de kt chương nito so 1

3 164 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:48

Câu 1: Phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng.A. 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2B. 2NaNO3 2NaNO2 +O2C. Zn(NO3)2 Zn +2NO2 + O2 D. 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ NH3 có tính khử. 1) 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 2) 4NH3 + 3O2  2 N2 + 6H2O 3) 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl 4) NH3 + HCl  NH4Cl A. (1),(2),(4).B. (1).C. (1),(4).D. (2),(3) ………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… ……
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt chương nito so 1, de kt chương nito so 1, de kt chương nito so 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay