(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

166 332 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 19:05

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ BẢO ÁNH PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật Kinh tế : 62 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VIẾT TÝ TS PHAN CHÍ HIẾU HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác quan chức công bố Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả công bố công trình khoa học Tác giả luận án Trần Thị Bảo Ánh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát mua bán doanh nghiệp 31 31 1.1.1 Quan niệm mua bán doanh nghiệp 31 1.1.2 Đặc điểm mua bán doanh nghiệp 39 1.1.3 Tác động mua bán doanh nghiệp bên bán, bên mua doanh nghiệp kinh tế- xã hội 1.2 Pháp luật mua bán doanh nghiệp 45 49 1.2.1 Khái niệm pháp luật mua bán doanh nghiệp 49 1.2.2 Nội dung pháp luật mua bán doanh nghiệp 53 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hình thức mua bán doanh nghiệp 66 66 2.1.1 Mua bán toàn doanh nghiệp 66 2.1.2 Mua bán phần doanh nghiệp 70 2.1.3 Mua bán tài sản doanh nghiệp 75 2.2 Quy định chủ thể mua bán doanh nghiệp 76 2.2.1 Bên bán doanh nghiệp 76 2.2.2 Bên mua doanh nghiệp 78 2.3 Quy định hợp đồng- phương thức thực giao dịch mua bán doanh nghiệp 85 2.3.1 Các loại hợp đồng- phương thức thực giao dịch mua bán doanh nghiệp 85 2.3.2 Nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp 87 2.3.3 Hình thức hợp đồng mua bán doanh nghiệp 95 2.4 Quy định thủ tục mua bán doanh nghiệp 96 2.4.1 Kiểm soát mua bán doanh nghiệp góc độ điều chỉnh pháp luật cạnh tranh 96 2.4.2 Thủ tục mua bán doanh nghiệp thương vụ mua bán doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật cạnh tranh 103 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 117 3.1 Yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam 117 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp phải sở đổi tư quản lý nhà nước đảm bảo công bằng, tiến xã hội 117 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam phải phản ánh thực tiễn mua bán doanh nghiệp đặt yêu cầu hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn 121 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp phải đảm bảo tính minh bạch, thống 127 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam 131 133 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 134 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 138 KẾT LUẬN 154 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiếng Anh, cụm từ Merge and Acquisition (viết tắt M&A) có nghĩa sáp nhập mua lại (hoặc mua bán) doanh nghiệp Đó hoạt động giành quyền kiểm soát phần toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc sở hữu phần toàn doanh nghiệp M&A phần thiếu tranh kinh doanh toàn cầu yếu tố quan trọng kinh tế quốc gia Sự phát triển M&A tập trung chủ yếu sáu đợt sáp nhập lớn tính từ đầu kỷ XX phần lớn có nguồn gốc từ Mỹ Những cải tiến lĩnh vực M&A áp dụng Mỹ sau du nhập sang quốc gia khu vực khác Trên giới, M&A diễn trào lưu để mở rộng hoạt động kinh doanh tạo nhiều tên tuổi trường kinh doanh quốc tế ông vua phần mềm Bill Gates mua lại DOS phát triển để tạo nên đế chế Microsoft nhà tỷ phú lừng danh người Nga Roman Abramovich mua lại Sibneft sau Liên Xô tan rã để đưa thành công ty dầu khí hàng thứ tư giới [8, tr.1] M&A diễn hầu hết ngành quan trọng ngành dầu lửa với vụ Exxon Mobil (năm 1999), ngành công nghệ thông tin với vụ Compaq HP (2002), ngành dịch vụ tài với Chase Manhattan JP Morgan (2000) [25, tr.7]… Trước năm 1999, Việt Nam, gần liệu xuất thương vụ M&A Luật Doanh nghiệp (1999) đời, làm sở pháp lý quan trọng cho hoạt động M&A sau Năm 2006, với kiện Việt Nam thức gia nhập WTO, thị trường chứng khoán phát triển mạnh sau sáu năm kể từ xuất hiện, đời Luật Doanh nghiệp (2005) Luật Đầu tư (2005), chủ trương quy định pháp lý cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước góp phần tạo môi trường đầu tư rộng mở cho tất thành phần kinh tế Trong môi trường đó, nhà đầu tư bước sử dụng M&A công cụ chiến lược đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh, vụ M&A tăng dần theo năm: năm 2003, có 41 thương vụ với giá trị 118 triệu USD, đến năm 2008 có 146 vụ với giá trị 1009 triệu USD, năm 2010 số tăng lên 345 vụ với giá trị 1,75 tỷ USD, đặc biệt năm 2011 có 267 vụ tương ứng với giá trị 6,3 tỷ USD [23], [26] M&A thu hút quan tâm nhà đầu tư, nhà khoa học lĩnh vực kinh tế pháp lý tính phổ biến tác động khác tới toàn cảnh kinh tế giới M&A xem xét hai góc độ chủ yếu góc độ kinh tế vấn đề quản trị chiến lược công ty, tài doanh nghiệp góc độ pháp lý đối tượng khung khổ pháp lý để thực giao dịch M&A Tác giả luận án lựa chọn hai hoạt động M&A hoạt động mua lại mua bán doanh nghiệp làm đề tài nghiên cứu luận án Luật học xuất phát từ lý sau: Một là, nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu M&A góc độ kinh tế, có công trình khoa học pháp lý M&A nói chung mua bán doanh nghiệp nói riêng Ở Việt Nam, quy định pháp lý sáp nhập doanh nghiệp tương đối rõ ràng, quy định pháp luật mua bán doanh nghiệp chưa thống nhất, thiếu tính toàn diện Hầu hết công trình nghiên cứu mua bán doanh nghiệp góc độ hẹp mua bán công ty (không nghiên cứu mua bán doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã) nghiên cứu hợp đồng mua bán doanh nghiệp viết hội thảo chưa đánh giá tổng thể pháp luật mua bán doanh nghiệp Từ đặt yêu cầu cần phải có công trình khoa học pháp lý chuyên sâu nghiên cứu mua bán doanh nghiệp Vì vậy, nghiên cứu pháp luật mua bán doanh nghiệp đề tài gợi mở ý tưởng cho nghiên cứu sinh lựa chọn để triển khai thành công trình luận án tiến sĩ luật học Hai là, góc độ cạnh tranh, mua bán doanh nghiệp hiểu hành vi tập trung kinh tế gắn với trình mà số lượng doanh nghiệp độc lập cạnh tranh thị trường bị giảm thông qua hành vi sáp nhập, hợp nhất, mua lại doanh nghiệp, liên doanh hành vi tập trung kinh tế khác Các Mác phát quy luật đầy tính nghịch lý: Cạnh tranh làm phát sinh tập trung kinh tế tập trung kinh tế đến mức độ định lại tiêu diệt cạnh tranh bắt buộc Nhà nước phải điều chỉnh pháp luật tập trung kinh tế Đó lý cần phải có công trình nghiên cứu luật học đánh giá pháp luật tình hình thực thi pháp luật cạnh tranh để kiểm soát thương vụ mua bán doanh nghiệp nhằm bảo vệ cạnh tranh thị trường phúc lợi chung xã hội Từ thực trạng thị trường mua bán doanh nghiệp Việt Nam phân tích đặt yêu cầu điều chỉnh pháp luật có công trình nghiên cứu hoạt động mua bán doanh nghiệp Các công trình khoa học pháp lý cầu nối đòi hỏi khách quan thực tế hoạt động mua bán doanh nghiệp với nhà lập pháp nhằm hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp đảm bảo hiệu thực thi pháp luật mua bán doanh nghiệp thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích luận án nghiên cứu hoạt động mua bán doanh nghiệp góc độ pháp lý xây dựng số giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam Để thực mục đích trên, luận án đề nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Thứ nhất, luận án nghiên cứu vấn đề lý luận mua bán doanh nghiệp: quan niệm, đặc trưng pháp lý mua bán doanh nghiệp; ảnh hưởng mua bán doanh nghiệp đến kinh tế- xã hội nghiên cứu nội dung pháp luật mua bán doanh nghiệp Thứ hai, luận án phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật mua bán doanh nghiệp quan hệ so sánh với pháp luật số nước giới Luận án tồn tại, khoảng trống pháp lý chủ thể mua bán doanh nghiệp, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, thủ tục mua bán doanh nghiệp cách thức kiểm soát mua bán doanh nghiệp Việt Nam Thứ ba, luận án đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam Các giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp bao gồm nhóm giải pháp cụ thể nhóm giải pháp chung nhằm xây dựng phát triển thị trường mua bán doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, phù hợp với xu hội nhập quốc tế Phạm vi nghiên cứu Với tính chất luận án tiến sĩ Luật học, luận án đặt trọng tâm nghiên cứu mua bán doanh nghiệp góc độ khoa học pháp lý Trên giới, hoạt động mua bán doanh nghiệp thường nghiên cứu đồng thời với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp Xuất phát từ yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu hoạt động mua bán doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hình thức luận án, luận án tập trung phân tích nghiên cứu mua bán doanh nghiệp mà không nghiên cứu hoạt động sáp nhập, hợp doanh nghiệp Dưới góc độ pháp lý, mua bán doanh nghiệp hoạt động đầu tư phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề khác pháp luật hợp đồng, pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh, pháp luật lao động, pháp luật đất đai, pháp luật môi trường, pháp luật tài chính, pháp luật sở hữu trí tuệ… Luận án không phân tích tất nội dung pháp luật liên quan đến mua bán doanh nghiệp; không nghiên cứu chuyên sâu thủ tục sau thương vụ mua bán doanh nghiệp như: thủ tục thuế, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp; không phân tích quản lý nhà nước hoạt động mua bán doanh nghiệp (dưới khía cạnh pháp luật cạnh tranh, pháp luật chứng khoán) quy định pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hoạt động mua bán doanh nghiệp Luận án tập trung nghiên cứu mua bán doanh nghiệp Việt Nam với tính chất hoạt động đầu tư nhằm giành quyền sở hữu quyền kiểm soát doanh nghiệp với nội dung cụ thể, gồm: chủ thể thực mua bán doanh nghiệp, đối tượng mua bán phần toàn doanh nghiệp, hình thức mua bán doanh nghiệp; thủ tục mua bán doanh nghiệp; kiểm soát mua bán doanh nghiệp góc độ pháp luật cạnh tranh Mặc dù thực tiễn, mua bán doanh nghiệp thể qua nhiều hình thức đa dạng khác giới hạn luận án tiến sĩ Luật học, mua bán doanh nghiệp nghiên cứu hình thức chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển nhượng toàn cổ phần, phần vốn góp chi phối cho bên mua Vì vậy, hình thức doanh nghiệp tăng vốn điều lệ hành vi góp thêm vốn điều lệ chi phối, kiểm soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng vốn điều lệ không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án Các quy định pháp luật có liên quan đến mua bán doanh nghiệp tác giả dẫn chiếu nội dung luận án để có nhìn tổng thể, xác hoạt động mua bán doanh nghiệp Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Để giải vấn đề đề tài đặt ra, nghiên cứu sinh sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu khác phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh luật học Phương pháp tổng hợp, phân tích sử dụng chủ yếu chương luận án Qua việc thu thập tài liệu thứ cấp, so sánh, tổng hợp quan điểm, ý kiến khác mua bán doanh nghiệp, nghiên cứu sinh bước đầu đưa quan niệm mua bán doanh nghiệp nội dung pháp luật mua bán doanh nghiệp Phương pháp phân tích sử dụng chủ yếu chương hai luận án kết hợp với việc sử dụng số tài liệu thực tiễn chủ yếu lấy từ nguồn Cục quản lý cạnh tranh, quan đăng ký kinh doanh để phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam Chương ba, luận án sử dụng phương pháp diễn giải, quy nạp để đưa định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế Những đóng góp luận án Trên sở kế thừa có chọn lọc kết công trình nghiên cứu trước mua bán doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời với trình nghiên cứu độc lập nghiêm túc, luận án có đóng góp mặt khoa học sau: Thứ nhất, luận án xây dựng hệ thống lý luận khoa học pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam: nêu quan niệm mua bán doanh nghiệp làm rõ đặc điểm pháp lý mua bán doanh nghiệp Từ đó, luận án đặc trưng pháp lý mua bán doanh nghiệp tương quan so sánh với sáp nhập doanh nghiệp, mua bán tài sản, tặng cho doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp thành viên doanh nghiệp Luận án xác định nội dung pháp luật mua bán doanh nghiệp bao gồm: quy phạm hình thức mua bán doanh nghiệp, chủ thể mua bán doanh nghiệp, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, thủ tục mua bán doanh nghiệp kiểm soát mua bán doanh nghiệp góc độ điều chỉnh pháp luật cạnh tranh Thứ hai, luận án đánh giá cách tương đối toàn diện có hệ thống thực trạng pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam, bất cập pháp luật hành mua bán doanh nghiệp Đồng thời, luận án phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp để Việt Nam tham khảo trình hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Thứ ba, luận án đề xuất yêu cầu khoa học giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động mua bán doanh nghiệp kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập quốc tế Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài Lời nói đầu, Phần tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận án, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có chương, cụ thể sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận mua bán doanh nghiệp pháp luật mua bán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam 148 nghiệp (2005) quy định nghị định giải pháp tạm thời Xét lâu dài để tuân thủ nguyên tắc pháp chế, đảm bảo thực “trật tự theo hiệu lực” Luật nghị định cần thiết phải sửa đổi Luật Doanh nghiệp (2005) mua bán doanh nghiệp tư nhân, chuyển đổi doanh nghiệp Theo đó, cần bổ sung quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần; chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên sửa đổi quy định Luật Doanh nghiệp (2005) việc bên mua doanh nghiệp tư nhân phải “đăng ký kinh doanh lại” cụm từ bên mua thực “đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân” Một là, khoản Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ- CP, Điều 36 Nghị định 102/2010/NĐ- CP ghi nhận chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, thực chất quy định thừa nhận việc bán phần doanh nghiệp tư nhân cho người khác Tuy nhiên, nghị định chưa quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần Do vậy, nay, doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần phải chuyển đổi qua hai giai đoạn: giai đoạn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn; giai đoạn hai chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mỗi lần chuyển đổi kéo theo nhiều hệ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi dấu, xử lý vấn đề thuế, thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp…mất nhiều thời gian, chi phí nhà đầu tư Vì vậy, quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần nhằm giảm thời gian, chi phí tăng hội, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, góp phần giải phóng nội lực loại hình doanh nghiệp tư nhân, cụ thể: (i) Cả công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn Nếu để doanh nghiệp tư nhân phải chuyển qua hai bước: từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, sau từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thực chất việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn bước buộc phải qua không làm thay đổi chất sở hữu thành viên: trước thành viên, sau cổ đông công ty chuyển đổi 149 (ii) So sánh doanh nghiệp tư nhân qua hai lần làm thủ tục hành để chuyển đổi thành công ty cổ phần: Nếu tính tổng thời gian cho lần công việc, để hoàn tất quy trình chuyển đổi, trung bình doanh nghiệp tư nhân phải ba tháng với hàng chục thủ tục tất quan nhà nước mà doanh nghiệp có liên quan Chi phí cho nhân công, lại, phí, lệ phí…cho toàn quy trình lên tới chục triệu đồng Tính tỉnh nhỏ Hải Dương (5500 doanh nghiệp/550.000 doanh nghiệp, chiếm 1% doanh nghiệp tổng số doanh nghiệp nước) năm có hàng chục doanh nghiệp muốn chuyển đổi tổng số thời gian làm thủ tục lên nhiều năm số tiền chi phí lên hàng trăm triệu đồng Dùng phép tính tương tự vậy, thấy nước thời gian chi phí? [39] Hai là, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng toàn phần vốn góp cho người khác Người nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn trở thành chủ sở hữu công ty Đây hình thức mua bán toàn doanh nghiệp Doanh nghiệp hình thành phải thay đổi hình thức pháp lý chủ sở hữu doanh nghiệp Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp (2005) chưa dự liệu quy định thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên hệ mua bán doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp (2005) cần bổ sung quy định chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Luật Doanh nghiệp (2005) có quy định chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ngược lại sở khoa học để giải thích lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vì vậy, bổ sung quy định quy định chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tạo quán đảm bảo bình đẳng nhà đầu tư lựa chọn mô hình công ty đối vốn để kinh doanh Việt Nam tiết kiệm chi phí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhà đầu tư phải đường vòng để đến đích 150 Ba là, cụm từ “đăng ký kinh doanh lại” Điều 145 Luật Doanh nghiệp (2005) dẫn đến cách hiểu Luật Doanh nghiệp chưa thừa nhận mua bán doanh nghiệp tư nhân gắn với việc chuyển giao tư cách pháp lý doanh nghiệp cho bên mua Vì vậy, bên mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký kinh doanh lại bên mua có nhu cầu tiếp tục kinh doanh Điều 44 Nghị định 43/2010/NĐ- CP đăng ký doanh nghiệp thể tính hợp lý Luật Doanh nghiệp (2005) quy định bên mua doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh lại mà cần thực thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân Sửa đổi quy định Luật Doanh nghiệp theo hướng giống quy định thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân Điều 44 Nghị định 43/2010/NĐ- CP hợp lý vì: (i) quy định sửa đổi theo kiến nghị phản ánh chất quan hệ mua bán doanh nghiệp việc chủ doanh nghiệp tư nhân bán tài sản thuộc sở hữu chuyển tư cách pháp lý doanh nghiệp tư nhân cho bên mua doanh nghiệp; (ii) đảm bảo bình đẳng hoạt động mua bán doanh nghiệp chủ doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân làm chủ bán toàn doanh nghiệp bên mua doanh nghiệp phải thực thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp; (iii) đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường cho nhà đầu tư kinh doanh thông qua việc thực mua bán doanh nghiệp tư nhân 3.2.2.6 Định hướng nội dung hợp đồng mua lại/mua bán doanh nghiệp Khi nhà đầu tư mua lại toàn vốn phần vốn chi phối chủ sở hữu doanh nghiệp lần mua bên phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn hợp đồng có tính chất hợp đồng mua bán doanh nghiệp Hợp đồng mua bán doanh nghiệp thể ghi nhận cam kết bên thương vụ mua bán doanh nghiệp Hợp đồng mua bán doanh nghiệp không liên quan đến khía cạnh pháp lý mà phối hợp hài hòa yếu tố khác liên quan đến mua bán doanh nghiệp tài chính, đầu tư, kinh doanh, thỏa thuận nội dung sau thương vụ mua bán giải chế độ sách cho người lao động doanh nghiệp Chỉ kết hợp cách hoàn chỉnh yếu tố có liên quan hợp đồng mua bán doanh nghiệp thật công cụ bảo đảm cho bên tham gia thương vụ mua bán doanh nghiệp Những tài liệu cung cấp, định hướng cho bên mua 151 bán doanh nghiệp nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp nhà đầu tư nước phát triển thị trường mua bán doanh nghiệp Mỹ quan tâm Một số quốc gia Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức quy định số nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp làm sở pháp lý để chủ thể ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp Điều chỉnh pháp luật Việt Nam hợp đồng theo tư Nhà nước tôn trọng thỏa thuận chủ thể hợp đồng để xác lập, thay đổi quyền, nghĩa vụ bên hợp đồng sở phù hợp với nguyên tắc chung pháp luật Mua bán doanh nghiệp hoạt động xuất nước ta phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm mua bán doanh nghiệp, khung khổ pháp lý mua bán doanh nghiệp chưa đầy đủ đồng việc pháp luật có “định hướng” nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp cần thiết Trong thực tế mua bán doanh nghiệp Việt Nam, bên mua doanh nghiệp phải chịu thiệt hại lớn kinh tế không xác định chủ thể có quyền bán doanh nghiệp Đó vụ Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Đồng Nai (Dona Crop) ký hợp đồng mua doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Cheerfield Vina Dona Crop gặp rắc rối đại diện ký kết hợp đồng đại diện hợp pháp Dona Crop điều hành doanh nghiệp mà mua lại, không trả tiền nợ thuê đất [8, tr.76] Vì vậy, định hướng nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp có ý nghĩa giúp bên thiết lập hợp đồng mua bán doanh nghiệp có hiệu lực, hạn chế tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán doanh nghiệp Ngoài nội dung bên bắt buộc phải thỏa thuận như: đối tượng mua bán, chủ thể hợp đồng mua bán, đại diện ký kết hợp đồng, giá mua bán doanh nghiệp, phương thức toán vấn đề trình bày mang tính định hướng để bên tham khảo ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp: (i) Khi bên bán doanh nghiệp chuyển giao quyền nghĩa vụ cho bên mua bên phải thỏa thuận cụ thể trách nhiệm bên mua bên bán phải thông báo việc chuyển giao chủ thể thực nghĩa vụ bên thứ ba (ii) Thỏa thuận nghĩa vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp mục tiêu bên bán doanh nghiệp cho bên mua doanh nghiệp Đây thỏa thuận quan trọng 152 mua bán doanh nghiệp Việt Nam chưa có tính chuyên nghiệp số quốc gia khác, doanh nghiệp Việt Nam thường có tâm lý e ngại phải cung cấp thông tin doanh nghiệp cho đối tác Trong trình đàm phán để ký kết hợp đồng bên bán phải cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mục tiêu cho bên mua để xác định giá trị doanh nghiệp Tuy nhiên, giai đoạn đàm phán này, bên bán thường cung cấp thông tin nhằm bảo đảm bí mật kinh doanh doanh nghiệp bên không ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp Do vậy, bên ký kết hợp đồng với hợp đồng, bên phải thỏa thuận cụ thể nghĩa vụ bên bán việc cung cấp chi tiết, đầy đủ trung thực, xác tài liệu, sổ sách thể thông tin tài chính, việc sử dụng lao động, hợp đồng, dự án thực hiện… Những thông tin đưa vào phần phụ lục hợp đồng mua bán doanh nghiệp (iii) Thỏa thuận trách nhiệm bên bán, bên mua doanh nghiệp trường hợp bên vi phạm thỏa thuận hợp đồng mua bán doanh nghiệp quy định khác pháp luật Các bên phải thỏa thuận cụ thể vi phạm hợp đồng, không bảo đảm điều kiện thực hợp đồng làm phát sinh thiệt hại bên vi phạm phải chịu hình thức chế tài nào? Bên mua phải dự phòng trường hợp bên bán lừa đảo bên mua doanh nghiệp bên bán phải chịu trách nhiệm nào? Luật pháp Cộng hòa Liên bang Đức có quy định cách giải trường hợp sau: “…Về nguyên tắc, không muốn chịu thiệt hại Do phải hành động theo nguyên tắc dung hòa (căn vào thị trường thực tế vấn đề) Trong hợp đồng cần ghi rõ người có lỗi phải bồi thường thiệt hại toàn vi phạm hợp đồng người mua có quyền tuyên bố từ bỏ hợp đồng người bán có hành vi kinh doanh không hảo tâm (thương mại không lành mạnh) [16, tr.130] (iv) Ngoài thỏa thuận trên, kinh nghiệm nước khác thường khuyến nghị bên mua bán doanh nghiệp thỏa thuận điều khoản cấm cạnh tranh Điều khoản đóng vai trò quan trọng hợp đồng mua bán doanh nghiệp Bởi sau bán doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp (bên bán) thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành nghề với doanh 153 nghiệp bán công bố thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh doanh nghiệp bán Tất hành động bên bán doanh nghiệp ảnh hưởng đến cạnh tranh tồn bên mua doanh nghiệp thương trường Do vậy, hợp đồng mua bán doanh nghiệp phải xác định rõ trách nhiệm bên bán doanh nghiệp việc bảo đảm bí mật kinh doanh doanh nghiệp bán; việc bên bán không thành lập doanh nghiệp tương tự doanh nghiệp bán làm bên mua khả cạnh tranh thương trường nhằm bảo đảm lợi ích bên mua doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Việc đề yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp đòi hỏi khách quan cần thiết khung khổ pháp lý điều chỉnh mua bán doanh nghiệp Việt Nam chưa đồng bộ, quy định mua bán doanh nghiệp nằm rải rác văn pháp luật tồn nhiều bất cập Yêu cầu hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp phải phù hợp với đặc thù kinh tế thị trường Việt Nam; phải đảm tính thống nhất, minh bạch khả thi pháp luật mua bán doanh nghiệp đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Những giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp bao gồm giải pháp chung giải pháp cụ thể Nhóm giải pháp cụ thể bao gồm giải pháp quan trọng như: bổ sung tiêu chí kiểm soát mua bán doanh nghiệp (với tính chất hành vi tập trung kinh tế); trao thẩm quyền cho quan quản lý cạnh tranh hoạt động kiểm soát tập trung kinh tế; bổ sung quy định chủ thể có quyền mua doanh nghiệp; hoàn thiện quy định thủ tục mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp; quy định rõ khái niệm nhà đầu tư nước sửa đổi thủ tục đầu tư nhằm tránh chồng chéo với quy định đăng ký doanh nghiệp; định hướng hợp đồng mua bán doanh nghiệp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực mua bán doanh nghiệp Trong đó, việc xác định thị trường liên quan xác định tiêu chí, ngưỡng cụ thể để kiểm soát mua bán doanh nghiệp coi giải pháp trọng tâm, để nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật mua bán doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững hoạt động mua bán doanh nghiệp thị trường mua bán doanh nghiệp Việt Nam 154 KẾT LUẬN Mua bán doanh nghiệp hoạt động đầu tư xuất Mỹ từ đầu kỷ XX đến phát triển phạm vi toàn cầu Mua bán doanh nghiệp có tác động khác tới kinh tế- xã hội Một mặt, mua bán doanh nghiệp điều tiết nguồn vốn kinh doanh diễn hợp lý, hiệu Mặt khác, mua bán doanh nghiệp ngày diễn hình thức đa dạng phức tạp, gây hạn chế cạnh tranh thị trường Vì vậy, pháp luật điều chỉnh mua bán doanh nghiệp quốc gia chủ yếu nhằm kiểm soát mua bán doanh nghiệp giác độ điều chỉnh pháp luật cạnh tranh Bên cạnh đó, quy định pháp luật doanh nghiệp, dân sự, thương mại khung khổ pháp lý ghi nhận quyền tự mua bán doanh nghiệp nhà đầu tư diễn thị trường cách lành mạnh, hiệu quả, minh bạch, khả thi Trên giới, mua bán doanh nghiệp thường nghiên cứu với hoạt động sáp nhập, hợp doanh nghiệp Mua bán doanh nghiệp hiểu việc nhà đầu tư thực quyền kiểm soát hoạt động doanh nghiệp khác Hình thức mua bán doanh nghiệp đa dạng, bao gồm: hình thức mua lại tài sản để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp bán tài sản; mua nợ doanh nghiệp để chuyển thành vốn chủ sở hữu; chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chi phối chủ sở hữu doanh nghiệp Ở Việt Nam, giác độ pháp lý, mua bán doanh nghiệp hiểu theo nghĩa hẹp Mua bán doanh nghiệp Việt Nam hiểu hoạt động nhằm thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp để tham gia quản trị kiểm soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mục tiêu Hình thức mua bán doanh nghiệp bao gồm: mua bán toàn vốn đầu tư, toàn vốn điều lệ, toàn phần vốn góp, cổ phần mua phần vốn góp, cổ phần chi phối để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp mục tiêu Pháp luật mua bán doanh nghiệp hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp, nhiên phân định có tính chất tương đối Nhìn chung, quốc gia giới xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh mua bán doanh nghiệp tất lĩnh vực có liên quan như: quy định hợp đồng, quy 155 định kiểm soát mua bán doanh nghiệp thị trường chứng khoán, kiểm soát thương vụ mua bán doanh nghiệp “cửa ngõ” dẫn đến tập trung kinh tế, quy định sở hữu trí tuệ, quy định thuế, quy định pháp luật lao động… Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả phân tích nội dung chủ yếu hoạt động mua bán doanh nghiệp pháp luật điều chỉnh bao gồm: quy định chủ thể mua bán doanh nghiệp; quy định đối tượng mua bán doanh nghiệp; quy định hợp đồng mua bán doanh nghiệp; quy định thủ tục mua bán doanh nghiệp; kiểm soát mua bán doanh nghiệp theo quy định pháp luật cạnh tranh Thực trạng áp dụng quy định pháp luật Việt Nam mua bán doanh nghiệp bộc lộ nhiều bất cập chưa có quy định cụ thể chủ thể có quyền mua doanh nghiệp không thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước; nội hàm khái niệm nhà đầu tư nước vận dụng quy định pháp luật thủ tục mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước hiểu thực thi khác nhau; tiêu chí kiểm soát mua bán doanh nghiệp chưa khả thi…Thực trạng ảnh hưởng đến việc thu hút hoạt động mua bán doanh nghiệp Việt Nam đặt yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Để tiếp tục hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam, tác giả luận án đưa giải pháp Các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước hoạt động mua bán doanh nghiệp, phân công trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý mua bán doanh nghiệp quan hữu quan; Nhà nước phải tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động định chế tài chính, tư vấn, quan truyền thông, tổ chức tư vấn chuyên nghiệp thực vai trò tư vấn, trung gian kết nối giúp đõ bên mua bán doanh nghiệp thực thành công thương vụ mua bán doanh nghiệp; Xây dựng khung pháp lý cho chế cung cấp kiểm soát thông tin mua bán doanh nghiệp thông qua việc xây dựng hệ thống sở liệu chung quốc gia mua bán doanh nghiệp; Hoàn thiện pháp luật kế toán, kiểm toán doanh nghiệp nhằm minh bạch, công khai doanh thu doanh nghiệp thị trường liên quan Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp giải pháp cụ thể xây dựng thị trường liên quan xác định tiêu chí 156 kiểm soát mua bán doanh nghiệp nhằm hạn chế tác hại hạn chế cạnh tranh hoạt động mua bán doanh nghiệp thị trường; thống nhất, đồng quy định thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp pháp luật đầu tư pháp luật doanh nghiệp, định hướng nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp… Các giải pháp chung giải pháp cụ thể hướng đến mục đích điều chỉnh hoạt động mua bán doanh nghiệp tương lai, xây dựng phát triển thị trường mua bán doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 157 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Trần Thị Bảo Ánh (2008), "Thực trạng pháp luật Việt Nam mua bán doanh nghiệp", Tạp chí Luật học, (5) Trần Thị Bảo Ánh (2008), “Some notes on M&A law”, Tạp chí VietNam Law & Legal Forum Trần Thị Bảo Ánh (2010), Những vướng mắc trình hoàn thiện pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam nay, Kỷ yếu hội thảo: Đổi pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội Đại học Vân Nam Trung Quốc Trần Thị Bảo Ánh (2011), “Thực trạng pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam hướng hoàn thiện”, Tạp chí Law Edition Journal of Yunnan University Trần Thị Bảo Ánh (2011), Một số vấn đề chất pháp lý mua bán doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Pháp luật sáp nhập, mua lạiNhững vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Pháp luật điều chỉnh sáp nhập mua lại Việt Nam khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tr.14- 22 Trần Thị Bảo Ánh (2011), “Bất cập pháp luật hành mua bán doanh nghiệp Việt Nam giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (6) Trần Thị Bảo Ánh (2012), Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, Sách chuyên khảo: Kiến thức pháp lý kỹ đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng lĩnh vực thương mại, TS Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị - Hành chính, tr 229- 252 Trần Thị Bảo Ánh (2012), Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, Giáo trình: Một số hợp đồng đăc thù hoạt động thương mại kỹ đàm phán, soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr.127- 150 Trần Thị Bảo Ánh (2013), “Quan hệ mua bán doanh nghiệp Việt Nam - Nhận diện góc độ pháp lý”, Tạp chí Luật học, (1) 158 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ths Trần Quỳnh Anh (2012), "Khái quát pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động sáp nhập mua lại doanh nghiệp- học kinh nghiệm cho Việt Nam", Tạp chí Luật học, (số 9), Đại học Luật Hà Nội 10 11 12 13 14 H.Anh (2012), "Hải Phòng cổ phần 14 công ty bán với giá USD", http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hai-phong-co-phan-14-cong-ty-duocban-voi-gia-1-usd-672189.htm Mai Vân Anh (2009), Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Andrew J.Sherman, Milledge A Hart (2009), Mua lại sáp nhập từ A đến Z, Nxb Tri thức, Hà Nội Đinh Văn Ân (chủ biên) (2003), Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội Đồng Ngọc Ba (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013), Hội nghị công tác đăng ký kinh doanh năm 2013 tỉnh phía Bắc, ngày 5.4.2013 Cẩm nang mua bán sáp nhập Việt Nam (2009), Mạng Mua bán sáp nhập Chính sách thực tiễn pháp luật cạnh tranh Cộng hòa Pháp (2005), tập 1, Thiết lập điều kiện cần thiết cho cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Cục Quản lý cạnh tranh (2007), Các vấn đề pháp lý thực tiễn tập trung kinh tế, Hội thảo chuyên đề Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương (2012), Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2012 TS.Nguyễn Thị Dung (Chủ biên) (2009), Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lý bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặc san Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2012), M&A: Toàn cảnh thị trường Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2012 Vũ Phương Đông (2010), Pháp luật mua bán công ty Việt Nam - thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 159 15 Phạm Trí Hùng - Đặng Thế Đức (2011), M&A Sáp nhập mua lại doanh nghiệp Việt Nam - Hướng dẫn dành cho bên bán, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội 16 GS.TS F Kubler J.Simon (1992), Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức, Nxb Pháp lý, Hà Nội 17 Phạm Hải Ly (2010), Mua lại doanh nghiệp theo pháp luật cạnh tranh, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 18 Michael E.S Frankel (2009), M&A- Mua lại sáp nhập bước quan trọng trình mua bán doanh nghiệp đầu tư, Nxb Tri thức, Hà Nội 19 Bùi Nhơn (2007), Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2007 20 Hàn Phi (2013), "Bán Vincom Center A, Vingroup lãi 4.300 tỷ đồng", http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/ban-vincom-centera-vingroup-lai-4-300-ty-dong-2817836.html 21 Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (2012), Báo cáo nghiên cứu MEI 2012- Chỉ số hiệu hoạt động xây dựng thi hành pháp luật kinh doanh Bộ năm 2012, Hà Nội 22 Lưu Quý Phương (2007), "Sáp nhập mua lại: tìm định nghĩa", Báo 23 24 25 26 27 Đầu tư Chứng khoán, ngày 05 tháng 06 năm 2007 Pricewaterhouse Coopers (2009), Nhìn lại hoạt động M&A Việt Nam - sáu tháng đầu năm 2009 Nguyễn Hưng Quang Trần Thanh Huyền, Văn phòng luật sư NHQuang & Cộng (2012), "Bất khái niệm nhà đầu tư nước hệ lụy", http://www.tinmoi.vn/bat-nhat-ve-khai-niem-dau-tu-nuoc-ngoai-va-heluy-011031267.html Scott Moeller & Chris Brady (2009), M&A Mua lại sáp nhập thông minh, kim nam trận đồ sáp nhập mua lại, Nxb Tri thức, Hà Nội Stoxplus, Vietnam (2011), Báo cáo thương vụ mua bán doanh nghiệp Việt Nam năm 2011, tầm ngắm nhiều tập đoàn Nhật Bản Stoxplus, Báo cáo triển vọng M&A Việt Nam 2013 28 Trần Thủy (2012), "Âm mưu bí ẩn vụ mua doanh nghiệp USD", http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/98843/am-muu-bi-an-vu-mua-doanhnghiep-1-usd.html 160 29 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2010), Pháp luật điều chỉnh sáp nhập, mua lại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Pháp luật sáp nhập, mua lại: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, TP Hồ Chí Minh 30 Tổ chức thương mại phát triển Liên hợp quốc (2003), Luật mẫu cạnh tranh, Loạt công trình nghiên cứu UNCTAD vấn đề đề cập Luật sách cạnh tranh 31 Uỷ ban chứng khoán nhà nước (2003), Quản lý nhà nước hoạt động thâu tóm, sáp nhập công ty thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội 32 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2009), Hoạt động sáp nhập mua lại: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế kiến nghị sách cho Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Yến (2011), Pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Các trang Web: 34 Baodautu.vn/news/vn/ngan-hang/vamc-sap-mua-khoan-no-xau-dau-tien-html 35 Kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/cai-chet-oan-mekophar2730716.html 36 http://www.vietnamplus.vn/Home/cong-bo-toan-van-cac-van-kien-dai-hoi-XIcua-Dang/20113/82074.vnplus 37 http://www.investopedia.com/terms/b/buyout.asp 38 http://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-acquisitionand-takeover.asp 39 http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/TinBaiDKDN/Pages/B% C3%A0ivi%E1%BA%BFtthamgiacu%E1%BB%99cthi%E2%80%9CCh ungtayc%E1%BA%A3ic%C3%A1chth%E1%BB%A7t%E1%BB%A5ch %C3%A0nhch%C3%ADnh%E2%80%9DChuy%E1%BB%83n%C4%9 1%E1%BB%95iDoanhnghi%E1%BB%87pt%C6%B0nh%C3%A2nth% C3%A0nhC%C3%B4ngtyc%E1%BB%95ph%E1%BA%A7n.aspx 40 http://www.vietnamnet.vn.kinhte/thuongnhan/2006/06/586500 161 41 http://www.laodong.com.vn/Home/Mot-tu-nhan-mua-lai-doanh-nghiep-nhanuoc/200093/129706.laodong 42 http://base.garant.ru/11901341/1/#block_100 Tiếng Anh 43 Companies Act 2006, Parts 26 (ss.895-901) and Part 27 (special rules for public companies), on arrangements, reconstructions, mergers (or amalgamations) or divisions (demerger or "scission") The rules here implement the Third and Sixth EC Company law directives 44 Germany- Negotiated M&A Guide, Corporate and M&A Law Committee, tác giả Hans- Michael Giesen, Điều 613a Bộ Luật Dân Đức BGB’, Bản dịch Phạm Phương Thảo, Đại học Luật Hà Nội 45 Varieties of Capitalism, Regulatory system and Merger Regulation – Impilications for VietNam, Hong Tran, Business Law and Taxation Dept.Monash University Tiếng Nga (bản dịch Ma Thị Thúy ( Исследовательский Иркутский Государственный Технический Университет) 46 Федеральный закон от 21 июля 1997 г N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" С изменениями и дополнениями от мая 2013 г 47 Федеральный закон от августа 2001 г N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 29 декабря 2012 г - http://base.garant.ru/12123875/1/#block_100 48 Подраздел Объекты гражданских прав - Глава Общие положения Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г N 230-ФЗ с именениями и доплнениями от мая 2013 г) 49 Продажа предприятия (8- Глава 29 Гражданского кодекса Российской Федерации) - Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г N 230-ФЗ с именениями и доплнениями от мая 2013 г) 162 50 Федеральный закон от 21 июля 1997 г N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" с изменениями и дополнениями от мая 2013 г 51 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" - С изменениями и дополнениями от декабря 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay