Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn sinh học

129 692 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 17:15

Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QG 2016 CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG: gồm phần Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: gồm trình: - Tự nhân đôi AND (tự sao) - Phiên mã (tổng hợp ARN) - Dịch mã (sinh T/h Pr) - Điều hòa hoạt động gen m Co hi eT xD Bo Biến dị: gồm - Đột biến gen - Đột biến cấu trúc NST - Đột biến số lượng NST II NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT: Gen, mã di truyền, chế tự x ADN a Mức độ biết, thông hiểu: - Khái niệm gen, cấu trúc chung gen? - Thế mã di truyền, đặc điểm mã di truyền, số lượng mã di truyền, số lượng mã di truyền mã hóa aa, số lượng mã di truyền không mã hóa aa, mã nào? - Quá trình tự nhân đội AND: + Diễn đâu TB? + Các loại enzim tham gia, chức loại enzim gì? + Cơ chế tự nhân đôi? + Quá trình tự x diễn theo nguyên tắc nào? + Kết quả? + Ý nghĩa? b Mức độ vận dụng – vận dụng cao - Cấu trúc không phân mảnh gen sinh vật nhân sơ, phân mảnh gen sinh vật nhân thực có ý nghĩa gì? - Tại mã di truyền mã 3? - Các mã di truyền mã hóa cho loại axitamin (mã thái hóa) có đặc điểm (thường gần giống nhau, khác nu thứ 3) ? - Quá trình tự nhân đôi cần nu tự loại nào? Tại sao? Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - Tai chạc chữ Y có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn? - Quá trình tự x2 virus diễn theo nguyên tắc nào? - Đặc điểm khác biệt giữ nhân đội AND Sv nhân sơ sinh vật nhân thực gì? - Giải tập liên quan đến cấu trúc AND – gen, chủ yếu tập liên quan đến công thức tính: + Chiều dài, khối lượng + Số liên kết hiđro + Tổng số nu, số nu loại môi trường, nội cc m Co hi eT xD Bo + Số liên kết photphođieste (lk cộng hóa trị), ý: - Ở phân tử ADN mạch kép, thẳng - Ở phân tử AND mạch kép, vòng Phiên mã a Mức độ biết, thông hiểu: - Cấu trúc loại ARN chức năng? - Diễn đâu tế bào, cần nu tự loại nào? - Các loại enzim tham gia? chức năng? - Cơ chế phiên mã? Chiều mả mạch khuôn tổng hợp ARN? chiều tổng hợp ARN? - Sự khác phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? - Phiên mã diễn theo nguyên tắc nào? - Kết trình phiên mã? - Phân tử ARN tổng hợp nhân, trước tế bào chất để thực chức cần biến đổi nào? b Mức vận dụng, vận dụng cao - Phân biệt khác cấu trúc, thời gian tồn loại ARN? - Tại m ARN lại đa dạng loại ARN? - Điều xảy gen quy định ARN bị biến đổi vùng điều hòa vùng kết thúc? - Chức mã enzim ARN polymeraza khác so với enzim tham gia vào trình x AND? - Giải tập liên quan đến cấu trúc ARN chế phiên mã: + Tính chiều dài, KL ARN + Tổng số nu số nu loại môi trường nội bào cung cấp + Số liên kết cộng hóa trị hình thành + Số liên kết hiđro bị phá hủy Dịch mã Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 a Mức độ biết, thông hiểu - Diễn đâu tế bào? - Kể tên thành phần tham gia trực tiếp vào trình dịch mã? - Các loại enzim tham gia, chức loại? - Cơ chế dịch mã? - Kết quả? - Vai trò polyribôxôm dịch mã? - Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc nào? b Mức độ vận dụng, vận dụng cao m Co hi eT xD Bo - Xác định khác dạng tập: + gen có tổng số nu (N) số mã hóa nu (ở SV nhân sơ n thực) + Chuỗi poly peptit hoàn chỉnh gen mã hóa có axit amin - Bài tập thể mối liên quan trình nhân đôi, trình phiên mã dịch mã Điều hòa hoạt động gen a Mức độ biết, thông hiểu - Thế điều hòa hoạt động gen? - Xảy mức độ nào? - Thế Operon? Mô hình cấu trúc Operon lac? - Giải thích điều hòa hoạt động gen môi trường có Lactozơ (chất cảm ứng) Lactozơ? b Mức vận dụng - vận dụng cao - Sự giống khác điều hòa âm tính dương tính? - Nếu gen điều hòa (R) bị đột biến ảnh hưởng đến hoạt động nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)? Đột biến gen: a Mức độ biết, thông hiểu: - Khái niệm ĐBG, ĐB điểm? - Đặc điểm ĐBG? - Thế tần số ĐBG, tần số ĐBG phụ thuộc vào yếu tố nào? - Thế tác nhân ĐB? gồm loại nào? - Thể ĐB gì? - ĐB nhân tạo có đặc điểm khác so với ĐBG tự nhiên? - Các dạng ĐB điểm hậu dạng với cấu trúc mARN cấu trúc protein gen điều khiển tổng hợp? Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - Nguyên nhân, chế phát sinh ĐBG? - Hậu mã đột biến gen, đột biến gen có ý nghĩa với tiến hóa chọn giống? b Mức vận dụng – vận dụng cao: - Để gây ĐBG, phải tác động tác nhân ĐB vào pha kỳ trung gian chu kỳ tế bào đạt hiệu cao nhất, sao? - Trong dạng ĐB điểm, dạng gây hậu lớn nhất, sao? - Tại ĐB thay cặp nu thường gây hại cho thể ĐB? - Thay cặp nu thứ mã di truyền ảnh hưởng đến cấu trúc phân từ m Co hi eT xD Bo Pr nhất, sao? - Loại ĐBG ảnh hưởng đến thành phần mã hóa? ĐB xảy vị trí ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình dịch mã? - Hậu ĐBG phụ thuộc vào yếu tố nào? - Với điều kiện ĐBG di truyền qua sinh sản hữu tính? - Khi gen chuyển từ vị trí đến vị trí khác NST xảy khả năng: Gen phiên mã nhiều không phiên mã, sao? - Giải tập liên quan đến ĐBG (đặc biệt tập liên quan đến xác định dạng ĐB) ? Nhiễm sắc thể ĐB cấu trúc NST a Mức độ biết, thông hiểu - Các đặc trưng NST hình thái, số lượng NST loài? - Chứng minh SLNST không phản ánh mức độ tiến hóa loài? - Mô tả cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực? - Tại NST lại xoắn theo nhiều cấp độ khác nhau? - Sự biến đổi hình thái NST qua kỳ trình phân bào? - Thế ĐB cấu trúc NST? gồm dạng? hậu ý nghĩa dạng? - Dạng ĐB cấu trúc không làm thay đổi hàm lượng AND NST? b Mức độ vận dụng – vận dụng cao: - Tại AND tế bào nhân thực có kích thước lớn xếp gọn nhân TB? - Mỗi NST xoắn theo nhiều cấp độ khác có ý nghĩa gì? - Tại phần lớn dạng ĐB cấu trúc NST thường có hại, chí gây chết cho thể ĐB? - Dạng ĐB gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sao? Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - Loại ĐB cấu trúc NST nhanh chóng hình thành loài mới, sao? - Trong trường hợp đảo đoạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể ĐB? - Tại ĐB lặp đoạn lại tạo điều kiện cho ĐBG? - Vị trí đứt gãy khác NST dạng ĐB cấu trúc có gây nên hậu khác không? sao? Đột biến số lượng NST a Mức độ biết – thông hiểu - Có dạng ĐBSL NST, dạng nào? - Thế ĐB lệch bội, đa bội? m Co hi eT xD Bo - Cơ chế phát sinh thể ĐB lệch bội, đa bội chẵn, đa bội lẻ, dị đa bội? - Hậu ý nghĩa ĐB lệch bội, đa bội? - Vai trò đột biết đa bội chọn giống, tiến hóa? - Vẽ sơ đồ chế phát sinh dạng lệch bội người hậu dạng? - Phân biệt thể tự đa bội dị đa bội? b Mức vận dụng – vận dụng cao - Tại lệch bội thường gây hậu nặng nề cho thể ĐB ĐB đa bội? - Tại Hội chứng Đao người hội chứng phổ biến hội chứng liên quan đến ĐBSLNST? - Tại thể với NST X thường gây hậu nề cho thể ĐB? - Tại thể song nhị bội coi loài mới? - Tại thể 4n có độ hữu thụ giảm hẳn so với thể 2n tự nhiên thể 4n phổ biến? - Làm để tạo thể tự đa bội? - Làm dạng tập chương, như: + loài SV lưỡng bội (2n) có loại thể lệch, thể lệch kép? + Tìm loại giao tử, tỷ lệ loại thể ĐB: 3n: AAA, AAa, Aaa, aaa 4n: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa + Xác định tỷ lệ phân ly kiểu gen, kiểu hình phép lai thể ĐB với nhau? Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 m Co hi eT xD Bo CHƯƠNG: QUY LUẬT DI TRUYỀN CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC • Kiến thức học sinh cần nhận biết thông hiểu: • Các khái niệm, quy luật: • Khái niệm: phép lai hay nhiều cặp tính trạng, nhiều tính trạng, kiểu gen, kiểu hình, chủng, trội, lặn hoàn toàn, không hoàn toàn, đồng trội, liên kết, hoán vị, tương tác gen, NST giới tính, mức phản ứng kiểu gen • Quy luật: phân ly, phân li độc lập, liên kết, hoán vị, tương tác, tương tác cộng gộp, tương tác bổ sung, di truyền giới tính, di truyền liên kết giới tính, di truyền nhân • Đặc điểm quy luật, tượng • Phân biệt chất quy luật di truyền • Phân biệt sở tế bào học điều kiện nghiệm quy luật • Ý nghĩa quy luật di truyền (Về trình bày phần tóm tắt nội dung phần sau) • Kiến thức học sinh cần vận dụng: • Giải toán quy luật di truyền mức đơn giản, quy luật di truyền rõ ràng Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền • • Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 Sử dụng công thức tổng quát quy luật phân li độc lập để làm tập Giải thích tượng thực tế liên quan đến ý nghĩa quy luật di truyền • • Kiến thức học sinh cần vận dụng cao Giải tập khó : xác suất, phép lai nhiều cặp tính trạng tính trạng lại di truyền theo quy luật khác • Vận dụng kiến thức để giải tình thực tế sống sinh giới mức cao (Trong phần vận dụng vận dụng cao, giáo viên chủ yếu hướng dẫn học sinh nhận m Co hi eT xD Bo dạng tập, hướng dẫn kĩ giải nhanh toán để phục vụ việc thi trắc nghiệm học sinh, lưu ý câu hỏi mang tính mở liên quan đến thực tế bệnh tật di truyền người ) PHẦN I: TÓM TẮT KIẾN THỨC CẤN NHỚ VÀ THÔNG HIỂU QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY I Phương pháp nghiên cứu di truyền học Menđen: Phương pháp phân tích di truyền giống lai: - Bước 1: Tạo dòng chủng tính trạng - Bước 2: Lai dòng chủng khác biệt nhiều tính trạng phân tích kết lai đời F1, F2, F3 - Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai, sau đưa giả thuyết giải thích kết - Bước 4: Chứng minh giả thuyết thực nghiệm Phương pháp phân tích lai Menđen: - Tỷ lệ phân ly F2 xấp xỉ 3:1 - Cho F2 tự thụ phấn phân tích tỷ lệ phân ly F3 Menđen thấy tỷ lệ 3: F2 thực chất tỷ lệ 1:2:1 II Hình thành học thuyết khoa học: Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định tế bào nhân tố di truyền không hoà trộn vào - Giao tử chứa thành viên cặp nhân tố di truyền - Khi thụ tinh giao tử kết hợp với cách ngẫu nhiên - Mỗi giao tử chứa thành viên cặp nhân tố di truyền hình thành loại giao tử loại chiếm 50%( 0,5) - Xác suất đồng trội 0,5X 0,5=0,25 (1/4) - Xác suất dị hợp tử 0,25+ 0,25=0,5 (2/4) - Xác suất đồng lặn 0,5X 0,5=0,25 (1/4) m Co hi eT xD Bo Quy luật phân ly: - Mỗi tính trạng cặp alen quy định, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ mẹ - Các alen bố mẹ tồn tế bào thể cách riêng rẽ không hoà trộn vào - Khi hình thành giao tử alen phân ly đồng giao tử cho 50% giao tử chứa alen 50% giao tử chứa alen III Cơ sở tế bào học quy luật phân ly: - Trong TB sinh dưỡng, gen NST tồn thành cặp - Mỗi gen chiếm vị trí xác định NST gọi locut - Khi giảm phân tạo giao tử, thành viên cặp alen phân li đồng giao tử, NST cặp NST tương đồng phân li đồng giao tử QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP I Thí nghiệm lai hai tính trạng: Nội dung QL PLĐL Menden: Các cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử II Cơ sở tế bào học: - Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác giảm phân, gen phân li độc lập với III Ý nghĩa quy luật Menđen - Dự đoán trước kết lai - Là sở khoa học giả thích đa dạng phong phú sinh vật tự nhiên - Bằng phương pháp lai tạo biến dị tổ hợp mong muốn chăn nuôi trồng trọt TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 I Tương tác gen - Khái niệm: tác tác động qua lại gen trình hình thành kiểu hình Bản chất tương tác sản phẩm chúng trình hình thành kiểu hình Tương tác bổ sung Khái niệm : Tương tác bổ sung kiểu tương tác gen tác động hình thành kiểu hình Ví dụ : A-B- quy định hoa đỏ ; kiểu : A-bb; aaB- ; aabb quy định hoa trắng P : AaBb x AaBb => F1 Cho tỷ lệ kiểu hình Hoa đỏ: Hoa trắng m Co hi eT xD Bo Tương tác cộng gộp: Khái niệm: Là kiểu tương tác alen trội làm tăng biểu kiểu hình lên chút Ví dụ: Màu da người gen (A,B,C) nằm cặp NST tương đồng khác chi phối - Phần lớn tính trạng số lượng (năng suất) nhiều gen quy định tương tác theo kiểu cộng gộp quy định II Tác động đa hiệu gen: Khái niệm: Một gen ảnh hưởng đến biểu nhiều tính trạng khác gọi gen đa hiệu Ví dụ: - HbA hồng cầu bình thường - HbS hồng cầu lưỡi liềm gây rối loạn bệnh lý thể Tất trường hợp không phủ nhận mà mở rộng thêm học thuyết Menden LIÊN KẾT GEN Liên kết gen - Mỗi NST gồm phân tử ADN Trên phân tử chứa nhiều gen, gen chiếm vị trí xác định ADN (lôcut) gen NST di truyền nhóm gen liên kết - Số nhóm gen liên kết = số lượng NST đơn bội (n) Ý nghĩa tượng liên kết gen - Các gen NST di truyền Trong tự nhiên nhiều gen khác giúp sinh vật thích nghi với môi trường tập hợp NST giúp trì ổn định loài Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - Trong chọn giống gây đột biến chuyển đoạn, chuyển gen có lợi vào NST tạo giống có đặc điểm mong muốn HOÁN VỊ GEN KN: - Hiện tượng gen alen đổi chỗ cho cặp NST tương đồng gọi HVG Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen: - Trong giảm phân tạo giao tử xảy tiếp hợp trao đổi chéo NST cặp tương đồng hoán vị gen - Tần số hoán vị gen (f%) = ∑ tỷ lệ giao tử hoán vị - Tần số hoán vị gen (f%) 0% 50% (f% 50%) m Co hi eT xD Bo - Các gen gần NST f % nhỏ ngược lại f % lớn Ý nghĩa tượng hoán vị gen: - Do tượng hoán vị gen tạo nhiều loại giao tử hình thành nhiều tổ hợp gen tạo nguồn nguyên liệu biến dị di truyền cho trình tiến hoá công tác chọn giống - Căn vào tần số hoán vị gen trình tự gen NST (xây dựng đồ gen) - Quy ước 1% hoán vị gen =1 cM(centimoocgan) - Bản đồ di truyền giúp dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai, có ý nghĩa công tác chọn giống nghiên cứu khoa học: giảm thời gian chọn đôi giao phối DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I Di truyền liên kết với giới tính NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST a NST giới tính - Là NST chứa gen quy định giới tính Có thể có gen quy định tính trạng thường - Cặp NST giới tính tương đồng (ví dụ XX) không tương đồng (ví dụ XY) - Trên cặp NST giới tính XY đoạn tương đồng (giống NST) đoạn không tương đồng (chứa gen khác đặc trưng cho NST đó) b Một số chế TBH xác định giới tính NST giới tính + Dạng XX XY - ♀ XX, ♂ XY: Người, lớp thú, ruồi giấm - ♂ XX, ♀ XY: Chim, bướm + Dạng XX XO: Châu chấu ♀ XX, ♂ XO 10 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 A Bbbb B BBbb C Bbb D BBb Câu 28: Lai phân tích phép lai: A Giữa thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen B Giữa thể chủng khác cặp tính trạng tương phản C Giữa thể mang KH trội chưa biết KG với thể mang tính trạng lặn để kiểm tra m Co hi eT xD Bo kiểu gen D Giữa thể có tính trạng tương phản Câu 29: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu trắng; hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác Phép lai sau cho đời có kiểu hình thân thấp, màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16 ? A AaBb x AaBb B AaBb x Aabb C AaBB x aaBb D Aabb x AaBB Câu 30: Tỉ lệ kiểu hình không xuất lai từ phép lai cặp tính trạng di truyền độc lập A 6,25% : 6,25% : 12,5% : 18,75% : 18,75% : 37,5% B 12,5% : 12,5% : 37,5% : 37,5% C 25% : 25% : 25% : 25% D 7,5% : 7,5% : 42,5% : 42,5% Câu 31: Ở người, nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường gen m qui định mù màu Đứa sau sinh từ cặp bố mẹ AaXMXm x aaXMY? A Con trai thuận tay phải, mù màu B Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường C Con gái thuận tay phải, mù màu D Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường Câu 32: Ở loài động vật, người ta phát nòi có trình tự gen nhiễm sắc thể số II sau: 115 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Nòi 1: PQCDIKHGEF Nòi 4: PFICDEGHKQ Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 Nòi 2: CIFPDEGHKQ Nòi 3: PQKHGEDCIF Nòi 5: PQCDEGHKIF Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi A B C D Câu 33: Một tế bào sinh dục loài nguyên phân liên tiếp số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành tương đương 19890 nhiễm sắc thể đơn Các tế bào sinh từ đợt phân bào cuối giảm phân bình thường m Co hi eT xD Bo tạo 512 tinh trùng chứa nhiễm sắc thể giới tính Y Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài A 76 B 64 C 78 D 38 Câu 34: Sự thu gọn cấu trúc không gian kỳ nhiễm sắc thể A giúp tế bào phân chia vật chất di truyền vào tế bào pha phân bào B tạo điều kiện thuận lợi cho phân ly, tổ hợp nhiễm sắc thể trình phân bào C đảm bảo cho nhiễm sắc thể loài ổn định qua hệ D tạo điều kiện cho điều hòa hoạt động gen Câu 35: Một gen qua lần mã hình thành 3745 mối liên kết hóa trị phân tử ARN có 9750 liên kết hiđrô bị phá vỡ Số lượng nuclêôtit loại gen A A = T = 400; G = X = 350 B A = T = 350; G = X = 400 C A = T = 300; G = X = 450 D A = T = 450; G = X = 300 Câu 36: Bố bị rối loạn giảm phân II cặp NST giới tính tạo giao tử bị đột biến Khi giao tử đợc thụ tinh với giao tử bình thờng mẹ, chắn không tạo thể đột biến biểu hội chứng A Claiphentơ B Tơcnơ C 3X D 3X Tơcnơ Câu 37: Dạng đột biến sau không xảy hệ gen tế bào chất sinh vật nhân thực? A Mất đoạn B Chuyển đoạn tương hỗ C Mất cặp nu D Lặp đoạn Câu 38 Một loài có 2n = 46 Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp số lần tạo tế bào con, nhân tế bào thấy có 13800 mạch pôlinuclêôtit Số lần nguyên phân tế bào A lần B lần C lần D lần Câu 39: Trong trình phên mã, enzim ARN-poli meraza bám vào: A Vùng 3’ mạch mã gốc di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc 116 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 B Vùng điều hoà di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ mạch mã gốc C Mã mở đầu di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ mạch mã gốc D Vùng điều hoà di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ mạch mã gốc Câu 40: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn môi trường có lactôzơ môi trường lactôzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế B Các gen cấu trúc Z, Y,A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng C Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên m Co hi eT xD Bo mã Câu 41: Ở người, dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể gặp cặp số 21 cặp số 23 Giải thích sau hợp lí nhất? A Các cặp nhiễm sắc thể lại có kích thước lớn nên đột biến thường gây hậu nghiêm trọng, thể đột biến chết trước đời B Các cặp nhiễm sắc thể lại xuất dạng tiền đột biến có chế sửa sai tốt nên không biểu thành kiểu hình C Các cặp nhiễm sắc thể lại có cấu trúc bền vững nên xảy đột biến D Các cặp nhiễm sắc thể lại có kích thước bé, số lượng gen nên đột biến không biểu thành kiểu hình Câu 42: Cho phát biểu sau: (1) Gen cấu trúc gen mang thông tin mã hóa cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào (2) Quá trình nhân đôi ADN tế bào sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực ADN tất virut theo nguyên tắc bổ sung bán bảo tồn (3) Thông tin di truyền ADN tế bào truyền đạt cho hệ tế bào thông qua chế nhân đôi, phiên mã dịch mã (4) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo Phát biểu A (1), (4) B (2), (3) C (1), (3) D (2), (4) Câu 43 : Một quần thể có tần số tương đối thể A 0,36 AA + 0,48Aa + 0,16 aa B 0,16AA + 0,48 Aa + 0,36 aa = có tỉ lệ phân bố kiểu gen quần 117 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 C 0,48 AA + 0,36Aa + 0,16 aa D 0,36 AA + 0,16 Aa + 0,48 aa Câu 44 : Trong quần thể cân có 20,25% số cá thể lông dài, số lại có lông ngắn Biết A: lông ngắn, a: lông dài.Tần số A a quần thể là: A Tần số A = 0,45, a = 0,55 B Tần số A = 0,55, a = 0,45 C Tần số A = 0,75, a = 0,25 D Tần số A = 0,25, a = 0,75 Câu 45 : Hiện tượng giao phối có lựa chọn tự phối có đặc điểm m Co hi eT xD Bo A Tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa B Làm cho tỉ lệ kiểu gen quần thể bị thay đổi qua hệ C Lựa chọn kiểu hình khác giới thích hợp với D Làm thay đổi tần số alen qua hệ Câu 46: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm bị bất hoại (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp - carôten hạt (4) Tạo giống dưa hấu đa bội Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến là: A.(1) (3) B.(1) (2) C (3) (4) D.(2) (4) Câu 47: Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau ? A Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ lai hữu tính B Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen C Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen D Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen Câu 48: Trong tạo giống công nghệ tế bào, phương pháp tạo giống chọn dòng tế bào xôma có biến dị sử dụng việc A tạo dòng tế bào đơn bội, dòng tế bào có kiểu gen khác B tạo giống trồng mới, có kiểu gen khác giống ban đầu C tạo giống trồng mới, có kiểu gen giống từ số giống ban đầu D tạo đột biến tế bào sinh dưỡng nhân lên thành thể khảm Câu 49: Nghiên cứu phả hệ sau bệnh di truyền người: I II III IV 118 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com Nữ bị bệnh Nữ bình thường SDT: 01642860158 Nam bị bệnh Nam bình thường Hãy cho biết điều giải thích sở di truyền bệnh phả hệ? A Bệnh gen trội nằm NSTS X (không có alen tương ứng NSTS Y) qui định B Bệnh gen lặn nằm NSTS X (không có alen tương ứng NSTS Y) qui định C Bệnh gen lặn nằm NSTA qui định m Co hi eT xD Bo D Bệnh gen trội nằm NSTA qui định Câu 50 Đối với y học, di truyền học có vai trò A tìm hiểu nguyên nhân, phòng ngừa điều trị phần cho số bệnh, tật di truyền bẩm sinh người B giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chẩn đoán dự phòng cho số bệnh di truyền số dị tật bẩm sinh người C giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chẩn đoán cho số bệnh di truyền số bệnh tất bẩm sinh người D giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chế số bệnh di truyền gia đình mang đột biến 119 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 m Co hi eT xD Bo ĐỀ THI THỬ SỐ KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN: SINH HỌC NĂM HỌC 2014-2015 Câu 1: Lamac giải thích đặc điểm hươu cao cổ có cổ dài ? A Do đột biến B Ảnh hưởng tập quán hoạt động C Kết chọn lọc tự nhiên D Ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh Câu 2: Theo Đacuyn nguyên nhân làm cho sinh giới ngày đa dạng phong phú từ nguồn gốc ban đầu? A Biến dị, di truyền B Chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính biến dị di truyền C Chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng D Do thay đổi liên tục ngoại cảnh thời gian dài Câu 3: CLTN làm thay đổi tần số alen quần thể nào? A CLTN làm xuất tác nhân gây đột biến gen từ tần số alen thay đổi B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số alen C CLTN tác động lên kiểu hình, qua tác động lên kiểu gen alen làm thay đổi tần số alen D CLTN đào thải biến dị có hại cho sinh vật làm thay đổi tần số alen Câu 4: Trong lịch sử tiến hóa, sinh vật xuất sau mang nhiều đặc điểm thích nghi hợp lí sinh vật xuất trước : A đột biến biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động nên đặc điểm thích nghi không ngừng hoàn thiện B chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng tiến hóa sinh giới C chọn lọc tự nhiên đào thải dạng thích nghi giữ lại dạng thích nghi 120 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 D hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi Câu 5: Đacuyn quan niệm mối quan hệ loài ? A Các loài có nguồn gốc khác B Các loài hình thành đồng thời không biến đổi C Các loài khác kết trình tiến hóa từ gốc chung D Các loài khác kết trình tiến hóa từ nguồn gốc khác Câu 6: Quá trình tiến hóa lớn diễn theo đường sau : A B Phân li tính trạng đồng qui tính trạng B Phân li tính trạng chọn lọc tự nhiên m Co hi eT xD Bo C Chọn lọc tự nhiên chế cách li D Chọn lọc tự nhiên đồng qui tính trạng Câu 7: Trong quần thể ong, ong thợ đảm bảo tồn tổ ong khả sinh sản, mà ong chúa đảm nhiệm chức sinh sản, ong chúa đàn ong bị tiêu diệt Điều chứng minh: A CLTN không tác động gen riêng rẽ mà tác động với toàn kiểu gen, gen thống B CLTN không tác động với cá thể riêng rẽ mà với quần thể, cá thể có quan hệ ràng buộc C CLTN phân hoá chức phận cá thể quần thể D CLTN phân hoá khả sinh sản cá thể quần thể Câu 8: Hiện tượng đa hình cân di truyền quần thể là: A Quần thể có phát triển ưu loại kiểu hình thích nghi B Quần thể song song tồn số loại kiểu hình trạng thái cân ổn định C Quần thể có vốn gen đa hình D.Các đặc điểm thích nghi quần thể liên tục thay đổi hoàn thiện Câu 9: Lí khiến bò sát khổng lồ bị tuyệt diệt kỉ Thứ ba là: A Khí hậu lạnh đột ngột thức ăn khan B Bị sát hại thú ăn thịt C Bị sát hại tổ tiên loài người D Cây hạt trần phát triển không cung cấp đủ thức ăn cho bò sát khổng lồ E Biển lấn sâu vào đất liền Câu 10: Cơ sở vật chất chủ yếu sống: A Prôtêin B Axit nucleic C Carbon hydrat 121 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 D Prôtêin axit nuclêic Câu 11 Nơi loài là: A địa điểm cư trú chúng B địa điểm sinh sản chúng C địa điểm thích nghi chúng D địa điểm dinh dưỡng chúng Câu 12: Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: A tận dụng nguồn sống thuận lợi C giảm cạnh tranh loài B phát huy hiệu hỗ trợ loài D hỗ trợ loài giảm cạnh tranh loài Câu 13: Một quần thể quần thể không sinh trưởng nhanh? m Co hi eT xD Bo A Trong quần thể có nhiều cá thể tuổi trước sinh sản cá thể sinh sản B Trong quần thể có kiểu phân bố tập trung C Quần thể gần đạt sức chứa tối đa D Quần thể có nhiều cá thể tuổi sau sinh sản cá thể sinh sản Câu 14 Cá chép có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C Cá rô phi có giới hạn chịu đựng nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C Dựa vào số liệu trên, cho biết nhận định sau phân bố hai loài cá đúng? A Cá chép có vùng phân bố rộng cá rô phi có giới hạn chịu nhiệt rộng B Cá chép có vùng phân bố rộng có giới hạn thấp C Cá rô phi có vùng phân bố rộng có giới hạn cao D Cá rô phi có vùng phân bố rộng có giới hạn chịu nhiệt hẹp Câu 15: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 Việt Nam, rau hoa mùa, cỏ chết ếch nhái biểu hiện: A biến động tuần trăng B biến động theo mùa C biến động nhiều năm D biến động không theo chu kì Câu 16 Nghiên cứu quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể Quần thể có tỷ lệ sinh 12%/ năm, tỷ lệ tử vong 8%/năm, xuất cư 2%/năm Sau năm, số lượng cá thể quần thể dự đoán A 10000 B 12000 C 11220 D 11200 Câu 17: Trong ao, kiểu quan hệ xảy hai loài cá có nhu cầu thức ăn A cạnh tranh B ký sinh C vật ăn thịt – mồi D ức chế cảm nhiễm Câu 18: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? 122 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn sử dụng trở lại C Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường Câu 19: Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau m Co hi eT xD Bo đúng? A Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã dừng lại, mARN phân hủy trả nucleôtit môi trường nội bào B Ribôxôm dịch chuyển ba mARN theo chiều 5' - 3' sau ba đối mã khớp bổ sung với ba mã tương ứng mARN C Trong giai đoạn hoạt hóa, lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu 5' tARN D Tiểu phần lớn ribôxôm gắn với tiểu phần bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh sau ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với codon mở đầu mARN Câu 20: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 21: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? • Ở sinh vật nhân thực, côđon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin mêtiônin • Côđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã • Với ba loại nuclêôtit A, U, G tạo 24 loại côđon mã hóa axit amin • Tính thoái hóa mã di truyền có nghĩa côđon mã hóa cho nhiều loại axit amin Câu 22: Trong trình nhân đôi ADN, enzym ADN pôlimeraza có vai trò A lắp ráp nuclêôtit vào đầu 3/-OH theo nguyên tắc bổ sung B tổng hợp đoạn mồi cho trình nhân đôi C bám vào ADN để cắt đứt liên kết hiđrô tháo xoắn phân tử ADN 123 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 D nối đoạn Okazaki với tạo thành mạch bổ sung hoàn chỉnh Câu 23: Những bệnh, tật di truyền sau người đột biến gen gây ra? A Thiếu màu hồng cầu hình liềm, ung thư máu B Hội chứng Patau, hội chứng Etuôt C Tâm thần phân liệt, thiếu máu hồng cầu hình liềm D Ung thư máu, tâm thần phân liệt Câu 24: Người ta xác định số ADN cá thể cách nào? A Dùng phương pháp nguyên tử đánh dấu B Sử dụng enzim cắt giới hạn C Lai phân tử ADN D Sử dụng kĩ thuật giải trình tự nuclêôtít m Co hi eT xD Bo Câu 25: Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu giai đoạn A phiên mã B dịch mã biến đổi sau dịch mã C phiên mã biến đổi sau phiên mã D dịch mã Câu 26: Ở cà độc dược (2n = 24 ) đột biến, NST số bị đoạn, Ở NST số bị đảo đoạn, NST số lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST phân ly bình thường giao tử đột biến có tỷ lệ: A 25 % B 12,5% C 87,5% D 75% Câu 27 Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B C bị đột biến thành c Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc B aaBbCc, AabbCC, AaBBcc C AaBbCc, aabbcc, aaBbCc D aaBbCC, AabbCc, AaBbCc Câu 28: Ở loài thực vật, xét cặp gen Aa nằm nhiễm sắc thể thường, alen có chiều dài 0,4080 Alen A có số nuclêôtit loại X chiếm 30%, alen a có 3240 liên kết hyđrô Do xử lý đột biến tạo thành thể dị bội 2n + có số lượng nuclêôtit loại A G 1320 2280 Kiểu gen thể dị bội A Aaa B AAA C AAa D aaa Câu 29: Một số ruồi giấm có đột biến làm cho chúng bị run rẩy Những ruồi giấm gọi “ruồi run” Có phép lai đây: P: (đực) ruồi run x (cái) ruồi bình thường F1: Tất ruồi đực bình thường, tất ruồi ruồi run F2: 136 ruồi đực ruồi run, 131 ruồi đực bình thường, 132 ruồi ruồi run, 137 ruồi bình thường Kiểu di truyền giúp giải thích tốt cho gen run rẩy? A Trội nằm NST thường lặn liên kết với NST X B Lặn nằm NST thường 124 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 C Trội liên kết với NST X D Trội liên kết với NST Y Câu 30: Lai dòng chủng hoa đỏ hoa trắng, người ta thu đồng loạt hoa đỏ Để kết luận hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng phải có thêm điều kiện Điều kiện không đúng? A Các gen tác động qua lại quy định màu hoa B Tính trạng màu sắc hoa gen quy định C Nếu F2 thu tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng D Nếu lai phân tích F1 thu tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng m Co hi eT xD Bo Câu 31: Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng Khi thu hoạch, thống kê quần thể, người ta thu loại kiểu hình khác kiểu hình hạt dài trắng chiếm tỷ lệ 4%, biết tỷ lệ hạt tròn, trắng khác tỷ lệ hạt dài, đỏ Tỷ lệ kiểu hình hạt tròn, đỏ đồng hợp quần thể A 54% B 1% C 9% D 63% Câu 32: Cho P: AaBbDd x AabbDd, biết gen quy định tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn, gen phân li độc lập Tỉ lệ có kiểu hình lặn tính trạng bao nhiêu? A 9/64 B 7/32 Câu 33: Cho quy luật di truyền sau đây: C 5/32 D 1/4 Quy luật phân li Quy luật phân li độc lập Quy luật tương tác gen Quy luật liên kết gen Quy luật hoán vị gen Các quy luật di truyền phản ánh tượng kiểu hình có tổ hợp lại tính trạng đời bố mẹ? A 1,2,4,5 B 2, 4,5 C 2, D 2,3,5 Câu 34: Trong phép lai phân tích thu kết 42 tròn, hoa vàng; 108 tròn, hoa trắng; 258 dài, hoa vàng; 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định Kiểu gen bố mẹ phép lai phân tích A Bb x bb, hoán vị gen với tần số 28% 125 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 bb, hoán vị gen với tần số 28% B Bb x C Bb x bb, liên kết gen hoàn toàn D Bb x bb, liên kết gen hoàn toàn Câu 35: Tỉ lệ phân li kiểu hình : : : xuất phép lai thuộc quy luật di truyền sau đây? A Quy luật phân li độc lập B Quy luật tương tác gen C Quy luât phân li gen D Quy luật liên kết gen hoán vị m Co hi eT xD Bo Câu 36: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền NST giới tính Y : • không phân biệt gen trội hay gen lặn B di truyền giới dị giao tử C biểu đực D di truyền theo dòng bố Câu 37: Lai phân tích phép lai: A Giữa thể mang KH trội chưa biết KG với thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen B Giữa thể chủng khác cặp tính trạng tương phản C Giữa thể mang KH trội chưa biết KG với thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen D Giữa thể có tính trạng tương phản Câu 38 : Luật Hôn nhân gia đình cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng đời) kết hôn với xuất hiện tượng A Sức sống kém, dễ chết non B Dễ mắc bệnh tật di truyền C Thoái hóa giống D Trí tuệ phát triển Câu 39 : Nhận định quần thể tự phối không đúng? A Phân hóa thành dòng có kiểu gen khác B Thành phần kiểu gen quần thể có xu hướng thay đổi theo hướng tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử C Tự phối kiểu gen đồng hợp giống cho hệ cháu giống hệ ban đầu 126 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 D Thành phần kiểu gen quần thể có xu hướng thay đổi theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử Câu 40 Ở loài động vật, quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa 10%, lại kiểu gen AA Aa Sau hệ tự phối tỉ lệ cá thể dị hợp quần thể lại 1.875% Hãy xác định cấu trúc ban đầu quần thể nói A 0.3AA + 0.6Aa + 0.1aa = =1 C 0.0375AA + 0.8625 Aa + 0.1aa B 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa = =1 D 0.8625AA + 0.0375 Aa + 0.1aa m Co hi eT xD Bo Câu 41: Cho thành tựu sau: • Tạo chủng vi khuẩn E Coli sản xuất insulin người • Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao • Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia • Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β-carôten (tiền vitamin A) hạt • Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tất gen • Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa • Tạo giống pomato từ khoai tây cà chua Các thành tựu tạo từ ứng dụng công nghệ tế bào A (1), (3), (6) B (5), (7) C (1), (2), (4), (6), (7) D (3), (4), (5) Câu 42: Để tạo động vật chuyển gen, người ta thường dùng phương pháp vi tiêm để tiêm gen vào hợp tử, sau hợp tử phát triển thành phôi, chuyển phôi vào tử cung cái, việc tiêm gen vào hợp tử thực khi: A Tinh trùng ban đầu thụ tinh với trứng B Hợp tử phát triển thành phôi C Nhân tinh trùng vào trứng chưa hòa hợp với nhân trứng D Hợp tử ban đầu phát triển thành phôi Câu 43: Người ta tiến hành nuôi hạt phấn có kiểu gen AabbDDEeGg thành dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa để tạo dòng chủng Theo lí thuyết, trình tạo tối đa dòng có kiểu gen khác nhau? A 32 B C 16 D Câu 44: Bằng phương pháp tế bào học người ta phát tật, bệnh, hội chứng di truyền người? 127 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 (1) Hội chứng Tơcnơ (2) Hội chứng AIDS (6) Hội chứng Đao (7) Bệnh ung thư máu (3) Bệnh máu khó đông (8) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (4) Bệnh bạch tạng (5) Hội chứng Claiphenter (9) Tật có túm lông vành tai (10)Bệnh phenylketo niệu Phương án A (1), (5), (6), (7) C (1), (5), (6), (9), (10) B (1), (3), (5), (7), (8), (10) D (2), (3), (4), (7), (8) m Co hi eT xD Bo Câu 45: Cho sơ đồ phả ̣ sau Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh A B C D Câu 46: Tài nguyên tài nguyên tái sinh A lượng mặt trời gió B sinh vật C Đất D khoáng sản Câu 47:: Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn A sinh vật tiêu thụ cấp II B sinh vật sản xuất C sinh vật phân hủy D sinh vật tiêu thụ cấp I 128 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 Câu 48: Một đứa trẻ sinh xác định bị hội chứng Đao Phát biểu sau chắn đúng? A Bố bị đột biến trình tạo giao tử B Đột biến xảy trình giảm phân mẹ C Tế bào sinh dưỡng đứa trẻ nói có chứa 47 nhiễm sắc thể D Đứa trẻ nói thể dị bội nhiễm Câu 49: Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribôxôm hoạt động Các ribôxôm gọi A pôlinuclêôtit B pôlinuclêôxôm m Co hi eT xD Bo C pôliribôxôm D Pôlipeptit Câu 50: Ở người, yếu tố xem nguyên nhân góp phần làm tăng xuất bệnh di truyền trẻ sinh A trứng chậm thụ tinh sau rụng B người mẹ sinh tuổi cao (ngoài 35 tuổi) C trẻ suy dinh dưỡng sau sinh D ba yếu tố 129 Download tài liệu đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com [...]... → F2 thu đợc 9 A-B- 3 A-bb 3 aaB1 aabb Lông trắng Lông trắng Lông đen Lông trắng Quy ước: A át chế, quy định màu trắng a không át chế không quy định màu B quy định màu đen b quy định màu trắng Kiểu hình: 13 trắng: 3 đen - Xét tính trạng hình dạng lông: lông quăn: lông thẳng = 3: 1 đây là tỉ lệ của quy luật phân li - Quy ước: D quy định lông quăn d quy định lông thẳng Sơ đồ lai: Dd x Dd F2 : 3D- : 1dd... quăn, cho F1 giao phối với nhau F2 thu được tỉ lệ kiểu hình: 12 lông trắng, quăn 32 Download tài liệu và đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 3 lông đen thẳng 1 lông trắng thẳng Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và viết sơ đồ lai từ P → F2 Phép lai 2: Cho nòi chim lông, trắng giao phối với nòi chim lông trắng quăn... lông trắng ngắn lai với chuột thuần thủng lông trắng dài, thu được F1 đồng loạt gồm các cặp gen dị hợp là chuột lông trắng dài Cho chuột F1 đó lai với chuột cái có kiểu hình lông nâu dài được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ - 4 Lông trắng dài - 1 Lông trắng ngắn 31 Download tài liệu và đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 - 2 Lông... = 5%, đây là giao tử hoán vị gen, có 4 loại giao tử có gen hoán vị nên tần số hoán vị bằng 20% Sơ đồ lai: F1 : XAD Xad Bb x XadY bb Fa : (phù hợp với tỉ lệ đề bài) 4 Vừa liên kết giới tính vừa trội không hoàn toàn 25 Download tài liệu và đề thi miễn phí tại: http://boxdethi.com Tác giả: Trần Thị Hiền Email: Hiencarotran@gmail.com SDT: 01642860158 Bài toán: Bộ lông mèo cái hoặc mèo đực đều có thể màu... phối với nòi chim lông trắng quăn F1 thu được toàn chim lông trắng quăn Cho F1 giao phối với nhau F2 thu được tỉ lệ kiêu hình 4 lông trắng thẳng 9 lông trăng quăn 3 lông đen quăn Hãy xác định đặc điểm di truyền màu lông và hình dạng lông của các nòi chim đem m Co hi eT xD Bo giao phối ở thế hệ P và viết sơ đồ lai từ P → F2 Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân Tóm tắt cách giải Phép lai... với m cặp nhiễm sắc sắc thể thể Không xảy ra trao đổi Cho tối đa 2 loại giao tử Cho tối đa 2m loại giao chéo tử Nếu là trao đổi chéo đơn Cho tối đa 4 loại giao tử tại một điểm Cho tối đa: 4m giao tử Cho tối đa 6 loại giao tử Cho tối đa 6m loại giao tử m Co hi eT xD Bo Nếu là trao đổi chéo đơn tại 2 điểm Nếu đồng thời xảy ra 2 Cho tối đa 8 loại giao tử Cho tối đa 8m loại giao trao đổi chéo đơn, trao đổi... P: BB F1 : F2: x bb Bb KG: KH 12 lông trắng, quăn m Co hi eT xD Bo 3 lông đen thẳng 1 lông trắng thẳng Phép lai 2: Tỉ lệ trắng : đen là 13 : 3 Đây là tỉ lệ của quy luật tương tác át chế F1 dị hợp 2 cặp gen AaBb Sơ đồ lai: AaBb x AaBb → F2 thu được 9 A-B- Lông trắng 3 A-bb Lông trắng 3 aaB1 aabb Lông đen Lông trắng Quy ước A át chế, quy định màu trắng a không át chế không quy định màu B quy định màu đen... chuột lông trắng dài Cho các chuột F1 giao phối với chuột có kiểu gen cha biết được F2 như sau: - 62,5% chuột lông trắng dài - 18,75% chuột lông trắng ngắn - 12,5% chuột lông nâu dài - 2,5% chuột lông nâu ngắn 1 Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai từ P→F2 2 Nếu F1 lai phân tích và thu được tỉ lệ kiểu hình là: - 47,5% chuột lông trắng dài m Co hi eT xD Bo - 27,5% chuột lông trắng ngắn - 2,5% chuột lông... aaBLông nâu 1 aabb Lông trắng Quy ước A át chế, quy định màu lông trắng AaBb a không át chế, không quy định màu B quy định màu nâu b quy định màu trắng - Xét tính trạng kích thớc lông dài : ngắn = 3:1 Vì do 1 cặp gen quy định nên tỉ lệ này phù hợp với quy luật phân li Quy ước: D quy định lông dài d quy định lông ngắn Sơ đồ lai : Dd x Dd F2 3D- : 1dd (3 dài : 1ngắn) 36 Download tài liệu và đề thi miễn phí... (cây) Đáp án D b Đề bài cho biết tần số hoán vị:f Phương pháp quen thuộc để giải bài tập này là từ tần số hoán vị học sinh viết được sơ đồ lai Từ sơ đồ lai xác định được tất cả tỷ lệ kiểu hình ở đời con Tuy nhiên cách làm này sẽ lãng phí thời gian và dễ nhầm lẫn Thay vì phải viết sơ đồ lai, học sinh có thể làm theo những bước sau đơn giản hơn rất nhiều - Tính tỷ lệ giao tử hoán vị, giao tử liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn sinh học, Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn sinh học, Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn sinh học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay