(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

14 170 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:13

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Phước Hiệp NGUYỄN THỊ THU HIỀN Phản biện 1: GS.TS Lê Hồng Hạnh Phản biện 2: PGS.TS Tăng Văn Nghĩa GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ Phản biện 3: PGS.TS Đinh Ngọc Vượng WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 62 38 01 08 Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi ngày tháng năm 2014 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Có thể tìm hiểu Luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội HÀ NỘI - 2014 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Thị Thu Hiền (2011), Nhận diện đặc điểm pháp lí tranh chấp chống bán phá giá khuôn khổ WTO, Tạp chí Luật học, số 8/2011, tr 38-43 tr 24 Nguyễn Thị Thu Hiền (2012), Lịch sử hình thành phát triển pháp luật giải tranh chấp chống bán phá giá WTO, Đặc san Tạp chí Luật học giải tranh chấp thương mại quốc tế, số 10/2012, tr 24-30 Nguyễn Thị Thu Hiền (2013), Giải tranh chấp chống bán phá giá khuôn khổ WTO – nhìn từ góc độ so sánh với việc giải tranh chấp bán phá giá, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (302)/2013, tr 61-67 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài BPG WTO yêu cầu cấp bách đặt cho Việt Nam v.v., cho thấy tính cấp thiết cao, lý luận thực tiễn Trong thương mại quốc tế nay, tranh chấp chống bán việc nghiên cứu đề tài “Giải tranh chấp chống BPG phá giá (BPG) ngày trở nên phức tạp phổ biến Trước thực khuôn khổ WTO tham gia nước phát triển Việt trạng nói trên, bên cạnh việc tìm giải pháp để đối phó với Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” điều tra chống BPG thuế chống BPG nước ngoài, Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài thành viên WTO tích cực sử dụng chế thích hợp để Đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm vấn đề: lịch sử bảo vệ quyền lợi ích đáng Một hình thành, phát triển việc áp dụng pháp luật quốc tế giải chế đánh giá có hiệu DSM tranh chấp chống BPG WTO; quan niệm hành WTO WTO chống BPG, tranh chấp chống BPG pháp luật Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên quốc tế áp dụng GQTC chống BPG; nội dung vấn đề thứ 150 WTO Việc nghiên cứu pháp luật WTO, chung vấn đề cụ thể pháp luật quốc tế áp dụng yêu cầu chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động GQTC chống BPG; thực tiễn GQTC chống BPG WTO; tham gia vào việc giải tranh chấp quốc tế nhiệm vụ trọng thực tiễn tham gia số nước phát triển thực tiễn tham tâm đặt văn kiện Đảng Nhà nước Trên thực gia Việt Nam vào việc GQTC chống BPG WTO tế, tính đến hết tháng 12/2013, Việt Nam tham gia vào chín vụ Tranh chấp chống BPG chế giải tranh chấp tranh chấp chống BPG tổng số mười chín vụ kiện có tham khuôn khổ WTO vấn đề phức tạp có phạm vi gia Việt Nam WTO Qua vụ tranh chấp, Việt Nam, nghiên cứu rộng Bởi vậy, khuôn khổ hạn định số trang đối mức độ định, tham gia chủ động tích cực vào DSM với luận án, tác giả tiến hành: (1) phân tích lịch sử hình WTO Tuy nhiên, tham gia hạn chế tính thành, phát triển việc áp dụng pháp luật quốc tế giải phức tạp vụ tranh chấp chống BPG WTO tranh chấp chống BPG WTO; (2) phân tích quan niệm chế điều phối Việt Nam Thực tiễn đặt yêu hành WTO chống BPG, tranh chấp chống BPG pháp cầu cấp bách việc cần thiết phải nghiên cứu cách toàn diện luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG; (3) phân tích nội thực tiễn pháp luật áp dụng giải tranh chấp (GQTC) dung vấn đề chung vấn đề cụ thể pháp luật quốc chống BPG WTO chế điều phối hoạt động tế áp dụng GQTC chống BPG WTO, đó, tập trung quan Việt Nam nước lĩnh vực vào điểm đặc thù lĩnh vực GQTC chống BPG phạm Thực chủ trương mà Đảng đề ra, xuất phát từ thực tiễn vi vấn đề tranh chấp chống BPG giải DSB tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp chống Mặc dù có liệt kê tất phương thức GQTC khuôn khổ WTO, nhiên, tác giả chủ yếu phân tích chế GQTC chống bán phá giá DSB/WTO; (4) trình bày tổng quan thực Để thực mục đích trên, Luận án đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: tiễn GQTC WTO chống BPG, tập trung phân tích kinh nghiệm - Phân tích quan điểm chống BPG, tranh chấp chống thực tiễn tham gia vào việc GQTC WTO chống BPG ba BPG vấn đề lý luận pháp luật quốc tế áp nước Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan thực tiễn Việt Nam dụng GQTC chống BPG WTO; Phương pháp nghiên cứu đề tài - Tổng hợp, phân tích đánh giá thực tiễn GQTC chống Để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu nêu trên, Luận án sử dụng BPG WTO, sâu vào phân tích số vụ tranh chấp cụ thể nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: phương làm rõ điểm bất cập việc GQTC chống BPG pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp khuôn khổ tổ chức này; đồng thời, phân tích đánh giá thực tiếp cận hệ thống, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, tiễn tham gia Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan Việt Nam vào phương pháp thống kê, phương pháp so sánh đối chiếu, kết hợp việc GQTC chống BPG WTO, từ rút học kinh nghiên cứu lý luận với thực tiễn để đưa giải pháp cụ thể nghiệm cho Việt Nam; khả thi Trong khuôn khổ Luận án này, phương pháp so sánh - Phân tích quan điểm định hướng bản, từ đó, đề xuất phương pháp chủ đạo sử dụng hầu hết chương, đặc giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào biệt Chương tác giả tiến hành so sánh thuật ngữ có việc GQTC chống BPG WTO liên quan Tương tự, phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với Những kết nghiên cứu Luận án thực tiễn sử dụng xuyên suốt toàn nội dung - Luận án làm rõ quan niệm hành WTO luận án Phương pháp tổng hợp phân tích sử dụng “tranh chấp chống BPG”, phân biệt loại tranh chấp với “tranh phương pháp bổ trợ cho phương pháp so sánh chấp BPG” “tranh chấp chống BPG” theo pháp luật Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài quốc gia thành viên, đồng thời phân biệt ba loại tranh chấp liên quan Mục đích Luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận tới biện pháp khắc phục thương mại có mối liên hệ gần gũi với thực tiễn thông qua việc nghiên cứu cách toàn diện, có hệ thống khuôn khổ WTO, “tranh chấp chống BPG”, vấn đề liên quan tới GQTC chống BPG WTO, vị “tranh chấp chống trợ cấp” “tranh chấp tự vệ thương mại” nước phát triển làm rõ thực tiễn tham gia Đây thuật ngữ thường dễ bị nhầm lẫn trình sử nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng vào dụng, vậy, kết nghiên cứu nói góp phần làm sáng việc GQTC chống BPG, để sở đó, đề xuất giải pháp tỏ giúp phân biệt rõ ràng thuật ngữ này; nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc GQTC chống BPG khuôn khổ WTO 5 - Luận án làm rõ nội dung điểm đặc thù pháp luật quốc nguyên đơn, bị đơn hay bên thứ ba vụ tranh chấp WTO tế áp dụng GQTC chống BPG WTO so với việc giải chống BPG tranh chấp thương mại quốc tế nói chung WTO; Cấu trúc Luận án - Luận án làm rõ mối quan hệ tương tác GQTC chống Luận án bao gồm phần mở đầu, nội dung, phần kết luận, danh BPG theo pháp luật WTO GQTC BPG theo pháp luật quốc gia mục tài liệu tham khảo phần phụ lục Nội dung luận án bố thành viên; cục thành bốn chương, có kết luận chương, cụ thể: - Luận án làm rõ phạm vi đặc điểm bốn vấn đề tranh chấp chống BPG giải DSB, bao gồm tranh chấp Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Việt Nam liên quan đến đề tài Luận án thuế chống BPG thức, tranh chấp chấp thuận biện Chương 2: Những vấn đề lý luận tranh chấp chống pháp cam kết giá, tranh chấp biện pháp tạm thời, tranh chấp BPG pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG không phù hợp qui định pháp luật quốc gia WTO thành viên với nội dung Hiệp định chống BPG WTO (ADA); - Luận án nhận định xu hướng vận động phát triển pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG WTO; Chương 3: Thực tiễn GQTC WTO chống BPG tham gia nước phát triển Việt Nam Chương 4: Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc GQTC WTO chống BPG - Luận án làm sáng tỏ thực tiễn GQTC chống BPG WTO tham gia nước phát triển, tổng hợp kinh nghiệm tham gia vào việc GQTC chống BPG Ấn Độ, Trung Quốc Thái Lan, đồng thời Luận án thực NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN ÁN trạng nguyên nhân tham gia hạn chế nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng vào trình giải tranh chấp này; - Luận án, dựa sở kết phân tích đánh giá khách quan, nêu học kinh nghiệm đưa CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở CÁC NƯỚC VÀ Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước giải pháp mới, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu Ở nước, có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới vấn đề tham gia Việt Nam vào trình GQTC chống BPG WTO, GQTC chống BPG khuôn khổ WTO tham gia chủ yếu đề xuất cụ thể Việt Nam tham gia với tư cách nước phát triển Điển hình số tác giả công trình nghiên cứu nói phải kể đến: (i) J.G Merrills (2011), International Dispute Settlement, 5th ed., Cambridge University phát triển Việt Nam góc độ lý luận thực tiễn, số Press; (ii) James P Durling (2002), Matthew R Nicely, phải kể đến Luận án Tiến sĩ luật học Nghiên cứu sinh Bùi Anh Understanding the WTO Anti-Dumping Agreement: Negotiating Thủy với đề tài “Cơ chế GQTC thương mại quốc tế WTO” History and Subsequent Interpretation, Cameron May Ltd.,; (iii) Luận án Tiến sĩ luật học Nghiên cứu sinh Vũ Thị Phương Lan David Palmeter, Petros C Mavroidis (2004), Dispute settlement in với đề tài “Pháp luật chống BPG thương mại quốc tế the World Trade Organization: Practice and procedure, 2nd ed., vấn đề đặt Việt Nam” Ngoài ra, có số Cambridge: Cambridge Univ.,; (iv) Peter Van den Bossche (2008), Luận văn thạc sỹ luật học đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases đề cập tới vấn đề Bên cạnh đó, cấp độ sách chuyên khảo, có nd ed., Cambridge University Press; (v) Terence P thể nhắc đến sách (i) TS Nguyễn Vĩnh Thanh Th.s Stewart (1993), The GATT Uruguay Round: A negotiating history Lê Thị Hà (2006), Các nước phát triển với chế GQTC (1986-1992), Volume II: Commentary, Deventer: Kluwer Law and Tổ chức thương mại giới, Nxb Lao động xã hội; (ii) Dự án Hỗ Taxation Publishers v.v Ngoài ra, có tài liệu đăng trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II (EU-VIETNAM MUTRAP II) website số tài liệu dịch sang tiếng Việt “Sổ (2007), Vị trí, vai trò chế hoạt động Tổ chức thương mại tay hệ thống GQTC WTO”, dịch Ủy ban Quốc gia giới hệ thống thương mại đa phương; (iii) VCCI (2010), Hợp tác kinh tế quốc tế (2006) v.v Tranh chấp chống BPG WTO; (iv) Khoa Luật, Trường Đại and Materials, Mặc dù vấn đề GQTC thương mại quốc tế nói chung GQTC học Cần Thơ (2010), Tóm tắt vụ tranh chấp điển hình chống BPG khuôn khổ WTO đề cập công WTO – Báo cáo Ban Hội thẩm Cơ quan phúc thẩm từ năm trình nghiên cứu nước, nhìn chung, nay, 1995-2010 v.v Trong số công trình nghiên cứu qui mô nhỏ chưa có nghiên cứu mang tính học thuật nước kết hợp có (i) viết “Cơ chế GQTC WTO: Nhìn từ nước nghiên cứu khía cạnh lý luận thực tiễn vấn đề GQTC phát triển” tác giả Lý Vân Anh đăng Tạp chí Nghiên cứu chống BPG khuôn khổ WTO tham gia nước Quốc tế số (61), 2005; (ii) viết “Cơ chế GQTC WTO gợi phát triển; đồng thời có liên hệ cụ thể tới trường hợp Việt Nam ý cho Việt Nam” tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh Phạm Thanh Hà để từ đề xuất định hướng, giải pháp thiết thực nhằm giúp Việt đăng Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 8, năm Nam tham gia hiệu vào việc GQTC chống BPG WTO 2006; (iii) viết “Các vụ kiện chống BPG chế GQTC 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam WTO” tác giả Bùi Anh Thủy đăng Tạp chí Nhà nước Trước, sau thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, Việt Pháp luật, số 2, năm 2007; (iv) viết “GQTC chống BPG Nam, có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới vấn đề GQTC khuôn khổ WTO” tác giả Nguyễn Linh Giang đăng Tạp chí chống BPG khuôn khổ WTO tham gia nước Nhà nước Pháp luật số 3, năm 2008; (v) viết “Những ưu đãi 10 dành cho nước phát triển chế GQTC thương mại WTO tham gia nước phát triển, đồng thời có liên WTO mà Luật sư cần lưu ý” tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền hệ cụ thể tới trường hợp Việt Nam đăng Tạp chí Nghề luật số 3/2009; (vi) viết “Cơ quan đầu 1.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu phương pháp xử lý mối chế phối kết hợp GQTC thương mại WTO: vấn đề kinh nghiệm cho Việt Nam” tác giả Nguyễn Thanh Tú đăng Thứ mặt lý luận: Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 10/2012 v.v Ngoài ra, có - Phân tích nhận định xu hướng vận động phát triển đăng website v.v Nhìn chung, công trình nghiên cứu Việt Nam, chủ yếu phân tích cách chung hành vi BPG pháp luật chống BPG; phân tích chế GQTC WTO nói chung, có liên hệ với trường hợp nước phát triển pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG WTO; - Làm rõ quan niệm hành WTO tranh chấp chống BPG; - Làm rõ nội dung điểm đặc thù pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG WTO; Việt Nam mà chưa có đánh giá cách tổng thể toàn diện đối - Làm sáng tỏ mối quan hệ tương tác GQTC chống BPG với tranh chấp chống BPG; khái niệm, nội dung, xu hướng vận theo pháp luật WTO GQTC BPG theo pháp luật quốc gia thành động phát triển pháp luật quốc tế áp dụng GQTC viên; chống BPG WTO; thái độ nhóm nước khác - Làm sáng tỏ khái niệm đặc điểm bốn loại tranh chấp tranh chấp chống BPG; mối quan hệ tương tác việc GQTC chống BPG giải DSB chống BPG theo pháp luật WTO GQTC chống BPG theo Thứ hai mặt thực tiễn: pháp luật quốc gia thành viên; khái niệm, chất đặc điểm - Phân tích đánh giá cách tổng thể toàn diện bốn loại tranh chấp cụ thể chống BPG giải DSB; cập nhật thực trạng GQTC chống BPG WTO, tham gia nước phát triển Việt Nam, tổng hợp phân tích kinh nghiệm GQTC chống BPG số nước phát triển điển hình, tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam việc giải tranh chấp chống BPG WTO Đặc biệt, trình độ Tiến sĩ luật học, chưa có công trình nghiên cứu kết hợp khía cạnh lý luận thực tiễn vấn đề GQTC chống BPG khuôn khổ thực tiễn GQTC chống BPG WTO; - Làm sáng tỏ thực trạng tham gia nước phát triển vào trình GQTC chống BPG WTO; - Tổng hợp thực trạng tham gia GQTC chống BPG WTO Ấn Độ, Trung Quốc Thái Lan; - Làm rõ thực trạng tham gia GQTC chống BPG WTO Việt Nam Thứ ba định hướng việc xây dựng đề xuất giải pháp: 11 12 - Làm sáng tỏ quan điểm định hướng nhằm Theo pháp luật chống BPG quốc gia thành viên, có nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc GQTC WTO hai loại tranh chấp khác liên quan tới lĩnh vực chống BPG: (1) chống BPG; “tranh chấp BPG” tranh chấp doanh nghiệp xuất - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc GQTC WTO chống BPG sản phẩm BPG với doanh nghiệp nội địa nước nhập sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm nhập và; (2) “tranh chấp chống BPG” tranh chấp tư nhân (doanh CHƯƠNG nghiệp xuất nước ngoài) với Chính phủ (nước nhập áp NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN ĐỐI VỚI TRANH CHẤP VỀ dụng biện pháp chống BPG) việc áp dụng biện pháp chống CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ ÁP DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ BPG Trong khuôn khổ WTO, tranh chấp chống BPG bất GIÁ TẠI WTO đồng thành viên WTO vấn đề pháp lý liên quan đến 2.1 Lịch sử hình thành, phát triển việc áp dụng pháp luật quyền nghĩa vụ lĩnh vực chống BPG theo hiệp định quốc tế giải tranh chấp chống bán phá giá WTO WTO Các tranh chấp chống BPG giải WTO có 2.1.1 Giai đoạn trước năm 1947 đặc điểm sau đây: (i) tranh chấp thứ phát; (ii) 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1947 năm 1995 tranh chấp thành viên WTO; (iii) giới hạn phạm vi 2.1.3 Giai đoạn từ năm 1995 bốn vấn đề tranh chấp giải DSB liên quan tới thuế 2.2 Quan niệm hành WTO chống bán phá giá, tranh chống BPG thức, chấp thuận biện pháp cam kết giá, chấp chống bán phá giá pháp luật quốc tế áp dụng biện pháp tạm thời không phù hợp qui định pháp luật giải tranh chấp chống bán phá giá thành viên với nội dung ADA; (iv) sở pháp lý để 2.2.1 Quan niệm hành WTO chống bán phá giá GQTC chống BPG, mặt nội dung tố tụng, tuân tranh chấp chống bán phá giá theo pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG WTO Chống BPG hiểu việc quan có thẩm quyền “Tranh chấp chống BPG” theo pháp luật WTO có nước nhập áp dụng biện pháp phù hợp tác động trực tiếp điểm khác biệt so với “tranh chấp BPG” “tranh chấp lên sản phẩm nhập BPG để loại bỏ thiệt hại mà sản chống BPG” theo pháp luật quốc gia thành viên; đồng thời, phẩm nhập BPG gây cho ngành sản xuất hàng hóa tương có khác biệt so với “tranh chấp chống trợ cấp” tự nước “tranh chấp tự vệ thương mại” 13 14 2.2.2 Quan niệm hành WTO pháp luật quốc tế áp giải tranh chấp BPG quốc gia thành viên WTO dụng giải tranh chấp chống bán phá giá việc GQTC chống BPG WTO có điểm khác biệt Việc GQTC WTO chống BPG, nội dung, trước hết vào qui định WTO, cụ thể Điều VI GATT 1994 2.4 Nội dung vấn đề cụ thể pháp luật quốc tế áp dụng ADA, với loại nguồn khác tập quán quốc tế; giải tranh chấp chống bán phá giá WTO nguyên tắc pháp luật chung; thực tiễn WTO báo cáo 2.4.1 Phạm vi vấn đề tranh chấp chống bán phá giá GQTC Ban hội thẩm AB; thực tiễn GATT 1947 giải DSB báo cáo GQTC Ban hội thẩm; tài liệu ban hành Phạm vi vấn đề tranh chấp chống BPG giải quan WTO; hiệp định quốc tế khác; học thuyết DSB giới hạn bốn vấn đề: thuế chống BPG thức, học giả có uy tín Trong đó, tố tụng, việc GQTC tuân chấp thuận biện pháp cam kết giá, biện pháp tạm thời theo DSU với qui tắc thủ tục đặc biệt, bổ sung cho không phù hợp qui định pháp luật thành viên với DSU ghi nhận từ Điều 17.4 đến 17.7 ADA qui tắc tố nội dung ADA Các vấn đề tranh chấp nói cần phải xác tụng khác có liên quan WTO định rõ ràng đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm bên khiếu 2.3 Nội dung vấn đề chung pháp luật quốc tế áp dụng kiện theo Điều 17.4 ADA Điều 6.2 DSU giải tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.4.2 Nội dung số vấn đề cụ thể khác pháp luật quốc tế áp 2.3.1 DSM WTO – Nền tảng pháp luật áp dụng giải dụng giải tranh chấp chống bán phá giá WTO tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.3.2 Qui định đặc biệt khác biệt DSM WTO dành cho nước phát triển CHƯƠNG 2.3.3 Quan hệ tương tác giải tranh chấp chống bán phá giá theo pháp luật WTO giải tranh chấp bán phá THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC giá theo pháp luật quốc gia thành viên Về lý luận thực tế, việc GQTC chống BPG theo ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM 3.1 Thực tiễn giải tranh chấp WTO chống bán phá pháp luật WTO việc GQTC GQTC BPG giá doanh nghiệp theo pháp luật quốc gia thành viên 3.1.1 Sơ lược thực trạng giải tranh chấp WTO chống nâng lên thành tranh chấp Chính phủ Điều dẫn bán phá giá đến đan xen gắn kết chặt chẽ việc giải hai loại tranh Thực tiễn GQTC chống BPG cho thấy tranh chấp chấp Tuy nhiên, dù có mối liên hệ định việc chống BPG loại tranh chấp phổ biến giải 15 16 khuôn khổ WTO Một số thành viên phát triển tham gia tích kinh nghiệm Chỉ sau WTO đời, Thái Lan thực tăng cực vào việc giải tranh chấp thương mại quốc tế nói chung cường việc sử dụng DSM WTO nhằm bảo vệ lợi ích tranh chấp chống BPG nói riêng WTO, đó, nhiều thành viên phát triển khác không tham gia tham gia hạn chế 3.1.2 Thực tiễn giải tranh chấp chống bán phá giá theo giai đoạn qui trình tố tụng DSM Từ thực tiễn tham gia Ấn Độ, Trung Quốc Thái Lan vào việc GQTC chống BPG WTO, thấy: - Việc tham gia với tư cách bên thứ ba minh chứng rõ ràng cho chiến lược xây dựng lực sách “vừa học vừa làm”; 3.2 Thực tiễn tham gia số nước phát triển vào việc - Sự tự tin chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tham gia vào giải giải tranh chấp WTO chống bán phá giá tranh chấp phức tạp tranh chấp chống BPG điều học kinh nghiệm cần ý kiện tiên cho thắng lợi; 3.2.1 Thực tiễn tham gia Ấn Độ vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá Ấn Độ thành viên sáng lập GATT WTO, vậy, - Tạo lập liên kết ủng hộ lẫn nước phát triển, đồng thời tranh thủ ủng hộ nước khác góp phần tạo lợi việc GQTC WTO chống BPG; hầu phát triển có dè dặt tiếp - Sử dụng cách có hiệu đội ngũ chuyên gia quốc tế cận với DSM WTO từ đầu, Ấn Độ thành viên lĩnh vực có liên quan tới tranh chấp chống BPG Tuy tham gia tích cực hai DSM GATT WTO nhiên, lâu dài, phải đào tạo đội ngũ chuyên gia nước 3.2.2 Thực tiễn tham gia Trung Quốc vào việc giải tranh nhằm phát huy tối đa lợi đảm bảo bí mật quốc gia chấp WTO chống bán phá giá GQTC chống BPG WTO; Sau thức gia nhập WTO, với kinh tế phát triển - Nâng cao lực tham gia GQTC thương mại quốc tế nói nhanh giới, Trung Quốc nhanh chóng trở thành chung tranh chấp chống BPG nói riêng cho đội ngũ cán “nhân vật chính” “sân chơi chung” WTO Trung Quốc chuyên gia Chính phủ lĩnh vực tư nhân; đào tạo cử nhanh chóng trở thành đối tượng thường xuyên phải tham người có lực thâm nhập vào quan có liên quan gia vào việc GQTC chống BPG khuôn khổ WTO với tư DSM WTO; tăng cường nghiên cứu pháp luật WTO áp dụng cách nguyên đơn bị đơn GQTC chống BPG; tăng cường lực tham gia 3.2.3 Thực tiễn tham gia Thái Lan vào việc giải tranh hiệp hội ngành nghề phòng thương mại vào việc giải chấp WTO chống bán phá giá tranh chấp WTO, bao gồm tranh chấp chống BPG Thái Lan thức thành viên WTO từ ngày 01/01/1995 Trong DSM GATT trước đây, Thái Lan thực nhiều 3.3 Thực tiễn tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá 17 18 Tính đến hết tháng 12/2013, Việt Nam tham gia vào chín vụ tranh chấp chống BPG WTO, đó, có bảy vụ Việt Nam CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU tham gia với tư cách bên thứ ba, hai vụ với tư cách nguyên đơn QUẢ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO VIỆC GIẢI chưa tham gia vào vụ tranh chấp chống BPG với tư QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ cách bị đơn 4.1 Những quan điểm định hướng nhằm nâng cao Từ thực tiễn tham gia Việt Nam vào DSM WTO, rút số nhận xét sau đây: hiệu tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá - Việt Nam bước tham gia cách chủ động, tích cực Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam bình đẳng vào DSM WTO, nhiên, Việt Nam chưa tận vào việc giải tranh chấp WTO chống BPG cần phải dụng tối đa chế độ ưu đãi mà WTO dành cho nước xây dựng dựa quan điểm Đảng Nhà nước, đảm phát triển; bảo phù hợp với xu hướng vận động phát triển tranh - Việt Nam xác định phạm vi khởi kiện, lựa chọn chấp chống BPG việc giải loại tranh chấp trúng vấn đề Riêng vấn đề lựa chọn thời điểm khởi kiện, phần khuôn khổ WTO, đồng thời phải phù hợp với điều kiện hoàn chưa thực phù hợp, vậy, nguyên cảnh cụ thể Việt Nam nhân dẫn đến thắng lợi chưa trọn vẹn Việt Nam vụ kiện 4.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham gia DS404; Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán - Việt Nam tích cực tham gia với tư cách bên thứ ba phá giá vụ kiện thành viên WTO khác để học hỏi kinh 4.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu tham gia nghiệm; Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán - Việt Nam biết vận động tranh thủ cách hợp lý ủng hộ thành viên khác; phá giá Các giải pháp chung chủ yếu tập trung vào ba nhóm giải pháp - Việt Nam có chuẩn bị chủ động, tích cực từ phía lớn, là: tận dụng ưu đãi khuôn khổ WTO dành cho doanh nghiệp, hiệp hội lẫn từ phía quan nhà nước có thẩm nước phát triển; xây dựng củng cố lực tham gia giải quyền số vụ tranh chấp gần đây; tranh chấp; tranh thủ ủng hộ thành viên khác - Việt Nam có số chuẩn bị tích cực nhân lực trợ giúp ACWL Các giải pháp chung giải pháp áp nước cho vụ tranh chấp phải lệ dụng cho Việt Nam tham gia vào DSM WTO mà không phân thuộc nhiều vào đội ngũ luật sư nước biệt Việt Nam nguyên đơn, bị đơn hay bên thứ ba, đó, bên cạnh việc nâng cao hiệu giải pháp thực 19 20 cần lưu ý việc xây dựng chế phối hợp hiệu kết giá, tranh chấp biện pháp tạm thời tranh chấp bộ, ngành nước quan nước với phái đoàn không phù hợp qui định pháp luật thành viên với Việt Nam Giơ-ne-vơ việc giải tranh chấp thương nội dung ADA mại quốc tế nói chung tranh chấp chống BPG nói riêng Các thành viên phát triển ngày thể vai WTO trò vị việc giải tranh chấp WTO 4.2.2 Một số đề xuất cụ thể Việt Nam tham gia vào việc giải chống BPG Khi tham gia vào trình giải tranh chấp tranh chấp WTO chống bán phá giá với tư cách WTO chống BPG, thành viên phát triển vừa có nguyên đơn, bị đơn bên thứ ba hội, đồng thời phải đối diện với thách thức lớn Ngoài giải pháp chung, Việt Nam cần có giải Các tranh chấp chống BPG tranh chấp vô pháp chiến lược cụ thể tham gia vào việc giải tranh phức tạp, vậy, thành viên phát triển cần nghiên cứu kỹ chấp WTO chống BPG trường hợp với tư cách pháp luật áp dụng GQTC chống BPG WTO, nghiên cứu nguyên đơn, bị đơn hay bên thứ ba thực tiễn GQTC, đồng thời, học hỏi kinh nghiệm từ thành viên khác để tiếp cận cách có hiệu chủ động tham gia KẾT LUẬN vào hệ thống GQTC chống BPG WTO Các tranh chấp chống BPG loại tranh chấp Thực tiễn GQTC WTO chống BPG cho thấy gia tăng phổ biến WTO Việc giải tranh chấp WTO về số lượng tính phức tạp vụ tranh chấp chống BPG chống BPG tuân theo pháp luật WTO áp dụng GQTC Bên cạnh đó, ghi nhận, tham gia chủ động tích cực chống BPG, bao gồm, luật nội dung qui định tố tụng Các loại số thành viên phát triển, đó, có Ấn Độ, Trung Quốc nguồn pháp luật WTO áp dụng GQTC chống BPG Thái Lan Kinh nghiệm ba nước nói thực xác định tương ứng với loại nguồn pháp luật WTO nói học quí báu cho Việt Nam tham gia GQTC chống BPG chung, dựa cách xác định nguồn luật áp dụng truyền WTO thống Điều 38(1) Qui chế Tòa án Công lý Quốc tế Sau bảy năm gia nhập WTO, tham gia Việt Nam vào Pháp luật quốc tế áp dụng GQTC chống BPG WTO DSM WTO hạn chế Rõ ràng, Việt Nam cần phải nỗ lực có lịch sử hình thành phát triển song hành GATT 1947 nhiều nữa, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thành WTO, với nội dung bao gồm vấn đề chung GQTC viên khác WTO, để đề giải pháp khả thi nhằm khuôn khổ WTO vấn đề cụ thể mang tính đặc thù lĩnh nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc GQTC vực này, liên quan tới việc giải tranh chấp thuế chống chống BPG WTO BPG thức, tranh chấp chấp thuận biện pháp cam 21 22 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam Khi tham gia vào việc giải tranh chấp WTO chống vào việc GQTC WTO chống BPG phải xây dựng BPG, dù Việt Nam tham gia với tư cách nguyên đơn, bị đơn hay sở phù hợp với quan điểm chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc bên thứ ba, Việt Nam cần tiến hành giải pháp sau đây: tế, chủ động tham gia vào việc giải tranh chấp quốc tế - Tham gia chủ động tích cực vào DSM WTO Đảng Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với định hướng tận dụng tối đa chế độ đối xử đặc biệt khác biệt mà sau đây: WTO dành cho nước phát triển; - Dựa kết đánh giá khách quan, toàn diện - Tự trang bị kiến thức cách đầy đủ lĩnh vực giải nghiên cứu mang tính chất dự báo xu hướng vận động tranh chấp chống BPG WTO, chủ động tích cực học hỏi phát triển tranh chấp chống BPG việc giải kinh nghiệm từ nước khác; loại tranh chấp khuôn khổ WTO; - Cần thiết phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt Nam; - Tích cực phát huy vai trò, chủ động phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp, hiệp hội quan Nhà nước có liên quan; - Cần mang tính tổng thể có hệ thống, bao gồm nhóm giải - Thiết lập chế hợp tác hiệu bộ, ngành pháp mang tính chất phòng tránh nhóm giải pháp nhằm đối phó nước quan nước với phái đoàn Việt Nam xử lý vụ tranh chấp chống BPG phát sinh Giơnevơ; khuôn khổ WTO, cần coi việc chủ động phòng tránh vụ tranh chấp chống BPG yêu cầu hàng đầu; - Cần xây dựng tảng chế hợp tác hiệu - Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực đưa chuyên gia Việt Nam tham gia sâu vào hoạt động quan WTO, tham gia vào Ban hội thẩm AB; Nhà nước với doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp - Tranh thủ cách hợp lý ủng hộ thành viên khác; Việt Nam; bộ, ngành nước quan - Sử dụng hiệu tư vấn trợ giúp ACWL nước với phái đoàn Việt Nam Giơnevơ; Trong trường hợp Việt Nam tham gia với tư cách nguyên đơn - Cần kết hợp việc xử lý khía cạnh pháp lý với biện pháp hỗ trợ khác, từ việc vận động hành lang tới liên kết chặt chẽ với bên khiếu kiện, đồng thời tiến hành đấu tranh mặt trận dư luận để thu hút ủng hộ Việt Nam; phía Việt Nam cần tiến hành số giải pháp cụ thể sau đây: - Cần xác định phạm vi thời điểm khởi kiện, lựa chọn trúng vấn đề; - Chú trọng sử dụng việc tham vấn cách có hiệu hơn; - Cần kết hợp việc huy động nguồn nhân lực nước - Chuẩn bị tích cực trọng tâm cho việc giải tranh chấp tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, bao gồm giai đoạn hội thẩm, từ bước chuẩn bị đơn yêu cầu thành lập Ban tư vấn trợ giúp ACWL 23 hội thẩm toàn trình giải tranh chấp giai đoạn hội thẩm; 24 - Sẵn sàng tham gia vào trình giải tranh chấp trường hợp bị kiện; - Chuẩn bị từ trước tính tới khả chủ động kháng cáo, - Tận dụng quyền mà bị đơn tiến hành trình tự cần, khả báo cáo Ban hội thẩm bị kháng cáo để giải tranh chấp WTO; kéo dài tối đa thời hạn giải theo đuổi vụ kiện giành chiến thắng cuối cùng; tranh chấp, cần, đồng thời, tranh thủ thời gian để thương lượng, - Chủ động xây dựng phương án kiểm soát việc thực thi định DSB bên thua kiện, bao gồm khả áp dụng biện pháp trả đũa, trường hợp Việt Nam giành chiến thắng; không được, gây sức ép nhanh chóng hoàn thành vụ điều tra chống BPG tiến hành nước; - Chuẩn bị phương án thực thi định DSB cách hợp lý trường hợp Việt Nam thua kiện - Tích cực chuẩn bị tài chính, nhân lực cho chặng Trong trường hợp Việt Nam tham gia với tư cách bên thứ ba đường dài theo đuổi vụ kiện, chủ động phần trình bày vụ tranh chấp WTO chống BPG, phía Việt Nam tranh luận họp Ban hội thẩm, phân tích, nhận định cần tham gia với thái độ nghiêm túc, tích cực, coi trải tình dự đoán yêu cầu, đề xuất bị đơn nghiệm thực bên tranh chấp Việt Nam cần thành lập để đưa giải pháp ứng phó phù hợp, nhằm bảo vệ tối đa nhóm chuyên gia và/hoặc luật sư, kể luật sư hãng luật quyền lợi ích hợp pháp cho Việt Nam tư nước, để đại diện cho Việt Nam có chiến lược tham gia Trong trường hợp Việt Nam tham gia với tư cách bị đơn Việt Nam cần tiến hành giải pháp cụ thể sau đây: cách hiệu Đồng thời, cần thực tốt công tác báo cáo, cập nhật thông tin đối tác rút học kinh nghiệm (1) Phòng tránh tranh chấp chống BPG: sau vụ tranh chấp chống BPG mà Việt Nam tham gia với tư - Thường xuyên tiến hành hoạt động rà soát trình thực cách bên thứ ba./ thi ADA pháp luật chống BPG hàng nhập Việt Nam theo định kỳ đột xuất để đảm bảo phù hợp pháp luật Việt Nam với qui định ADA; - Tích cực tham gia vào trình hoàn thiện pháp luật DSM WTO, bao gồm vấn đề liên quan tới việc giải tranh chấp chống BPG; - Mạnh dạn sử dụng thực tế công cụ chống BPG hàng nhập từ nước cách chủ động (2) Khi bị kiện WTO: [...]... chung và các tranh chấp về chống BPG nói riêng tại Các thành viên đang phát triển đang ngày càng thể hiện được vai WTO trò và vị thế của mình trong việc giải quyết các tranh chấp tại WTO 4.2.2 Một số đề xuất cụ thể khi Việt Nam tham gia vào việc giải về chống BPG Khi tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp quyết tranh chấp tại WTO về chống bán phá giá với tư cách là tại WTO về chống BPG, các. .. điểm và định hướng cơ bản nhằm nâng cao Từ thực tiễn tham gia của Việt Nam vào DSM của WTO, có thể rút ra một số nhận xét cơ bản sau đây: hiệu quả sự tham gia của Việt Nam vào việc giải quyết tranh chấp tại WTO về chống bán phá giá - Việt Nam đã từng bước tham gia một cách chủ động, tích cực Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của Việt Nam và bình đẳng vào DSM của WTO, tuy nhiên, Việt Nam. .. tháng 12/2013, Việt Nam đã tham gia vào chín vụ tranh chấp về chống BPG tại WTO, trong đó, có bảy vụ Việt Nam CHƯƠNG 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU tham gia với tư cách là bên thứ ba, hai vụ với tư cách là nguyên đơn QUẢ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO VIỆC GIẢI và chưa tham gia vào bất kỳ vụ tranh chấp về chống BPG nào với tư QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ cách bị đơn 4.1 Những. .. để đề ra được những giải pháp khả thi nhằm khuôn khổ WTO và những vấn đề cụ thể mang tính đặc thù của lĩnh nâng cao hiệu quả sự tham gia của Việt Nam vào việc GQTC về vực này, liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp về thuế chống chống BPG tại WTO BPG chính thức, các tranh chấp về sự chấp thuận một biện pháp cam 21 22 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của Việt Nam Khi tham gia vào... chống bán - Việt Nam đã tích cực tham gia với tư cách là bên thứ ba trong phá giá những vụ kiện của các thành viên WTO khác để học hỏi kinh 4.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia nghiệm; của Việt Nam vào việc giải quyết tranh chấp tại WTO về chống bán - Việt Nam cũng đã biết vận động và tranh thủ một cách hợp lý sự ủng hộ của các thành viên khác; phá giá Các giải pháp chung chủ... tại WTO về chống BPG đã cho thấy sự gia tăng phổ biến nhất tại WTO Việc giải quyết các tranh chấp tại WTO về cả về số lượng và tính phức tạp của các vụ tranh chấp về chống BPG chống BPG sẽ tuân theo pháp luật của WTO áp dụng trong GQTC về Bên cạnh đó, nó cũng ghi nhận, sự tham gia chủ động và tích cực của chống BPG, bao gồm, cả luật nội dung và qui định tố tụng Các loại một số thành viên đang phát triển, ... tận vào việc giải quyết các tranh chấp tại WTO về chống BPG cần phải dụng được tối đa những chế độ ưu đãi mà WTO dành cho các nước được xây dựng dựa trên các quan điểm của Đảng và Nhà nước, đảm đang phát triển; bảo sự phù hợp với xu hướng vận động và phát triển của các tranh - Việt Nam đã xác định đúng phạm vi khởi kiện, lựa chọn đúng chấp về chống BPG cũng như việc giải quyết loại tranh chấp này và. .. đang phát triển vừa có những nguyên đơn, bị đơn và bên thứ ba cơ hội, đồng thời cũng phải đối diện với những thách thức rất lớn Ngoài các giải pháp chung, Việt Nam cũng cần có những giải Các tranh chấp về chống BPG vốn dĩ là những tranh chấp vô cùng pháp và chiến lược cụ thể khi tham gia vào việc giải quyết các tranh phức tạp, bởi vậy, các thành viên đang phát triển cần nghiên cứu kỹ chấp tại WTO về. .. từng vụ tranh chấp về chống BPG mà Việt Nam tham gia với tư - Thường xuyên tiến hành các hoạt động rà soát quá trình thực cách bên thứ ba./ thi ADA và pháp luật về chống BPG hàng nhập khẩu của Việt Nam theo định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo sự phù hợp của pháp luật Việt Nam với các qui định của ADA; - Tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện pháp luật và DSM của WTO, bao gồm cả những vấn đề liên quan... trung vào ba nhóm giải pháp - Việt Nam đã có sự chuẩn bị chủ động, tích cực từ cả phía các lớn, đó là: tận dụng những ưu đãi trong khuôn khổ WTO dành cho doanh nghiệp, các hiệp hội lẫn từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm các nước đang phát triển; xây dựng và củng cố năng lực tham gia giải quyền trong một số vụ tranh chấp gần đây; quyết tranh chấp; tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên khác và sự - Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay