Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại thành phố hồ chí minh

134 328 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:51

Xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều thương hiệu bằng chính nỗ lực của mình đã chiếm được tình cảm của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tạo dựng một thương hiệu riêng, đáng tin cậy. Một trong những lý do đó là các doanh nghiệp chưa nắm bắt được tầm quan trọng của giá trị thương hiệu trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNHMARKETING - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BĂNG KEO SÀI GÒN ÁNH DƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH .xiii TÓM TẮT LUẬN VĂN xiv CHƯƠNG - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Thương hiệu sản phẩm 2.1.2 Giá trị thương hiệu 2.1.3 Các thành phần giá trị thương hiệu .11 2.1.3.1 Nhận biết thương hiệu .11 2.1.3.2 Liên tưởng thương hiệu 11 2.1.3.3 Chất lượng cảm nhận 12 2.1.3.4 Lòng trung thành 12 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐÃ THỰC HIỆN .13 2.2.1 Các nghiên cứu nước 13 2.2.1.1 Mô hình giá trị thương hiệu Aaker (1991) 13 2.2.1.2 Mô hình giá trị thương hiệu Keller (2003) 14 2.2.1.3 Mô hình giá trị thương hiệu Lassar cộng ( 1995 ) 15 2.2.2 Các nghiên cứu nước .16 2.2.2.1 Mô hình giá trị thương hiệu Nguyễn Đình Thọ & tác giả 2002 16 2.2.2.2 Mô hình nghiên cứu giá trị thương hiệu nước giải khát Lê Đăng Lăng (2014) 18 2.2.2.3 Mô hình nghiên cứu giá trị thương hiệu theo quan điểm Nguyễn Trường Sơn Trần Trung Vinh (2011) 19 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG - THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 3.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 29 3.1.1.Thiết kế thang đo 30 3.1.1.1 Thang đo giá trị thương hiệu 30 3.1.1.2 Thang đo nhận biết thương hiệu .31 3.1.1.3 Thang đo liên tưởng thương hiệu 31 3.1.1.4 Thang đo chất lượng cảm nhận 32 3.1.1.5 Thang đo lòng trung thành 33 3.1.2 Điều chỉnh thang đo 33 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 36 3.2.1 Nghiên cứu định lượng sơ 36 3.2.2 Nghiên cứu định lượng thức 37 3.2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 3.2.2.2 Kích thước mẫu .37 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi thang đo 37 3.2.4 Phương pháp thu thập thông tin 38 3.2.5 Xác định mẫu nghiên cứu 38 3.2.6 Các bước phân tích liệu 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .41 4.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SÀI GÕN ÁNH DƯƠNG 41 4.1.1 Tổng quan công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dương .41 4.1.2 Thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương .42 4.1.3 Khả cung cấp băng keo Adstick thị trường .42 4.2 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 43 4.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .44 4.3.1 Kiểm định thang đo Cronbach Alpha lần 44 4.3.1.1 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha thành phần giá trị thương hiệu 45 4.3.1.2 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha thang đo giá trị thương hiệu 48 4.3.2 Kiểm định thang đo Cronbach's Alpha lần 49 4.3.3 Kiểm định thang đo thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA 53 4.3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo thành phần giá trị thương hiệu 54 4.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo giá trị thương hiệu 57 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 59 4.4.1 Phân tích tương quan 59 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 61 4.4.2.1 Xác định biến độc lập biến phụ thuộc 61 4.4.2.2 Hồi quy tuyến tính bội 61 4.4.2.3 Kiểm định giả định hồi quy 64 4.4.2.4 Đánh giá độ phù hợp, kiểm định độ phù hợp mô hình xem xét tượng đa cộng tuyến 65 4.4.2.5 Phương trình hồi quy tuyến tính bội 66 4.4.2.6 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 67 4.4.2.7 Tổng kết kết kiểm định giả thuyết 67 4.5 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU .68 4.5.1 Kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thương hiệu nhóm tuổi khác 70 4.5.2 Kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thương hiệu nhóm đối tượng khách hàng khác 70 4.5.3 Kiểm định khác biệt đánh giá trị thương hiệu thành phần giá trị thương hiệu Nam Nữ 72 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 75 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 75 5.1.1 Kết nghiên cứu 75 5.1.2.1 Giải pháp nhận biết thương hiệu 76 5.1.2.2 Giải pháp liên tưởng thương hiệu 78 5.1.2.3 Giải pháp chất lượng cảm nhận 79 5.1.2.4 Giải pháp trung thành thương hiệu 79 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .80 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC : DÀN BÀI THẢO LUẬN ( NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ) i PHỤ LỤC : KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH vi PHỤ LỤC : DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA .viii PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ix PHỤ LỤC : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯƠNG SƠ BỘ xiii PHỤ LỤC : THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU .xvii PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN xviii PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN .xxi PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN xxiii PHỤ LỤC 10 : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN xxvi PHỤ LỤC 11 - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH HỒI QUY xxx PHỤ LỤC 12 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ GIỚI TÍNH .xxxii PHỤ LỤC 13 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG .xxxiii PHỤ LỤC 14 : KIỂM ĐỊNH ANOVA NHÓM TUỔI KHÁCH HÀNG xxxiv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AA : Liên tưởng cảm nhận BA : Nhận biết thương hiệu BL : Lòng trung thành BE: Giá trị thương hiệu PQ : Chất lượng cảm nhận TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Các thành phần giá trị thương hiệu nghiên cứu trước 18 Bảng 2.2 : Bảng tổng hợp biến nghiên cứu 26 Bảng 2.3 : Bảng tổng hợp giả thiết nghiên cứu 27 Bảng 3.1 : Các bước nghiên cứu đề tài 27 Bảng 4.1 :Thống kê mẫu nghiên cứu giới tính khách hàng 43 Bảng 4.2 : Thống kê mẫu nghiên cứu nhóm tuổi khách hàng 44 Bảng 4.3 :Thống kê mẫu nghiên cứu nhóm đối tượng khách hàng 44 Bảng 4.4 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố nhận biết thương hiệu 45 Bảng 4.5 :Hệ số Cronbach Alpha nhân tố liên tưởng thương hiệu 46 Bảng 4.6 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố chất lượng cảm nhận 47 Bảng 4.7 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố trung thành thương hiệu 48 Bảng 4.8 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo giá trị thương hiệu 49 Bảng 4.9 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo nhận biết thương hiệu lần 50 Bảng 4.10 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo liên tưởng thương hiệu lần 51 Bảng 4.11 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo chất lượng cảm nhận lần 51 Bảng 4.12 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo lòng trung thành thương hiệu lần 52 Bảng 4.13 : Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ 54 Bảng 4.14 : Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ hai 56 Bảng 4.15 : Kết phân tích nhân tố EFA thang đo giá trị thương hiệu 58 Bảng 4.16 : Ma trận tương quan khái niệm nghiên cứu 59 Bảng 4.17 : Kết phân tích hồi quy bội 63 Bảng 4.18 : Kết kiểm định giả thuyết 68 Bảng 4.17 Kiểm định đồng phương sai theo nhóm tuổi 70 BL1 BL2 BL3 BL4 10.47 10.51 10.60 10.32 3.540 3.652 3.577 4.505 513 582 557 262 597 556 568 746 NHÂN TỐ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU - OBE Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a 0 Cases Excluded Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 764 BE1 BE2 BE3 BE4 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Item Deleted Deleted 10.06 3.807 479 757 10.16 3.509 640 664 10.27 3.977 539 721 10.15 3.785 606 686 PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN NHÂN TỐ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU - BA Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a 0 Cases Excluded Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 691 BA1 BA2 BA3 BA4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.45 3.668 465 633 10.61 3.253 556 572 10.22 3.792 385 682 10.53 3.457 497 612 NHÂN TỐ LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU - AA Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a 0 Cases Excluded Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 782 AA1 AA2 AA3 AA4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 9.93 4.922 547 750 9.46 5.319 498 772 10.02 4.304 698 668 9.92 4.666 615 715 NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN - PQ Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 0 Cases Excludeda Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 PQ1 PQ2 PQ3 PQ5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.35 3.787 678 745 10.37 4.279 583 790 10.39 4.183 569 796 10.41 3.534 711 728 NHÂN TỐ TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU - BL Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a 0 Cases Excluded Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 BL1 BL2 BL3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.82 2.166 555 687 6.87 2.337 596 639 6.95 2.265 572 663 PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square df Bartlett's Test of Sphericity Sig BA1 BA2 BA3 BA4 AA1 AA2 AA3 AA4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ5 BL1 BL2 BL3 1196.9 Communalities Initial Extraction 1.000 486 1.000 772 1.000 367 1.000 577 1.000 611 1.000 517 1.000 727 1.000 646 1.000 699 1.000 563 1.000 566 1.000 743 1.000 700 1.000 711 1.000 629 Total Vari ance Expl aine d Component Initial Eigenvalues Total 5.416 1.479 1.332 1.087 827 777 % of Variance 36.109 9.862 8.880 7.247 5.517 5.179 Cumulative % 36.109 45.971 54.851 62.098 67.614 72.793 Extraction Sums of S Loadings % of Total Variance 5.416 36.109 1.479 9.862 1.332 8.880 1.087 7.247 10 11 12 13 14 15 721 630 569 514 451 350 314 286 246 BA4 BL3 BA3 PQ3 BL1 BL2 BA1 AA2 AA1 BA2 Explained Component 10 11 12 13 14 15 Co mpo nent Mat rixa PQ5 AA3 PQ1 AA4 PQ2 697 697 681 664 627 616 613 594 582 549 546 519 512 518 550 -.529 -.568 AA3 AA1 AA4 AA2 BA3 PQ5 PQ1 PQ3 PQ2 BL2 BL1 BL3 BA2 BA4 BA1 Rotated Component Matrixa Component 769 758 718 689 803 783 718 693 794 789 702 855 666 586 Component Transformation Matrix Component 552 569 420 -.775 107 532 293 -.813 414 098 067 607 443 324 287 -.785 PHỤ LỤC 10 : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity of Approx Chi-Square df Sig .822 1121.94 91 000 Comm unaliti es BA1 BA2 BA4 AA1 AA2 AA3 AA4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ5 BL1 BL2 BL3 Total Varia nce Expl ained Initial Eigenvalues Component Total Initial Extraction 1.000 481 1.000 773 1.000 591 1.000 601 1.000 523 1.000 741 1.000 659 1.000 702 1.000 569 1.000 565 1.000 746 1.000 701 1.000 710 1.000 639 5.109 1.473 1.330 1.087 801 % of Variance 36.495 10.523 9.504 7.762 5.719 Cumulative % 36.495 47.018 56.521 64.283 70.002 Extraction Sums of S Loadings Total C % of Variance 5.109 36.495 1.473 10.523 1.330 9.504 1.087 7.762 10 11 12 13 14 722 669 620 519 474 351 314 286 247 Explained Component 10 11 12 13 14 nt Matrix BA1 AA2 AA1 BA2 514 510 507 551 -.527 -.569 PQ5 PQ1 PQ3 PQ2 AA3 AA1 AA4 AA2 BL2 BL1 BL3 BA2 BA4 BA1 Rotated Component Matrixa Component 806 785 719 695 771 749 720 691 795 791 703 856 673 578 Component Transformation Matrix Component 581 529 430 076 -.783 529 -.808 314 409 066 097 606 445 318 286 -.787 Factor Analysis OBE KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig BE1 BE2 BE3 BE4 Communalities Initial Extraction 1.000 470 1.000 667 1.000 571 1.000 652 712 237.959 000 Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total Cumulative Total Cumulative % of % of % % Variance Variance 2.360 59.007 59.007 2.360 59.007 59.007 799 19.979 78.986 459 11.476 90.462 382 9.538 100.000 Component Matrixa Component BE2 817 BE4 808 BE3 756 BE1 686 PHỤ LỤC 11 - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH HỒI QUY Phân tích tương quan Correlations QBE BA AA PQ BL ** ** ** Pearson Correlation 515 597 699 524** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 BE N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 515 398 453 456** 000 000 000 000 BA Sig (2-tailed) N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 597 398 466 380** 000 000 000 000 AA Sig (2-tailed) N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 699 453 466 421** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 PQ N 218 218 218 218 218 Pearson Correlation 524** 456** 380** 421** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 BL N 218 218 218 218 218 Kết kiểm định hồi quy Variables Entered/Removeda Model R 793a R Square 629 Model Regression Residual Total Model (Constant) BA AA Model Variables Entered b Model Summary Adjusted R Std Error of the Square Estimate 622 38329 ANOVAa Sum of Squares df 52.960 31.293 213 84.253 217 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Beta Std Error 169 176 121 048 126 243 044 275 Durbin-Watson 1.604 Mean Square 13.240 147 t Sig .959 2.499 5.580 339 013 000 F 90.120 Sig .000b Collinearity Statistics Tolerance 687 719 PQ BL 426 156 050 044 439 178 8.598 3.593 000 000 669 714 Coefficientsa Model Collinearity Statistics VIF (Constant) BA AA PQ BL 1.455 1.391 1.494 1.400 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) BA AA 4.917 1.000 00 00 00 027 13.494 01 06 75 022 15.097 13 15 17 018 16.376 10 75 06 016 17.270 76 05 01 Model Collinearity Diagnosticsa Dimension PQ 00 01 11 36 52 Variance Proportions BL 00 30 68 02 00 BE PHỤ LỤC 12 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ GIỚI TÍNH Group Statistics GENDER N Mean Std Deviation Std Error Mean NAM 91 3.5165 65702 06887 NU 127 3.2933 58256 05169 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig BE Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.351 246 t-test for Equality of Means t df 2.644 216 2.592 179.316 Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Std Error Difference Difference BE Equal variances assumed Equal variances not assumed 95% Confidence Interval of the Difference Lower 009 22318 08442 05678 010 22318 08612 05325 PHỤ LỤC 13 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG Group Statistics CUS N Mean Std Deviation Std Error Mean khach hang doanh nghiep 148 3.4916 62842 05166 BE khach hang ca nhan 70 3.1643 55313 06611 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig B E Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.897 170 t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) 3.727 216 000 32727 08782 15418 50036 000 32727 08390 16151 49302 3.901 152.318 Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper PHỤ LỤC 14 : KIỂM ĐỊNH ANOVA NHÓM TUỔI KHÁCH HÀNG Test of Homogeneity of Variances BE Levene Statistic df1 df2 Sig .834 214 476 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total BE df Mean Square F Sig 1.063 366 1.237 412 83.015 84.253 214 217 388 [...]... định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài gòn Ánh Dương Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị cho việc xây dựng và quảng bá thương hiệu đạt hiệu quả hơn + Mục tiêu cụ thể : Khám phá các yếu tố chính tác động đến giá trị thương hiệu băng keo cuộn do Công ty Sài Gòn Ánh Dương sản xuất Xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương. .. TNHH Sài Gòn Ánh Dương, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : "Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị băng keo Sài Gòn Ánh Dương tại TP Hồ Chí Minh" nhằm góp phần hỗ trợ cho phòng Marketing Công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dương nói riêng, và các nhà quản lý trong ngành băng keo tại TP .Hồ Chí Minh nói chung hiểu biết rõ hơn về giá trị thương hiệu băng keo cuộn, nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của các yếu tố. .. yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương, đồng thời đo lường sự tác động của các yếu tố này đến giá trị thương hiệu Dựa vào đó, các nhà quản trị của doanh nghiệp có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu băng keo một cách hiệu quả hơn và phù hợp hơn đối với thị trường Việt Nam 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY Về các nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu. .. nhân tố khám phá EFA, thông qua các phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS nhằm khẳng định lại các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo cuộn Sài Gòn Ánh Dương, cũng như giá trị và độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết Bên cạnh đó, nghiên cứu còn dùng phân tích hồi quy để do lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương Các. .. bày, các biến nghiên cứu được mã hóa Để tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương, thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến được kiểm định thông qua hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, thông qua các phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS Mục đích của việc làm này nhằm khẳng định lại các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo. .. thương hiệu băng keo cuộn và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu băng keo cuộn do Công ty Sài Gòn Ánh Dương sản xuất.Từ đó đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương Dựa trên cơ sở lý thuyết về giá trị thương hiệu và thang đo lường đã có, tôi đưa ra mô hình lý thuyết cùng với các thang đo lường các biến nghiên cứu trong mô hình Nghiên... đã xác định hai yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu là nhận biết thương hiệu và hình ảnh thương hiệu Tuy nhiên hai yếu tố này đều bao gồm nhiều yếu tố khác như: sức mạnh thương hiệu, đồng hành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu Trong đó đồng hành thương hiệu lại bao gồm nhiều yếu tố con khác như: thuộc tính, lợi ích, thái độ….và trong các yếu tố con này lại bao gồm nhiều yếu tố con khác gây khó... Nguyễn Đình Thọ và cộng sự (2002) đã xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam Giá trị thương hiệu của Nguyễn Đình Thọ (2002), gồm các yếu tố: Nhận biết thương hiệu; Chất lượng cảm nhận; Lòng đam mê thương hiệu; Thái độ chiêu thị Trong đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu và đo lường chúng trong thị trường hàng tiêu dùng... lường các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dương được nhận đị kinh tế đang phát triển như Việ phù hợp để áp dụng cho những nước có nền chung t Giá trị thương hiệu là một khái niệm đa thành phần Do đó đã có rất nhiều cách để xây dựng giá trị thương hiệu Điều này cho thấy rằng giá trị thương hiệu là một khái niệm phức tạp, và hiện nay chưa có sự thống nhất cao về các thành. .. hiệu, làm cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu sau này - Ý NGHĨA THỰC TIỄN Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá giá trị thương hiệu băng keo Adstick và khám phá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị thương hiệu băng keo cuộn Từ đó giúp Công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dương xây dựng chương trình marketing quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả hơn làm tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại thành phố hồ chí minh, Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại thành phố hồ chí minh, Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại thành phố hồ chí minh, CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Bảng 2.1 : Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trong những nghiên cứu trước đây, CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, 1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH, 2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG, CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, - BA : Kết quả kiểm định sau khi loại BA5, BE = β0 + β1*BA + β2*AA + β3*PQ + β4*BL + ei (4.1), Đồ thị 4.1 Đồ thị phân tán phần dư, + Hiện tượng đa cộng tuyến, Bảng 4.19 : Kiểm định sự khác biệt trong đánh giá về giá trị thương hiệu giữa các nhóm tuổi khác nhau, 1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, + Nội dung hàm ý quản trị, 2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO, Danh mục tài liệu tiếng Anh, Phần IV: Khẳng định lại các yếu tố gắn kết với tổ chức, C. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO BẢNG HỎI, C2. Tên sản phẩm băng keo của Sài Gòn Ánh Dương mà Anh/Chị từng sử dụng là gì ?, PHẦN II : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BĂNG KEO SÀI GÕN ÁNH DƯƠNG ., B3. Đối tượng khách hàng :, PHỤ LỤC 5 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯƠNG SƠ BỘ, NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN - PQ, PHỤ LỤC 11 - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH HỒI QUY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay