinh doanh BHNT nhiều bất cập 3.3.2 Quy định thẩm quyền giám sát kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Tương tự pháp luật quốc gia khác, Việt Nam có quan giám sát chuyên trách Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài Bên cạnh ưu điểm quy định thẩm quyền giám sát lĩnh vực BHNT có hạn chế sau đây: - Thứ nhất, việc phân định trách nhiệm quyền hạn quan quản lý nhà nước chưa rõ ràng có nhiều bất cập xuất phát từ việc chia cắt theo lĩnh vực giám sát thị trường tài làm cho hoạt động giám sát trở nên hiệu - Thứ hai, quan giám sát nói chung, có quan giám sát bảo hiểm vừa giữ chức giám sát, vừa giữ chức ban hành sách, pháp luật nên hiệu giám sát không cao - 18 - Thứ ba, chưa luật hóa chủ thể có vai trò quan trọng hoạt động giám sát kinh doanh bảo hiểm không đề cập đến Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 3.3.3 Quy định nội dung giám sát phương thức giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Khung pháp lý hành điều chỉnh hoạt động giám sát kinh doanh bảo hiểm tương đối rõ, thể nhiều quan điểm phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, pháp luật bộc lộ số bất cập sau đây: Thứ nhất, mục tiêu giám sát quy định văn tương đối chung chung, chưa nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi bên tham gia bảo hiểm pháp luật quốc gia phát triển Thứ hai, nhiều nội dung giám sát pháp luật quy định cụ thể khung giám sát tổng thể lại chưa quy định, đặc biệt thiếu nhấn mạnh đến mô hình giám sát nội (internal model) Thứ ba, quy định pháp luật không cụ thể nên hoạt động giám sát sản phẩm BHNT hình thức, chưa đảm bảo chất lượng Thứ tư, pháp luật chưa có quy định cụ thể phương thức quy trình giám sát thực tế chủ yếu thực giám sát gián tiếp mà thực giám sát trực tiếp CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 4.1 NHỮNG YÊU CẦU TRONG VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 4.1.1 Hiện thực hóa Chủ trương, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển thị trường bảo hiểm 4.1.2 Thực Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Chính phủ - 19 4.1.3 Đảm bảo cho việc tái cấu trúc thị trường bảo hiểm, đáp ứng đòi hỏi kinh tế giai đoạn yêu cầu hội nhập quốc tế 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 4.2.1 Hoàn thiện quy định doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Quy định cấp phép hoạt động Thứ nhất, đề nghị sửa đổi quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn theo hướng cho phép DNBH nước thành lập DNBH hình thức công ty cổ phần Việt Nam Thứ hai, cần bổ sung quy định tách bạch kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh tái BHNT nhằm đảm bảo an toàn nghiệp vụ tái bảo hiểm b) Quy định máy quản lý doanh nghiệp bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm cần ghi nhận cụ thể thành viên độc lập Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên) Điều đòi hỏi cần sửa đổi khái niệm Hội đồng thành viên Luật Doanh nghiệp định nghĩa riêng Hội đồng thành viên Luật Kinh doanh bảo hiểm Những quy định thành viên độc lập nên có nội dung điều kiện thành viên độc lập số lượng thành viên độc lập c) Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Thứ nhất, Luật Kinh doanh bảo hiểm cần sửa đổi, bổ sung nhằm quy định chất BHNT sản phẩm BHNT như: Thống cách phân loại BHNT; Bổ sung khái niệm sản phẩm BHNT để từ phân tách rõ hai khái niệm BHNT sản phẩm BHNT Thứ hai, cần ghi nhận quy định vấn đề vào Luật Kinh doanh bảo hiểm xác định rõ quan thực thực phê chuẩn sản phẩm BHNT quy định chi tiết thủ tục, trình tự phê chuẩn sản phẩm BHNT - 20 Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung quy định phân phối sản phẩm BHNT như: Quy định đại lý bảo hiểm nghề thương mại với lộ trình chuyển đổi thích hợp; sớm ban hành quy định điều chỉnh hoạt động bancassurance theo nguyên tắc bám sát tư cách tổ chức tín dụng hoạt động phân phối bảo hiểm d) Quy định hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Thứ nhất, pháp luật cần quy định cụ thể giới hạn đầu tư DNBH loại tài sản đầu tư Thứ hai, pháp luật cần quy định cụ thể phương thức đầu tư ủy thác DNBH để đảm bảo giới hạn đầu tư tuân thủ Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng để đảm bảo tính hợp pháp nghiệp vụ đầu tư thông qua cho vay quy định cụ thể hoạt động cho vay Luật Kinh doanh bảo hiểm e) Quy định khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Thứ nhất, sửa đổi quy định mức vốn pháp định để đảm bảo đáp ứng quy mô vốn phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm mức độ rủi ro Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định trích lập dự phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo khả toán DNBH khả giám sát tốt từ phía quan quản lý như: (i) Ban hành Bảng tỷ lệ tử vong dân số Việt Nam; (ii) Quy định rõ phương pháp trích lập dự phòng toán học theo thông lệ quốc tế; (iii) Bổ sung quy định yêu cầu DNBH phải trích lập dự phòng bồi thường vòng năm, kể từ thời điểm DNBH từ chối hồ sơ yêu cầu yêu cầu trả tiền bảo hiểm Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định xác định biên khả toán theo hướng quán cách đánh giá khả toán DNBH sửa đổi mức giảm trừ giá trị hạch toán số tài sản Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định Quỹ BVNĐBH bao gồm mở rộng đối tượng bảo vệ, bổ sung chức chuyển giao HĐBH, quy định Quỹ BVNĐBH pháp nhân độc lập thay đổi cấu trúc máy quản lý Quỹ theo hướng gọn - 21 4.2.2 Hoàn thiện quy định hợp đồng bảo hiểm nhân thọ a) Quy định người tham gia bảo hiểm Thứ nhất, bổ sung khái niệm “người tham gia bảo hiểm” Luật Kinh doanh bảo hiểm không định nghĩa lại sử dụng phổ biến Thứ hai, cần bổ sung quy định rõ quyền nghĩa vụ người bảo hiểm người thụ hưởng Thứ ba, cần sửa đổi quy định quyền lợi bảo hiểm theo hướng tách bạch quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm người với bảo hiểm tài sản bảo hiểm trách nhiệm dân b) Quy định nội dung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thứ nhất, cần bãi bỏ quy định Bộ luật Dân HĐBH, xem HĐBH loại hợp đồng dân thông dụng Thứ hai, cần bổ sung thuật ngữ liên quan đến HĐBHNT nhằm đảm bảo cách hiểu thống thuật ngữ Thứ ba, Luật Kinh doanh bảo hiểm cần sửa đổi quy định việc chuyển nhượng HĐBH theo hướng cụ thể trường hợp chuyển nhượng điều kiện chuyển nhượng Thứ tư, sửa đổi, bổ sung khái niệm điều khoản mẫu HĐBH: “Điều khoản mẫu HĐBH điều khoản DNBH soạn thảo dẫn chiếu tập quán quốc tế, áp dụng chung tất khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm Nếu khách hàng đồng ý giao kết HĐBH có nghĩa đồng ý với tất nội dung điều khoản mẫu Điều khoản mẫu phần tách rời HĐBH DNBH có nghĩa vụ công bố, giải thích điều khoản mẫu trước giao kết HĐBH thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” c) Quy định hình thức hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thứ nhất, cần ghi nhận thành tố tạo nên hình thức HĐBH Thứ hai, pháp luật cần quy định cụ thể hình thức hợp đồng, đặc biệt vấn đề trình bày, in ấn nội dung quan trọng - 22 d) Quy định hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Để đảm bảo tính quán điều chỉnh cần bãi bỏ khoản Điều 19, sửa đổi khoản Điều 19 điểm a cách bỏ cụm từ "nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm" 4.2.3 Hoàn thiện quy định giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Quy định nghĩa vụ minh bạch thông tin - Quy định cụ thể vấn đề công khai thông tin sản phẩm bảo hiểm, nội dung điều khoản bảo hiểm trang thông tin điện tử - Bộ Tài cần ban hành Thông tư trách nhiệm trao đổi sở liệu khách hàng DNBH nhằm đảm bảo hạn chế trục lợi bảo hiểm - Bộ Tài cần ban hành Thông tư quy định chế độ kế toán áp dụng cho DNBH kinh doanh BHNT nhằm đảm bảo thống việc ghi nhận giá trị kế toán trình bày báo cáo tài b) Quy định thẩm quyền giám sát Thứ nhất, bước xây dựng thực mô hình giám sát hợp theo lộ trình bước từ sau năm 2020: Bước nâng cao hiệu phối hợp quan giám sát tài lĩnh vực; Bước 2, Chính phủ xây dựng tiêu chí giám sát áp dụng chung; Bước giai đoạn xây dựng mô hình giám sát hợp để thay mô hình giám sát chuyên biệt từ sau năm 2020 Cần nâng vị trí Ủy ban Giám sát tài quốc gia trở thành quan chuyên trách thực việc giám sát hợp Thứ hai, quy định rõ vai trò Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam việc phối hợp giám sát c) Quy định nội dung giám sát Thứ nhất, cần có quy định rõ mục tiêu giám sát tiêu chí để giám sát phù hợp với thông lệ quốc tế khuyến nghị IAIS Thứ hai, Bộ Tài cần bước quy định mô hình giám sát nội DNBH để DNBH thực tốt việc tự giám sát - 23 Thứ ba, bổ sung quy định để đảm bảo giám sát chặt chẽ nội dung điều khoản BHNT tiến hành thủ tục phê chuẩn d) Quy định phương thức giám sát Thứ nhất, quy định cụ thể phương thức giám sát gián tiếp áp dụng trường hợp giám sát thông qua hoạt động cấp phép, phê chuẩn chấp thuận Bộ Tài chính; hoạt động đánh giá báo cáo định kỳ DNBH gửi theo quy định Thứ hai, quy định cụ thể phương thức giám sát trực tiếp áp dụng trường hợp giám sát thông qua hoạt động tra, kiểm tra DNBH Về nội dung, cần quy định để phân biệt rõ trường hợp kiểm tra, trường hợp cần tra KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN Thông qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật kinh doanh BHNT, rút kết luận sau đây: Việc xây dựng nội dung lý luận pháp luật kinh doanh BHNT có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá quy định pháp luật thực tiễn, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Bên cạnh thành tựu, pháp luật kinh doanh BHNT nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung việc hoàn thiện pháp luật cần thiết giai đoạn Thứ nhất, hệ thống quy định DNBH chưa hoàn thiện cấu trúc máy quản lý, hoạt động cung ứng dịch vụ BHNT, hoạt động đầu tư, quy định khả toán quy định Quỹ BVNĐBH Thứ hai, quy định HĐBHNT nhiều bất cập quy định chưa hợp lý người tham gia bảo hiểm, nội dung HĐBHNT sơ sài thiếu nhiều quy định quan trọng, hình thức HĐBHNT chưa quy định cụ thể v.v - 24 Thứ ba, nội dung quy định giám sát thiếu nhiều quy định công khai minh bạch thông tin, hệ thống quan giám sát chế giám sát hạn chế, chưa có quy định cụ thể phương thức quy trình giám sát Từ đánh giá thực trạng pháp luật, luận án đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật sở đảm bảo định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian tới phù hợp thông lệ quốc tế Kết nghiên cứu luận án rằng: Nhận thức chất quan hệ pháp luật lĩnh vực kinh doanh BHNT để từ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật kinh doanh BHNT theo đề xuất luận án giải pháp quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nói chung thị trường BHNT nói riêng, đáp ứng nhu cầu nội kinh tế hội nhập quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững đồng hệ thống thị trường tài Việt Nam./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Vũ Hải (2013), “Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm nhân thọ số kiến nghị”, Tạp chí Luật học, số tháng 10/2013, trang - 13 Trần Vũ Hải (2012), “Phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ: Một số vấn đề lý luận thực trạng pháp luật nay”, Tạp chí Luật học, số tháng 7/2012, trang 22 - 29 Trần Vũ Hải (2011), “Một số vấn đề pháp lý sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”, Tạp chí Luật học, số tháng 8/2011, trang 25 - 37 Trần Vũ Hải (2008), “Những quy định chưa hợp lý Luật kinh doanh bảo hiểm”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 9/2008, trang 34 – 38 Trần Vũ Hải (2008), “Điều khoản mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”, Tạp chí Luật học, số tháng 8/2008, trang 14 -20 Trần Vũ Hải (2006), “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”, Tạp chí Luật học, số tháng 7/2006, trang - 13 [...]... gia bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước và cả cơ quan Tòa án trong giải quyết tranh chấp HĐBHNT CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.1.1 Quy định về cấp phép hoạt động đối với doanh nghiệp bảo hiểm Đánh giá chung cho thấy quy định về cấp phép đối với hoạt động kinh doanh BHNT của pháp luật Việt. .. cần đảm bảo hai nguyên tắc quan trọng là nguyên tắc đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư và nguyên tắc đảm bảo tính thanh khoản của tài sản đầu tư 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.2.1 Nguyên tắc của pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Nguyên tắc đảm bảo quyền tự do kinh doanh Để đảm bảo nguyên tắc quyền tự do kinh doanh của DNBH trong lĩnh vực BHNT, pháp luật cần... 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 4.2.1 Hoàn thiện các quy định về doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Quy định về cấp phép hoạt động Thứ nhất, đề nghị sửa đổi quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn theo hướng cho phép DNBH nước ngoài thành lập DNBH dưới hình thức công ty cổ phần ở Việt Nam. .. thức công ty cổ phần và không được thành lập chi nhánh DNBH nước ngoài kinh doanh BHNT tại Việt Nam Thứ hai, quy định về nghiệp vụ kinh doanh tái bảo hiểm còn bất cập khi cho phép DNBH tái bảo hiểm được kinh doanh cả 3 loại hình tái BHNT, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 3.1.2 Quy định về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp bảo hiểm Về cơ cấu tổ chức và bộ máy của DNBH, nhìn... gia bảo hiểm lệ thuộc vào DNBH có thể dẫn đến hành vi không công bằng khi thực hiện hợp đồng của DNBH Thứ tư, việc bảo vệ người tham gia bảo hiểm nhằm duy trì niềm tin với công chúng đối với ngành kinh doanh bảo hiểm Pháp luật các quốc gia thường xác lập nhiều phương thức bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm 2.2.2 Cấu trúc pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Cấu trúc pháp luật kinh doanh bảo hiểm. .. của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm không có quy định cụ thể về hiệu lực của HĐBHNT nhưng lại có quy định rõ về những trường hợp HĐBH vô hiệu Có thể nhận thấy các quy định về HĐBH vô hiệu của pháp luật Việt Nam khá tương đồng với pháp luật nhiều quốc gia Bên cạnh những nội dung hợp lý, Luật Kinh doanh bảo hiểm có những quy định... VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 4.1.1 Hiện thực hóa Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển thị trường bảo hiểm 4.1.2 Thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ - 19 4.1.3 Đảm bảo cho việc tái cấu trúc thị trường bảo hiểm, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế giai đoạn hiện nay và yêu cầu hội... thuẫn giữa Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Các tổ chức tín dụng liên quan đến nghiệp vụ đầu tư thông qua cho vay 3.1.5 Quy định về khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm a) Quy định về vốn pháp định Quy định vốn pháp định đối với kinh doanh bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng là tương đối phổ biến trên thế giới và nhìn chung, mức vốn pháp định theo pháp luật Việt Nam là phù hợp và tương đương... giữa kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ và kinh doanh tái BHNT nhằm đảm bảo sự an toàn đối với nghiệp vụ tái bảo hiểm b) Quy định về bộ máy quản lý doanh nghiệp bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm cần ghi nhận cụ thể về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên) Điều này cũng đòi hỏi cần sửa đổi khái niệm về Hội đồng thành viên trong Luật Doanh nghiệp hoặc định nghĩa riêng về. .. bảo phát triển bền vững và đồng bộ hệ thống thị trường tài chính ở Việt Nam. / DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 1 Trần Vũ Hải (2013), Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị”, Tạp chí Luật học, số tháng 10/2013, trang 3 - 13 2 Trần Vũ Hải (2012), “Phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ: Một số vấn đề lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay