Phân tích hệ thống quản lý thông tin

66 588 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:29

việc đưa máy tính vào quản lý trường là nhu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những nhược điểm nói trên của phương pháp xử lý bằng tay, đồng thời nó có thể giúp việc xử lý chính xác và nhanh gọn. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng các máy tính đơn thì sẽ dẫn đến khuyết điểm dữ liệu không được nhất quán, do vậy không thể đáp ứng đủ nhu cầu và dữ liệu trên các máy tính đơn tại các phòng ban không đáp ứng tính tức thời. Khảo sát hệ thống phân tích trạng hệ thống: Khảo sát hệ thống: Trường ĐH sở đào tạo bậc đại học, sau đại học chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực khác như: tin học, toán học, vật lý, hóa học, hải dương học… Mỗi năm trường cần tuyển sinh lượng lớn sinh viên học viên từ khắp nơi nước vào khoa, ngành, môn… số nhân viên giảng viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy quản lý trường Toàn trường có Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đảng Ủy, Hội đồng khoa học kỹ thuật, khoa, ngành, phòng thí nghiệm, môn trực thuộc…Vì cần chương trình quản lý để giúp cho Ban giám hiệu, Ban chấp hành, trưởng khoa ngành, trưởng phòng… dễ dàng quản lý danh thông tin sinh viên, học viên, nhân viên hoạt động, thiết bị trường Các hoạt động thông thường trường bao gồm kiểm tra danh sách sinh viên (sinh viên sinh viên tốt nghiệp), học viên, nhân viên, kiểm tra sổ sách thu chi, kiểm tra hóa đơn, quản lý sở vật chất, xếp lịch học, lịch thi hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… Việc quản lý công việc trường phân cấp theo chức vụ, phận sau:  Hiệu trưởng: người chịu trách nhiệm trước trường Bộ giáo dục hoạt động giảng dạy kế hoạch tương lai trường người định cao công việc trường  Hiệu phó: người thay Hiệu trưởng định vấn đề trường Hiệu trưởng vắng  Ban chấp hành Đảng Ủy: có nhiệm vụ quản lý kiểm tra Đảng viên trường  Hội đồng khoa học kỹ thuật: có nhiệm vụ thẩm tra quản lý đồ án khoa học khoa, ngành, môn nghiên cứu  Bộ phận văn phòng: quản lý thông tin sinh viên, nhân viên, học viên…  Bộ phận kỹ thuật: quản lý thiết bị máy móc thiết bị phòng thí nghiệm có nhiệm vụ sửa chữa, thay thiết bị hư hỏng  Bộ phận kế toán: có nhiệm vụ tính toán, cân đối thu chi trường  Đoàn thể: có nhiệm vụ quản lý chi hội, chi Đoàn tổ chức hoạt động trường Các sai sót thông tin sinh viên, học viên nhân viên; việc mát, hư hỏng thiết bị có vấn đề phát sinh việc tổ chức hội nghị, hoạt động trường người liên quan phát nhờ phân công rạch ròi người, phận nhờ vào số liệu, hồ sơ mà ban ngành báo cáo lên Ban giám hiệu Mỗi nhân viên ban ngành tùy theo nhiệm vụ báo cáo liên quan đến công việc, không xen vào công việc người khác Phân tích trạng hệ thống: Sau cụ thể công việc thực trường ĐH : a Thêm người Để nhập thêm người mới, trường có hệ thống xác định nhận liệu từ khoa, ngành, phòng ban để xác định phòng ban thiếu người để tuyển thêm người sinh viên học viên tuyển sinh thuộc khoa hay môn Người vào trường phân loại, cấp phát mã số phân ban ngành, phòng ban (đối với nhân viên) khoa (đối với sinh viên, học viên) Các báo cáo liên quan đến việc thêm người thể qua hợp đồng (nhân viên) biên lai thu học phí (sinh viên) theo mẫu cho sẵn b Xóa người Bộ phận văn phòng xác định xem nhân viên hết hạn hợp đồng để lý sinh viên (học viên) hoàn thành xong chương trình học để xét tốt nghiệp Những sinh viên tốt nghiệp lưu sở liệu trường năm để sinh viên cập nhật lấy thông tin phục vụ cho việc làm học tiếp lên cao học sau Còn sinh viên học hết năm mà chưa tốt nghiệp thông tin tiếp tục lưu giữ năm để sinh viên hoàn tất việc học mình.Sau năm tất thông tin bị xóa để lưu trữ liệu c Thêm khoa xóa khoa cũ Bộ phận văn phòng xem xét nhu cầu trường xã hội để đề xuất với Ban giám hiệu mở thêm khoa ngành để đáp ứng, khoa ngành xem xét cho phù hợp với đặc thù, qui định trường việc xếp đội ngũ giảng viên, nhân viên phục vụ cho công tác giảng dạy Tương tự phận xét ngành không phù hợp với nhu cầu sinh viên đăng ký để đề xuất xóa bỏ d Nhập thải bỏ thiết bị Bộ phận kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra đồ dùng, thiết bị phòng ban khoa ngành để xem thiết bị tốt hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa, thay loại bỏ Chi tiết thiết bị hư hỏng cần sửa chữa thay phận báo lên phận kế toán để cấp kinh phí.Việc phải thực hàng ngày để tránh tình trạng thiếu thừa máy móc thiết bị gây khó khăn cho việc giảng dạy quản lý e Tổ chức quản lý kiện Đoàn thể phòng ban có nhiệm vụ liên hệ, tìm đối tác tài trợ để tổ chức kiện văn hóa, thể dục thể thao, ngày hội hướng nghiệp… nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi trường nhằm giải tỏa áp lực cho nhân viên sinh viên tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết nghề nghiêp tương lai Các hoạt động phải phù hợp với qui định pháp luật qui chế đào tạo trường f Tính toán cân đối thu chi Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên trường công lập thuộc quản lý nhà nước nên vấn đề cân đối thu chi quan trọng.Bộ phận kế toán phải tính toán đầy đủ xác khoản thu chi để báo lên quan chủ quản tạo điều kiện cho quan chủ quản có nhìn đầy đủ tình hình ngân sách trường để có kế hoạch hỗ trợ Bất sư sai lệch số dẫn đến vấn đề nghiêm trọng pháp luật gây ảnh hưởng to lớn đến ngân sách, tác động tiêu cực đấn việc dạy học Sơ đồ tổ chức trường ĐH g Hiện trạng tin học Qua tìm hiểu phương thức hoạt động trường, ta thấy công việc hàng trường thông qua nhiều giai đoạn, khối lượng công việc lớn xảy liên tục không gián đoạn, đặc biệt công tác kế toán thêm xóa liệu sinh viên nhân viên Dữ liệ biến động đòi hỏi tính xác cao Để quản lý tốt cần sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, việc lưu lại hồ sơ lặp lặp lại kiểm tra qua nhiều khâu tốn thời gian nhân lực, khó tránh khỏi sai soát liệu không hoàn toàn xác Nếu có sai sót việc tìm kiếm liệu để khắc phục khó khăn.Nếu không giải kịp dẫn đến việc nhầm lẫn liệu, gây tài sản chung cho trường, không phục vụ tốt công tác giảng dạy quản lý trường Do vậy, việc đưa máy tính vào quản lý trường nhu cầu cấp thiết nhằm khắc phục nhược điểm nói phương pháp xử lý tay, đồng thời giúp việc xử lý xác nhanh gọn Tuy nhiên, sử dụng máy tính đơn dẫn đến khuyết điểm liệu không quán, đáp ứng đủ nhu cầu liệu máy tính đơn phòng ban không đáp ứng tính tức thời Do cần đưa mạng máy tính vào để khắc phục yếu điểm nói I - Phân tích yêu cầu Yêu cầu chức a Quản lý khoa  Quản lý sinh viên Thêm xóa liệu sinh viên phù hợp với thông tin phòng đào tạo chuyển qua Sinh viên theo dõi dựa trên: mã số sinh viên,khoa, ngành, môn học, năm học… Thông tin xác nhận trưởng khoa phòng giáo vụ kiểm tra thông tin sinh viên In báo cáo theo giai đoạn qui định  Quản lý môn học Thêm xóa môn học theo yêu cầu trưởng khoa Môn học theo dõi dựa trên: mã môn học, khoa, ngành, ngày mở, ngày kết thúc, giảng viên đứng lớp…… In báo cáo b Quản lý phòng ban -  Quản lý nhân viên Thêm xóa liệu nhân viên Nhân viên theo dõi dựa trên: mã số nhân viên, phòng, ban, chức vụ …… In báo cáo   Quản lý sổ sách Quản lý việc thu chi c Quản lý thiết bị  Quản lý theo mã số thiết bị  Cập nhật thông tin thiết bị d Quản lý thư viện   Quản lý theo mã số đầu sách Cập nhật loại sách e Quản trị hệ thống liệu   Lưu trữ phục hồi liệu Kết thúc chương trình Yêu cầu phi chức Hệ thống có khả bảo mật phân quyền - Người sử dụng chương trình: đăng ký phân quyền cho người sử dụng chương trình, giúp người quản lý theo dõi kiểm soát chương trình Đổi password: người sử dụng đổi password để váo chương trình sử dụng hệ thống liệu Cần phân chia khả truy cập liệu nhập xuất cho nhóm người sử dụng để tránh việc điều chỉnh số liệu không thuộc phạm vi quản lý người sử dụng, dẫn đến việc khó kiểm soát số liệu, làm sai lệch thông tin II Phân tích hệ thống Mô hình thực thể ERD a Xác định thực thể 1) Thực thể 1: SINHVIEN Các thuộc tính: - Mã số sinh viên (MSSV): thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính mà ta phân biệt sinh viên với sinh viên khác - Tên sinh viên (TENSV): mô tả tên sinh viên - Khoa (K_HOC): xác định sinh viên thuộc khóa - Ngày sinh (NSINH) - Giới tính (GTINH) - Địa (DCHI) - Số điện thoại (SDT) - 2) Thực thể 2: NHANVIEN Các thuộc tính: Mã số nhân viên (MSNV): thuộc tính khóa để phân biệt nhân viên với nhân viên khác Tên nhân viên (TENNV): mô tả tên nhân viên Giới tính (GTINH) - Ngày sinh (NSINH) Địa (DCHI) Trình độ (TRINHDO) Số điện thoại (SDT) - 3) Thực thể 3: GIAOVIEN Các thuộc tính: Mã số giáo viên (MSGV): thuộc tính khóa để phân biệt giáo viên với giáo viên khác Tên giáo viên (TENGV) Ngày sinh (NSINH) Giới tính (GTINH) Học vị (HOCVI) Ngành (C_NGANH) Số điện thoại (SDT) - 4) Thực thể 4: HOCVIEN Các thuộc tính: Mã số học viên (MSHV): thuộc tính khóa để phân biệt học viên với học viên khác Tên học viên (TENHV) Ngày sinh (NSINH) Giới tính (GTINH) Địa (DCHI) Số điện thoại (SDT) - 5) Thực thể 5: KHOA Các thuộc tính: Mã số khoa (MSK): thuộc tính khóa để phân biệt khoa với khoa khác Tên khoa (TENK) - 6) Thực thể 6: PHONGBAN Các thuộc tính: Mã số phòng ban (MSPB): thuộc tính khóa để phân biệt phòng ban với phòng ban khác Tên phòng ban (TENPB) - 7) Thực thể 7: BOMON Các thuộc tính: Mã số môn (MSBM): thuộc tính khóa để phân biệt môn vớ ibộ môn khác Tên môn (TENBM) - 8) Thực thể 8: CHIDOAN Các thuộc tính: Mã số chi đoàn (MSCD): thuộc tính khóa để phân biệt chi đoàn với chi đoàn khác Tên chi đoàn (TENCD) - 9) Thực thể 9: MONHOC (gồm thực thể MONHOC_K - MONHOC_TT) Các thuộc tính: Mã số môn học (MSMH): thuôc tính khóa để phân biệt môn học với môn học khác Tên môn học (TENMH) Phòng học (PH_HOC) - 10) Thực thể 9: MONHOC_K Các thuộc tính: Số tín (STCHI) Học kỳ (HOCKY) - 11) Thực thể 10: MONHOC_TT Các thuộc tính: Đợt học (DOTHOC) Thời gian học (THOIGIANHOC) - 12) Thực thể 11: TRUNGTAM Các thuộc tính: Mã số trung tâm (MSTT): thuộc tính khóa để phân biệt trung tâm với trung tam khác Tên trung tâm (TENTT) - 13) Thực thể 13: HOADON Các thuộc tính: Mã số hóa đơn (MSHD): thuộc tính khóa để phân biệt hóa đơn với Ngày lập (NGAYLAP) Thành tiền (THANHTIEN) - 14) Thực thể 14: THUVIEN Các thuộc tính: Mã số thư viện (MSTV): thuộc tính khóa để phân biệt thư viện với phòng ban khác Tên thư viện (TENTV): danh mục loại sách thư viện - 15) Thực thể 16: CHUCVU Các thuộc tính: Mã số chức vụ (MSCV): thuộc tính khóa để phân biệt chức vụ với Tên chức vụ (TENCV) - 16) Thực thể 17: BANGLUONG Các thuộc tính: Mã số bảng lương (MSBL): thuộc tính khóa để phân biệt bảng lương Số tiền (STIEN) - - 17) Thực thể 18: SACH Các thuộc tính: Mã số sách (MSS): thuộc tính khóa để phân biệt sách Tên sách (TENSACH) b Mô hình ERD Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 10 i) Form quản lý chức vụ 52 Tên đối tượng Mã số giáo viên Tên giáo viên Chức vụ Mã số Chức Mã số Ngày Kiểu tượng Textbox đối Ràng buộc ký tự Textbox Textbox Textbox vụ Textbox Textbox Thêm DateTimePick er Button Xóa Button Sửa Button Lưu Button Tìm Button Đồng ý Button Hủy bỏ Button Dữ liệu Mục đích Hàm quan liên Giá trị Default Thêm phiếu Xóa phiếu Sửa phiếu Lưu phiếu Tìm phiếu Chấp nhận thông tin Hủy bỏ thông tin Them_Click( ) Xoa_Click() Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Lấy từ hệ thống 53 Sua_Click() Tim_Click() Tim_Click() Ok_Click() Cancel_Click () j) Form đăng nhập hệ thống 54 Tên đối tượng Tên đăng nhập Mật Kiểu đối Ràng buộc tượng Textbox Đăng nhập PasswordBo 0 Tạo liệu X: X.MSHD X.Lydo X.Ngay lap … Đóng table HOADON Ô xử lý xóa form Môn học Tên xử lý: Xóa Form: môn học Input: MSMH Output: Thông báo kết thực Table liên quan: MONHOC, MONHOC_K, MONHOC_TT Giải thuật: MSMH 63 n = n-1 Mở table HOADON Đọc chưa hết liệu Đọc dòng X Đóng table HOADON Ô xử lý Thêm form Bảng lương Tên xử lý: Thêm Form: Bảng lương Input: MSBL, MSNV, thuộc, ngày, số tiền Output: Thông báp kết thực Table liên quan: BANGLUONG Giải thuật: MSBL, MSNV 64 X.MSH D Xóa dòng X S Mở table HOADON Tạo mã bảng lương Kiểm tra ràng buộc Đ Thêm vào dòng X: X.MSBL X.MSNV X.Ngay X.Stien …… Đóng table HOADON V - Đánh gíá ưu khuyết: Ưu điểm: Thể số chức thỏa mãn yêu cầu đề Cấu trúc liệu giải thuật tương đối đầy đủ để từ phát triển lên sản phẩm 65 phần mềm - Khuyết điểm: Chưa hoàn chỉnh Giao diện chưa đẹp Một số chức thiếu sơ sài 66 [...]...NHANVIEN ( MSNV, TENNV, GTINH, NSINH, DCHI, TRINHDO, SDT, TENCV, BD, KT ) SINHVIEN ( MSSV, MSK, TENSV, K_HOC, NSINH, GTINH, DIACHI, SDT ) GIAOVIEN ( MSGV, MSK, TENGV, NSINH, GTINH, HOCVI, C_NGANH, SDT ) HOCVIEN ( MSHV, TENHV, DOTHOC, NSINH, GTINH, DIACHI, SDT ) MONHOC ( MSMH, TENMH, PH_HOC ) MONHOC_K ( STCHI, HOCKY ) CHITIETMONHOC_K... Default Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Nhập từ keyboard Thêm nhân viên Xóa nhân viên Sửa nhân viên Lưu nhân viên Tìm nhân viên Chấp nhận thông tin Hủy bỏ thông tin 36 Them_Click( ) Xoa_Click() Sua_Click() Tim_Click() Tim_Click() Ok_Click() Cancel_Click () ... DCHI: không cố định, không unicode TENCV: không cố định, không unicode 3.2 – Quan hệ Sinh viên SINHVIEN ( MSSV, MSK, TENSV, K_HOC, NSINH, GTINH, DIACHI, SDT ) Tên quan hệ: SINHVIEN Ngày: 15-6-2008 STT Thuộc tính Diễn giải 1 2 3 4 5 6 7 8 MSSV MSK TENSV K_HOC NSINH GTINH DIACHI SDT  Mã số sinh viên Mã số khoa Tên sinh viên Khóa học Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Số điện thoại Kiểu DL Số Byte MGT C C C C... Quan hệ Giáo viên GIAOVIEN ( MSGV, MSK, TENGV, NSINH, GTINH, HOCVI, C_NGANH, SDT ) Tên quan hệ: GIAOVIEN Ngày: 15-6-2008 STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số byte 1 2 3 4 5 6 7 Mã số giáo viên Mã số khoa Tên giáo viên Ngày sinh Giới tính Học vị Ngành C C C C C C C 10 10 30 10 10 10 30 Loại DL B B B B B B B Số điện thoại C 10 B 8 MSGV MSK TENGV NSINH GTINH HOCVI C_NGAN H SDT Tổng số   MGT Ràng buộc PK... không cố định, không unicode 3.4 – Quan hệ học viên HOCVIEN ( MSHV, TENHV, DOTHOC, NSINH, GTINH, DIACHI, SDT ) Tên quan hệ: HOCVIEN Ngày: 15-6-2008 STT Thuộc tính Diễn giải 1 MSHV Mã số học viên 2 TENHV Tên học viên 3 DOTHOC Đợt học Kiểu DL C C C 13 Số Byte MGT 10 30 10 Loại DL B B B Ràng buộc PK 4 5 6 7 NSINH GTINH DIACHI SDT   Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Số điện thoại C C C C Tổng số 10 10 30 10... trực thuộc trường 32 f) Quản lý khác Trong menu này ta có thể kiểm tra và quản lý các cơ quan khác trong trường như chi đoàn, phòng thí nghiệm, thư viện … 33 g) Help Trình trợ giúp ( Help ) và xem thông tin phần mềm 34 2 Mô tả Form a) Form quản lý Nhân viên 35 Tên đối tượng Mã nhân viên Tên nhân viên Số điện thoại Địa chỉ Kiểu đối Ràng buộc tượng Combo box 8 ký tự Giới tính Trình độ Radio button Combox... (MSCV, MSGV, NGAY) 3 Mô tả chi tiết cho các quan hệ 3.1 – Quan hệ Nhân viên NHANVIEN ( MSNV, TENNV, GTINH, NSINH, DCHI, TRINHDO, SDT, TENCV, BD, KT ) Tên quan hệ: NHANVIEN Ngày: 15-6-2008 ST T 1 Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT MSNV Mã số nhân viên C 10 Loại DL B 2 TENNV Tên nhân viên C 30 B 3 GTINH Giới tính C 10 B 4 5 NSINH DCHI Ngày sinh Địa chỉ C C 10 30 B B 11 Ràng buộc PK 6 TRINHDO Trình... 500 400 400 600 600 400 400 400 300 500 200 400 300 300 400 13900 b Tổng kết thuộc tính STT 1 2 3 4 Tên thuộc tính MSSV TENSV K_HOC NSINH Diễn giải Mã số sinh viên Tên sinh viên Khóa học Ngày sinh 5 GTINH Giới tính 6 DCHI Địa chỉ 7 SDT Số điện thoại 26 Thuộc quan hệ SINHVIEN SINHVIEN SINHVIEN SINHVIEN NHANVIEN GIAOVIEN HOCVIEN SINHVIEN NHANVIEN GIAOVIEN HOCVIEN SINHVIEN NHANVIEN GIAOVIEN HOCVIEN SINHVIEN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ thống quản lý thông tin, Phân tích hệ thống quản lý thông tin, Phân tích hệ thống quản lý thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay